Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk."

Transkript

1 ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl å se på fordelngen av forbruk over td, det vl s sparebeslutnngen. Sparng er defnert som den del av nntekten som kke forbrukes samme perode som den opptjenes. Dersom v lar y stå for nntekt, x for forbruk og s for sparng, har v altså følgende defnsjonssammenheng: Sparngen kan være s = y x postv, dvs. s > 0 (f.eks. fnansplasserng) negatv, dvs. s < 0 (f.eks. låneopptak) Sparng gr mulghet for å forskyve forbruk over td; speselt kan ujevne nntekter transformeres tl jevnere forbruk. Et hovedspørsmål er hvlken sammenheng det er mellom rente og sparng. Forbruk over td V skal se på en enkel modell for én konsument med en gtt nntektsstrøm som skal velge hvordan forbruket skal fordeles over td. Forutsetnnger to peroder (nåtd og fremtd) ngen formue ved starten (evt. nkl. nntekt for første perode) ngen formue ved slutten (all nntekt brukes opp løpet av perodene) Sparng perode : s = y x ()

2 der y er nntekt første perode (nkl. evt. formue) og x er forbruket denne peroden. V gjør følgende ytterlgere forutsetnnger ngen (effektv) begrensnng på sparng (bortsett fra dsponbel nntekt) renten er den samme for fnansplasserng og lån, her benevnt (for nterest ) Forbruksmulgheter perode er summen av nntekt og sparng, tllagt renter: [ ] x = y + + s () Ved å sette () nn (), kan v utlede den ntertemporale budsjettbetngelsen: x + x = y y (3) Dskonterng: med 0% rente tlsvarer kr.,- dag kr.,0 (= [+0%]) morgen; dvs. kr.,0 morgen tlsvarer kr. (= /[+0%]) dag. Prser : p = og p = /[+], bytteforhold p p = +. y Total (neddskontert) nntekt (konsumutgft): y = y + + Fgur (budsjettbetngelsen, helnng -[+]) Bemerk: Det er alltd en mulghet kke å spare, og budsjettlnjen må derfor gå y, y. gjennom punktet ( ) Den ntertemporale nyttefunksjonen angr ndvdets preferanser for forbruk henholdsvs perode og perode : ux (, x ) (4) V kan da formulere konsumentens valg som et nyttemaksmerngsproblem: maks ux (, x) gtt px+ px = y x, x der p =, p = og y = y + y + + (5) Førsteordensbetngelse MSR p p = (6)

3 eller u x u x = + (7) Fgurer (for hhv. postv og negatv sparng). Inntekter, formue og sparng Fordelng av forbruket over td avhenger av nntekten de to perodene. I analysen legger v tl grunn at forbruket begge peroder er normale goder, altså slk at forbruket begge peroder øker med den totale, neddskonterte nntekten. Vrknng av høyere nntekt perode (formue) større forbruk begge peroder større sparng Bemerk: Det skjer en utjevnng over td; forbruket perode øker kke lke mye som nntekten. Vrknng av høyere nntekt perode (fremtdg nntekt) større forbruk begge peroder mndre sparng Bemerk: Forventnnger om økt nntekt vl g se utslag økt forbruk allerede dag. Rente og sparng I og med at renten bestemmer bytteforholdet mellom forbruk på ulke tdspunkter, får den betydnng for nctamentet tl å spare. To effekter av endrng renten substtusjonseffekt økt rente gjør forbruk perode relatvt sett dyrere, noe som bdrar tl å øke sparngen nntektseffekt avhenger av hvorvdt sparngen er postv eller negatv utgangspunktet 3

4 Låntager (s < 0) Negatv nntektseffekt Fgur Rentenst (s > 0) Sparngen øker når renten går opp. Postv nntektseffekt Fgur Sparngen kan stge eller falle med renten, avhengg av om substtusjonseffekten eller nntektseffekten domnerer. Inflasjon og realrente Bytteforholdet mellom forbruket på forskjellge tdspunkter avhenger kke bare av renten, men også av eventuelle prsendrnger peroden. I denne delen utvder v analysen ovenfor for å ta hensyn tl prsstgnng. Nomnell budsjettbetngelse: π x + π x = y + y + n + n (8) der π og π er prsndekser for forbruket perodene og og n er nomnell rentesats. Dvderer med π og får budsjettbetngelsen på realform: π x + x = y + n π (9) y der y = y + er den neddskonterte nntektsstrømmen vurdert π + n henhold tl nåperodens prser. Budsjettbetngelsen kan alternatvt formuleres som π π x+ + x = y + n π (0) V defnerer nflasjonsrate (prsstgnngstakten) som 4

5 Da kan budsjettbetngelsen skrves ρ π π π = () + ρ x + x = y + n () Realrente: + n n ρ + = = + + ρ + ρ (3) Nomnell rente og prsstgnng har motsatt effekt på realrenten. Når nflasjonsraten er lten, er realrenten tlnærmet lk dfferansen mellom den nomnelle renten og prsstgnngen: n ρ (4) Skatt Dersom avkastnngen på sparng er underlagt beskatnng, får det betydnng for nctamentet tl å spare. Rente etter skatt t = t (5) Det forutsettes at rentenntekter og renteutgfter behandles symmetrsk, slk at renteutgfter kommer tl fradrag ved skattebehandlngen. Skatt på rente får samme vrknng som en reduksjon renten låntager: redusert sparng som følge av økt beskatnng (nntektseffekten og substtusjonseffekten trekker samme retnng) rentenst: økt skatt kan redusere eller øke sparngen (nntektseffekten og substtusjonseffekten trekker motsatt retnng) Bemerk: skatt på nntekt eller forbruk (merverdavgft) har bare nntektseffekt og ngen substtusjonseffekt på sparngen. Regulernger Tvungen sparng 5

6 offentlge pensjonsordnnger barnetrygd f La y t være nntekt før eventuell tvungen sparng perode t (som kan være e negatv) og la y t være nntekt etter eventuell tvungen sparng peroden. Anta at myndghetene gjennomfører den tvungne sparngen ved å legge en avgft a perode som utbetales med renter perode, dvs. e f y = y a e f y = y + + r a [ ] Da er det neddskonterte budsjettet med tvungen sparng den samme som uten: e e f f y + y = y a+ y + + r a + r + r f f = y a+ y + a + r f f = y + y + r { [ ] } Det må bety at ndvdet velger samme forbruksprofl den tvungne sparngen har med andre ord ngen effekt. Dette er en varant av det som av og tl omtales som Rcardansk ekvvalens: Tvungen offentlg sparng utlgnes av tlpasnnger prvat sparng. Med utgangspunkt forutsetnngene for teoren, kan v se på mulge argumenter for tvungen sparng: I teoren er det forutsatt at ndvdet kan tlpasse seg frtt, herunder låne så mange penger som vedkommende ønsker (og er stand tl å betale tlbake). I prakss står mange overfor kredttrestrksjoner, f.eks. form av begrensnnger på lånemulgheter. Offentlge ordnnger utvder mulghetsområdet for slke ndvder. I teoren er det også forutsatt at ndvdet ser fremover og velger den tlpasnng som alt alt er best for han eller henne. I prakss overprøver myndghetene enkeltpersoners valg, enten ford de anses som uakseptable (f.eks. kke å legge tlsde for dårlgere tder) eller uansvarlge (man vet kke stt eget beste). Avslutnng Sparng kan ses på som et resultat av ndvders ønske om å velge en annen forbruksprofl over td enn den som følger av nntektsstrømmen. 6

7 Renten (etter skatt og korrgert for nflasjon) bestemmer prsen på forbruk dag kontra forbruk på et senere tdspunkt og er dermed avgjørende for valget av forbruksprofl. 7

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 2007/5 Notater Bente Halvorsen Notater Brukervelednng for SHE-ARmodellen En regnearkmodell for smulerng av usoldnngenes aggregerte elektrstetsetterspørsel Forsknngsavdelng/Seksjon for energ og mljøøkonom

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Forelesningsnotat nr 3, januar 2009, Steinar Holden Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Notatet er ment som supplement til forelesninger med sikte på å gi en enkel innføring

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS Bondeungdomsaget BUL HOVUDLAGET RESULTAT Inntekter: Rekneskap 214 Budsjett 214 Rekneskap 213 Framlegg budsjett 215 Medlemskontngent 243 425 23 244 85 23 Andre egne nntekter 2 66 25 129 25 15 Momskompensasjon

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015

Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015 Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015 1 BNP fra etterspørselssiden Generalbudsjettligningen for en lukket økonomi er gitt ved BNP = privat konsum + private

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Kostnadsindeks for buss

Kostnadsindeks for buss Noaer Documens 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Noaer 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Sassk senralbyrå

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer