ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: _00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner"

Transkript

1 BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: _00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R

2 INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9 Manual og Automatc, frontopprss...8 frontopprss On Demand...9 INSTALLASJON OG OPPSTART...10 Possjonerng...10 Elektrsk tlkoblng...10 Starte kvernen...10 For Manual og Automatc For On Demand DRIFT...13 Fnhetsjusterng for kvernen...13 Doserngsjusterng for kvernen, Manual og Automatc...13 Justerng for kvernet kaffe for Automatc...13 Justerng av tutens retnng, tappng av On Demand...14 Høydejusterng av flterholdergaffelen for On Demand...14 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD...15 Vedlkehold av kvernen...15 Daglg renhold rengjør dspensertuten tl Manual og Automatc...15 Ukentlg rengjørng kaffebønnebeholderen...16 Ukentlg rengjørng doserergruppe Manual og Automatc...16 Ukentlg rengjørng rent med Grndz...17 PROGRAMMERING...19 Kvernnnstllng for On Demand...19 Apparatet slås på...19 Doserngtappng og nnstllng (dsplay)...19 Aktverng av kontnuerlg doserngsmodus...19 Nullstllng av doserngstellerne...20 Funksjonsblokk...20 Gå nn servce-menyen...20 Fabrkknullstllng...20 MÅLSKISSE...21 Manual...21 On Demand

3 GENERELT Vktg: Varsler mot utrygg prakss. Følg dsse for å skre kvalteten på kaffen, masknens ytelse, matskkerhet, og for å hndre lettere personskade eller skade på masknen. ADVARSEL! Vser tl en potenselt farlg stuasjon som, hvs den kke unngås, kan føre tl skåldng, alvorlg personskade og ytterste konsekvens død. FARE! INDIKERER EN OVERHENGENDE SOM, HVIS DEN IKKE UNNGÅS, FØRER TIL SKÅLDING, ALVORLIG PERSONSKADE OG DØD. Gr ytterlgere nformasjon som kan være nyttg under rengjørngen eller bruken av masknen. 3

4 GENERELT Introduksjon Takk for at du valgte en kaffekvern fra V håper du lker den! Les bruksanvsnngen før du bruker masknen. Denne velednngen nneholder vktge nstruksjoner for rktg og trygg bruk av kvernen. Oppbevar alltd denne bruksanvsnngen så den er tlgjengelg for fremtdg referanse. Denne bruksanvsnngen må tas godt vare på under hele funksjonstden tl kaffekvernen. Denne bruksanvsnngen reflekterer den nåværende tlstanden kverneteknolog, og skal kke anses som foreldet utelukkende pga. oppdaterng på et senere tdspunkt grunnet opparbedet erfarng. Produsenten forbeholder seg retten tl å foreta endrnger denne håndboken uten forplktelse for å oppdatere forrge versjon, unntatt speselle tlfeller. Advarsler Berør aldr masknen med våte eller fuktge hender. Bruk aldr masknen barbent. Forsøk aldr å koble fra masknen ved å trekke ut strømlednngen eller selve masknen. Ikke bruk masknen utendørs, slk at den kan bl utsatt for vnd og vær (regn, snø, frost). Det vl medføre materalskade på masknen. Apparatet er kke beregnet for bruk av personer (nkludert barn) med reduserte fysske, sensorske eller mentale evner, eller mangel på erfarng og kunnskap, med mndre de er under tlsyn eller får nstruksjon bruken av apparatet av en person som er ansvarlg for deres skkerhet. Bruk alltd apparatet på en flat, jevn overflate, som tåler vekten. Koble alltd masknen fra strømnettet før rengjørngseller vedlkeholdsoperasjoner. Ikke bruk vannstråler eller kke-egnede vaskemdler for rengjørng. I tlfelle masknhavar eller funksjonsfel, slå av masknen og kke prøv å reparere den. For reparasjoner, ta kontakt med et autorsert servcesenter, og be om bruk av orgnale reservedeler. Hvs de ovennevnte forholdsreglene kke følges, kan dette gjøre masknen utrygg for fremtdg bruk. Ikke la masknen stå på når den kke er bruk. Trekk ut støpselet på masknen når den kke er bruk. Ikke blokker spalter eller åpnnger for ventlasjon og/ eller varmesprednngsåpnnger, eller før nn vann eller andre væsker samme. Mens apparatet er drft må man aldr sette nn skjeer, gafler eller andre redskaper nn helletuten, eller nn kaffekornbeholderen, uansett grunn. Slå alltd av apparatet før du fjerner blokkernger fra helletuten. Senk aldr masknen, støpselet eller strømkabelen vann eller noen annen væske. Hvs et ukjent objekt skulle stanse motoren, slå av masknen umddelbart og kontakt et autorsert servcesenter. Hvs et fremmedlegeme skulle stanse motoren, slå av masknen umddelbart og kontakt et autorsert servcesenter. 4

5 GENERELT Forholdsregler Håndter alltd masknen med forsktghet, for å unngå rsko for fel ved masknen. Emballasjemateralene (kartong, cellofan, stfter, polystyren, etc..) kan kutte, lage sår eller skape farer ved fel bruk eller uforsktg håndterng. Slke materaler skal lagres utlgjengelg for barn og personer med reduserte fysske, sensorske eller mentale evner, eller mangel på erfarng og kunnskap. Dette symbolet på apparatet eller pakken betyr at apparatet kke må betraktes som vanlg husholdnngsavfall. Det skal leveres tl et passende nnsamlngssenter for resrkulerng av elektrske og elektronske apparater. Sørg for at dette apparatet avhendes på rktg måte, så gjør du dtt bdrag tl forebyggng av negatve helseeffekter og skader på mljøet. Resrkulerng av materaler bdrar tl å bevare naturressursene våre. For mer nformasjon om hvordan du kan resrkulere dette produktet, kan du ta kontakt med det lokale kommunekontoret, den lokale renovasjonstjenesten eller forhandleren der du kjøpte apparatet. Før enhver nstallasjon eller justerngsarbed, sørg for å lese og forstå godt advarslene denne håndboken. Selskapet kan kke holdes ansvarlg for eventuelle skader på personer eller eendom som følge av manglende overholdelse av nstrukser om skkerhet, nstallasjon og vedlkehold vedlagt denne håndboken. Hvs strømlednngen på dette apparatet blr skadet, må du slå av apparatet og ta kontakt med en profesjonell og kvalfsert teknker for å få den erstattet. Skulle du bestemme deg for å kke lenger bruke dette apparatet, anbefaler v at du setter det ut av funksjon ved å trekke ut stkkontakten og kutte strømlednngen. Alle fel og/eller unormal masknoppførsel skal straks meldes tl en autorsert nstallatør og/eller vedlkeholdsteknker. Før du kobler tl masknen, kontroller at strømforsynngen samsvarer med spesfkasjonene på typeskltet. Skulle masknens stkkontakt kke være kompatbel med støpselet, skal stkkontakten erstattes med en egnet type av en kvalfsert teknker, som også bør sjekke at stkkontakten passer tl masknens strømkrav. Unngå bruk av adaptere med flere støpsler og skjøtelednnger. Jordlednngen må tlkobles; det elektrske systemet må oppfylle standardene fastsatt av lokale skkerhetslover og forskrfter. Masknen må nstalleres av autorsert og kvalfsert personell. Kontroller at masknkomponenter kke har ldd noen skade under transport. I tlfelle fel eller avvk fnnes, avbryt nstallasjonen og be om en utskftng. 5

6 GENERELT Tltenkt bruk Denne kverndspenseren har bltt desgnet for profesjonell bruk av kvalfsert personell. Kvernen/dspenseren må kun brukes tl formålet den ble laget for; det vl s å kverne brente kaffebønner. All annen bruk anses som uegnet og potenselt farlg. Produsenten skal kke holdes ansvarlg for skader som følger av urktg eller felaktg bruk av masknen. Apparatet må kke brukes av barn eller personer med reduserte fysske, sensorske eller mentale evner. Det må heller aldr brukes av mennesker uten den nødvendge kompetansen og erfarngen, med mndre de er under tlsyn eller under opplærng. Ikke la barn leke med dette utstyret på noe tdspunkt. Masknen er kke beregnet for bruk nnen temperaturer utenfor -5 C tl +40 C. Brukeren må respektere de generelle skkerhetsbestemmelser som gjelder det landet hvor masknen er nstallert, og skal være ansvarlg for at perodsk vedlkehold av masknen blr rktg utført. Personene som nstallerer og bruker masknen og utfører vedlkehold av den skal nformere produsenten om eventuelle fel eller skader på grunn av sltasje. som kan true de orgnale skkerhetsfunksjonene på masknen. Installatøren skal være ansvarlg for å kontrollere at masknen er nstallert og drevet egnet mljø, og dermed kke skaper helse- eller skkerhetsrsko for de som bruker masknen. Ethvert ansvar som stammer fra komponenter produsert og nstallert på masknen skal overtas av de respektve produsentene; ansvar som kan tlskrves personer som er autorserte tl å bruke masknen skal overtas av kunden. Masknen er beregnet for 24-tmers perodsk servce. Masknens komponenter er desgnet og bygget for mnst 1000 tmers drft. God rengjørng og godt vedlkehold bdrar også tl å skre lang levetd. Merk. Maskner med den «EL MOTOR WITH THERMAL PROTECTION»-skltet er utstyrt med en enhet som beskytter motoren mot overopphetng. Når denne enheten er aktvert, må du kke forsøke å bruke masknen: soler masknen fra strømforsynngen og fjern årsaken tl problemet før omstart. 6

7 GENERELT BESKRIVELSE Manual/Automatc EUR- KONTAKT UK- KONTAKT EUR- KONTAKT On Demand UK- KONTAKT Slpeskver (mm) Spennng (v) Frekvens (Hz) Strømforbruk (w) RPM Kapastet (kg/t) Elektrsk tlkoblng CEE 7/7 BS 1363/A CEE 7/7 BS 1363/A Vekt når den er tom (kg) For å kunne dentfsere apparatet, les koden etter «MATRICOLA» (serenummeret) på etketten tl denne manualen, eller på selve apparatet, og velg spennngen som passer (f.eks. 65-CA 230 AA 1001/10). 7

8 Manual og Automatc, frontopprss OVERSIKT OVER DELER Beholderlokk Kaffebønnebeholder Justerngsknapp for kvernng Fane for å åpne/lukke kaffebønnebeholderen Doserngslokk Doserngsgruppe Pakkemaskn Dspenseråpnng Doserngsteller Flterholdergaffel Doserngsspak AV/PÅ-bryter Kaffeplate 8

9 OVERSIKT OVER DELER frontopprss On Demand Beholderlokk Kaffebønnebeholder Justerngsknapp for kvernng Fane for å åpne/lukke kaffebønnebeholderen LCD-dsplay Knapp for å mnke Lysende knapp for én kaffedoserng Dspenseråpnng Lysende knapp for to kaffedosernger Knapp for å øke Startknapp for kvernng Flterholdergaffel AV/PÅ-bryter Kaffeplate 9

10 Possjonerng MIN. 10 cm INSTALLASJON OG OPPSTART Mnmumsmålene for plasserng av masknen skal være 360 mm bredde x 415 mm dybde x 620 mm høyde. Plasser masknen på et flatt og stablt underlag, vekk fra vann og varmeklder. Den bør plasseres et tørt mljø, sden for høy fuktghet vl påvrke masknen negatvt. Ikke dekk tl masknen med plastflm eller kluter. Sørg for at luften er stand tl å srkulere bak masknen (mnmum 10 cm). Elektrsk tlkoblng Masknen skal bare kobles tl en jordet strømtlførsel. Sjekk rktg spennng og frekvens på teknske dataplaten. Starte kvernen Sett beholderen nn setet stt; possjoner den slk at hullet er på lnje med skruen på den bakre delen av kvernen. Stramme låseskruen. 10

11 INSTALLASJON OG OPPSTART 03 Fjern lokket fra beholderen, og fyll den med kaffebønner. 04 Koble masknen tl stkkontakten, og trekk tappen nederst kaffebønnebeholderen for å åpne den. For Manual og Automatc 01 Slå på kvernen med ON/OFF-bryteren, og kvern tl ønsket mengde kaffe har bltt kvernet. Plasser flterholderen på gaffelen. 02 Hvert trekk håndtaket gr en enkelt doserng malt kaffe. Antallet dosernger kan ses på telleren. Bruk doserngsspaken tl å dspensere malt kaffe. 03 Apparatet er utstyrt med en festeanordnng for flterholdere. ADVARSEL! For å unngå uhell og skader, plasser aldr fngrene eller andre gjenstander nn tuten under dosereren mens malt kaffe kommer ut. 11

12 INSTALLASJON OG OPPSTART For On Demand 01 Etter å ha fylt beholderen med kaffebønner (se nstruksjonene 1 4 «Starte kvernen Manual og On demand»), skru på kvernen med ON/ OFF-bryteren. 02 Velg enkel eller dobbel doserng ved å trykke på den tlsvarende tasten eller. Tappngen stopper når den nnstlte tden er utløpt. Apparatet er utstyrt med en festeanordnng for flterholdere. 03 Plasser flterholderen på gaffelen, og sett den mot flterholderen. 12

13 DRIFT Fnhetsjusterng for kvernen Øke Mnke 01 Bruk regulerngsbryteren tl kvernen for å stlle nn fnhetsgraden tl kvernngen. Dre justerngsknappen med klokken for å øke fnhetsgraden, eller mot klokken for å øke størrelsen på kornene. Denne nnstllngen er trnnløs, og må endres gradvs. Kvern ltt kaffe mellom hver andre endrng hakk. ADVARSEL! Hvs bryteren blr rotert en omdrenng med en stasjonær motor, kan kvernen stoppe. Doserngsjusterng for kvernen, Manual og Automatc Bruk tallet under doserngslokket tl å justere mengden hver doserng. Øke Mnke Vr bryteren med klokken for å redusere mengden, eller mot klokken for å øke den. 01 Justerng for kvernet kaffe for Automatc For å justere nvået av malt kaffe dosereren, bruk flagget under lokket på doserngsgruppen. Bruk de to sporene den nederste delen av flagget for å justere nvået på kaffen dosereren. Med flagget flyttet nedover er det mulg å arbede med et lavt nvå malt kaffe, mens hvs det beveges oppover, er det mulg å arbede med et høyt nvå malt kaffe nne dosereren. V fraråder bruk helautomatske kverner og doserere når nvået på kaffeflagget er for lav, da dette kan påvrke regelmessgheten tl doserngene

14 DRIFT Justerng av tutens retnng, tappng av On Demand Juster retnngen tl dspensertuten for å tlpasse den tl flterholderen som brukes. 01 Høydejusterng av flterholdergaffelen for On Demand Bruk en Phlps stjerneskrutrekker tl å løsne festeskruen på flterholdergaffelen Det anbefales kke å skru tl skruen fullstendg. Hev eller senk gaffelen for å justere den henhold tl flterholderen som brukes. Når du har stlt nn rktg plasserng, stram gaffelfesteskruen

15 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Koble alltd masknen fra strømnettet før du utfører noen rengjørngs- eller vedlkeholdsoperasjoner. ADVARSEL! Trekk aldr strømlednngen eller apparatet når du trekker støpselet ut av strømuttaket. Rengjørng er fundamentalt vktg for god drft av kvernen og dosereren. Hvs du kke rengjør kvernen og dosereren, vl aromatske oljestoffer fra kaffe harskne, som vl ha en negatv effekt på kaffesmaken. Mangel på skkkelg rengjørng vl også svekke pressjonen tl kvernen, og forårsake uregelmessg kornstørrelse og dosernger. Før rengjørng må du påse at apparatet kke er koblet tl strømnettet. Vedlkehold av kvernen ADVARSEL! Vedlkehold må kun utføres av fagfolk, som er autorserte tl å utføre slke operasjoner av produsenten. ADVARSEL! Utfør aldr provsorske eller prekære reparasjoner, og bruk aldr kke-orgnale reservedeler. For god drft av apparatet er det nødvendg å kontrollere, og om nødvendg, erstatte kvernegradene hver gang 400 kg kaffe er kvernet. Daglg renhold rengjør dspensertuten tl Manual og Automatc Fjern gummbeskyttelsen. Rengjør helletuten med en børste. 15

16 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Ukentlg rengjørng kaffebønnebeholderen Lukk kaffebønnebeholderen ved å trekke tappen, Løft lokket og rengjør med en børste. og fjern festeskruen på sden. Bruk en ren klut tl å tørke vekk olje fra kaffebønnene. Ukentlg rengjørng doserergruppe Manual og Automatc 01 Løft doserngslokket og rengjør gruppen med en børste. 16

17 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Ukentlg rengjørng rent med Grndz Lukk bønnestopperen bunnen av bønnebeholderen. Start kvernen ved å trykke på ON/OFF-bryteren, eller skyve kvernstartknappen tl On demand. Kjør kvernen tl det kke lenger kommer pulver ut av kvernuttaket Slå av kvernen, fjern bønnebeholderen og hell ut de resterende kaffebønnene. Monter bønnebeholderen gjen og fyll på med en kork Grndz rensetabletter og åpne bønnestopperen på nytt. 17

18 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Start kvernen ved å trykke på ON/OFF-bryteren, eller trykke på kvernstartknappen tl On demand. Kjør tl det kke kommer mer rengjørngspulver ut av kvernen Etterfyll bønnebeholderen med ferske kaffebønner. Lag to kopper kaffe og kast dem. 18

19 PROGRAMMERING On Demand Kvernnnstllng for On Demand Kontnuerlg tappng aktvert Dspensertd for forhåndsnnstlt 1 kaffedoserng Vsualserng av tappng for 1 kaffedoserng Motsatt av tappet 1 kaffedose Dspensertd for 2 forhåndsnnstlte kaffedosernger Vsualserng av tappng av 2 kaffedosernger Teller tl 2 tappede kaffedosernger Hengelås (låst programmerng) Apparatet slås på Når apparatet settes gang for første gang, er det konfgurert med fabrkknnstllngene. Endrng av nnstllngene blr automatsk lagret, og brukerdefnerte nnstllnger blr lastet automatsk dersom kvernen startes på nytt. Når du slår på apparatet, vses følgende skjermblde 7,5 sekunder. Doserngtappng og nnstllng (dsplay) Ved å trykke på tasten for én dose lyser dette konet opp, og koppen blr fylt under tappng. Ved å trykke på kvernngsstartknappen mer enn 0,3 sekunder, startes tappng og nedtellng tl null. Når tappngen er fullført, går nedtellngen tl null tlbake tl sn nnstlte verd etter ett sekund. Enkeltdosetelleren økes med én. Ved å trykke på tasten for to doser lyser dette konet opp, og koppen blr fylt under tappng. Ved å trykke på kvernstartknappen mer enn 0,3 sekunder, startes tappng og nedtellng tl null. Når tappngen er fullført, går nedtellngen tl null tlbake tl sn nnstlte verd etter ett sekund. Den doble dosetelleren økes med 1. Ved å trykke på øketasten eller mnketasten blr tappetden for den valgte dosen økt eller redusert. Aktverng av kontnuerlg doserngsmodus Ved å trykke på begge tastene og, aktveres kontnuerlg modus. Begge doserngstastene lyser opp, og kontnuerlg tappng-symbolet vses. Ved å trykke på kvernngsstartknappen mer enn 0,3 sekunder, startes tappng tl kverneaktverngsknappen blr sluppet. Ved å trykke på en av tastene or går du tlbake tl automatsk doserngsmodus. 19

20 On Demand PROGRAMMERING Nullstllng av doserngstellerne Ved å trykke på begge tastene og mer enn 5 sekunder, blr begge doserngstellerne nullstlt. Funksjonsblokk Ved å trykke på begge tastene og og slppe dem, blr alle funksjoner blokkert, bortsett fra dosevalg og doserngsstart. Dsplayet vser symbolet. Etter å ha trykket ned tastene og, og sluppet dem, stanser alle funksjoner. Gå nn servce-menyen Hvs tasten trykkes og holdes nede når du slår på apparatet, kommer man nn på en skjerm hvor følgende data vses: Frmwareversjon. 1 og 2 dosernger, totalteller (kan kke nullstlles). Dspensertdstelleren kontnuerlg modus (vst sekunder) lavt mdten av de to andre komponentene (kan kke nullstlles). Lysstyrken på skjermen (kontrastverd) mdten av skjermen kan justeres ved tastene og. Fabrkknullstllng Hvs nøkkelen holdes nn når du slår apparatet på, tlbakestlles alle nnstllngene tl fabrkknnstllngene. Servcemenytellerne nullstlles kke. 20

21 MÅLSKISSE Manual H Model L H Z Manual 231 mm 260 mm 324 mm Z L On Demand H Model L H Z On Demand 221 mm 559 mm 264 mm Z L 21

22 For at garanten skal være gyldg må vedlkeholdsvlkårene være oppfylt henhold tl våre nstruksjoner, det må være utvst tlbørlg varsomhet, og skademeldng må leveres umddelbart. Det aktuelle utstyret skal kke brukes påvente av servce hvs det er fare for at skaden eller defekten kan forverres. Garanten vl kke dekke forbruk av forbruksdeler som glassvarer, vanlg vedlkehold som rengjørng av fltre, forurenset vann, kjelsten eller problemer knyttet tl fel spennng, trykk eller vannmengde. Garanten dekker kke skader eller defekter som skyldes ukorrekt håndterng og betjenng av apparatet. LAGET I ITALIA TIL INTERNATIONAL CREM BY CONTI VALERIO S.R.L. Va d Colonnata, 1 - SESTO FIORENTINO (FI) ITALY Post Code: TEKNISK SERVICE Ta kontakt med dn leverandør Dn forhandler

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

HR-XV2E BRUKERHÅNDBOK NORSK DVD-SPILLER/VIDEO OPPTAKER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT

HR-XV2E BRUKERHÅNDBOK NORSK DVD-SPILLER/VIDEO OPPTAKER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NORSK -SPILLER/VIDEO

Detaljer

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764034_03: BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV SYMBOLER... 3 Farenivåer...3 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

RENE GULV. Kärcher rengjøringsmaskiner OPPSKURINGSMASKINER GULVVASKEMASKINER TEPPERENSERE STØVSUGERE FEIEMASKINER + MYE MER. Avsender - Kärcher AS

RENE GULV. Kärcher rengjøringsmaskiner OPPSKURINGSMASKINER GULVVASKEMASKINER TEPPERENSERE STØVSUGERE FEIEMASKINER + MYE MER. Avsender - Kärcher AS Avsender - Kärcher AS RENE GULV Kärcher rengjørngsmaskner OPPSKURINGSMASKINER GULVVASKEMASKINER TEPPERENSERE STØVSUGERE FEIEMASKINER + MYE MER Gyldg frem tl 01.07.2014 - Prsene er kun gyldge hos deltagende

Detaljer

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med manuell vannfylling UM_NO Part No.: 1764087_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

UM_NO Part No.: 1764174_01 PREZZO BRUKERMANUAL

UM_NO Part No.: 1764174_01 PREZZO BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764174_01 BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 Forside...5

Detaljer

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Standard EU-direktiv... 6 2.3 Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken... 7 2.4 Maskinidentifikasjon... 7 3 Oversikt... 8

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no Bona Belt HD by Brukermanual Forord Bona Belt HD Manual ADVARSEL: Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikker bruk og drift av maskinen. Unnlatelse av å lese denne håndboken før bruk, justering

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TermoRens AS med suksess offshore

TermoRens AS med suksess offshore Rent vann - rene rør - ren energ - en ren kundes TermoRens AS med suksess offshore Les mer på sde: 6 Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodx Les mer på sde: 4 Anodsk oksdasjon Kjemsk rens + = Rene rør!

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok HD7872, HD7870 Brukerhåndbok For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Innholdsfortegnelse 1 Innledning 92 2 Generell beskrivelse 92 3 Viktig 93 4 Skylle maskinen før første gangs

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi NO9400084 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf NEI-NO--431 Strålevern HEFTE 2 IssNtx(4 4«;jy rum 1W4 ;Sr statms * Stvålevem Strålevern HEFTE 2 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf ' cf-r Statens strålevern Referanse:

Detaljer

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Detaljer

SMILE 70-80 MERK DEG FØLGENDE! MASKINEN MÅ IKKE BRUKES UTEN AT DU FØRST HAR LEST BRUKSANVISNINGEN

SMILE 70-80 MERK DEG FØLGENDE! MASKINEN MÅ IKKE BRUKES UTEN AT DU FØRST HAR LEST BRUKSANVISNINGEN Instruksjonshåndbok SMILE 70-80 MERK DEG FØLGENDE! MASKINEN MÅ IKKE BRUKES UTEN AT DU FØRST HAR LEST BRUKSANVISNINGEN Side 1 INNHOLD LEVERING AV MASKINEN side 3 FORORD 3 TEKNISK BESKRIVELSE 4 GENERELLE

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT DALLA CORTE S.r.l Via Broglio, 24 20158 Milano Italy N.F. ANNO

Detaljer

Guide for Bilunderholdning 2002-2003

Guide for Bilunderholdning 2002-2003 Gude for Blunderholdnng 2002-2003 Våg å møte fremtden Alt du trenger for å kunne kjøre nn fremtden er hva Poneer lover deg. La Poneer's nye blnavgerngssystemer gude deg dt. Bl underholdt av uforlgnelg

Detaljer

Oppsumering. Programmering av vannets hardhet.80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

Oppsumering. Programmering av vannets hardhet.80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 Oppsumering Innledning...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 Sikkerhet...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 72 Bruksanvisning...72 Beskrivelse...72

Detaljer

Prisindeks for godstransport på vei

Prisindeks for godstransport på vei Notater Documents 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Notater 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Statstsk sentralbyrå Statstcs

Detaljer

Bruksanvisning FERSKBRYGGER. FreshOne

Bruksanvisning FERSKBRYGGER. FreshOne Bruksanvisning FERSKBRYGGER FreshOne 1 2 3 4 16 5 15 14 6 7 26.7 26.6 26.1 26.2 26.3 26.5 13 12 11 10 9 8 26.4 24.2 24.3 24.1 24.4 17 18 24.11 24.5 29 28 24.10 24.9 24.6 24.7 24.8 27 19 26 25 20 24 21

Detaljer

VEDKAPPSAG 2200W LS400

VEDKAPPSAG 2200W LS400 6750 000 400 VEDKAPPSAG 2200W DOVRE LS400 VEDKAPPSAG 2200W LS400 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 VÆR OPPMERKSOM... 3 GARANTI... 4 STUDERE SIKKERHETSINNSTRUKSJON...

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer