ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: _00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner"

Transkript

1 BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: _00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R

2 INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9 Manual og Automatc, frontopprss...8 frontopprss On Demand...9 INSTALLASJON OG OPPSTART...10 Possjonerng...10 Elektrsk tlkoblng...10 Starte kvernen...10 For Manual og Automatc For On Demand DRIFT...13 Fnhetsjusterng for kvernen...13 Doserngsjusterng for kvernen, Manual og Automatc...13 Justerng for kvernet kaffe for Automatc...13 Justerng av tutens retnng, tappng av On Demand...14 Høydejusterng av flterholdergaffelen for On Demand...14 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD...15 Vedlkehold av kvernen...15 Daglg renhold rengjør dspensertuten tl Manual og Automatc...15 Ukentlg rengjørng kaffebønnebeholderen...16 Ukentlg rengjørng doserergruppe Manual og Automatc...16 Ukentlg rengjørng rent med Grndz...17 PROGRAMMERING...19 Kvernnnstllng for On Demand...19 Apparatet slås på...19 Doserngtappng og nnstllng (dsplay)...19 Aktverng av kontnuerlg doserngsmodus...19 Nullstllng av doserngstellerne...20 Funksjonsblokk...20 Gå nn servce-menyen...20 Fabrkknullstllng...20 MÅLSKISSE...21 Manual...21 On Demand

3 GENERELT Vktg: Varsler mot utrygg prakss. Følg dsse for å skre kvalteten på kaffen, masknens ytelse, matskkerhet, og for å hndre lettere personskade eller skade på masknen. ADVARSEL! Vser tl en potenselt farlg stuasjon som, hvs den kke unngås, kan føre tl skåldng, alvorlg personskade og ytterste konsekvens død. FARE! INDIKERER EN OVERHENGENDE SOM, HVIS DEN IKKE UNNGÅS, FØRER TIL SKÅLDING, ALVORLIG PERSONSKADE OG DØD. Gr ytterlgere nformasjon som kan være nyttg under rengjørngen eller bruken av masknen. 3

4 GENERELT Introduksjon Takk for at du valgte en kaffekvern fra V håper du lker den! Les bruksanvsnngen før du bruker masknen. Denne velednngen nneholder vktge nstruksjoner for rktg og trygg bruk av kvernen. Oppbevar alltd denne bruksanvsnngen så den er tlgjengelg for fremtdg referanse. Denne bruksanvsnngen må tas godt vare på under hele funksjonstden tl kaffekvernen. Denne bruksanvsnngen reflekterer den nåværende tlstanden kverneteknolog, og skal kke anses som foreldet utelukkende pga. oppdaterng på et senere tdspunkt grunnet opparbedet erfarng. Produsenten forbeholder seg retten tl å foreta endrnger denne håndboken uten forplktelse for å oppdatere forrge versjon, unntatt speselle tlfeller. Advarsler Berør aldr masknen med våte eller fuktge hender. Bruk aldr masknen barbent. Forsøk aldr å koble fra masknen ved å trekke ut strømlednngen eller selve masknen. Ikke bruk masknen utendørs, slk at den kan bl utsatt for vnd og vær (regn, snø, frost). Det vl medføre materalskade på masknen. Apparatet er kke beregnet for bruk av personer (nkludert barn) med reduserte fysske, sensorske eller mentale evner, eller mangel på erfarng og kunnskap, med mndre de er under tlsyn eller får nstruksjon bruken av apparatet av en person som er ansvarlg for deres skkerhet. Bruk alltd apparatet på en flat, jevn overflate, som tåler vekten. Koble alltd masknen fra strømnettet før rengjørngseller vedlkeholdsoperasjoner. Ikke bruk vannstråler eller kke-egnede vaskemdler for rengjørng. I tlfelle masknhavar eller funksjonsfel, slå av masknen og kke prøv å reparere den. For reparasjoner, ta kontakt med et autorsert servcesenter, og be om bruk av orgnale reservedeler. Hvs de ovennevnte forholdsreglene kke følges, kan dette gjøre masknen utrygg for fremtdg bruk. Ikke la masknen stå på når den kke er bruk. Trekk ut støpselet på masknen når den kke er bruk. Ikke blokker spalter eller åpnnger for ventlasjon og/ eller varmesprednngsåpnnger, eller før nn vann eller andre væsker samme. Mens apparatet er drft må man aldr sette nn skjeer, gafler eller andre redskaper nn helletuten, eller nn kaffekornbeholderen, uansett grunn. Slå alltd av apparatet før du fjerner blokkernger fra helletuten. Senk aldr masknen, støpselet eller strømkabelen vann eller noen annen væske. Hvs et ukjent objekt skulle stanse motoren, slå av masknen umddelbart og kontakt et autorsert servcesenter. Hvs et fremmedlegeme skulle stanse motoren, slå av masknen umddelbart og kontakt et autorsert servcesenter. 4

5 GENERELT Forholdsregler Håndter alltd masknen med forsktghet, for å unngå rsko for fel ved masknen. Emballasjemateralene (kartong, cellofan, stfter, polystyren, etc..) kan kutte, lage sår eller skape farer ved fel bruk eller uforsktg håndterng. Slke materaler skal lagres utlgjengelg for barn og personer med reduserte fysske, sensorske eller mentale evner, eller mangel på erfarng og kunnskap. Dette symbolet på apparatet eller pakken betyr at apparatet kke må betraktes som vanlg husholdnngsavfall. Det skal leveres tl et passende nnsamlngssenter for resrkulerng av elektrske og elektronske apparater. Sørg for at dette apparatet avhendes på rktg måte, så gjør du dtt bdrag tl forebyggng av negatve helseeffekter og skader på mljøet. Resrkulerng av materaler bdrar tl å bevare naturressursene våre. For mer nformasjon om hvordan du kan resrkulere dette produktet, kan du ta kontakt med det lokale kommunekontoret, den lokale renovasjonstjenesten eller forhandleren der du kjøpte apparatet. Før enhver nstallasjon eller justerngsarbed, sørg for å lese og forstå godt advarslene denne håndboken. Selskapet kan kke holdes ansvarlg for eventuelle skader på personer eller eendom som følge av manglende overholdelse av nstrukser om skkerhet, nstallasjon og vedlkehold vedlagt denne håndboken. Hvs strømlednngen på dette apparatet blr skadet, må du slå av apparatet og ta kontakt med en profesjonell og kvalfsert teknker for å få den erstattet. Skulle du bestemme deg for å kke lenger bruke dette apparatet, anbefaler v at du setter det ut av funksjon ved å trekke ut stkkontakten og kutte strømlednngen. Alle fel og/eller unormal masknoppførsel skal straks meldes tl en autorsert nstallatør og/eller vedlkeholdsteknker. Før du kobler tl masknen, kontroller at strømforsynngen samsvarer med spesfkasjonene på typeskltet. Skulle masknens stkkontakt kke være kompatbel med støpselet, skal stkkontakten erstattes med en egnet type av en kvalfsert teknker, som også bør sjekke at stkkontakten passer tl masknens strømkrav. Unngå bruk av adaptere med flere støpsler og skjøtelednnger. Jordlednngen må tlkobles; det elektrske systemet må oppfylle standardene fastsatt av lokale skkerhetslover og forskrfter. Masknen må nstalleres av autorsert og kvalfsert personell. Kontroller at masknkomponenter kke har ldd noen skade under transport. I tlfelle fel eller avvk fnnes, avbryt nstallasjonen og be om en utskftng. 5

6 GENERELT Tltenkt bruk Denne kverndspenseren har bltt desgnet for profesjonell bruk av kvalfsert personell. Kvernen/dspenseren må kun brukes tl formålet den ble laget for; det vl s å kverne brente kaffebønner. All annen bruk anses som uegnet og potenselt farlg. Produsenten skal kke holdes ansvarlg for skader som følger av urktg eller felaktg bruk av masknen. Apparatet må kke brukes av barn eller personer med reduserte fysske, sensorske eller mentale evner. Det må heller aldr brukes av mennesker uten den nødvendge kompetansen og erfarngen, med mndre de er under tlsyn eller under opplærng. Ikke la barn leke med dette utstyret på noe tdspunkt. Masknen er kke beregnet for bruk nnen temperaturer utenfor -5 C tl +40 C. Brukeren må respektere de generelle skkerhetsbestemmelser som gjelder det landet hvor masknen er nstallert, og skal være ansvarlg for at perodsk vedlkehold av masknen blr rktg utført. Personene som nstallerer og bruker masknen og utfører vedlkehold av den skal nformere produsenten om eventuelle fel eller skader på grunn av sltasje. som kan true de orgnale skkerhetsfunksjonene på masknen. Installatøren skal være ansvarlg for å kontrollere at masknen er nstallert og drevet egnet mljø, og dermed kke skaper helse- eller skkerhetsrsko for de som bruker masknen. Ethvert ansvar som stammer fra komponenter produsert og nstallert på masknen skal overtas av de respektve produsentene; ansvar som kan tlskrves personer som er autorserte tl å bruke masknen skal overtas av kunden. Masknen er beregnet for 24-tmers perodsk servce. Masknens komponenter er desgnet og bygget for mnst 1000 tmers drft. God rengjørng og godt vedlkehold bdrar også tl å skre lang levetd. Merk. Maskner med den «EL MOTOR WITH THERMAL PROTECTION»-skltet er utstyrt med en enhet som beskytter motoren mot overopphetng. Når denne enheten er aktvert, må du kke forsøke å bruke masknen: soler masknen fra strømforsynngen og fjern årsaken tl problemet før omstart. 6

7 GENERELT BESKRIVELSE Manual/Automatc EUR- KONTAKT UK- KONTAKT EUR- KONTAKT On Demand UK- KONTAKT Slpeskver (mm) Spennng (v) Frekvens (Hz) Strømforbruk (w) RPM Kapastet (kg/t) Elektrsk tlkoblng CEE 7/7 BS 1363/A CEE 7/7 BS 1363/A Vekt når den er tom (kg) For å kunne dentfsere apparatet, les koden etter «MATRICOLA» (serenummeret) på etketten tl denne manualen, eller på selve apparatet, og velg spennngen som passer (f.eks. 65-CA 230 AA 1001/10). 7

8 Manual og Automatc, frontopprss OVERSIKT OVER DELER Beholderlokk Kaffebønnebeholder Justerngsknapp for kvernng Fane for å åpne/lukke kaffebønnebeholderen Doserngslokk Doserngsgruppe Pakkemaskn Dspenseråpnng Doserngsteller Flterholdergaffel Doserngsspak AV/PÅ-bryter Kaffeplate 8

9 OVERSIKT OVER DELER frontopprss On Demand Beholderlokk Kaffebønnebeholder Justerngsknapp for kvernng Fane for å åpne/lukke kaffebønnebeholderen LCD-dsplay Knapp for å mnke Lysende knapp for én kaffedoserng Dspenseråpnng Lysende knapp for to kaffedosernger Knapp for å øke Startknapp for kvernng Flterholdergaffel AV/PÅ-bryter Kaffeplate 9

10 Possjonerng MIN. 10 cm INSTALLASJON OG OPPSTART Mnmumsmålene for plasserng av masknen skal være 360 mm bredde x 415 mm dybde x 620 mm høyde. Plasser masknen på et flatt og stablt underlag, vekk fra vann og varmeklder. Den bør plasseres et tørt mljø, sden for høy fuktghet vl påvrke masknen negatvt. Ikke dekk tl masknen med plastflm eller kluter. Sørg for at luften er stand tl å srkulere bak masknen (mnmum 10 cm). Elektrsk tlkoblng Masknen skal bare kobles tl en jordet strømtlførsel. Sjekk rktg spennng og frekvens på teknske dataplaten. Starte kvernen Sett beholderen nn setet stt; possjoner den slk at hullet er på lnje med skruen på den bakre delen av kvernen. Stramme låseskruen. 10

11 INSTALLASJON OG OPPSTART 03 Fjern lokket fra beholderen, og fyll den med kaffebønner. 04 Koble masknen tl stkkontakten, og trekk tappen nederst kaffebønnebeholderen for å åpne den. For Manual og Automatc 01 Slå på kvernen med ON/OFF-bryteren, og kvern tl ønsket mengde kaffe har bltt kvernet. Plasser flterholderen på gaffelen. 02 Hvert trekk håndtaket gr en enkelt doserng malt kaffe. Antallet dosernger kan ses på telleren. Bruk doserngsspaken tl å dspensere malt kaffe. 03 Apparatet er utstyrt med en festeanordnng for flterholdere. ADVARSEL! For å unngå uhell og skader, plasser aldr fngrene eller andre gjenstander nn tuten under dosereren mens malt kaffe kommer ut. 11

12 INSTALLASJON OG OPPSTART For On Demand 01 Etter å ha fylt beholderen med kaffebønner (se nstruksjonene 1 4 «Starte kvernen Manual og On demand»), skru på kvernen med ON/ OFF-bryteren. 02 Velg enkel eller dobbel doserng ved å trykke på den tlsvarende tasten eller. Tappngen stopper når den nnstlte tden er utløpt. Apparatet er utstyrt med en festeanordnng for flterholdere. 03 Plasser flterholderen på gaffelen, og sett den mot flterholderen. 12

13 DRIFT Fnhetsjusterng for kvernen Øke Mnke 01 Bruk regulerngsbryteren tl kvernen for å stlle nn fnhetsgraden tl kvernngen. Dre justerngsknappen med klokken for å øke fnhetsgraden, eller mot klokken for å øke størrelsen på kornene. Denne nnstllngen er trnnløs, og må endres gradvs. Kvern ltt kaffe mellom hver andre endrng hakk. ADVARSEL! Hvs bryteren blr rotert en omdrenng med en stasjonær motor, kan kvernen stoppe. Doserngsjusterng for kvernen, Manual og Automatc Bruk tallet under doserngslokket tl å justere mengden hver doserng. Øke Mnke Vr bryteren med klokken for å redusere mengden, eller mot klokken for å øke den. 01 Justerng for kvernet kaffe for Automatc For å justere nvået av malt kaffe dosereren, bruk flagget under lokket på doserngsgruppen. Bruk de to sporene den nederste delen av flagget for å justere nvået på kaffen dosereren. Med flagget flyttet nedover er det mulg å arbede med et lavt nvå malt kaffe, mens hvs det beveges oppover, er det mulg å arbede med et høyt nvå malt kaffe nne dosereren. V fraråder bruk helautomatske kverner og doserere når nvået på kaffeflagget er for lav, da dette kan påvrke regelmessgheten tl doserngene

14 DRIFT Justerng av tutens retnng, tappng av On Demand Juster retnngen tl dspensertuten for å tlpasse den tl flterholderen som brukes. 01 Høydejusterng av flterholdergaffelen for On Demand Bruk en Phlps stjerneskrutrekker tl å løsne festeskruen på flterholdergaffelen Det anbefales kke å skru tl skruen fullstendg. Hev eller senk gaffelen for å justere den henhold tl flterholderen som brukes. Når du har stlt nn rktg plasserng, stram gaffelfesteskruen

15 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Koble alltd masknen fra strømnettet før du utfører noen rengjørngs- eller vedlkeholdsoperasjoner. ADVARSEL! Trekk aldr strømlednngen eller apparatet når du trekker støpselet ut av strømuttaket. Rengjørng er fundamentalt vktg for god drft av kvernen og dosereren. Hvs du kke rengjør kvernen og dosereren, vl aromatske oljestoffer fra kaffe harskne, som vl ha en negatv effekt på kaffesmaken. Mangel på skkkelg rengjørng vl også svekke pressjonen tl kvernen, og forårsake uregelmessg kornstørrelse og dosernger. Før rengjørng må du påse at apparatet kke er koblet tl strømnettet. Vedlkehold av kvernen ADVARSEL! Vedlkehold må kun utføres av fagfolk, som er autorserte tl å utføre slke operasjoner av produsenten. ADVARSEL! Utfør aldr provsorske eller prekære reparasjoner, og bruk aldr kke-orgnale reservedeler. For god drft av apparatet er det nødvendg å kontrollere, og om nødvendg, erstatte kvernegradene hver gang 400 kg kaffe er kvernet. Daglg renhold rengjør dspensertuten tl Manual og Automatc Fjern gummbeskyttelsen. Rengjør helletuten med en børste. 15

16 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Ukentlg rengjørng kaffebønnebeholderen Lukk kaffebønnebeholderen ved å trekke tappen, Løft lokket og rengjør med en børste. og fjern festeskruen på sden. Bruk en ren klut tl å tørke vekk olje fra kaffebønnene. Ukentlg rengjørng doserergruppe Manual og Automatc 01 Løft doserngslokket og rengjør gruppen med en børste. 16

17 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Ukentlg rengjørng rent med Grndz Lukk bønnestopperen bunnen av bønnebeholderen. Start kvernen ved å trykke på ON/OFF-bryteren, eller skyve kvernstartknappen tl On demand. Kjør kvernen tl det kke lenger kommer pulver ut av kvernuttaket Slå av kvernen, fjern bønnebeholderen og hell ut de resterende kaffebønnene. Monter bønnebeholderen gjen og fyll på med en kork Grndz rensetabletter og åpne bønnestopperen på nytt. 17

18 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Start kvernen ved å trykke på ON/OFF-bryteren, eller trykke på kvernstartknappen tl On demand. Kjør tl det kke kommer mer rengjørngspulver ut av kvernen Etterfyll bønnebeholderen med ferske kaffebønner. Lag to kopper kaffe og kast dem. 18

19 PROGRAMMERING On Demand Kvernnnstllng for On Demand Kontnuerlg tappng aktvert Dspensertd for forhåndsnnstlt 1 kaffedoserng Vsualserng av tappng for 1 kaffedoserng Motsatt av tappet 1 kaffedose Dspensertd for 2 forhåndsnnstlte kaffedosernger Vsualserng av tappng av 2 kaffedosernger Teller tl 2 tappede kaffedosernger Hengelås (låst programmerng) Apparatet slås på Når apparatet settes gang for første gang, er det konfgurert med fabrkknnstllngene. Endrng av nnstllngene blr automatsk lagret, og brukerdefnerte nnstllnger blr lastet automatsk dersom kvernen startes på nytt. Når du slår på apparatet, vses følgende skjermblde 7,5 sekunder. Doserngtappng og nnstllng (dsplay) Ved å trykke på tasten for én dose lyser dette konet opp, og koppen blr fylt under tappng. Ved å trykke på kvernngsstartknappen mer enn 0,3 sekunder, startes tappng og nedtellng tl null. Når tappngen er fullført, går nedtellngen tl null tlbake tl sn nnstlte verd etter ett sekund. Enkeltdosetelleren økes med én. Ved å trykke på tasten for to doser lyser dette konet opp, og koppen blr fylt under tappng. Ved å trykke på kvernstartknappen mer enn 0,3 sekunder, startes tappng og nedtellng tl null. Når tappngen er fullført, går nedtellngen tl null tlbake tl sn nnstlte verd etter ett sekund. Den doble dosetelleren økes med 1. Ved å trykke på øketasten eller mnketasten blr tappetden for den valgte dosen økt eller redusert. Aktverng av kontnuerlg doserngsmodus Ved å trykke på begge tastene og, aktveres kontnuerlg modus. Begge doserngstastene lyser opp, og kontnuerlg tappng-symbolet vses. Ved å trykke på kvernngsstartknappen mer enn 0,3 sekunder, startes tappng tl kverneaktverngsknappen blr sluppet. Ved å trykke på en av tastene or går du tlbake tl automatsk doserngsmodus. 19

20 On Demand PROGRAMMERING Nullstllng av doserngstellerne Ved å trykke på begge tastene og mer enn 5 sekunder, blr begge doserngstellerne nullstlt. Funksjonsblokk Ved å trykke på begge tastene og og slppe dem, blr alle funksjoner blokkert, bortsett fra dosevalg og doserngsstart. Dsplayet vser symbolet. Etter å ha trykket ned tastene og, og sluppet dem, stanser alle funksjoner. Gå nn servce-menyen Hvs tasten trykkes og holdes nede når du slår på apparatet, kommer man nn på en skjerm hvor følgende data vses: Frmwareversjon. 1 og 2 dosernger, totalteller (kan kke nullstlles). Dspensertdstelleren kontnuerlg modus (vst sekunder) lavt mdten av de to andre komponentene (kan kke nullstlles). Lysstyrken på skjermen (kontrastverd) mdten av skjermen kan justeres ved tastene og. Fabrkknullstllng Hvs nøkkelen holdes nn når du slår apparatet på, tlbakestlles alle nnstllngene tl fabrkknnstllngene. Servcemenytellerne nullstlles kke. 20

21 MÅLSKISSE Manual H Model L H Z Manual 231 mm 260 mm 324 mm Z L On Demand H Model L H Z On Demand 221 mm 559 mm 264 mm Z L 21

22 For at garanten skal være gyldg må vedlkeholdsvlkårene være oppfylt henhold tl våre nstruksjoner, det må være utvst tlbørlg varsomhet, og skademeldng må leveres umddelbart. Det aktuelle utstyret skal kke brukes påvente av servce hvs det er fare for at skaden eller defekten kan forverres. Garanten vl kke dekke forbruk av forbruksdeler som glassvarer, vanlg vedlkehold som rengjørng av fltre, forurenset vann, kjelsten eller problemer knyttet tl fel spennng, trykk eller vannmengde. Garanten dekker kke skader eller defekter som skyldes ukorrekt håndterng og betjenng av apparatet. LAGET I ITALIA TIL INTERNATIONAL CREM BY CONTI VALERIO S.R.L. Va d Colonnata, 1 - SESTO FIORENTINO (FI) ITALY Post Code: TEKNISK SERVICE Ta kontakt med dn leverandør Dn forhandler

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner DEWALT DW03201 Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - -

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

A800. Oversettelse av den originale bruksanvisningen. Kaffemaskin: FCS4050 - Kjøleenhet: FCS4053

A800. Oversettelse av den originale bruksanvisningen. Kaffemaskin: FCS4050 - Kjøleenhet: FCS4053 A800 Oversettelse av den orgnale bruksanvsnngen Kaffemaskn: FCS050 - Kjøleenhet: FCS053 Les brukervelednngen og kaptlet "For dn skkerhet" før du utfører arbed på masknen. Oppbevar brukervelednngen ved

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

TEA CATER BRUKERMANUAL. UM_NO Part No.: 1764119_01

TEA CATER BRUKERMANUAL. UM_NO Part No.: 1764119_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764119_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell funksjonsbeskrivelse...5 OVERSIKT

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktg! Monterngsvelednng sde 12. Vennlgst les sdene 7-11 før første sykkeltur.! Sykkelen

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ kó=ñê~w MSKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ 0123 Dette produktet bærer CE-merket overensstemmelse med bestemmelsene drektvet 93/42EEC av 14 jun 1993

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100 Vdeoopptaker (VCR) Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-100 PAL Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Forholdsregler

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Sykkelen og denne bruksvelednngen tlsvarer skkerhetskravene den europeske

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm Monterngsanvsnng Energsøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm 1345 26/27/28 Energsøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm 1349 26/27/28 Energsøyle med seks tomme enheter, høyde 769 mm

Detaljer

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT DALLA CORTE S.r.l Via Broglio, 24 20158 Milano Italy N.F. ANNO

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift 65B/654B Installasjonstest på et IT anlegg drft Utførng av testene Spennngsmålnger Testeren kan brkes som et ac voltmeter hvor spennng og frekvens kan vses samtdg ved å sette rotasjonsbryteren tl V. Alle

Detaljer

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med manuell vannfylling UM_NO Part No.: 1764087_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. : FM..5232.. Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann og materelle skader.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktg! Monterngsvelednng sde 12. Vennlgst les sdene 7-11 før første sykkeltur.! Sykkelen

Detaljer

Fyringsautomat W-FM 50 83250343 1/2010-03. Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsautomat W-FM 50 83250343 1/2010-03. Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montasje- og drftsvelednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

MTO diagram: Oseberg C 12.9.2008

MTO diagram: Oseberg C 12.9.2008 Gjennomføre nødvendg opplærng Ikke gjennomført nødvendg opplærng Utføre SJA ved arbed trykksatt system Blr kke ført SJA Ca år 1991 Overskuddsdel Overskuddsdel ferdgslelsen ferdgslelsen merkes merkes legges

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med automatisk vannfylling UM_NO Part No.: 1764080_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Detaljer

2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKT 3. LEIEPRIS. Utleier: Universitetssykehuset I Nord-Norge (TJNN)

2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKT 3. LEIEPRIS. Utleier: Universitetssykehuset I Nord-Norge (TJNN) 1 ) tc > 2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER Utleer: Unverstetssykehuset I Nord-Norge (TJNN) Leetaker: Unverstetet Tromsø 2. LEIEOBJEKT Modulbygg for kontorbruk /lesesalplasser

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Artikkel: VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Installasjon...2 4.1 Tekniske

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

MODELL: RN-300/ RN-200

MODELL: RN-300/ RN-200 NICAM/H-F STEREO Vdeoopptaker (VCR) med ShowVew Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-300/ RN-200 PAL Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet.

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Vedlegg 5: MTO diagram

Vedlegg 5: MTO diagram Vedlegg 5: MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk 1998-2000 1998-2000 28.5.2003 2003-2004 Desgn Desgn byggng byggng Størrelse klemmer Monterng klemmer bolter Etablerng Etablerng nspeksjons nspeksjons

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Sykkelen og denne bruksvelednngen tlsvarer skkerhetskravene den europeske

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011 Med digital temperaturinnstilling Status Januar 2005 Rev. 0. 2005 Brukermanual Innhold A) Miljømessig informasjon...3 B) Generell informasjon...3 1 Sikkerhet...4 2 Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger...4

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer