Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»"

Transkript

1 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0

2 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T<. 10:4 T F. _ "KONFERANSE OM DØR-TIL-DØR-TRANSPORTFon FUNKSJONSHEMMEDE" Rådet funksjonshemmede Folkets Hus, Oslo 29. nov Samferdselssjef ArldBøhn Oppland fylkeskommune ' "SAMARBEIDSFORMER - SAMFERDSELSETAT, BRUKERE osufrøvsas." I Innlednng. samarbed betyr etter mn oppfatnng at to eller flere har felles mål, og at de har en felles oppfatnng - strateg - hvordandettemålet kan nås. Målet må være kjent, troverdg og realstsk a få det engasjementog den nnsats som er nødvendg. Samarbedsmer - konsentrerer seg gjerne om postve tak, men v vet at et hvert samarbed sler krav den enkelte - hver enkelt deltaker må være en medspller å oppnåkkebare et godt, men det best mulge resultat. Et plktende og resultatorentert samarbed krever mer enn entusasmeog god vlje. Det er nødvendg a komme fram en arbedsdelng,bl enge om framdrftog kke mnst sle ressurser dspossjon slk at det er samsvar mellom mål og gjengelgeressurser - samsvar mellom ventnngog måloppnåelse. Transport funksjonshemmedekrever etter mn oppfatnng samarbedmellomfaggrupper,offentlgemyndgheter, brukere og utøvere som tdlgere lten eller beskjeden grad har kommunsertseg mellom.jeg tror det må aksepteres at det kan ta td når tak må gjennomføres samarbed mellom etater, brukere, utøvere osv. som tdlgere kke har kommunsertseg mellom. Oppnå ståelse,bryte nnarbedederutner, endre holdnnger er av erfarngen langsommelgprosess. Fylkeskommunenhar nå snart 2 år hatt det økonomskeog admnstratve ansvar denne transportoppgaven. Ansvaret transport funksjonshemmede er ved Stortngets ved- tak 10. aprl 1986 lagt samme valtnngsnvåog samme etat som har ansvaret et tjenlg og rasjonelt transportbud befolknngenøvrglke klart som ansvaret denne oppgaven nå er plassert valtnngen,lke klart er det etter mn oppfatnng,at v speselther er avhenggav et samarbedmed kommunene og et samarbed med brukerorgansasjonene.

3 FROM :4? F. I 2 Felles nnsats lgsnnger, er passet på dette ta mål av 899 eller løsnnger Mtt arbedsområdet vl g bedre raskere lgsnnger og lgsnnggr som storre grad brukerne enn om f.eks. fylkeskommunen skulle prøve og arbede med spørsmål og alene. bdrag på dette møtet må være å g kjenne hvordan fylkeskommunen har prøvd a etablere hensktsmessge samabedsrutner med kommunene og brukerorgansasjonene, samt hvordan konkrete tak er gjennomført 6 nå de mål og ntensjoner som er lagt grunn Stortngets behand- lng av St.meld.nr. 92(84-85) Omtransport funkejong- hemmede - ll Planutsetnnger, premsser. Hovedprnsppene denne transportoppgaven trukket opp NOU 1979:27. ble en td " De myndgheter som har ansvaret ervervsmessg transport generelt, må også ha ansvaret transport funksjonshemmede. Et transportbud speselt utmet funksjonshemmede bør ntegreres øvrge transportsystem. Utovsre av transport de som har transport bud nngen og et sles øvrg. Eventuelt må kke Stortngets det admnstratve vekt pa følgende " Det vl pg tvers gjennom kvaltatvt vesentlg subsderte dårlgere behandlng transport- enn befolk- transportbud bør være høye tran- svakere kke kan rese kollektvt, måte som andre, subsderte Under transport samfunnets funksjonshemmede som fag. De funksjonshemmede sportprser dem som må fnanseres på samme transportmdler." 1986 ble det ved A plassere og økonomske ansvar på fylkesnvå lagt hold: bl A fa transportordnnger av kommunegrensene, det mnste nnen- samme fylke. Det vl bl å få mer lkeverdge transportbud de ulke kommunene samme fylke. Det vl statlge bl overførnger a skape blr skkerhet brukt at tenkte mål. w Det vl bl på landsbass." A fa ønskelg samordnng

4 J FROM P. 4 3 Selv var jeg den gang opptatt av at v også på dette tran- sportområdet vl regstrere Gt større regonalt poltsk engasjement en mer lk behandlngav utøvereog brukere alle deler av fylket, og kke mnst ett etterhvertbedre transportbud de funksjonshemmede.i I Q Med utgangspunkt Stortngets behandlngav St.me1d.nr. 92, ble det fylkeskommunen1986 satt gang et arbed a Avklare dagens stuasjon (bud,brukere, servce)m.v. Forslag ansvars- og arbedsdelngmellom fylkeskommune, brukere og utøvere Modell løsnngav dør--dør~traneport Handlngsplan gjennomførngav tak fra Det ble lagt grunn samme framgangsmåtesom ved andre oppgaver som etterhvertvar overført den fylkeskommunale samferdselsvaltnng. For å utarbedearbedsmodellog handlngsplanønsket Samferd89189tYr8t Å få sammensatten arbedsgruppe med sammensetnng av representanter fra Fylkesrådet funksjonshemmede FunksjonshemmedesFellesorgansasjon Norges Taxbund,avd. Oppland Norges Rutebleerbund,avd. Oppland (nå Norges Transportbund) KommunenesSentralbund, FylkeskretsenOppland. I legg dette har samferdselsetaten fylketvært representert med flere personer (avhengg av problemomrade). Bakgrunnen nevnte sammensetnngvar de utsetnnger som var lagt grunn st.meld.nr. 92. De funkeonshemmedes or ansaeonar er de nærmeste a ee hvor behovene er størst og ressursene kan benyttes pa best mulg måte. Tlretteleggngav det kollektve transportbudet de funksjonshemmede berører ruteblnærngen så stor grad at NRF avd. Oppland ble gtt anlednng å være representert arbedsgruppen- Drosjenærngen er også stor utstreknngberørt. Av st.me1d.nr. 92( ) gar det fram at det utsettes et samarbedmellom kommunene og fylkeskommunen.kommunene ble representert arbedet med representanter fylkes- kretsen.

5 oez-5:53: ' FF-on Latzaf P.f :was 4 og Sntef(somble engasjert bndelse Arbedsgruppen med arbedet)framla ma 1987 to rapporter;i - Dagens stuasjon, og del II - Forslag tak. Planen nneholdt tak bedrng av det ordnære kollektvbudet; bl.e. pasnngstak på rutegående kollek- tvmdler (busser),på holdeplasserog termnaler.planen og drft av organserng ga dessuten et opplegg S I- speseltransport1 fylket som samordnesmed det øvrge transportbudet. Ansvars- ogflgppgavedelng. Det ble eslåtten arbedsdelngmellom fylkeskommune, kommune og transportutovere som nnebærer et: Fylkeskommune Normalretnngslnjer transporttjenesten Felles retnngslnjer brukergodkjennngmed felles godkjennngsbevs,kupongeyetem,legeerklærng og egenerklærng Normalkontrakt transportutovere Fordelng av skudd de kommuner som har fredsslendetransporttjeneste Tlretteleggng plan- og drftseamarbed mellomkommuner,herunderbeslngsmdlng Generell nmasjon kommunene, transportutøvere og publkum/brukere Kommune Godkjennng av brukere Kontrakt med transportutover Oppgjør med transportutover Lokal nmasjon publkum/brukere Trensportutøver Transportut V618e etter gtte retnngslnjer. Modell transporttjenesten. Det ble vdere utarbedet en arbedsmodell det vdere arbed med transporttjenesten som nnebærer at: Knutepunkt hver kommunehvor det gs omstg: nngsmulghetgr Dør--der transportbud alle kommuner Felles gogkjennngsordnngog felles retnngs: lnjer godkjennng_ fylket Eylkeskommunenutarbedernormalretnngslnjer transporttjenesten. Kommunene må selv bdra med mdler utover fylkeskommunalt skudd og bestemmer selv omfanget utover normalretnngslnjene Fylkeskommunenutarbedernormalkontrakt kjørng av funksjonshemmede.kommunene har kontrakt med transportutøver.

6 FROM P '9..l.S'? Gr Målsettng. også kan etaten tran- med de enkelte arbed anvendes som er utarbedet Den samme Overordnede målsettng aportoppgaver: "Fremme et rasjonelt, system de ulke IIservce 5 og trygt transporttjenlg med vakt på brukergrupper og produktutvklng." utnyttelse brukerorentert, en rasjonell For å nå denne målsettng som er at transportbud ressurser, av satsng på ny teknolog og oppnå servcefremmede tak, samarbed med kommunen en best mulg løsnng. at v delaktghet arbedet hadde v den målsettng Mer konkret mulgheter funksjonshemmede g flere skulle dvs. ordnngen utvde å omfatte kommuner og alle Et bud en mulghet. hadde hatt av 3 år selv om v vet 1 løpet kke som ht brukere 3 % av befolknngen brukerpotensalet er langt er høyt hold dspossjon. på 3 % høyere og en målsettng som ver de ressurser st Strateg. mede er de to ste med transport arbedet Var strateg årene funksjonshem- og 1989 knyttet opp 5 punkter: 1. Inf.holgnng :wpåvrknng. av arbedsgruppe opprettelse saksbehandlere møter/kurs Regonale brosjyre av nf. Utarbedelse Økonomsk støtte 2. Etablerng nteresseorgansasjoner av der--dør-transport samtlge kommuner. med kommuner kontakt Drekte av drosjesentraler Etablerng epesalbler vktge Tlskudd 3. rutner. Admnstratve Normalretnngslnjer Bllettordnnger Etablerng 4. av Oppland Skyss & Inmasjon LangruteoppleggetL Samordnet Ensartet opplegg profl 5. KnutepunkterfholggplasserL Etablerng av ekyestasjoner Holdeplaeser/leskur 1 tettsteder A/S 6

7 F. I 6 V kan nå ettertd sle spørsmål om erfarnger og hvlken grad arbed og resultat har svart de ventnnger som sn td kom uttrykk ved at fylkeskommunen skulle være pådrver det retteleggendearbed. De mal, strategerog handlngsprogramsom ble trukket opp ved hjelp av Sntef har vært et godt fundament den admnstratveog poltske behandlng.jeg tror det grun~ dge arbedser at v dag arbeder med de rette som er lagt lnjene og samsvar med de prnspper å I- I- grunn av de funksjonshemmedesegne organsasjoner. Jobbet rktg nnen de rammer som er st dspos< sjon,men Jeg ma erkjenneat de ressursersom er st dspossjonbl.a pa ngenmåte motekommerden opptrappngsom er synlggjort tjenesten pa sentralt ho1d eller de normalretnngslnjersom det er poltsk vedtak på 1 fylket. Etter mn oppfatnnger dette spørsmålom td etc., så k1ar aynlggjorngsom den sentrale ramme transport funksjonshemmedevl påvrke fylkeskommunensbudsjettarbed kommende år. V skal heller kke se den drekte bevlgnngen fra andre tak å bedre k 119ktvbudet flest mulg brukere. I vårt fylke vl v 1990 speselt konsentrere oss om Markedspasselangruterog servceruter Forsterketog målrettetmarkedsførng overta ansvar syketransport Etablere regonale skysstasjoner Denne nnsatsenvl etter mn oppfatnng ha betydnng også de bevegelseshemmedeeller funksjonshemmede hold det kollektvetransportepparat.

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen Boka Mljøproblemene Boka Mljølære En Nr. 6 22/3-1991 ISSN: 0802-5924 UTGITT AV NATURVERNFORBUNDET 0 Televerket dumpet ulovlg sste sde ENØK potensalet 40 TWh sde 3 Grove naturnngrep på Svalbard sde 7 Verden

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen 2006/2 Rapporter Reports Thor Herman Chrstensen, Enar Ede og Arld Thomassen Prsndeks for nye flerbolghus Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Rapporter Reports I denne seren publseres statstske

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010.

EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010. . Møtested: Utvalg: Dato: 23.03.2010 Tdspunkt: 12:00 Formannskapssalen Mljøutvalget MØTEINNKALUNG - Aseveen 027/10 Godkjennng av protokoll fra mljøutvalgets møte 15.02.10 028/10 029/10 Regulerngsplan for

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer