FAGFORBUN DET www fagforbun det no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGFORBUN DET www fagforbun det no"

Transkript

1 FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer med at Klæbu kommune, som på en sde har som mål å vdereutvkle Klæbu som en attraktv kommune å bo - gjennom hele lvsløpet, uavhengg av den enkeltes stuasjon, på den andre sden foreslår store kutt tlbud både skole, barnehage, bblotek, bame- og famletjenester samt plee og omsorg. I tllegg kommer forslag om nedbemannng så å s alle ledd. V ønsker en redegjørelse for hvordan Klæbu kommune har tenkt å nå dsse målene med slke vrkemdler. V vl denne uttalelsen se på det v mener vl være konsekvensene av budsjettforslaget for Det å komme med konkrete forslag tl budsjettet har v kke mulghet tl på den tden v har hatt budsjettet, og sden v først får det hende når det forelgger et ferdg dokument føler v at v har lten mulghet tl å påvrke utfallet. Organserng av kommunen. Fagforbundet mener at det må på plass en evaluerng / gjennomgang av dagens organsasjonsmodell for å se om v drver på en effektv og rasjonell måte slk v har det dag. Tjenestetlbudet tl Klæbus nnbyggere. Med de drastske kutt som det lgger an tl budsjettforslaget mener v poltkerne Klæbu må synlggjøre ovenfor nnbyggerne at tjenestetlbudet må reduseres. V kan kke se for oss at v skal klare å opprettholde dagens nvå med de drastske kutt som forelgger. Rekruttere og beholde arbedskraft. Fagforbundet er redd kommunen vl få problemer med å rekruttere og beholde dyktge fagpersoner. Dette vl gjen kunne få betydnng på kvalteten av de tjenester v skal yte tl nnbyggeme/brukerne. Klæbu Sykehjem! hjemmesykepleen. V ser dag at enhet sykehjem!hjemmesykepleen som har nnført korte nnleevakter med ubetalt spsepause som et nnsparngstlltak har et skyhøyt sykefravær. Kan dette skyldes at arbedspresset utgangspunktet er stort, og at det ved en slk prakss blr for stor belastnng på de faste ansatte, noe som gjen

2 fører tl sykemeldng? V frykter at det høye sykefraværet vl fortsette dersom det blr enda flere nedskjærnger bemannng og ressurser. Bbloteket. I forslaget tl budsjett lgger det an tl å kutte ,- på bbloteket, samt kutte tlbudet om bokbuss. Da bokbussen kun utgjør ,- av dette vl det s at det lgger gjen ,- på selve bbloteket, dette vl selvsagt s at man må gå tl oppsgelser, og dermed vesentlg reduserte åpnngstder. Bbloteket Klæbu har fatt anerkjennelse for stt gode arbed, og v er redd for at dette arbedet vl det bl problemer å vdereføre, og dermed vl v få et vesentlg dårlgere tlbud tl store deler av brukerne, så som skoler og barnehager. Konkurranseutsettng av Klæbu Sykehem / hjemmesykepleen og hjemmet ensten. Fagforbundet går sterkt mot å prvatsere drften av nevnte enheter, og v har heller ngen tro på at dette vl være et nnsparngspotensale for kommunen. For at dette det hele tatt skal vurderes vl v kreve en grundg gjennomgang av økonomen dette. Merknad: Agenda har Iconkludert med at det kke vl være lønnsomt for Klæbu kommune å prvatsere drften pga at Klæbu kommune kke er stor nok. Dagens drftsmåte er ansett som hensktsmessg og bra ut fra orutsetnngene. Arbedslvet lover og regler. I en prosess hvor v kan komme tl oppsgelser / endrnger ansattes arbedsforhold vl selvfølgelg Fagforbundet kreve at arbedsmljølovens kaptel 15 og hovedtarffavtalens 3.3 blr fulgt. Fagforbundet ønsker selvsagt å være en ansvarsfull aktør Klæbu Kommune, og vl være med å bdra tl å gjøre forholdene så gode som mulg både for ansatte og nnbyggere. Dette krever selvsagt at v blr tatt med de prosesser som vl komme, slk at v kan bdra tl best mulg løsnnger både for de ansatte kommunen, og brukerne av våre tjenester. Fagforbundet avd.61 1 K16 IngvasSnd.

3 ._ TAKsBEw Budsjettuttalelse PHA Klæbu RK(OD jaflkjode Fagforenngene fagforenngene) komme buds le ejjå&u9l Fagforenngene beklager at de kke har tlgang tl oppfftger om budsjett og målarbed underves Klæbu vl dette tlfellet fkk v framlagt budsjettet etter at det var lagt ut tl offentlg ettersyn. Dette svekker våre mulgheter tl medbestemmelse. V har gjennom flere år etterlyst en mer åpen budsjettprosess prosessen. budsjettet, og tl kunne defnere vrknngene av de foreslåtte tltak. mulgheter tl å uttale oss om enkeltelementer V mener at det I Klæbu. Dette svekker våre å tlstekkelg grad forbndelse med budsjettprosessen kunne vært gjennomført en evaluerng av dagens organsasjonsmodell. V ser at det på s.22 blr gtt en oppfordrng tl r&imannen om å se på personalressursfordelngen mellom stab og de enkelte enheter. Dette er en gjennomgang som v mener berører organsasj onsmodellen, og som v håper kke betyr enda flere oppgaver ut, eller et redusert støtteapparat. Det alvorlgste ved dette budsjettforslaget er at det legger opp tl en kraftg reduksjon av antall årsverk. Dette samtdg som poltkerne gjennom mål og handlngsprogram legger opp tl at de ansatte skal levere tjenester av lke god eller bedre kvaltet. er det for de enkelte tjenesteområder laget servceerklærnger som kke blr endret tråd med budsjettvedtak. Reduksjon antall ansatte vl føre tl dårlgere kvaltet på I tllegg tjenestene. Det er forskjell på å bl dusja en gang hver fjortende dag, eller når det trengs som kanskje er hver dag. Det skal fortsatt være satsng på å redusere sykefraværet. Tlbakemeldngen v får fra mange enheter er at det kke går an å sprnge fortere. V har et alt for høyt sykefravær. Det blr som prnspp kke satt nn vkar verken for syke eller ved annet fravær. Dette fører tl store belastnnger for de som er gjen. V har sagt at v ønsker et sterkere fokus på nærværsfaktorer. Det å føle at en mestrer jobben og at det er samsvar mellom krav og forventnnger er vktg. I den forbndelse vses tl s. 15. De vktgste tltakene Arbedstalcerne mener at de mange stor grad har bdratt tl å effektvsere produksjonen og har holdt på med det år. Det burde stått noe om at en kke lenger kan levere tjenester av samme omfang og kvaltet. I tlleger det demotverende for arbedstakerne når konkurranseutsettng av tltakene. Når det gjelder avvklng av betalt spsepause, vl dette tltaket lten grad kunne ønsket økonomsk effekt. Noen grupper som for eksempel undervsnngspersonalet har spsng under arbedets gang nedfelt arbedets karakter kke forlate arbedsplassen. Effekten av dette tltaket burde absolutt ha vært drøftet med fagorgansasjonene på forhånd. sne sentrale avtaler. Flere yrkesgrupper kan pga Når det gjelder en eventuell nedbemannng som blr vedtatt, er det svært vktg for oss at det blr kjørt gode prosesser hovedtlltsvalgte er nvolvert hele organsasjonen. Det er vktg at de å tenke på en helhetlg prosess der en ser på hele kommunen som en arbedsplass. Det er vktg å få avklart spørsmål om hva som skal regnes som tjenesteonråder osv.. Det vl være vktg å få på plass overordna retnngslnjer som er kjente og forutsgbare for få tl gode prosesser. V regner det som selvsagt at Arbedsmljølovens kapttel 15 og HTA 3.3 blr lagt tl grunn. g Utdannngsforbundet Akademkerne Sykepleerforbundet FO Delta Fagforbundet Gk

4 Klæbu kommune j/,-/2/;. V Saks- og dok. nr. Arkvkode Dato 09/ DRØFTINGSMØTE Sted: Formannskapssalen Td: 20. august2009 kl Tl stede: KLÆBU KOMMUNE v! rådmarm Ruth Astrd Mule kommunalsjef Johny Nlssen personalsjef Lllan Krokum SYKEPLEIERFORBUNDET v! Mart H. Nancke FAGFORBUNDET v! Ingvar Sund DELTA v! Margareth Fskvk FO v! Wenche Danelsen Referent Lllan Krokum Drøftnger med hjemmel Hovedavtalen angående konkurranseutsettng av drften ved Klæbu sykehjem. Rådmannen fremla sn fullmakt fra ordføreren av 9. jul 2009 for drøftngene. Det ble referert tl kommunestyrets vedtak om utrednng av konkurranseutsettng. Rådmannen er pålagt å utarbede tlbud for drft egen reg. Det er åpnet for ekstern bstand for å få dette tl. Arbedstakerorgansasjonene henvste tl Hovedavtalens og og Arbedsmljølovens 8.2.c Arbedstakerorgansasjonene etterlyser en konsekvensutrednng av konkurranseutsettng av sykehjemsdrfta. Konsekvensutrednng var kke ønsket av poltsk ledelse og er derfor kke utarbedet. Arbedstakerorgansasjonenes ønske om å komme dalog med poltsk ledelse AMU kan gjøres med hjemmel arbedsmljølovens 7-2 (2) d) arbedsmljøutvalget og arbedsgvers plkter forhold tl de tlltsvalgte etter HA 3-1.c. Med bakgrunn drøftngene fremmer arbedstakerorgansasjonene nnspll tl sak arbedsm1jøutva t. Lf4ro referent

5 Klæbu kommune f. Rådmannen Møtereferat Tdspunkt: 14. oktober 2009 kl Sted: Formannskapssalen Tl stede: Kop tl: Referent: Fra Klæbu kommune: Ruth Astrd Eng Mule Johnny Nlssen Lllan Krokum Fra arbedstakerorg. : Anta Hovde Nlsen UTD/NSF Wenche Danelsen FO Marte Aursand - Akademkeme Margareth Fskvk Delta Ingvar Sund - Fagforbundet Møtedeltakerne Lhan Krokum Saks- og dok.nr. Arkvkode Dato 09/ DRØFTINGSMØTE - UTREDNING AV KONKURRANSEUTSETTING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN HA 3-1-c Drøftngsmøtet ble ledet av rådmann Ruth Astrd Mule. Drøftngsmøtet er nnkalt med hjemmel bestemmelser avtaleverk og lovverk, og som ble gjennomgått som følger: - HA - Kommunelovens - Arbedsmljølovens og 1-4-2, og 3-l-c Rådmannen orenterte om AMUs vedtak og om vdere saksgang. Frst for å komme med utrednng av konsekvensutrednng av konkurranseutsettng for Klæbu sykehjem er satt tl 2 måneder fra Behandlng skjer AMIJs møte 4. november. Utrednngen er gjort av omstlhngsgruppen bestående av: Ledergruppen, hovedverneombudet, Ingvar Sund FF, Anta Hovde Nlsen UTD og personalsjefen. Arbedstakerorgansasjonene mener at konsekvensutrednngen av konkurranseutsettng av drften av Klæbu sykehjem, og de hørngsuttalelsene som kommer nn må legges fram for kommunestyret. Dette er et krav som arbedstakerorgansasjonene vl legge fram møtet Arbedsmljøutvalget. Dette kravet er begrunnet at det poltske vedtaket ble fattet uten forutgående drøftnger med de tlltsvalgte henhold tl avtaleverket.

6 Fra: Ruth Astrd Mule/Klabu Sde av Tl: Hovedtlltsvalgte, stert fiukt.g, Kommunalsjefer, LIIan Thor EnhetsIedere J 5 Dato: Mandag, oktober 12, :09 Emne: Konsekvensvurderng Klæbu sykehjem - hørng Vedlagt følger hørngsnotat: Konsekvensvurderng av konkurranseutsettng av drften ved Klæbu sykehjem. Hørngsfrsten er satt tl fredag den 23. oktober kl Eventuelle uttalelser bes sendt som worddokument på mal tl mn epostadresse med kop tl kommunalsjefer. Hørngsnotatet er sendt alle arbedstakerorgansasjoner og alle enhetsledere. Tl dere som kke blr berørt: Ta denne henvendelsen som nformasjon. Vennlg hlsen Ruth Astrd Mule råd mann Mob Vedlegg: Konsekvensvurderng Klæbu sykehjem.doc /mal/lkrokum.nsf/($Inbox)/F49A34FE5EA0766FC 25764D0052D

7 Vt 2 A9KWSAÅo79 Z Jj 23 T, SAKSEH. ARKKODE Rørngsnotat tl utsendt dokument Konsekvensvurderng av on urranseu se n drften ved Klæbu sykehjem fra arbedstakerorgansasjonene Delta, Fagforbundet, Norsk Sykepleerforbund og Utdannmgsforbundet. Arbedstakemes org har vært representert ved to representanter omstllngsgruppa. Det er vktg for representantene for arbedstakeme å pressere følgende: Denne gruppa er oppnevnt av rådmannen for å arbede med spørsmål omkrng omorganserng. Rådmannen valgte å nnkalle denne gruppa forbndelse med vedtaket AMU. Rådmannen valgte også å nnkalle prosessveleder fra KS kompetanse. Representantene for organsasjonene vl også pressere at de kke så på arbedet gruppa som oppfyllng av vedtaket AMU. Dette var altså e arbedsgruppe og kke en drøftngsarena. Derfor kommer heller kke de uenghetene som var tlstede fram hørngsnotatet. Dette medfører at arbedstakerorgansasjonene mener at konsekvensvurdernga har mangler. Den unnlater å drøfte momenter der man var uenge. Det er et ankepunkt at konsekvensene for de ansatte på sykehjemmet kke er omtalt dokumentet. Temaet sykefravær er omtalt under økonom og kun som tall. Det er kke spesfsert hvlken sammenheng dette er en del av konsekvensutrednnga. Det er heller kke spesfsert hvordan man har arbedet med dette og hvlket krav man mener framtdg drver skal arbede vdere med for å vareta alle arbedstakere. Admnstrasjon: Kommunen stt personalansvar prosessen er kke beskrevet. Dette gjelder nformasjon tl ansatte, varetakelse og kompetanse. Det etterlyses også en tydelgere plan for det vdere arbedet med å skaffe kompetanse på bestller og kontrollør forkant. V savner et punkt som beskrver hvordan kommunen skal være stand tl å g et eget tlbud. I og med at v er kjent med at kommunen kke har gjennomført en slk prosess før, må deltakerne et slkt arbede ha nødvendg kompetanse for å skre kvaltet på egenregtlbudet. Det etterlyses også hvlke admnstratve ressurser som må avsettes uansett utfall. Arbedet gruppa: Generelt savnes det mer utfyllende kommentarer rundt hvert punkt. Alle punkter som omtaler medarbedere beskrver for lten grad de konsekvenser en eventuell nedbemannng vl få både for den enkelte og for Klæbu kommune. V savner hvordan kommunene vl nformere pasenter og pårørende om hvlke konsekvenser en konkurranseutsettng vl få for dem. Vrksomhetsoverdragelse Dette punktet må spesfserer langt tydelgere slk at den enkelte ansatte settes stand tl å treffe et reelt valg. Slk dette fremstår dag nnholder punktet for lte nformasjon.

8 r. V ønsker en klargjørng på punktet: En vurderng av antall ansatte og kompetansebehov foretar ny leverandør på frtt grunnlag. Dette er et tydelg sgnal tl arbedstakeme om at dette fører tl en utrygghet for egen framtd forhold tl arbedsplassen. Arbedstakerorgansasjonene har en felles bekymrng for hvlke konsekvenser det vl få hvs arbedstakere ved sykehjemmet kke tlbys stllng ford de kke oppfyller ny arbedsgvers kompetansekrav. Hvordan skal man skre at den enkelte gs mulghet for nødvendg kompetansehevng for at de skal oppfylle eventuelle krav. Momentene om skre lønns- og arbedsvlkår opplever v som strd med at det kke stlles krav tl vdereførng av pensjonsrettgheter for alle ansatte. Det vser seg at mange tlfeller v kjenner, der arbedsplasser har bltt konkurranseutsatt, er det dårlgere pensjonsavtaler som gr konkurransefortrnn. Det vl også etter vår menng kunne gjøre at v taper et egenregtlbud. Slk v ser det er det meget beklagelge at konkurransegrunnlaget kke krever tarffavtale. Dette svekker de ansatte sne rettgheter. Fleksbltet og hehetlg kompetanse Klæbu kommune er en lten kommune som ved å sette deler av helsetjenesten ut tl ekstern drver, vl få redusert mulghet tl bruke kompetansen lke fleksbelt som nåværende drfsform. Dette vl gjelde selv om Klæbu kommune skulle få anbudet. Ytterlgere konkurranseutsettng hjemmesykepleen og hjemmetjenesten I dag er det et faktsk samarbed og fagansvar for totalteten. Hvordan og om et slkt samarbed kan vdereføres må avklares. V går kke nærmere nn på ytterlgere konkurranseutsettng pga at det her er startet en egen prosess. Omdommebyggmg Ansatte ved sykehjemmet er kjent med at deres arbedsplass blr omtalt som en arbedsplass med et dårlg arbedsmljø og ekstremt høyt sykefravær. Det oppleves av ansatte på sykehjernmet som om konkurranseutsettng er svaret på å gjøre noe med dette. Det er et faktum at medo oktober 2009 vl fraværet kommunen kun reduseres med 0,9% om en unntar fravær på sykehjemmet. Ansatte har bedt sne arbedstakerorgansasjoner om å tlbakevse påstanden om det dårlge arbedsmljøet, samt g utrykk for at de fortsatt ønsker å være ansatt Klæbu kommune. Konklusjon: Dokumentet bærer preg av en mangelfull forutgående prosess. Arbedstakemes syn burde arbedslvet kke har bltt fulgt slk v større grad kommet fram. V beklager at spllereglene hadde forventet da vedtaket ble fattet. V mener også at det er selvsagt at saken går tl kommunestyret tl behandlng før eventuell anbudsrunde. Klæbu Mvh Delta Fagforbundet Margareth Fskvk Ingvar Sund (sgn) (sgn) Norsk Sykepleerforbund Utdannmgsforbundet Mare Holme Nanche Anta Hovde Nlsen (sgn) (sgn)

9 hjemmesykepleen Enhetseder Klæbu sykehjem 1. Innlednng: 3. Brukerne fokus: Ingen skal være tvl om at det har vår enhet. 4. Personalet ved enheten: 5q J Vcdü ARKKOOE (5f /09 293T.2OOS KONSEKVENSVURDERING AV KONKURRANSEUTSETTING DRIFTEN VED KLÆBU SYKEHJEM: Vser tl mal datert 12. oktober 2009 med svarfrst 23. oktober 2009 kl Enhetseder ved Klæbu sykehjem har følgende kommentarer etter hovedsakelg samme ma som omstlngsgruppa: 2. Ytterlge konuransseutsettng og hjemmetj enesten: Det er svært vanskelg å sklle ut konsekvenser forbndelse med sykehjemmet uten å komme nn på totalteten. Premssleverandører for vår vrksomhet er omsorgstrengende ndvder med vedtak gjennom tjenesteteam. AflKJODE Klæbu er en lten kommune, har små fagmljøer og blr sårbare forhold tl å beholde nødvendg kompetanse. Det skal lte tl før fagmljøet blr for lte tl at det er nteressant for de beste. Det kan bl en utfordrng å vareta kommunens helhetlge kompetanse. Dersom hele plee- og omsorgssektoren konkurranseutsettes, kan dette bety en reduksjon på ca 25% av dagens årsverk, det v s 90 årsverk (fordelt på 150 personer), og 35% av drftsmdlermdlene. Admnstratve forberedelser tl nterkommunalt samarbed, blant annet forbndelse med samhandlngsreformen, må stå på vent. Enhetseder er helt eng med ovennevnte utklpp fra Omstllngsgruppa. V arbeder med humankaptal (ansatte) nnenfor gtte økonomske rammer. Rammevlkår for personalet gjenspeles en turnus fordelt på 3 sklt dag og natt. I dagens blde har v utfordrnger med sykefravær. Sykefravær koster oss en del ekstra kroner pga nødvendg mlee. Utfordrnger knyttet tl uskkerhet ved gjennomførngen ved denne store reform kan bl kostbar. Det må kommunen ha økonom tl år SAKSREH. Lf(J< ftl_z

10 dette om ute dette V har langtdsfrske som har stått ut de fleste utfordrnger over mange år, men om de makter denne utfordrngen gjenstår å utmåle. Speselt når v nå er en god flyt etter å ha redusert mange årsverk. Arbedsmljøet ved enheten oppleves som veldg god. En ny drver vl medfre endrede lønns-, avtale- og pensjonsforhold. Dette er noe som vl manfstere seg over td løpet av anbudsperoden, men kke år Det er kun sykepleere som har lovfestet stt pensjonsforhold. Ved utskllng av hjemmesykepleen mster v en fleksbltet mellom ressurser for Klæbu sykehjem og hjemmesykepleen. Felles bruk av sykepleere vl bl på regnng mellom hverandre må bl dyrt og kunstg. I dag sparer enheten økonom ved at sykepleere faglg dekker hverandre og nne. Hjemmesykepleen sne hjelpepleere er tlbydere nn mot sykehjemmet ved ledg td. Her kunne v ha samordnet organsasjonen enda bedre, men neppe gjennom to ulke drvere blr dyrere. Fleksblteten her tenkes å bl vanskelgere ved flere ulke aktører/arbedsgvere. Mange arbedstakere kan tenkes å reservere seg. Dermed må Klæbu kommune ha en alternatv plan og økonom for overtallge. I tllegg må Klæbu kommune ta høyde for at de og arbedstakerorgansasjonene kan bl svært uenge enkeltsaker. Noe kan havne rettsvst og påføre kommunen ekstra utgfter. Det som er nevnt ovenfor vl påvrke kommunens økonom fra Kjøkken og kantne er en egen enhet, men har mye samhandlng med personalet og kke mnst pasentene ved Klæbu sykehjem. Forsvnner kjøkkenet mster v en stor trvselfaktor for alle parter kke mnst våre pasenter! brukere. Drften må legges om forhold tl mottakskjøkken mot et sykehjem som fra fl3r har redusert betydelg antall årsverk pleen. Kjøkken bdrar ved lokale arrangementer for våre pasenter. Må v kjøpe tjenester fra andre vl dette måtte bl dyrere. Da må v kjøpe mddager tl en helt annen prs uten samhandlng fra vårt lokale kjøkken det blr lagt ned. 5. Avslutnng: Psykologsk er det på gang en stor fremmedgjørng av plee- omsorg Klæbu kommune, ford Klæbu sykehjem har generelt en god lokal plass målgruppen bygd opp gjennom generasjoner. Å donere penger tlsvarende tl en prvat aktør med kontor et annet sted vl kke lyde på samme måte. Skal v stykke opp våre tjenester vl begrepet fleksbltet få en stor utfordrng pga ulke selskaper. Fleksbltet er varemerke en lten organsasjon som vår. Man ødelegger det lokale samspll basert på en landlg og fleksbel omgangstone. I en flytperode mellom vedtak og ny drver må man påregne at mange ansatte reser fra Klæbu kommune. Dette vl det ta td å bygge opp gjen.

11 ka 6. Konklusjon: Konsttuert enhetsleder leser rapport for Agenda at kommunen er erfarngsvs for lten for konkuranseutsettng. Alkevel er man gang med å vurdere konkuranseutsettng. På kort skt dvs de næremste drfsår vl dette bl et dyrt prøveprosjekt, som må gå ut over tjenestetlbudet på en eller annen måte. Dersom blde med å flytte demente fra moderne lokaler Vkngvegen 18 tl utdaterte lokaler Vkngvegen 10 blr et blde på brukeren fokus framover td vl framtden kke se veldg lys ut. Klæbygg kan æ gjør for dæ Tltaket er tuftet på økonom og kke brukeren fokus. For år 2010 vl også samhandlngsreformen manfstere seg for kommunene. Undertegnede, som er bostatt og arbedstaker - dette tlfelle enhetsleder - er bekymret for det totale blde for Klæbu kommune. Ikke for selve reformen, men for om kommunen er stand tl å gjennomføre dette både faglg, økonomsk og på en trygg måte. Med hlsen Tore Sche Konst. Enhetseder Sgn

12 KONSEKVENSUTREDNING KJØKKEN/KANTINE Ansatte: 6 personer fordelt på 4.2 årsverk Arbedsoppgaver: -rådhuskantna, kurs, møter, eldremddag etc. -kjøkken: fullkost tl beboere klæbu sykehjem, catrng, kommunal bevertnng (varm mat, større bestllnger) -hj emmeboende Inntekter 2008: Kantne kr ,- Hjemmeboende kr ,- Sykehjemmet kr ,- Catrng etc kr ,-

13 Konsekvenser: -dersom nye eer kke velger å bruke vårt kjøkken reduseres nntektene med kr ,- -v kan drve med redusert bemannng tl hjemmeboende,kantna og catrng, men da med store konsekvenser for prs og kvaltet. -kantna avvkles, noe som medfører at all mat som kjøpes klæbu kommunes reg må kjøpes for en høyere prs på det prvate marked. -ved en ev. ny drver vl da våre arealer bestå noe som nnebærer at v har kjøkkenlspsestuen. Hvs kke ny drver kke velger mat fra oss har dem heller ngen plass å spse. -hjemmeboende som får mat fra oss vl da trenge hjelp fra hjemmesykepleen noe som medfører økte kostnader for ev.ny drver. -fleksblteten forsvnner - en del prosjekter vl forsvnne....varm-mat på skolen en dag uken. 2.mat tl bamehagene klæbu kommune, noe som vl bl besparende for alle, og nntektsgvende.

14 -ny drver vl da kanskje selge mat tl hjemmeboende, men da bestemmer dem prsen for dette selv, noe som kan medføre tl at mange vl velger bort dette tlbudet, som kommer tlbake tl hj emmesykepleen. -uskkerheten har ført tl at ansatte har startet å se seg etter annen jobb og dette medføre tl at vår høye kompetanse, allsdghet og fleksbltet forsvnner noe som er veldg synd da v er kollegaer som trves og jobber godt med/for alle. Terje Erlandsen

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladmnstrasjonen Poltsk sekretarat Faste medlemmer av kultur- og oppvekstutvalget Vår ref.: 11/4408/11/12/ FE-033 Saksbehandler: Målfrd Espeland E-post: maarrd.espeland@egersund.kommune.no

Detaljer

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i "Ko M I"?-//E Fylkesmannen Hedmark Tl kommunene Hedmark v/rådmann Hedmark fylkeskommune v/fylkesrådet 5. februar 2016 Strategsk plan 2016-2020 for NAV Hedmark Innlednng: Etter ntatv fra NAV Hedmark besluttet

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune Internt notat Fra: Adm. enhet Kommunalavdelng økonom organsasjon Saksbehandler: Therese Evensen Arkvref.: 16/7230 Dato: 15.02.2016 Saksbehandler Bente Hedum Adm. enhet: Kop tl: Are Hammervold Solvang Tale

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for I r SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/1353 I Arkv sakid.: 11/2844 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og Utvklngsutvalget II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG r Saksbehandler: Lse Gun

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget Fra: Postmottak Vardø Sendt: 4. ma 2015 08:20 Tl: Gunn Lystad Emne: VS: Regonale ruteflygnger Nord-Norge fra 1.4.2017 Vedlegg: Brev fra Samferdselsdepartementet- Hørng FOT-ruter Fnnmark.pdf; Brev fra Fnnmark

Detaljer

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí 14.12.21. ldésemnar. «Hva håper v å oppnå?» MQ 9/K/Ma/:-.5~ :mí A- Srategsk kollektvplan dèsemnar 14. des 21' Sam. sje Arld Bøhn / V Hva håper v å oppnå? nnlednng Jeg er utordret tl å g tl kjennenoensynspunkter

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm Protokoll År 2014 2,3,4 og 5 september HTA 2.3.3 lokale lønnsforhandlnger pr. I. august 2014. Forhandlngsornrûde Forsvaret. den 1, ble det gjennomført forberedende møte fm Tlstede på et eller flere møter:

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Ëlrrrililñi. utbytte av opplæringen. Skolens arbeid med elevenes. - u r'l* h. W" t-^ t rè- o

TILSYNSRAPPORT. Ëlrrrililñi. utbytte av opplæringen. Skolens arbeid med elevenes. - u r'l* h. W t-^ t rè- o Ëlrrrllñ - u r'l* h. W" t-^ t rè- I I I I 1 TILSYNSRAPPORT Skolens arbed med elevenes utbytte av opplærngen Stegen kommune - Stegenskolen Nordfold o1.09.2015 1 # w Fylkesmannen NORDLAND Innholdsfortegnelse

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen - -~ ~------ ---~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/11000 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlg: Bert Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 012/12 I FORMANNSKAP

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no Mgranorsk ARBEIDSNORSKKURS Mgranorsk Arbedsnorsk senker terskelen nn arbedslvet gjennom å utvkle begrepsforståelse nnenfor spesfkke fagområder. Arbedsnorsk kan kombneres med Mgranorsk Allmenn eller brukes

Detaljer

Løsning til seminar 3

Løsning til seminar 3 Løsnng tl semnar 3 Oppgave ) Investerngsfunksjonen Investerngene påvrkes hovesaklg av renta og av aktvtetsnvået økonomen. Når renta går opp øker kostnaen ve å fnansere nvesternger. V kan s at et lr relatvt

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013 Qoll /30 OPV r ' \. s Ht; Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 mo å Ht MN - TKV fd."n*m.:g>d cl~;:o;lu Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 Kommunale og kke-kommunale barnehageeere plkter

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

Konstruktiv - Saklig - Krevende - For et bedre arbeidsmiljø

Konstruktiv - Saklig - Krevende - For et bedre arbeidsmiljø Mobl; 90 28 34 40 E-post; audun.buseth@poltet.no Poltdrektoratet Deres ref. Vår ref. Dato: 15.10.17 Hørng NOU 2017:9 - Polt og bevæpnng 1- Innlednng Poltet skal vareta samfunnet og borgernes behov for

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/ Forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skfte eendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter Og Kjøper: kalt selger Rssa kommune Rådhusveen

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

Det norske tannpleiemarkedet

Det norske tannpleiemarkedet Masteroppgaven for mastergraden samfunnsøkonom Det norske tannpleemarkedet Omregulerngsforlag ved nnførng av Managed health care -planer Enrque Jménez Rodríguez 05.05.2006 Department of Economcs Unversty

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

Språkløyper OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER. SPRÅKLØYPER hvem, hva, hvordan? gratis nettressurser for lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid

Språkløyper OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER. SPRÅKLØYPER hvem, hva, hvordan? gratis nettressurser for lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER grats nettressurser for lokalt, pedagsk utvklngsarbed Lese- Skrvesenteret har gleden å nvtere tl oppstartsamlng for! Det er grats å delta på samlngen, som har som mål å

Detaljer