Fyringsautomat W-FM / Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fyringsautomat W-FM 50 83250343 1/2010-03. Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI"

Transkript

1 Montasje- og drftsvelednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75 X X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 E L L N E E N L FUE 1 T6.3 IEC /V FUEL ULE-IN COUNTER U ENOR ION QRB/C QRB/C-N L QRA QRA L ON/OFF 3 L 2 X REET V2 FLAME V1 L E N L ar OERATION emens Buldng Technologes HVAC roducts GmbH Made n Germany CE-xxxxxxxxxxxxx DIN Rg.xxxxxxxxxxxxxx Refer to data sheet 7543 VDE Geräte-Nr.: AFETY LOO LINE VOLTAGE 1 LMV27.210A2WH 230 VAC 50 or 60 Hz -20C to + 60C - 4 F to +140 F Best.-Nr.: FM W-FM50 IEMEN L max max/oc 1E mn LT V3/V FLANGE IGNITION V MOTOR CONT ALARM MOTOR L mn 1E L LT 1E L N E L N 1E L N 1E L L 1L L X5-02 X5-01 X9-04 X X4-02 X6-03 X3-05 X3-03 X3-03 X3-05 X6-03 X4-02 X7-02 X9-04 X5-01 X5-02 Fyrngsautomat W-FM /

2 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 1 Grunnleggende henvsnnger Brukervelednng ymboler Målgruppe Garant og ansvar kkerhet Anvendelsesområde Forholdsregler ved gasslukt kkerhetsforholdsregler Normaldrft Elektrsk tlkoblng Gasstlførsel Konstruksjonsendrnger på brenneren Forbrennngsstøy Avfallsbehandlng roduktbeskrvelse Funksjon Tetthetskontroll Gassmangelprogram Manuell styrng Beregnng Datalagrng Refererng tl stllmotor rogramforløp Innganger pennngstlførsel kkerhetskrets Tlbakestllng Kapastetsregulerng over kontakter Kapastetsregulator analognngang Kapastetsregulator Bygnngsautomasjon Lufttrykkvakt Trykkvakt-mn Trykkvakt høyt trykk Gasstrykkvakt tetthetskontroll Flammeføler Brennstoffmåler Utganger Alarm Motor Tennapparat Frekvensomformer Kapastetssgnal Teknske data Elektrske data Omgvelsesbetngelser Mål / La 2-98

3 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 4 Elektrsk tlkoblng Betjenng Betjenngsområde Betjenngstastatur Vsnng arameter vsnng og endrng assord arameter assordnvå Info-nvå ervcenvå Igangkjørng Innregulerng av gass Innregulerng av olje modulerende Innregulerng av oljedelen for trnnvs drft ette brenneren ut av drft Vedlkehold kkerhetsrelevante komponenter Felsøk Fremgangsmåte ved fel Felkode Reservedeler Teknske data Frekvensomformer tkkordregster / La 3-98

4 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 1 Grunnleggende henvsnnger Oversettelse av orgnaldrftsvelednng 1 Grunnleggende henvsnnger Denne brukervelednngen er en del av brenneren og skal alltd oppbevares sammen med brenneren. 1.1 Brukervelednng ymboler Fare Umddelbar fare med høy rsko. Hvs kke skkerhetsnstruksen overholdes, kan dette føre tl store helseskader og død. Advarsel Forsktg Fare med mddels rsko. Hvs kke skkerhetsnstruksen overholdes, kan dette føre tl mljø- og store helseskader. Fare med lav rsko. Hvs kke skkerhetsnstruksen overholdes, kan dette føre tl saksskader og lette tl mddels helseskader. Vktg: Oppfordrer tl drekte handlng. Resultatet av en handlng. Opplstng. Verdområde Målgruppe Denne betjenngsvelednngen skal følges av bruker og kvalfsert fagpersonell. Den skal overholdes av alle personer som arbeder med brenneren. Arbeder på brenneren skal bare utføres av personer med nødvendge kvalfkasjoner for dette / La 4-98

5 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 1 Grunnleggende henvsnnger 1.2 Garant og ansvar Garant- og ansvarskrav ved person- eller saksskader er utelukket hvs skaden kan føres tlbake tl en eller flere av følgende årsaker: Brenneren er kke brukt overensstemmelse med forutsetnngene. Brenneren er kke montert, gangkjørt, betjent eller hatt servce ht. drftsvelednngene. Drft av brenneren med defekte skkerhetsnnretnnger. Vdere drft tl tross for defekte deler. Ikke forskrftsmessg montasje, gangkjørng, betjenng og vedlkehold av brenneren. elvstendg utførte endrnger på brenneren. Monterng av tlleggskomponenter som kke hører tl brenneren. Monterng av deler som forhndrer flammedannelsen. Ikke forskrftsmessg gjennomførte reparasjoner. Ikke bruk av Weshaupt orgnaldeler. Ikke egnet brennstoff. Fel på gass- og el. tlførsel. Force majeure / La 5-98

6 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 2 kkerhet 2 kkerhet 2.1 Anvendelsesområde Fyrngsautomaten W-FM 50 er egnet for olje- og gassbrennere. Ved fel bruk kan det oppstå fare for skader for bruker og for tredje part, utlfredsstllende drft og ødeleggelser av deler på brenneren. 2.2 Forholdsregler ved gasslukt Åpen ld og gnsttennng må forhndres. For eksempel: kke tenn på eller slukk lyset, kke bruk elektrske apparater, kke bruk mobltelefonen, vnduer og dører åpnes, kuleventlen stenges, alle husbeboere advares (kke benytt dørklokkene), området forlates, fyrngsfrma og/eller gassleverandør varsles. 2.3 kkerhetsforholdsregler kkerhetsrelevante mangler må rettes opp umddelbart, skkerhetsrelevante komponenter skal byttes ut ht. konstruksjonsbetnget levetd (se kap.8.1) Normaldrft Alle sklt på brenneren skal holdes lesbar stand, brenneren skal bare drftes med stengte deksler, bevegelge deler skal kke berøres under drft, nnstllnger, vedlkeholdstermner og nspeksjonsarbeder skal gjennomføres som foreskrevet Elektrsk tlkoblng Ved alle arbeder på spennngsførende deler: Alle gjeldende drektver og stedlge forskrfter skal overholdes (BGV A3). Verktøyet som anvendes skal være ht. EN / La 6-98

7 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 2 kkerhet Gasstlførsel Installasjons-, endrngs- og vedlkeholdsarbeder på gassanlegget så vel nne som ute, skal bare utføres av dertl autorserte nstallasjonsfrmaer, lednngsanlegget må prøves etter tltenkt trykktrnn gjennom en forhånds- og en hovedkontroll, evt. en kombnert belastnngs- og tetthetsprøve (se f.eks. DVGW-TRGI, arbedsblad G 600), før arbedet påbegynnes må det ansvarlge nstallasjonsfrmaet nformere gassleverandøren om det planlagte anlegget og dets omfang, alle retnngslnjer og stedlge forskrfter skal overholdes (se f.eks. DVGW-TRGI, arbedsblad G 600; TRF del 1 og del 2), gasstlførselen skal alt etter gasstype og gasskvaltet, være utført slk at det kke kan oppstå lekkasje av flytende stoffer (f.eks. kondensat), speselt fordampnngstemperaturen tl propan-/butangass må kontrolleres, bare godkjent tetnngsmateral skal anvendes. Følg bruksanvsnngen, blr gasstypen endret er en ny nnregulerng nødvendg, tetthetskontroll skal alltd gjennomføres etter vedlkeholdsarbeder og felutkoblnger. 2.4 Konstruksjonsendrnger på brenneren Alle konstruksjonsendrnger krever skrftlg godkjennelse fra Max Weshaupt GmbH. Det tllates kke brukt tlleggskomponenter som kke er godkjent sammen med brenneren, bare orgnale Weshaupt reserve- og sltedeler skal anvendes. 2.5 Forbrennngsstøy tøy fra forbrennngsprosessen skyldes akustske forhold mellom de forskjellge anleggskomponentene. Et for høyt støynvå kan forårsake hørselsskade. I dette tlfelle skal betjenngspersonalet skres med nødvendg beskyttelsesutstyr. For vdere støyreduksjon kan en støydemper monteres. 2.6 Avfallsbehandlng Brukte materaler skal behandles mljøvennlg. tedlge forskrfter skal følges / La 7-98

8 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse 3 roduktbeskrvelse 3.1 Funksjon Tetthetskontroll 3 sek 10 sek 3 sek 10 sek Gasstrykkvakt tetthetskontroll kontrollerer at ventlene er tette. Den melder fra tl fyrngsautomaten hvs trykket stger eller faller for mye løpet av en tetthetskontroll. Fyrngsautomaten gjennomfører automatsk en tetthetskontroll: etter en normalutkoblng, før hver brennerstart etter en felutkoblng eller en strømstans. 1. Kontrollfase (funksjonsforløp for tetthetskontroll ventl 1): ventl 1 lukker, ventl 2 lukker forsnket, gassen unnslpper og trykket mellom ventl 1 og ventl 2 blr mndre, 10 sekunder forblr begge ventlene lukket. tger gasstrykket løpet av dsse 10 sekundene over den nnstlte verden, er ventl 1 kke tett. Fyrngsautomaten gjennomfører en felutkoblng. 2. Kontrollfase (funksjonsforløp for tetthetskontroll ventl 2): ventl 1 åpner, ventl 2 forblr lukket, gasstrykket mellom ventl 1 og ventl 2 bygger seg opp, ventl 1 lukker, 10 sekunder forblr begge ventlene lukket. ynker gasstrykket løpet av dsse 10 sekundene under den nnstlte verden, er ventl 2 kke tett. Fyrngsautomaten gjennomfører en felutkoblng. V1 V Ventl 1 2 Ventl 2 3 Trykk mellom ventl 1 og ventl 2 4 Gasstrykkvakt tetthetskontroll 5 Drftsfaser Gassmangelprogram Gasstrykkvakt-mn kontrollerer gasstlførselstrykket fra fase 22. Blr det foreskrevne gasstrykket underskredet starter et gassmangelprogram. I gassmangelprogrammet utfører fyrngsautomaten en skkerhetsutkoblng og etter utløpet av gassmangelventetden (10 sekunder) gjør den et nytt startforsøk. Etter hvert resultatløst startforsøk fordobler gassmangelventetden seg. Overskrder startforsøkene repetsjonsbegrensnngen (parameter 223) kobler fyrngsautomaten ut og blr stående felstllng. tarter brenneren, blr repetsjonstelleren automatsk tlbakestlt / La 8-98

9 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Kapastetsangvelse Manuell styrng Hvs det er gtt et sgnal på nngang X5-03:1 (brenner Å), kan man kjøre tl alle lastpunktene nnenfor kapastetsgrensen.ved aktv manuell styrng blnker den aktuelle styrngen drftsvsnngen. Manuell styrng kan aktveres med tastekombnasjon eller over parameter 121. Ved manuell styrng over parameter 121 står flere funksjoner tl dspossjon. Funksjon arameter 121 Tastekombnasjon ---- Manuell styrng deaktvert kke mulg Manuell styrng AV, forblr aktv også etter brennstoffveksel Kjørng tl tennpossjon (bare trnnvs drftstype) Kjør tl lastnnstllnger nnenfor kapastetsgrensen. Verder utenfor lastgrensene kan nnstlles, men kke kjøres tl. Blr lastgrensene utvdet ved manuell styrng, kjører også brenneren deretter. kke mulg kke mulg Kjør tl lastnnstllnger nnenfor kapastetsgrensen. Bare verder nnenfor kapastetsgrensene kan nnstlles. I gangkjørngs parameter (400 et) blr manuell styrng gnorert. Med unntak av Manuell AV blr manuell styrng deaktvert ved brennstoffbytte. Manuell styrng over tastekombnasjon Aktver manuell styrng: Hold tasten [F] trykket. I dsplayet vses LoAd. Innstll manuell styrng med tasten [+] eller [-]. I dsplayet blnker den nnstlte manuelle styrngen. Manuell styrng Brenner AV: Kjør tl laveste ytelse og slpp tastene [F] og [-]. Trykk tastene [F] og [-] på nytt. Deaktver manuell styrng: Hold tasten [esc] trykket 5 sekunder. V h mn s V h mn s V h mn s 5 s V h mn s Manuell styrng over parameter 121 Tast nn passord (se kap ). Velg parameter 121 Trykk tasten [ENTER]. Innstll manuell styrng med tasten [+] eller [-]. Trykk tasten [ENTER]. Det kjøres tl manuell styrng / La 9-98

10 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Beregnng Ved modulerende gangkjørng kan man, hvs 1 og 9 er programmert, utføre en beregnng. Ved en beregnng blr det dannet en rett lnje fra vst drftspunkt tl 1 hhv. 9. Verdene på den rette lnjen blr overtatt som nye drftspunkter. Utføre beregnng fra 1 tl 9: Trykk tasten [+] sekunder. Utføre beregnng fra 9 tl 1: Trykk tasten [-] sekunder. Er ved gangkjørng bare 1 og 9 programmert, utfører fyrngsautomaten en automatsk beregnng når man forlater 1 og beregner 2 tl automatsk beregnng 2 beregnng fra 5 tl Datalagrng I ABE kan fyrngsautomatens nnstllnger lagres over parameter 050 (se kap ) (Backup). Etter et apparatbytte eller en ufrvllg parameterendrng kan dataene tlbakeføres tl fyrngsautomaten. om beskyttelse for fel dataoverførng fra ABE tl fyrngsautomaten blr brennerdentteten tl begge apparater sammenlgnet, bare ved overensstemmelse av dsse er en dataoverførng (Restore) mulg. Advarsel ot- hhv CO-dannelse gjennom manglende forbrennngskontroll. Ved varmekrav starter brenneren automatsk ca. 30 sekunder etter dataoverførngen (Restore). Drekte etter dataoverførng (Restore): Kontroller funksjonsforløp. Gjennomfør forbrennngskontroll på alle punkter. Bare forbndelse med frekvensomformer Etter tlbakeførng av data (Restore) må en turtallsnormerng med etterfølgende nnregulerng gjennomføres / La 10-98

11 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Refererng tl stllmotor I drftsfase 10 (returløp) refererer fyrngsautomaten tl stllmotorene, dermed kjører stllmotoren forb et referansepunkt. Deretter kjører stllmotoren tlbake gjen og regstrerer den ndre flanken tl referansepunktet. Alle nnstllngstrnn forholder seg tl denne possjonen. Fyrngsautomaten refererer brennstoffstllmotorene tl referansepunktet Å og luftstllmotoren tl referansepunktet AV. Luftspjeldakslngens stllmotorområde er mekansk begrenset, derved kan luftstllmotoren kke kjøre tl referansepunktet Å. Er stllmotorene forvekslet, kan en refererngsfel erkjennes (fel 85) Referanseområde AV 2 Referansepunkt AV (luftstllmotor) 3 Referanseområde Å 4 Referansepunkt Å (brennstoffstllmotor) / La 11-98

12 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse rogramforløp Drftsfaser 00 Felutkoblngsfase 02 kkerhetsfase 10 Returløp 12 tandby 22 Vftehjul / kkerhetsventl Å 24 Forutluftngspossjon 30 Forutluftng 36 Tennpossjon 38 Tennng 40 Brennstoffrgvelse 42 Tennng AV 44 Flammesgnal 50 Flammestablserng (bare ved brennstoff gass med plottennng) 52 Tennplotventl AV (bare ved brennstoff gass med plottennng) 60 Drftsstllng 1 62 Drftsstllng 2 70 Etterforbrennngstd 72 Etterutluftngspossjon 74 Etterutluftng 78 Etterutluftng 80 Tømmng av gassarmaturen (bare ved tetthetskontroll) 81 Test trykkløs (bare ved tetthetskontroll) 82 Fyllng av gassarmaturen 83 Test med systemtrykk (bare ved tetthetskontroll) 90 Gassmangelventetd / La 12-98

13 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Gass med tennplotventl X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05:2 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X9-04:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 X7-02:3 gnal på nngang / utgang Ikke sgnal på nngang Inngang uten nnflytelse 1 Drftsfaser 2 kkerhetskrets 3 Varmekravregulator 4 Flammesgnal 5 Lufttrykkvakt 6 Trykkvakt-mn 7 Trykkvakt-maks 8 Trykkvakt tetthetskontroll 9 Vftemotor 0 Tennapparat q kkerhetsventl w Brennstoffventl 1 e Brennstoffventl 2 r Tenngassventl / La 13-98

14 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Gass drektetennng X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05:2 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X9-04:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 gnal på nngang / utgang Ikke sgnal på nngang Inngang uten nnflytelse 1 Drftsfaser 2 kkerhetskrets 3 Varmekravregulator 4 Flammesgnal 5 Lufttrykkvakt 6 Trykkvakt-mn 7 Trykkvakt-maks 8 Trykkvakt tetthetskontroll 9 Vftemotor 0 Tennapparat q kkerhetsventl w Brennstoffventl 1 e Brennstoffventl / La 14-98

15 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Olje modulerende og trnnvs X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 X7-02:3 (1 (1 (2 (1 Bare ved lang fortennngstd (parameter 281) (2 Bare ved drftstype 12 (olje modulerende) gnal på nngang / utgang Ikke sgnal på nngang Inngang uten nnflytelse 1 Drftsfaser 2 kkerhetskrets 3 Varmekravregulator 4 Flammesgnal 5 Lufttrykkvakt 6 Trykkvakt-mn 7 Trykkvakt-maks 8 Vftemotor 9 Tennapparat 0 kkerhetsventl q Brennstoffventl 1 w Brennstoffventl 2 e Brennstoffventl / La 15-98

16 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse 3.2 Innganger L E N L X E N L pennngstlførsel pennngstlførselen blr tlkoblet W-FM 50 på nngangene X3-04:3-5. Nettfrekvensen må nnstlles parameter 125. L L E N L X3-04 X kkerhetskrets Inngangene X3-03:1/2 og X3-04:1/2 blr sammenfattet dagnosekoden som skkerhetskrets. Hvs en nngang kke er lukket blr mnst en skkerhetsutkoblng utløst. Hvs repetsjonsverden overskrdes, fører en åpen nngang tl en blokkerng. Repetsjonsverden kan nnstlles parameter 215. å nngang X3-04:1/2 blr alle skkerhetskretsens eksterne komponenter koblet sere, f.eks. Nød-AV-bryter, kkerhetstemperaturbegrenser (TB) Vannmangelskrng,... å nngang X3-03:1/2 blr brennerflens-endebryter tlkoblet. REET OERATION L E N L MOTOR ALARM MOTOR CONT X8-04 X3-04 X E N L Tlbakestllng (1 (2 å nngang X8-04:1 kan det tlkobles en tlbakestllngstast. I felstllng tlbakestller et tastetrykk på 1 6 sekunder fyrngsautomaten. Et lengre eller kortere tastetrykk blr gnorert av fyrngsautomaten og fører kke tl noen reaksjon. Med tlbakestllngsfunksjon (1 Hvs tasten tllegg skal tlbakestlle manuelt, må tasten forsørges over nettnngang X3-04:5 (L). Hvs fyrngsautomaten befnner seg en drftsfase, fører et tastetrykk på sekunder tl en manuell tlbakestllng. Uten tlbakestllngsfunksjon (2 Hvs tasten kke skal ha en manuell tlbakestllngsfunksjon, må tasten forsørges over alarmutgangen X3-05: / La 16-98

17 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Kapastetsregulerng over kontakter Kontakten for varmekrav blr tlkoblet på nngang X5-03:1 (brenner Å). Ved kapastetsregulerng blr det sklt mellom trnnvs og modulerende drftstype. Drftstypen blr fastlagt parameter 201. ON/OFF L X C Drftstype modulerende med kapastetsregulerng Hvs nngang X5-03:2 (AV) blr tlstyrt, reduseres brennerkapasteten. Blr nngang X5-03:3 (Å) tlstyrt, økes brennerkapasteten. Hvs ngen av dsse to nngangene tlstyres, blr brennerkapasteten uforandret. ON/OFF L ON/OFF L X5-03 X Drftstype gldende totrnns med termostat Hvs det på nngangene X5-03 er tlkoblet en termostat- eller trykkregulator, kan den modulerende drften bare skje som gldende totrnns. Ved varmekrav blr nngangen X5-03:2 (AV) tlstyrt og brenneren kjører lavlast. Faller temperaturen under den nnstlte verden, kjører brenneren tl nngang X5-03:3 (Å) og brenneren går fullast. Er det sgnal på nngang X5-03:3, blr nngang X5-03:2 gnorert. ON/OFF L X C Drftstype trnnvs (bare brennstoff olje) To- og tretrnns: Inngang Totrnns Drftstype Tretrnns X5-03:1 Trnn 1 Trnn 1 X5-03:2 Trnn 1 Trnn 2 X5-03:3 Trnn 2 Trnn 3 Hvs nngang X5-03:3 tlstyres ved tretrnnsdrft, kjører brenneren trnn 3, sgnalet fra trnn 2 er derved kke relevant. ON/OFF L X tartavlastnng: Gjennom en bro mellom klemme 1 og 2 tenner brenneren ved varmekrav på trnn 1 og kjører automatsk vdere tl trnn 2. Kjører brenneren tllegg tl nngang X5-03:2 går brenneren tl trnn 3. ON/OFF L X Omkoblngsavlastnng: En bro forbnder klemme 2 og 3. Brenneren kjører ved varmekrav tl trnn 1. tyres nå brenneren tl nngangene X5-03:2/3 samtdg, kjører brenneren over trnn 2 tl trnn / La 17-98

18 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Kapastetsregulator analognngang ON/OFF L GND X5-03 X C Kontakten for varmekrav tlkobles på nngang X5-03:1 (Brenner å). Det analoge kapastetssgnalet blr på W-FM 50 koblet tl klemmene X64:1 (4 20 ma) og X64:2 (GND). Et sgnal mndre enn 3 ma deaktverer analognngangen og ytelseskravet på nngang X5-03:2/3 har forrang (parameter 942). Hvs det kke er tlkoblet kapastetsregulator på nngang X5-03:2/3, forblr fyrngsautomaten stående aktuell ytelse nntl varmekravet blr avbrutt. Drftstype modulerende I modulerende drft fastlegger parameteret 123 (se kap ) det mnmale nnstllngstrnnet. gnal på X64:1/2 Kapastet W-FM 3 4 ma ma 100 Drftstype trnnvs I trnnvs drft lgger en hysterese på 1 ma mellom drftspunktene, derved blr unødg lastveksel unngått. Totrnns: gnal på X64:1/2 Kapastet W-FM ma Trnn ma Trnn 2 Tretrnns: gnal på X64:1/2 Kapastet W-FM ma Trnn ma Trnn ma Trnn 3 ON/OFF L COM X5-03 X Interface Kapastetsregulator Bygnngsautomasjon å nngang COMX92 kan det tlkobles et Bus-snttsted for bygnngsautomasjonen. Modbus: Bus-Interface Modbus OCI (best.nr.: ) ebus: Adapter MA ebu (best.nr.: ) For brennerstart må nngang X5-03:1 (Brenner Å) være tlkoblet spennngsutgang X5-03:4. Kapastetsytelsen følger deretter over bygnngsautomasjonen. De nødvendge nnstllngene for buskommunkasjonen må gjøres parametrene 141 tl / La 18-98

19 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Lufttrykkvakt L X Å nngang X3-02 må lufttrykkvaktens arbedskontakt tlkobles. Mangler det sgnal etter vftestarten gjennomfører fyrngsautomaten en felutkoblng. L E mn X Trykkvakt-mn å nngang X5-01 må lukkekontakten tl trykkvakt-mn tlkobles. å brennere uten oljetrykkvakt-mn må det tlkobles en bro på klemme 2 og klemme 3. Gasstrykkvakt - lavt gasstrykk/gassmangel I gassdrft venter fyrngsautomaten fra og med fase 22 på et sgnal på nngang X5-01:2. Hvs den nnstlte verden på trykkvakten underskrdes, åpner trykkvaktkontakten og fyrngsautomaten starter gassmangelprogrammet (se kap ). Oljetrykkvakt-mn I oljedrft venter fyrngsautomaten fra og med fase 38 hhv. fase 40 (avhengg av parameter 276) på et sgnal på nngang X5-01:2. Hvs den nnstlte verden på trykkvakten underskrdes, åpner trykkvaktkontakten og fyrngsautomaten utfører en felutkoblng. I fase 38 (fortennng) følger felutkoblngen etter en ventetd på 30 sekunder, fasene deretter følger felutkoblngen umddelbart. L E mn X Trykkvakt høyt trykk å nngang X5-02 må åpnngskontakten tl trykkvakten for høyt trykk tlkobles. å brennere uten trykkvakt for høyt trykk, må det kobles en bro på klemme 2 og klemme 3. Gasstrykkvakt høyt gasstrykk. I gassdrft venter fyrngsautomaten fra og med fase 40 på et sgnal på nngang X5-02:2. Hvs den nnstlte verden på trykkvakten overskrdes, åpner trykkvaktkontakten og fyrngsautomaten utfører en felutkoblng. Oljetrykkvakt høyt oljetrykk I oljedrft venter fyrngsautomaten fra og med fase 22 på et sgnal på nngang X5-02:2. Hvs den nnstlte verden på trykkvakten overskrdes, åpner trykkvaktkontakten og fyrngsautomaten utfører en felutkoblng. I fase 22 (Vfte Å) følger felutkoblngen etter en ventetd på 30 sekunder, fasene deretter følger felutkoblngen umddelbart / La 19-98

20 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse L E mn X Gasstrykkvakt tetthetskontroll å nngang X9-04 må åpnngskontakten tl gasstrykkvakt tetthetskontroll tlkobles. Inngang X9-04 er bare aktv løpet av tetthetskontrollen (se kap ). Tdspunktet for tetthetskontrollen kan nnstlles parameter 241. Hvs det nnstlte trykket fase 81 (test trykkløs) underskrdes, lukker kontakten. Hvs det nnstlte trykket fase 83 (test med systemtrykk) underskrdes, åpner kontakten Flammeføler Hvs flammesgnalet fase 44 kke tlsvarer den påkrevde verden, gjennomfører fyrngsautomaten en felutkoblng. Hvs flammesgnalet drft underskrder den påkrevde verden, gjennomfører fyrngsautomaten en skkerhetsutkoblng med nystart. To skkerhetsutkoblnger på rad fører tl en felutkoblng. Et flammesgnal ved varmekrav (fase 12) fører tl en starthndrng. Et flammesgnal under for- eller etterutluftng (fase 30 tl 36) eller etterutluftng (fase 78) fører etter en repetsjon og nok en gang tl, tl en felutkoblng. arameter 954 vser det aktuelle flammesgnalet prosent. QRA QRA X BR + QRA... BU Flammeføler QRA... (UV-celle) blr tlkoblet på nngang X Flammesgnal arameter 954 Reaksjonsgrense fremmedlys større enn 18 Drft mn 24 E ION QRB/C QRB/C-N X L 5 Ionsasjonselektrode Ionsasjonselektroden blr tlkoblet på nngang X10-05:2. Følerstrøm-mn: 4 µa ca. 30 Følerstrøm-maks: µa 100 Flammesgnal arameter 954 E ION QRB/C QRB/C-N X L 5 QRB Flammeføler QRB... (fotomotstand) blr tlkoblet på nngang X10-05:3/4. Reaksjonsgrense fremmedlys (motstand mndre enn 400 kω) ca. 10 Drft (motstand mndre enn 230 kω) ca. 16 Kortslutnngserkjennng (motstand mndre enn 0,5 kω) - Flammesgnal arameter / La 20-98

21 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse X Brennstoffmåler å nngang X75 kan det tlkobles en brennstoffmåler med Reed-kontakt. Forutsetnng er at ngen frekvensomformer er tlkoblet og aktvert. Tellermpulsene pr. volumenhet må nnstlles parameter 128. Impulsfrekvensen skal kke overskrde 300 Hz / La 21-98

22 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse 3.3 Utganger Alarm MOTOR ALARM MOTOR CONT X å alarmutgang X3-05:2 sendes det felstllng (fase 00) ut et nettspennngssgnal. I tllegg kan også en starthndrng sgnalseres. Tl dette settes parameter 210 på Motor MOTOR ALARM MOTOR CONT X L M N Normaldrft om standard blr motorkontaktoren hhv. brennermotorens stjerne-trekant-kombnasjon tlkoblet utgang X3-05:1. MOTOR ALARM MOTOR CONT X L M N Kontnuerlg drft For en kontnuerlg utluftng blr motorkontaktoren hhv. brennermotorens stjerne-trekant-kombnasjon tlkoblet utgang X3-05:3. Er en lufttrykkvakt tlkoblet, må tllegg en avlastnngsventl monteres og tlkobles utgang X3-05: Tennapparat E N L X Tennapparatet blr tlkoblet på utgang X4-02. Tennngsforhold gass I parameter 226 kan fortennngstden (fase 38) forandres. Tennngsforhold olje I parameter 281 kan man bestemme om tennng skal skje fase 22 eller fase 38. I parameter 266 kan fortennngstdens varghet (fase 38) forandres Frekvensomformer V 10 V X V å utgang X74 kan en frekvensomformer og turtallsregstrerng tlkobles. Frekvensomformer Klemme X74:1 Klemme X74:2 24 V nngang; tlførsel fra frekvensomformer gnalhenvsnng Klemme X74:3 Turtall-børverdsgnal (parameter 645) Turtallsregstrerng Klemme X74:4 Klemme X74:5 Turtallstlbakemeldng (nngang er-turtall) 10 V; tlførsel fra fyrngsautomat / La 22-98

23 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse V 10 V X Kapastetssgnal 24 V I stedet for frekvensomformerstyrng kan det på utgang X74:3 tlføres et lastavhengg analogsgnal. Forutsetnng er en ekstern 24 V lkespennngsstrømtlførsel på nngang X74:1/2. De oppførte verdene gjelder for et analogsgnal fra V, hvs det parameter 645 blr nnstlt et sgnal fra 2 10 V hhv. 0/2 10 V, så endrer de oppførte spennngsverdene seg. Omregnng: (orgnalverd x 0,8)+2 = ny verd Drftstype modulerende Kapastet Kurvepunkt Analogsgnal AV - 0 V Tennlast 0 1 V Lavlast (20 ) 1 2 V Fullast (100 ) 9 10 V Drftstype totrnns Kapastet Kurvepunkt Analogsgnal AV - 0 V Trnn V Trnn V Drftstype tretrnns Kapastet Kurvepunkt Analogsgnal AV - 0 V Trnn V Trnn V Trnn V / La 23-98

24 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse 3.4 Teknske data Elektrske data Fyrngsautomat W-FM 50 Nettspennng/nettfrekvens 230 V/50 60 Hz Effektforbruk maks. 30 W Forskrng maks. 16 AT Intern forskrng 6,3 AT Beskyttelsestype I 00 tllmotor Nettspennng/nettfrekvens TE 50 1,2 Nm DC/AC 24 V/ Hz Effektforbruk maks. 7,5 W 10 W Dreemoment 1,2 Nm 3 Nm TE 50 3 Nm DC/AC24 V/ Hz Gangtd 5 s/90 4 s/90 Beskyttelsestype I 54 I 54 Beskyttelsesklasse II II Betjenngs- og programmerngspanel (ABE) Nettspennng DC 5 V Effektforbruk maks. 50 mw Beskyttelsestype (frontsde) Beskyttelsestype (baksde) I54 ht. ICE 529 I40 ht. ICE 529 Beskyttelsesklasse II ht. DIN EN Omgvelsesbetngelser Temperatur under drft Temperatur ved transport/lagrng Relatv luftfuktghet C C maks. 95, ngen duggdannelse / La 24-98

25 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Mål Fyrngsautomat Betjenngs- og programmerngspanel (ABE) Utsnttsmål: 127 x 91 mm ±5 mm , ,4 V h mn s VD esc nfo F A / La 25-98

26 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 4 Elektrsk tlkoblng 4 Elektrsk tlkoblng Fare Elektrske støt ved arbeder med spennngsførende deler kan føre tl helseskader. Før arbedene påbegynnes skal strømmen frakobles og hovedbryter skres mot ufrvllg nnkoblng. Advarsel Elektrsk støt tl tross for elektrsk frakoblng Ved brennere med frekvensomformer kan vsse komponenter tl tross for elektrsk frakoblng være spennngsførende og føre tl elektrsk støt. pennngsførende deler skal kke berøres før 5 mnutter etter frakoblng. Den elektrske tlkoblngen skal bare utføres av godkjente elektronstallatører. Alle stedlge forskrfter skal følges. Den elektrske tlkoblngen skal utføres slk at brenneren kan svnges tl høyre eller venstre. Koble tl fyrngsautomaten W-FM. Bruk kabelgjennomførngene på brennerhuset. Kablene tlkobles ht. vedlagte koblngsskjema. Avskret styrestrømtlførsel (maks. 16 AT) som tas drekte fra et 3-faset eller 1-faset vekselstrømnett, skal kun tlkobles mellom en fas og jordet nulleder. I nett uten jordet nulleder må sklletransformator benyttes for styrestrømtlførselen. Nulleder som brukes som pol fra sklletrafo må jordes. Fase (L) og nullederen (N) må kke forveksles. Hvs man kke passer på dette vl det være fare for elektrsk støt. Det kan også oppstå funksjonsfel som kan påvrke drftsskkerheten. trømtlførselens kabeltversntt må være tlpasset og avskret (maks. forskrng 16 AT). Alle vdere kabeltlkoblnger må være tlpasset den nterne apparatskrngen (6,3 AT). Jordng og nulleder ht. stedlge forskrfter. For alle kabellengder gjelder: Betjenngs- og programmerngspanel, kapastetsregulerng, skkerhetskrets, brennerflens, tlbakestllngstaster maksmalt 20 m (100 pf/m). BCI-snttsted maksmalt 20 m (100 pf/m). Tlkoblng av brennermotor Brennermotoren må være skret termsk og mot kortslutnng. Det skal monteres en motorvernbryter trefasetlførselen som forskrng. Koblngsboksen på motoren åpnes. Tlkoblngen gjennomføres ht. koblngsskjema (merk dreeretnngen!). Tlkoblng av gassarmatur Tlkoblngen skal gjennomføres ht. medlevert koblngsskjema. Dobbelmagnetventl (støpsel Y2) tlkobles. Magnetspole ved W-MF hhv. DMV. tllmotor ved VGD. Gasstrykkvakt - lavt gasstrykk/gassmangel (støpsel F11) tlkobles. Gasstrykkvakt tetthetskontroll (støpsel F12) tlkobles. Gasstrykkvakt - høyt gasstrykk (støpsel F33) tlkobles evt / La 26-98

27 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 4 Elektrsk tlkoblng Turtallsstyrng Hvs frekvensomformeren er montert på brennermotoren, er lednngen frem tl frekvensomformeren avskjermet. Er frekvensomformeren separat, skal styrelednng og nettlkoblng fra brennermotoren frem tl frekvensomformeren avskjermet. kjermen legges på frekvensomformeren med skjermbøylene. Bruk skjermkabelforskrungene (metall) på brenneren / La 27-98

28 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng 5 Betjenng 5.1 Betjenngsområde Betjenngstastatur Betjenngs- og programmerngspanel (ABE) VD V h mn s esc nfo F A - + Nr. Tast Funksjon 1 [ENTER] Lagrng av verdendrnger; adgang tl parametere og verder [nfo] trykk ca 3 sekunder = nfonvå; trykk ca. 5 sekunder = servcenvå 2 [+] Navgerng gjennom parameterstruktur; 3 [ ] endrng av nnstllngsverdene 2 og 3 [+] og [ ] samtdg Avbryt/tlbakestllng (esc) (1) 4 [A] (Ar) velger stllmotor luftspjeldene 5 [F] (Fuel) velger brennstoff 4 og 5 [A] og [F] samtdg (VD) (2 (1 escape (2 varabel speed drve velger frekvensomformer (tlleggsutstyr for gassbrenner) Av-funksjon Trykk [ENTER] og (esc) samtdg. Øyeblkkelg utkoblng/blokkerng / La 28-98

29 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Vsnng Den sorte lnjen med symboler vser nn- og utgangsstatus, verdenheter og de aktve nvåene. V h mn s 1 Varmekrav gjennom kjelregulerng (start) 2 Brennermotor 3 Tennng 4 Brennstoffventler 5 Flammesgnal på 6 Flammebortfall eller felvsnng 7 Vnkelstllng 8 rosentverd 9 ekunder 0 Mnutt q Tmer (tlsammen med volum = V/h) w Volum (m³, l, ft³, gal) e tllmotor Å r tllmotor AV t ervcenvå z Infonvå u arameternvå (fyrngsteknkernvå) / La 29-98

30 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Vsnng AV arametrerng mangler, er ufullstendg eller ble slettet. Ikke varmekrav fra regulator (nngang X5-03:1). kkerhetskrets ved varmekrav kke lukket (nngang X3-03:1/2 og X3-04:1/2). Vsnng h Vsnng Op Vsnng blnker Fyrngsautomaten befnner seg en drftsfase og venter ht. programforløp på sgnaler eller styrer utgangssgnaler. Fyrngsautomaten befnner seg en drftsfase og vser den programmerte resterende gangtden (eks.: forutluftng). Fyrngsautomaten befnner seg modulerende drftsstllng og vser den aktuelle kapasteten. Fyrngsautomaten befnner seg trnnvs drftsstllng og vser det aktuelle brennstofftrnnet. Ved veksel av brennstofftrnn vser som supplement ON eller OF om den tlhørende brennstoffventlen skal lukkes eller kobles ut. Manuell styrng er aktv. Fyrngsautomaten befnner seg manuell forhåndsbestemt kapastet. Deaktver manuell styrng: Hold tasten [esc] trykket 5 sekunder. Vsnng fel I tlfelle fel veksler vsnngen mellom felkode C og dagnosekode D (se kap. 9.2). Fyrngsautomaten befnner seg felstllng. Etter at felen er rettet opp, må tlbakestllng utføres (se kap. 9.1). Fyrngsautomaten gjennomfører en skkerhetsutkoblng. Brenneren starter automatsk når felen er rettet opp. Fyrngsautomaten vser en hendelse som kke fører tl utkoblng / La 30-98

31 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng assordnvå (Fyrngsteknker) Hente opp nvå Neste parameter 5.2 arameter vsnng og endrng Trykk tasten [F] og [A] samtdg og deretter tastes passordet nn (se kap ). Info-/servcenvå Info- eller servcenvå kan bare hentes opp standardvsnng. Trykk tasten [ENTER]. - For nfonvå 1 3 s - For servcenvå 3 5 s Trykk tasten [+]. Trykk tasten [+] -ellertrykk tasten [ENTER] kort. Forutgående parameter Trykk tasten [-]. Trykk tasten [-]. Et nvå lavere Trykk tasten [ENTER]. Trykk tasten [ENTER] 1 3 s. Et nvå høyere Endre verd Trykk tasten [esc]. Trykk tasten [+] eller [-]. Trykk tasten [ENTER] 3 5 s. - eller - trykk tasten [esc]. kke mulg Lagre verder Trykk tasten [ENTER]. kke mulg / La 31-98

32 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng assord Tast nn passord Trykk tastene [F] og [A] samtdg. I dsplayet vses CodE. Med tasten [+] eller [ ] angs det første sfferet (bokstaven) passordet som bekreftes med [ENTER]. Gjenta, nntl passordet er tastet nn. assordnntastng forlates med [ENTER]. I dsplayet vses kort ArA (parameternvå) som veksler tl 400: Et (setup). V h mn s V h mn s V h mn s V h mn s assord deaktverng Hvs det løpet av 30 mnutter kke blr tastet nn noe, deaktverer fyrngsautomaten passordet automatsk og sperrer nvået. I passordnvå kan passordet deaktveres på forhånd: Trykk tasten [esc] nntl CLr CodE vses dsplayet. lpp [esc] tasten. Fyrngsautomaten sperrer passordnvået og veksler tl drftsvsnng. V h mn s 3 s V h mn s V h mn s / La 32-98

33 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng 5.3 arameter Nr. Funksjon 050 Datalagrng (se kap ) assordnvå Interne parameter (000: Int) Overførng av data mellom W-FM og ABE ved dentsk brennerdentfkasjon (113). Ved manglende datalagrng vses en negatv verd. Felen beskrves felmeldng 137 (se kap. 9.2). Lagrng av data fra W-FM tl ABE (backup): Trykk tasten [ENTER]. I dsplayet vses bac_up. Trykk tasten [ENTER]. Innstll med tasten [+] 1 og bekreft med [ENTER]. Etter godkjent gjennomførng blr vsnngen gjen satt på 0. Lagrng av data fra ABE tl W-FM (Restore): Trykk tasten [ENTER]. I dsplayet vses bac_up. Trykk tasten [+]. I dsplayet vses retore. Innstll med tasten [+] 1 og bekreft med [ENTER]. Etter godkjent gjennomførng blr vsnngen gjen satt på Brennerdenttet ved datalagrng (bare lesbart). 056 AN-uttrekk av datalagrng (bare lesbart). 057 oftwareversjon ved gjennomførng av datalagrng (bare lesbart). Nr. Funksjon 102 roduksjonsdato DD.MM.ÅÅ 103 roduksjonsnummer 104 Forhåndstldelt parameter: Kundekode 105 Forhåndstldelt parameter: Versjon 107 oftwareversjon 108 oftwarevarant Generelle parametere (100: ArA) 111 AN-utdrag for sammenlgnng med datalagrng ( Brennerdenttet: dentsk med brennerens fabrkknummer (typesklt). Hvs fyrngsautomaten byttes, må brennerdentteten nnstlles gjen. 121 Manuell styrng (se kap ) 123 Mnmum nnstllngstrnn prosent Det kjøres bare tl kapastetsendrnger som overskrder de nnstlte verdene, derved unngås unødge nnstllngsbevegelser modulerende drft = Angtt kapastet fra bygnngsautomasjon = Analog kapastetsregulator på X = Kapastetsregulatorkontakter på X / La 33-98

34 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funksjon 124 Flammebortfallkontroll (TÜV-test) Flammebortfalltest kan bare gjennomføres drftsstllng 1 (fase 60). Flammebortfalltesten lukker brennstoffventlene og formdler tden nntl flammen faller bort. Denne tden vses med en oppløsnng på 0,2 sekunder dagnosekode (eks.: Loc.D: 8 = 1,6 sekunder). For flammebortfalltesten kjører brenneren tl fastlagt ytelse parameter 133. Er det kke fastlagt noen ytelse parameter 133 blr flammebortfalltesten gjennomført aktuell ytelse. Trykk tasten [ENTER]. Innstll verd 1 med tasten [+] og bekreft med [ENTER). Etter vellykket gjennomførng vses felkode Loc.c: 7 og dagnosekode Loc.d: x avvekslende dsplayet. 125 Nettfrekvens 0 = 1 = 50 Hz 60 Hz 126 Dsplaybelysnng 128 Brennstoffmåler Verden må tlsvare brennstoffmålerens antall mpulser pr. m³. ettes verden på 0 blr måleren stående stlle. 130 lette felhstore (se kap. 9.1) 133 Kapastet for flammebortfallkontroll 141 Drftsmodus Bygnngsautomasjon 0 = AV 1 = Modbus, fyrngsautomaten arbeder som lave, RTU-overførngsmodus anvendes (Remote Termnal Unt) 2 = ebus 142 Tlbakefall ved kommunkasjonsavbrytelse (område: sek). Ved felende kommunkasjon med bygnngsautomasjonen, blr etter utløpet av denne tden den neste kapastetsregulatoren ht. prortet tlstyrt. Hvs det kke er tlkoblet flere kapastetsregulatorer, blr brenneren stående aktuell kapastet eller den kjører tl den nnstlte kapasteten parameter 148. rortet 1: Kapastetsregulator bygnngsautomasjon rortet 2: Kapastetsregulator på analognngang X64 rortet 3: Kapastetsregulator på nngang X Fyrngsautomatens adresse som ebus-deltaker 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = Adresse 03 Adresse 13 Adresse 33 Adresse 73 Adresse F3 Adresse 1F Adresse 3F Adresse 7F 144 endesyklus sekunder for ebus-tjenestene 05 og Fyrngsautomatens adresse som Modbus-deltaker 146 Baudrate modbus Fyrngsautomatens og bygnngsautomasjonens baudrate må være dentsk. 0 = 1 = artet modbus Fyrngsautomatens og bygnngsautomasjonens partet må være dentsk. 0 = 1 = 2 = ngen partetsbt ulk partetsbt lk partetsbt / La 34-98

35 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funksjon 148 Erstatnngskapastet (område: ) Fornnstlt kapastet ved kommunkasjonsbortfall med bygnngsautomasjonen Antall fel = ngen erstatnngskapastet Brenner AV 162 Drftstmer sden sste tlbakestllng Tlbakestllng: Trykk tasten [ENTER]. Trykk tasten [-]. I dsplayet vses 0, drftstmer er tlbakestlt. 163 Drftstmer totalt (som fyrngsautomaten har hatt spennng) 164 Antall starter sden sste tlbakestllng Tlbakestllng: Trykk tasten [ENTER]. Trykk tasten [-]. I dsplayet vses 0, drftstmer er tlbakestlt. 166 Antall starter totalt 167 Brennstoffvolum sden sste tlbakestllng Tlbakestllng: Trykk tasten [ENTER]. Trykk tasten [-]. I dsplayet vses 0, brennstoffvolum er tlbakestlt. Nr. Funksjon 201 Drftstype 1 2 3, rogramstopp 0 = 1 = 2 = 3 = 4 = Fyrngsautomat (200: Ar0) = udefnert (slette kurver) = gass drektetennng = gass plottennng = kke bruk = olje totrnns = olje tretrnns = kke bruk = olje modulerende = kke bruk Deaktvert Forutluftngspossjon (fase 24) Tennpossjon (fase 36) Intervalltd 1 (fase 44) Intervalltd 2 (fase 52) 210 Alarm ved starthndrng Bestem om det også ved starthndrng skal være et sgnal på utgang X3-05/2 0 = 1 = ngen alarm (kke sgnal på utgang X3-05/2) alarm (sgnal på utgang X3-05/2) 211 Vftehjul høyt turtall (område: 2,0 60 s) Td fra vftestart tl stllmotorene starter. 212 Utkoblngsforhold / maks. td tl lavlast (område: 0,2 45 s.) Hvs det kke forelgger noe varmekrav, kjører brenneren den fastlagte tden, helst lavlast og kobler så ut. For å kjøre fra 100 kapastet tl 20 (lavlast) trenger brenneren maks 32 sekunder / La 35-98

36 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funksjon 215 Repetsjonsteller skkerhetskrets (område: 1 16) Antall skkerhetsutkoblnger gjennom skkerhetskretsen frem tl blokkerng (se kap ). 221 Flammeføler gass 0 = 1 = 222 Forutluftng gass QRC Ionsasjonselektrode/QRA Ved å bruke en ventltetthetskontroll og to brennstoffventler klasse A, er det kke nødvendg med en forutluftng etter en regulerngsutkoblng (ht. EN 676). 0 = 1 = AV Å (forutluftngstd parameter 225) 223 Repetsjonsteller gasstrykkvakt/lavt gasstrykk (område 1 16) Antall skkerhetsutkoblnger gjennom gasstrykkvakt/lavt gasstrykk frem tl blokkerng (se kap ). 225 Forutluftngstd gass drftsfase 30 (område: s) Etter å ha oppnådd forutluftngspossjon blr fyrngsautomaten stående nnstlt td fase Fortennngstd gass (område: 0, s) Fortennngstdens varghet fase Intervalltd 1 gass Intervalltd 1 fase 44 tjener som stablserngstd etter flammedannelse. 232 Intervalltd 2 gass Intervalltd 2 fase 52 tjener som stablserngstd etter flammedannelse. 233 Etterforbrennngstd gass (område: 0,2 60 s) Fyrngsautomaten blr stående den nnstlte tden fase 70, flammeføleren blr gnorert løpet av denne tden. 234 Etterutluftngstd gass (område: 0, s) Etter at etterutluftngspossjonen er oppnådd, blr fyrngsautomaten stående den nnstlte tden fase 74, flammeføleren blr gnorert løpet av denne tden. 236 Gasstrykkvakt-mn nngang / monterng 0 = AV 1 = Gasstrykkvakt-mn montert før ventl 1 (fabrkknnstllng) 2 = Gasstrykkvakt-mn montert mellom ventl 1og ventl 2, tetthetskontroll over gasstrykkvakt-mn 237 Gasstrykkvakt høyt gasstrykk. Hvs en gasstrykkvakt-maks. er påbygd, sett parameter på 1. 0 = 1 = 2 = 241 Tetthetskontroll AV Gasstrykkvakt-maks. Ventlens arbedskontakt Iht. DIN EN 676 er det kke nødvendg med tetthetskontroll ved aktvert forutluftng og brennerkapastet på mndre enn 1200 kw. 0 = Tetthetskontroll AV (bare ved kapastet < 1200 kw, parameter 222 må settes på 1 = Å) 1 = Tetthetskontroll ved gangkjørng 2 = Tetthetskontroll når man setter brenneren ut av drft (fabrkknnstllng) 3 = Tetthetskontroll ved gangkjørng og ved utkoblng 248 Etterutluftngstd 3 gass (område: 0, s) Fyrngsautomaten blr stående den nnstlte tden fase 78, hvs kke et nytt varmekrav avbryter etterutluftngstden 3 fase Flammeføler olje 0 = 1 = QRB QRA / La 36-98

37 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funksjon 265 Forutluftngstd olje drftsfase 30 (område: s) Etter å ha oppnådd forutluftngspossjon blr fyrngsautomaten stående nnstlt td fase Fortennngstd olje (område: 0, s) Etter å ha oppnådd tennluftpossjon blr fyrngsautomaten stående nnstlt td fase Intervalltd 1 olje 272 kke bruk Intervalltd 1 fase 44 tjener som stablserngstd etter flammedannelsen. 273 Etterforbrennngstd olje (område: 0,2 60 s) Fyrngsautomaten blr stående den nnstlte tden fase 70, flammeføleren blr gnorert løpet av denne tden. 274 Etterutluftngstd olje (område: 0, s) Etter at etterutluftngspossjonen er oppnådd, blr fyrngsautomaten stående den nnstlte tden fase 74, flammeføleren blr gnorert løpet av denne tden. 276 Oljetrykkvakt mn. 0 = 1 = 2 = 277 Oljetrykkvakt maks. AV aktv fra fase 38 aktv fra fase 40 ved magnetventl før trykkvakt (f.eks. pumpe med ventl) Hvs en oljetrykkvakt er påbygd, sett parameter på 1. 0 = 1 = 2 = AV Oljetrykkvakt-maks. Ventlens arbedskontakt 281 Tennngstdspunkt olje 0 = 1 = Tennng på fase 38 (kort fortennng) Tennng på fase 22 (lang fortennng ved vftestart) 284 Etterutluftngstd 3 olje (område: 0, s) Fyrngsautomaten blr stående den nnstlte tden fase 78, hvs kke et nytt varmekrav avbryter etterutluftngstden 3 fase / La 37-98

38 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funksjon Igangkjørng parameter (400: Et) arametersatsen 400 tjener tl å nnregulere brennstoff-luft-regulerngen (se kap. 6). Forbund (500: ArA) 501 pesalpossjoner brennstoffstllmotor = Hvlepossjon (styres fase 10, 12 og 00) = Forutluftngspossjon (styres fase 24) = Etterutluftngspossjon (styres fase 72) 502 pesalpossjon luftstllmotor = Hvlepossjon (styres fase 10, 12 og 00) = Forutluftngspossjon (styres fase 24) = Etterutluftngspossjon (styres fase 72) 503 pesalpossjon frekvensomformer = Hvlepossjon (styres fase 10, 12 og 00) = Forutluftngspossjon (styres fase 24) = Etterutluftngspossjon (styres fase 72) 522 Kjør rampe opp (område: 5 20 s) Rampetden skal være mnst 20 større enn frekvensomformerens. 523 Kjør rampe ned (område: 5 20 s) Rampetden skal være mnst 20 større enn frekvensomformerens. 542 Aktverng av frekvensomformer 0 = kke aktv 1 = aktv 545 Laveste kapastetsgrense (område: 20,0 100 ). Bestem laveste modulasjonsgrense (lavlast). Hvs ngen grense er defnert, blr den nedre kapastetsgrensen under drft automatsk satt på 20. = ngen kapastetsgrense er fastlagt (20) 546 Øvre kapastetsgrense (område: 20,0 100 ). Bestem øvre modulasjonsgrense (fullast). Er ngen grense defnert, blr den øvre kapastetsgrensen under drft automatsk satt på 100. = ngen kapastetsgrense er fastlagt (100) / La 38-98

39 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funksjon tllmotorer/frekvensomformer (600: ACtr) 606 ossjonsovervåkngs kalbrerngskurve (toleransebånd) stllmotor (kun lesbart) Den vste verden (1,4 fabrkknnstllng) mnus 0,6 er lk kalbrerngskurve. Eks.: 1,4-0,6 = 0,8 0,8 = fra denne verden kan en possjonsfel oppdages. 1,4 = med denne verden blr en possjonsfel oppdaget = = 641 Turtallsregstrerng Brennstoffstllmotor Luftstllmotor Ved turtallsregstrerng blr et børverdsgnal på 95 (9,5 V) sendt tl frekvensomformeren. Oppnådd turtall blr lagret som 100 -verd, på denne måten står en drftsreserve på 5 tl dspossjon. Frekvensomformerens maksmale frekvens må derfor være 52,6 Hz. Er frekvensomformeren montert på motoren er den maksmale frekvensen parametrert fra fabrkken. tart normerng: Trykk tasten [ENTER]. Innstll verd 1 med tasten [+] og bekreft med [ENTER). Vftemotoren starter med åpent luftspjeld. Etter postv gjennomførng settes vsnngen gjen på 0, slår normerngen fel vses en negatv verd (-X). Etter hver turtallsregstrerng må det gjennomføres en kontroll av forbrennngsverdene. 642 Normert turtall Ved turtallsregstrerng blr 95-sgnal gtt tl frekvensomformeren og det oppnådde turtallet lagret som normert turtall = Lagret normert turtall fra mcrokontroller = Lagret normert turtall fra mcrokontroller 2 Turtallene fra begge mcrokontrollerne kan være nntl 1,5 forskjellg. 645 Analogutgang X74 Over denne utgangen kan et lastavhengg analogsgnal (se kap ) avgs eller en frekvensomformer (se kap ) kan styres. I tlfellet frekvensomformer, må spennngen ved utgang X74 og ved frekvensomformerens børverdnngang være parametrert dentsk. 0 = DC 0 10 V1 = DC 2 10 V 2 = DC 0/2 10 V Felhstore (700: HIt) arameter 700 tjener tl å lokalsere og oppheve fel (se kap. 9.1) / La 39-98

40 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funksjon 903 Aktuell kapastet = Brennstoff = Luft rosessdata (900: data) 922 krttpossjon stllmotor = krttpossjon stllmotor = tllmotor luft 935 Ubetnget turtall Momentant er-turtall (regstrert av gverskve på motor) 936 Normert turtall Aktuelt turtallssgnal prosent. 942 Aktv kapastetsklde (kapastetsregulator) arameteret vser aktv kapastetsklde. Fnnes det flere kapastetsklder, prorterer fyrngsautomaten etter oppført rekkefølge. rorterngen kan kke forandres. 1 = Kapastet ved kurvennstllng 2 = Manuell styrng 3 = Kapastetsregulator over bygnngsautomasjon 4 = Ekstern kapastetsregulator over analognngang X64 klemme 1 / klemme 2 5 = Ekstern kapastetsregulator over kontakt X5-03 klemme 2 / klemme Kontaktnnhentng W-FM (btkodet utgave) = Innganger 1 = trykkvakt-mn. 2 = trykkvakt-maks. 4 = nternt brennstoffvalg 8 = lufttrykkvakt 16 = kapastetsregulator ÅEN 32 = kapastetsregulator Å 64 = kapastetsregulator AV 128 = skkerhetskrets = Utganger 1 = skkerhetsventl 2 = tennng 4 = brennstoffventl 1 8 = brennstoffventl 2 16 = brennstoffventl 3 / plotventl 32 = nterne brennstoffvalg Relé børtlstand (btkodet utgave) 1 = alarm 2 = skkerhetsventl 4 = tennng 8 = brennstoffventl 1 16 = brennstoffventl 2 32 = brennstoffventl 3 / plotventl 954 Aktuelt flammesgnal prosent (se kap ) 960 Aktuell brennstoffmengde 961 Aktuell drftsfase (se kap ) 981 Fellagrng: Felkode (se kap. 9.2) 982 Fellagrng: dagnosekode (se kap. 9.2) 992 Felflagg / La 40-98

41 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funksjon Info-nvå I nfo-nvå kan parameterverdene vses men kke forandres. For vsnng av parameterverdene: Velg parameter med tasten [+] eller [-]. Trykk tasten [ENTER] 1 3 s. arameter vses. 167 Brennstoffmengde sden sste tlbakestllng 162 Drftstmer sden sste tlbakestllng 164 tarter sden sste tlbakestllng 163 Drftstmer totalt (fyrngsautomat har spennng) 166 Drftstmer totalt 113 Brennerdentfserng: dentsk med brennerens fabrkknr. (typesklt) 107 oftwareversjon 108 oftwarevarant 102 roduksjonsdato DD.MM.ÅÅ 103 roduksjonsnr. 104 arameter forhåndstldelt: Kundekode 105 arameter forhåndstldelt: Versjon 143 Fyrngsautomatens adresse som ebus-deltaker Nr. Funksjon ervcenvå I servce-nvå kan parameterverdene vses men kke endres. For vsnng av parameterverdene: Velg parameter med tasten [+] eller [-]. Trykk tasten [ENTER] 1 3 s. arameter vses. 954 Aktuelt flammesgnal prosent (se kap ) 960 Aktuell brennstoffmengde 121 Manuell styrng (se kap ) 922 krttpossjon stllmotor = krttpossjon stllmotor = tllmotor luft 936 Normert turtall 161 Antall fel Aktuelt turtallssgnal prosent. Felhstore (se kap. 9.1) / La 41-98

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

HR-XV2E BRUKERHÅNDBOK NORSK DVD-SPILLER/VIDEO OPPTAKER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT

HR-XV2E BRUKERHÅNDBOK NORSK DVD-SPILLER/VIDEO OPPTAKER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NORSK -SPILLER/VIDEO

Detaljer

Prisindeks for godstransport på vei

Prisindeks for godstransport på vei Notater Documents 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Notater 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Statstsk sentralbyrå Statstcs

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi NO9400084 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf NEI-NO--431 Strålevern HEFTE 2 IssNtx(4 4«;jy rum 1W4 ;Sr statms * Stvålevem Strålevern HEFTE 2 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf ' cf-r Statens strålevern Referanse:

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Guide for Bilunderholdning 2002-2003

Guide for Bilunderholdning 2002-2003 Gude for Blunderholdnng 2002-2003 Våg å møte fremtden Alt du trenger for å kunne kjøre nn fremtden er hva Poneer lover deg. La Poneer's nye blnavgerngssystemer gude deg dt. Bl underholdt av uforlgnelg

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

TermoRens AS med suksess offshore

TermoRens AS med suksess offshore Rent vann - rene rør - ren energ - en ren kundes TermoRens AS med suksess offshore Les mer på sde: 6 Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodx Les mer på sde: 4 Anodsk oksdasjon Kjemsk rens + = Rene rør!

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift 65B/654B Installasjonstest på et IT anlegg drft Utførng av testene Spennngsmålnger Testeren kan brkes som et ac voltmeter hvor spennng og frekvens kan vses samtdg ved å sette rotasjonsbryteren tl V. Alle

Detaljer

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen 2006/2 Rapporter Reports Thor Herman Chrstensen, Enar Ede og Arld Thomassen Prsndeks for nye flerbolghus Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Rapporter Reports I denne seren publseres statstske

Detaljer

HJELPEMIDDEL HE EKSPERTEN AS. Puma. Bruks- og monteringsanvisning. NeoDrives smmi og motor. Jaguar. Lupo OPP OGFRAM

HJELPEMIDDEL HE EKSPERTEN AS. Puma. Bruks- og monteringsanvisning. NeoDrives smmi og motor. Jaguar. Lupo OPP OGFRAM Owner manual Puma M HJELPEMIDDEL HE EKSPERTEN AS Puma Bruks- og monterngsanvsnng NeoDrves smmi og motor Jaguar Lupo OPP OGFRAM 1 2 Innhold: 1. Introduksjon 1.2. Bruk av NeoDrves deler 1.3. Merker og symboler

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010.

EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010. . Møtested: Utvalg: Dato: 23.03.2010 Tdspunkt: 12:00 Formannskapssalen Mljøutvalget MØTEINNKALUNG - Aseveen 027/10 Godkjennng av protokoll fra mljøutvalgets møte 15.02.10 028/10 029/10 Regulerngsplan for

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER. Type F-50

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER. Type F-50 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER Type F-50 Godkjenninger: DSB 001-535/536 1 - 2 - INNHOLD Generelle opplysninger Side 4 Tekniske data Side 6 Montering og tilkobling Side 8 Innregulering.

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Anders Skonhoft Institutt for Samfunnsøkonomi Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet N-7491 Trondheim

Anders Skonhoft Institutt for Samfunnsøkonomi Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet N-7491 Trondheim OM OVERBEITINGSPROBLEMET av Anders Skonhoft Insttutt for Samfunnsøkonom Norges Teknsk-Naturvtenskapelge Unverstet N-7491 Trondhem og Anne Borge Johannesen Insttutt for Samfunnsøkonom Norges Teknsk-Naturvtenskapelge

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Generell. beskrivelse

Generell. beskrivelse Techncal Svces: Tel: (00) - / Fax: (00) 7-00 http://wwwtyco-freproductscom Model AV--00 Alarm Valve, DN00, DN0 & DN00 Model Alarmventl RC- Retard modell AV--00, Chamb DN00, DN0 & DN00 European modell RC-

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Riello RS 70/100/130 Totrinns gasssbrennere INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Riello RS 70/100/130 Totrinns gasssbrennere INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Varenr Model Type 3785020 RS 70 821 T1 3785021 RS 70 821 T1 3785022 RS 70 821 T1 3785023 RS 70 821 T1 3785220 RS 100 822 T1 3785221 RS 100 822 T1 3785222 RS 100 822 T1 3785223 RS 100 822 T1 3785420 RS

Detaljer