Fyringsautomat W-FM / Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fyringsautomat W-FM 50 83250343 1/2010-03. Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI"

Transkript

1 Montasje- og drftsvelednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75 X X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 E L L N E E N L FUE 1 T6.3 IEC /V FUEL ULE-IN COUNTER U ENOR ION QRB/C QRB/C-N L QRA QRA L ON/OFF 3 L 2 X REET V2 FLAME V1 L E N L ar OERATION emens Buldng Technologes HVAC roducts GmbH Made n Germany CE-xxxxxxxxxxxxx DIN Rg.xxxxxxxxxxxxxx Refer to data sheet 7543 VDE Geräte-Nr.: AFETY LOO LINE VOLTAGE 1 LMV27.210A2WH 230 VAC 50 or 60 Hz -20C to + 60C - 4 F to +140 F Best.-Nr.: FM W-FM50 IEMEN L max max/oc 1E mn LT V3/V FLANGE IGNITION V MOTOR CONT ALARM MOTOR L mn 1E L LT 1E L N E L N 1E L N 1E L L 1L L X5-02 X5-01 X9-04 X X4-02 X6-03 X3-05 X3-03 X3-03 X3-05 X6-03 X4-02 X7-02 X9-04 X5-01 X5-02 Fyrngsautomat W-FM /

2 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 1 Grunnleggende henvsnnger Brukervelednng ymboler Målgruppe Garant og ansvar kkerhet Anvendelsesområde Forholdsregler ved gasslukt kkerhetsforholdsregler Normaldrft Elektrsk tlkoblng Gasstlførsel Konstruksjonsendrnger på brenneren Forbrennngsstøy Avfallsbehandlng roduktbeskrvelse Funksjon Tetthetskontroll Gassmangelprogram Manuell styrng Beregnng Datalagrng Refererng tl stllmotor rogramforløp Innganger pennngstlførsel kkerhetskrets Tlbakestllng Kapastetsregulerng over kontakter Kapastetsregulator analognngang Kapastetsregulator Bygnngsautomasjon Lufttrykkvakt Trykkvakt-mn Trykkvakt høyt trykk Gasstrykkvakt tetthetskontroll Flammeføler Brennstoffmåler Utganger Alarm Motor Tennapparat Frekvensomformer Kapastetssgnal Teknske data Elektrske data Omgvelsesbetngelser Mål / La 2-98

3 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 4 Elektrsk tlkoblng Betjenng Betjenngsområde Betjenngstastatur Vsnng arameter vsnng og endrng assord arameter assordnvå Info-nvå ervcenvå Igangkjørng Innregulerng av gass Innregulerng av olje modulerende Innregulerng av oljedelen for trnnvs drft ette brenneren ut av drft Vedlkehold kkerhetsrelevante komponenter Felsøk Fremgangsmåte ved fel Felkode Reservedeler Teknske data Frekvensomformer tkkordregster / La 3-98

4 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 1 Grunnleggende henvsnnger Oversettelse av orgnaldrftsvelednng 1 Grunnleggende henvsnnger Denne brukervelednngen er en del av brenneren og skal alltd oppbevares sammen med brenneren. 1.1 Brukervelednng ymboler Fare Umddelbar fare med høy rsko. Hvs kke skkerhetsnstruksen overholdes, kan dette føre tl store helseskader og død. Advarsel Forsktg Fare med mddels rsko. Hvs kke skkerhetsnstruksen overholdes, kan dette føre tl mljø- og store helseskader. Fare med lav rsko. Hvs kke skkerhetsnstruksen overholdes, kan dette føre tl saksskader og lette tl mddels helseskader. Vktg: Oppfordrer tl drekte handlng. Resultatet av en handlng. Opplstng. Verdområde Målgruppe Denne betjenngsvelednngen skal følges av bruker og kvalfsert fagpersonell. Den skal overholdes av alle personer som arbeder med brenneren. Arbeder på brenneren skal bare utføres av personer med nødvendge kvalfkasjoner for dette / La 4-98

5 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 1 Grunnleggende henvsnnger 1.2 Garant og ansvar Garant- og ansvarskrav ved person- eller saksskader er utelukket hvs skaden kan føres tlbake tl en eller flere av følgende årsaker: Brenneren er kke brukt overensstemmelse med forutsetnngene. Brenneren er kke montert, gangkjørt, betjent eller hatt servce ht. drftsvelednngene. Drft av brenneren med defekte skkerhetsnnretnnger. Vdere drft tl tross for defekte deler. Ikke forskrftsmessg montasje, gangkjørng, betjenng og vedlkehold av brenneren. elvstendg utførte endrnger på brenneren. Monterng av tlleggskomponenter som kke hører tl brenneren. Monterng av deler som forhndrer flammedannelsen. Ikke forskrftsmessg gjennomførte reparasjoner. Ikke bruk av Weshaupt orgnaldeler. Ikke egnet brennstoff. Fel på gass- og el. tlførsel. Force majeure / La 5-98

6 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 2 kkerhet 2 kkerhet 2.1 Anvendelsesområde Fyrngsautomaten W-FM 50 er egnet for olje- og gassbrennere. Ved fel bruk kan det oppstå fare for skader for bruker og for tredje part, utlfredsstllende drft og ødeleggelser av deler på brenneren. 2.2 Forholdsregler ved gasslukt Åpen ld og gnsttennng må forhndres. For eksempel: kke tenn på eller slukk lyset, kke bruk elektrske apparater, kke bruk mobltelefonen, vnduer og dører åpnes, kuleventlen stenges, alle husbeboere advares (kke benytt dørklokkene), området forlates, fyrngsfrma og/eller gassleverandør varsles. 2.3 kkerhetsforholdsregler kkerhetsrelevante mangler må rettes opp umddelbart, skkerhetsrelevante komponenter skal byttes ut ht. konstruksjonsbetnget levetd (se kap.8.1) Normaldrft Alle sklt på brenneren skal holdes lesbar stand, brenneren skal bare drftes med stengte deksler, bevegelge deler skal kke berøres under drft, nnstllnger, vedlkeholdstermner og nspeksjonsarbeder skal gjennomføres som foreskrevet Elektrsk tlkoblng Ved alle arbeder på spennngsførende deler: Alle gjeldende drektver og stedlge forskrfter skal overholdes (BGV A3). Verktøyet som anvendes skal være ht. EN / La 6-98

7 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 2 kkerhet Gasstlførsel Installasjons-, endrngs- og vedlkeholdsarbeder på gassanlegget så vel nne som ute, skal bare utføres av dertl autorserte nstallasjonsfrmaer, lednngsanlegget må prøves etter tltenkt trykktrnn gjennom en forhånds- og en hovedkontroll, evt. en kombnert belastnngs- og tetthetsprøve (se f.eks. DVGW-TRGI, arbedsblad G 600), før arbedet påbegynnes må det ansvarlge nstallasjonsfrmaet nformere gassleverandøren om det planlagte anlegget og dets omfang, alle retnngslnjer og stedlge forskrfter skal overholdes (se f.eks. DVGW-TRGI, arbedsblad G 600; TRF del 1 og del 2), gasstlførselen skal alt etter gasstype og gasskvaltet, være utført slk at det kke kan oppstå lekkasje av flytende stoffer (f.eks. kondensat), speselt fordampnngstemperaturen tl propan-/butangass må kontrolleres, bare godkjent tetnngsmateral skal anvendes. Følg bruksanvsnngen, blr gasstypen endret er en ny nnregulerng nødvendg, tetthetskontroll skal alltd gjennomføres etter vedlkeholdsarbeder og felutkoblnger. 2.4 Konstruksjonsendrnger på brenneren Alle konstruksjonsendrnger krever skrftlg godkjennelse fra Max Weshaupt GmbH. Det tllates kke brukt tlleggskomponenter som kke er godkjent sammen med brenneren, bare orgnale Weshaupt reserve- og sltedeler skal anvendes. 2.5 Forbrennngsstøy tøy fra forbrennngsprosessen skyldes akustske forhold mellom de forskjellge anleggskomponentene. Et for høyt støynvå kan forårsake hørselsskade. I dette tlfelle skal betjenngspersonalet skres med nødvendg beskyttelsesutstyr. For vdere støyreduksjon kan en støydemper monteres. 2.6 Avfallsbehandlng Brukte materaler skal behandles mljøvennlg. tedlge forskrfter skal følges / La 7-98

8 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse 3 roduktbeskrvelse 3.1 Funksjon Tetthetskontroll 3 sek 10 sek 3 sek 10 sek Gasstrykkvakt tetthetskontroll kontrollerer at ventlene er tette. Den melder fra tl fyrngsautomaten hvs trykket stger eller faller for mye løpet av en tetthetskontroll. Fyrngsautomaten gjennomfører automatsk en tetthetskontroll: etter en normalutkoblng, før hver brennerstart etter en felutkoblng eller en strømstans. 1. Kontrollfase (funksjonsforløp for tetthetskontroll ventl 1): ventl 1 lukker, ventl 2 lukker forsnket, gassen unnslpper og trykket mellom ventl 1 og ventl 2 blr mndre, 10 sekunder forblr begge ventlene lukket. tger gasstrykket løpet av dsse 10 sekundene over den nnstlte verden, er ventl 1 kke tett. Fyrngsautomaten gjennomfører en felutkoblng. 2. Kontrollfase (funksjonsforløp for tetthetskontroll ventl 2): ventl 1 åpner, ventl 2 forblr lukket, gasstrykket mellom ventl 1 og ventl 2 bygger seg opp, ventl 1 lukker, 10 sekunder forblr begge ventlene lukket. ynker gasstrykket løpet av dsse 10 sekundene under den nnstlte verden, er ventl 2 kke tett. Fyrngsautomaten gjennomfører en felutkoblng. V1 V Ventl 1 2 Ventl 2 3 Trykk mellom ventl 1 og ventl 2 4 Gasstrykkvakt tetthetskontroll 5 Drftsfaser Gassmangelprogram Gasstrykkvakt-mn kontrollerer gasstlførselstrykket fra fase 22. Blr det foreskrevne gasstrykket underskredet starter et gassmangelprogram. I gassmangelprogrammet utfører fyrngsautomaten en skkerhetsutkoblng og etter utløpet av gassmangelventetden (10 sekunder) gjør den et nytt startforsøk. Etter hvert resultatløst startforsøk fordobler gassmangelventetden seg. Overskrder startforsøkene repetsjonsbegrensnngen (parameter 223) kobler fyrngsautomaten ut og blr stående felstllng. tarter brenneren, blr repetsjonstelleren automatsk tlbakestlt / La 8-98

9 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Kapastetsangvelse Manuell styrng Hvs det er gtt et sgnal på nngang X5-03:1 (brenner Å), kan man kjøre tl alle lastpunktene nnenfor kapastetsgrensen.ved aktv manuell styrng blnker den aktuelle styrngen drftsvsnngen. Manuell styrng kan aktveres med tastekombnasjon eller over parameter 121. Ved manuell styrng over parameter 121 står flere funksjoner tl dspossjon. Funksjon arameter 121 Tastekombnasjon ---- Manuell styrng deaktvert kke mulg Manuell styrng AV, forblr aktv også etter brennstoffveksel Kjørng tl tennpossjon (bare trnnvs drftstype) Kjør tl lastnnstllnger nnenfor kapastetsgrensen. Verder utenfor lastgrensene kan nnstlles, men kke kjøres tl. Blr lastgrensene utvdet ved manuell styrng, kjører også brenneren deretter. kke mulg kke mulg Kjør tl lastnnstllnger nnenfor kapastetsgrensen. Bare verder nnenfor kapastetsgrensene kan nnstlles. I gangkjørngs parameter (400 et) blr manuell styrng gnorert. Med unntak av Manuell AV blr manuell styrng deaktvert ved brennstoffbytte. Manuell styrng over tastekombnasjon Aktver manuell styrng: Hold tasten [F] trykket. I dsplayet vses LoAd. Innstll manuell styrng med tasten [+] eller [-]. I dsplayet blnker den nnstlte manuelle styrngen. Manuell styrng Brenner AV: Kjør tl laveste ytelse og slpp tastene [F] og [-]. Trykk tastene [F] og [-] på nytt. Deaktver manuell styrng: Hold tasten [esc] trykket 5 sekunder. V h mn s V h mn s V h mn s 5 s V h mn s Manuell styrng over parameter 121 Tast nn passord (se kap ). Velg parameter 121 Trykk tasten [ENTER]. Innstll manuell styrng med tasten [+] eller [-]. Trykk tasten [ENTER]. Det kjøres tl manuell styrng / La 9-98

10 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Beregnng Ved modulerende gangkjørng kan man, hvs 1 og 9 er programmert, utføre en beregnng. Ved en beregnng blr det dannet en rett lnje fra vst drftspunkt tl 1 hhv. 9. Verdene på den rette lnjen blr overtatt som nye drftspunkter. Utføre beregnng fra 1 tl 9: Trykk tasten [+] sekunder. Utføre beregnng fra 9 tl 1: Trykk tasten [-] sekunder. Er ved gangkjørng bare 1 og 9 programmert, utfører fyrngsautomaten en automatsk beregnng når man forlater 1 og beregner 2 tl automatsk beregnng 2 beregnng fra 5 tl Datalagrng I ABE kan fyrngsautomatens nnstllnger lagres over parameter 050 (se kap ) (Backup). Etter et apparatbytte eller en ufrvllg parameterendrng kan dataene tlbakeføres tl fyrngsautomaten. om beskyttelse for fel dataoverførng fra ABE tl fyrngsautomaten blr brennerdentteten tl begge apparater sammenlgnet, bare ved overensstemmelse av dsse er en dataoverførng (Restore) mulg. Advarsel ot- hhv CO-dannelse gjennom manglende forbrennngskontroll. Ved varmekrav starter brenneren automatsk ca. 30 sekunder etter dataoverførngen (Restore). Drekte etter dataoverførng (Restore): Kontroller funksjonsforløp. Gjennomfør forbrennngskontroll på alle punkter. Bare forbndelse med frekvensomformer Etter tlbakeførng av data (Restore) må en turtallsnormerng med etterfølgende nnregulerng gjennomføres / La 10-98

11 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Refererng tl stllmotor I drftsfase 10 (returløp) refererer fyrngsautomaten tl stllmotorene, dermed kjører stllmotoren forb et referansepunkt. Deretter kjører stllmotoren tlbake gjen og regstrerer den ndre flanken tl referansepunktet. Alle nnstllngstrnn forholder seg tl denne possjonen. Fyrngsautomaten refererer brennstoffstllmotorene tl referansepunktet Å og luftstllmotoren tl referansepunktet AV. Luftspjeldakslngens stllmotorområde er mekansk begrenset, derved kan luftstllmotoren kke kjøre tl referansepunktet Å. Er stllmotorene forvekslet, kan en refererngsfel erkjennes (fel 85) Referanseområde AV 2 Referansepunkt AV (luftstllmotor) 3 Referanseområde Å 4 Referansepunkt Å (brennstoffstllmotor) / La 11-98

12 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse rogramforløp Drftsfaser 00 Felutkoblngsfase 02 kkerhetsfase 10 Returløp 12 tandby 22 Vftehjul / kkerhetsventl Å 24 Forutluftngspossjon 30 Forutluftng 36 Tennpossjon 38 Tennng 40 Brennstoffrgvelse 42 Tennng AV 44 Flammesgnal 50 Flammestablserng (bare ved brennstoff gass med plottennng) 52 Tennplotventl AV (bare ved brennstoff gass med plottennng) 60 Drftsstllng 1 62 Drftsstllng 2 70 Etterforbrennngstd 72 Etterutluftngspossjon 74 Etterutluftng 78 Etterutluftng 80 Tømmng av gassarmaturen (bare ved tetthetskontroll) 81 Test trykkløs (bare ved tetthetskontroll) 82 Fyllng av gassarmaturen 83 Test med systemtrykk (bare ved tetthetskontroll) 90 Gassmangelventetd / La 12-98

13 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Gass med tennplotventl X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05:2 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X9-04:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 X7-02:3 gnal på nngang / utgang Ikke sgnal på nngang Inngang uten nnflytelse 1 Drftsfaser 2 kkerhetskrets 3 Varmekravregulator 4 Flammesgnal 5 Lufttrykkvakt 6 Trykkvakt-mn 7 Trykkvakt-maks 8 Trykkvakt tetthetskontroll 9 Vftemotor 0 Tennapparat q kkerhetsventl w Brennstoffventl 1 e Brennstoffventl 2 r Tenngassventl / La 13-98

14 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Gass drektetennng X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05:2 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X9-04:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 gnal på nngang / utgang Ikke sgnal på nngang Inngang uten nnflytelse 1 Drftsfaser 2 kkerhetskrets 3 Varmekravregulator 4 Flammesgnal 5 Lufttrykkvakt 6 Trykkvakt-mn 7 Trykkvakt-maks 8 Trykkvakt tetthetskontroll 9 Vftemotor 0 Tennapparat q kkerhetsventl w Brennstoffventl 1 e Brennstoffventl / La 14-98

15 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Olje modulerende og trnnvs X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 X7-02:3 (1 (1 (2 (1 Bare ved lang fortennngstd (parameter 281) (2 Bare ved drftstype 12 (olje modulerende) gnal på nngang / utgang Ikke sgnal på nngang Inngang uten nnflytelse 1 Drftsfaser 2 kkerhetskrets 3 Varmekravregulator 4 Flammesgnal 5 Lufttrykkvakt 6 Trykkvakt-mn 7 Trykkvakt-maks 8 Vftemotor 9 Tennapparat 0 kkerhetsventl q Brennstoffventl 1 w Brennstoffventl 2 e Brennstoffventl / La 15-98

16 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse 3.2 Innganger L E N L X E N L pennngstlførsel pennngstlførselen blr tlkoblet W-FM 50 på nngangene X3-04:3-5. Nettfrekvensen må nnstlles parameter 125. L L E N L X3-04 X kkerhetskrets Inngangene X3-03:1/2 og X3-04:1/2 blr sammenfattet dagnosekoden som skkerhetskrets. Hvs en nngang kke er lukket blr mnst en skkerhetsutkoblng utløst. Hvs repetsjonsverden overskrdes, fører en åpen nngang tl en blokkerng. Repetsjonsverden kan nnstlles parameter 215. å nngang X3-04:1/2 blr alle skkerhetskretsens eksterne komponenter koblet sere, f.eks. Nød-AV-bryter, kkerhetstemperaturbegrenser (TB) Vannmangelskrng,... å nngang X3-03:1/2 blr brennerflens-endebryter tlkoblet. REET OERATION L E N L MOTOR ALARM MOTOR CONT X8-04 X3-04 X E N L Tlbakestllng (1 (2 å nngang X8-04:1 kan det tlkobles en tlbakestllngstast. I felstllng tlbakestller et tastetrykk på 1 6 sekunder fyrngsautomaten. Et lengre eller kortere tastetrykk blr gnorert av fyrngsautomaten og fører kke tl noen reaksjon. Med tlbakestllngsfunksjon (1 Hvs tasten tllegg skal tlbakestlle manuelt, må tasten forsørges over nettnngang X3-04:5 (L). Hvs fyrngsautomaten befnner seg en drftsfase, fører et tastetrykk på sekunder tl en manuell tlbakestllng. Uten tlbakestllngsfunksjon (2 Hvs tasten kke skal ha en manuell tlbakestllngsfunksjon, må tasten forsørges over alarmutgangen X3-05: / La 16-98

17 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Kapastetsregulerng over kontakter Kontakten for varmekrav blr tlkoblet på nngang X5-03:1 (brenner Å). Ved kapastetsregulerng blr det sklt mellom trnnvs og modulerende drftstype. Drftstypen blr fastlagt parameter 201. ON/OFF L X C Drftstype modulerende med kapastetsregulerng Hvs nngang X5-03:2 (AV) blr tlstyrt, reduseres brennerkapasteten. Blr nngang X5-03:3 (Å) tlstyrt, økes brennerkapasteten. Hvs ngen av dsse to nngangene tlstyres, blr brennerkapasteten uforandret. ON/OFF L ON/OFF L X5-03 X Drftstype gldende totrnns med termostat Hvs det på nngangene X5-03 er tlkoblet en termostat- eller trykkregulator, kan den modulerende drften bare skje som gldende totrnns. Ved varmekrav blr nngangen X5-03:2 (AV) tlstyrt og brenneren kjører lavlast. Faller temperaturen under den nnstlte verden, kjører brenneren tl nngang X5-03:3 (Å) og brenneren går fullast. Er det sgnal på nngang X5-03:3, blr nngang X5-03:2 gnorert. ON/OFF L X C Drftstype trnnvs (bare brennstoff olje) To- og tretrnns: Inngang Totrnns Drftstype Tretrnns X5-03:1 Trnn 1 Trnn 1 X5-03:2 Trnn 1 Trnn 2 X5-03:3 Trnn 2 Trnn 3 Hvs nngang X5-03:3 tlstyres ved tretrnnsdrft, kjører brenneren trnn 3, sgnalet fra trnn 2 er derved kke relevant. ON/OFF L X tartavlastnng: Gjennom en bro mellom klemme 1 og 2 tenner brenneren ved varmekrav på trnn 1 og kjører automatsk vdere tl trnn 2. Kjører brenneren tllegg tl nngang X5-03:2 går brenneren tl trnn 3. ON/OFF L X Omkoblngsavlastnng: En bro forbnder klemme 2 og 3. Brenneren kjører ved varmekrav tl trnn 1. tyres nå brenneren tl nngangene X5-03:2/3 samtdg, kjører brenneren over trnn 2 tl trnn / La 17-98

18 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Kapastetsregulator analognngang ON/OFF L GND X5-03 X C Kontakten for varmekrav tlkobles på nngang X5-03:1 (Brenner å). Det analoge kapastetssgnalet blr på W-FM 50 koblet tl klemmene X64:1 (4 20 ma) og X64:2 (GND). Et sgnal mndre enn 3 ma deaktverer analognngangen og ytelseskravet på nngang X5-03:2/3 har forrang (parameter 942). Hvs det kke er tlkoblet kapastetsregulator på nngang X5-03:2/3, forblr fyrngsautomaten stående aktuell ytelse nntl varmekravet blr avbrutt. Drftstype modulerende I modulerende drft fastlegger parameteret 123 (se kap ) det mnmale nnstllngstrnnet. gnal på X64:1/2 Kapastet W-FM 3 4 ma ma 100 Drftstype trnnvs I trnnvs drft lgger en hysterese på 1 ma mellom drftspunktene, derved blr unødg lastveksel unngått. Totrnns: gnal på X64:1/2 Kapastet W-FM ma Trnn ma Trnn 2 Tretrnns: gnal på X64:1/2 Kapastet W-FM ma Trnn ma Trnn ma Trnn 3 ON/OFF L COM X5-03 X Interface Kapastetsregulator Bygnngsautomasjon å nngang COMX92 kan det tlkobles et Bus-snttsted for bygnngsautomasjonen. Modbus: Bus-Interface Modbus OCI (best.nr.: ) ebus: Adapter MA ebu (best.nr.: ) For brennerstart må nngang X5-03:1 (Brenner Å) være tlkoblet spennngsutgang X5-03:4. Kapastetsytelsen følger deretter over bygnngsautomasjonen. De nødvendge nnstllngene for buskommunkasjonen må gjøres parametrene 141 tl / La 18-98

19 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Lufttrykkvakt L X Å nngang X3-02 må lufttrykkvaktens arbedskontakt tlkobles. Mangler det sgnal etter vftestarten gjennomfører fyrngsautomaten en felutkoblng. L E mn X Trykkvakt-mn å nngang X5-01 må lukkekontakten tl trykkvakt-mn tlkobles. å brennere uten oljetrykkvakt-mn må det tlkobles en bro på klemme 2 og klemme 3. Gasstrykkvakt - lavt gasstrykk/gassmangel I gassdrft venter fyrngsautomaten fra og med fase 22 på et sgnal på nngang X5-01:2. Hvs den nnstlte verden på trykkvakten underskrdes, åpner trykkvaktkontakten og fyrngsautomaten starter gassmangelprogrammet (se kap ). Oljetrykkvakt-mn I oljedrft venter fyrngsautomaten fra og med fase 38 hhv. fase 40 (avhengg av parameter 276) på et sgnal på nngang X5-01:2. Hvs den nnstlte verden på trykkvakten underskrdes, åpner trykkvaktkontakten og fyrngsautomaten utfører en felutkoblng. I fase 38 (fortennng) følger felutkoblngen etter en ventetd på 30 sekunder, fasene deretter følger felutkoblngen umddelbart. L E mn X Trykkvakt høyt trykk å nngang X5-02 må åpnngskontakten tl trykkvakten for høyt trykk tlkobles. å brennere uten trykkvakt for høyt trykk, må det kobles en bro på klemme 2 og klemme 3. Gasstrykkvakt høyt gasstrykk. I gassdrft venter fyrngsautomaten fra og med fase 40 på et sgnal på nngang X5-02:2. Hvs den nnstlte verden på trykkvakten overskrdes, åpner trykkvaktkontakten og fyrngsautomaten utfører en felutkoblng. Oljetrykkvakt høyt oljetrykk I oljedrft venter fyrngsautomaten fra og med fase 22 på et sgnal på nngang X5-02:2. Hvs den nnstlte verden på trykkvakten overskrdes, åpner trykkvaktkontakten og fyrngsautomaten utfører en felutkoblng. I fase 22 (Vfte Å) følger felutkoblngen etter en ventetd på 30 sekunder, fasene deretter følger felutkoblngen umddelbart / La 19-98

20 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse L E mn X Gasstrykkvakt tetthetskontroll å nngang X9-04 må åpnngskontakten tl gasstrykkvakt tetthetskontroll tlkobles. Inngang X9-04 er bare aktv løpet av tetthetskontrollen (se kap ). Tdspunktet for tetthetskontrollen kan nnstlles parameter 241. Hvs det nnstlte trykket fase 81 (test trykkløs) underskrdes, lukker kontakten. Hvs det nnstlte trykket fase 83 (test med systemtrykk) underskrdes, åpner kontakten Flammeføler Hvs flammesgnalet fase 44 kke tlsvarer den påkrevde verden, gjennomfører fyrngsautomaten en felutkoblng. Hvs flammesgnalet drft underskrder den påkrevde verden, gjennomfører fyrngsautomaten en skkerhetsutkoblng med nystart. To skkerhetsutkoblnger på rad fører tl en felutkoblng. Et flammesgnal ved varmekrav (fase 12) fører tl en starthndrng. Et flammesgnal under for- eller etterutluftng (fase 30 tl 36) eller etterutluftng (fase 78) fører etter en repetsjon og nok en gang tl, tl en felutkoblng. arameter 954 vser det aktuelle flammesgnalet prosent. QRA QRA X BR + QRA... BU Flammeføler QRA... (UV-celle) blr tlkoblet på nngang X Flammesgnal arameter 954 Reaksjonsgrense fremmedlys større enn 18 Drft mn 24 E ION QRB/C QRB/C-N X L 5 Ionsasjonselektrode Ionsasjonselektroden blr tlkoblet på nngang X10-05:2. Følerstrøm-mn: 4 µa ca. 30 Følerstrøm-maks: µa 100 Flammesgnal arameter 954 E ION QRB/C QRB/C-N X L 5 QRB Flammeføler QRB... (fotomotstand) blr tlkoblet på nngang X10-05:3/4. Reaksjonsgrense fremmedlys (motstand mndre enn 400 kω) ca. 10 Drft (motstand mndre enn 230 kω) ca. 16 Kortslutnngserkjennng (motstand mndre enn 0,5 kω) - Flammesgnal arameter / La 20-98

21 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse X Brennstoffmåler å nngang X75 kan det tlkobles en brennstoffmåler med Reed-kontakt. Forutsetnng er at ngen frekvensomformer er tlkoblet og aktvert. Tellermpulsene pr. volumenhet må nnstlles parameter 128. Impulsfrekvensen skal kke overskrde 300 Hz / La 21-98

22 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse 3.3 Utganger Alarm MOTOR ALARM MOTOR CONT X å alarmutgang X3-05:2 sendes det felstllng (fase 00) ut et nettspennngssgnal. I tllegg kan også en starthndrng sgnalseres. Tl dette settes parameter 210 på Motor MOTOR ALARM MOTOR CONT X L M N Normaldrft om standard blr motorkontaktoren hhv. brennermotorens stjerne-trekant-kombnasjon tlkoblet utgang X3-05:1. MOTOR ALARM MOTOR CONT X L M N Kontnuerlg drft For en kontnuerlg utluftng blr motorkontaktoren hhv. brennermotorens stjerne-trekant-kombnasjon tlkoblet utgang X3-05:3. Er en lufttrykkvakt tlkoblet, må tllegg en avlastnngsventl monteres og tlkobles utgang X3-05: Tennapparat E N L X Tennapparatet blr tlkoblet på utgang X4-02. Tennngsforhold gass I parameter 226 kan fortennngstden (fase 38) forandres. Tennngsforhold olje I parameter 281 kan man bestemme om tennng skal skje fase 22 eller fase 38. I parameter 266 kan fortennngstdens varghet (fase 38) forandres Frekvensomformer V 10 V X V å utgang X74 kan en frekvensomformer og turtallsregstrerng tlkobles. Frekvensomformer Klemme X74:1 Klemme X74:2 24 V nngang; tlførsel fra frekvensomformer gnalhenvsnng Klemme X74:3 Turtall-børverdsgnal (parameter 645) Turtallsregstrerng Klemme X74:4 Klemme X74:5 Turtallstlbakemeldng (nngang er-turtall) 10 V; tlførsel fra fyrngsautomat / La 22-98

23 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse V 10 V X Kapastetssgnal 24 V I stedet for frekvensomformerstyrng kan det på utgang X74:3 tlføres et lastavhengg analogsgnal. Forutsetnng er en ekstern 24 V lkespennngsstrømtlførsel på nngang X74:1/2. De oppførte verdene gjelder for et analogsgnal fra V, hvs det parameter 645 blr nnstlt et sgnal fra 2 10 V hhv. 0/2 10 V, så endrer de oppførte spennngsverdene seg. Omregnng: (orgnalverd x 0,8)+2 = ny verd Drftstype modulerende Kapastet Kurvepunkt Analogsgnal AV - 0 V Tennlast 0 1 V Lavlast (20 ) 1 2 V Fullast (100 ) 9 10 V Drftstype totrnns Kapastet Kurvepunkt Analogsgnal AV - 0 V Trnn V Trnn V Drftstype tretrnns Kapastet Kurvepunkt Analogsgnal AV - 0 V Trnn V Trnn V Trnn V / La 23-98

24 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse 3.4 Teknske data Elektrske data Fyrngsautomat W-FM 50 Nettspennng/nettfrekvens 230 V/50 60 Hz Effektforbruk maks. 30 W Forskrng maks. 16 AT Intern forskrng 6,3 AT Beskyttelsestype I 00 tllmotor Nettspennng/nettfrekvens TE 50 1,2 Nm DC/AC 24 V/ Hz Effektforbruk maks. 7,5 W 10 W Dreemoment 1,2 Nm 3 Nm TE 50 3 Nm DC/AC24 V/ Hz Gangtd 5 s/90 4 s/90 Beskyttelsestype I 54 I 54 Beskyttelsesklasse II II Betjenngs- og programmerngspanel (ABE) Nettspennng DC 5 V Effektforbruk maks. 50 mw Beskyttelsestype (frontsde) Beskyttelsestype (baksde) I54 ht. ICE 529 I40 ht. ICE 529 Beskyttelsesklasse II ht. DIN EN Omgvelsesbetngelser Temperatur under drft Temperatur ved transport/lagrng Relatv luftfuktghet C C maks. 95, ngen duggdannelse / La 24-98

25 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Mål Fyrngsautomat Betjenngs- og programmerngspanel (ABE) Utsnttsmål: 127 x 91 mm ±5 mm , ,4 V h mn s VD esc nfo F A / La 25-98

26 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 4 Elektrsk tlkoblng 4 Elektrsk tlkoblng Fare Elektrske støt ved arbeder med spennngsførende deler kan føre tl helseskader. Før arbedene påbegynnes skal strømmen frakobles og hovedbryter skres mot ufrvllg nnkoblng. Advarsel Elektrsk støt tl tross for elektrsk frakoblng Ved brennere med frekvensomformer kan vsse komponenter tl tross for elektrsk frakoblng være spennngsførende og føre tl elektrsk støt. pennngsførende deler skal kke berøres før 5 mnutter etter frakoblng. Den elektrske tlkoblngen skal bare utføres av godkjente elektronstallatører. Alle stedlge forskrfter skal følges. Den elektrske tlkoblngen skal utføres slk at brenneren kan svnges tl høyre eller venstre. Koble tl fyrngsautomaten W-FM. Bruk kabelgjennomførngene på brennerhuset. Kablene tlkobles ht. vedlagte koblngsskjema. Avskret styrestrømtlførsel (maks. 16 AT) som tas drekte fra et 3-faset eller 1-faset vekselstrømnett, skal kun tlkobles mellom en fas og jordet nulleder. I nett uten jordet nulleder må sklletransformator benyttes for styrestrømtlførselen. Nulleder som brukes som pol fra sklletrafo må jordes. Fase (L) og nullederen (N) må kke forveksles. Hvs man kke passer på dette vl det være fare for elektrsk støt. Det kan også oppstå funksjonsfel som kan påvrke drftsskkerheten. trømtlførselens kabeltversntt må være tlpasset og avskret (maks. forskrng 16 AT). Alle vdere kabeltlkoblnger må være tlpasset den nterne apparatskrngen (6,3 AT). Jordng og nulleder ht. stedlge forskrfter. For alle kabellengder gjelder: Betjenngs- og programmerngspanel, kapastetsregulerng, skkerhetskrets, brennerflens, tlbakestllngstaster maksmalt 20 m (100 pf/m). BCI-snttsted maksmalt 20 m (100 pf/m). Tlkoblng av brennermotor Brennermotoren må være skret termsk og mot kortslutnng. Det skal monteres en motorvernbryter trefasetlførselen som forskrng. Koblngsboksen på motoren åpnes. Tlkoblngen gjennomføres ht. koblngsskjema (merk dreeretnngen!). Tlkoblng av gassarmatur Tlkoblngen skal gjennomføres ht. medlevert koblngsskjema. Dobbelmagnetventl (støpsel Y2) tlkobles. Magnetspole ved W-MF hhv. DMV. tllmotor ved VGD. Gasstrykkvakt - lavt gasstrykk/gassmangel (støpsel F11) tlkobles. Gasstrykkvakt tetthetskontroll (støpsel F12) tlkobles. Gasstrykkvakt - høyt gasstrykk (støpsel F33) tlkobles evt / La 26-98

27 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 4 Elektrsk tlkoblng Turtallsstyrng Hvs frekvensomformeren er montert på brennermotoren, er lednngen frem tl frekvensomformeren avskjermet. Er frekvensomformeren separat, skal styrelednng og nettlkoblng fra brennermotoren frem tl frekvensomformeren avskjermet. kjermen legges på frekvensomformeren med skjermbøylene. Bruk skjermkabelforskrungene (metall) på brenneren / La 27-98

28 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng 5 Betjenng 5.1 Betjenngsområde Betjenngstastatur Betjenngs- og programmerngspanel (ABE) VD V h mn s esc nfo F A - + Nr. Tast Funksjon 1 [ENTER] Lagrng av verdendrnger; adgang tl parametere og verder [nfo] trykk ca 3 sekunder = nfonvå; trykk ca. 5 sekunder = servcenvå 2 [+] Navgerng gjennom parameterstruktur; 3 [ ] endrng av nnstllngsverdene 2 og 3 [+] og [ ] samtdg Avbryt/tlbakestllng (esc) (1) 4 [A] (Ar) velger stllmotor luftspjeldene 5 [F] (Fuel) velger brennstoff 4 og 5 [A] og [F] samtdg (VD) (2 (1 escape (2 varabel speed drve velger frekvensomformer (tlleggsutstyr for gassbrenner) Av-funksjon Trykk [ENTER] og (esc) samtdg. Øyeblkkelg utkoblng/blokkerng / La 28-98

29 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Vsnng Den sorte lnjen med symboler vser nn- og utgangsstatus, verdenheter og de aktve nvåene. V h mn s 1 Varmekrav gjennom kjelregulerng (start) 2 Brennermotor 3 Tennng 4 Brennstoffventler 5 Flammesgnal på 6 Flammebortfall eller felvsnng 7 Vnkelstllng 8 rosentverd 9 ekunder 0 Mnutt q Tmer (tlsammen med volum = V/h) w Volum (m³, l, ft³, gal) e tllmotor Å r tllmotor AV t ervcenvå z Infonvå u arameternvå (fyrngsteknkernvå) / La 29-98

30 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Vsnng AV arametrerng mangler, er ufullstendg eller ble slettet. Ikke varmekrav fra regulator (nngang X5-03:1). kkerhetskrets ved varmekrav kke lukket (nngang X3-03:1/2 og X3-04:1/2). Vsnng h Vsnng Op Vsnng blnker Fyrngsautomaten befnner seg en drftsfase og venter ht. programforløp på sgnaler eller styrer utgangssgnaler. Fyrngsautomaten befnner seg en drftsfase og vser den programmerte resterende gangtden (eks.: forutluftng). Fyrngsautomaten befnner seg modulerende drftsstllng og vser den aktuelle kapasteten. Fyrngsautomaten befnner seg trnnvs drftsstllng og vser det aktuelle brennstofftrnnet. Ved veksel av brennstofftrnn vser som supplement ON eller OF om den tlhørende brennstoffventlen skal lukkes eller kobles ut. Manuell styrng er aktv. Fyrngsautomaten befnner seg manuell forhåndsbestemt kapastet. Deaktver manuell styrng: Hold tasten [esc] trykket 5 sekunder. Vsnng fel I tlfelle fel veksler vsnngen mellom felkode C og dagnosekode D (se kap. 9.2). Fyrngsautomaten befnner seg felstllng. Etter at felen er rettet opp, må tlbakestllng utføres (se kap. 9.1). Fyrngsautomaten gjennomfører en skkerhetsutkoblng. Brenneren starter automatsk når felen er rettet opp. Fyrngsautomaten vser en hendelse som kke fører tl utkoblng / La 30-98

31 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng assordnvå (Fyrngsteknker) Hente opp nvå Neste parameter 5.2 arameter vsnng og endrng Trykk tasten [F] og [A] samtdg og deretter tastes passordet nn (se kap ). Info-/servcenvå Info- eller servcenvå kan bare hentes opp standardvsnng. Trykk tasten [ENTER]. - For nfonvå 1 3 s - For servcenvå 3 5 s Trykk tasten [+]. Trykk tasten [+] -ellertrykk tasten [ENTER] kort. Forutgående parameter Trykk tasten [-]. Trykk tasten [-]. Et nvå lavere Trykk tasten [ENTER]. Trykk tasten [ENTER] 1 3 s. Et nvå høyere Endre verd Trykk tasten [esc]. Trykk tasten [+] eller [-]. Trykk tasten [ENTER] 3 5 s. - eller - trykk tasten [esc]. kke mulg Lagre verder Trykk tasten [ENTER]. kke mulg / La 31-98

32 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng assord Tast nn passord Trykk tastene [F] og [A] samtdg. I dsplayet vses CodE. Med tasten [+] eller [ ] angs det første sfferet (bokstaven) passordet som bekreftes med [ENTER]. Gjenta, nntl passordet er tastet nn. assordnntastng forlates med [ENTER]. I dsplayet vses kort ArA (parameternvå) som veksler tl 400: Et (setup). V h mn s V h mn s V h mn s V h mn s assord deaktverng Hvs det løpet av 30 mnutter kke blr tastet nn noe, deaktverer fyrngsautomaten passordet automatsk og sperrer nvået. I passordnvå kan passordet deaktveres på forhånd: Trykk tasten [esc] nntl CLr CodE vses dsplayet. lpp [esc] tasten. Fyrngsautomaten sperrer passordnvået og veksler tl drftsvsnng. V h mn s 3 s V h mn s V h mn s / La 32-98

33 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng 5.3 arameter Nr. Funksjon 050 Datalagrng (se kap ) assordnvå Interne parameter (000: Int) Overførng av data mellom W-FM og ABE ved dentsk brennerdentfkasjon (113). Ved manglende datalagrng vses en negatv verd. Felen beskrves felmeldng 137 (se kap. 9.2). Lagrng av data fra W-FM tl ABE (backup): Trykk tasten [ENTER]. I dsplayet vses bac_up. Trykk tasten [ENTER]. Innstll med tasten [+] 1 og bekreft med [ENTER]. Etter godkjent gjennomførng blr vsnngen gjen satt på 0. Lagrng av data fra ABE tl W-FM (Restore): Trykk tasten [ENTER]. I dsplayet vses bac_up. Trykk tasten [+]. I dsplayet vses retore. Innstll med tasten [+] 1 og bekreft med [ENTER]. Etter godkjent gjennomførng blr vsnngen gjen satt på Brennerdenttet ved datalagrng (bare lesbart). 056 AN-uttrekk av datalagrng (bare lesbart). 057 oftwareversjon ved gjennomførng av datalagrng (bare lesbart). Nr. Funksjon 102 roduksjonsdato DD.MM.ÅÅ 103 roduksjonsnummer 104 Forhåndstldelt parameter: Kundekode 105 Forhåndstldelt parameter: Versjon 107 oftwareversjon 108 oftwarevarant Generelle parametere (100: ArA) 111 AN-utdrag for sammenlgnng med datalagrng ( Brennerdenttet: dentsk med brennerens fabrkknummer (typesklt). Hvs fyrngsautomaten byttes, må brennerdentteten nnstlles gjen. 121 Manuell styrng (se kap ) 123 Mnmum nnstllngstrnn prosent Det kjøres bare tl kapastetsendrnger som overskrder de nnstlte verdene, derved unngås unødge nnstllngsbevegelser modulerende drft = Angtt kapastet fra bygnngsautomasjon = Analog kapastetsregulator på X = Kapastetsregulatorkontakter på X / La 33-98

34 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funksjon 124 Flammebortfallkontroll (TÜV-test) Flammebortfalltest kan bare gjennomføres drftsstllng 1 (fase 60). Flammebortfalltesten lukker brennstoffventlene og formdler tden nntl flammen faller bort. Denne tden vses med en oppløsnng på 0,2 sekunder dagnosekode (eks.: Loc.D: 8 = 1,6 sekunder). For flammebortfalltesten kjører brenneren tl fastlagt ytelse parameter 133. Er det kke fastlagt noen ytelse parameter 133 blr flammebortfalltesten gjennomført aktuell ytelse. Trykk tasten [ENTER]. Innstll verd 1 med tasten [+] og bekreft med [ENTER). Etter vellykket gjennomførng vses felkode Loc.c: 7 og dagnosekode Loc.d: x avvekslende dsplayet. 125 Nettfrekvens 0 = 1 = 50 Hz 60 Hz 126 Dsplaybelysnng 128 Brennstoffmåler Verden må tlsvare brennstoffmålerens antall mpulser pr. m³. ettes verden på 0 blr måleren stående stlle. 130 lette felhstore (se kap. 9.1) 133 Kapastet for flammebortfallkontroll 141 Drftsmodus Bygnngsautomasjon 0 = AV 1 = Modbus, fyrngsautomaten arbeder som lave, RTU-overførngsmodus anvendes (Remote Termnal Unt) 2 = ebus 142 Tlbakefall ved kommunkasjonsavbrytelse (område: sek). Ved felende kommunkasjon med bygnngsautomasjonen, blr etter utløpet av denne tden den neste kapastetsregulatoren ht. prortet tlstyrt. Hvs det kke er tlkoblet flere kapastetsregulatorer, blr brenneren stående aktuell kapastet eller den kjører tl den nnstlte kapasteten parameter 148. rortet 1: Kapastetsregulator bygnngsautomasjon rortet 2: Kapastetsregulator på analognngang X64 rortet 3: Kapastetsregulator på nngang X Fyrngsautomatens adresse som ebus-deltaker 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = Adresse 03 Adresse 13 Adresse 33 Adresse 73 Adresse F3 Adresse 1F Adresse 3F Adresse 7F 144 endesyklus sekunder for ebus-tjenestene 05 og Fyrngsautomatens adresse som Modbus-deltaker 146 Baudrate modbus Fyrngsautomatens og bygnngsautomasjonens baudrate må være dentsk. 0 = 1 = artet modbus Fyrngsautomatens og bygnngsautomasjonens partet må være dentsk. 0 = 1 = 2 = ngen partetsbt ulk partetsbt lk partetsbt / La 34-98

35 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funksjon 148 Erstatnngskapastet (område: ) Fornnstlt kapastet ved kommunkasjonsbortfall med bygnngsautomasjonen Antall fel = ngen erstatnngskapastet Brenner AV 162 Drftstmer sden sste tlbakestllng Tlbakestllng: Trykk tasten [ENTER]. Trykk tasten [-]. I dsplayet vses 0, drftstmer er tlbakestlt. 163 Drftstmer totalt (som fyrngsautomaten har hatt spennng) 164 Antall starter sden sste tlbakestllng Tlbakestllng: Trykk tasten [ENTER]. Trykk tasten [-]. I dsplayet vses 0, drftstmer er tlbakestlt. 166 Antall starter totalt 167 Brennstoffvolum sden sste tlbakestllng Tlbakestllng: Trykk tasten [ENTER]. Trykk tasten [-]. I dsplayet vses 0, brennstoffvolum er tlbakestlt. Nr. Funksjon 201 Drftstype 1 2 3, rogramstopp 0 = 1 = 2 = 3 = 4 = Fyrngsautomat (200: Ar0) = udefnert (slette kurver) = gass drektetennng = gass plottennng = kke bruk = olje totrnns = olje tretrnns = kke bruk = olje modulerende = kke bruk Deaktvert Forutluftngspossjon (fase 24) Tennpossjon (fase 36) Intervalltd 1 (fase 44) Intervalltd 2 (fase 52) 210 Alarm ved starthndrng Bestem om det også ved starthndrng skal være et sgnal på utgang X3-05/2 0 = 1 = ngen alarm (kke sgnal på utgang X3-05/2) alarm (sgnal på utgang X3-05/2) 211 Vftehjul høyt turtall (område: 2,0 60 s) Td fra vftestart tl stllmotorene starter. 212 Utkoblngsforhold / maks. td tl lavlast (område: 0,2 45 s.) Hvs det kke forelgger noe varmekrav, kjører brenneren den fastlagte tden, helst lavlast og kobler så ut. For å kjøre fra 100 kapastet tl 20 (lavlast) trenger brenneren maks 32 sekunder / La 35-98

36 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funksjon 215 Repetsjonsteller skkerhetskrets (område: 1 16) Antall skkerhetsutkoblnger gjennom skkerhetskretsen frem tl blokkerng (se kap ). 221 Flammeføler gass 0 = 1 = 222 Forutluftng gass QRC Ionsasjonselektrode/QRA Ved å bruke en ventltetthetskontroll og to brennstoffventler klasse A, er det kke nødvendg med en forutluftng etter en regulerngsutkoblng (ht. EN 676). 0 = 1 = AV Å (forutluftngstd parameter 225) 223 Repetsjonsteller gasstrykkvakt/lavt gasstrykk (område 1 16) Antall skkerhetsutkoblnger gjennom gasstrykkvakt/lavt gasstrykk frem tl blokkerng (se kap ). 225 Forutluftngstd gass drftsfase 30 (område: s) Etter å ha oppnådd forutluftngspossjon blr fyrngsautomaten stående nnstlt td fase Fortennngstd gass (område: 0, s) Fortennngstdens varghet fase Intervalltd 1 gass Intervalltd 1 fase 44 tjener som stablserngstd etter flammedannelse. 232 Intervalltd 2 gass Intervalltd 2 fase 52 tjener som stablserngstd etter flammedannelse. 233 Etterforbrennngstd gass (område: 0,2 60 s) Fyrngsautomaten blr stående den nnstlte tden fase 70, flammeføleren blr gnorert løpet av denne tden. 234 Etterutluftngstd gass (område: 0, s) Etter at etterutluftngspossjonen er oppnådd, blr fyrngsautomaten stående den nnstlte tden fase 74, flammeføleren blr gnorert løpet av denne tden. 236 Gasstrykkvakt-mn nngang / monterng 0 = AV 1 = Gasstrykkvakt-mn montert før ventl 1 (fabrkknnstllng) 2 = Gasstrykkvakt-mn montert mellom ventl 1og ventl 2, tetthetskontroll over gasstrykkvakt-mn 237 Gasstrykkvakt høyt gasstrykk. Hvs en gasstrykkvakt-maks. er påbygd, sett parameter på 1. 0 = 1 = 2 = 241 Tetthetskontroll AV Gasstrykkvakt-maks. Ventlens arbedskontakt Iht. DIN EN 676 er det kke nødvendg med tetthetskontroll ved aktvert forutluftng og brennerkapastet på mndre enn 1200 kw. 0 = Tetthetskontroll AV (bare ved kapastet < 1200 kw, parameter 222 må settes på 1 = Å) 1 = Tetthetskontroll ved gangkjørng 2 = Tetthetskontroll når man setter brenneren ut av drft (fabrkknnstllng) 3 = Tetthetskontroll ved gangkjørng og ved utkoblng 248 Etterutluftngstd 3 gass (område: 0, s) Fyrngsautomaten blr stående den nnstlte tden fase 78, hvs kke et nytt varmekrav avbryter etterutluftngstden 3 fase Flammeføler olje 0 = 1 = QRB QRA / La 36-98

37 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funksjon 265 Forutluftngstd olje drftsfase 30 (område: s) Etter å ha oppnådd forutluftngspossjon blr fyrngsautomaten stående nnstlt td fase Fortennngstd olje (område: 0, s) Etter å ha oppnådd tennluftpossjon blr fyrngsautomaten stående nnstlt td fase Intervalltd 1 olje 272 kke bruk Intervalltd 1 fase 44 tjener som stablserngstd etter flammedannelsen. 273 Etterforbrennngstd olje (område: 0,2 60 s) Fyrngsautomaten blr stående den nnstlte tden fase 70, flammeføleren blr gnorert løpet av denne tden. 274 Etterutluftngstd olje (område: 0, s) Etter at etterutluftngspossjonen er oppnådd, blr fyrngsautomaten stående den nnstlte tden fase 74, flammeføleren blr gnorert løpet av denne tden. 276 Oljetrykkvakt mn. 0 = 1 = 2 = 277 Oljetrykkvakt maks. AV aktv fra fase 38 aktv fra fase 40 ved magnetventl før trykkvakt (f.eks. pumpe med ventl) Hvs en oljetrykkvakt er påbygd, sett parameter på 1. 0 = 1 = 2 = AV Oljetrykkvakt-maks. Ventlens arbedskontakt 281 Tennngstdspunkt olje 0 = 1 = Tennng på fase 38 (kort fortennng) Tennng på fase 22 (lang fortennng ved vftestart) 284 Etterutluftngstd 3 olje (område: 0, s) Fyrngsautomaten blr stående den nnstlte tden fase 78, hvs kke et nytt varmekrav avbryter etterutluftngstden 3 fase / La 37-98

38 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funksjon Igangkjørng parameter (400: Et) arametersatsen 400 tjener tl å nnregulere brennstoff-luft-regulerngen (se kap. 6). Forbund (500: ArA) 501 pesalpossjoner brennstoffstllmotor = Hvlepossjon (styres fase 10, 12 og 00) = Forutluftngspossjon (styres fase 24) = Etterutluftngspossjon (styres fase 72) 502 pesalpossjon luftstllmotor = Hvlepossjon (styres fase 10, 12 og 00) = Forutluftngspossjon (styres fase 24) = Etterutluftngspossjon (styres fase 72) 503 pesalpossjon frekvensomformer = Hvlepossjon (styres fase 10, 12 og 00) = Forutluftngspossjon (styres fase 24) = Etterutluftngspossjon (styres fase 72) 522 Kjør rampe opp (område: 5 20 s) Rampetden skal være mnst 20 større enn frekvensomformerens. 523 Kjør rampe ned (område: 5 20 s) Rampetden skal være mnst 20 større enn frekvensomformerens. 542 Aktverng av frekvensomformer 0 = kke aktv 1 = aktv 545 Laveste kapastetsgrense (område: 20,0 100 ). Bestem laveste modulasjonsgrense (lavlast). Hvs ngen grense er defnert, blr den nedre kapastetsgrensen under drft automatsk satt på 20. = ngen kapastetsgrense er fastlagt (20) 546 Øvre kapastetsgrense (område: 20,0 100 ). Bestem øvre modulasjonsgrense (fullast). Er ngen grense defnert, blr den øvre kapastetsgrensen under drft automatsk satt på 100. = ngen kapastetsgrense er fastlagt (100) / La 38-98

39 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funksjon tllmotorer/frekvensomformer (600: ACtr) 606 ossjonsovervåkngs kalbrerngskurve (toleransebånd) stllmotor (kun lesbart) Den vste verden (1,4 fabrkknnstllng) mnus 0,6 er lk kalbrerngskurve. Eks.: 1,4-0,6 = 0,8 0,8 = fra denne verden kan en possjonsfel oppdages. 1,4 = med denne verden blr en possjonsfel oppdaget = = 641 Turtallsregstrerng Brennstoffstllmotor Luftstllmotor Ved turtallsregstrerng blr et børverdsgnal på 95 (9,5 V) sendt tl frekvensomformeren. Oppnådd turtall blr lagret som 100 -verd, på denne måten står en drftsreserve på 5 tl dspossjon. Frekvensomformerens maksmale frekvens må derfor være 52,6 Hz. Er frekvensomformeren montert på motoren er den maksmale frekvensen parametrert fra fabrkken. tart normerng: Trykk tasten [ENTER]. Innstll verd 1 med tasten [+] og bekreft med [ENTER). Vftemotoren starter med åpent luftspjeld. Etter postv gjennomførng settes vsnngen gjen på 0, slår normerngen fel vses en negatv verd (-X). Etter hver turtallsregstrerng må det gjennomføres en kontroll av forbrennngsverdene. 642 Normert turtall Ved turtallsregstrerng blr 95-sgnal gtt tl frekvensomformeren og det oppnådde turtallet lagret som normert turtall = Lagret normert turtall fra mcrokontroller = Lagret normert turtall fra mcrokontroller 2 Turtallene fra begge mcrokontrollerne kan være nntl 1,5 forskjellg. 645 Analogutgang X74 Over denne utgangen kan et lastavhengg analogsgnal (se kap ) avgs eller en frekvensomformer (se kap ) kan styres. I tlfellet frekvensomformer, må spennngen ved utgang X74 og ved frekvensomformerens børverdnngang være parametrert dentsk. 0 = DC 0 10 V1 = DC 2 10 V 2 = DC 0/2 10 V Felhstore (700: HIt) arameter 700 tjener tl å lokalsere og oppheve fel (se kap. 9.1) / La 39-98

40 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funksjon 903 Aktuell kapastet = Brennstoff = Luft rosessdata (900: data) 922 krttpossjon stllmotor = krttpossjon stllmotor = tllmotor luft 935 Ubetnget turtall Momentant er-turtall (regstrert av gverskve på motor) 936 Normert turtall Aktuelt turtallssgnal prosent. 942 Aktv kapastetsklde (kapastetsregulator) arameteret vser aktv kapastetsklde. Fnnes det flere kapastetsklder, prorterer fyrngsautomaten etter oppført rekkefølge. rorterngen kan kke forandres. 1 = Kapastet ved kurvennstllng 2 = Manuell styrng 3 = Kapastetsregulator over bygnngsautomasjon 4 = Ekstern kapastetsregulator over analognngang X64 klemme 1 / klemme 2 5 = Ekstern kapastetsregulator over kontakt X5-03 klemme 2 / klemme Kontaktnnhentng W-FM (btkodet utgave) = Innganger 1 = trykkvakt-mn. 2 = trykkvakt-maks. 4 = nternt brennstoffvalg 8 = lufttrykkvakt 16 = kapastetsregulator ÅEN 32 = kapastetsregulator Å 64 = kapastetsregulator AV 128 = skkerhetskrets = Utganger 1 = skkerhetsventl 2 = tennng 4 = brennstoffventl 1 8 = brennstoffventl 2 16 = brennstoffventl 3 / plotventl 32 = nterne brennstoffvalg Relé børtlstand (btkodet utgave) 1 = alarm 2 = skkerhetsventl 4 = tennng 8 = brennstoffventl 1 16 = brennstoffventl 2 32 = brennstoffventl 3 / plotventl 954 Aktuelt flammesgnal prosent (se kap ) 960 Aktuell brennstoffmengde 961 Aktuell drftsfase (se kap ) 981 Fellagrng: Felkode (se kap. 9.2) 982 Fellagrng: dagnosekode (se kap. 9.2) 992 Felflagg / La 40-98

41 Montasje- og drftsvelednng Fyrngsautomat W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funksjon Info-nvå I nfo-nvå kan parameterverdene vses men kke forandres. For vsnng av parameterverdene: Velg parameter med tasten [+] eller [-]. Trykk tasten [ENTER] 1 3 s. arameter vses. 167 Brennstoffmengde sden sste tlbakestllng 162 Drftstmer sden sste tlbakestllng 164 tarter sden sste tlbakestllng 163 Drftstmer totalt (fyrngsautomat har spennng) 166 Drftstmer totalt 113 Brennerdentfserng: dentsk med brennerens fabrkknr. (typesklt) 107 oftwareversjon 108 oftwarevarant 102 roduksjonsdato DD.MM.ÅÅ 103 roduksjonsnr. 104 arameter forhåndstldelt: Kundekode 105 arameter forhåndstldelt: Versjon 143 Fyrngsautomatens adresse som ebus-deltaker Nr. Funksjon ervcenvå I servce-nvå kan parameterverdene vses men kke endres. For vsnng av parameterverdene: Velg parameter med tasten [+] eller [-]. Trykk tasten [ENTER] 1 3 s. arameter vses. 954 Aktuelt flammesgnal prosent (se kap ) 960 Aktuell brennstoffmengde 121 Manuell styrng (se kap ) 922 krttpossjon stllmotor = krttpossjon stllmotor = tllmotor luft 936 Normert turtall 161 Antall fel Aktuelt turtallssgnal prosent. Felhstore (se kap. 9.1) / La 41-98

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-dmmer Best.-nr. : 1034 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Dersom anvsnngen kke følges, kan det føre

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang Koble husholdnngsapparatet tl fremtden. Komme gang 1 I dn husholdnng starter fremtden nå!! Flott at du bruker Home onnect * Gratulerer med et fremtdsrettet husholdnngsapparat! et vl allerede dag gjøre

Detaljer

Koble oppvasmaskinen din til fremtiden.

Koble oppvasmaskinen din til fremtiden. Koble oppvasmasknen dn tl fremtden. Home onnect. En app for alt. Home onnect er første app som vasker og tørker, skyller, baker, koker kaffe og ser etter hva som fnnes kjøleskapet for deg. Ulke husholdnngsapparater,

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. : FM..5232.. Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann og materelle skader.

Detaljer

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner DEWALT DW03201 Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - -

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs solsensor Solar Best.-nr. : 5461 02 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og tlkoblng av elektrske apparater må kun gjennomføres av elektrkere. Denne anvsnngen er en del av produktet og skal

Detaljer

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ kó=ñê~w MSKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ 0123 Dette produktet bærer CE-merket overensstemmelse med bestemmelsene drektvet 93/42EEC av 14 jun 1993

Detaljer

SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN. Kjøleenhet: FCS4053

SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN. Kjøleenhet: FCS4053 SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN Kjøleenhet: FCS4053 Les brukervelednngen og kaptlet "For dn skkerhet" før du utfører arbed på apparatet. Oppbevar brukervelednngen ved apparatet. I brukervelednngen

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt parallelle kretser Krchhoffs

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm Monterngsanvsnng Energsøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm 1345 26/27/28 Energsøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm 1349 26/27/28 Energsøyle med seks tomme enheter, høyde 769 mm

Detaljer

Universal-seriedimbryter-innsats Bruksanvisning

Universal-seriedimbryter-innsats Bruksanvisning Bruksanvsnng Serepåsats for koplng og dmmng Art. Nr.: 2263 00 Art. Nr.: 2264 xx Apparatets oppbygnng (fgur 1) (1) Dmbryter (2) Påsats (3) Ramme (1) (3) (2) Skkerhetsnstrukser Innbyggng og montasje av elektrske

Detaljer

V esc VSD PE N V2 V1 AGM 60.2A9WH SIEMENS. Siemens Building Technologies. Made in Germany. Fuel 1 V1 N PE. Fuel 1 V2 N PE 230 VAC.

V esc VSD PE N V2 V1 AGM 60.2A9WH SIEMENS. Siemens Building Technologies. Made in Germany. Fuel 1 V1 N PE. Fuel 1 V2 N PE 230 VAC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Betjenngsvelednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 X5-02 X22-02 X32-01 X32-02 X54a X54b Actuator to W-FM 50 X54 1) max/ OC Fuel 1 Fuel 0

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal Art.-nr. : FZD1254WW. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal Art.-nr. : FZD1254WW. Bruksanvisning Art.-nr. : FZD1254WW Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann og materelle skader.

Detaljer

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift 65B/654B Installasjonstest på et IT anlegg drft Utførng av testene Spennngsmålnger Testeren kan brkes som et ac voltmeter hvor spennng og frekvens kan vses samtdg ved å sette rotasjonsbryteren tl V. Alle

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. ECON13: EKSAMEN 14V TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt >. Oppgave 1 Innlednng. Rulett splles på en rekke kasnoer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON130 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 15.0.015 Sensur kunngjøres senest: 0.07.015 Td for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer 009 04 Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov 30.0.04 INF 4 Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535 NORGE [B] () UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 3535 (5) Int. Cl. B Ol D 53/0 STYRET () Patentsøknad nr. 6/73 FOR DET INDUSTRIELLE () nngtt. RETTSVERN (3) Løpedag 5.06.73 (4) Søknaden ålment tlgjengelg fra 30..74 (44)

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 8

Løsningsforslag ST2301 Øving 8 Løsnngsforslag ST301 Øvng 8 Kapttel 4 Exercse 1 For tre alleler, fnn et sett med genfrekvenser for to populasjoner, som gr flere heterozygoter enn forventa utfra Hardy-Wenberg-andeler for mnst én av de

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

DALI-gateway Bruksanvisning

DALI-gateway Bruksanvisning Bruksanvsnng Art. Nr.: 1060 00 Systemnformasjon Dette apparatet er et produkt av KNX/EIB-systemet og er samsvar med KNX-drektvene. Detaljert fagkunnskap ved hjelp av KNX-opplærng er en forutsetnng for

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. VideoTerminal

Monterings- og bruksanvisning. VideoTerminal Monterngs- og bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innhold Apparatbeskrvelse...3 Monterng...4 Demontere glassdekselet...5 Bruk...5 Vanlge samtaler...6 Motta anrop... 6 Fortsettelsesfunksjon... 7 Avslutte samtale...

Detaljer

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesnng 3 MET359 Økonometr ved Davd Kreberg Vår 0 Oppgaver Alle oppgaver er merket ut fra vanskelghetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg Multple regresjon Oppgave.* Ta utgangspunkt

Detaljer

A800. Oversettelse av den originale bruksanvisningen. Kaffemaskin: FCS4050 - Kjøleenhet: FCS4053

A800. Oversettelse av den originale bruksanvisningen. Kaffemaskin: FCS4050 - Kjøleenhet: FCS4053 A800 Oversettelse av den orgnale bruksanvsnngen Kaffemaskn: FCS050 - Kjøleenhet: FCS053 Les brukervelednngen og kaptlet "For dn skkerhet" før du utfører arbed på masknen. Oppbevar brukervelednngen ved

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Tema for forelesningen var Carnot-sykel (Carnot-maskin) og entropibegrepet.

Tema for forelesningen var Carnot-sykel (Carnot-maskin) og entropibegrepet. FORELESNING I ERMOYNMIKK ONSG 29.03.00 ema for forelesnngen var arnot-sykel (arnot-maskn) og entropbegrepet. En arnot-maskn produserer arbed ved at varme overføres fra et sted med en øy temperatur ( )

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse)

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse) Fyskk / ermodynamkk Våren 2001 5. ermokjem 5.1. ermokjem I termokjemen ser v på de energendrnger som fnner sted kjemske reaksjoner. Hver reaktant og hvert produkt som nngår en kjemsk reaksjon kan beskrves

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985)

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985) alanserte søketrær VL-trær Et bnært tre er et VL-tre hvs ølgende holder: VL-trær delson-velsk og Lands, 96 play-trær leator og Tarjan, 98. orskjellen høyde mellom det høyre og det venstre deltreet er maksmalt,

Detaljer

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2 Repetsjon 4 (16.09.06) Regler for oksdasjonstall 1. Oksdasjonstall for alle fre element er 0 (O, N, C 60 ). Oksdasjonstall for enkle monoatomske on er lk ladnngen tl onet (Na + : +1, Cl - : -1, Mg + :

Detaljer

Arbeid og potensiell energi

Arbeid og potensiell energi Arbed og potensell energ 4.3.5 Mdtveseksamen: 6.3. Pensum: Kap. boken flere lærer på data-lab YS-MEK 4.3.5 Konservatve krefter: v kan fnne en potensalfunksjon slk at: d d energbevarng vertkal kast: mg

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE. 1. Elektronisk saks- /arkivsystem inkl. skanning VEDLEGG 1

OPPDRAGSBESKRIVELSE. 1. Elektronisk saks- /arkivsystem inkl. skanning VEDLEGG 1 VEDLEGG 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE OPPDRAGET Oppdraget for anskaffelse og mplementerng av nytt elektronsk saks- /arkvsystem er delt opp ulke kategorer som skal prses slk det er anvst prsskjemaet (vedlegg 2).

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

SIF4012 og MNFFY103 høst 2002: Sammendrag uke 44 (Alonso&Finn )

SIF4012 og MNFFY103 høst 2002: Sammendrag uke 44 (Alonso&Finn ) SIF402 og MNFFY03 høst 2002: Sammendrag uke 44 (Alonso&Fnn 26.4-26.6) Magnetsme To effekter når et materale påvrkes av et ytre magnetfelt B:. nnrettng av permanente atomære (evt. molekylære) magnetske

Detaljer

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100 Vdeoopptaker (VCR) Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-100 PAL Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Forholdsregler

Detaljer

MTO diagram: Oseberg C 12.9.2008

MTO diagram: Oseberg C 12.9.2008 Gjennomføre nødvendg opplærng Ikke gjennomført nødvendg opplærng Utføre SJA ved arbed trykksatt system Blr kke ført SJA Ca år 1991 Overskuddsdel Overskuddsdel ferdgslelsen ferdgslelsen merkes merkes legges

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Best.-nr. : 0404 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnfrmasjn Mnterng g nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennmføres av autrserte elektrkere. Fare fr alvrlge persnskader, brann g materelle skader. Les drftshåndbken,

Detaljer

Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1400 mm Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1600 mm

Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1400 mm Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1600 mm Monterngsanvsnng Energsøyle med fre tomme enheter, høyde 1400 mm 1354 26/27/28 Energsøyle med fre tomme enheter, 1356 26/27/28 Energsøyle med seks tomme enheter, 1355 26/27/28 Energsøyle med lyselement

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton på -tallet. Programmerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe med kode eller å skrve kode å gøre. Dynamsk for

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

4 Energibalanse. TKT4124 Mekanikk 3, høst Energibalanse

4 Energibalanse. TKT4124 Mekanikk 3, høst Energibalanse 4 Energbalanse Innhold: Potensell energ Konservatve krefter Konserverng av energ Vrtuelt arbed for deformerbare legemer Vrtuelle forskvnngers prnspp Vrtuelle krefters prnspp Ltteratur: Irgens, Fasthetslære,

Detaljer