1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift"

Transkript

1 65B/654B Installasjonstest på et IT anlegg drft Utførng av testene Spennngsmålnger Testeren kan brkes som et ac voltmeter hvor spennng og frekvens kan vses samtdg ved å sette rotasjonsbryteren tl V. Alle spennngsmålnger eller hovedlednng, tføres mellom den røde L-, den blå lederen tl nntak N (blå), og den grønne PEnngangen. Trykk og velg L-N for å vse spennng mellom faser. Eller, velg L-PE eller N-PE for å vse spennng mellom en fase og PE-forbndelsen. Det er kke nødvendg å trykke TEST knappen. Ved brk av testlednngene kobles rød testlednng tl L-nngangen (rød) og grønn testlednng tl PE-nngangen (grønn). I et IT-nett er denne spennngen rndt 0 V. I et IT-nett er normalt spennngen mellom hver av fasene og jord rndt 0 V. Denne spennngen kan varere ford den kapastve bndngen hver fase har tl jord kan endre seg eller ford det ekssterer en felstasjonv. N (L) PE (L) L (L) B G L L PE PN (Norwegan) September Flke Corporaton. All rghts reserved.

2 65B/654B Instrksjonsark Sløyfempedansmålnger Flke 650-seren kan tføre to typer sløyfempedansmålnger på et IT system; fase tl fase eller fase tl jord. Målng av fase-tl-fase-krets For å måle fase tl fase settes rotasjonsbryteren tl og måleområde L-N velges med fnksjonstast. For å kompensere for motstanden, brk Zero-adapteret testlednngen som brkes kortslttes alle lederne og trykkes. Ved brk av testlednngene kobles rød testlednng tl L-nngangen (rød) og blå testlednng tl N- nngangen (blå). Ved brk av nettestlednngen med støpsel kobles rød leder tl L-nngangen (rød) og blå leder tl N-nngangen (blå) og støpselet settes stkkontakten. Trykk knappen for å starte testenv. ZEO > s 4 L-N ZEO F MEMOY F F F4 Målng av fase-tl-jord-krets En mpedansmålng mellom fase og jord et IT-nett er avhengg av tlstanden tl IT-nettet. På et frskt anlegg skal det være en veldg høy mpedans. Lave mpedansverder kan være forårsaket av en kortslttet dsneyter, laster koblet tl systemet eller at det ekssterer en førstefel tlstand. Dette er kke en vanlg test ford systemets tlstand må være kjent før betydnngen av resltatet kan avgjøres. N (L) L L (L) L PE

3 Electrcal Installaton Tester Utførng av testene For å tføre en målng mellom fase og jord settes rotasjonsbryteren tl og L-N velges med fnksjonstast. For å kompensere for motstanden testlednngen som brkes kortslttes alle lederne og trykkes. Ved brk av testlednngene kobles rød leder tl L- nngangen (rød) og den blå lederen tl N-nngangen (blå). Testlednngene kobles mellom fase og jord på kretsen som testes. Ved brk av nettestlednngen kobles rød leder tl L-nngangen (rød) og grønn leder tl N-nngangen (blå), la den blå lederen være frakoblet og sett støpselet stkkontakten. Trykk for å starte testen. Hvs spennngen mellom fase og jord er mndre enn 00 V vl d kke få avlest mpedansen. Sn støpselet for å teste den andre fasen. Dsse testene vl tløse eventelle jordfelbrytere. Proben med nnebygd testknapp kan brkes for alle typer sløyfempedanstest. Testknappen på proben har samme fnksjon som å trykke på TEST knappen på nstrmentet. På denne måten kan testen startes når probene holdes. B G 4 L-N ZEO > s ZEO MEMOY F F F F4 Test av jordfelbrytere (CD test) Alle jordfelbrytere er tstyrt med en testknapp. Ved å trykke på denne knappen genereres en strøm gjennom strømspolen nternt jordfelbryteren, og det testes om den er orden. Testen forteller kke om jordfelbryteren fngerer den nstallasjonen den er satt, eller om den tløses nnenfor den korrekte karakterstkken. Flke 650-seren testere kan måle både tløserkarakterstkken og verfsere om jordfelbryteren fngerer korrekt nstallasjonen. B G

4 65B/654B Instrksjonsark Flke 650-seren kan tføre to typer målnger: tløsertd og tløsestrøm. Ved test av tløsertd (ΔT) drves den valgte strømmen og tden før bryteren tløses blr målt. Ved test av tløserstrøm (IΔN) drves strømmer fra 0 % tl 0 % av den valgte strømmen for å avgjøre hvlken strøm som tløser bryteren. Begge testene vser også den maksmale felspennngen som oppstår nder testen. For å måle tløsertden settes rotasjonsbryteren tl ΔT. Velg jordfelbryterens merkestrøm (0-000 ma) med tasten. Velg strømmltplkator (x/, x, x5) med tasten. Velg CD-type (AC, A, AC & S, A & S, B, or B & S) med. Velg startfase (0 eller 80 ) med tasten. Trykk for å starte testen. For å måle tløserstrømmen settes rotasjonsbryteren tl IΔN. Velg jordfelbryterens merkestrøm (0-500 ma) med tasten. Velg CD-type (AC, A, AC & S, A & S, B, or B & S) med. Velg startfasen (0 eller 80 ) med tasten. Trykk for å starte testen. Type B jordfelbrytere kan bare testes på panelet. Andre typer kan testes på panelet eller sokkelen. Koble lednngen som vst øvre del av fgren, for å måle ved panelet. Med alle lastene på denne kretsen frakoblet blr resltatet en korrekt målng av karakterstkken tl jordfelbryteren. For å måle en stkkontakt brkes adapteren mellom N- og PE-nngangene. Brk nettestlednngen og koble rød leder tl L-nngangen (rød) og grønn leder tl adapteren før støpselet settes stkkontakten. Trykk for å starte testen. Sn støpselet for å teste den andre fasen. Hvs resltatet er det samme begge målngene er kke resltatet påvrket av lekkstrømmer kretsen. Hvs resltatene er forskjellge kan årsaken være at det går lekkstrømmer kretsen. ett måleverd er omtrent gjennomsnttet av de to målngene. B B G Nettstrøm G Jordfelbryter PE (L/grønn) N (L/blå) L (L/rød) 4

5 Electrcal Installaton Tester Grnnleggende teor for et IT-net Grnnleggende teor for et IT-net Spennng En snsformet vekselspennng kan beskrves som fg.. V tenker oss en spennngsvektor, Û, som roterer rndt et plan. I et 50 Hz spennngsnett er omdrenngstden 0 ms. Vektoren roterer 60 grader eller π radaner, som er en perode. I neste perode gjentar det hele seg og v får et perodsk sgnal. V kan avlese spennngens momentanverd med et nstrment som måler spennngen ved hvert tdspnkt. Momentanverder er ofte beskrevet med små bokstaver (= spennngens momentanverd). Når spennngsvektoren har foretatt en rotasjon avsetter den momentanverdene langs en tdsakse. V får et snsformet perodsk sgnal. Et håndholdt nstrment med en nmersk skjerm måler bare effektvverden (rms verden). Denne verden brkes effektberegnnger. Ueff er den effektve verden tl spennngen. Forholdet mellom spennngens toppverd og effektvverd vl alltd være roten av for en snsformet krve. U eff = Û 80º Û U eff Fg. Spennng Û - Toppverden tl spennngen Û 0 0 t (ms) π π 80º 60º Effektvve rden tl spennngen For snsformet spennnger forholdet: U Strøm ved lneære belastnnger Strøm vl flyte en lkket krets hvor v har en spennngsklde som kan generere en strøm. Strømmen er et resltat av formen på spennngen og typen belastnng. Det fnnes tre lneære belastnngskomponenter; resstanser, kondensatorer og spoler. Når dsse påtrykkes en lneær spennng vl strømmen også bl lneær. eff = Û 5

6 65B/654B Instrksjonsark Når belastnngen er resstv og spennngen er snsformet kan strømmen beskrves som en vektor som roterer rndt et plan og avsetter momentanverdene langs en tdsakse (som tdlgere beskrevet for spennngen). Strømmens toppverd er toppverden tl spennngen dvdert med resstansen kretsen, og det samme gjelder for effektvverden. For en snsformet strøm vl forholdet mellom effektvverd og toppverd alltd være roten av. Î Î Î I eff = = =.44 I eff I eff Med et nstrment som kan måle både rms- og toppverd kan d sjekke om forholdet er.44. Om d får en avvkende verd kan d trekke den sltnng at strømmen eller spennngen d måler kke er rent snsformet. I fg. ser d at strømmens vektor har samme retnng som spennngens vektor. Strømmen er snsformet og går gjennom nll og har toppverd samtdg med spennngen. Vnkelen mellom strøm og spennng er nll. Ved ndktv belastnng, se fg., er verden på strømmen bestemt av verden på spennngen og mpedansen kretsen. Som d ser av fgren lgger strømmen med en vnkel på 90 etter spennngen. Ved kapastv belastnng, se fg 4, er også verden på strømmen bestemt av verden på spennngen og mpedansen kretsen. I dette tlfellet lgger strømmen med en vnkel på 90 foran spennngen. Et trefase spennngssystem kan beskrves som fg. 5. Tre spennngsvektorer med en vnkel på 0 mellom roterer et plan og avsetter sne momentanverder langs et tdsplan. Fasespennngen måles mellom spennngskldens nllpnkt (stjernepnkt), og fasen. Lnjespennngen som måles mellom fasene er.7 ganger større enn den målte fasespennngen. Î Û Fg. Strøm ved resstv belastnng. Î 0 0 Ueff I eff Effektvverden tlstrømmen Û Î Toppverden tlstrømmen Î I eff = t (ms) 6

7 Electrcal Installaton Tester Grnnleggende teor for et IT-net Fg. strøm ved ndktv belastnng. Fg. 4 strøm ved kapastv belastnng. Û X L X L =πfl XL 0 0 t (ms) U eff I eff Effektvverden tl strømmen XL Û Î Toppverden tl strømmen X L Î I eff = Û X C XC X C = π fc I eff t (ms) 0 0 U eff Effektve rden tl strømmen X C Û Î Toppverde n tl strømmen X C Î Ieff = Fg. 5 Trefase spennng. Generelt et IT nett er U=0 V og U-= 0 V, og et TN nett er U= 0 V og U- = 400 V. U = U =.7 - I fg. 6 vses en trefase spennngsklde som belastes med tre lke resstanser koblet stjerne. Strømmen de tre faselederne er lke store og har samme vnkel som spennngen.stjernepnktet for belastnngen lgger på samme potensal som stjernepnktet for spennngstlførselen. Û - Û Û Û - Û Û U - = U For IT: U = 0 V, U - = 0 V For TN: U = 0 V, U - = 400 V 7

8 65B/654B Instrksjonsark De forskjellge fasespennngene kan måles enten mellom nllpnktet tl spennngsklden og hver fase, eller mellom nllpnktet tl belastnngen og hver fase. Den målte spennngen mellom nllpnktene og hver fase blr lk. Hvs d er avhengg av å måle fasespennngen kan d benytte lke motstander og koble dsse stjerne som vst fg. 6. Da får d tlgang tl et nllpnkt og kan måle fasespennngen. Metoden kan også benyttes for å måle faseeffekt. Om belastnngene kke er lke vl nllpnktet på belastnngen forskyve seg forhold tl nllpnktet på spennngsklden. Se fg. 7. Spennngene mellom belastnngens nllpnkt og de tre fasene blr lke på grnn av denne nllpnktsforskyvnngen. Fg. 6 Trefase spennng og strøm, Ohmsk motstand Û Û Û `Î Î Î. = = Fg. 7 Forskyvnng av belastnngens 0-pkt. = < Î I Î Û Û Û Û Û Û 8

9 Electrcal Installaton Tester Grnnleggende teor for et IT-net I fg. 8 belastes den trefasede spennngsklden med tre lke kapastanser koblet stjerne. Strømmen de tre faselederne blr lke stor og lgger med en vnkel på 90 foran sn respektve spennng. Belastnngens stjernepnktet lgger på samme potensal som spennngstlførselens stjernepnkt. De forskjellge fasespennngene kan også her måles enten mellom nllpnktet tl spennngsklden og hver fase, eller mellom nllpnktet tl belastnngen og hver fase. Den målte spennng mellom nllpnktene og hver fase blr lk. Om belastnngene kke er lke vl nllpnktet på belastnngen forskyve seg forhold tl nllpnktet tl spennngsklden. Se fg 9 Spennngen mellom belastnngens nllpnkt og de tre fasene blr lke på grnn av denne nllpnktsforskyvnngen. Fg. 8 Trefase spennng og strøm, kapastv last. Û Û Î Î Î Û C C C C =C =C Fg. 9 Forskyvnng av belastnngens 0-pkt. C C C C =C >C Î Î Î Û Û Û Û Û Û 9

10 65B/654B Instrksjonsark Jordfel I et IT-nett er transformatorens nllpnkt kke koblet tl jord. Jord bndes tl nettsystemet gjennom den kapastve bndngen hver fase har mot jord. Normalt er stjernepnktet på transformatoren koblet tl jord gjennom et overspennngsvern som kalles en dsneyter. Se fg. 0. Denne blr først ledende dersom spennngen mellom nllpnktet og jord kommer over et vsst nvå. Ellers fngerer den som en solator. Når v måler spennngen mellom hver fase og jord et ITnett måler v egentlg spennngen over den kapastve koblngen. Måler v lk spennng mellom hver enkelt fase og jord kan v trekke to forskjellge sltnnger:. Det er kke jordfel transformatorkretsen. Den kapastve bndngen mellom hver fase og jord er lk for de tre fasene.. Hvs dsneyteren er defekt etableres en forbndelse mellom transformatorens nllpnkt og jord (og blr derved et TT-nett). I dette tlfellet måler v fasespennngen t fra transformatoren og den vl være lk for de tre fasene. Ved spennngsmålng mellom fase og jord et IT-nett måler v normalt en spennng som er omtrent lk fasespennngen (spennngen mellom fase og stjernepnktet på transformatoren). Om v får jordfel over en resstans en av fasene vl jordpnktets potensal forflytte seg langs en halvsrkel omkrng den fasevektoren. Hvor jordpotensalet befnner seg er avhengg av størrelsen på resstansen og den kapastve bndngen nettet har tl jord. Û Û Û Û Û = endelg Et frskt nett c c c C C C Î C Î C Fg. 0 IT-nett ÎC Fg. Spennng mellom fase og jord. esstv jordfel Û c c c C C C Û Û Û < endelg Û Û Û < <endelg Û Û Û =0 0

11 Electrcal Installaton Tester Grnnleggende teor for et IT-net I fg. har v en jordfel over en resstans mellom fase og jord. Jordpnktets potensal har forflyttet seg langs den omtalte halvsrkelen. Hvs resstansen blr mndre flytter jordpnktets potensal seg lengre bort fra transformatorens nllpnktspotensal langs halvsrkelen. V kan måle en spennng som er 4 V mellom jord og en av de andre fasene denne stasjonen. Tl sltt, hvs resstansen blr lk nll, har v fått fll kortsltnng mellom jord og fase og v måler ngen spennng mellom dem. Mellom jord og de andre fasene måler v lnjespennngen på 0 V. I prakss kan en fel være forårsaket av en belastnng som er både ndktv og resstv, for eksempel en drossel en lysarmatr. esltatet blr at jordpnktspotensalet beveger seg bort fra potensalet tl transformatorens nllpnkt langs halvsrklene som er vst fg.. Then the voltage between earth and the dfferent phases can be more than 400 V. Ved korsltnng mellom fase og jord et IT-nett bestemmes strømmen av total resstans felkretsen og den kapastve bndngen nettet har tl jord. Strømmen går som fg og varerer avhengg av den kapastve bndngen de frske fasene har forhold tl jord. Som regel er denne felstrømmen ganske lten og løser kke t overstrømsvern. Ved kortsltnng mellom to faser et IT nett begrenses strømmen av mpedansen felsløyfen, den ytre mpedansen Z ytre, plss mpedans nstallasjonslednngene, Z ndre. Se fg 4. Z ytre består av mpedansen generatorer, transformatorer og lednngsforbndelser oppstrøms tlførselspnktet nstallasjonen. Z ndre er mpedansen lednngsforbndelser nedstrøms tlførselspnktet nstallasjonen. Fg. Spennng mellom fase og jord esstv og ndktv jordfel Û Û Û c c c Û Û Û c c c X L Û Û Û Fg. Felstrøm mellom fase og jord Et frskt nett Ved jordfel fase Û Û Û Î C Î C Î C Î C Î C

12 65B/654B Instrksjonsark V kan brke en nstallasjonstester tl å verfsere kortsltnngsstrøm og sløyfempedans mellom fasene et IT-nett. Installasjonstesteren smlerer en fel og kalklerer mpedansen og kortsltnngsstrømmen. For å få en ndkasjon på mnste kortsltnngsstrøm, I kp mn, kan d måle ved enden av krsen og mltplserer resltatet med 0,76. For å få en ndkasjon på trefase verden, Ikpmaks, kan d måle ved nntaket og mltplsere resltatet med.5. Årsaken tl at dsse resltatene bare er ndkerende er at faktorene er basert på deelle fortsetnnger mht spennng og temperatr. Kapastve lekkasjestrømmer I alle nett har v en kapastv bndng mellom fasene og mellom hver fase og jord. Denne kapastve bndngen kan bestå av ledersolasjon eller kapastve laster. Dette fører tl at nettet blr belastet med en kapastv lekkasjestrøm. Denne strømmen er tl stede selv om v kke har tlkoblet nettet andre belastnnger. Jo mer tbygd nettet er jo større vl den kapastve bndngen bl, og dermed blr den kapastve lekkasjestrømmen også større. Om den kapastve bndngen er lk mellom hver fase og jord så vl jord lgge på samme spennngspotensal som nllpnktet tl transformatoren. Strømmen gjennom hver kapastans vl ha en vnkel på 90 foran sn respektve spennng. Det blr også lk spennng mellom hver fase og jord. Hvs den kapastve bndngen mellom hver fase og jord er forskjellg blr spennngen mellom hver fase og jord også forskjellg. Fg. 4 Kortslttnngsstrøm IT-nett Zytre Z ytre Z ytre Z ndre Z ndre Fg. 5 Lekkstrøm en nstallasjon IΔ c CH CH c c c H c H C C C Î C Û Û Î CH Î CH Î C Û Î C (Î CH + Î CH )= Î CH`

13 Electrcal Installaton Tester Grnnleggende teor for et IT-net Størrelsen på lekkasjestrømmen er avhengg av den kapastve bndngen hver fase har mot jord. I eksempelvs en standard enebolg tlknyttet et IT-nett kan lekkasjestrømmen komme opp 0 ma. Strømmen er satt sammen av to kapastve komponenter som lgger med en vnkel på 90 foran sn respektve fasestrøm. Vnkelen mellom de to komponentene er 0. Se fg 5. Fg. 6 Test av jordfelbryter IΔ M Jordfelbrytere et IT-nett I NEK 400:00 kommer det fram at det er krav tl tkoblng av jordfel på forbrkerkrser som er tlknyttet en transformator et offentlg nett. Den praktske løsnngen er ofte å nstallere en jordfelbryter foran felen. c c c c H c H C C C Î C CH CH Måleverk Før en jordfelbryter testes må alle laster nedstrøms denne kobles t ford alle laster har en lekkasjestrøm tl jord. Denne lekkasjestrømmen adderes tl teststrømmen et testnstrment drver og påvrker målngene. Dette skyldes at de fleste nstallasjonstestere med jordfelbryterfnksjon fngerer som fg. 6. Instrmentet legger nn en resstv belastnng mellom en fase og jord. Strømmen som drves av testeren er fase med den fasespennngen som kobles tl jord va resstansene som nstrmentet legger nn. Det er smmen av strømmen generert av målenstrmentet og tlstedeværende lekkasjestrømmer som tløser jordfelbryteren. Avhengg av hvlken fase testeren kobler mot jord kan v få to forskjellge avlesnnger. På den ene fasen kan v få en tløsnngsstrøm som lgger nder den sanne karakterstkken, og på den andre en som lgger over. ett verd er omtrent gjennomsnttet mellom de målte verdene. Û Û Û Î C Î C Î M Î T Î CH`

14 65B/654B Instrksjonsark Enkelte ganger kan v oppleve at jordfelbryteren kke tløses. Det kan være en fel på jordfelbryteren, med det er sjelden tlfellet. Det er mer sannsynlg at jordfelbryteren er galt nstallert. Hvs, for eksempel, en trefase jordfelbryter er plassert for nær transformatoren vl den kke tløses. Se fg. 7. I et IT-nett bestemmes jordfelstrømmen av den kapastve bndngen hver fase har tl jord. NEK 400 anbefaler at strømmen for første jordfel kalkleres tl ma per kva transformator størrelse. Noen ganger er den kapastve bndngen så lten at en jordfelstrøm aldr når en verd som er høy nok tl å tløse en jordfelbryter. Dette skjer ofte små, lte tbygde nett. Fg. 7 Felt 4

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Geometriske operasjoner

Geometriske operasjoner Geometrske operasjoner INF 23 27.2.27 Kap. 9 (samt 5.5.2) Geometrske operasjoner Affne transformer Interpolasjon Samregstrerng av blder Endrer på pkslenes possjoner ransformerer pkselkoordnatene (x,) tl

Detaljer

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder 007/30 Notater Nna Hagesæter Notater Bruk av applkasjonen Struktur Stabsavdelng/Seksjon for statstske metoder og standarder Innold 1. Innlednng... 1.1 Hva er Struktur, og va kan applkasjonen brukes tl?...

Detaljer

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold DESIGNMANUAL Innhold Forord Sgnaturlogo, varasjoner Rett og gal bruk av logo Oppbyggng og plasserng av logo, samt tlleggselementer Farger Typograf Plakater Program og bllettarmbånd T-skjorter... 3...4-6...7...

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK O S LO - P R Ø V E N 2003 N AT U R - O G M I L J Ø FA G STILLA MARIDALEN ELVA VÅR NAVN: SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE IDUN GJÆRFABRIKK KLASSE: MARIDALEN ELVA Informasjon STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Detaljer

Men det at de har så like fysiske egenskaper gjq>r at det er desto vanskeligere å se forskjell på de enkelte feltspatmineralene.

Men det at de har så like fysiske egenskaper gjq>r at det er desto vanskeligere å se forskjell på de enkelte feltspatmineralene. FELTSPATGRUPPEN Feltspatene er de mest vanlge av alle bergartsdannende mneraler og utgjq>r ca. 60% av jordskorpa. Feltspat fnner v over alt, og det er noe av det fq>rste v lærer å kjenne - og noe av det

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi NO9400084 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf NEI-NO--431 Strålevern HEFTE 2 IssNtx(4 4«;jy rum 1W4 ;Sr statms * Stvålevem Strålevern HEFTE 2 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf ' cf-r Statens strålevern Referanse:

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

Adaptivt lokalsøk for boolske optimeringsproblemer

Adaptivt lokalsøk for boolske optimeringsproblemer Adaptvt lokalsøk for boolske optmerngsproblemer Lars Magnus Hvattum Høgskolen Molde Lars.M.Hvattum@hmolde.no Arne Løkketangen Høgskolen Molde Arne.Lokketangen@hmolde.no Fred Glover Leeds School of Busness,

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm Protokoll År 2014 2,3,4 og 5 september HTA 2.3.3 lokale lønnsforhandlnger pr. I. august 2014. Forhandlngsornrûde Forsvaret. den 1, ble det gjennomført forberedende møte fm Tlstede på et eller flere møter:

Detaljer

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100 Vdeoopptaker (VCR) Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-100 PAL Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Forholdsregler

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

En ideell resistans som tilkoples en vekselspenning utvikler arbeid i form av varme.

En ideell resistans som tilkoples en vekselspenning utvikler arbeid i form av varme. 7. EFFEK YER OG ARBED VEKSELSRØM 1 7. EFFEK YER OG ARBED VEKSELSRØM AKV EFFEK OG ARBED EN DEELL RESSANS En ideell resistans som tilkoples en vekselspenning utvikler arbeid i form av varme. Det er bare

Detaljer

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting.

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygnngsetaten Avdelng for byggeprosjekter Nls Haugrud Svlarktekt Ovre Slottsgate 12 0157 OsI-o nhaugrud@onlne.no Deres ref Var ref (saksnr'): 200703389- l0 Oppgs alltd ved henvendelse

Detaljer

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ kó=ñê~w MSKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ 0123 Dette produktet bærer CE-merket overensstemmelse med bestemmelsene drektvet 93/42EEC av 14 jun 1993

Detaljer

Fyringsautomat W-FM 50 83250343 1/2010-03. Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsautomat W-FM 50 83250343 1/2010-03. Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montasje- og drftsvelednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 007 Utrednng fordypnng: Økonomsk analyse Veleder: Hans Jarle Knd En teoretsk stude av tv-markedets effsens av Odd Hennng Aure og Harald Nygård Bergh Denne utrednngen

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner DEWALT DW03201 Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - -

Detaljer

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991 "k Overvåkng hjortevlt - ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta 1991 Terje Skogland Olav Strand Morten Hem '. NORSK NSTTUTT FOR NATURFORSKN1NG Overvåkng hjortevlt- ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta

Detaljer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET I KOMBINASJONER 7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET TIL VEKSELSTRØM I KOMBINASJONER

7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET I KOMBINASJONER 7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET TIL VEKSELSTRØM I KOMBINASJONER 78,977 7.3 ETAN - POE - KONDENATO KOPET KOMBNAJONE 7.3 ETAN - POE - KONDENATO KOPET T VEKETØM KOMBNAJONE EEKOPNG AV ETAN - POE - KONDENATO Tre komponenter er koplet i serie: ren resistans, spole med resistans-

Detaljer

av teknetiun\-99m er stabilisert med en forbindelse med den generelle formel

av teknetiun\-99m er stabilisert med en forbindelse med den generelle formel NORGE (') [NO] [B] a» UTLEGNINGSSKRIFT M. 159342 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (51) lm. Cl.' A 61 K 19/02 (21) Patentsøknad nr, 823G09 (22) Inngvelsesdag 29.10.82 (24) lopedag 29.10.82 (62)

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

luftdyktighetspâbud (l D P)

luftdyktighetspâbud (l D P) LUFTFARTSDRE KTORA TET l-vd. for Lurtfartsnspeksjon FORNEBU-OSLO/Dep. T;. : Oslo 02) 12 1340 l-ftn: ENFBYA,gr. : CVLAR OSLO Telex: 1032 0110, r- luftdyktghetspâbud l D P)! SEABEE SAMEND?.AG 1946 - ::970

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

MODELL: RN-300/ RN-200

MODELL: RN-300/ RN-200 NICAM/H-F STEREO Vdeoopptaker (VCR) med ShowVew Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-300/ RN-200 PAL Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet.

Detaljer

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT VERIFISERING MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT ELIT AS 2010 Denne kortversjonen av brukerveiledningen er ment for hurtig igangsetting ved bruk av EUROTEST 61557BT til verifikasjon av en elektrisk

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Sykkelen og denne bruksvelednngen tlsvarer skkerhetskravene den europeske

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKT 3. LEIEPRIS. Utleier: Universitetssykehuset I Nord-Norge (TJNN)

2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKT 3. LEIEPRIS. Utleier: Universitetssykehuset I Nord-Norge (TJNN) 1 ) tc > 2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER Utleer: Unverstetssykehuset I Nord-Norge (TJNN) Leetaker: Unverstetet Tromsø 2. LEIEOBJEKT Modulbygg for kontorbruk /lesesalplasser

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer