1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift"

Transkript

1 65B/654B Installasjonstest på et IT anlegg drft Utførng av testene Spennngsmålnger Testeren kan brkes som et ac voltmeter hvor spennng og frekvens kan vses samtdg ved å sette rotasjonsbryteren tl V. Alle spennngsmålnger eller hovedlednng, tføres mellom den røde L-, den blå lederen tl nntak N (blå), og den grønne PEnngangen. Trykk og velg L-N for å vse spennng mellom faser. Eller, velg L-PE eller N-PE for å vse spennng mellom en fase og PE-forbndelsen. Det er kke nødvendg å trykke TEST knappen. Ved brk av testlednngene kobles rød testlednng tl L-nngangen (rød) og grønn testlednng tl PE-nngangen (grønn). I et IT-nett er denne spennngen rndt 0 V. I et IT-nett er normalt spennngen mellom hver av fasene og jord rndt 0 V. Denne spennngen kan varere ford den kapastve bndngen hver fase har tl jord kan endre seg eller ford det ekssterer en felstasjonv. N (L) PE (L) L (L) B G L L PE PN (Norwegan) September Flke Corporaton. All rghts reserved.

2 65B/654B Instrksjonsark Sløyfempedansmålnger Flke 650-seren kan tføre to typer sløyfempedansmålnger på et IT system; fase tl fase eller fase tl jord. Målng av fase-tl-fase-krets For å måle fase tl fase settes rotasjonsbryteren tl og måleområde L-N velges med fnksjonstast. For å kompensere for motstanden, brk Zero-adapteret testlednngen som brkes kortslttes alle lederne og trykkes. Ved brk av testlednngene kobles rød testlednng tl L-nngangen (rød) og blå testlednng tl N- nngangen (blå). Ved brk av nettestlednngen med støpsel kobles rød leder tl L-nngangen (rød) og blå leder tl N-nngangen (blå) og støpselet settes stkkontakten. Trykk knappen for å starte testenv. ZEO > s 4 L-N ZEO F MEMOY F F F4 Målng av fase-tl-jord-krets En mpedansmålng mellom fase og jord et IT-nett er avhengg av tlstanden tl IT-nettet. På et frskt anlegg skal det være en veldg høy mpedans. Lave mpedansverder kan være forårsaket av en kortslttet dsneyter, laster koblet tl systemet eller at det ekssterer en førstefel tlstand. Dette er kke en vanlg test ford systemets tlstand må være kjent før betydnngen av resltatet kan avgjøres. N (L) L L (L) L PE

3 Electrcal Installaton Tester Utførng av testene For å tføre en målng mellom fase og jord settes rotasjonsbryteren tl og L-N velges med fnksjonstast. For å kompensere for motstanden testlednngen som brkes kortslttes alle lederne og trykkes. Ved brk av testlednngene kobles rød leder tl L- nngangen (rød) og den blå lederen tl N-nngangen (blå). Testlednngene kobles mellom fase og jord på kretsen som testes. Ved brk av nettestlednngen kobles rød leder tl L-nngangen (rød) og grønn leder tl N-nngangen (blå), la den blå lederen være frakoblet og sett støpselet stkkontakten. Trykk for å starte testen. Hvs spennngen mellom fase og jord er mndre enn 00 V vl d kke få avlest mpedansen. Sn støpselet for å teste den andre fasen. Dsse testene vl tløse eventelle jordfelbrytere. Proben med nnebygd testknapp kan brkes for alle typer sløyfempedanstest. Testknappen på proben har samme fnksjon som å trykke på TEST knappen på nstrmentet. På denne måten kan testen startes når probene holdes. B G 4 L-N ZEO > s ZEO MEMOY F F F F4 Test av jordfelbrytere (CD test) Alle jordfelbrytere er tstyrt med en testknapp. Ved å trykke på denne knappen genereres en strøm gjennom strømspolen nternt jordfelbryteren, og det testes om den er orden. Testen forteller kke om jordfelbryteren fngerer den nstallasjonen den er satt, eller om den tløses nnenfor den korrekte karakterstkken. Flke 650-seren testere kan måle både tløserkarakterstkken og verfsere om jordfelbryteren fngerer korrekt nstallasjonen. B G

4 65B/654B Instrksjonsark Flke 650-seren kan tføre to typer målnger: tløsertd og tløsestrøm. Ved test av tløsertd (ΔT) drves den valgte strømmen og tden før bryteren tløses blr målt. Ved test av tløserstrøm (IΔN) drves strømmer fra 0 % tl 0 % av den valgte strømmen for å avgjøre hvlken strøm som tløser bryteren. Begge testene vser også den maksmale felspennngen som oppstår nder testen. For å måle tløsertden settes rotasjonsbryteren tl ΔT. Velg jordfelbryterens merkestrøm (0-000 ma) med tasten. Velg strømmltplkator (x/, x, x5) med tasten. Velg CD-type (AC, A, AC & S, A & S, B, or B & S) med. Velg startfase (0 eller 80 ) med tasten. Trykk for å starte testen. For å måle tløserstrømmen settes rotasjonsbryteren tl IΔN. Velg jordfelbryterens merkestrøm (0-500 ma) med tasten. Velg CD-type (AC, A, AC & S, A & S, B, or B & S) med. Velg startfasen (0 eller 80 ) med tasten. Trykk for å starte testen. Type B jordfelbrytere kan bare testes på panelet. Andre typer kan testes på panelet eller sokkelen. Koble lednngen som vst øvre del av fgren, for å måle ved panelet. Med alle lastene på denne kretsen frakoblet blr resltatet en korrekt målng av karakterstkken tl jordfelbryteren. For å måle en stkkontakt brkes adapteren mellom N- og PE-nngangene. Brk nettestlednngen og koble rød leder tl L-nngangen (rød) og grønn leder tl adapteren før støpselet settes stkkontakten. Trykk for å starte testen. Sn støpselet for å teste den andre fasen. Hvs resltatet er det samme begge målngene er kke resltatet påvrket av lekkstrømmer kretsen. Hvs resltatene er forskjellge kan årsaken være at det går lekkstrømmer kretsen. ett måleverd er omtrent gjennomsnttet av de to målngene. B B G Nettstrøm G Jordfelbryter PE (L/grønn) N (L/blå) L (L/rød) 4

5 Electrcal Installaton Tester Grnnleggende teor for et IT-net Grnnleggende teor for et IT-net Spennng En snsformet vekselspennng kan beskrves som fg.. V tenker oss en spennngsvektor, Û, som roterer rndt et plan. I et 50 Hz spennngsnett er omdrenngstden 0 ms. Vektoren roterer 60 grader eller π radaner, som er en perode. I neste perode gjentar det hele seg og v får et perodsk sgnal. V kan avlese spennngens momentanverd med et nstrment som måler spennngen ved hvert tdspnkt. Momentanverder er ofte beskrevet med små bokstaver (= spennngens momentanverd). Når spennngsvektoren har foretatt en rotasjon avsetter den momentanverdene langs en tdsakse. V får et snsformet perodsk sgnal. Et håndholdt nstrment med en nmersk skjerm måler bare effektvverden (rms verden). Denne verden brkes effektberegnnger. Ueff er den effektve verden tl spennngen. Forholdet mellom spennngens toppverd og effektvverd vl alltd være roten av for en snsformet krve. U eff = Û 80º Û U eff Fg. Spennng Û - Toppverden tl spennngen Û 0 0 t (ms) π π 80º 60º Effektvve rden tl spennngen For snsformet spennnger forholdet: U Strøm ved lneære belastnnger Strøm vl flyte en lkket krets hvor v har en spennngsklde som kan generere en strøm. Strømmen er et resltat av formen på spennngen og typen belastnng. Det fnnes tre lneære belastnngskomponenter; resstanser, kondensatorer og spoler. Når dsse påtrykkes en lneær spennng vl strømmen også bl lneær. eff = Û 5

6 65B/654B Instrksjonsark Når belastnngen er resstv og spennngen er snsformet kan strømmen beskrves som en vektor som roterer rndt et plan og avsetter momentanverdene langs en tdsakse (som tdlgere beskrevet for spennngen). Strømmens toppverd er toppverden tl spennngen dvdert med resstansen kretsen, og det samme gjelder for effektvverden. For en snsformet strøm vl forholdet mellom effektvverd og toppverd alltd være roten av. Î Î Î I eff = = =.44 I eff I eff Med et nstrment som kan måle både rms- og toppverd kan d sjekke om forholdet er.44. Om d får en avvkende verd kan d trekke den sltnng at strømmen eller spennngen d måler kke er rent snsformet. I fg. ser d at strømmens vektor har samme retnng som spennngens vektor. Strømmen er snsformet og går gjennom nll og har toppverd samtdg med spennngen. Vnkelen mellom strøm og spennng er nll. Ved ndktv belastnng, se fg., er verden på strømmen bestemt av verden på spennngen og mpedansen kretsen. Som d ser av fgren lgger strømmen med en vnkel på 90 etter spennngen. Ved kapastv belastnng, se fg 4, er også verden på strømmen bestemt av verden på spennngen og mpedansen kretsen. I dette tlfellet lgger strømmen med en vnkel på 90 foran spennngen. Et trefase spennngssystem kan beskrves som fg. 5. Tre spennngsvektorer med en vnkel på 0 mellom roterer et plan og avsetter sne momentanverder langs et tdsplan. Fasespennngen måles mellom spennngskldens nllpnkt (stjernepnkt), og fasen. Lnjespennngen som måles mellom fasene er.7 ganger større enn den målte fasespennngen. Î Û Fg. Strøm ved resstv belastnng. Î 0 0 Ueff I eff Effektvverden tlstrømmen Û Î Toppverden tlstrømmen Î I eff = t (ms) 6

7 Electrcal Installaton Tester Grnnleggende teor for et IT-net Fg. strøm ved ndktv belastnng. Fg. 4 strøm ved kapastv belastnng. Û X L X L =πfl XL 0 0 t (ms) U eff I eff Effektvverden tl strømmen XL Û Î Toppverden tl strømmen X L Î I eff = Û X C XC X C = π fc I eff t (ms) 0 0 U eff Effektve rden tl strømmen X C Û Î Toppverde n tl strømmen X C Î Ieff = Fg. 5 Trefase spennng. Generelt et IT nett er U=0 V og U-= 0 V, og et TN nett er U= 0 V og U- = 400 V. U = U =.7 - I fg. 6 vses en trefase spennngsklde som belastes med tre lke resstanser koblet stjerne. Strømmen de tre faselederne er lke store og har samme vnkel som spennngen.stjernepnktet for belastnngen lgger på samme potensal som stjernepnktet for spennngstlførselen. Û - Û Û Û - Û Û U - = U For IT: U = 0 V, U - = 0 V For TN: U = 0 V, U - = 400 V 7

8 65B/654B Instrksjonsark De forskjellge fasespennngene kan måles enten mellom nllpnktet tl spennngsklden og hver fase, eller mellom nllpnktet tl belastnngen og hver fase. Den målte spennngen mellom nllpnktene og hver fase blr lk. Hvs d er avhengg av å måle fasespennngen kan d benytte lke motstander og koble dsse stjerne som vst fg. 6. Da får d tlgang tl et nllpnkt og kan måle fasespennngen. Metoden kan også benyttes for å måle faseeffekt. Om belastnngene kke er lke vl nllpnktet på belastnngen forskyve seg forhold tl nllpnktet på spennngsklden. Se fg. 7. Spennngene mellom belastnngens nllpnkt og de tre fasene blr lke på grnn av denne nllpnktsforskyvnngen. Fg. 6 Trefase spennng og strøm, Ohmsk motstand Û Û Û `Î Î Î. = = Fg. 7 Forskyvnng av belastnngens 0-pkt. = < Î I Î Û Û Û Û Û Û 8

9 Electrcal Installaton Tester Grnnleggende teor for et IT-net I fg. 8 belastes den trefasede spennngsklden med tre lke kapastanser koblet stjerne. Strømmen de tre faselederne blr lke stor og lgger med en vnkel på 90 foran sn respektve spennng. Belastnngens stjernepnktet lgger på samme potensal som spennngstlførselens stjernepnkt. De forskjellge fasespennngene kan også her måles enten mellom nllpnktet tl spennngsklden og hver fase, eller mellom nllpnktet tl belastnngen og hver fase. Den målte spennng mellom nllpnktene og hver fase blr lk. Om belastnngene kke er lke vl nllpnktet på belastnngen forskyve seg forhold tl nllpnktet tl spennngsklden. Se fg 9 Spennngen mellom belastnngens nllpnkt og de tre fasene blr lke på grnn av denne nllpnktsforskyvnngen. Fg. 8 Trefase spennng og strøm, kapastv last. Û Û Î Î Î Û C C C C =C =C Fg. 9 Forskyvnng av belastnngens 0-pkt. C C C C =C >C Î Î Î Û Û Û Û Û Û 9

10 65B/654B Instrksjonsark Jordfel I et IT-nett er transformatorens nllpnkt kke koblet tl jord. Jord bndes tl nettsystemet gjennom den kapastve bndngen hver fase har mot jord. Normalt er stjernepnktet på transformatoren koblet tl jord gjennom et overspennngsvern som kalles en dsneyter. Se fg. 0. Denne blr først ledende dersom spennngen mellom nllpnktet og jord kommer over et vsst nvå. Ellers fngerer den som en solator. Når v måler spennngen mellom hver fase og jord et ITnett måler v egentlg spennngen over den kapastve koblngen. Måler v lk spennng mellom hver enkelt fase og jord kan v trekke to forskjellge sltnnger:. Det er kke jordfel transformatorkretsen. Den kapastve bndngen mellom hver fase og jord er lk for de tre fasene.. Hvs dsneyteren er defekt etableres en forbndelse mellom transformatorens nllpnkt og jord (og blr derved et TT-nett). I dette tlfellet måler v fasespennngen t fra transformatoren og den vl være lk for de tre fasene. Ved spennngsmålng mellom fase og jord et IT-nett måler v normalt en spennng som er omtrent lk fasespennngen (spennngen mellom fase og stjernepnktet på transformatoren). Om v får jordfel over en resstans en av fasene vl jordpnktets potensal forflytte seg langs en halvsrkel omkrng den fasevektoren. Hvor jordpotensalet befnner seg er avhengg av størrelsen på resstansen og den kapastve bndngen nettet har tl jord. Û Û Û Û Û = endelg Et frskt nett c c c C C C Î C Î C Fg. 0 IT-nett ÎC Fg. Spennng mellom fase og jord. esstv jordfel Û c c c C C C Û Û Û < endelg Û Û Û < <endelg Û Û Û =0 0

11 Electrcal Installaton Tester Grnnleggende teor for et IT-net I fg. har v en jordfel over en resstans mellom fase og jord. Jordpnktets potensal har forflyttet seg langs den omtalte halvsrkelen. Hvs resstansen blr mndre flytter jordpnktets potensal seg lengre bort fra transformatorens nllpnktspotensal langs halvsrkelen. V kan måle en spennng som er 4 V mellom jord og en av de andre fasene denne stasjonen. Tl sltt, hvs resstansen blr lk nll, har v fått fll kortsltnng mellom jord og fase og v måler ngen spennng mellom dem. Mellom jord og de andre fasene måler v lnjespennngen på 0 V. I prakss kan en fel være forårsaket av en belastnng som er både ndktv og resstv, for eksempel en drossel en lysarmatr. esltatet blr at jordpnktspotensalet beveger seg bort fra potensalet tl transformatorens nllpnkt langs halvsrklene som er vst fg.. Then the voltage between earth and the dfferent phases can be more than 400 V. Ved korsltnng mellom fase og jord et IT-nett bestemmes strømmen av total resstans felkretsen og den kapastve bndngen nettet har tl jord. Strømmen går som fg og varerer avhengg av den kapastve bndngen de frske fasene har forhold tl jord. Som regel er denne felstrømmen ganske lten og løser kke t overstrømsvern. Ved kortsltnng mellom to faser et IT nett begrenses strømmen av mpedansen felsløyfen, den ytre mpedansen Z ytre, plss mpedans nstallasjonslednngene, Z ndre. Se fg 4. Z ytre består av mpedansen generatorer, transformatorer og lednngsforbndelser oppstrøms tlførselspnktet nstallasjonen. Z ndre er mpedansen lednngsforbndelser nedstrøms tlførselspnktet nstallasjonen. Fg. Spennng mellom fase og jord esstv og ndktv jordfel Û Û Û c c c Û Û Û c c c X L Û Û Û Fg. Felstrøm mellom fase og jord Et frskt nett Ved jordfel fase Û Û Û Î C Î C Î C Î C Î C

12 65B/654B Instrksjonsark V kan brke en nstallasjonstester tl å verfsere kortsltnngsstrøm og sløyfempedans mellom fasene et IT-nett. Installasjonstesteren smlerer en fel og kalklerer mpedansen og kortsltnngsstrømmen. For å få en ndkasjon på mnste kortsltnngsstrøm, I kp mn, kan d måle ved enden av krsen og mltplserer resltatet med 0,76. For å få en ndkasjon på trefase verden, Ikpmaks, kan d måle ved nntaket og mltplsere resltatet med.5. Årsaken tl at dsse resltatene bare er ndkerende er at faktorene er basert på deelle fortsetnnger mht spennng og temperatr. Kapastve lekkasjestrømmer I alle nett har v en kapastv bndng mellom fasene og mellom hver fase og jord. Denne kapastve bndngen kan bestå av ledersolasjon eller kapastve laster. Dette fører tl at nettet blr belastet med en kapastv lekkasjestrøm. Denne strømmen er tl stede selv om v kke har tlkoblet nettet andre belastnnger. Jo mer tbygd nettet er jo større vl den kapastve bndngen bl, og dermed blr den kapastve lekkasjestrømmen også større. Om den kapastve bndngen er lk mellom hver fase og jord så vl jord lgge på samme spennngspotensal som nllpnktet tl transformatoren. Strømmen gjennom hver kapastans vl ha en vnkel på 90 foran sn respektve spennng. Det blr også lk spennng mellom hver fase og jord. Hvs den kapastve bndngen mellom hver fase og jord er forskjellg blr spennngen mellom hver fase og jord også forskjellg. Fg. 4 Kortslttnngsstrøm IT-nett Zytre Z ytre Z ytre Z ndre Z ndre Fg. 5 Lekkstrøm en nstallasjon IΔ c CH CH c c c H c H C C C Î C Û Û Î CH Î CH Î C Û Î C (Î CH + Î CH )= Î CH`

13 Electrcal Installaton Tester Grnnleggende teor for et IT-net Størrelsen på lekkasjestrømmen er avhengg av den kapastve bndngen hver fase har mot jord. I eksempelvs en standard enebolg tlknyttet et IT-nett kan lekkasjestrømmen komme opp 0 ma. Strømmen er satt sammen av to kapastve komponenter som lgger med en vnkel på 90 foran sn respektve fasestrøm. Vnkelen mellom de to komponentene er 0. Se fg 5. Fg. 6 Test av jordfelbryter IΔ M Jordfelbrytere et IT-nett I NEK 400:00 kommer det fram at det er krav tl tkoblng av jordfel på forbrkerkrser som er tlknyttet en transformator et offentlg nett. Den praktske løsnngen er ofte å nstallere en jordfelbryter foran felen. c c c c H c H C C C Î C CH CH Måleverk Før en jordfelbryter testes må alle laster nedstrøms denne kobles t ford alle laster har en lekkasjestrøm tl jord. Denne lekkasjestrømmen adderes tl teststrømmen et testnstrment drver og påvrker målngene. Dette skyldes at de fleste nstallasjonstestere med jordfelbryterfnksjon fngerer som fg. 6. Instrmentet legger nn en resstv belastnng mellom en fase og jord. Strømmen som drves av testeren er fase med den fasespennngen som kobles tl jord va resstansene som nstrmentet legger nn. Det er smmen av strømmen generert av målenstrmentet og tlstedeværende lekkasjestrømmer som tløser jordfelbryteren. Avhengg av hvlken fase testeren kobler mot jord kan v få to forskjellge avlesnnger. På den ene fasen kan v få en tløsnngsstrøm som lgger nder den sanne karakterstkken, og på den andre en som lgger over. ett verd er omtrent gjennomsnttet mellom de målte verdene. Û Û Û Î C Î C Î M Î T Î CH`

14 65B/654B Instrksjonsark Enkelte ganger kan v oppleve at jordfelbryteren kke tløses. Det kan være en fel på jordfelbryteren, med det er sjelden tlfellet. Det er mer sannsynlg at jordfelbryteren er galt nstallert. Hvs, for eksempel, en trefase jordfelbryter er plassert for nær transformatoren vl den kke tløses. Se fg. 7. I et IT-nett bestemmes jordfelstrømmen av den kapastve bndngen hver fase har tl jord. NEK 400 anbefaler at strømmen for første jordfel kalkleres tl ma per kva transformator størrelse. Noen ganger er den kapastve bndngen så lten at en jordfelstrøm aldr når en verd som er høy nok tl å tløse en jordfelbryter. Dette skjer ofte små, lte tbygde nett. Fg. 7 Felt 4

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Guide for Bilunderholdning 2002-2003

Guide for Bilunderholdning 2002-2003 Gude for Blunderholdnng 2002-2003 Våg å møte fremtden Alt du trenger for å kunne kjøre nn fremtden er hva Poneer lover deg. La Poneer's nye blnavgerngssystemer gude deg dt. Bl underholdt av uforlgnelg

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

PRS PIONEER REFERENCE SERIES

PRS PIONEER REFERENCE SERIES PRS PIONR RRN SRIS KSKLUSIV LYDPRKSJON Omg deg med luksurøs, krystallklar lyd med PRS Poneer Reference Seres. Når det gjelder førsteklasses lyd er det ngen som kommer nærmere. PRS har satt standard for

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 2007/5 Notater Bente Halvorsen Notater Brukervelednng for SHE-ARmodellen En regnearkmodell for smulerng av usoldnngenes aggregerte elektrstetsetterspørsel Forsknngsavdelng/Seksjon for energ og mljøøkonom

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

RENE GULV. Kärcher rengjøringsmaskiner OPPSKURINGSMASKINER GULVVASKEMASKINER TEPPERENSERE STØVSUGERE FEIEMASKINER + MYE MER. Avsender - Kärcher AS

RENE GULV. Kärcher rengjøringsmaskiner OPPSKURINGSMASKINER GULVVASKEMASKINER TEPPERENSERE STØVSUGERE FEIEMASKINER + MYE MER. Avsender - Kärcher AS Avsender - Kärcher AS RENE GULV Kärcher rengjørngsmaskner OPPSKURINGSMASKINER GULVVASKEMASKINER TEPPERENSERE STØVSUGERE FEIEMASKINER + MYE MER Gyldg frem tl 01.07.2014 - Prsene er kun gyldge hos deltagende

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012 Fokus nr 4 P desemb P 2012 gs1 the global language of busness M effektv lstkk EPC/ skap store gevnst GS1-system nøkkelen tl suksess 4 6 nnhold led Isonor IT AS EDI Gjort enkelt! M effektv mljøvennlg transport

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer