1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift"

Transkript

1 65B/654B Installasjonstest på et IT anlegg drft Utførng av testene Spennngsmålnger Testeren kan brkes som et ac voltmeter hvor spennng og frekvens kan vses samtdg ved å sette rotasjonsbryteren tl V. Alle spennngsmålnger eller hovedlednng, tføres mellom den røde L-, den blå lederen tl nntak N (blå), og den grønne PEnngangen. Trykk og velg L-N for å vse spennng mellom faser. Eller, velg L-PE eller N-PE for å vse spennng mellom en fase og PE-forbndelsen. Det er kke nødvendg å trykke TEST knappen. Ved brk av testlednngene kobles rød testlednng tl L-nngangen (rød) og grønn testlednng tl PE-nngangen (grønn). I et IT-nett er denne spennngen rndt 0 V. I et IT-nett er normalt spennngen mellom hver av fasene og jord rndt 0 V. Denne spennngen kan varere ford den kapastve bndngen hver fase har tl jord kan endre seg eller ford det ekssterer en felstasjonv. N (L) PE (L) L (L) B G L L PE PN (Norwegan) September Flke Corporaton. All rghts reserved.

2 65B/654B Instrksjonsark Sløyfempedansmålnger Flke 650-seren kan tføre to typer sløyfempedansmålnger på et IT system; fase tl fase eller fase tl jord. Målng av fase-tl-fase-krets For å måle fase tl fase settes rotasjonsbryteren tl og måleområde L-N velges med fnksjonstast. For å kompensere for motstanden, brk Zero-adapteret testlednngen som brkes kortslttes alle lederne og trykkes. Ved brk av testlednngene kobles rød testlednng tl L-nngangen (rød) og blå testlednng tl N- nngangen (blå). Ved brk av nettestlednngen med støpsel kobles rød leder tl L-nngangen (rød) og blå leder tl N-nngangen (blå) og støpselet settes stkkontakten. Trykk knappen for å starte testenv. ZEO > s 4 L-N ZEO F MEMOY F F F4 Målng av fase-tl-jord-krets En mpedansmålng mellom fase og jord et IT-nett er avhengg av tlstanden tl IT-nettet. På et frskt anlegg skal det være en veldg høy mpedans. Lave mpedansverder kan være forårsaket av en kortslttet dsneyter, laster koblet tl systemet eller at det ekssterer en førstefel tlstand. Dette er kke en vanlg test ford systemets tlstand må være kjent før betydnngen av resltatet kan avgjøres. N (L) L L (L) L PE

3 Electrcal Installaton Tester Utførng av testene For å tføre en målng mellom fase og jord settes rotasjonsbryteren tl og L-N velges med fnksjonstast. For å kompensere for motstanden testlednngen som brkes kortslttes alle lederne og trykkes. Ved brk av testlednngene kobles rød leder tl L- nngangen (rød) og den blå lederen tl N-nngangen (blå). Testlednngene kobles mellom fase og jord på kretsen som testes. Ved brk av nettestlednngen kobles rød leder tl L-nngangen (rød) og grønn leder tl N-nngangen (blå), la den blå lederen være frakoblet og sett støpselet stkkontakten. Trykk for å starte testen. Hvs spennngen mellom fase og jord er mndre enn 00 V vl d kke få avlest mpedansen. Sn støpselet for å teste den andre fasen. Dsse testene vl tløse eventelle jordfelbrytere. Proben med nnebygd testknapp kan brkes for alle typer sløyfempedanstest. Testknappen på proben har samme fnksjon som å trykke på TEST knappen på nstrmentet. På denne måten kan testen startes når probene holdes. B G 4 L-N ZEO > s ZEO MEMOY F F F F4 Test av jordfelbrytere (CD test) Alle jordfelbrytere er tstyrt med en testknapp. Ved å trykke på denne knappen genereres en strøm gjennom strømspolen nternt jordfelbryteren, og det testes om den er orden. Testen forteller kke om jordfelbryteren fngerer den nstallasjonen den er satt, eller om den tløses nnenfor den korrekte karakterstkken. Flke 650-seren testere kan måle både tløserkarakterstkken og verfsere om jordfelbryteren fngerer korrekt nstallasjonen. B G

4 65B/654B Instrksjonsark Flke 650-seren kan tføre to typer målnger: tløsertd og tløsestrøm. Ved test av tløsertd (ΔT) drves den valgte strømmen og tden før bryteren tløses blr målt. Ved test av tløserstrøm (IΔN) drves strømmer fra 0 % tl 0 % av den valgte strømmen for å avgjøre hvlken strøm som tløser bryteren. Begge testene vser også den maksmale felspennngen som oppstår nder testen. For å måle tløsertden settes rotasjonsbryteren tl ΔT. Velg jordfelbryterens merkestrøm (0-000 ma) med tasten. Velg strømmltplkator (x/, x, x5) med tasten. Velg CD-type (AC, A, AC & S, A & S, B, or B & S) med. Velg startfase (0 eller 80 ) med tasten. Trykk for å starte testen. For å måle tløserstrømmen settes rotasjonsbryteren tl IΔN. Velg jordfelbryterens merkestrøm (0-500 ma) med tasten. Velg CD-type (AC, A, AC & S, A & S, B, or B & S) med. Velg startfasen (0 eller 80 ) med tasten. Trykk for å starte testen. Type B jordfelbrytere kan bare testes på panelet. Andre typer kan testes på panelet eller sokkelen. Koble lednngen som vst øvre del av fgren, for å måle ved panelet. Med alle lastene på denne kretsen frakoblet blr resltatet en korrekt målng av karakterstkken tl jordfelbryteren. For å måle en stkkontakt brkes adapteren mellom N- og PE-nngangene. Brk nettestlednngen og koble rød leder tl L-nngangen (rød) og grønn leder tl adapteren før støpselet settes stkkontakten. Trykk for å starte testen. Sn støpselet for å teste den andre fasen. Hvs resltatet er det samme begge målngene er kke resltatet påvrket av lekkstrømmer kretsen. Hvs resltatene er forskjellge kan årsaken være at det går lekkstrømmer kretsen. ett måleverd er omtrent gjennomsnttet av de to målngene. B B G Nettstrøm G Jordfelbryter PE (L/grønn) N (L/blå) L (L/rød) 4

5 Electrcal Installaton Tester Grnnleggende teor for et IT-net Grnnleggende teor for et IT-net Spennng En snsformet vekselspennng kan beskrves som fg.. V tenker oss en spennngsvektor, Û, som roterer rndt et plan. I et 50 Hz spennngsnett er omdrenngstden 0 ms. Vektoren roterer 60 grader eller π radaner, som er en perode. I neste perode gjentar det hele seg og v får et perodsk sgnal. V kan avlese spennngens momentanverd med et nstrment som måler spennngen ved hvert tdspnkt. Momentanverder er ofte beskrevet med små bokstaver (= spennngens momentanverd). Når spennngsvektoren har foretatt en rotasjon avsetter den momentanverdene langs en tdsakse. V får et snsformet perodsk sgnal. Et håndholdt nstrment med en nmersk skjerm måler bare effektvverden (rms verden). Denne verden brkes effektberegnnger. Ueff er den effektve verden tl spennngen. Forholdet mellom spennngens toppverd og effektvverd vl alltd være roten av for en snsformet krve. U eff = Û 80º Û U eff Fg. Spennng Û - Toppverden tl spennngen Û 0 0 t (ms) π π 80º 60º Effektvve rden tl spennngen For snsformet spennnger forholdet: U Strøm ved lneære belastnnger Strøm vl flyte en lkket krets hvor v har en spennngsklde som kan generere en strøm. Strømmen er et resltat av formen på spennngen og typen belastnng. Det fnnes tre lneære belastnngskomponenter; resstanser, kondensatorer og spoler. Når dsse påtrykkes en lneær spennng vl strømmen også bl lneær. eff = Û 5

6 65B/654B Instrksjonsark Når belastnngen er resstv og spennngen er snsformet kan strømmen beskrves som en vektor som roterer rndt et plan og avsetter momentanverdene langs en tdsakse (som tdlgere beskrevet for spennngen). Strømmens toppverd er toppverden tl spennngen dvdert med resstansen kretsen, og det samme gjelder for effektvverden. For en snsformet strøm vl forholdet mellom effektvverd og toppverd alltd være roten av. Î Î Î I eff = = =.44 I eff I eff Med et nstrment som kan måle både rms- og toppverd kan d sjekke om forholdet er.44. Om d får en avvkende verd kan d trekke den sltnng at strømmen eller spennngen d måler kke er rent snsformet. I fg. ser d at strømmens vektor har samme retnng som spennngens vektor. Strømmen er snsformet og går gjennom nll og har toppverd samtdg med spennngen. Vnkelen mellom strøm og spennng er nll. Ved ndktv belastnng, se fg., er verden på strømmen bestemt av verden på spennngen og mpedansen kretsen. Som d ser av fgren lgger strømmen med en vnkel på 90 etter spennngen. Ved kapastv belastnng, se fg 4, er også verden på strømmen bestemt av verden på spennngen og mpedansen kretsen. I dette tlfellet lgger strømmen med en vnkel på 90 foran spennngen. Et trefase spennngssystem kan beskrves som fg. 5. Tre spennngsvektorer med en vnkel på 0 mellom roterer et plan og avsetter sne momentanverder langs et tdsplan. Fasespennngen måles mellom spennngskldens nllpnkt (stjernepnkt), og fasen. Lnjespennngen som måles mellom fasene er.7 ganger større enn den målte fasespennngen. Î Û Fg. Strøm ved resstv belastnng. Î 0 0 Ueff I eff Effektvverden tlstrømmen Û Î Toppverden tlstrømmen Î I eff = t (ms) 6

7 Electrcal Installaton Tester Grnnleggende teor for et IT-net Fg. strøm ved ndktv belastnng. Fg. 4 strøm ved kapastv belastnng. Û X L X L =πfl XL 0 0 t (ms) U eff I eff Effektvverden tl strømmen XL Û Î Toppverden tl strømmen X L Î I eff = Û X C XC X C = π fc I eff t (ms) 0 0 U eff Effektve rden tl strømmen X C Û Î Toppverde n tl strømmen X C Î Ieff = Fg. 5 Trefase spennng. Generelt et IT nett er U=0 V og U-= 0 V, og et TN nett er U= 0 V og U- = 400 V. U = U =.7 - I fg. 6 vses en trefase spennngsklde som belastes med tre lke resstanser koblet stjerne. Strømmen de tre faselederne er lke store og har samme vnkel som spennngen.stjernepnktet for belastnngen lgger på samme potensal som stjernepnktet for spennngstlførselen. Û - Û Û Û - Û Û U - = U For IT: U = 0 V, U - = 0 V For TN: U = 0 V, U - = 400 V 7

8 65B/654B Instrksjonsark De forskjellge fasespennngene kan måles enten mellom nllpnktet tl spennngsklden og hver fase, eller mellom nllpnktet tl belastnngen og hver fase. Den målte spennngen mellom nllpnktene og hver fase blr lk. Hvs d er avhengg av å måle fasespennngen kan d benytte lke motstander og koble dsse stjerne som vst fg. 6. Da får d tlgang tl et nllpnkt og kan måle fasespennngen. Metoden kan også benyttes for å måle faseeffekt. Om belastnngene kke er lke vl nllpnktet på belastnngen forskyve seg forhold tl nllpnktet på spennngsklden. Se fg. 7. Spennngene mellom belastnngens nllpnkt og de tre fasene blr lke på grnn av denne nllpnktsforskyvnngen. Fg. 6 Trefase spennng og strøm, Ohmsk motstand Û Û Û `Î Î Î. = = Fg. 7 Forskyvnng av belastnngens 0-pkt. = < Î I Î Û Û Û Û Û Û 8

9 Electrcal Installaton Tester Grnnleggende teor for et IT-net I fg. 8 belastes den trefasede spennngsklden med tre lke kapastanser koblet stjerne. Strømmen de tre faselederne blr lke stor og lgger med en vnkel på 90 foran sn respektve spennng. Belastnngens stjernepnktet lgger på samme potensal som spennngstlførselens stjernepnkt. De forskjellge fasespennngene kan også her måles enten mellom nllpnktet tl spennngsklden og hver fase, eller mellom nllpnktet tl belastnngen og hver fase. Den målte spennng mellom nllpnktene og hver fase blr lk. Om belastnngene kke er lke vl nllpnktet på belastnngen forskyve seg forhold tl nllpnktet tl spennngsklden. Se fg 9 Spennngen mellom belastnngens nllpnkt og de tre fasene blr lke på grnn av denne nllpnktsforskyvnngen. Fg. 8 Trefase spennng og strøm, kapastv last. Û Û Î Î Î Û C C C C =C =C Fg. 9 Forskyvnng av belastnngens 0-pkt. C C C C =C >C Î Î Î Û Û Û Û Û Û 9

10 65B/654B Instrksjonsark Jordfel I et IT-nett er transformatorens nllpnkt kke koblet tl jord. Jord bndes tl nettsystemet gjennom den kapastve bndngen hver fase har mot jord. Normalt er stjernepnktet på transformatoren koblet tl jord gjennom et overspennngsvern som kalles en dsneyter. Se fg. 0. Denne blr først ledende dersom spennngen mellom nllpnktet og jord kommer over et vsst nvå. Ellers fngerer den som en solator. Når v måler spennngen mellom hver fase og jord et ITnett måler v egentlg spennngen over den kapastve koblngen. Måler v lk spennng mellom hver enkelt fase og jord kan v trekke to forskjellge sltnnger:. Det er kke jordfel transformatorkretsen. Den kapastve bndngen mellom hver fase og jord er lk for de tre fasene.. Hvs dsneyteren er defekt etableres en forbndelse mellom transformatorens nllpnkt og jord (og blr derved et TT-nett). I dette tlfellet måler v fasespennngen t fra transformatoren og den vl være lk for de tre fasene. Ved spennngsmålng mellom fase og jord et IT-nett måler v normalt en spennng som er omtrent lk fasespennngen (spennngen mellom fase og stjernepnktet på transformatoren). Om v får jordfel over en resstans en av fasene vl jordpnktets potensal forflytte seg langs en halvsrkel omkrng den fasevektoren. Hvor jordpotensalet befnner seg er avhengg av størrelsen på resstansen og den kapastve bndngen nettet har tl jord. Û Û Û Û Û = endelg Et frskt nett c c c C C C Î C Î C Fg. 0 IT-nett ÎC Fg. Spennng mellom fase og jord. esstv jordfel Û c c c C C C Û Û Û < endelg Û Û Û < <endelg Û Û Û =0 0

11 Electrcal Installaton Tester Grnnleggende teor for et IT-net I fg. har v en jordfel over en resstans mellom fase og jord. Jordpnktets potensal har forflyttet seg langs den omtalte halvsrkelen. Hvs resstansen blr mndre flytter jordpnktets potensal seg lengre bort fra transformatorens nllpnktspotensal langs halvsrkelen. V kan måle en spennng som er 4 V mellom jord og en av de andre fasene denne stasjonen. Tl sltt, hvs resstansen blr lk nll, har v fått fll kortsltnng mellom jord og fase og v måler ngen spennng mellom dem. Mellom jord og de andre fasene måler v lnjespennngen på 0 V. I prakss kan en fel være forårsaket av en belastnng som er både ndktv og resstv, for eksempel en drossel en lysarmatr. esltatet blr at jordpnktspotensalet beveger seg bort fra potensalet tl transformatorens nllpnkt langs halvsrklene som er vst fg.. Then the voltage between earth and the dfferent phases can be more than 400 V. Ved korsltnng mellom fase og jord et IT-nett bestemmes strømmen av total resstans felkretsen og den kapastve bndngen nettet har tl jord. Strømmen går som fg og varerer avhengg av den kapastve bndngen de frske fasene har forhold tl jord. Som regel er denne felstrømmen ganske lten og løser kke t overstrømsvern. Ved kortsltnng mellom to faser et IT nett begrenses strømmen av mpedansen felsløyfen, den ytre mpedansen Z ytre, plss mpedans nstallasjonslednngene, Z ndre. Se fg 4. Z ytre består av mpedansen generatorer, transformatorer og lednngsforbndelser oppstrøms tlførselspnktet nstallasjonen. Z ndre er mpedansen lednngsforbndelser nedstrøms tlførselspnktet nstallasjonen. Fg. Spennng mellom fase og jord esstv og ndktv jordfel Û Û Û c c c Û Û Û c c c X L Û Û Û Fg. Felstrøm mellom fase og jord Et frskt nett Ved jordfel fase Û Û Û Î C Î C Î C Î C Î C

12 65B/654B Instrksjonsark V kan brke en nstallasjonstester tl å verfsere kortsltnngsstrøm og sløyfempedans mellom fasene et IT-nett. Installasjonstesteren smlerer en fel og kalklerer mpedansen og kortsltnngsstrømmen. For å få en ndkasjon på mnste kortsltnngsstrøm, I kp mn, kan d måle ved enden av krsen og mltplserer resltatet med 0,76. For å få en ndkasjon på trefase verden, Ikpmaks, kan d måle ved nntaket og mltplsere resltatet med.5. Årsaken tl at dsse resltatene bare er ndkerende er at faktorene er basert på deelle fortsetnnger mht spennng og temperatr. Kapastve lekkasjestrømmer I alle nett har v en kapastv bndng mellom fasene og mellom hver fase og jord. Denne kapastve bndngen kan bestå av ledersolasjon eller kapastve laster. Dette fører tl at nettet blr belastet med en kapastv lekkasjestrøm. Denne strømmen er tl stede selv om v kke har tlkoblet nettet andre belastnnger. Jo mer tbygd nettet er jo større vl den kapastve bndngen bl, og dermed blr den kapastve lekkasjestrømmen også større. Om den kapastve bndngen er lk mellom hver fase og jord så vl jord lgge på samme spennngspotensal som nllpnktet tl transformatoren. Strømmen gjennom hver kapastans vl ha en vnkel på 90 foran sn respektve spennng. Det blr også lk spennng mellom hver fase og jord. Hvs den kapastve bndngen mellom hver fase og jord er forskjellg blr spennngen mellom hver fase og jord også forskjellg. Fg. 4 Kortslttnngsstrøm IT-nett Zytre Z ytre Z ytre Z ndre Z ndre Fg. 5 Lekkstrøm en nstallasjon IΔ c CH CH c c c H c H C C C Î C Û Û Î CH Î CH Î C Û Î C (Î CH + Î CH )= Î CH`

13 Electrcal Installaton Tester Grnnleggende teor for et IT-net Størrelsen på lekkasjestrømmen er avhengg av den kapastve bndngen hver fase har mot jord. I eksempelvs en standard enebolg tlknyttet et IT-nett kan lekkasjestrømmen komme opp 0 ma. Strømmen er satt sammen av to kapastve komponenter som lgger med en vnkel på 90 foran sn respektve fasestrøm. Vnkelen mellom de to komponentene er 0. Se fg 5. Fg. 6 Test av jordfelbryter IΔ M Jordfelbrytere et IT-nett I NEK 400:00 kommer det fram at det er krav tl tkoblng av jordfel på forbrkerkrser som er tlknyttet en transformator et offentlg nett. Den praktske løsnngen er ofte å nstallere en jordfelbryter foran felen. c c c c H c H C C C Î C CH CH Måleverk Før en jordfelbryter testes må alle laster nedstrøms denne kobles t ford alle laster har en lekkasjestrøm tl jord. Denne lekkasjestrømmen adderes tl teststrømmen et testnstrment drver og påvrker målngene. Dette skyldes at de fleste nstallasjonstestere med jordfelbryterfnksjon fngerer som fg. 6. Instrmentet legger nn en resstv belastnng mellom en fase og jord. Strømmen som drves av testeren er fase med den fasespennngen som kobles tl jord va resstansene som nstrmentet legger nn. Det er smmen av strømmen generert av målenstrmentet og tlstedeværende lekkasjestrømmer som tløser jordfelbryteren. Avhengg av hvlken fase testeren kobler mot jord kan v få to forskjellge avlesnnger. På den ene fasen kan v få en tløsnngsstrøm som lgger nder den sanne karakterstkken, og på den andre en som lgger over. ett verd er omtrent gjennomsnttet mellom de målte verdene. Û Û Û Î C Î C Î M Î T Î CH`

14 65B/654B Instrksjonsark Enkelte ganger kan v oppleve at jordfelbryteren kke tløses. Det kan være en fel på jordfelbryteren, med det er sjelden tlfellet. Det er mer sannsynlg at jordfelbryteren er galt nstallert. Hvs, for eksempel, en trefase jordfelbryter er plassert for nær transformatoren vl den kke tløses. Se fg. 7. I et IT-nett bestemmes jordfelstrømmen av den kapastve bndngen hver fase har tl jord. NEK 400 anbefaler at strømmen for første jordfel kalkleres tl ma per kva transformator størrelse. Noen ganger er den kapastve bndngen så lten at en jordfelstrøm aldr når en verd som er høy nok tl å tløse en jordfelbryter. Dette skjer ofte små, lte tbygde nett. Fg. 7 Felt 4

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt parallelle kretser Krchhoffs

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer 009 04 Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov 30.0.04 INF 4 Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Oppgave 3, SØK400 våren 2002, v/d. Lund

Oppgave 3, SØK400 våren 2002, v/d. Lund Oppgave 3, SØK400 våren 00, v/d. Lnd En bonde bonde dyrker poteter. Hvs det blr mldvær, blr avlngen 0. Hvs det blr frost, blr avlngen. Naboen bonde, som vl være tsatt for samme vær, dyrker også poteter,

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Løsnnger lle oppgaver er merket ut fra vanskelghetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg Hypotesetestng testng av enkelthypoteser Oppgave 1.* Når v tester enkelthypoteser ved hjelp

Detaljer

Løsningsforslag for regneøving 2

Løsningsforslag for regneøving 2 TFE4 Dgtalteknkk med kretsteknkk Løsnngsforslag tl regneøng årsemester 8 Løsnngsforslag for regneøng Utleert: fredag 5. februar 8 Oppgae : a b Krets Benytt følgende erder: a A, b A, Ω, Ω, 5Ω a) Fnn spennngene

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Tirsdag 15. mai 2001 Tid: 09:00 14:00

EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Tirsdag 15. mai 2001 Tid: 09:00 14:00 Norges teknsk naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag Sde 1 av 9 Faglg kontakt under eksamen: Enar Rønqust, tlf. 73 59 35 47 EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Trsdag 15. ma 2001 Td:

Detaljer

Magnetisk nivåregulering. Prosjektoppgave i faget TTK 4150 Ulineære systemer. Gruppe 4: Rune Haugom Pål-Jørgen Kyllesø Jon Kåre Solås Frode Efteland

Magnetisk nivåregulering. Prosjektoppgave i faget TTK 4150 Ulineære systemer. Gruppe 4: Rune Haugom Pål-Jørgen Kyllesø Jon Kåre Solås Frode Efteland Magnetsk nvåregulerng Prosjektoppgave faget TTK 45 Ulneære systemer Gruppe 4: Rune Haugom Pål-Jørgen Kyllesø Jon Kåre Solås Frode Efteland Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... Innlednng... Oppgave

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton på -tallet. Programmerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe med kode eller å skrve kode å gøre. Dynamsk for

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

EKSAMEN ny og utsatt løsningsforslag

EKSAMEN ny og utsatt løsningsforslag 8.. EKSAMEN n og utsatt løsnngsorslag Emnekode: ITD Dato:. jun Hjelpemdler: - To A-ark med valgrtt nnhold på begge sder. Emnenavn: Matematkk ørste deleksamen Eksamenstd: 9.. Faglærer: Chrstan F Hede -

Detaljer

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesnng 3 MET359 Økonometr ved Davd Kreberg Vår 0 Oppgaver Alle oppgaver er merket ut fra vanskelghetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg Multple regresjon Oppgave.* Ta utgangspunkt

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Stivt legemers dynamikk

Stivt legemers dynamikk Stvt legemers dynamkk 8.04.06 FYS-MEK 0 8.04.06 otasjon av et stvt legeme: defnsjon: z m treghetsmoment for legemet om aksen z (som går gjennom punktet O) kontnuerlg legeme med massetetthet (r) m ) dv

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF8052 VISUALISERING ONSDAG 11. DESEMBER 2002 KL LØSNINGSFORSLAG

EKSAMEN I FAG SIF8052 VISUALISERING ONSDAG 11. DESEMBER 2002 KL LØSNINGSFORSLAG Sde a 9 TU orges teknsk-natrtenskapelge nerstet Fakltet for fyskk nformatkk og matematkk Instttt for datateknkk og nformasjonstenskap EKSAME I FAG SIF85 VISUALISERIG OSDAG. DESEMER KL. 9. 4. LØSIGSFORSLAG

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. ECON13: EKSAMEN 14V TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt >. Oppgave 1 Innlednng. Rulett splles på en rekke kasnoer

Detaljer

SIF4012 og MNFFY103 høst 2002: Sammendrag uke 44 (Alonso&Finn )

SIF4012 og MNFFY103 høst 2002: Sammendrag uke 44 (Alonso&Finn ) SIF402 og MNFFY03 høst 2002: Sammendrag uke 44 (Alonso&Fnn 26.4-26.6) Magnetsme To effekter når et materale påvrkes av et ytre magnetfelt B:. nnrettng av permanente atomære (evt. molekylære) magnetske

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag . desember 6 EKSAMEN Løsnngsorslag Emnekode: ITD Emnenavn: Matematkk ørste deleksamen Dato:. desember 6 Hjelpemdler: - To A-ark med valgrtt nnold på begge sder. - Formelete. - Kalkulator som deles ut samtdg

Detaljer

Sorterings- Algoritmer

Sorterings- Algoritmer Hva er sorterng? Sorterngs- Algortmer Algortmer og Datastrukturer Input: en sekvens av N nummer Output: reorganserng nput-sekvensen slk at: a < a < a... < a n- < a n V søker algortmer som gjør dette på

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Geometriske operasjoner

Geometriske operasjoner Geometrske operasjoner INF 23 27.2.27 Kap. 9 (samt 5.5.2) Geometrske operasjoner Affne transformer Interpolasjon Samregstrerng av blder Endrer på pkslenes possjoner ransformerer pkselkoordnatene (x,) tl

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO.

UNIVERSITETET I OSLO. UNIVERSITETET I OSO. Det matematsk - naturvtenskapelge fakultet. Eksamen : FY-IN 204 Eksamensdag : 13 jun 2001 Td for eksamen : l.0900-1500 Oppgavesettet er på 5 sder. Vedlegg Tllatte hjelpemdler : ogartmepapr

Detaljer

Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 27. mai 2015 i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004

Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 27. mai 2015 i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tllegg nr 1 l Grunnprospek daer 27. ma 2015 henhold l EU's Kommsjonsforordnng nr 809/2004 Tlreelegger Oslo, 25. jun 2015 Uarbede samarbed med DNB Markes 1 av 7 Ord med sor forboksav som benyes llegg l

Detaljer

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold DESIGNMANUAL Innhold Forord Sgnaturlogo, varasjoner Rett og gal bruk av logo Oppbyggng og plasserng av logo, samt tlleggselementer Farger Typograf Plakater Program og bllettarmbånd T-skjorter... 3...4-6...7...

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer ynask prograerng Metoden ble foralsert av Rchard Bellann (RAN Corporaton på -tallet. Prograerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe ed kode eller å skrve kode å gøre. ynask for å ndkere

Detaljer

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985)

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985) alanserte søketrær VL-trær Et bnært tre er et VL-tre hvs ølgende holder: VL-trær delson-velsk og Lands, 96 play-trær leator og Tarjan, 98. orskjellen høyde mellom det høyre og det venstre deltreet er maksmalt,

Detaljer

Alle deloppgaver teller likt i vurderingen av besvarelsen.

Alle deloppgaver teller likt i vurderingen av besvarelsen. STK H-26 Løsnngsforslag Alle deloppgaver teller lkt vurderngen av besvarelsen. Oppgave a) De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Medan og kvartler for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON130 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 15.0.015 Sensur kunngjøres senest: 0.07.015 Td for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder 007/30 Notater Nna Hagesæter Notater Bruk av applkasjonen Struktur Stabsavdelng/Seksjon for statstske metoder og standarder Innold 1. Innlednng... 1.1 Hva er Struktur, og va kan applkasjonen brukes tl?...

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Tema for forelesningen var Carnot-sykel (Carnot-maskin) og entropibegrepet.

Tema for forelesningen var Carnot-sykel (Carnot-maskin) og entropibegrepet. FORELESNING I ERMOYNMIKK ONSG 29.03.00 ema for forelesnngen var arnot-sykel (arnot-maskn) og entropbegrepet. En arnot-maskn produserer arbed ved at varme overføres fra et sted med en øy temperatur ( )

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse)

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse) Fyskk / ermodynamkk Våren 2001 5. ermokjem 5.1. ermokjem I termokjemen ser v på de energendrnger som fnner sted kjemske reaksjoner. Hver reaktant og hvert produkt som nngår en kjemsk reaksjon kan beskrves

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERITETET I OO Det matematsk-naturvtenskapelge fakultet Eksamen : FY110 Elektromagnetsme Eksamensdag: 6. desember 01 Td for eksamen: 14:30 18:30 Oppgavesettet er på: sder Vedlegg: Formelark (3 sder)

Detaljer

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK O S LO - P R Ø V E N 2003 N AT U R - O G M I L J Ø FA G STILLA MARIDALEN ELVA VÅR NAVN: SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE IDUN GJÆRFABRIKK KLASSE: MARIDALEN ELVA Informasjon STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK

Detaljer

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f).

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f). Eksamen ECON 00, Sensorvelednng Våren 0 Oppgave (8 poeng ) Derver følgende funksjoner. Derver med hensyn på begge argumenter e) og f). (Ett poeng per dervasjon, dvs, poeng e og f) a) f( x) = 3x x + ln

Detaljer

De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Median og kvartiler for hver gruppe.

De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Median og kvartiler for hver gruppe. STK H-26 Løsnngsforslag Alle deloppgaver teller lkt vurderngen av besvarelsen. Oppgave I et tlfeldg utvalg på normalvektge personer, og overvektge personer, måles konsentrasjonen av 2 ulke protener blodet.

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

Tillegg 7 7. Innledning til FY2045/TFY4250

Tillegg 7 7. Innledning til FY2045/TFY4250 FY1006/TFY4215 Tllegg 7 1 Dette notatet repeterer noen punkter fra Tllegg 2, og dekker detalj målng av degenererte egenverder samt mpulsrepresentasjonen av kvantemekankk. Tllegg 7 7. Innlednng tl FY2045/TFY4250

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Geometriske operasjoner

Geometriske operasjoner Geometrske operasjoner INF 23 29..28 Kap. 2.4.4 og 2.6.5 DIP Geometrske operasjoner Affne transformer Interpolasjon Samregstrerng av blder Endrer på pkslenes possjoner ransformerer pkselkoordnatene (x,)

Detaljer

MoD233 - Geir Hasle - Leksjon 10 2

MoD233 - Geir Hasle - Leksjon 10 2 Leksjon 10 Anvendelser nettverksflyt Transportproblemet Htchcock-problemet Tlordnngsproblemet Korteste-ve problemet Nettverksflyt med øvre begrensnnger Maksmum-flyt problemet Teorem: Maksmum-flyt Mnmum-kutt

Detaljer

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

Spinntur 2017 Rotasjonsbevegelse

Spinntur 2017 Rotasjonsbevegelse Spnntur 2017 Rotasjonsbevegelse August Geelmuyden Unverstetet Oslo Teor I. Defnsjon og bevarng Newtons andre lov konstaterer at summen av kreftene F = F som vrker på et legeme med masse m er lk legemets

Detaljer

4 Energibalanse. TKT4124 Mekanikk 3, høst Energibalanse

4 Energibalanse. TKT4124 Mekanikk 3, høst Energibalanse 4 Energbalanse Innhold: Potensell energ Konservatve krefter Konserverng av energ Vrtuelt arbed for deformerbare legemer Vrtuelle forskvnngers prnspp Vrtuelle krefters prnspp Ltteratur: Irgens, Fasthetslære,

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

Arbeid og potensiell energi

Arbeid og potensiell energi Arbed og potensell energ 4.3.5 Mdtveseksamen: 6.3. Pensum: Kap. boken flere lærer på data-lab YS-MEK 4.3.5 Konservatve krefter: v kan fnne en potensalfunksjon slk at: d d energbevarng vertkal kast: mg

Detaljer

Men det at de har så like fysiske egenskaper gjq>r at det er desto vanskeligere å se forskjell på de enkelte feltspatmineralene.

Men det at de har så like fysiske egenskaper gjq>r at det er desto vanskeligere å se forskjell på de enkelte feltspatmineralene. FELTSPATGRUPPEN Feltspatene er de mest vanlge av alle bergartsdannende mneraler og utgjq>r ca. 60% av jordskorpa. Feltspat fnner v over alt, og det er noe av det fq>rste v lærer å kjenne - og noe av det

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer