FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I r 173 % I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I"

Transkript

1 SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: /12 KOMMUNESTYRE ØKONOMMELDNG 2/2011 Vedlegg: ngen (" 0konommeldng vser økonomsk status utfra kjente regnskapstall pr Den økonomske statusen vl dane grunnlaget for økonomske vudernger og forventet årsresultat. økonommeldngen nngår også oblgatorsk rapporterng om fnansforvaltnng tråd med forskrft og fnansreglement. 1 Resultatvurderng Drften av resultatenbetene samlet f ~ ~ , Budsjett Regnskap Perodsert AWík kr Forbruk % f ~ ~ httl Budsjett httl år httl 2011! lutgfter --J-----t ì._ l _~~ _ ! -13~ % -J! Overt.._.._ _.._--~-_.._ r 173 % Varabel ønn. 44 4~ 597 ~ ~~ :_-4"93 ~t % -J Sosale utgfter t , 78%.. Fast lønn --~---. Kjøp som nngår kommunal tjenesteprod + momsko ! 79%! r----_..._---_._-_..._._ ! ! KjØp som erstatter kommunal tjenesteorod r 68% Overførnger eks kl. moms komp art ! ; 69%!Sum utgftr % nntekter" Brukerbetalnger. Salgs- og leenntekter !!!! ~ %!Overførngsnntekter ekskl. syke og fødselspenger....l~?..~.q31_~ L---~ 32~ ~~ _._._..----_ r 78 % L ~ke~~ger/fø~el~-?.nge~~~--=---=~==~-==-=.:l~96 ~4-._-~~j 70H "..--~ % Statstlskudd, samt tlskudd fra kommuner og prvate L % Sum nntekter ! L 74% :!! L Netto ) ! % Drftsutgfter

2 Utgftssden vser et forbruk på 75 % forhold tl budsjett. forhold tl perodsert budsjett er dette et merforbru på 6,4 ml. kr. Perodserngen som legges tl gru forutsetter et jevnt forbruk hele året. Dette er noe forenklet da forbruksmønsteret vl varere noe løpet av året. Når det gjelder fast lønn lgger det an tl et noe lavere forbru enn budsjett, dette veer noe opp for et alt for stort merforbru på varabel lønn. Ut fra tabellen er det to avvk som må vurderes ytterlgere. Det er bruken av overtd og varabel lønn. Selv om en ser dette forhold tl refusjoner er forbruket nnen dsse områdene for høyt. Drftsnntekter Når det gjelder nntekter er dsse noe lavere enn perodsert budsjett skulle tls. En gjennomgang av nntektene vser at dette vl rette seg opp løpet av året. Sentrale verksatte ttak 2011 På bakgrunn av at den økonomske utvklngen allerede ved utgangen august kke var tlfredsstlende, ble det verksatt sentrale tltak tlegg tl lokale tltak. Budsjettoppfølgngen så langt vser at merforbruket httl hovedsak skyldes overforbruk av vkarerlovertd. Overforbruk av vkarer speselt har lgget på et for høyt nvå sommerperoden. Sentrale tìltak: Tltaks beskrvelse ~---- Effekt Vurdere behovet foransetteser. Holde vacant Overtd V karbruk egne ansatte ~--~~ Vkarbruk eksterne (nsttusjon) Generell nnkjøpsstopp Stopp på reser og kurs nventar/utstyr Bedrftshelsetj eneste Sum sentrale tltak ~. -~ -~._--~-----_._ ~-~ 1-- Andre endrnger: Beskrvelse Effekt Økte pensjonskostnader Effekten tltakene er beregnet på et overordnet nvå og forhold t det en har behov for å stramme nn. Dette er tltak som vl g nye utfordrnger for ledere ulke enheter, men sett forhold tl utvklng av vkarbruk og overtd er det nødvendg med en nnskjerpelse av dagens

3 prakss. Rådmanen presserer at verksatte tltak kke skal gå ut over lv og helse. Det understrekes også at styrket tlbud, samt ordnært, skole- og barehagetlbud kke skal berøres av tltakene på en slk måte at elever 1 bar sendes hjem. Rådmannen understreker at det pålgger enhetslederne å vudere tltakenes konsekvenser samarbed med egne ledere og tltsvalgte. Alle enheter ble orentert om tltakene medo september enhetsledermøte. Full effekt av tltakene forventes fra 1. oktober. Pensjonsutgfter 2011 Pensjonsutgftene budsjetteres på bakgrunn av prognoser fra KLP. september mottar v en avregnng av de faktske pensjonsutgftene. Den vsere at pensjonsutgftene blr 3 mll. kr høyere enn forventet. Dette skyldes hovedsakelg øknng regulerngspremen for 2011 Det er vktg å understreke at regulerngspremen kke styres av KLP men av resultatet av lønns og trygdeoppgjør, for å skre de ansatte økonomske rettgheter de har krav på. Dette er arbedsgver plktg tl å gjøre uavhengg av hvlket selskap som admnstrerer kommunes pensj onsordnng. Det har de sste årene vst seg å være en utfordrng å budsjettere rktg pensjonsutgft. Dette skyldes at regulerngspremen enten har vært satt for høyt eller for lavt KLPs prognose som benytes som grunlag for budsjettet. Det er lte rådmannen får gjort forhold tl dette. Et alternatver å legge nn en buffer som tar høyde for at anslaget fra KLP er satt for lavt. 2 Resultatenhetenes rapporterng, _._ Budsjett Regnskap Perodsert Awk kr Forbruk % Netto: 2011 httl Budsjett httl år httl ~~oler _ 7Ql72 _ 7476~ 14071, 74%n ~~r'2~hager ~8 852 ~ ~_~ _~_..?~..4 %.. Helse, omsorg og plee r 77% ~tegrerng ~~so~a~-.følg..g ". 2.39~~..J9 3~~ C.- 73 % J Øvrge enheter / % ---l Sum %! Som det fremkommer av tabellen ovenfor er de største økonomske drftsutfordrngene knyttet tl enhet skole og område helse, omsorg og plee. 2.1 Skoler Omfatter alle skoler og fellesområdet skole.

4 f ,! ra~-- Utgfter : Fast lønn!varabellønn Sosale utgfter Kjøpsom nngår kommunal tjenesteprod + momsko KjØp som erstatter kommunal tjenesteprod kl. moms komp art 429!Overførnger eks Sum utgftr! nntekter" Brukerbetalnger. Salgs- og leenntekter OverførngSnntekter ekskl. syke og ~yke pengerl~.cse spe nge r Statstlskudd, samt tlskudd fra kommuner Sum nntekter fødselspenger og prvate Budsjett Netto Regnskap httl L , ~----.-r_ ! Perodsert Budsjett AWík kr Forbruk % httl år httl ~-7-~ % cl 150 % õ t 65 % % % % %! % %! ~~ % ! 58% % Merforbruk er prmært knytet tl vkarbru på Vestmyra skole. Det er gjennomført en grudg analyse og tltak er verksatt. Vdere er det uenghet mellom Fauske kommune og Bodø kommune forhold tl ekstra ressurser som kreves for oppfølgng av et fosterhjemsplassert barn som tlhører Vestmyra skole. Fauske kommune krever 0,5 mll. kr mer enn det Bodø kommune mener de skal betale. Saken er kke avklart. 2.2 Barnehager Omfatter alle barnehager og fellesområde barnehager. Utgfter Budsjétt Regnskap ~ Perodsert AWík kr Forbruk % 2011 httl Budsjett httl år httl 2011 Fast lønn ~ --= =_ s--gj5f _ 72 % _j lq~rtd.._ %-- Va rabel lønn ?~~..~ %... ~.?o..j~e utgj!!~_.._._.~... ~_822 3OO! % KjØp som nngår kommunal tjenesteprod + momsko 2161 ~ % KØD som erstatter kommunal teresteprod %! Brukerbetalnger. Salgs-og leenntekter ' " Overførnger eks kl. momskòmp art Sum utgftr nntekter"! Ov_erfør n~.rte kte rek~~_syke oj!~~se l3je nge! -l 9!.~09l :!~24 4~ ~ Sykepenger/fødselspenger QQì Statstlskudd, samt tlskudd fra kommuner og prvate SulTnntekter Netto % - 70% 69% 87% 87% 74% Forbruket så langt vser en tlfredsstlende utvklng etter at budsjettet ble regulert med hensyn tl overførnger tl prvate barnehager. Beregnng av tlskudd tl de prvate barnehagene er under kontroll og utbetalnger gjennomføres ht. de nye forskrftene. Rapporterngen fra de prvate barehagene fugerer bra. De prvate barnehagene er orentert om vedtak som berører dsse, samt at beregnngsmodeller er bltt j )

5 gjennomgått. Utfordrngene med tlskudd tl prvate barnehager er at endelg tlskudd skal beregnes når det kommunale regnskapet for 2011 forelgger. tlegg kan også endrng sammensetnngen av barn - både kommunale og prvate barnehager - påvrke tlskuddsberegnngen. 2.3 Plee og omsorg, Omfatter enhetene helsetunet 1 og 2, hjemmetjenesten, helse og mljølhablterng. Regnskap Perodsert Awk kr Forbruk % Utgfter ' httl Budsjett httl : l år httl 2011 ~~ast lønn n_~ ~ l ~!.~~ ~ 844_n ~~~~a 72 % -- Overtd 922 9~ j % -J P0rabellønn l ~ % Sosaleutgfter ?~ r 81% Kjøpsomnn ;årkommunaltenesteprod+momsko, 2497~ % Î 1 nntekter" KjØp som erstatter kommunal tjenesteprod : ! 77 % :Overførngerekskl.momskompart % Sum utgftr % 1 Brukerbetalnger. Salgs-og leenntekter % 1 \ 1()."erf~~~~~,rtE!k~:Ëk~kL~yke..gføc:~lspe~~,, n ' 90% fs'ykepengerlf!cl~s.p.enge,, L 5 27~ : 8C-- 86 %--~ Statstlskudd, samt tlskudd fra kommuner og prvate ! E)9 $umnntekter " % Netto E)7 U UL % Det er varasjoner mellom resultatene nnenfor enheten helse, plee og omsorg. Hovedårsaken tl merforbruet er store overskrdelser på varabel lønn Bruken av vkarer er for høyt. Speselt var forbruket av vkarer (nkl. nnlede vkar) veldg høyt under fereavvklngen. Dårlg planleggng av fereavvklngen er hovedårsaken tl dette ved at for mange av de fast ansatte ble tatt ut fere samtdge. Fereplanleggng for 2012 er allerede verksatt for å forhndre dette fremtden. Etter en gjennomgang velger en kke å utføre noen regulernger mellom enhetene, da en forventer at plee og omsorg totalt vl levere et økonomsk resultat tråd med budsjettet for området. _ Mulg kompensasjon for utgfter tl en særlg ressurskrevende bruker kan g en mernntekt forhold tl budsjett. Når dette skrves er mdlertd resultatet uskkert. 2.4 ntegrerng og sosal oppfølgng Omfatter enhetene NAV, voksenopplærng, flyktnngkontor, samt barne- og faleenheten.

6 ~-- Utgfter ~tønn Overtd Varabel lønn!sosale utgfter KjØp som nngår kommunal tjenesteprod + momsko KjØp som erstatter kommunal tjenesteprod!overførnger ekskl. moms komp art 429 Sum utgftr prrt~kter"'_ Brukerbetalnger. Salgs- og leenntekter rq~rf.r~-;rrlte!~te!r~:k~.2yke og ~(js..;l!~d:. ~e pen!!"./f(ldselsp.e_njl"... Statstlskudd, samt tlskudd fra kommuner og prvate Sum nntekter J Netto!! S L ! ! Awk kr Forbruk % httl år httl 2011 Budsjett Regnskap Perodsert 2011 httl Budsjett ~~ l 67 j % % ! T, % j ! t % % % n.---:.j~x500-==-7. j~ j==:=- -2~è_;,- '~:: -_-.' _Z.587-._72.'~...-._.-._---_26-65~~%.-_O-.._-_ ~6~1.. OOL..41~~ ~.z3. ~5Q_. ~ %! ,..--~ , _._.._ ' ' L ! 70 % ! 73 % Bame- og famleenheten fkk regulert opp stt budsjett etter vedtak økonommeldng 1, dette ansees som tlstrekkelg. Vdere er det et merforbruk på ntegrerngsenheten Det. Forventes at enhetene samlet er nnenfor budsjettet ved års slutt. 2.5 Øvrge enheter Øvrge enheter omfatter poltsk, admnstratve fellesområder, servcetorget, kultur, plan, storkjøkken, velgatelys, byggleendom. Utgfter L ---L! '~ _ B2Udos1j1ett Reghn,'tts..kap pebruoddsj~esttert httl AWík år kr httl Forbruk 2011 % Fast lønn r~~ ~-72%~ Overtd oo t=' ! 225%.._~!varabeønn.._ ~t %.j Sosale utgfter L-- 83 %._~ ( ø ;~;~;-;;;~ kommunal tjenes:eprod + momsko l -429î % KjØp som erstatter kommunal tjenesteorod ' 62 %!Overførngerekskl.momskompart % Sum utgftr %! nntekter"!brukerbetalnger.salgs-ogleenntekter % ~;kee:~~;:~;;~~~~:~~;/yke og fød~elspenge! t ~:~~ :--- ~~. ~~~~--..~~*~%-..._=-~~ ~ j 955 j.._~6~ StatstlsklJdd, samt tlskudd fra kommuner og prvate Q %!!Suml'ntekter : 74% Netto ! 73 % MERFORBRUK PÅ OVERTD ER PRMÆRT KNYTTET TL BRØYTNG. TLTAK ER VERKSATT FOR Å SPARE N P Å ANDRE OMRÅDER FOR Å KUNE HOLDE BUDSJETTET. EN ANNEN UTFORDRNG ER AT UTGFTEN TL STRØM ER HØYERE ENN BUDSJETTERT. DET ER VERKSATT TLTAK NNENFOR BYGG OG EENDOM FOR Å KOMPENSERE FOR DETTE. 3 Fellesområder

7 Skatt og rammetskudd For beregnng av skatt og rammetlskudd benytes prognosemodellen tl KS. Denne modellen benytes for å budsjettere skatt og rametlskudd, da den har vst seg å være svært treffskker. Prognosen er kke endret fra økonommeldng 1. Eendomsskatt nntekter så langt er tråd med budsjett. Renteutgfter budsjett 2011 er det lagt nn en forventet gjennomsnttsrente på 3,0 %. Fram tl jun 2011 lå den effektve renta på ca. 2,7 % på hovedtyngden av våre lån. tlegg utgjør et fastrentelån med rente 3,8 % ca. 20 % av den total låneporteføljen. sste halvdel av 2011 har renten beveget seg oppover. Flytende rente Kommunalbanen (3 måneders NBOR) lgger når dette skrves på 3,24 %. Totalt lgger det an tl at renteutgftene vl ende noe over budsjett Dette skyldes hovedsak større utlånsaktvtet på vdereutlån Husbanken. Dette kompenseres gjennom høyere rentenntekter slk at det kke vl påvrke drften totalt. Rente før Rente etter regulerng regulerng ,53 2, ,67 2, ,92 3,24 Regulerngsdato Utbytte Mottatt utbytte fra SKS for 2011 utgjorde ca. 1 mll. kr. mer enn budsjettert. Dette er regulert nn budsjettet tråd med økonommeldng 1/2011. Konsesjonskraft Prognose fra SKS for netto nntekt konsesjonskraft lgger 1,3 ml. over budsjett Dette regueres nn budsjettet tlsvarende Forventet årsresultat Med de verksatte tltakene nnenfor ordnær drft forventes det at regulert budsjett skal holdes. Økt pensjonsutgft på 3 mll. kr. er en uforutsett utgft som er vanskelg å håndtere drften på kort skt. Rådmanen foreslår at deler av dette må håndteres med avsatte mdler form av dspossj onsfond. 4 Fnansforvaltnng 4.1 Kortsktg lkvdtet Foruten løpende drftslkvdtet som varerer fra måned tl måned er 46 ml. kr. mdler som skrver seg fra ekstraordnært utbytelaksjesalg SKS Dsse er plassert Nordlandsbanken, med en rente på 3,15 %. Kommunens løpende drftslkvdtet består av de pengene som tten hver td er tlgjengelg på kommunens folokont. Beholdnngen påvrkes aven rekke faktorer På dsse kontene nngår også ubrukte lånemdler og mdler som nngår bundne fond øremerket tl speselle tltak.

8 Fauske kommune er peroder avhengg av å trekke på kassakedtt for å kunne dekke løpende forplktelser. Fguren nedenfor vser hvordan drfts lkvdteten endrer seg gjennom året avhengg av store nn og utbetalnger. Utvklngen løpet av året er negatv og skyldes blant annet at låneopptak hht. Budsjettvedtak 2011 ennå kke er foretatt ,00 Utvklng løpende lkvdtet ,00 '''''''-,,'''Totëllt -U,eæ, (Totaltl , Langsktg lkvdtet Den langsktge lkvdteten består av Hjemfallsnntekter plassert aktv forvaltnng Pareto og Sparebank 1. Utvklngen tl nå 2011 er som følger: Plasserng Anskaffelseskost Aprl Jul September Hjemfalsfond plasserng Pareto Hjemfalsfond plasserng SB1 Forvaltnng Utvklng portefølje totalt (J(l(J 6~ (lq t: ( 000 6Soo() 'l(lQ tl ()(() 61(lO 60 (l0.. ""L~A, A Utvklng portet:ølje totalt ~ ;...."". j,7 ' '10 Apdl Jul Septernber ~W 4'91.~,~~,.,"...~._M_~ ~~".""-" 'V.",v,,,-, " "~~~- -'Utvklrng portfføle t()t",lt SLK VERDEN ER PR. 31. SEPTEMBER LGGER DET AN TL AT V MÅ TAPSFØRE EN VERDREDUKSJON P Å OVERKANT A V 5 MLL. KR. DETTE BELØPET KAN BL STØRR ELLER MNDRE ALT ETTER HVORDAN BØRSEN OG VERDENS VERDPAPRMARKED FOR ØVRG UTVKLER SEG RESTEN AV ÅRET. SLK PROGNOSENE FOR VERDENSØKONOMEN ER NÅ, ER DET STØRR SANNSYNLGHET FOR YTTERLGERE VERDFALL ENN DET MOTSATTE. VERDFALLET VL MDLERTD KKE PÅVRKE

9 FAUSKE KOMMUNES DRFTSRESULTAT FOR 2011 DA TAPET DEKKES MED BRUK AV HJEMFALLSFONDET. 4.3 Gjeldsportefølje Kommunens langsktge gjeld består av 2 lån Kommunalbanken, samt dverse lån tl vdere utlån Husbanken. Pr. 1. okt. er gjelden fordelt som følger: Kredtor Re ntev kar Gjeld pr Andel Kommunalbanken Flytende rente 3, % Kommunalbanken Fast rente 3,8% % Totalt % tlegg kommer lån Husbanken tl vdereutlån på rundt 55 ml. Kommunens rskoprofl tlser at v fortløpende vurderer å bnde en større andel av porteføljen mot fast rente. 5 nvesternger Kommunal og regonaldeparementet har avgtt en uttalelse om budsjetterng og regnskapsførng av nvesternger brev tl Norges Kommunerevsorforbund (NKRF) Kort oppsummert legger deparementet tl grunn at: nvesterngsbudsjettet og -regnskapet er ettårg og kke årsuavhengg Årsbudsjettet er bndende for underordnede organer, og årlge bevlgnnger er nødvendg for å kunne pådra kommunen nvesterngsutgfter. Dette nnebærer blant annet at budsjetterte prosjekter som kke er verksatt eller fullført nnenfor planlagt budsjettår må tas med årsbudsjettet for kommende år. Enten det ordnære budsjettvedtaket eller ved en budsjettregulerng. For Fauske kommune betyr dette at v heretter vl regulere nvesterngsbudsjettet på same måte som drftsbudsjettet. Presserngen nnebærer ngen realøkonomske konsekvenser, men betyr at det årlgebudsjettet større grad gjenspeler den forventede aktvteten budsjettåret. Eksempelvs betyr dette at bevlgnngene tl Sultjelma skole og Vestmyra skole på gru av forsnket oppstar vl bl regulert ned budsjett 2011 for så å bl tatt nn budsjett Rådmanen vl komme tlbake med en statusrapport og en budsjettregulerng av nvesterngsbudsjettet forbndelse med en økonommeldng 3 på sluttet av året.

10 6 Oppsummerng Økonomstatus pr. 30.september 2011 vser at drftsutgftene lgger for høyt forhold tl forventet forbruk. Dette betyr gjen at v utfra prognosen styrer mot et regnskapsmessg merforbruk på 10 mll. kr (nkl. økte utgfter tl pensjon). Rådmanen har derfor som 'nevnt ovenfor satt verk en rekke tltak for å motvrke at dette merforbruet blr en realtet. Det forventes at tltakene vl g effekt og at merforbruket derfor kke vl bl så stort. Dette krever mdlertd hard dspln fra alle enheter kommunen. Rådmanen anser det som nødvendg å brue 1,8 ml. kr. av dspossjonsfondet for å dekke opp en del av de økte pensjonsutgftene. Dspossjonsfondet vl etter dette ha en saldo på 6,5 mll. kr. Utvklngen følges tett og rådmannen vl om nødvendg komme tlbake tl yterlgere budsjettregulernger forbndelse med økonommeldng 3 NNSTLLNG: Økonommeldng 2/2011 tas tl etterretnng med følgende budsjettregulernger: Utgft øknng Fordelt pensjonspreme KLP enheter ,- nntekt øknng konsesj onskraft ,- nntekt øknng Bru av dspossjonsfond ,~ FOR-002/12 VEDTAK nnstlngen ble enstemmg vedtatt. NNSTLLNG TL KOMMUNESTYRET: Økonommeldng 2/2011 tas tl etterretnng med følgende budsjettregulernger: Utgft Fordelt pensjonspreme KLP ,- øknng enheter nntekt konsesj onskraft ,- øknng nntekt Bruk av dspossjonsfond ,- øknng Per Gunar Pedersen rådmann

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert Awik i kr Forbruk i % -29764003-23305384 -22323002-982382 78%

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert Awik i kr Forbruk i % -29764003-23305384 -22323002-982382 78% SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostD: 11/9981 Arkiv saldd.: 11/2331 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Saksbehandler: Jonny Riise Dato: 31.10.2011 ØKONOMMELDNG 2/2011

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. REFUSJON AV IKK BYGGBART AREAL/SØKNAD OM TILLEGGSAREAL

FAUSKE KOMMUNE AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. REFUSJON AV IKK BYGGBART AREAL/SØKNAD OM TILLEGGSAREAL SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 119172 Arkv Jom:alpostD: sakd.: 11169 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 00512 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 25.10.2011 00412

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10989 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 11/2522 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Kommunestyre Sak nr.: 013/12 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 041/12 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 0konomimeldingen viser økonomisk status basert på kj ente regnskapstall pr. 31.03.2010.

FAUSKE KOMMUNE. 0konomimeldingen viser økonomisk status basert på kj ente regnskapstall pr. 31.03.2010. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/3113 I I Arkiv J oumalpostid: sakld.: 10/807 I Saksbehandler: Jonny Riise de vedtaksinnstans: Konnunestyre Sak nr.: 034/10 FORMANNSKA Dato: 26.04.2010 031/10 KOMMUSTYRE

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for I r SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/1353 I Arkv sakid.: 11/2844 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og Utvklngsutvalget II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG r Saksbehandler: Lse Gun

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2014

Styrets beretning pr. 30.06.2014 (2 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE Styrets beretnng pr. 30.06.2014 BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. Danca PensjonsforskrngAS oppnådde pr. 30.06.2014: VART MORSELSKAP DANICA PENSION

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksopplysninger: ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksopplysninger: ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012 I-~-- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/1749 I I Arkv JoualpostID: sald.: 12/248 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sakm.: 063/12 FORMANNSKAP Dato: 05.03.2012 090112

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/ Forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skfte eendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter Og Kjøper: kalt selger Rssa kommune Rådhusveen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladmnstrasjonen Poltsk sekretarat Faste medlemmer av kultur- og oppvekstutvalget Vår ref.: 11/4408/11/12/ FE-033 Saksbehandler: Målfrd Espeland E-post: maarrd.espeland@egersund.kommune.no

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Tilstrekkelig antall bønder er en forutsetning for å nå målet om økt matproduksjon. Foto: Arnar Lyche

Tilstrekkelig antall bønder er en forutsetning for å nå målet om økt matproduksjon. Foto: Arnar Lyche VOL 2 - NR. 3 - MARS 2016 Tlstrekkelg antall bønder er en forutsetnng for å nå målet om økt matproduksjon. Foto: Arnar Lyche Strateg for økt matproduksjon Gjemnes kommune Mål Vsjon Hovedmål Strateg Bruke

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Karttsnitt Medås/Tortenli, Valnesfjord, Nes, Kvitblik, Leivset, Vatnbygda, Sulitjelma, Fauske

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Karttsnitt Medås/Tortenli, Valnesfjord, Nes, Kvitblik, Leivset, Vatnbygda, Sulitjelma, Fauske SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 10979 Arkv Jom:alpostD: sakd.: 10255 Saksbehandler: Frode Ramskell Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Plan- og utvklngsutvalg Sak nr.: 01510 PLAN- OG UTVKNGSUTV ALG Dato: 02.03.2010

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Løsning til seminar 3

Løsning til seminar 3 Løsnng tl semnar 3 Oppgave ) Investerngsfunksjonen Investerngene påvrkes hovesaklg av renta og av aktvtetsnvået økonomen. Når renta går opp øker kostnaen ve å fnansere nvesternger. V kan s at et lr relatvt

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Løsningskisse for oppgaver til uke 15 ( april)

Løsningskisse for oppgaver til uke 15 ( april) HG Aprl 01 Løsnngsksse for oppgaver tl uke 15 (10.-13. aprl) Innledende merknad. Flere oppgaver denne uka er øvelser bruk av den vktge regel 5.0, som er sentral dette kurset, og som det forventes at studentene

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

U-land eller i-land hvor ligger løsningen på klimaproblemet?

U-land eller i-land hvor ligger løsningen på klimaproblemet? Uland eller land hvor lgger løsnngen på klmaproblemet? Økonomske analyser 3/2008 Uland eller land hvor lgger løsnngen på klmaproblemet? Bjart Holtsmark Løsnngen på klmautfordrngen lgger lten grad begrensnng

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS Bondeungdomsaget BUL HOVUDLAGET RESULTAT Inntekter: Rekneskap 214 Budsjett 214 Rekneskap 213 Framlegg budsjett 215 Medlemskontngent 243 425 23 244 85 23 Andre egne nntekter 2 66 25 129 25 15 Momskompensasjon

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f).

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f). Eksamen ECON 00, Sensorvelednng Våren 0 Oppgave (8 poeng ) Derver følgende funksjoner. Derver med hensyn på begge argumenter e) og f). (Ett poeng per dervasjon, dvs, poeng e og f) a) f( x) = 3x x + ln

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnsk"p Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnskp Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ ' n dlbtor H ELSE TEKNOLOG I SAMFUNN M ILJØ Et forsknngsmagasn fra Kunnsk"p Oslo LIVSVITENSKAP Treffskker Ny teknolog gr forskorne mulgheten tl å treffe akkurat de cellene de skter på. Lvsvtenska psm lj

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE REGNSKAP FOR 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE

TVEDESTRAND KOMMUNE REGNSKAP FOR 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE TVEDESTRAD KUE REGSKAP 28 TVEDESTRAD KUE REGSKAP FR 28 HLDSFRTEGELSE Hovedoverskter Sde nvesterngsregnskap - skjema 2 A og B Økonomsk overskt - nvesternger- vedlegg 5 2 Drftsregnskap - skjema 1 A og B

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 1085 PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA

FAUSKE KOMMUNE. AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 1085 PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA s SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/6687 I I Arkv JoualpostID: sakd.: 10/1659 r Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr.: 064/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato:

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater 009/30 Notater Mare Lllehammer Notater Uskkerhetsanalyse or utslpp av arlge stoer vdelng or IT og metode/seksjon or statstske metoder og standarder Innhold 1. Bakgrunn og ormål.... Metode....1 Fastsettelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu.

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu. r---.--------~-~-------.-~--------~-! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3274 I I Arkv JouralpostID: sakid.: 12/845 I Saksbehandler: Lse Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Plan- og utvklngsutvalget Sak

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: INNSTILLING:. Rådman SAKSPAPIR KOSTRA-ANALYSE Saken tas til orientering. Even Ediassen

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: INNSTILLING:. Rådman SAKSPAPIR KOSTRA-ANALYSE Saken tas til orientering. Even Ediassen I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3047 I I Arkv JouralpostID: sakid: 13/763 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunetvre Sak nr: 033/13 FORMANNSKAP Dato: 29042013 KOMMUNESTYRE 08052013

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 27. mai 2015 i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004

Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 27. mai 2015 i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tllegg nr 1 l Grunnprospek daer 27. ma 2015 henhold l EU's Kommsjonsforordnng nr 809/2004 Tlreelegger Oslo, 25. jun 2015 Uarbede samarbed med DNB Markes 1 av 7 Ord med sor forboksav som benyes llegg l

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

Sektoromstilling og arbeidsledighet: en tilnærming til arbeidsmarkedet 1

Sektoromstilling og arbeidsledighet: en tilnærming til arbeidsmarkedet 1 Sektoromstllng og arbedsledghet: en tlnærmng tl arbedsmarkedet 1 Joachm Thøgersen Høgskolen Østfold Arbedsrapport 2004:5 1 Takk tl Trond Arne Borgersen, Rolf Jens Brunstad og Øysten Thøgersen for nyttge

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012 SAKSpApIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.:. 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 158/12 FORMANNSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Samfunnsøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 18. mars 2002

Samfunnsøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 18. mars 2002 Samfunnsøkonom andre avdelng, mkroøkonom, Dderk Lund, 8. mars 00 Markeder under uskkerhet Uskkerhet vktg mange (de fleste? markeder Uskkerhet omkrng framtdge prser og leverngsskkerhet (f.eks. om leverandør

Detaljer

Kommuneplan Gjesdal 2009 Planbeskrivelse

Kommuneplan Gjesdal 2009 Planbeskrivelse Kommuneplan Gjesdal 2009 Planbeskrvelse 2021 nn: > Vedtatt kommunestyret 20. jun 2011 Planbeskrvelse kommuneplan Gjesdal 2009-2021 6 UTBYGGNGSMØNSTER - LANGSKTGE PERSPEKTVER 1.3 Bolgbehov langsktg perspektv

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer