FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I r 173 % I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I"

Transkript

1 SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: /12 KOMMUNESTYRE ØKONOMMELDNG 2/2011 Vedlegg: ngen (" 0konommeldng vser økonomsk status utfra kjente regnskapstall pr Den økonomske statusen vl dane grunnlaget for økonomske vudernger og forventet årsresultat. økonommeldngen nngår også oblgatorsk rapporterng om fnansforvaltnng tråd med forskrft og fnansreglement. 1 Resultatvurderng Drften av resultatenbetene samlet f ~ ~ , Budsjett Regnskap Perodsert AWík kr Forbruk % f ~ ~ httl Budsjett httl år httl 2011! lutgfter --J-----t ì._ l _~~ _ ! -13~ % -J! Overt.._.._ _.._--~-_.._ r 173 % Varabel ønn. 44 4~ 597 ~ ~~ :_-4"93 ~t % -J Sosale utgfter t , 78%.. Fast lønn --~---. Kjøp som nngår kommunal tjenesteprod + momsko ! 79%! r----_..._---_._-_..._._ ! ! KjØp som erstatter kommunal tjenesteorod r 68% Overførnger eks kl. moms komp art ! ; 69%!Sum utgftr % nntekter" Brukerbetalnger. Salgs- og leenntekter !!!! ~ %!Overførngsnntekter ekskl. syke og fødselspenger....l~?..~.q31_~ L---~ 32~ ~~ _._._..----_ r 78 % L ~ke~~ger/fø~el~-?.nge~~~--=---=~==~-==-=.:l~96 ~4-._-~~j 70H "..--~ % Statstlskudd, samt tlskudd fra kommuner og prvate L % Sum nntekter ! L 74% :!! L Netto ) ! % Drftsutgfter

2 Utgftssden vser et forbruk på 75 % forhold tl budsjett. forhold tl perodsert budsjett er dette et merforbru på 6,4 ml. kr. Perodserngen som legges tl gru forutsetter et jevnt forbruk hele året. Dette er noe forenklet da forbruksmønsteret vl varere noe løpet av året. Når det gjelder fast lønn lgger det an tl et noe lavere forbru enn budsjett, dette veer noe opp for et alt for stort merforbru på varabel lønn. Ut fra tabellen er det to avvk som må vurderes ytterlgere. Det er bruken av overtd og varabel lønn. Selv om en ser dette forhold tl refusjoner er forbruket nnen dsse områdene for høyt. Drftsnntekter Når det gjelder nntekter er dsse noe lavere enn perodsert budsjett skulle tls. En gjennomgang av nntektene vser at dette vl rette seg opp løpet av året. Sentrale verksatte ttak 2011 På bakgrunn av at den økonomske utvklngen allerede ved utgangen august kke var tlfredsstlende, ble det verksatt sentrale tltak tlegg tl lokale tltak. Budsjettoppfølgngen så langt vser at merforbruket httl hovedsak skyldes overforbruk av vkarerlovertd. Overforbruk av vkarer speselt har lgget på et for høyt nvå sommerperoden. Sentrale tìltak: Tltaks beskrvelse ~---- Effekt Vurdere behovet foransetteser. Holde vacant Overtd V karbruk egne ansatte ~--~~ Vkarbruk eksterne (nsttusjon) Generell nnkjøpsstopp Stopp på reser og kurs nventar/utstyr Bedrftshelsetj eneste Sum sentrale tltak ~. -~ -~._--~-----_._ ~-~ 1-- Andre endrnger: Beskrvelse Effekt Økte pensjonskostnader Effekten tltakene er beregnet på et overordnet nvå og forhold t det en har behov for å stramme nn. Dette er tltak som vl g nye utfordrnger for ledere ulke enheter, men sett forhold tl utvklng av vkarbruk og overtd er det nødvendg med en nnskjerpelse av dagens

3 prakss. Rådmanen presserer at verksatte tltak kke skal gå ut over lv og helse. Det understrekes også at styrket tlbud, samt ordnært, skole- og barehagetlbud kke skal berøres av tltakene på en slk måte at elever 1 bar sendes hjem. Rådmannen understreker at det pålgger enhetslederne å vudere tltakenes konsekvenser samarbed med egne ledere og tltsvalgte. Alle enheter ble orentert om tltakene medo september enhetsledermøte. Full effekt av tltakene forventes fra 1. oktober. Pensjonsutgfter 2011 Pensjonsutgftene budsjetteres på bakgrunn av prognoser fra KLP. september mottar v en avregnng av de faktske pensjonsutgftene. Den vsere at pensjonsutgftene blr 3 mll. kr høyere enn forventet. Dette skyldes hovedsakelg øknng regulerngspremen for 2011 Det er vktg å understreke at regulerngspremen kke styres av KLP men av resultatet av lønns og trygdeoppgjør, for å skre de ansatte økonomske rettgheter de har krav på. Dette er arbedsgver plktg tl å gjøre uavhengg av hvlket selskap som admnstrerer kommunes pensj onsordnng. Det har de sste årene vst seg å være en utfordrng å budsjettere rktg pensjonsutgft. Dette skyldes at regulerngspremen enten har vært satt for høyt eller for lavt KLPs prognose som benytes som grunlag for budsjettet. Det er lte rådmannen får gjort forhold tl dette. Et alternatver å legge nn en buffer som tar høyde for at anslaget fra KLP er satt for lavt. 2 Resultatenhetenes rapporterng, _._ Budsjett Regnskap Perodsert Awk kr Forbruk % Netto: 2011 httl Budsjett httl år httl ~~oler _ 7Ql72 _ 7476~ 14071, 74%n ~~r'2~hager ~8 852 ~ ~_~ _~_..?~..4 %.. Helse, omsorg og plee r 77% ~tegrerng ~~so~a~-.følg..g ". 2.39~~..J9 3~~ C.- 73 % J Øvrge enheter / % ---l Sum %! Som det fremkommer av tabellen ovenfor er de største økonomske drftsutfordrngene knyttet tl enhet skole og område helse, omsorg og plee. 2.1 Skoler Omfatter alle skoler og fellesområdet skole.

4 f ,! ra~-- Utgfter : Fast lønn!varabellønn Sosale utgfter Kjøpsom nngår kommunal tjenesteprod + momsko KjØp som erstatter kommunal tjenesteprod kl. moms komp art 429!Overførnger eks Sum utgftr! nntekter" Brukerbetalnger. Salgs- og leenntekter OverførngSnntekter ekskl. syke og ~yke pengerl~.cse spe nge r Statstlskudd, samt tlskudd fra kommuner Sum nntekter fødselspenger og prvate Budsjett Netto Regnskap httl L , ~----.-r_ ! Perodsert Budsjett AWík kr Forbruk % httl år httl ~-7-~ % cl 150 % õ t 65 % % % % %! % %! ~~ % ! 58% % Merforbruk er prmært knytet tl vkarbru på Vestmyra skole. Det er gjennomført en grudg analyse og tltak er verksatt. Vdere er det uenghet mellom Fauske kommune og Bodø kommune forhold tl ekstra ressurser som kreves for oppfølgng av et fosterhjemsplassert barn som tlhører Vestmyra skole. Fauske kommune krever 0,5 mll. kr mer enn det Bodø kommune mener de skal betale. Saken er kke avklart. 2.2 Barnehager Omfatter alle barnehager og fellesområde barnehager. Utgfter Budsjétt Regnskap ~ Perodsert AWík kr Forbruk % 2011 httl Budsjett httl år httl 2011 Fast lønn ~ --= =_ s--gj5f _ 72 % _j lq~rtd.._ %-- Va rabel lønn ?~~..~ %... ~.?o..j~e utgj!!~_.._._.~... ~_822 3OO! % KjØp som nngår kommunal tjenesteprod + momsko 2161 ~ % KØD som erstatter kommunal teresteprod %! Brukerbetalnger. Salgs-og leenntekter ' " Overførnger eks kl. momskòmp art Sum utgftr nntekter"! Ov_erfør n~.rte kte rek~~_syke oj!~~se l3je nge! -l 9!.~09l :!~24 4~ ~ Sykepenger/fødselspenger QQì Statstlskudd, samt tlskudd fra kommuner og prvate SulTnntekter Netto % - 70% 69% 87% 87% 74% Forbruket så langt vser en tlfredsstlende utvklng etter at budsjettet ble regulert med hensyn tl overførnger tl prvate barnehager. Beregnng av tlskudd tl de prvate barnehagene er under kontroll og utbetalnger gjennomføres ht. de nye forskrftene. Rapporterngen fra de prvate barehagene fugerer bra. De prvate barnehagene er orentert om vedtak som berører dsse, samt at beregnngsmodeller er bltt j )

5 gjennomgått. Utfordrngene med tlskudd tl prvate barnehager er at endelg tlskudd skal beregnes når det kommunale regnskapet for 2011 forelgger. tlegg kan også endrng sammensetnngen av barn - både kommunale og prvate barnehager - påvrke tlskuddsberegnngen. 2.3 Plee og omsorg, Omfatter enhetene helsetunet 1 og 2, hjemmetjenesten, helse og mljølhablterng. Regnskap Perodsert Awk kr Forbruk % Utgfter ' httl Budsjett httl : l år httl 2011 ~~ast lønn n_~ ~ l ~!.~~ ~ 844_n ~~~~a 72 % -- Overtd 922 9~ j % -J P0rabellønn l ~ % Sosaleutgfter ?~ r 81% Kjøpsomnn ;årkommunaltenesteprod+momsko, 2497~ % Î 1 nntekter" KjØp som erstatter kommunal tjenesteprod : ! 77 % :Overførngerekskl.momskompart % Sum utgftr % 1 Brukerbetalnger. Salgs-og leenntekter % 1 \ 1()."erf~~~~~,rtE!k~:Ëk~kL~yke..gføc:~lspe~~,, n ' 90% fs'ykepengerlf!cl~s.p.enge,, L 5 27~ : 8C-- 86 %--~ Statstlskudd, samt tlskudd fra kommuner og prvate ! E)9 $umnntekter " % Netto E)7 U UL % Det er varasjoner mellom resultatene nnenfor enheten helse, plee og omsorg. Hovedårsaken tl merforbruet er store overskrdelser på varabel lønn Bruken av vkarer er for høyt. Speselt var forbruket av vkarer (nkl. nnlede vkar) veldg høyt under fereavvklngen. Dårlg planleggng av fereavvklngen er hovedårsaken tl dette ved at for mange av de fast ansatte ble tatt ut fere samtdge. Fereplanleggng for 2012 er allerede verksatt for å forhndre dette fremtden. Etter en gjennomgang velger en kke å utføre noen regulernger mellom enhetene, da en forventer at plee og omsorg totalt vl levere et økonomsk resultat tråd med budsjettet for området. _ Mulg kompensasjon for utgfter tl en særlg ressurskrevende bruker kan g en mernntekt forhold tl budsjett. Når dette skrves er mdlertd resultatet uskkert. 2.4 ntegrerng og sosal oppfølgng Omfatter enhetene NAV, voksenopplærng, flyktnngkontor, samt barne- og faleenheten.

6 ~-- Utgfter ~tønn Overtd Varabel lønn!sosale utgfter KjØp som nngår kommunal tjenesteprod + momsko KjØp som erstatter kommunal tjenesteprod!overførnger ekskl. moms komp art 429 Sum utgftr prrt~kter"'_ Brukerbetalnger. Salgs- og leenntekter rq~rf.r~-;rrlte!~te!r~:k~.2yke og ~(js..;l!~d:. ~e pen!!"./f(ldselsp.e_njl"... Statstlskudd, samt tlskudd fra kommuner og prvate Sum nntekter J Netto!! S L ! ! Awk kr Forbruk % httl år httl 2011 Budsjett Regnskap Perodsert 2011 httl Budsjett ~~ l 67 j % % ! T, % j ! t % % % n.---:.j~x500-==-7. j~ j==:=- -2~è_;,- '~:: -_-.' _Z.587-._72.'~...-._.-._---_26-65~~%.-_O-.._-_ ~6~1.. OOL..41~~ ~.z3. ~5Q_. ~ %! ,..--~ , _._.._ ' ' L ! 70 % ! 73 % Bame- og famleenheten fkk regulert opp stt budsjett etter vedtak økonommeldng 1, dette ansees som tlstrekkelg. Vdere er det et merforbruk på ntegrerngsenheten Det. Forventes at enhetene samlet er nnenfor budsjettet ved års slutt. 2.5 Øvrge enheter Øvrge enheter omfatter poltsk, admnstratve fellesområder, servcetorget, kultur, plan, storkjøkken, velgatelys, byggleendom. Utgfter L ---L! '~ _ B2Udos1j1ett Reghn,'tts..kap pebruoddsj~esttert httl AWík år kr httl Forbruk 2011 % Fast lønn r~~ ~-72%~ Overtd oo t=' ! 225%.._~!varabeønn.._ ~t %.j Sosale utgfter L-- 83 %._~ ( ø ;~;~;-;;;~ kommunal tjenes:eprod + momsko l -429î % KjØp som erstatter kommunal tjenesteorod ' 62 %!Overførngerekskl.momskompart % Sum utgftr %! nntekter"!brukerbetalnger.salgs-ogleenntekter % ~;kee:~~;:~;;~~~~:~~;/yke og fød~elspenge! t ~:~~ :--- ~~. ~~~~--..~~*~%-..._=-~~ ~ j 955 j.._~6~ StatstlsklJdd, samt tlskudd fra kommuner og prvate Q %!!Suml'ntekter : 74% Netto ! 73 % MERFORBRUK PÅ OVERTD ER PRMÆRT KNYTTET TL BRØYTNG. TLTAK ER VERKSATT FOR Å SPARE N P Å ANDRE OMRÅDER FOR Å KUNE HOLDE BUDSJETTET. EN ANNEN UTFORDRNG ER AT UTGFTEN TL STRØM ER HØYERE ENN BUDSJETTERT. DET ER VERKSATT TLTAK NNENFOR BYGG OG EENDOM FOR Å KOMPENSERE FOR DETTE. 3 Fellesområder

7 Skatt og rammetskudd For beregnng av skatt og rammetlskudd benytes prognosemodellen tl KS. Denne modellen benytes for å budsjettere skatt og rametlskudd, da den har vst seg å være svært treffskker. Prognosen er kke endret fra økonommeldng 1. Eendomsskatt nntekter så langt er tråd med budsjett. Renteutgfter budsjett 2011 er det lagt nn en forventet gjennomsnttsrente på 3,0 %. Fram tl jun 2011 lå den effektve renta på ca. 2,7 % på hovedtyngden av våre lån. tlegg utgjør et fastrentelån med rente 3,8 % ca. 20 % av den total låneporteføljen. sste halvdel av 2011 har renten beveget seg oppover. Flytende rente Kommunalbanen (3 måneders NBOR) lgger når dette skrves på 3,24 %. Totalt lgger det an tl at renteutgftene vl ende noe over budsjett Dette skyldes hovedsak større utlånsaktvtet på vdereutlån Husbanken. Dette kompenseres gjennom høyere rentenntekter slk at det kke vl påvrke drften totalt. Rente før Rente etter regulerng regulerng ,53 2, ,67 2, ,92 3,24 Regulerngsdato Utbytte Mottatt utbytte fra SKS for 2011 utgjorde ca. 1 mll. kr. mer enn budsjettert. Dette er regulert nn budsjettet tråd med økonommeldng 1/2011. Konsesjonskraft Prognose fra SKS for netto nntekt konsesjonskraft lgger 1,3 ml. over budsjett Dette regueres nn budsjettet tlsvarende Forventet årsresultat Med de verksatte tltakene nnenfor ordnær drft forventes det at regulert budsjett skal holdes. Økt pensjonsutgft på 3 mll. kr. er en uforutsett utgft som er vanskelg å håndtere drften på kort skt. Rådmanen foreslår at deler av dette må håndteres med avsatte mdler form av dspossj onsfond. 4 Fnansforvaltnng 4.1 Kortsktg lkvdtet Foruten løpende drftslkvdtet som varerer fra måned tl måned er 46 ml. kr. mdler som skrver seg fra ekstraordnært utbytelaksjesalg SKS Dsse er plassert Nordlandsbanken, med en rente på 3,15 %. Kommunens løpende drftslkvdtet består av de pengene som tten hver td er tlgjengelg på kommunens folokont. Beholdnngen påvrkes aven rekke faktorer På dsse kontene nngår også ubrukte lånemdler og mdler som nngår bundne fond øremerket tl speselle tltak.

8 Fauske kommune er peroder avhengg av å trekke på kassakedtt for å kunne dekke løpende forplktelser. Fguren nedenfor vser hvordan drfts lkvdteten endrer seg gjennom året avhengg av store nn og utbetalnger. Utvklngen løpet av året er negatv og skyldes blant annet at låneopptak hht. Budsjettvedtak 2011 ennå kke er foretatt ,00 Utvklng løpende lkvdtet ,00 '''''''-,,'''Totëllt -U,eæ, (Totaltl , Langsktg lkvdtet Den langsktge lkvdteten består av Hjemfallsnntekter plassert aktv forvaltnng Pareto og Sparebank 1. Utvklngen tl nå 2011 er som følger: Plasserng Anskaffelseskost Aprl Jul September Hjemfalsfond plasserng Pareto Hjemfalsfond plasserng SB1 Forvaltnng Utvklng portefølje totalt (J(l(J 6~ (lq t: ( 000 6Soo() 'l(lQ tl ()(() 61(lO 60 (l0.. ""L~A, A Utvklng portet:ølje totalt ~ ;...."". j,7 ' '10 Apdl Jul Septernber ~W 4'91.~,~~,.,"...~._M_~ ~~".""-" 'V.",v,,,-, " "~~~- -'Utvklrng portfføle t()t",lt SLK VERDEN ER PR. 31. SEPTEMBER LGGER DET AN TL AT V MÅ TAPSFØRE EN VERDREDUKSJON P Å OVERKANT A V 5 MLL. KR. DETTE BELØPET KAN BL STØRR ELLER MNDRE ALT ETTER HVORDAN BØRSEN OG VERDENS VERDPAPRMARKED FOR ØVRG UTVKLER SEG RESTEN AV ÅRET. SLK PROGNOSENE FOR VERDENSØKONOMEN ER NÅ, ER DET STØRR SANNSYNLGHET FOR YTTERLGERE VERDFALL ENN DET MOTSATTE. VERDFALLET VL MDLERTD KKE PÅVRKE

9 FAUSKE KOMMUNES DRFTSRESULTAT FOR 2011 DA TAPET DEKKES MED BRUK AV HJEMFALLSFONDET. 4.3 Gjeldsportefølje Kommunens langsktge gjeld består av 2 lån Kommunalbanken, samt dverse lån tl vdere utlån Husbanken. Pr. 1. okt. er gjelden fordelt som følger: Kredtor Re ntev kar Gjeld pr Andel Kommunalbanken Flytende rente 3, % Kommunalbanken Fast rente 3,8% % Totalt % tlegg kommer lån Husbanken tl vdereutlån på rundt 55 ml. Kommunens rskoprofl tlser at v fortløpende vurderer å bnde en større andel av porteføljen mot fast rente. 5 nvesternger Kommunal og regonaldeparementet har avgtt en uttalelse om budsjetterng og regnskapsførng av nvesternger brev tl Norges Kommunerevsorforbund (NKRF) Kort oppsummert legger deparementet tl grunn at: nvesterngsbudsjettet og -regnskapet er ettårg og kke årsuavhengg Årsbudsjettet er bndende for underordnede organer, og årlge bevlgnnger er nødvendg for å kunne pådra kommunen nvesterngsutgfter. Dette nnebærer blant annet at budsjetterte prosjekter som kke er verksatt eller fullført nnenfor planlagt budsjettår må tas med årsbudsjettet for kommende år. Enten det ordnære budsjettvedtaket eller ved en budsjettregulerng. For Fauske kommune betyr dette at v heretter vl regulere nvesterngsbudsjettet på same måte som drftsbudsjettet. Presserngen nnebærer ngen realøkonomske konsekvenser, men betyr at det årlgebudsjettet større grad gjenspeler den forventede aktvteten budsjettåret. Eksempelvs betyr dette at bevlgnngene tl Sultjelma skole og Vestmyra skole på gru av forsnket oppstar vl bl regulert ned budsjett 2011 for så å bl tatt nn budsjett Rådmanen vl komme tlbake med en statusrapport og en budsjettregulerng av nvesterngsbudsjettet forbndelse med en økonommeldng 3 på sluttet av året.

10 6 Oppsummerng Økonomstatus pr. 30.september 2011 vser at drftsutgftene lgger for høyt forhold tl forventet forbruk. Dette betyr gjen at v utfra prognosen styrer mot et regnskapsmessg merforbruk på 10 mll. kr (nkl. økte utgfter tl pensjon). Rådmanen har derfor som 'nevnt ovenfor satt verk en rekke tltak for å motvrke at dette merforbruet blr en realtet. Det forventes at tltakene vl g effekt og at merforbruket derfor kke vl bl så stort. Dette krever mdlertd hard dspln fra alle enheter kommunen. Rådmanen anser det som nødvendg å brue 1,8 ml. kr. av dspossjonsfondet for å dekke opp en del av de økte pensjonsutgftene. Dspossjonsfondet vl etter dette ha en saldo på 6,5 mll. kr. Utvklngen følges tett og rådmannen vl om nødvendg komme tlbake tl yterlgere budsjettregulernger forbndelse med økonommeldng 3 NNSTLLNG: Økonommeldng 2/2011 tas tl etterretnng med følgende budsjettregulernger: Utgft øknng Fordelt pensjonspreme KLP enheter ,- nntekt øknng konsesj onskraft ,- nntekt øknng Bru av dspossjonsfond ,~ FOR-002/12 VEDTAK nnstlngen ble enstemmg vedtatt. NNSTLLNG TL KOMMUNESTYRET: Økonommeldng 2/2011 tas tl etterretnng med følgende budsjettregulernger: Utgft Fordelt pensjonspreme KLP ,- øknng enheter nntekt konsesj onskraft ,- øknng nntekt Bruk av dspossjonsfond ,- øknng Per Gunar Pedersen rådmann

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 0konomimeldingen viser økonomisk status basert på kj ente regnskapstall pr. 31.03.2010.

FAUSKE KOMMUNE. 0konomimeldingen viser økonomisk status basert på kj ente regnskapstall pr. 31.03.2010. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/3113 I I Arkiv J oumalpostid: sakld.: 10/807 I Saksbehandler: Jonny Riise de vedtaksinnstans: Konnunestyre Sak nr.: 034/10 FORMANNSKA Dato: 26.04.2010 031/10 KOMMUSTYRE

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen 2006/2 Rapporter Reports Thor Herman Chrstensen, Enar Ede og Arld Thomassen Prsndeks for nye flerbolghus Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Rapporter Reports I denne seren publseres statstske

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010.

EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010. . Møtested: Utvalg: Dato: 23.03.2010 Tdspunkt: 12:00 Formannskapssalen Mljøutvalget MØTEINNKALUNG - Aseveen 027/10 Godkjennng av protokoll fra mljøutvalgets møte 15.02.10 028/10 029/10 Regulerngsplan for

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 12/4427 I I Arkiv JouralpostID: saldd.: 12/1123 I Saksbehandler: Gunar Sveen

FAUSKE KOMMUNE. 12/4427 I I Arkiv JouralpostID: saldd.: 12/1123 I Saksbehandler: Gunar Sveen I------~'-------~ ------~----------------- i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/4427 I I Arkiv JouralpostID: saldd.: 12/1123 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 114/12 I FORMANNSKAP

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10989 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 11/2522 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Kommunestyre Sak nr.: 013/12 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 041/12 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 02.06.2014 Fra kl. 11:50 Til behandling: Sakene 058/14-067/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 15:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Overføringer mellom foreldre og barn. I hvor stor grad er foreldre styrt av altruisme?

Overføringer mellom foreldre og barn. I hvor stor grad er foreldre styrt av altruisme? Overførnger mellom foreldre og barn Økonomske analyser 5/2007 Overførnger mellom foreldre og barn. I hvor stor grad er foreldre styrt av altrusme? Eln Halvorsen og Thor Olav Thoresen Foreldre etterlater

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

Anders Skonhoft Institutt for Samfunnsøkonomi Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet N-7491 Trondheim

Anders Skonhoft Institutt for Samfunnsøkonomi Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet N-7491 Trondheim OM OVERBEITINGSPROBLEMET av Anders Skonhoft Insttutt for Samfunnsøkonom Norges Teknsk-Naturvtenskapelge Unverstet N-7491 Trondhem og Anne Borge Johannesen Insttutt for Samfunnsøkonom Norges Teknsk-Naturvtenskapelge

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MIDLERTIDIG INBERETNING

MIDLERTIDIG INBERETNING Advokatfnnaet Ncolasen & Co ANS 1 Advokat Bjørn Ncolasen Advokat Ole fan Halvorsen Advokat Ger Langbelle Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martnusen Advflm. Hld Larmru Advokat Mads Ole Haugen Advflm.

Detaljer