Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om studiemodellene heltid og deltid"

Transkript

1 Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og prakss...3 Sentrale lærngs- og kompetanseområder studet...3 Delstuder utlandet...4 Vurderng 4 Skkkethetsvurderng...5 Forutsetnnger for å få avlegge eksamen...5 Avsluttende vurderng - eksamen...5 Mulgheter for påbyggngsstuder etter bestått førskolelærerutdannng 6 Ønsker du å bdra tl en bedre studehverdag? 6 Om studemodellene, heltd 7 Progresjonskrav...7 Internasjonale studer...8 Om studemodellen, deltd 8 Progresjonskrav for kull som startet utdannngen høsten 2008 eller senere...8 Internasjonale studer...8 Om førskolelærerutdannng for assstenter (FAD), deltd 9 Progresjonskrav for kull som startet utdannngen høsten 2008 eller senere...9 Internasjonale studer...9 Utdannngens oppbyggng og nnhold 11 Heltd, modell for kull som startet studet høsten 2008 eller senere Deltd, modell for førskolelærerutdannngen Deltd, førskolelærerutdannng for assstenter (FAD), modell for kull som startet studet våren Deltd, førskolelærerutdannng for assstenter (FAD), modell for kull som startet studet våren

2 Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd Fagplaner for førskolelærerutdannng ved Høgskolen Oslo og Akershus (HOA) bygger på rammeplan for førskolelærerutdannng godkjent av Utdannngs- og forsknngsdepartementet 3. aprl 2003 med endrnger fastsatt 10. november 2009 (senere omtalt som RP 2003). Førskolelærerutdannngen er hjemlet lov om unversteter og høyskoler. «Lærerutdannng skal gjennom undervsnng, forsknng og faglg utvklngsarbed, g den faglge og pedagogske kunnskap og praktske opplærng som er nødvendg for planleggng, gjennomførng og vurderng av undervsnng, lærng og oppdragelse. Utdannngen skal ta utgangspunkt ulke forutsetnnger hos elever og barnehagebarn og være samsvar med målene for det opplærngsnvå utdannngen skter mot. Utdannngen skal fremme studentenes personlge utvklng og yrkesetske holdnng, utvkle evne tl refleksjon, vekke nteresse for faglg og pedagogsk utvklngsarbed som er relevant for arbed skole og barnehage, og g forståelse for sammenhengen mellom læreryrket og opplærngssystemets funksjon samfunnet.» (RP 2003). Organserng Førskolelærerstudet er organsert som et heltdsstudum over tre år og som et deltdsstudum over fre år. Deler av nnholdet og pensum må studentene tlegne seg gjennom selvstudum. Studet er organsert form av studepoenggvende emner og emnegrupper som ved fullført utdannng gr 180 studepoeng. Tabeller med nformasjon om oppbyggngen av og nnholdet førskolelærerutdannngen, heltd og deltd, fnnes under. Hva utdannngen kvalfserer for Førskolelærerstudet kvalfserer for et praktsk yrke. opplærngen har derfor en sentral plass studet og er en oblgatorsk del av utdannngen. Utdannngen kvalfserer for pedagogsk arbed med barn barnehagen. Med ett års relevant vdereutdannng kan førskolelærere tlsettes på første tl fjerde årstrnn grunnskolen. Studet skal bygge på forsknngsbasert kunnskap og samtdg være yrkesrettet og prakssnært og ta utgangspunkt førskolelærerens arbedsområde og gjeldene lovverk og plan verk for vrksomheten. Utdannngen skal bdra tl at studenten kan delta aktvt debatten om og utvklngen av gode barnehager for alle barn, dagens og morgendagens samfunn (RP 2003:13). Det er nnført overgangsordnnger for førskolelærerstudenter som begynte på utdannngen senest høsten De kan etter fullført førskolelærerutdannng tlsettes på første årstrnn uten tlleggsutdannng. Utdannngens mål En førskolelærers vktgste kompetanse og oppgave er å kunne legge tl rette for og lede pedagogsk arbed med små barn. Førskolelæreren skal tllegg være leder og samarbedspartner for sne kolleger barnehagen og med foreldre og fagpersoner. Førskolelæreren må ha nnskt og kunnskap om små barn og barns oppvekstvlkår slk at han/hun kan vareta barns behov og påvrke deres omgvelser både og utenfor barnehagen på en postv måte. Førskolelærerutdannngen skal gjøre våre studenter tl kompetente, handlekraftge, krtske og reflekterte førskolelærere som kan utvkle og arbede den framtdge barnehagen. Utdannngen skal bdra tl at studentene skal kunne delta aktvt debatten om utvklng av gode barnehager for alle barn dagens og morgendagens samfunn. 2

3 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og prakss Utdannngen skal legge tl rette for et stude- og arbedsmljø preget av toleranse, en nkluderende holdnng og lkeverdge vlkår. Studentene skal være bevsst stt oppdragermandat og sn rolle som kulturformdlere. De skal kunne samhandle og samarbede med barn og voksne uavhengg av etnsk, sosal og kulturell bakgrunn. Studetlbudet skal preges av faglg og forsknngsbasert kompetanse og kvaltet, et høyt teoretsk nvå kombnert med nærhet tl yrket og prakssfeltet. En førskolelærer er faglg leder av en personalgruppe og har velederansvar overfor denne gruppen. Derfor setter førskolelærerutdannngen et speselt fokus på personalledelse og samarbed løpet av studet. Sentrale lærngs- og kompetanseområder studet Rammeplanen for førskolelærerutdannngen fastsetter fem kompetanseområder som bass førskolelærerens mangfoldge yrkeskunnskap. Dette blr derfor vktge lærngsområder for studentene gjennom hele studet (RP 2003: 13 og 14). De fem kompetanseområdene er: faglg kompetanse: kunnskap om barn, barndom og pedagogsk arbed med små barn og kunnskap om teorer og arbedsformer nnenfor og på tvers av fag ddaktsk kompetanse: evne tl å vurdere, planlegge og gjennomføre tlpasset opplærng for barn med og uten særsklte behov, og evne tl å sette verk forebyggende tltak. sosal kompetanse: forståelse av betydnngen av et omsorgs- og lærngsmljø preget av samspll, varme, kreatvtet, glede og humor og opplevelse av mestrng for alle og de må også ha evne tl nært samarbed mellom barnehage, hjem og andre samarbedspartnere og kunnskap om og ferdgheter ledelse, samarbed og pedagogsk velednng endrngs- og utvklngskompetanse: evne tl å vurdere organsasjonsutvklng og samfunnsendrnger som har betydnng for barnehagen, tl å ntere og takle endrnger og tl å kunne prege utvklngen barnehagen yrkesetsk kompetanse: evne tl å reflektere over barnehagens verdgrunnlag, over egne verder, holdnnger og væremåte og over etske utfordrnger yrket Lærng skjer gjennom hele utdannngen. Når studentene bearbeder erfarnger på tvers av fag og lærngsarenaer, danner kompetanseområdene en helhet og legger grunnlaget for yrkeskunnskap og handlekraft som fremtdg førskolelærer (RP 2003:7). Førskolelærerutdannngen ved Høgskolen Oslo og Akershus skal skre at lkestllng mellom kjønn, det flerkulturelle perspektvet og tlpasset opplærng nngår som gjennomgrpende faglge komponenter studet. Førskolelærerutdannngen skal bdra tl et nkluderende og mangfoldg lærngsmljø. Med det mener v at studenter uavhengg av alder, funksjonsnvå, kjønn, sosoøkonomsk-, etnsk og kulturell bakgrunn og seksuell legnng gs de samme mulgheter studet. Oslo representerer et befolknngsmessg og kulturelt mangfold, folketetthet og sosoøkonomske forskjeller. Førskolelærerutdannngen skal ta opp seg og spele storbyens utfordrnger og mulgheter. I tråd med Avdelng for lærerutdannng og nternasjonale studers gjeldende strategplan, skal vrksomheten kjennetegnes av faglg og kulturelt mangfold og bygge på nær kontakt med samfunnslv og profesjonsfelt. (LUI strategplan for ). Utdannngen har et ansvar for å skre at studentene tlegner seg kompetanse for pedagogsk arbed med barn under skoleplktg alder. Utdannngen har et særlg ansvar for å skre at studentene tlegner seg kompetanse for pedagogsk arbed aldersgruppen 0-3 år. Studentene skal dessuten tlegne seg kunnskap om og få erfarng med nformasjons- og kommunkasjonsteknolog (IKT) som et pedagogsk og admnstratvt verktøy studet og yrket. Oslo har en mangfoldg befolknngssammensetnng med ulke famlekonstellasjoner og lvsmønstre. Barn vokser opp et flerkulturelt samfunn, et nformasjons - og medesamfunn som påvrker og gr barn og voksnes lv nye utfordrnger og mulgheter. 3

4 Lærng som sosalt fellesskap og handlngsfellesskap Studentenes lærngs- og arbedsformer bygger på at lærng er en sosal og lvslang prosess. Lærng skjer gjennom deltagelse et sosalt, faglg og kulturelt fellesskap. Denne forståelsen av lærng nnbærer at studentene bruker fellesskapet barnehagen og utdannngen som verktøy egen lærngsprosess. I studet vl forskjellge lærngsarenaer g ulke mulgheter for erfarng, lærng og refleksjon. Studentene skal kunne ta ansvar og forplktelser for lærngsmljøet ndvduelt og som del av en gruppe. Studentaktve lærngsstrateger I studet legges det opp tl studentaktve lærngsformer. Det betyr at studentene har en aktv studestrateg der de er søkende, utforskende og utprøvende sne studer. Varerte arbedsformer Utover studet vl studenten få oppgaver og erfarnger som gradvs styrker evnen tl å arbede analytsk og målrettet. Ulke gruppesammensetnnger og varerte arbedsmåter skal forberede studenten tl å kunne forholde seg tl og samarbede med ulke mennesker tl ulke tder og ulke sammenhenger, uavhengg av etnsk, sosal og kulturell bakgrunn og seksuell legnng. For å ha kompetanse pedagogsk arbed med barn, er det nødvendg at studenten også får nnskt temaer som forebyggende barnevern, tlpasset opplærng og spesalpedagogkk. Yrkesrelevante arbedsmåter I løpet av studet vl studentene møte arbedsformer som er relevante for barnehagens vrksomhet. Dsse er nærmere beskrevet den enkelte perode hver studemodell. Svært sentralt studet står gruppearbed. Dette er en krevende, men lærerk arbedsform som stller store krav tl et samarbed og kommunkasjon. Det forventes at studentene på alle nvåer bruker nternett, bblotek og medatek. Medvrknng og demokrat For å vareta et demokratsk lærngsmljø skal studentene skres dalog og medvrknng undervsnngen og ta del planleggng, gjennomførng og vurderng av utdannngen. Arbedsformene skal bdra tl at studentene utvkler en aktv kunnskapssøkng og krtsk granskng av ulke klder. I tråd med strategplanen har utdannngen et ansvar for å tlrettelegge studeforholdene for studenter med mnortetsspråklg bakgrunn og arbede for at studentenes kulturelle erfarngsbakgrunn blr en ressurs for lærngsmljøet. Ekskursjoner og tlbud om studeturer Ekskursjoner og studeturer med sosale og faglg-pedagogske målsettnger kan organseres etter ntatv fra lærere og studenter. I enkelte fag og enheter er ekskursjoner og studeturer nevnt speselt fagplanen. Delstuder utlandet Førskolelærerutdannngen ønsker å legge tl rette for at studentene skal få et nternasjonalt perspektv og samarbeder derfor med en rekke unversteter og høgskoler mange deler av verden. Oppholdet utlandet skjer sste halvdel av studet. Vurderng Lov om unversteter og høyskoler setter rammer for eksamen og vurderng ved høgskolen. Se også forskrft om studer og eksamen ved Høgskolen Oslo. 4

5 Du er selv ansvarlge for å gjøre deg kjent med regler og prosedyrer. Regler og prosedyrer fnnes på > For studenter. Skkkethetsvurderng Lærerutdannngsnsttusjoner har ansvar for å vurdere om studenter er skkket for læreryrket. Løpende skkkethetsvurderng foregår gjennom hele studet og nngår en helhetsvurderng av studentens faglge og personlge forutsetnnger for å kunne fungere som lærer. En student som utgjør en mulg fare for barnehagebarns og elevers lv, fysske og psykske helse, rettgheter og skkerhet, er kke skkket for yrket. Studenter som vser lten evne forhold tl å mestre læreryrket, skal så tdlg som mulg utdannngen få vte hvordan de står forhold tl kravene om lærerskkkethet og eventuelt få råd og velednng tl å bedre dsse forholdene eller få råd om å avslutte utdannngen. Konkrete beslutnnger om skkkethet kan fattes gjennom hele studet. For nærmere nformasjon om skkkethet, se Forutsetnnger for å få avlegge eksamen Retten tl å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbedskrav og deltakelse bestemte faglge aktvteter. Arbedskrav Arbedskrav fnner du fag- eller studeplanen. Arbedskrav skal være levert/utført nnen fastsatt(e) frst(er). Gyldg fravær dokumentert med for eksempel sykemeldng, frtar kke for å nnfr arbedskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldg årsak kke leverer/utfører arbedskrav nnen frsten, kan få forlenget frst. Ny frst for å nnfr arbedskrav avtales hvert enkelt tlfelle med den aktuelle læreren. Arbedskrav vurderes tl Godkjent eller Ikke godkjent. Studenter som leverer/utfører arbedskrav nnen frsten, men som får vurderngen Ikke godkjent, har anlednng tl mnst én og maksmum to nye nnlevernger/utførelser. Studenter må da selv avtale ny vurderng av det aktuelle arbedskravet med faglærer. Nærmere beskrvelse av arbedskravene fremgår av fagplanene. Faglge aktvteter med krav om deltakelse Gjennom studet skal studentene utvkle ferdgheter og samhandlngskompetanse som er sentrale faget. Dette kan kke tlegnes ved selvstudum, men må opparbedes gjennom reell dalog med blant annet medstudenter og lærere, og ved tlstedeværelse undervsnngen. Enkelte fag- og studeplaner nneholder overskt over faglge aktvteter med krav om deltakelse. Manglende deltakelse slke faglge aktvteter, medfører at studenten kke får avlegge eksamen. Sykdom frtar kke for kravet om deltakelse. For å få avlegge eksamen kreves vanlgvs mnmum 80 prosent deltakelse. Avsluttende vurderng - eksamen Det er studentenes ansvar å gjøre seg kjent med tdspunkt og eventuelle endrnger for ulke eksamener. Studenten er selv ansvarlg for å kontrollere at han eller hun er meldt opp tl eksamen. For mer nformasjon om eksamen, vses det tl avdelngens og høgskolens nettsteder om eksamen, forskrft om studer og eksamen ved Høgskolen Oslo og lov om unversteter og høyskoler. Se > For studenter. Vurderngsuttrykk 5

6 Vurderngsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurderng skal være bestått/kke bestått eller en gradert skala med fem trnn fra A tl E for bestått og F for kke bestått. Vurderngskrterer Avdelngsstyret har vedtatt generelle, kvaltatve beskrvelser for karakterer for eksamener. I tllegg er det utarbedet kvaltatve beskrvelser for karakterer de enkelte fag/faggrupper for tema og enheter. Mulgheter for påbyggngsstuder etter bestått førskolelærerutdannng Vdereutdannnger Avdelngen tlbyr relevante vdereutdannngsstuder. De fleste av dsse tlbudene er deltdsstuder og går over ett studeår. Masterstuder For opptak tl master barnehagepedagogkk og European Masters n Early Chldhood Educaton & Care (EMEC) kreves fullført bachelorstudum førskolelærerutdannngen. For opptak tl master flerkulturell og nternasjonal utdannng, må søkere som del av sn bachelorgrad ha fordypnngen flerkulturelt arbed. Ønsker du å bdra tl en bedre studehverdag? Studentcharteret og studentdemokratet Utdannngen ønsker et nært samarbed med studentene gjennom deres studentrepresentanter for å skre studentdemokratet gjennom dalog og medbestemmelse. Sosale og kulturelle tltak er vktge faktorer for stude- og lærngsmljøet. Utdannngen har et speselt ansvar for å tlrettelegge studeforholdene for studenter med mnortetsspråklg bakgrunn og arbede for at studentenes kulturelle erfarngsbakgrunn blr en ressurs for lærngsmljøet. Det vses tl Studentcharteret som blant annet nneholder studentenes rettgheter og plkter og hvlke krav studenter og ansatte kan stlle tl hverandre. Studentrådet Studentrådet på FLU består av mnst én representant fra hver klasse (tlltsvalgt). Tlltsvalgt skal velges demokratsk klassene ved studestart om høsten. Det er studentrådet som vedtar saker som styret presenterer, og er et svært vktg organ for studentenes medvrknngskraft på utdannngen. Studentrådet må være mnst 50 prosent representert for at det er vedtaksdyktg. Studentrådet er delt nn arbedsgrupper som jobber med de forskjellge faggruppene og temaperodene. Tlltsvalgtes rolle og oppgaver Den tlltsvalgte er klassens representant studentrådet. Tlltsvalgt skal jobbe for at klassens ønsker varetas, og fungere som et bndeledd mellom studentrådet og klassen sn. For at v skal kunne føre demokratsk studentpoltkk, er det vktg at alle tlltsvalgte møter tl studentråd. Studentrådet møtes omlag én gang måneden. Det er frtak fra oblgatorsk undervsnng når man drver studentpoltsk arbed. Studentrådsstyret 6

7 Studentrådsstyret velges januar. I prnsppet kan alle som vl stlle tl valg, men det er en fordel å ha vært nnom studentrådet først. Studentrådet skal tale studentenes stemme, og være et bndeledd mellom studentrådet og ledelsen, studentparlamentet osv. Studepoeng for verv Det er nå mulg å oppnå studepoeng for å drve studentpoltsk arbed. Alle som stter arbedsgrupper studentrådet, eller andre utvalg og styrer har mulghet for å være med på et lte kurs og oppnå 5 studepoeng for stt verv. Spørsmål? Kontakt studentrådsstyret. Utnytt studetden dn! Engasjer deg! Vær med på å gjøre høgskolen tl et sted som passer for deg! Om studemodellene, heltd Heltdsmodell for kull som startet studet høsten 2008 eller senere I studemodell gjeldende for kull som startet studet høsten 2008 eller senere (ny studemodell) er studet bygget opp slk: første studeår består av to faggrupper samt pedagogkk, norsk og KRL. Tredje semester består av flere fag med tverrfaglg og enfaglg fokus. Fjerde semester består av to lnjer studentene velger på forhånd. Studentene kan enten velge å fordype seg fagene drama, formng, muskk, eller naturfag, fyssk fostrng, samfunnsfag. For begge studemodeller består femte semester av ett valgt 30 studepoengs fordypnngsemne. Sjette semester består av prosjektarbed og bacheloroppgave. opplærng er gjennomgående alle tre studeår. Studentene har mulghet tl å ta deler av studet utlandet. Se egne avsntt om studer utlandet. Progresjonskrav Progresjonskravet for kull som startet heltdsstudet høsten 2008 eller senere Studentene heltdsstudet må etter fjerde semester ha oppnådd mnmum 80 studepoeng for å kunne starte femte semester. Kravet må være oppfylt senest ved utløpet av ordnær våreksamen andre studeår. En eventuell ny/utsatt eksamen på høsten før femte semester begynner, teller kke med ford sensur på denne kan falle etter at studeåret har startet. Om studenten kke oppfyller progresjonskravet nnen utgangen av fjerde semester, vl studenten bl stoppet studet nntl progresjonskravet på 80 studepoeng er oppfylt. Studenten er selv ansvarlg for å melde seg opp tl ny/utsatt eksamen nnenfor gjeldende frster og retnngslnjer. Studenter som gjennomfører ny/utsatt eksamen må betale semesteravgft og semesterregstrere seg på vanlg måte. For bestemmelser med hensyn tl bestått prakssopplærng, vses det tl tolknng av forskrft om studer og eksamen ved Høgskolen Oslo 4-5 e (se plan for prakssopplærngen). Progresjon ved nnvlget utsatt prakss står nærmere beskrevet retnngslnjer for prakssopplærng. Overgangsordnng Studenter som på grunn av forsnkelser studet og som får ny kulltlhørghet følger kullet som begynte 2008 eller senere, omfattes av de progresjonsreglene som gjelder for kullet

8 Internasjonale studer Førskolelærerutdannngen ønsker å legge tl rette for at studentene skal få et nternasjonalt perspektv og samarbeder derfor med unversteter og høgskoler mange deler av verden. Opphold utlandet er på mnmum tre måneder og skjer sste halvdel av studet, fjerde, femte eller sjette semester. I 5 semester erstatter studeoppholdet fordypnngsstudene og studenten må være ute hele semesteret. Studentene kan etter spesell tlretteleggng rese ut hele tredje studeår. Studeopphold utenfor Norge fnanseres gjennom lån- og stpendordnnger fra Statens Lånekasse for utdannng. Dersom du reser nnen EU-området eller tl de nordske land, får du tllegg tl lån og stpend fra Lånekassen også Erasmus- eller Nordplus-stpend. Det må forelgge forhåndsgodkjennng før studenten reser. Endelg godkjennng gjøres av studeleder. Ta kontakt med nternasjonal team for mer nformasjon. Informasjon fra nternasjonalt team fnnes under menyvalget Internasjonalserng på > For studenter LUI. Internasjonalt team har e-post Det er lagt begrensnnger på hvor mye av prakssopplærngen som kan foregå utlandet: En student som tar sn prakss utlandet fjerde semester kan kke tllegg være ute sjette semester hvor det lgger tre ukers lederprakss. Studenter kan maksmum være ute to semestre (60 studepoeng) løpet av utdannngen. Utdannngen tlbyr et begrenset antall nterne plasser på engelskspråklge studer ved avdelngen femte eller sjette semester. Se kapttel om femte semester fordypnng og kapttel om alternatve nternasjonale peroder for heltdsstudenter sjette semester Om studemodellen, deltd Studemodellen ved førskolelærerutdannngen skal vareta behovet for bredde og fordypnng. Studets tre første år er knyttet tl faggrupper. I det sste året av studet vl studentene arbede mer selvstendg nnenfor rammen av fordypnngsstuder og prosjektarbed. Studet avsluttes med en ndvduell bacheloroppgave. Progresjonskrav for kull som startet utdannngen høsten 2008 eller senere Studentene deltdsstudet må etter sjette semester ha oppnådd mnmum 100 studepoeng for å kunne starte sjuende semester. Kravet må være oppfylt senest ved utløpet av ordnær våreksamen tredje studeår. En eventuell ny/utsatt eksamen på høsten før sjuende semester begynner, teller kke med ford sensur på denne kan falle etter at studeåret har startet. Om studenten kke oppfyller progresjonskravet nnen utgangen av sjette semester, vl studenten bl stoppet studet nntl progresjonskravet på 100 studepoeng er oppfylt. Studenten er selv ansvarlg for å melde seg opp tl ny/utsatt eksamen nnenfor gjeldende frster og retnngslnjer. Studenter som gjennomfører ny/utsatt eksamen må betale semesteravgft og semesterregstrere seg på vanlg måte. For bestemmelser med hensyn tl bestått prakssopplærng, vses det tl tolknng av forskrft om studer og eksamen ved Høgskolen Oslo 4-5 e (se plan for prakssopplærng). Deltdsstudenter som startet utdannngen høsten 2007 eller tdlgere, har kke progresjonsregler. Progresjon ved nnvlget utsatt prakss står nærmere beskrevet retnngslnjer for prakssopplærng. Internasjonale studer Førskolelærerutdannngen ønsker å legge tl rette for at studentene skal få et nternasjonalt perspektv og samarbeder derfor med unversteter og høgskoler mange deler av verden. Opphold 8

9 utlandet er på mnmum tre måneder og skjer sste halvdel av studet, sjette, syvende eller åttende semester. I syvende semester erstatter utenlandsstudene fordypnngsstudene og studenten må være ute hele semesteret. Studeopphold utenfor Norge fnanseres gjennom lån- og stpendordnnger fra Statens Lånekasse for utdannng. Dersom du reser nnen EU-området eller tl de nordske land, får du tllegg tl lån og stpend fra Lånekassen også Erasmus- eller Nordplus-stpend. Det må forelgge forhåndsgodkjennng før studenten reser. Endelg godkjennng gjøres av studeleder. Ta kontakt med nternasjonal team for mer nformasjon. Informasjon fra nternasjonalt team fnnes under menyvalget Internasjonalserng på > For studenter LUI. Internasjonalt team har e-post Utdannngen tlbyr et begrenset antall nterne plasser på engelskspråklge studer ved avdelngen syvende og åttende semester. Se kapttel om syvende semester fordypnng og kapttel om alternatve nternasjonale peroder for deltdsstudenter åttende semester. Om førskolelærerutdannng for assstenter (FAD), deltd Studemodellen ved førskolelærerutdannngen skal vareta behovet for bredde og fordypnng. Studets tre første år er knyttet tl faggrupper. I det sste året av studet vl studentene arbede mer selvstendg nnenfor rammen av fordypnngsstuder og prosjektarbed. Studet avsluttes med en ndvduell bacheloroppgave. Progresjonskrav for kull som startet utdannngen høsten 2008 eller senere Studentene deltdsstudet må etter sjette semester ha oppnådd mnmum 100 studepoeng for å kunne starte sjuende semester. Kravet må være oppfylt senest ved utløpet av ordnær våreksamen tredje studeår. En eventuell ny/utsatt eksamen på høsten før sjuende semester begynner, teller kke med ford sensur på denne kan falle etter at studeåret har startet. Om studenten kke oppfyller progresjonskravet nnen utgangen av sjette semester, vl studenten bl stoppet studet nntl progresjonskravet på 100 studepoeng er oppfylt. Studenten er selv ansvarlg for å melde seg opp tl ny/utsatt eksamen nnenfor gjeldende frster og retnngslnjer. Studenter som gjennomfører ny/utsatt eksamen må betale semesteravgft og semesterregstrere seg på vanlg måte. For bestemmelser med hensyn tl bestått prakssopplærng, vses det tl tolknng av forskrft om studer og eksamen ved Høgskolen Oslo 4-5 e (se plan for prakssopplærng). Deltdsstudenter som startet utdannngen høsten 2007 eller tdlgere, har kke progresjonsregler. Progresjon ved nnvlget utsatt prakss står nærmere beskrevet retnngslnjer for prakssopplærng. Internasjonale studer Førskolelærerutdannngen ønsker å legge tl rette for at studentene skal få et nternasjonalt perspektv og samarbeder derfor med unversteter og høgskoler mange deler av verden. Opphold utlandet er på mnmum tre måneder og skjer sste halvdel av studet, sjette, syvende eller åttende semester. I syvende semester erstatter utenlandsstudene fordypnngsstudene og studenten må være ute hele semesteret. Studeopphold utenfor Norge fnanseres gjennom lån- og stpendordnnger fra Statens Lånekasse for utdannng. Dersom du reser nnen EU-området eller tl de nordske land, får du tllegg tl lån og stpend fra Lånekassen også Erasmus- eller Nordplus-stpend. Det må forelgge forhåndsgodkjennng før studenten reser. Endelg godkjennng gjøres av studeleder. Ta kontakt med nternasjonal team 9

10 for mer nformasjon. Informasjon fra nternasjonalt team fnnes under menyvalget Internasjonalserng på > For studenter LUI. Internasjonalt team har e-post Utdannngen tlbyr et begrenset antall nterne plasser på engelskspråklge studer ved avdelngen syvende og åttende semester. Se kapttel om syvende semester fordypnng og kapttel om alternatve nternasjonale peroder for deltdsstudenter åttende semester. 10

11 Utdannngens oppbyggng og nnhold Heltd, modell for kull som startet studet høsten 2008 eller senere HØST Første studeår VÅR Fagperode (30 studepoeng) ½ kullet (rullerng m/vår): faggruppen kunst, kultur og kreatvtet (15 studepoeng) 2 uker Fagperode fortsetter Fagene fortsetter 6 uker Fagperode (30 studepoeng) ½ kullet (rullerng m/høst) faggruppen rom, natur og bevegelse (15 studepoeng) ½ kullet (rullerng m/vår): faggruppen rom, natur og bevegelse (15 studepoeng) ½ kullet (rullerng m/høst) faggruppen kunst, kultur og kreatvtet (15 studepoeng) Alle: pedagogkk (8 studepoeng), norsk (5 studepoeng) Alle: pedagogkk (10 studepoeng), KRL 7 (studepoeng) Andre studeår Fagperode (30 studepoeng) Alle: førskolelærere et samfunn preget av mangfold (30 studepoeng) 1 uke Arbed grunnskolen Fagperode fortsetter Fagene fortsetter Enten lnje for estetske fag (30 studepoeng) eller lnje for natur, samfunn og bevegelse (30 studepoeng) Alle: pedagogkk (3 studepoeng) 6 uker Lnje fortsetter Fagene fortsetter Tredje studeår Fordypnng (30 studepoeng) Ledelse og utvklngsarbed førskolelæreryrket (15 studepoeng) 5 uker Ledelse Bacheloroppgaven (15 studepoeng) Pedagogkk (6 studepoeng) Andre fag (9 studepoeng) IKT ntegreres de studepoenggvende fagene. 11

12 Deltd, modell for førskolelærerutdannngen Første studeår Fyssk fostrng Naturfag Norsk Samfunnsfag Pedagogkk Faggruppe 1 Høst 45 studepoeng Faggruppe 1 Vår Fyssk fostrng, 10 stp over to semestre Naturfag, 13 stp over to semestre Samfunnsfag, 10 stp over to semestre Pedagogkk, 11 stp over to semestre Andre studeår Faggruppe 2 Høst Drama Matematkk Norsk Pedagogkk opplærng barnehage 7 uker Faggruppe 2 Vår Drama, 9 stp over to semestre Matematkk, 7 stp over to semestre Norsk, 11 stp over to semestre Pedagogkk, 10 stp over to semestre 43 studepoeng Matematkk, 2 stp Norsk, 2 stp Pedagogkk, 2 stp Arbed grunnskolen Vår opplærng grunnskolen 1 uke Matte Norsk Pedagogkk Tredje studeår Faggruppe 3 Høst Formng KRL Muskk Pedagogkk Faggruppe 3 Vår Formng KRL Muskk Pedagogkk 40 studepoeng opplærng barnehage 6 uker Faggruppe 3 Vår Formng, 9 stp over to semestre KRL, 10 stp over to semestre Muskk, 9 stp over to semestre Pedagogkk, 12 stp over to semestre Fjerde studeår Høst Vår Vår Fordypnng 30 studepoeng Utvklngs- og fornyngsarbed Bacheloroppgave, 15 studepoeng Se heltdsmodell gjeldende for kull som startet studet høsten 2007 eller tdlgere IKT ntegreres de studepoenggvende fagene. Pedagogkk, 4 stp Samfunnsfag, 3 stp 52 studepoeng Pedagogkk, 6 stp Alle andre fag utdannngen (tl sammen 9 stp) 12

13 Deltd, førskolelærerutdannng for assstenter (FAD), modell for kull som startet studet våren 2009 Utarbedet av Ann Chrstn F. Arnesen og Bruna M. Bruce 4. ma 2010 på bakgrunn av tdlgere matrse vedtatt avdelngsstyret og endrnger godkjent studeutvalget. Førskolelærerutdannng på deltd for assstenter tlbys samarbed med Høgskolen Akershus og kommunene Akershus. Første studeår 1. semester 2. semester Tema 1 Tema 2 Assstent og førskolelærerstudent 22 stp Kunst, kultur og kreatvtet 24 stp IKT og Fronter opplærng Pedagogkk 10 stp Norsk 5 stp Formng 7 stp Norsk 5 stp Drama, Muskk 14 stp Andre studeår 3. semester 4. semester Tema 3 Natur, bevegelse, lek og etkk 20 stp barnehage Tema 3 forts. Natur, bevegelse, lek og etkk 25 stp Naturfag, Fyssk fostrng og RLE 15 stp (5stp) (5stp) (5stp) 6 uker Pedagogkk 10 stp Naturfag, Fyssk fostrng og RLE 15 stp (5stp) (5stp) (5stp) Tredje studeår 5. semester 6. semester Tema 4 Tema 5 UFA, utvklngs- og fornyngsarbed 19 stp Samfunnsfag 5 stp Drama, formng og muskk 9 stp (3stp) (3stp) (3stp) barnehage 3 uker Ledelse og tverretatlg samarbed 25 stp Samfunnsfag 5 stp Matematkk 10 stp Norsk 5 stp grunnskole 1 uke Fjerde studeår 7. semester 8. semester Bacheloroppgave 15 stp 1 stp fra alle fag 10 stp Lederprakss 5 uker Fordypnng 30 stp 13

14 Deltd, førskolelærerutdannng for assstenter (FAD), modell for kull som startet studet våren 2010 Utarbedet av Ann Chrstn F. Arnesen og Bruna M. Bruce 4. ma 2010 på bakgrunn av tdlgere matrse vedtatt avdelngsstyret og endrnger godkjent studeutvalget. Førskolelærerutdannng på deltd for assstenter tlbys samarbed med Høgskolen Akershus og kommunene Akershus. Første studeår 1. semester 2. semester Tema 1 Tema 2 Assstent og førskolelærerstudent 22 stp Kunst, kultur og kreatvtet 24 stp IKT og Fronter opplærng Pedagogkk 10 stp Norsk 5 stp Formng 7 stp Norsk 5 stp Drama, Muskk 14 stp Andre studeår 3. semester 4. semester Tema 3 Natur, bevegelse, lek og etkk 20 stp barnehage Tema 3 forts. Natur, bevegelse, lek og etkk 25 stp Naturfag, Fyssk fostrng og RLE 15 stp (5stp) (5stp) (5stp) 6 uker Pedagogkk 10 stp Naturfag, Fyssk fostrng og RLE 15 stp (5stp) (5stp) (5stp) Tredje studeår 5. semester 6. semester Tema 4 Tema 5 UFA, utvklngs- og fornyngsarbed 19 stp Samfunnsfag 5 stp Drama, formng og muskk 9 stp (3stp) (3stp) (3stp) barnehage 6 uker Ledelse og tverretatlg samarbed 25 stp Samfunnsfag 5 stp Matematkk 10 stp Norsk 5 stp grunnskole 1 uke Punktprakss 2 uker Fjerde studeår 7. semester 8. semester Bacheloroppgave 15 stp 1 stp fra alle fag 10 stp Lederprakss 5 uker Fordypnng 30 stp 14

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Mastergrad i DIAKONI PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG

Mastergrad i DIAKONI PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Mastergrad DIAKONI 120 STUDIEPOENG PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG Versjon høst 2007 1 dakon (120 studepoeng) Studeprogrammet (undervsnng, velednng og prakss) er samarbed med

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Master i diakoni (120 studiepoeng) Studieprogrammet (undervisning, veiledning og praksis) er i samarbeid med Høgskolen Diakonova

Master i diakoni (120 studiepoeng) Studieprogrammet (undervisning, veiledning og praksis) er i samarbeid med Høgskolen Diakonova DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Mastergrad DIAKONI 120 STUDIEPOENG PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG Versjon høst 2006 1 dakon (120 studepoeng) Studeprogrammet (undervsnng, velednng og prakss) er samarbed med

Detaljer

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1 Eksempel på poengbergegnng fra grunnskolen tl Vg1 Etter skrv: "Førng av vtnemål og kompetansebevs for grunnskolen Kunnskapsløftet" av 09.01.2015. Sde 5 Elever som kke får standpunktkarakter på grunn av

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Ëlrrrililñi. utbytte av opplæringen. Skolens arbeid med elevenes. - u r'l* h. W" t-^ t rè- o

TILSYNSRAPPORT. Ëlrrrililñi. utbytte av opplæringen. Skolens arbeid med elevenes. - u r'l* h. W t-^ t rè- o Ëlrrrllñ - u r'l* h. W" t-^ t rè- I I I I 1 TILSYNSRAPPORT Skolens arbed med elevenes utbytte av opplærngen Stegen kommune - Stegenskolen Nordfold o1.09.2015 1 # w Fylkesmannen NORDLAND Innholdsfortegnelse

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC,

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

NOKUTs tre forskrifter for akkreditering av studier

NOKUTs tre forskrifter for akkreditering av studier NOKUTssynt eserogakt uel l eanal yser Al l egodet ngert r e 10 år og t r ef or skr f t er om akkr ed t er ng av st ud er og 1 f or st åel seavkval t et Tur dheger st r øm,ma2014 NOKUTs gjeldende forskrft

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare?

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare? Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Prosjektrapport, Eksperter Team Landsby 27, Gruppe 3 Sten- en mangelvare FRA STEIN TIL STØV Hege Merete Aukrust Lene Krstne Johansen Stne Lberg Sannes

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i "Ko M I"?-//E Fylkesmannen Hedmark Tl kommunene Hedmark v/rådmann Hedmark fylkeskommune v/fylkesrådet 5. februar 2016 Strategsk plan 2016-2020 for NAV Hedmark Innlednng: Etter ntatv fra NAV Hedmark besluttet

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no Mgranorsk ARBEIDSNORSKKURS Mgranorsk Arbedsnorsk senker terskelen nn arbedslvet gjennom å utvkle begrepsforståelse nnenfor spesfkke fagområder. Arbedsnorsk kan kombneres med Mgranorsk Allmenn eller brukes

Detaljer

INFORMASJON OM IDRETTSSKOLEN

INFORMASJON OM IDRETTSSKOLEN www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stftet 16. jun 1937 INFORMASJON OM IDRETTSSKOLEN Vår vsjon: AIL skal g klubbens medlemmer glede, mulgheter og utfordrnger uansett talent og ambsjoner. Klubben skal

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVrFENSRAPE[JGE FAKULTET FS Helsefak O41 1 Tl: Fakultetsstyret ved Det helsevtenskapelge fakultet Møtedato: 17.1.2011 Arkvref.: 2010/5643 TOS000/1 14 Endelg budsjettfordelng

Detaljer

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting.

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygnngsetaten Avdelng for byggeprosjekter Nls Haugrud Svlarktekt Ovre Slottsgate 12 0157 OsI-o nhaugrud@onlne.no Deres ref Var ref (saksnr'): 200703389- l0 Oppgs alltd ved henvendelse

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladmnstrasjonen Poltsk sekretarat Faste medlemmer av kultur- og oppvekstutvalget Vår ref.: 11/4408/11/12/ FE-033 Saksbehandler: Målfrd Espeland E-post: maarrd.espeland@egersund.kommune.no

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Kontraktstildeling med mindre prisfokus

Kontraktstildeling med mindre prisfokus Kontraktstldelng med mndre prsfokus Anskaffelsesstrateger Entreprsekjøp Oktober 014 Dr. ng Øysten H. Meland Dr. ng Øysten Meland Dr. ng Øysten Meland 3 Brukermedv./ programmerng Partnerng Kun egen spesaltet

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm Protokoll År 2014 2,3,4 og 5 september HTA 2.3.3 lokale lønnsforhandlnger pr. I. august 2014. Forhandlngsornrûde Forsvaret. den 1, ble det gjennomført forberedende møte fm Tlstede på et eller flere møter:

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

- 39 - Herr Statsråd Herr formann, mine darner og herrer

- 39 - Herr Statsråd Herr formann, mine darner og herrer - 39 - Herr Statsråd Herr formann, mne darner og herrer Hstorkk Det er 25 år sden Insttutt for atomenerg begyntc sn vrksomhet. Det er et prvlegum for meg å få rette en takk og hyldest tl de toregangsmenn

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013 Qoll /30 OPV r ' \. s Ht; Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 mo å Ht MN - TKV fd."n*m.:g>d cl~;:o;lu Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 Kommunale og kke-kommunale barnehageeere plkter

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012 www.vfk.no Folkehelse Vestfold Årsrapport 2012 Folkehelseåret 2012 Folkehelseloven ett år Første januar 2012 trådte Folkehelseloven kraft. Den markerer et vktg vesklle folkehelsearbedet. Ansvaret for

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 l 4 l I l :f'f:~f;e;.-~.:: Årsmeldngfor barnehagerp

Detaljer

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune Internt notat Fra: Adm. enhet Kommunalavdelng økonom organsasjon Saksbehandler: Therese Evensen Arkvref.: 16/7230 Dato: 15.02.2016 Saksbehandler Bente Hedum Adm. enhet: Kop tl: Are Hammervold Solvang Tale

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Undersøkelser av solingsvaner

Undersøkelser av solingsvaner Undsøkels solngsvan Innlednng MMI har p oppdrag fra Statens strlevn Kreftforgen gjomført en større spørreundsøkelse for kartlegge n norske befolknngens forhold tl solng solbeskyttelse. De undsøkelsen supplt

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Læreverk: MIDGARD 6 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

Læreverk: MIDGARD 6 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 6. TRINN 2014/2015. Utarbedet av: Espen Larsen Læreverk: MIDGARD 6 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 Vkngtda fortelle om hovedtrekk ved

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Konstruktiv - Saklig - Krevende - For et bedre arbeidsmiljø

Konstruktiv - Saklig - Krevende - For et bedre arbeidsmiljø Mobl; 90 28 34 40 E-post; audun.buseth@poltet.no Poltdrektoratet Deres ref. Vår ref. Dato: 15.10.17 Hørng NOU 2017:9 - Polt og bevæpnng 1- Innlednng Poltet skal vareta samfunnet og borgernes behov for

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu.

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu. r---.--------~-~-------.-~--------~-! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3274 I I Arkv JouralpostID: sakid.: 12/845 I Saksbehandler: Lse Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Plan- og utvklngsutvalget Sak

Detaljer

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 006 Analyse av konkurransen om annonsekronene det norske bladmarkedet Hlde Chrstn Eken Veleder: Førsteamanuenss Øysten Foros Masterutrednng fordypnngsområde strateg

Detaljer

Språkløyper OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER. SPRÅKLØYPER hvem, hva, hvordan? gratis nettressurser for lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid

Språkløyper OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER. SPRÅKLØYPER hvem, hva, hvordan? gratis nettressurser for lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER grats nettressurser for lokalt, pedagsk utvklngsarbed Lese- Skrvesenteret har gleden å nvtere tl oppstartsamlng for! Det er grats å delta på samlngen, som har som mål å

Detaljer

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnsk"p Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnskp Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ ' n dlbtor H ELSE TEKNOLOG I SAMFUNN M ILJØ Et forsknngsmagasn fra Kunnsk"p Oslo LIVSVITENSKAP Treffskker Ny teknolog gr forskorne mulgheten tl å treffe akkurat de cellene de skter på. Lvsvtenska psm lj

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 21.4.2016 Tlskudd tl vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter - UDIREGELVERK UDI rundskrv «KB Snarve tl vedlegg Dokument-ID : RS 2011-025 Saksnummer: 15/08669-4 U D I Sst endret : 23.02.2016 Dokumentdato

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

Høringsinnspill og kommentarer

Høringsinnspill og kommentarer Vedlegg 5 Hørngsnnspll og kommentarer Nedenfor gs det kommentarer tl hvordan hørngsnnspllene tl planprogrammet varetas endelg planprogram og prosessen vdere. Det presseres at mange av hørngsnnspllene ser

Detaljer

Detaljregulering for Sole Skog område B6-1, B6 2, B7, L1, F1-1, F1-2 og T1

Detaljregulering for Sole Skog område B6-1, B6 2, B7, L1, F1-1, F1-2 og T1 Detaljregulerng for Sole Skog område B 1, B, B7, L1, F1 1, F1 og T1 Planbeskrvelse Oppdragsgver Såner Invest AS Rapporttype Planbeskrvelse Forslagsstller 1 Detaljregulerng Sole Skog: område B 1, B, B7,

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer