COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm"

Transkript

1 COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm

2 Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det fns et stort antall kart programmet. ene er tlpasset slk at brukeren kan bestemme hva som skal vses på det enkelte kartet. Dette gr mulghet for fleksbel og bred bruk av kartene. ene vl bl oppdatert kontnuerlg dersom eller andre opplysnnger som lgger programmet, endrer seg. Programmet kan brukes på nteraktv tavle (whteboard), det kan vses med prosjektør (vdeokanon), eller den enkelte kan bruke det på en datamaskn (pc). Det passer derfor tl å bl brukt klasseromsundervsnng, mndre grupper eller av den enkelte elev. Mange av øvelsene fns også en utskrftversjon. Grunnleggende funksjoner Programmet er delt fem deler:, kunn,, og. Dsse fns bak fem -knapper. Test deg t Lek og Lek og kunn??? Lengst ned Columbus-vnduet fns det fre symboler som kan klkkes på: Tlbake tl startsden????? Endre kartstørrelse stller om skjermvsnngen mellom full skjerm og startskjerm. Klkk på symbolet, så vses full skjerm. Klkk gjen for å stlle skjermen tlbake. Slå av Columbus avslutter programmet. Vs nformasjon om Columbus hvem som har opphavsrett, og fakta om programmet. Når programmet startes, kommer det opp en symbolrekke tl høyre. Den kan når som helst flyttes mellom høyre og venstre sde av bldeskjermen. Dette gjøres ved å klkke på den llle pla på venstre eller høyre sde. Symbolene menyen brukes som av/på-knapper, og for åpne eller lukke en nformasjonsrute eller navgerngssde. Informasjonsruter, ruter med tegnforklarnger og ruter med lag-menyer kan flyttes på skjermen og også stenges med ett klkk på krysset ruten. Når pekeren føres over en sde, endrer den utseende tl en hånd som peker når den kommer tl objekter det kan klkkes på. Klkk på knappen for å komme vdere programmet.

3 ny kunn Forklarng av symbolene Symbolene som fns på forskjellge sder, forklares her: For er?? Spørsmålstegn nforute med hjelp tl eleven Tegne tegnngen kan lagres PrntScreen ny t- n- p kunn artunnkap deg st lp eny Tlbake gå ett steg tlbake Tegnforklarng hver type kart har sn tegnforklarng Lag vser hvlken nformasjon som kan velges på kartene Skrv ut gr utskrft av øvelse Informasjonsrute med fakta Blde y Her fns alle kartene: Verden, Europa, Norden, Norge, Fylkene og Svalbard. Tema denne versjonen av Columbus Lek er og Norge og alle fylkene landet. De andre kartene brukes som oversktskart for å plassere Norge Verden, Europa og Norden. Verdenskartet og norgeskartene kan flyttes og forstørres skjermvnduet. Flytt kartet ved å trykke, holde og dra. m (+ -) Zoom Trykk på forstørrelsesglasset med plusstegn for å zoome nn kartet, eller på mnustegnet for å zoome ut. Slpp når du har størrelsen du ønsker. Verden Verdenskartet er et oversktskart som vser - verdenshavene - verdensdelene og kontnentet Antarkts - breddegradene ekvator og vendesrklene - grenser mellom land Klkk på Lag for å velge hva som skal vses.

4 Europa Europakartet vser Europas land eller hovedsteder. Ved bare å vse stedsymboler kan kartet brukes som blndkart, et kart uten. Pennen kan da brukes tl settnger. Klkk på Lag for å velge hva som skal vses. Norden Nordenkartet vser landene Norden, hovedstedene, Norges naboland og havområdene Norden. Klkk på Lag for å velge hva som skal vses. Norge Norgeskartenes åpnngskart er et grunnkart med fylkene farger. De andre norgesoppslagene har enten ferdge kart eller lag der en kan velge hva som skal vses. Under fns kart med forskjellge vsnnger. Velg grunnkart kart som vser store byer, byer, elver, fjell, nnsjøer, fjellområder, fjorder, øyer, sbreer, landstyper eller høydeforhold. Velg grunnkart med fylkesgrenser som vser på fylkene, byer, elver, fjell, nnsjøer eller øyer. Velg grunnkart med landsdelene Nord-Norge, Mdt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, eller landsdelskart som vser fylkene de forskjellge landsdelene. Alle kart vses med tekst startbldet, men kan vses uten tekst om en markerer Med/uten kart. Ved å bruke denne funksjonen får en enkelt et tomt kart, et blndkart. På samme måte kan en velge å vse Norge Med/uten omgvelser, dvs. uten naboland. Lag gr mulghet for å velge hva en ønsker å se på kartene. Alle lag kan kke vses samtdg. Hva som kan vses med god lesbarhet, må en avgjøre. Knappen Ta bort kartlag under Lag kan alltd brukes for å gå tlbake tl et kartblde uten og symboler. Fylkeskart og Svalbard Norge har dag 19 fylker. Inndelngen er hstorsk, og fylkene har derfor svært ulk størrelse og ulkt folketall. Hvert fylke har en folkevalgt forsamlng og en admnstrasjon med ansvar for forskjellge oppgaver, som for eksempel veer og vderegående skoler. Det er også tatt med et kart over Svalbard tllegg tl fylkeskartene.

5 Velg fylke ved å klkke på fylkeset eller området tl fylket på kartet. Når kartet åpnes, vses et kartblde over fylket. Navnet på fylket står øverst oppe tl venstre. På hvert kart fns et oversktskart som vser hvor Norge fylket lgger, samt en nordpl og en km-strek som forteller om målestokken og avstandene på kartet. Det høyeste punktet hvert fylke er merket med (fjell) et, og hvor høyt det er.? kunn Fylkesfakta Klkk på symbolet. Her fns en kort nformasjon om fylket: fakta som areal, folketall, største by og blde av fylkesvåpenet. I teksten er det lagt vekt på å forklare fylkesvåpenet som noe som er typsk for fylket, og tllegg forklare hva et på fylket betyr. Det er også på og tegnng av fylkesblomsten. Lag Her velger en hva som skal vses på kartet. Klkk rutene for de ulke valgene for å sette Test Lek deg og på eller lukke kartnformasjonen. For eksempel kan tekstlagene fjernes ved hjelp av Vs/skjul -knappen, og kartet kan brukes som et blndkart.?? kunn? Hvs et alternatv er nedtonet, fns kke denne nformasjonen på det valgte kartet. Med knappen Med omgvelser kan en velge å lukke nabofylkene og nabolandene. Symbolet for Blde og Infotekster å vse symbolene på kartet. Klkk på kameraet for å åpne bldet. Klkk på bldet for å lukke. er alltd lukket når kartet åpnes. Klkk på Vs blde/nfo for Symbolet vser at det fns ekstra nformasjon om stedet der bldet er tatt, eller om et annet sted fylket. Klkk på for å se nformasjonsruten. Klkk på teksten for å lukke den. kunn Et kart er et forenklet blde av vrkelgheten. Et kart har fre kjennetegn: det ses ovenfra, det er formnsket, det er forenklet, og det er rettet mot nord. Alle dsse fre kjennetegnene vl en fnne gjen Columbus. kunn er delt nn fre emner: tegn, Lag et kart, Hmmelretnng og Målestokk. tegn Her kan en vse og øve karttegn. De n vanlgste tegnene kan åpnes og lukkes med eller uten forklarng, for å e hva karttegnene betyr og sammenlkne dem med tegnngene. lse Memory Her kan en øve karttegn ved å splle Memory. Det gjelder å sette sammen rktg tegnng og kartsymbol. Klkk på to kort tl alle par er funnet. Når alle par er funnet, blr kortene sortert parvs og forklarngen vses. Lten Memory har 12 kort. Stor Memory har 18 kort.

6 Lag et kart Et kart er en tegnng av vrkelgheten. For å lage et kart bruker en satellttblder eller flyfoto over områdene på kartet. Hvordan kartet blr utformet, avhenger av hvem som skal bruke kartet, hva kartet skal nneholde av nformasjon, hvlken skala kartet skal vses, og hva det skal brukes tl. De tre bldene som kommer fram når en går tl Lag et kart, vser eksempler på hvordan vrkelgheten ser ut, og tegnngen vser hvordan et kart over området ser ut. Plene brukes tl å komme seg fram bldeseren. Bldene er klkkbare om en vl se dem en annen rekkefølge. 1. Det første bldet vser et hus på nært hold. Huset ses tydelg fra bakken. Den røde rammen rundt huset følger med huset på alle bldene. På den måten kan husets plasserng følges gjennom hele bldeseren. 2. Det andre bldet vser huset ovenfra på ltt lengre hold. Da ser en et større område rundt huset. 3. På det tredje bldet er huset fotografert rett ovenfra. Dette er et flyfoto. Flyfoto kan brukes når en lager kart. 4. Dette kartet er tegnet etter flyfotoet. De andre bygnngene, sjøen og skogen ses. Se tegnforklarngen tl øvelsen for å se hva kartet vser. lse Lag dtt eget kart For å forstå hvordan et kart er bygd opp, kan en øve ved å legge ut de forskjellge delene på et flyfoto. Klkk på symbolene tegnforklarngen. Lengst nede vses de forskjellge kartobjektene. Objektene kan dras tl rktg plass på bldet. Begynn gjerne med å legge ut de største områdene for vann, skog, dyrket mark og bete. Avslutt med husene som har forskjellg form og størrelse. Alle objektene hver kategor må kke plasseres på en gang. Fortsett med en annen kategor og gå sden tlbake og plasser de som var vanskelgere å fnne. Når alle objektene er plassert, er kartet klart. På den ferdge karttegnngen vses forklarende tekst tl objektene. For å se flyfotoet kombnasjon med kartene kan en dra på pla for å se bldet som lgger under kartet. Hmmelretnng Hmmelretnnger brukes for å beskrve og vse retnng. De fre hovedretnngene er nord (N), sør (S), vest (V) og øst (Ø). Nord vser retnngen mot Nordpolen, og sør vser retnngen mot Sørpolen. Hvs en står med nesen mot nord, er vest tl venstre og øst tl høyre. lse Plasser ene på de fre hmmelretnngene på rktg plass rundt kompassrosen. Navnene fester seg kke hvs de plasseres fel. lse - Flere hmmelretnnger mellom hovedretnngene kan også plasseres på samme måte.

7 lse Let etter skatten Gå ut fra ståstedet tl Columbus på øya og følg vebeskrvelsen. Klkk på den ruten som stemmer med anvsnngen. Gjør en fel tre ganger må en prøve gjen. en går rktg antall skrtt rktg retnng, vl en tl slutt fnne skatten. Målestokk Nesten alle kart er formnsknnger av vrkelgheten. For å forstå et kart må en e seg hvor mye det er formnsket. På alle kart Columbus er formnsknngen angtt ved hjelp av en km-strek (klometerstrek). Den forteller om avstandene og dermed om formnsknngen på kartet på skjermen. På paprkart er det vanlg å ang formnsknngen med en brøk, for eksempel 1 : eller 1 : 1 mllon (1 : ). Den første målestokken betyr at 1 cm på paprkartet tlsvarer cm = 500 meter vrkelgheten. Når målestokken er 1 : , betyr det at 1 cm = 10 km. I Columbus kan elevene e om dette ved hjelp av fre eksempler på forskjellg formnsknng og målestokk. På de tre kartene kan elevene måle avstander ved hjelp av en målelnjal. Det er også en øvelse hvor de kan formnske eller forstørre en konturtegnng. Oppslaget om målestokk vser et bykart over Oslo sentrum der km-streken forteller hvor langt 1 km er på dette kartet. På dette kartet kan elevene måle avstander mellom forskjellge steder. Ved å sette plspssen et bestemt sted og dra spssen mot stedet en ønsker å måle avstanden tl, dukker det opp en målelnjal. Et av kartene vser en del av Sør-Norge. Hvs elevene bruker målelnjalen og måler Oslo Trondhem, får de ca. 38 ml og kke 50 ml, som er veavstanden. Forskjellen skyldes at v på kartet måler luftlnje. Et annet kart vser hele verden med verdensdelene, der avstandene mellom steder kan være mange tusen klometer. Her er det vktg at elevene vet at 70 % av jordoverflaten er hav, men at det meste av havet kke er med på kartet. Derfor blr avstander mellom verdensdeler målt over havområder ganske felaktge. Innenfor en verdensdel blr avstandene mer rktge, og der gr det mer menng å bruke målelnjalen. lse fgurendrng Når elevene klkker på Start øvelsen får de to valg: Lett eller Mddels vanskelg. Her kan elevene øve seg å lage en formnsket eller forstørret fgur av en tegnng. Det fns mange slke oppgaver øvelsen. Oppgavene er delt nn tre forskjellge grupper:, Geograf og Blandng. Det er to grupper med kartoppgaver, hver med åtte forskjellge oppgaver. Det er elleve grupper med geografoppgaver, hver med åtte oppgaver. Det er fre grupper med oppgaver som gjelder hele landet, samt grupper med åtte oppgaver for Svalbard og hver landsdel: Nord-Norge, Mdt-Norge, Vestlandet, Sørlandet, Østlandet sør og Østlandet nord.

8 Det fns fre forskjellge oppgavetyper: - Flervalgsoppgaver med ett rktg alternatv av tre mulge. - Flervalgsoppgaver med flere rktge svar av fem mulge. - Sorterngsoppgaver der ene skal dras og slppes rktg gruppe. - Koplngsoppgaver der ene/ordene skal koples sammen parvs med rktg alternatv. Tl hver oppgave har en tre forsøk før rktg svar vses. Når en runde med oppgaver er avsluttet, kan en gjøre de samme oppgavene på nytt ved å velge Start på nytt, eller en kan avslutte ved å gå tlbake tl startsden for oppgavene. For Verden, Europa, Norden, Norge, fylkene Norge og Svalbard går det an å øve geograf med. Alle øvelsene fns to varanter: Faste svar og Åpne svar. I Faste svar vl et valgt bare kunne feste seg på korrekt sted. I Åpne svar vl et kunne feste seg på alle steder der det er et symbol. Her er det altså mulgheter for felplassernger, og denne oppgavevaranten er derfor ltt vanskelgere for elevene. Alle øvelsene er dra-og-slpp-øvelser. Marker et og dra det tl ønsket eller rktg plass eller karttegn på kartet. tegnene eller områdene som er valgbare, lyser opp med en hvt kant. Hvs et er dratt tl rktg tegn, fester et seg, og den hvte kanten slokner. Alle kartøvelsene kan skrves ut som paproppgaver. øvelsene er nndelt flere kategorer. I Verden kan en øve på Verdensdel eller Hav. I Europa kan en øve på Land eller på Hovedsteder. For Norden er det egne øvelser for Land, Hovedsteder og Hav. For Norge er øvelsene delt Landsdeler, Fylker, Byer, Elver, Innsjøer, Isbreer, Øyer og Fjellområder. For fylkeskartene og Svalbard er alle typer tatt med. På øvelsen for fylkeskartene er det et utvalg av, og dermed færre enn på de andre fylkeskartene Columbus. Når en runde med øvelser er avsluttet, kan en gjøre de samme oppgavene på nytt ved å velge Start på nytt, eller en kan avslutte ved å gå tlbake tl startsden for oppgavene. I kan elevene øve plasserng av fylker, fylkesvåpen og fylkesblomster med dra-og-slppøvelser, og sette sammen kart puslespll. I Norges fylker har hvert fylke sn egen farge og skal dras nn på rktg plass på norgeskartet. I Puslespll kan elevene sette sammen kart over Verden, Europa, Norden, Norge, hvert av fylkene og Svalbard. I Fylkesvåpen og fylkesblomster gjelder det å kjenne gjen dsse og plassere dem rktg på norgeskartet.

9 Norges fylker Øv på Norges fylker puslespllform. I denne øvelsen gjelder det å kjenne gjen formen på fylket og plassere det på rktg plass landet. Når puslespllet starter, kommer puslespllbtene sgende nedover sden. En fanger puslespllbtene og drar dem tl rktg sted på norgeskartet. Når puslespllbten plasseres på rktg plass, fester den seg, og et på fylket vses. De btene som kke fester seg, faller tlbake sammen med de andre uplasserte btene. Puslespll Denne øvelsen er utformet som et klasssk puslespll. Motvene er kart over Verden, Europa, Norden, Norge, alle fylkene landet og Svalbard. lsen fns på to nvåer: Lte puslespll 12 bter Stort puslespll 48 bter Btene kan flyttes omkrng vnduet. Når en bt er plassert på rktg sted, fester den seg. Når puslespllet er klart, får eleven beskjed om det. Da kan en velge å legge et nytt puslespll eller avslutte. Fylkesvåpen og fylkesblomster Hvert fylke har stt eget fylkesvåpen og sn egen fylkesblomst. Symbolene kan ses fylkesoppslagene under. Dsse øvelsene kan godt gjøres som samarbed, slk at fylkesvåpenet og fylkesblomsten havner rktg fylke. Det er en dra-og-slpp-øvelse. Fylkesvåpenet og fylkesblomsten fester seg når de slppes rktg fylke. Plasseres de fel, spretter tegnngen tlbake, og en kan forsøke på nytt. Både Fylkesvåpen og Fylkesblomster kan skrves ut som oppgaver. Undervsnngsforslag Her presenteres noen forslag tl undervsnngsopplegg og øvelser. De er eksempler på opplegg som kan brukes også på andre temaer Columbus. De er bygd opp rundt de to enkle ddaktske kategorene vse og øve. De tar delvs bruk pennen som elevene kan bruke tl å skrve, fargelegge og tegne. Men hovedsakelg ntroduserer de måter å bruke de forskjellge oppgavene og øvelsene Columbus. De forskjellge Lag kartene er velegnet for forskjellge øvelser. Vsnng på tavle gr grunnlag for dalog med elevene. For eksempel kan en bruke Lag norgeskartet tl å vse og eksemplfsere geografske hovedtrekk ved Norge, som fjorder, elver, øyer osv. En slk vsnng kan styres av er eller elever.

10 Penneøvelser Pennefunksjonen kan brukes på forskjellge kart hvor elaget er tatt ned. Elevene kan få som oppgave å skrve på verdensdeler og verdenshav og skrve forbokstaven tl land Europa. Ved å ta fram laget for tegnet for hovedsteder Europa kan de også skrve forbokstaven tl et på hovedstedene. Samme metode kan brukes på norgeskartet og fylkeskartene. Fasten kan en få fram ved å hente opp de aktuelle lagene med. Pennefunksjonen kan brukes ved hjelp av mus på pc eller skjerm, eller egen penn kan brukes på nteraktve tavler. Hvor lgger Norge verden hva heter Norges naboland? Begynn med å se på verdenskartet og lokalser Norge verden. For å få et enklere kartblde kan en velge å vse bare på verdensdelene (Lag verdensdel). Åpne deretter Europakartet og lokalser Norge Europa. Når kartet åpnes, ser en ene på alle land Europa. Vl en stedet se ene på landenes hovedsteder, kan en bytte tekstlag (Lag Land eller Hovedsteder). Åpne tl slutt Nordenkartet. Det vser ene på land, hovedsteder og havområder Norden. Begynn her med å vse ene på landene (Lag Land). Øv på landene Norden ved en dra-og-slpp-øvelse ( Norden Land). Avhengg av undervsnngsmljøet kan øvelsen gjøres på flere måter. For eksempel kan er sammen med elever eller elever på egen hånd øve på land på en nteraktv tavle eller pc, eller øvelsen kan skrves ut på papr og elevene fylle nn på et blndkart. På samme måte kan en øve Nordens hovedsteder og på havområder. Hva betyr farger og tegn på kartet? Åpne norgeskartet. Åpne samtdg tegnforklarngen og lagalternatvene og flytt rutene tl sden. Dra deretter norgeskartet slk at hele Norges synes. Velg Lag. Velg Byer for å vse 19 byer på kartet. Velg Fjell for å vse fjell osv. Gå på samme måten gjennom de forskjellge tegnene tegnforklarngen. Det eneste tegnet som vses hele tden, er rksgrensen. Åpne deretter et fylkeskart, for eksempel Hordaland, som nneholder alle tegnene. Vs også her tegnforklarngene og lagalternatvene. Norges elver og andre geografske hovedtrekk Åpne norgeskartet. Åpne Lag og flytt kartet tl sden så både ruten og de forskjellge lagene ses. Klkk på Elver under Norge. Her kan en veksle over tl Lag om en vl referere tl for eksempel nnsjøer eller steder. Marker først nnsjøer på elaget for å se hvor de store nnsjøene lgger forhold tl elvene. Marker Innsjøer. Marker så store byer eller byer på både kartlag og elag. Der kan en se hvlke steder elvene renner gjennom eller nærheten av. Åpne deretter eøvelser der det går å øve på elver Norge ( Norge Elver). Dra ene tl rktg sted på kartet. Denne øvelsen går det også an å skrve ut og gjøre på papr.

11 Se på og øve på et fylke Åpne et fylkeskart ( Fylker). Det ferdge kartet vses. Åpne Lagalternatv. Åpne/lukk de forskjellge tekstlagene og øv på den måten bldet. Åpne Fylkesfakta () og les om fylket. Åpne deretter Fylkets eøvelse ( Fylker). Dra ene tl rktg sted på kartet. Denne øvelsen går det også an å skrve ut. Som overskrften ser, kan eleven her e ved mer lekpregede aktvteter. lse 1 handler om å kjenne gjen utseendet på fylker som kommer selende ned fra øvre del av skjermen. Elevene «fanger» fylket med musa og drar det nn tl rktg plass på norgeskartet som kke beveger seg. Puslespllene legges som vanlge puslespll papp. Det er om å gjøre å fnne fram tl hjørner og kanter og plassere dem rktg. Det er lett å flytte rundt på puslespllbtene som også kan mellomlagres oppå hverandre. Lærngen skjer når et kart over et fylke, over Svalbard, over Norge, over Europa eller Verden tar form med kystlnjer, nnsjøer, elver og. Fylkesvåpen og fylkesblomster er også geografsk fordelt. Hvert fylke har stt speselle fylkesvåpen og sn speselle fylkesblomst. Oppgaven består å dra og slppe henholdsvs våpenet og blomsten nn tl rktg fylke. Dette er en så krevende oppgave at den nok egner seg best tl løsnng gruppe. Dsse to øvelsene kan også skrves ut og gjøres på papr. Da blr oppgaven å kople nummer og fylke. Norges største, høyeste, lengste Isbreer Norge. De fem største sbreene Norge fns på norgeskartet. De er Jostedalsbreen (487 km²), Svartsen (369 km²), Folgefonn (203 km²), Blåmannssen (87 km²) og Hardangerjøkulen (73 km²). Innsjøer Norge. Ordnet etter størrelse er dette rekkefølgen for de 11 største nnsjøene Norge: Mjøsa, Røssvatnet, Femunden, Randsfjorden, Tyrfjorden, Snåsavatnet, Tunnsjøen, Øyeren, Lmngen, Nsser og Blåsjø. Øyer Norge. På norgeskartet Columbus fns t øyer langs kysten av Norge. De fem største er: Hnnøya (2198 km²), Senja (1590 km²), Langøya (860 km²), Sørøya (816 km²) og Kvaløya (737 km²). Byer Norge. De åtte største byene Norge er rekkefølge etter størrelsen: Oslo, Bergen, Trondhem, Stavanger (uten Sandnes), Drammen, Krstansand, Tromsø, Fredrkstad (uten Sarpsborg). I tllegg er Tønsberg, Ålesund, Porsgrunn og Sandnes med øvelsen Columbus. Fjelltopper Norge. De fem høyeste toppene er Galdhøpggen (2469 moh.), Glttertnd (2464 moh.), Store Skagastølstnd (2406 moh.), Styggedalstnd (2387 moh.) og Skarstnd (2373 moh.). Elver Norge. Ordnet etter lengde er dette rekkefølgen: Glomma (600 km), Pasvkelva (med fnsk del) (360 km), Numedalslågen (352 km), Gudbrandsdalslågen (351 km), Tana (348 km), Drammensvassdraget (301 km), Skensvassdraget (251 km), Otra (245 km), Tryslelva (med svensk del) (233 km) og Altaelva (229 km).

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ kó=ñê~w MSKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ 0123 Dette produktet bærer CE-merket overensstemmelse med bestemmelsene drektvet 93/42EEC av 14 jun 1993

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Norge. Tekst 1- Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 1- Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 1- Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Er det land, by eller landsdel?? landsdel Østlandet 2 Er det land, by eller landsdel?? landsdel Vestlandet 3 Er det land, by eller landsdel??

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer 009 04 Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov 30.0.04 INF 4 Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Tirsdag 15. mai 2001 Tid: 09:00 14:00

EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Tirsdag 15. mai 2001 Tid: 09:00 14:00 Norges teknsk naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag Sde 1 av 9 Faglg kontakt under eksamen: Enar Rønqust, tlf. 73 59 35 47 EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Trsdag 15. ma 2001 Td:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt parallelle kretser Krchhoffs

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Geometriske operasjoner

Geometriske operasjoner Geometrske operasjoner INF 23 27.2.27 Kap. 9 (samt 5.5.2) Geometrske operasjoner Affne transformer Interpolasjon Samregstrerng av blder Endrer på pkslenes possjoner ransformerer pkselkoordnatene (x,) tl

Detaljer

Læreverk: MIDGARD 6 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

Læreverk: MIDGARD 6 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 6. TRINN 2014/2015. Utarbedet av: Espen Larsen Læreverk: MIDGARD 6 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 Vkngtda fortelle om hovedtrekk ved

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 8

Løsningsforslag ST2301 Øving 8 Løsnngsforslag ST301 Øvng 8 Kapttel 4 Exercse 1 For tre alleler, fnn et sett med genfrekvenser for to populasjoner, som gr flere heterozygoter enn forventa utfra Hardy-Wenberg-andeler for mnst én av de

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17 Eksamen 31.05.2016 NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk elev samsk som andrespråk Elevar og prvatstar / Elev og prvatst Nynorsk sde 2 4. Bokmål sde 5 7. Felles vedlegg sde 9 17

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

EKSAMEN ny og utsatt løsningsforslag

EKSAMEN ny og utsatt løsningsforslag 8.. EKSAMEN n og utsatt løsnngsorslag Emnekode: ITD Dato:. jun Hjelpemdler: - To A-ark med valgrtt nnhold på begge sder. Emnenavn: Matematkk ørste deleksamen Eksamenstd: 9.. Faglærer: Chrstan F Hede -

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

Verden. Steg 1: Vinduet. Introduksjon

Verden. Steg 1: Vinduet. Introduksjon Verden Introduksjon Processing Introduksjon Velkommen til verdensspillet! Her skal vi lage begynnelsen av et spill hvor man skal gjette hvilke verdensdeler som er hvor. Så kan du utvide oppgava til å heller

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton på -tallet. Programmerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe med kode eller å skrve kode å gøre. Dynamsk for

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesnng 3 MET359 Økonometr ved Davd Kreberg Vår 0 Oppgaver Alle oppgaver er merket ut fra vanskelghetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg Multple regresjon Oppgave.* Ta utgangspunkt

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Spinntur 2017 Rotasjonsbevegelse

Spinntur 2017 Rotasjonsbevegelse Spnntur 2017 Rotasjonsbevegelse August Geelmuyden Unverstetet Oslo Teor I. Defnsjon og bevarng Newtons andre lov konstaterer at summen av kreftene F = F som vrker på et legeme med masse m er lk legemets

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON130 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 15.0.015 Sensur kunngjøres senest: 0.07.015 Td for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2012/2014. Individuell skriftlig eksamen. MAS 402- Statistikk. Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 10.00-12.00

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2012/2014. Individuell skriftlig eksamen. MAS 402- Statistikk. Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 10.00-12.00 MASTER I IDRETTSVITESKAP 0/04 Indvduell skrftlg eksamen MAS 40- Statstkk Trsdag 9. oktober 0 kl. 0.00-.00 Hjelpemdler: kalkulator Eksamensoppgaven består av 9 sder nkludert forsden Sensurfrst: 30. oktober

Detaljer

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold DESIGNMANUAL Innhold Forord Sgnaturlogo, varasjoner Rett og gal bruk av logo Oppbyggng og plasserng av logo, samt tlleggselementer Farger Typograf Plakater Program og bllettarmbånd T-skjorter... 3...4-6...7...

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag . desember 6 EKSAMEN Løsnngsorslag Emnekode: ITD Emnenavn: Matematkk ørste deleksamen Dato:. desember 6 Hjelpemdler: - To A-ark med valgrtt nnold på begge sder. - Formelete. - Kalkulator som deles ut samtdg

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985)

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985) alanserte søketrær VL-trær Et bnært tre er et VL-tre hvs ølgende holder: VL-trær delson-velsk og Lands, 96 play-trær leator og Tarjan, 98. orskjellen høyde mellom det høyre og det venstre deltreet er maksmalt,

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Geometriske operasjoner

Geometriske operasjoner Geometrske operasjoner INF 23 29..28 Kap. 2.4.4 og 2.6.5 DIP Geometrske operasjoner Affne transformer Interpolasjon Samregstrerng av blder Endrer på pkslenes possjoner ransformerer pkselkoordnatene (x,)

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. ECON13: EKSAMEN 14V TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt >. Oppgave 1 Innlednng. Rulett splles på en rekke kasnoer

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON13 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 11.8.16 Sensur kunngjøres senest: 6.8.16 Td for eksamen: kl. 9: 1: Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

Oppgave 3, SØK400 våren 2002, v/d. Lund

Oppgave 3, SØK400 våren 2002, v/d. Lund Oppgave 3, SØK400 våren 00, v/d. Lnd En bonde bonde dyrker poteter. Hvs det blr mldvær, blr avlngen 0. Hvs det blr frost, blr avlngen. Naboen bonde, som vl være tsatt for samme vær, dyrker også poteter,

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus fskelykke fsk F(r)skus Her har v anrettet Torsk med estragon og strus på en seng av fnsnttet fenkkel, babyspnat, appelsnbåter, granateple lag med noen dråper appelsnvnagrette. TORO Fskekaker Grove fskekaker

Detaljer

Nordsjørittet 10 års jubileum

Nordsjørittet 10 års jubileum nærbø sykle klubb dalane sykleklubb sandnes sykleklubb Nordsjørttet 10 års jubleum Lørdag 9.jun 2007 www.nordsjorttet.no Ta utfordrngen! De som nå sykler stt tende norsjørtt kan smykke seg med å være jublanter

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle Scratch Norgestur Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Språk: Norsk bokmål Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare?

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare? Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Prosjektrapport, Eksperter Team Landsby 27, Gruppe 3 Sten- en mangelvare FRA STEIN TIL STØV Hege Merete Aukrust Lene Krstne Johansen Stne Lberg Sannes

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Løsnngsforslag UNIVERSITETET I OSLO Det matematsk-naturvtenskapelge fakultet Eksamen : INF3 Dgtal bldebehandlng Eksamensdag : Trsdag 9. mars 3 Td for eksamen : 5: 9: Løsnngsforslaget er på : sder Vedlegg

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

MoD233 - Geir Hasle - Leksjon 10 2

MoD233 - Geir Hasle - Leksjon 10 2 Leksjon 10 Anvendelser nettverksflyt Transportproblemet Htchcock-problemet Tlordnngsproblemet Korteste-ve problemet Nettverksflyt med øvre begrensnnger Maksmum-flyt problemet Teorem: Maksmum-flyt Mnmum-kutt

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1410

Forelesning nr.3 INF 1410 Forelesnng nr. INF 40 009 Node og mesh-analyse 6.0.009 INF 40 Oerskt dagens temaer Bakgrunn Nodeanalyse og motasjon Meshanalyse 009 Supernode Bruksområder og supermesh for node- og meshanalyse 6.0.009

Detaljer

Årsplan: Matematikk 4.trinn Uke Tema

Årsplan: Matematikk 4.trinn Uke Tema Årsplan: Matematkk 4.trnn Uke 33 34 35 36 37 38 39 Repetsjon Kap1. Koordnatsystemet Les av, plassere og beskrve possjoner rutenett, på kart og koordnatsystem, både med og uten verktøy. Samle, sortere,

Detaljer

SIF4012 og MNFFY103 høst 2002: Sammendrag uke 44 (Alonso&Finn )

SIF4012 og MNFFY103 høst 2002: Sammendrag uke 44 (Alonso&Finn ) SIF402 og MNFFY03 høst 2002: Sammendrag uke 44 (Alonso&Fnn 26.4-26.6) Magnetsme To effekter når et materale påvrkes av et ytre magnetfelt B:. nnrettng av permanente atomære (evt. molekylære) magnetske

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK O S LO - P R Ø V E N 2003 N AT U R - O G M I L J Ø FA G STILLA MARIDALEN ELVA VÅR NAVN: SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE IDUN GJÆRFABRIKK KLASSE: MARIDALEN ELVA Informasjon STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK

Detaljer

Oppgaven består av 9 delspørsmål som anbefales å veie like mye, Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom <<, >>, Oppgave 1

Oppgaven består av 9 delspørsmål som anbefales å veie like mye, Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom <<, >>, Oppgave 1 ECON 213 EKSAMEN 26 VÅR SENSORVEILEDNING Oppgaven består av 9 delspørsmål som anbefales å vee lke mye, Kommentarer og tallsvar er skrevet nn mellom , Oppgave 1 I en by med 1 stemmeberettgete nnbyggere

Detaljer

Forelesning 17 torsdag den 16. oktober

Forelesning 17 torsdag den 16. oktober Forelesnng 17 torsdag den 16. oktober 4.12 Orden modulo et prmtall Defnsjon 4.12.1. La p være et prmtall. La x være et heltall slk at det kke er sant at x 0 Et naturlg tall t er ordenen tl a modulo p dersom

Detaljer