Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare?"

Transkript

1 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Prosjektrapport, Eksperter Team Landsby 27, Gruppe 3 Sten- en mangelvare FRA STEIN TIL STØV Hege Merete Aukrust Lene Krstne Johansen Stne Lberg Sannes Tarje Sunde Torkld André Åkerset

2 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Forord Denne rapporten er skrevet forbndelse med Eksperter Team (ET) ved NTNU, våren ET er et tverrfaglg emne som er oblgatorsk for svlngenør- og mastergradsstudenter ved NTNU. ET er organsert med 50 landsbyer, hvor hver landsby skal jobbe med et overordnet tema. Formålet med faget er hovedsak å forberede studentene på arbedslvet gjennom trenng å løse oppgaver en tverrfaglg gruppe. Det overordnete temaet for denne landsbyen har vært Sten- en mangelvare. Gruppen har bestått av studenter fra Bygg- og mljøteknkk, Geofag- og petroleumsteknolog, Ingenørvtenskap og IKT og Bolog. V vl rette en stor takk tl landsbyleder Gunlla A. Olsson og studentassstentene Eln Mare og Chrstan for hjelp og støtte under hele prosessen.v vl også takke IT- ansvarlg Ståle Tømmerås og nspektør Anne Gellen ved Rosenborg ungdomsskole for hjelp og utlån av skolebøker for elever ved ungdomsskoler, og professor på nsttutt for Bygg, anlegg og transport, Harald Norem, som har vært behjelpelg med faglg nformasjon. Tl slutt vl gruppen takke Allan George Krll (Professor ved Insttutt for geolog og bergteknkk), Kjell Erksen, Tore H. Menne (Ingenør ved Insttutt for bygg, anlegg og transport), Per Harald Olsen (Avdelngsngenør, Insttutt for bolog), student Amund Ekrem og Carolyn Baggerud (Avdelngsngenør, Insttutt for bolog) for bdrag tl å lage spllet. Trondhem, ma 2006 Hege Merete Aukrust Lene Krstne Johansen Stne Lberg Sannes Tarje Sunde Torkld André Åkerset 1

3 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Sammendrag Brettspll har vært kjent over 5000 år og har trolg sn opprnnelse mag og spådomskunst. I senere td har spll utvklet seg flere retnnger og bltt en populær frtdssyssel. Med temaet mnmerng av mljøbelastnnger som bakgrunn valgte ekspertgruppen å lage et kunnskapsspll for ungdomsskoleelever. Gruppen mener at elevene, gjennom å delta kunnskapsbaserte spll, kan lære på en annerledes og nteressant måte enn det som er vanlg dagens ungdomsskoler. I forkant av spllproduksjonen ble det foretatt undersøkelser på det generelle kunnskapsnvået hos ungdomsskoleelever, og oppbyggng av spll generelt. I tllegg ble det foretatt søk relevant ltteratur nnen temaet for prosjektet. Med dette som bakgrunn ble det laget nfo- og spørsmålskort tl spllet. Spørsmålene ble fordelt temaene støy, støv, helse, bergarter/mneraler og asfalt. Med bakgrunn egne spllerfarnger, deer fra gruppemedlemmene og nsprasjon fra andre spll ble det laget splleregler og spllets oppbyggng ble bestemt. Ulke mneralstener ble slpt tl og brukt som spllebrkker. For å senere kunne bedømme det ferdge resultatet ble spllet tl slutt prøvesplt av gruppemedlemmene. Spllets gang korte trekk går ut på å flytte rundt på brettet med spllebrkkene og komme gjennom flest mulg steder på kortes mulg td. Ternngen bestemmer antall felter som kan tlbakelegges. Spredt på brettet lgger ulke felter hvor splleren må trekke spørsmåls-, nformasjons- og nstruksjonskort. Den første som går nn mål etter å ha vært nnom et vss antall steder blr utpekt som vnner. Spllet har en oversktlg utformng og forholdsvs enkle splleregler. Henskten er at elevene skal bruke mnst mulg td på å sette seg nn spllet, noe som kan være av betydnng en skolestuasjon. I tllegg tl å være underholdende, gjør spllets felter med nformasjon og spørsmål at det samtdg er lærerkt. 2

4 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING BAKGRUNN PROBLEMSTILLING OG FORMÅL FAKTA OM SPILL PROSJEKTET VALG AV SPILL SOM METODE BAKGRUNNEN FOR VALG AV SPILL MÅLGRUPPE FOR SPILLET METODE FOR UTFORMING AV SPILL UTFORMING AV SPILLET Spllbrettet Splleregler Kort Spllebrkkene TEMAENES FORMÅL/LÆREMÅL RESULTAT SPILLETS ENDELIGE DESIGN Spllebrettet Kortene Spllebrkkene SPILLEREGLER Generell nfo tl læreren: Spllets gang: Spørsmålsfelt Informasjonsfelt Skltenes betydnng PRØVESPILLING AV SPILLET DISKUSJON KONKLUSJON KILDER

5 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Fgurlste Fgur 3.1 Gruppens medlem, Torkld, vser resultatet av Fgur 4.1 Sksse av spllebrettet Fgur 4.2 Første utkast av spllebrettet Fgur 4.3 Andre utkast av spllebrettet Fgur 4.4 Tredje utkast av spllebrettet Fgur 4.5 Fjerde utkast av spllebrettet Fgur 4.6 Femte og sste utkast av spllebrettet Fgur 4.7 Forsde og baksde, spørsmålskort Fgur 4.8 Forsde og baksde, nformasjonskort Fgur 4.9 Forsde og baksde, stedskort Fgur 4.10 Spllebrkker av ulke bergarter og mneraler Fgur 4.11: Informasjons- og nstruksjonskort Fgur 4.12: Spørsmålskort Fgur 4.13: Stedskort Fgur 4.14 Spllets endelge resultat Tabellste Tabell 3.1 Hovedpunkter for gruppens utførelse av prosjektet Tabell 3.2 resultat av démyldrngen

6 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare 1 Innlednng 1.1 Bakgrunn Sand, grus og pukk blr av mange oppfattet som en fornybar ressurs det fnnes ubegrensede mengder av. Det har mdlertd vst seg at dette kke er tlfelle. Det er allerede en mangel på gode ressurser mange steder Norge [NGU, 2002]. Tlgangen på sten og grus ved de store byene blr stadg mndre. I Trondhem er det bltt beregnet at råmateralene vl være uttømt nnen 30 år [ET, 2004]. Råstoffene blr dag bearbedet og brukt bl.a. veer, jernbaner, bolger, plattformer og tl andre byggeformål [NGU, 2002]. NTNU har denne våren hatt et nært samarbed med NGU (Norges Geologske Insttutt), som er en sentral nsttusjon for kunnskap om berggrunn, mneralressurser, løsmasser og grunnvann [NGU, 2005]. I forbndelse med dette har NGU kommet med forslag tl aktuelle nnfallsvnkler tl prosjektoppgaver for studenter som har ET. Ut fra dsse oppgavene har gruppe 3 fått nsprasjon tl å fnne en prosjektoppgave som for alle gruppemedlemmene vrker nteressant og spennende. Gruppen har hver onsdag løpet av vårsemesteret 2006 arbedet for å få rapporten ferdg tl ma måned. I tllegg har gruppen brukt noen ekstra ukedager for å bl ferdg. Rapporten består av 6 kaptler som grovt kan deles nn fre hoveddeler. Den første delen er en teoretsk nnførng om spll, mens den andre delen tar for seg valg av oppgave. Den tredje delen består av bakgrunn for valget av prosjekt samt metoden bak selve spllproduksjonen og beskrvelse av temaene. Den sste delen er resultatdelen, som kommer med en beskrvelse av det ferdge spllet. 5

7 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare 1.2 Problemstllng og formål Bruk av asfalt og dens nnvrknng på helse og mljø. Gruppen tenker da første rekke på sltasje mot underlaget og støy. Formålet med oppgaven er å gjøre folk mer oppmerksomme på hvordan forurensnng fra vedekket kan påvrke helse og mljø. For å oppnå dette brukes kunnskapsspll som et vrkemddel og metodevalg. Spllet skal g nformasjon og sette fordelene med blkjørng perspektv. Kunnskapsnvået tl et menneske varerer ut fra alder og nteresse. Derfor konsentreres spllet rundt ungdomsskoleelever, som ekspertgruppen mener er en passende målgruppe. I tllegg er en del av spllets temaer pensum for elevene ved ungdomsskolen. 6

8 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare 2 Fakta om spll Et spll er en aktvtet med bestemte regler som brukes både som underholdnng og lærng. [Wkpeda-a, 2006] Brettspll er en type spll som splles på et brett eller en plate, med bestemte brkker og symboler som skal flyttes rundt på brettet løpet av spllet. Ternnger er ofte bruk som det drvende elementet spllet. Ofte brukes ternngen for å fnne ut hvor mange felt hver spller skal flytte. Enkelte ganger benyttes også spllkort eller speselle former for valuta. I mange gamle brettspll som sjakk og kalaha benyttes kke ternnger og spllkort, spllet drves fremover av at hver spller gjør ett speselt lovlg trekk løpet av turen. Det fnnes flere avarter, sjangre og populære tema nnenfor brettspll. De mest kjente er: - klassske brettspll (dam, sjakk, go, backgammon) - strategspll (krgsspll, Axs & Alles, Rsk, sjakk, The Settlers fra Catan, Carassonne) - smulasjonspll (spll som smulerer vrkelge hendelser, Monopol, Junta) - trvalspll (Trval Pursut, Gen) Brettspll varerer vanskelghetsgrad fra pedagogske spll for barn, spll myntet på hele famlen, enkle spll med evgvarende strategske mulgheter tl tunge spll med mange regler som tar flere dager å splle seg gjennom.[wkpeda-b, 2006] Brettspll har vært kjent fra gammel td de fleste deler av verden. Som andre spll har de nok opprnnelg vært knyttet tl mag og spådomskunst, men er senere bltt tdsfordrv og underholdnng. De eldste kjente brettspll er funnet Ur, som lå dagens Irak [Wkpeda-c, 2006 ], og er ca 5000 år gamle. Brett og brkker er bevart, men ngen splleregler. Det egyptske trett ruters spll, fra ca 1580 f. Kr., er trolg en vdereutvklng av dette. Gjennom flere ledd er spllet bltt våre dagers backgammon. En annen type brettspll består å følge en løype fra start tl mål, med belønnnger og hndre underves. En rekke varanter er kjent, blant annet koreanernes nyout( Hester ), ndernes pachsh. Denne varanten nådde Storbrtanna rundt 1880, og ble utvklet vdere tl ludo. Kowakvnner Oklahoma splte zohn ahl, hvor splleplanet forestlte et landskap som skulle forseres. Aztekerne splte patoll, hvor brkkene var halvdelte stener og ternngene uthulte 7

9 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare bønner. En annen varant er gåsespllet som stammer fra Frenze (1500-tallet), med 63 felt og to ternnger. Feltene dannet en spral. Enkelte var merket med en gås og gav rett tl omkast. Andre felt gav straff. For å nå mål måtte en ha nøyaktg antall øyne sste kast. Veldg mange spll bygger på dette, blant annet pedagogske spll for barn. Enda en hovedgruppe er spll som forestller mltære slag. 64-rutersbrettet ble Inda opprnnelg benyttet tl et løypespll, men på 400-tallet (e. Kr) ble det tatt bruk shaturanga, en forløper for sjakk, med fre deltagere som splte to og to sammen, rød og sort mot grønn og gul. Hver spller hadde 8 brkker: rajah(kongen), hest, elefant og båt, kavalerst, elefantrytter, marnesoldat og nfanterst. Ternnger ble benyttet og bestemte spllernes trekk. Den som klarte å nnta fendens rajah-trone (rajahens startfelt), hadde vunnet. I følge en gammel lovbok var mdlertd hasardspll (lykkespll) forbudt Inda, og derfor ble ternngene fjernet fra sharutanga- spllet. Spllernes dyktghet ble dermed en utslagsgvende faktor. Etter hvert ble hærenes antall redusert tl to. Spllet ble nå kalt shatranj, og nådde Persa omkrng 550 (e. Kr). Tl Europa kom det på 700-tallet (e. Kr), og nå var dronnngen hærens sterkeste brkke. Shatranj spredte seg også østover. Varanter er knessk sjakk og japansk sjakk. En annen type er alquerque, som mulgens har vært splt Egypt sden 1400 f. Kr. Her flyttes brkkene fra ett felt tl et annet langs rette streker, og splleren kan hoppe over en fendtlg brkke tl et tomt felt, og ta denne brkken. Moderne utgaver av dette spllet er dam og knasjakk. I norrøn mddelalder ble forskjellge typer tafl splt. Dette er en form for krgsspll. En samlebetegnelse på de ulke typene er halatafl (hala- ford brkkene hadde en hale eller spss som kunne stkkes ned hullene spllebordet). Karakterstsk for tafl er at de kjempende hærene kke er lke sterke utgangspunktet. Den ene splleren rår over 13 høns eller gjess, mens den andre har en rev. Reven kan hoppe over gjess og ta dem, mens gjessene bare kan sere ved å stenge reven nne. Fra de ulke deler av verden kjenner en tl ulke typer stllngsspll, der bestemte brkkeformasjoner gr seer. En varant er mølle, som mulgens ble splt Egypt ca 1400 fkr. En mølle består av tre brkker på lnje. Brkkene kan beveges langs lnjer på brettet, men kke passere en mølle. En spller som kke kan flytte sne brkker, eller har kun to brkker gjen, har tapt. 8

10 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare I Øst-Asa, særlg Japan, splles det meget populære og uhyre krevende tomannsspllet go. Brettet har 361 punkter hvor brkkene kan plasseres. Spllerne begynner med et tomt brett. Den spller som kontrollerer flest tomme punkter ved spllets slutt har vunnet. Den erfarngsmessg dyktgste splleren får et lte handkap åpnngen. Et konkurransepart blant profesjonelle kan vare tre dager. På 1900-tallet ble det laget en rekke spll med emner fra det praktske lv detektvspll, forsknngsspll eller nærngslvsspll som for eksempel monopol. I monopol dreer det seg om kjøp, salg og lee av eendommer. Det splles med to ternnger, og utover spllet er det om å bygge opp mest mulg kaptal, og ee flest mulg eendommer. Stllngen slke spll tar ofte tdlg en vendng som gjør det umulg for en deltager å komme på fote gjen, og spllet er realteten avgjort. En annen moderne form for brettspll er ordspll, for eksempel scrabble (fra 1948). Her er det brkkene, og kke ternnger, som er bokstaver. Notasjonen på brettets felter, samt hver tldelt bokstavs antatte anvendelghet språket, angtt ved poengsum, gr mulgheter for scorng.[aschehoug og Gyldendahl, 1988] 9

11 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare 3 Prosjektet Tabell 3.1 vser spllets framgang og aktvteter som ble gjort for å komme fram tl det ønskede resultatet. Tabell 3.1 Hovedpunkter for gruppens utførelse av prosjektet AKTIVITET 1 Valg av tema og metode for oppgave 2 Idémyldrng 3 Utformng av problemstllng. 4 Endrng av problemstllng. Valg av ny metode for å løse den nye problemstllngen 5 Indvduell sksserng av spllebrettets desgn 6 Idéutvekslng av spllebrettets desgn 7 Utformng av splleregler 8 Anskaffelse av nformasjon om ungdomskoleelevers generelle kunnskapsnvå 9 Innhentng av ltteraturstoff tl bruk spllets nformasjons- og spørsmålskort 10 Utformng av spllets desgn 11 Utskrvng av spllebrett, kort og splleregler 12 Prøvespllng og evaluerng av spllet 13 Endrnger av spllproduktet 3.1 Valg av spll som metode I utgangspunktet tenkte ekspertgruppen å lage en rent skrftlg fagrapport som omhandlet en temaoppgave gtt av NGU. I forkant av problemstllngen foretok gruppen en démyldrng. Resultatet av démyldrngen kunne deles nn fem tema (Se Tabell 3.2 ), som ble en del av problemstllnga. Motvet for valg av tema grunnet hovedsakelg landsbyens tema. I tllegg var nteresse, og det at alle på gruppen kunne bdra ut fra eget faglg ståsted, av stor betydnng. 10

12 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Tabell 3.2 resultat av démyldrngen Støv Støy Helse Bergarter/Mneraler Asfalt Etter hvert ombestemte gruppen seg, og fant ut at det heller vlle vært mer nteressant å lage et spll. Selv om problemstllngen endret seg, ble resultatet av démyldrngen brukt også den nye problemstllngen. Dette ford gruppen vlle at spllet skulle omhandle de samme temaene som kom fram under utvklngen av den første problemstllngen. 3.2 Bakgrunnen for valg av spll Å splle spll er en populær aktvtet som passer for både unge og gamle. Brettspll, kortspll, sjansespll, pnnespll, ternngspll, TV- spll og kunnskapsspll er bare noen av splltypene som fnnes dag. Spllene kan være morsomme, og de kan være skumle. Noen kan være tdkrevende, andre kke. I tllegg fnnes det spll som kan brukes lærngsøyemed, og det er med dette utgangspunktet at ekspertgruppen bestemte seg for å jobbe med en prosjektoppgave som resulterte et brettspll. Det er flere årsaker tl at ekspertgruppen har valgt å lage et spll. For det første vlle gruppen gjøre noe annet enn å skrve en tradsjonell fagrapport. For det andre hadde gruppen et ønske om å lage noe som andre kan dra nytten av. Etter en del dskusjoner ble det enghet om at gruppen skulle lage et spll, da dette er noe alle på gruppen har et vsst forhold tl. Gruppen fkk også en mulghet tl å arbede med noe annet enn det medlemmene vanlgvs arbeder med, og tllegg var sjansen tl å prøve ut sn kreatvtet fullt tl stede. 11

13 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Den tredje årsaken tl at gruppen valgte å lage et spll, er at et spll kan være en fn og alternatv måte å lære på. I tllegg mente gruppen at et spll var et godt fungerende vrkemddel for å nå prosjektets formål (se kapttel 1.2). Av egen erfarng vet ekspertgruppens medlemmer at det tl tder kan bl svært kjedelg å stte og høre på lærerne hele tden, og at det er morsomt og spennende å gjøre noe annet en gang blant. Det er moro å splle et spll med tltalende desgn og med morsomme utfordrnger, og tllegg tlegner en seg lærdom og kunnskaper på en måte som gjør det morsomt å lære. Ekspertgruppen mente at det fantes gode argumenter for å sette seg ned å lage et lærngsspll som formdler nformasjon og fakta nnenfor landsbytemaets område. I tllegg var det ngen som hadde laget spll før, og ekspertene så på dette som en spennende utfordrng. 3.3 Målgruppe for spllet Det var vktg for gruppen å fnne en rktg målgruppe for spllet, og elever ved ungdomsskolen ble utpekt som passende. Gruppen mener at ungdomsskoleelever er en alder hvor det enda kke er for barnslg å splle en slk type spll som ekspertgruppen hadde tenkt å lage. Samtdg er de voksne nok tl å forstå og lære av et slkt spll. Det var vktg for ekspertgruppen at målgruppen skal se sammenhengen mellom de ulke problemer som kan oppstå når asfalt utnyttes vebanen. Samtdg er det vktg for gruppen å lage et spll som fenger. Med dette menes at prosjektoppgaven skal resultere et spll med bra desgn, lett forståelge splleregler og oppgaver som gjør at målgruppen har lyst tl å splle spllet. For å være helt skker på om valget av målgruppe var rktg, foretok ekspertgruppen blant annet et besøk på en ungdomsskole. Gruppen fkk låne forskjellge skolebøker fra ungdomsskolen for å få en overskt over hva elever ved ungdomsskolene skal ha kunnskaper om. Pensumet bøkene tlsa at elevene skal kunne en del om sten og andre temaer som fnnes spllet, og gruppen sa seg dermed fornøyd med valg av målgruppe. I tllegg tl å lage et spll for ungdomsskoleelever var dette en fn måte for gruppens medlemmer å selv lære noe nytt. 12

14 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Det er mdlertd vktg å pressere at selv om spllet er rettet mot en bestemt målgruppe, er det ngentng veen for at det kan splles av andre. Ekspertgruppen har laget et lærngsspll, og alle som er nteressert spllets tema og har lyst tl å lære ltt om dette, kan splle. 3.4 Metode for utformng av spll For at ekspertgruppen skulle klare å lage et spll, måtte gruppens medlemmer skaffe nformasjon og nsprasjon om hvordan et spll kan lages. En metode gruppen brukte for å komme gang med prosjektet var déutvekslnger på tavlen. I tllegg brukte ekspertgruppen nternett, ulke oppslagsverk, spll, og tdlgere ET- rapporter om spll. Vdere ble den nnsamlede nformasjonen brukt tl å lage splleregler, nformatve kort om de fem ulke temaene og tl utformng av selve spllet. Ved utformngen av spllereglene ble det hentet nsprasjon fra nternettsder som omhandler ulke splleregler, samt ET- rapporter som omhandler spll. I tllegg brukte gruppen egne spll- erfarnger, og ut fra dsse hjelpemdlene ble reglene enkelt og effektvt satt opp. Informasjons- og spørsmålskortene ble laget tekstbehandlngsprogrammet Mcrosoft Word. Før nformasjonskortene ble laget, måtte gruppen skaffe tl vee generell nformasjon om de fem ulke temaene. Informasjonen kom fra ulke nternettklder og rapporter fra tdlgere ETgrupper som hadde laget spll. I tllegg ble lærebøker fra Rosenborg ungdomsskole tatt bruk for å g overskt over målgruppens kunnskapsnvå. Blder og resultatene fra utformngen av spllet har gruppen tatt for seg kapttel fre. Klder som er brukt utformngen av splleregler og nformasjons- og nstruksjonskortene fnnes referanselsten. 3.5 Utformng av spllet Spllbrettet For å lage spllbrettets desgn hentet ekspertgruppen nsprasjon fra andre spllbrett, både fra nternett og fra andre ET- gruppers spllprosjekter. I tllegg foretok gruppen en demyldrng på tavla, for å få gang den kreatve tankeprosessen (se Fgur 3.1). Etterpå satte gruppens 13

15 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare medlemmer seg ned for seg selv og sksserte spllbrettet etter egen fantas. Medlemmene ble fellesskap eng om hvordan det endelge resultatet skulle se ut. I tllegg ble selve brettets størrelse bestemt. Programmet Mcrosoft Power Pont ble brukt for å desgne spllet. Fgur 3.1 Gruppens medlem, Torkld, vser resultatet av gruppens démyldrng på tavla (foto: T. Sunde) For at spllet skulle få det rktge utseendet vlle gruppen benytte seg av ulke koner som blant annet blr brukt av t s learnng. It s learnng er et nettbasert lærngssystem som studenter ved NTNU har tlgang tl. For å få tllatelse tl å bruke et kon som en del av splldesgnet, tok ekspertgruppen kontakt med Oddmund Moen fra support- avdelngen ved t s learnng. Moen henvendte gruppen vdere tl Raymond Lund, også fra t s learnng. Lund nformerte om at IconExperence hadde rettghetene tl konet. En henvendelse tl IconExperence ble foretatt va mal, men svaret har latt vente på seg. Gruppen har allkevel valgt å bruke konet. Så lenge det kke er snakk om å massedstrbuere spllet, mente gruppen at det var trygt å gjøre dette. Gruppens desgn av spllet gkk over fem utkast. Utkast nummer to ble skrevet ut, da det var enghet om at spllet skulle se ut slk utkast to gjorde. I tllegg kunne ekspertgruppen lettere se hvordan spllet så ut reell størrelse, og dermed gjøre aktuelle endrnger. Etter det femte utkastet var gruppen helt fornøyd med brettets utseende. Spllbrettet ble skrevet ut på en fargeprnter ved Insttutt for Bolog på Realfagsbygget, og er det utkastet gruppen kommer tl å bruke Splleregler For å lage spllereglene tl spllet ble nternett en vktg klde for nformasjon. I tllegg ble egne déer og spllerfarnnger brukt for å lage enkle splleregler. Reglene skulle være lett 14

16 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare forsåelge, da gruppen mente det kke var hensktsmessg å lage et spll det tok for lang td å sette seg nn Kort Etter å ha funnet relevant faktastoff som bakgrunn for å kunne lage nformasjons- og spørsmålskortene ble det bestemt at spllet skulle nneholde ~15 spørsmålskort og ~15 nformasjonskort per tema. Stedskortenes navn ble laget etter egen fantas, og gruppen bestemte at det skulle lages t ulke kort av denne sorten. Kortenes utseende ble bestemt ut fra spllbrettets desgn, og ble skrevet ut på en prnter ved Insttutt for Bolog på Realfagsbygget Spllebrkkene Brkkene ble slpt på Vegdrektoratet på Lerkendalsbygget ved NTNU, og har samme størrelse som spllbrettets felter. Brkkene er av ulke bergarter og mneraler med forskjellg fasong og farge, og det er dermed enkelt å se hvlken brkke som er hvem sn. 3.6 Temaenes formål/læremål Formålet med temaene er å g ungdomsskoleelevene nnskt, og mer forståelse for, temaenes sammenheng med motorsert ferdsel på asfalt. I forbndelse med dette har ekspertgruppen satt opp læremål for hvert enkelt tema. Kldene som er brukt nnen hvert tema er opplstet referanselsten. Støy Elevene skal få nnskt at støy fra blkjørng er et helseproblem for en del mennesker Norge. De skal også ha sett at det fnnes måter å senke støy på ved enkle grep. Støv Elevene skal få en forståelse for at det er en sammenheng mellom blkjørng på asfalt og dannelse av svevestøv. 15

17 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Helse Elevene skal få nnsyn hvordan svevestøv kan påvrke helsetlstanden tl et menneske. Bergarter/Mneraler Elevene skal få mer nnskt bergarter og mneraler generelt, og at det kke fnnes uendelge mengder med dette. I tllegg skal de oppnå større kunnskapsbredde angående bergarter og mneraler tl veformål. Asfalt Elevene skal få nnskt asfaltens sammensetnng og oppbyggng, samt dens bruksområder. De skal også få et nnblkk sammenhengen mellom asfalttype og pggdekksltasje. 16

18 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare 4 Resultat 4.1 Spllets endelge desgn Prosessen med å lage spllet tok td, speselt utformngen av spllebrettet og nformasjons- og spørsmålskortene. Det ble laget flere utkast avspllebrettets utseende før ekspertgruppen var fornøyd med resultatet. Informasjons- og spørsmålskortene tok td å lage ford gruppen først måtte fnne nformasjon om spllets temaer. Deretter måtte ekspertgruppen utforme den ulke nformasjonen og spørsmålene på en slk måte at de var på nvå med kunnskapen tl elever ved ungdomsskolen. I tllegg ble det brukt ltt td på å forme kortenes utseende på en måte som gjør at de blr enkle å håndtere. Ekspertgruppen foretok tl slutt prøvespllng av spllet for å se om det var tng som måtte endres før det var helt ferdg, og for å se om spllet det hele tatt kunne tas bruk av den bestemte målgruppen Spllebrettet Fgurene nedenfor vser spllebrettets ulke stader og utkast. Det femte utkastet vser spllebrettet slk det ser ut dag. Sksse Start/Mål Fgur 4.1 Sksse av spllebrettet Fgur 4.1 vser grovskssen som gruppen fellesskap hadde kommet fram tl. Det var denne skssen gruppen tok utgangspunkt for vdere utformng av spllebrettet. 17

19 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Spllet Start/Mål 1 Kort 7 Kort Kort Fgur 4.2 Første utkast av spllebrettet Fgur 4.2 vser ekspertgruppens første utkast av spllebrettet. Det ble bestemt at brettet skulle bestå ulke farger som vste forskjellene på de ulke delene av spllebrettet. I tllegg mente gruppen at det var bra med ltt kontraster på brettet slk at det blant annet var lettere å sklle de ulke spllefeltene. Forslag Start/Mål Spller 1 Spller 2 Spller 3 Spller Fgur 4.3 Andre utkast av spllebrettet Fgur 4.3 vser spllebrettets andre utkast. Endrnger som ble gjort var blant annet å ordne de ulke kort- plassene. I tllegg hadde gruppen satt opp fre plasser på brettet for stedskortene, da det var bestemt at spllet kunne brukes av maks fre spllere. 18

20 BlandngsLtteratur om Svevestøv og Asfalt BlandngsLtteratur om Svevestøv og Asfalt Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Spller 1 Spller 2 Spller 3 Spller 4 Nr.7: Karls drft- og vedlkeholdsservce Nr.1: Lars grunnundersøkelser Nr.6: Erns transportsentral Nr.5: Stens trafkkskole Nr.2: Haralds snø- og spalass Nr.9: James samfunnsanalytske senter Nr.8: Kåres nsttutt for geolog og bergteknkk Nr.10: Amunds anleggsplass Nr.3: Asbjørns vegkontor Nr.4: Ivars asfaltverk Fgur 4.4 Tredje utkast av spllebrettet Fgur 4.4 vser brettets tredje utkast. Gruppen hadde tl dette utkastet tatt bruk koner som betegnet brettets ulke steder. I tllegg hadde gruppen endret på nformasjonsrutene, og satt nn nformasjonstegnet som brukes på vesklt. Gruppen hadde også satt opp et foreløpg navn på spllet; BL- SA, som står for BlandngsLtteratur om Svevestøv og Asfalt. Spller 1 Spller 2 Spller 3 Spller 4 Spller 5 Spller 6 Nr.7: Karls drft- og vedlkeholdsservce Nr.1: Lars grunnundersøkelser Nr.6: Erns transportsentral Nr.5: Stens trafkkskole Nr.9: James samfunnsanalytske senter Nr.8: Kåres nsttutt for geolog og bergteknkk Nr.10: Amunds anleggsplass Nr.3: Asbjørns vegkontor Nr.4: Ivars asfaltverk Fgur 4.5 Fjerde utkast av spllebrettet 19

21 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare I Fgur 4.5, som vser fjerde utkast av brettet, ble det kke gjort særlg store endrnger. Det eneste som er verdt å nevne her er at gruppen hadde bestemt seg for å utvde maks antall spllere fra fre tl seks. Dermed måtte spllebrettet få to ekstra stedskort- plasser. Spller 1 Spller 2 Spller 3 Spller 4 Nr.7: Karls drft- og vedlkeholdsservce Spller 5 Spller 6 Nr.1: Lars grunnundersøkelser Nr.6: Erns transportsentral Nr.5: Stens trafkkskole Nr.2: Haralds snø- og spalass Nr.9: James samfunnsanalytske senter Nr.8: Kåres nsttutt for geolog og bergteknkk Nr.10: Amunds anleggsplass Spllet med blandngsltteratur om svevestøv og asfalt Nr.3: Asbjørns vegkontor Nr.4: Ivars asfaltverk Fgur 4.6 Femte og sste utkast av spllebrettet Spllebrettets femte og sste utkast ble laget, og endrngen her var at gruppen endelg hadde funnet et navn tl spllet. Fgur 4.6 vser det sste utkastet som gruppen har valgt å bruke som stt endelge produkt. Navnet på spllet står nederst venstre hjørne, og er Fra sten tl støv. 20

22 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Kortene Spørsmålskortenes nnhold består av et spørsmål og tre svaralternatver. Det alternatvet som står med tykk, svart skrft, er det rktge svaret. Fgur 4.7 vser spørsmålskortenes forsde, og et eksempel på spørsmål på kortets baksde. Hva er en av grunnene tl at noen mener sten er en mangelvare, tl og med Norge Man vet kke alltd hvor man skal lete Noen bergarter fnnes kun få plasser Norge, og fører med seg store transportkostnader Ford det er mye fjell, men få stener Norge Fgur 4.7 Forsde og baksde, spørsmålskort Informasjons- og nstruksjonskortene består av nformasjon tykk, svart skrft, mens nstruksjonene er uthevet. Fgur 4.8 vser nformasjons- og nstruksjonskortenes forsde, og et eksempel på nformasjon etterfulgt av en nstruksjon på kortets baksde. En bergart er bygd opp av flere forskjellge mneraler, der mneralet er et grunnstoff. Dette var nytt for deg, og du har lyst tl å pugge dette. Stå over en omgang! Fgur 4.8 Forsde og baksde, nformasjonskort 21

23 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Et eksempel på et av stedskortenes forsde og baksde, er vst Fgur 4.9. Nr.3 Stedskort spller 3 Asbjørns vegkontor Fgur 4.9 Forsde og baksde, stedskort Spllebrkkene Fgur 4.10 vser spllets spllebrkker. Dsse brkkene er av ulke bergarter og mneraler. De ulke typene brkker er, fra venstre: - Svart amfboltt - Grønn amazontt - Hvt kvarts - Marmor med grønn fukstt - Larvktt - Rosa thulltt Fgur 4.10 Spllebrkker av ulke bergarter og mneraler (foto: T. Sunde) 22

24 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare 4.2 Splleregler Generell nfo tl læreren: Dette spllet er utarbedet med det formål å g ungdomsskoleelever nformasjon om mneraler og bergarter som fnnes asfalt, samt nformasjon om helse- og mljøeffekter forårsaket av svevestøv og støy som kommer fra asfalterte veer. Antall spllere: Spllets gang: Spllet korte trekk: Spllerne må nnom forhåndsbestemte steder før de kan gå mål. På veen dt får de nformasjon og spørsmål om 5 ulke temaer (Asfalt, bergarter og mneraler, svevestøv, støy og helse). Informasjonskortene nneholder nformasjon som spllerne før eller senere får spørsmål om på spørsmålskortene. Når spllerne har kommet seg gjennom alle stedene de skal nnom, kan de gå mot mål. Førstemann mål er vnneren! Innhold: - 1 spllebrett - 75 Spørsmålskort - 75 Informasjons- og nstruksjonskort - 1 ternng - 6 spllebrkker - 60 Stedskort 23

25 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Ltt om de forskjellge korttypene: Informasjons- og nstruksjonskort: Hvert nformasjons- og nstruksjonskort er delt to deler, hvor den øverste gr lærerk nformasjon om de ovennevnte temaene, mens den nederste delen gr nstruksjoner som må følges. En bergart er bygd opp av flere forskjellge mneraler, der mneralet er et grunnstoff. Dette var nytt for deg, og du har lyst tl å pugge dette. Stå over en omgang! Fgur 4.11: Informasjons- og nstruksjonskort Spørsmålskort: Hvert kort nneholder et spørsmål fra nformasjonen som er gtt nformasjons- og nstruksjonskortene. Hva er en av grunnene tl at noen mener sten er en mangelvare, tl og med Norge Man vet kke alltd hvor man skal lete Noen bergarter fnnes kun få plasser Norge, og fører med seg store tran sportkostnader Ford det er mye fjell, men få stener Norge Fgur 4. 12: Spørsmålskort 24

26 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Stedskort: Stedskortene bestemmer hvlke steder spllerne må nnom før de kan gå mål. Nr.3 Asbjørns vegkontor Fgur 4.13: Stedskort Før spllet starter: Alle spllerne velger hver sn brkke og plasserer denne Start- feltet. Spørsmåls- og nformasjonskort stokkes og legges ut på oppmerkede områder på spllebrettet. Stedskortene deles nn 2-6 bunker, alt etter hvor mange spllere som skal delta. Hver bunke skal nneholde t forskjellge stedsnavn, og stokkes godt før de legges ut på spllebrettet. Kast ternngen for å bestemme hvem som skal starte spllet. Den som får høyest antall øyne på ternngen skal begynne å splle først. Slk spller man: Før splleren forlater Start, må han/hun trekke et Stedskort som forteller hvlket sted som skal besøkes først. Splleren kaster ternngen, og begynner å gå mot bestemmelsesstedet. Hele ternngkastet må benyttes, og brkken k an kke flyttes frem og tlbake samme trekk. For å komme nn på stedet, trenger kke ternngen å vse nøyaktg antall øyne. Vel nne trekker splleren et nytt Stedskort som peker ut neste stopp. Splleren må vente tl det har gått en runde før han/hun får fortsette. Hvs det er 2-4 deltakere, må spllerne ha gått nnom fre steder før de kan gå mot mål. Hvs det er over fre deltakere, må spllerne ha gått nnom tre steder før de kan gå mot mål. For å bevse at splleren har vært nnom nok steder, må Stedskortene taes vare på. Underves vl splleren havne på ulke nformasjons- og spørsmålsfelter. 25

27 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Spørsmålsfelt Når splleren lander på et spørsmålsfelt, trekker medsplleren tl høyre et spørsmålskort, og leser opp spørsmålet. Svarer splleren rktg, kan ternngen kastes en ekstra gang. Svares det fel, går turen vdere tl neste spller Informasjonsfelt Når splleren lander p å et nformasjonsfelt, trekker splleren et nformasjonskort. Dette leses høyt. I tllegg må splleren følge nstruksene som blr gtt på kortet, og ta vare på kortet helt tl nstruksjonen er utfør t. Spllets vnner: Når splleren har flyttet spllebrkken tl stt sste bestemmelsessted, kan han/hun gå mot mål. For å kunne gå mål må antall øyne på ternngen tlsvare mer enn, eller eksakt antall felter som er gjen. Vnneren er den som først kommer mål med sn brkke Skltenes betydnng Dette skltet står for enveskjørng. Det betyr at splleren har lov tl kun å flytte brkken skltets retnng. Dette skltet står for nnkjørng forbudt. Det betyr at splleren kke har lov å flytte brkken den veen hvor skltene står. 26

28 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare 4.3 Prøvespllng av spllet Ekspertgruppen prøvde å splle spllet da det var ferdg utformet. Det var underholdende og samtdg lærerkt. I tllegg mente gruppen at nvået på nformasjons- og spørsmålskortene var rktg forhold tl målgruppens kunnskaper. Nvået varerte noe, slk at spllernes nteresse ble opprettholdt gjennom hele spllperoden. Dette mener ekspertgruppen var vktg, da målgruppens kunnskaper også kan varere. Fgur 4.14 Spllets endelge resultat (foto: T. Sunde) Fgur 4.14 vser det endelge resultatet av prosjektet. Spllets desgn er enkelt, og kortene er tydelg atsklt med egne plasser på spllebrettet. I tllegg er kortenes desgn ulke slk at det er lett å se forskjell på hva som er hva. Stedene som spllerne skal gjennom er spredt utover på spllebrettet slk at de kke skal være alt for lett å komme gjennom. Da ekspertgruppen prøvesplte spllet ble det på slutten spennende å se hva som sto på spllernes sste stedskort, da det sste stoppestedets plasserng på brettet kunne ha alt å s for hvem som kom tl å vnne spllet. 27

29 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare 5 Dskusjon Informasjon som ble funnet løpet av arbedet med dette prosjektet vser at svevestøv kan ha en rekke negatve effekter på helse og mljø. Problemstllngen Bruk av asfalt og dens nnvrknng på helse og mljø menes derfor å være av aktuell nteresse. Landsbyen har hatt fokus på sten som en mangelvare det kke fnnes ubegrensede mengder av. Gruppen mener dette prosjektet har vært forankret landsbyens tema. For det første har problemstllngen vært sentrert rundt asfalt, hvs hovedbestanddel er nettopp sten. For det andre er stenmateraler som en kke-fornybar ressurs denne oppgaven bltt vektlagt, form av nformasjon og spørsmål prosjektets produkt (kunnskapsspll). Målgruppen for spllet har vært ungdomsskoleelever. Ekspertgruppen har fra prosjektets start sktet mot å produsere et kunnskapsspll som passer tl målgruppen. For å få tl dette har det bltt gjort en del forundersøkelser på ungdomsskoleelevers generelle kunnskapsnvå. Dette ble gjort ved en gjennomgang av aktuell pensumltteratur for ungdomsskoletrnnet. For å skre en best mulg språklg tlpassng av spllet tl målgruppen, ble det her også sett på den språklge utformngen. Dette har resultert et spll med klare, lett forståelge splleregler og lettfattelg nformasjon som gruppen mener er godt tlpasset målgruppen. Det har bltt valgt en effektv og gre fremgangsmåte for spllproduksjonen, som gruppen mener, med få unntak, har gtt et godt resultat. Både steds-, nformasjons- og spørsmålskortene er skrevet ut på forholdsvs tynne ark, noe som kan g vanskelgheter med stokkngen av dsse. I tllegg er det enghet gruppen om at det med fordel kunne ha vært utformet flere felter med spørsmål og nformasjon på spllebrettet. Med dette kunne spllet bltt mer utfordrende og nformatvt. Da gruppen hadde prøvd spllet ble det enghet om at det burde settes av en dobbelttme hvs ungdomsskoleelevene skal splle. Brukes det mndre td enn dette, mener gruppen at det kan bl vanskelg å oppnå spllets formål, som er å øke elevenes bevssthet rundt spllets tema. For å være helt skker på om spllet passer tl målgruppen, kunne ekspertgruppen prøvd å få elever ved ungdomsskolen tl å prøvesplle spllet. På denne måten hadde gruppen fått 28

30 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare overskt over eventuelle utbedrnger som kunne bltt gjort for å tlpasse spllet bedre tl den bestemte målgruppen. 29

31 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare 6 Konklusjon Informasjonen som ble samlet nn under arbedet med prosjektet bekrefter at svevestøv kan ha en rekke negatve effekter på mljø og helse. Gruppen mener derfor at problemstllngen Bruk av asfalt og dens nnvrknng på helse og mljø er svært relevant, kke mnst for prosjektets målgruppe som har vært elever ungdomsskolen. Ford ungdommer denne aldersgruppen utgjør en stor del av den neste generasjons blkjørere, mener gruppen at det er vktg at de får nnblkk sammenhengen mellom blkjørng, dannelse av svevestøv og svevestøvets negatve effekter. Opplysnngen, her gtt form av nformasjon og spørsmål et kunnskapsspll, kan bdra tl å gjøre dem føre var på blkørngens negatve vrknnger. Etter en prøvespllng erfarte ekspertgruppens medlemmer selv at de tlegnet seg faglg lærdom gjennom sn deltagelse spllet, og mener det er en underholdende og fn måte å lære på. Gruppen tror derfor kunnskapsspllet kan være et fnt pedagogsk vrkemddel skolen som kan bdra tl varasjon læremetodene. Ved å øke bredden på, eller endre kunnskapsnvået nnholdet, spllets nformasjons- og spørsmålskort mener gruppen at spllet fnt kan tlpasses også andre aldersgrupper. Gruppen tror at spllet på denne måten kan være et fnt vrkemddel for å opplyse og/eller øke bevsstheten blant folk om de negatve skadevrknngene svevestøv kan ha. Slk oppnås også formålet med spllet, som er å gjøre folk mer oppmerksomme på hvordan forurensnng fra vedekket kan påvrke helse og mljø. 30

32 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare 7 Klder Klder brukt rapporten: Internett ET, NTNU, 2006: ET, NTNU, 2006: (Sst besøkt ) HumanMetrcs, 2006 The Jung Typology Test (Sst besøkt: ) Medeportalen, 2006 Idémyldrng 1.htm (Sst besøkt: ) NGU, 2002: Norges Geologske Undersøkelser (Sst besøkt: ) NGU, 2005: Årsrapport 2005, NGU, Trondhem (Sst besøkt: ) Wkpeda-a, 2006 Fakta om spll (Sst besøkt: ) Wkpeda-b, 2006 Fakta om brettspll (Sst besøkt: ) 31

33 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Wkpeda-c, 2006 Fakta om Ur (Sst besøkt: ) Artkler og bøker Aschehoug og Gyldendahl, Aschehoug og Gyldendahls Store Norske lekskon, 2. utgave, Thaulows, 2002 Chrstan Thaulows: Hefte som tar for seg metodene og hstoren tl ET - tllegg tl en del andre tanker..,

34 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Klder, nformasjonskort: Mneraler/ Bergarter: Internett: NAGS, UO, 2005 Bøker og rapporter: Ekland, 1998 Fakta om bergarter (Sst besøkt: ) Geologsk lekskon (Sst besøkt: ) Per Roar Ekland, Odd-Ivar Johansen, Odd Rygh og Sr Busengdal Strand, Natur- og mljøfag for ungdomstrnnet, tellus 9, Aschehoug & Co (W. Nygaard), 1. utgave / 1. opplag 1998 ISBN: Gjefsen, 1997 Bjørn Gjefsen, Stenar Myhr og Arne Mæhle, Natur- og mljøfag, 8. klasse, Gyldendal Norsk Forlag ASA 1997 ISBN: Karlsen, 1998 Ole G. Karlsen, Samfunnsfag for ungdomsskoler, Geograf 8, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), 1. utgave / 2. opplag 1998 ISBN: Helse: Internett: Folkehelsensttuttet, Fakta om svevestøv og helse =Area_4504&ManArea_4320=4498:0:15,3144:1:0:0:4320;4349 ;::0:0:0&ContentArea_4498=4504:0:15,3450:1:0:0:4320;4498;:: 0:0:0&Area_4504=4336:52980::1:4751:1:4320;4498;4504;::10:0 :0 33

35 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare (Sst besøkt: ) Mljøstatus, 2006 Helse og støy aspx (Sst besøkt: ) Bøker, rapporter og tdsskrft: ET, 2003 Eksperter Team, gruppe 7.2, Veg, støv og helse Gustafsson, 2001 VTI (Väg- och transportforsknngsnsttutet) meddelande 910, 2001: Icke- avgasrelaterade partklar vägmljön, Ltteraturöverskt Norsk lægeforenng, Tdsskrft Norsk lægeforenng nr. 18, 2002: Luftforurensnng, 2002 astma og allerg- betydnngen av ulke partkler Statens Vegvesen, 1992 Publkasjon nr. 64, Vurderng av helsefare ved asfaltstøv Støv: Internett: Norsk Insttutt for Luftforsknng (NILU) Luftkvalteten norske byer - Pggdekk og svevestøv d=7178&vew=text&crt=svevestøv (Sst besøkt: ) Norsk Insttutt for Luftforsknng (NILU), 1994 Bltrafkken - et forurensnngs-problem våre byer 80&vew=text&crt=svevestøv (Sst besøkt: ) 34

36 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Norsk Insttutt for Luftforsknng (NILU), 2002 Pggfrtt gr mndre svevestøv 16&vew=text&crt=svevestøv (Sst besøkt: ) NRK, Shrødngers katt, NRK, Schrødngers katt (Sst besøkt: ) Statens Vegvesen, 2005 Statens Vegvesen, Tltaksutrednng mot svevestøv Tromsø, 15.aprl t%20svevest%c3%b8v%20%20troms%c3%b81.pdf (Sst besøkt: ) Bøker og rapporter: ET, 2003 Eksperter Team, gruppe 7.2, Veg, støv og helse Støy: Internett: Mljøstatus, 2006 a Støy aspx (Sst besøkt ) Mljøstatus, 2006 b Helse og støy aspx (Sst besøkt ) Asfalt: Internett: Asfalt- entreprenørenes Ltt om asfalt 35

37 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Forenng, (Sst besøkt ) Mljøstatus, 2006 Helse og støy aspx (Sst besøkt: ) Norsk asfaltforenng, 2006 Hva er asfalt (Sst besøkt: ) Statens Vegvesen Mljøvennlge vegdekker (Sst besøkt: ) Bøker og rapporter: Statens Vegvesen, 1996 Håndbok 193, Skadekatalog for btumnøse vegdekker, Statens vegvesen, Vegdrektoratet, september (Sst besøkt: ) Statens Vegvesen, 2005 Håndbok 018, Vegbyggng, Statens vegvesen, Vegdrektoratet, januar (Sst besøkt: ) Aurstad og Horvl, 1996 Kompendum emne TBA 4200, Veg, jernbane og mljø, Del 2: Vegbyggng og materalteknolog, Jernbaneteknkk. Insttutt for bygg anlegg og transport, NTNU, 2004 Notat nr 1004, Mljørktg materalvalg vegbyggng Nordal, Trøan og Kompendum emne TBA 4200, Veg, jernbane og mljø, Del 2: 36

38 Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Aurstad, 1991 Vegbyggng og materalteknolog, Jernbaneteknkk. Insttutt for bygg anlegg og transport, NTNU, 2004 Notat nr 732, 6.4 Overskt over asfaltdekker Klder, splleregler: Internett: Ltor, 2005 Splleregler (Sst besøkt: 22.februar 2006) 37

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold DESIGNMANUAL Innhold Forord Sgnaturlogo, varasjoner Rett og gal bruk av logo Oppbyggng og plasserng av logo, samt tlleggselementer Farger Typograf Plakater Program og bllettarmbånd T-skjorter... 3...4-6...7...

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. ECON13: EKSAMEN 14V TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt >. Oppgave 1 Innlednng. Rulett splles på en rekke kasnoer

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON130 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 15.0.015 Sensur kunngjøres senest: 0.07.015 Td for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Spinntur 2017 Rotasjonsbevegelse

Spinntur 2017 Rotasjonsbevegelse Spnntur 2017 Rotasjonsbevegelse August Geelmuyden Unverstetet Oslo Teor I. Defnsjon og bevarng Newtons andre lov konstaterer at summen av kreftene F = F som vrker på et legeme med masse m er lk legemets

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK O S LO - P R Ø V E N 2003 N AT U R - O G M I L J Ø FA G STILLA MARIDALEN ELVA VÅR NAVN: SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE IDUN GJÆRFABRIKK KLASSE: MARIDALEN ELVA Informasjon STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesnng 3 MET359 Økonometr ved Davd Kreberg Vår 0 Oppgaver Alle oppgaver er merket ut fra vanskelghetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg Multple regresjon Oppgave.* Ta utgangspunkt

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008 Norden HISTORISK OMPROFILERING To sterke merkevarer skal samarbed vnne fram Norge og Norden. Sde 2 Fargerk forvandlng Rødt og grønt, hånd hånd. Posten og Brng sne nye logoer spller på lag. Sde 6-7 Nytt

Detaljer

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 007 Utrednng fordypnng: Økonomsk analyse Veleder: Hans Jarle Knd En teoretsk stude av tv-markedets effsens av Odd Hennng Aure og Harald Nygård Bergh Denne utrednngen

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1 Eksempel på poengbergegnng fra grunnskolen tl Vg1 Etter skrv: "Førng av vtnemål og kompetansebevs for grunnskolen Kunnskapsløftet" av 09.01.2015. Sde 5 Elever som kke får standpunktkarakter på grunn av

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 8

Løsningsforslag ST2301 Øving 8 Løsnngsforslag ST301 Øvng 8 Kapttel 4 Exercse 1 For tre alleler, fnn et sett med genfrekvenser for to populasjoner, som gr flere heterozygoter enn forventa utfra Hardy-Wenberg-andeler for mnst én av de

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC,

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 006 Analyse av konkurransen om annonsekronene det norske bladmarkedet Hlde Chrstn Eken Veleder: Førsteamanuenss Øysten Foros Masterutrednng fordypnngsområde strateg

Detaljer

De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Median og kvartiler for hver gruppe.

De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Median og kvartiler for hver gruppe. STK H-26 Løsnngsforslag Alle deloppgaver teller lkt vurderngen av besvarelsen. Oppgave I et tlfeldg utvalg på normalvektge personer, og overvektge personer, måles konsentrasjonen av 2 ulke protener blodet.

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

BYENS HÅNDVERK OG INDUSTRI I 1800-ÅRENE

BYENS HÅNDVERK OG INDUSTRI I 1800-ÅRENE BYENS HÅNDVERK OG NDUSTR 1800-ÅRENE August Schou: Håndverk og ndustr Oslo 1838 1938. Utgtt av Oslo Hånd verk- og ndustrforenng. Detkjempestoff er sannelgången behandle ltenogopgave så å fåforfatteren det

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Alle deloppgaver teller likt i vurderingen av besvarelsen.

Alle deloppgaver teller likt i vurderingen av besvarelsen. STK H-26 Løsnngsforslag Alle deloppgaver teller lkt vurderngen av besvarelsen. Oppgave a) De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Medan og kvartler for

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer