Liv og lyst i lys og mørke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liv og lyst i lys og mørke"

Transkript

1 Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen og Bente O. Husby Vedtatt av styrngsgruppen

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD INNLEDNING Bakgrunn og målsettnger for for folkehelse Fnnmark Nasjonale målsettnger og strateger for folkehelsearbedet Utfordrnger for folkehelsearbed Fnnmark og Hasvk kommune SITUASJONSBESKRIVELSE FOR HASVIK KOMMUNE Befolknngsutvklng og demograf Kommunehelseprofl for Hasvk HANDLINGSDEL, TILTAK VEDLEGG

3 1 FORORD Hasvk kommunestyre vedtok aprl 2008 at Hasvk kommune skulle nngå savtale med Fnnmark fylkeskommune om å bl en del av folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke. Det regonale prosjektet ble etablert 2007, og prosjektperoden varer ut år Hasvk kommune kom med som den 10. kommunen fylket, og vl delta prosjektet årene 2008 og Formell savtale ble undertegnet 19. august Kommunestyret vedtok å nedsette følgende styrngsgruppe for prosjektet; Kommunelege I, Evnd Merok (leder) Barn og unges representant planutvalget, Børge Antonsen Leder for råd for funksjonshemmede, Eln Holst-Olsen Representant for eldrerådet, Ann Gamst Styrngsgruppen består dermed av den personen som har det overordnede ansvaret for folkehelsen Hasvk kommune, kommunelege I, samt at målgruppene barn og unge, funksjonshemmede og eldre har sne representanter styrngsgruppen. Styrngsgruppen vedtar handlngsplan, årsrapporterng og forslag tl fordelng av tlskudd tl lokale lag og forennger forbndelse med gjennomførngen av tltak nnen fyssk aktvtet og frluftslv. Styrngsgruppen er beregnet å møte ca 3-4 ganger året, men ltt hyppgere oppstartsfasen av prosjektet. Kommunestyret vedtok også å nedsette følgende arbedsgruppe for prosjektet; Kommuneergoteraput/ folkehelsekoordnator, Wanja Holmstrøm (også medlem av Hasvk Fotoklubb og Hasvk Santetsforenng) Fysoterapeut, Kar H. Johnsen (også leder av Røde Kors Ungdom) Helsesøster, Ragnhld Torkldsen (også medlem av Brevkbotn Grende- og Idrettslag og leder for Betels barneklubb) Plan- og strategleder, Bente O. Husby (også leder for Hasvk Aerobcgruppe) I ettertd er arbedsgruppen supplert med leder for Hasvk Idrettsråd/ leder for AKSIS, Per-Hugo Mathsen (også leder for Hasvk Idrettslag). Han representerer dermed alle drettslagene kommunen, samt at han har det overordnete daglge ansvaret for den lokale arbedstrenngsbedrften. Arbedsgruppens sammensetnng gjør oss stand tl å verksette tltak nnen folkehelse Hasvk kommune, nnenfor alle de 6 nnsatsområdene. Arbedsgruppen vl møter suppleres med ulke kompetansepersoner ved behov nnen for kultur, ernærng, tannhelse osv. Arbedsgruppen vl gjennomføre månedlge møter, hvor man gjennomgår status for de ulke tltakene, avdekker synerger, evaluerer og utarbeder eventuelle endrngsforslag tl styrngsgruppen. 3

4 Opprettelse av folkehelsekoordnator; Kommuneergoterapeut Wanja Holmstrøm har fått oppgaven med å vareta funksjonen som Folkehelsekoordnator Hasvk kommune. Bakgrunnen for dette er at hun gjennom sn utdannelse og arbedserfarng er vant tl å tenke helse et bredt perspektv, og at hun har et bredt kontaktnett nn mot de ulke sektorene kommunen og frvllge lag og forennger. Hasvk kommune ønsker at man gjennom en målrettet satsng på folkehelse skal klare å skape en økt bevssthet om egen helse blant kommunens nnbyggere, samt at v skal klare å skape nye eller vdereføre aktvteter som bdrar tl bedre folkehelse generelt. Etablerng av ; Med utgangspunkt de tltak som er beskrevet handlngsplanen, er det nngått alle lokale lag og forennger som bstår gjennomførngen av dsse tltakene. I tllegg vl sendes det ut nvtasjon tl de største lag og forenngene, med oppfordrng tl deltakelse det lokale et. Det legges opp tl at alle lag og forennger nvteres tl å delta på lokale folkehelse-semnar en gang halvåret. På dsse semnarene vl det bl orentert om tltak som fnner sted prosjektet, ulke tema nnen folkehelse vl bl satt på dagsorden, og man kan dskutere ulke former for samarbed mellom de ulke lag og forennger mv. 4

5 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsettnger for for folkehelse Fnnmark Helsa er det vktgste v mennesker har. Hva som oppleves som god eller dårlg helse er ndvduelt betnget og kke nødvendgvs relatert tl faktske levekår eller sykdom. Mennesket vektlegger faktorer som arbed, nntekt og utdannng, skolestuasjon og prestasjoner, famlestuasjon, gode relasjoner og emosjonell tlstand ulk betydnng når en skal defnere lvskvaltet og helse. Folkehelse er summen av helsa tl enkeltndvdene en befolknng. Folkehelsearbed har som mål å bedre helsa og redusere helsersko og handler om alle de forhold som har betydnng for folkehelsa. Innsats på områder som arbed, barnehage, skole, frtd, bolg, sosale relasjoner og mljø vl ha effekter på folkehelsa. Sosal- og helsedrektoratet startet 2004 en satsng på folkehelsearbed gjennom stmulerngsmdler tl regonale. Fnnmark skal få tl et helhetlg folkehelsearbed regonen gjennom sprosjektet Lv og lyst lys og mørke, Målet er varg forankrng av folkehelsearbedet regonal og lokal planleggng og den daglge vrksomhet alle sektorer alle forvaltnngsnvå. Mål for folkehelsearbedet Fnnmark Det er utfordrende å utarbede konkrete mål nnen folkehelse ford helse kan være vanskelg å måle. Overordna målsettng for det regonale folkehelsearbedet er: Å øke antall leveår med god helse Resultatmål: At v har tlrettelagt for at alle kan ta gode valg At v har redusert sosal ulkhet helse At v har moblsert lokal- og nærmljøene tl nnsats Målgrupper folkehelsearbedet Folkehelsearbedet skal ha et forebyggngsperspektv. I dette lgger at barn og unge skal være prorterte grupper satsnga. Barn og unges holdnnger og atferd speles gjen fra de voksne. De voksne er derfor vktge bdragsytere sn possjon som rollemodeller og oppdragere. Andre grupper som er vktg å vareta er funksjonshemmede, nnvandrere, eldre, arbedsledge og uføretrygdede. 5

6 1.2 Nasjonale målsettnger og strateger for folkehelsearbedet Målsettngen for den nasjonale folkehelsepoltkken er å oppnå flere leveår med god helse og reduserte helseforskjeller mellom sosale lag, etnske grupper, kvnner og menn, gjennom å: dentfsere og påvrke vktge faktorer for helsen styrke helsetjenestens forebyggende vrksomhet bdra tl at andre samfunnssektorer varetar helse Nasjonale prorterte satsngsområder er fyssk aktvtet, ernærng, tobakk, rus og psyksk helse. Andre områder som framheves som vktg er unversell utformng, fyssk planleggng, oral helse, ntegrerng av nye landsmenn, skade- og ulykkesforebyggng og helsefremmende arbedsplasser. Prosjekt og tltak som kan nevnes er helse plan, fyssk aktvtet og måltder skolen og grønn resept. Prosjektene gjennomføres enkelte fylker og kommuner. Et godt folkehelsearbed får man tl når lokalbefolknng, poltkere og admnstrasjonen opplever at de kan påvrke forutsetnngene for befolknngens helse. Regjerngen framhever følgende fre strateger som vktge folkehelsearbedet: 1. Skape gode forutsetnnger for å ta ansvar for egen helse 2. Bygge allanser/ for folkehelse 3. Helsetjenestene: forebygge mer for å reparere mndre 4. Utvkle ny kunnskap Hva er for folkehelse? Partnerskap for folkehelse dreer seg om tverrfaglg, sektorovergrpende og forplktende samarbed på regonalt og nvå. Partnerskapet skal være et gjensdg og forplktende samarbed mellom frvllg og offentlg sektor: Aktører med felles mål og strateger Alle parter har nytte av å delta Deltakerne er forplktet tl å bdra med avtalte nnsatsfaktorer Samarbed er av en vss varghet Partnerskapet er beslutnngsdyktg nnenfor gtte områder Det er avtalt en oppfølgngsmåte av vedtatte tltak Deltakerne deltar på lke vlkår 6

7 1.3 Utfordrnger for folkehelsearbed Fnnmark og Hasvk kommune Det fysske aktvtetsnvået er redusert og v har et stort forbedrngspotensal forhold tl kosthold. Det er særlg de med lavest nntekt og utdannng som har en lvsstl med høyest rsko for sykdom. Antallet som røyker har gått dramatsk ned, men er fortsatt en stor trussel for folkehelsa. For mange andre kreftformer enn de som skyldes røykng lgger Fnnmark under landsgjennomsnttet De psykske problemer og ldelser er en stor helseutfordrng Norge og også Fnnmark. Psykske problemer og ldelser har stor nnvrknng på stuasjoner tl enkeltndvder, famler, og lokalmljø. Når det gjelder oral helse er det øynefallende at så mange barn og unge har karreserfarng. Det flerkulturelle Fnnmark er både en styrke og en utfordrng. Identtet, selvfølelse, tlhørghet og medvrknng er sentrale forutsetnnger for å ha et menngsfylt og aktvt lv. Økende rusmsbruk er et aktuelt tema både Fnnmark og resten av landet. Dette gjelder speselt blant ungdom. Flere barnevernstltak og personer som mottar sosalstønad. Stor andel enslge forsørgere. Det er avdekket at Fnnmark har noe høyere voldsproblematkk. Statstkken vser at Fnnmark er det fylket med flest anmeldte trusler og voldslovbrudd forhold tl befolknngsmengden. V har Hasvk kommune over flere år observert at v har en utvklng hvor voksne menn fnner seg unge, umodne jenter som partnere. Dette medfører at yngre jenter blr nvolvert seksuelle handlnger før de når den seksuelle lavalderen. Dette er en ukultur v ønsker å komme tl lvs gjennom å bevsstgjøre ungdommen. Det er flere ulykker med døden tl følge (på havet og trafkken). Yrkesdeltakelse: Høy arbedsdeltakelse regonale sentra. Høy arbedsledghet enkelte kystkommuner og blant menn. Utdannng: Flere kvnner enn menn tar utdannng. Færre som tar vderegående utdannng og mange fullfører kke på normert td. Hasvk kommune har mange borteboere, og dette medfører at en større andel enn gjennomsnttet dropper ut av vderegående skole. Det er flere gutter enn jenter som dropper ut, og dette kan ha noe med modenhet å gjøre. 7

8 2 SITUASJONSBESKRIVELSE FOR HASVIK KOMMUNE 2.1 Befolknngsutvklng og demograf Antall nnbyggere Hasvk kommune var pr på 1000 personer. har hatt stor fraflyttng peroden , med topper peroden og Dsse toppene har drekte tlknytnng tl konkurser fskendustren, som var hjørnestensbedrfter de tre samfunnene Hasvk, Brevkbotn og Sørvær. Som man ser av tabell 1 forventer Statstsk Sentralbyrå en relatvt stor nedgang årene fremover, og de estmerer et folketall på ca 750 nnbyggere år Tabell 1: Folkemengde og framskrevet (Klde: SSB) Tabell 2 vser at kommunen de sste to årene har man hatt en utflatng av nedgangen folketallet, og det fødes gjen flere barn. Dette kompenserer noe for det faktum at kommunen har høye dødstall. I tllegg er antall flyttnger nn og ut av kommunen redusert de sste årene. Tabell 2: Befolknngsutvklng (Klde: SSB) Fødselsoverskudd Nettoflyttng nkl. nn- og utvandrng Folketlvekst

9 Grunnet den store fraflyttngen som kommunen har opplevd de sste årene, har det oppstått det v vl kalle en forryknng befolknngsstrukturen. Av tabell 3 kan v se at v har en stor overvekt av menn forhold tl kvnner aldersgruppen år. Denne forskjellen har økt kraftg de sste 10 årene, og er en følge av at det er flere unge kvnner enn menn som har valgt å flytte. Når unge kvnner fertl alder flytter, medfører det også at andel barn og unge reduseres (blant annet færre fødsler) og at andelen eldre øker. Tabell 3: Befolknngsstruktur Prosent (Klde: SSB) Fylket Landet Antall menn per 100 kvnner aldersgruppen år 125,5 105,7 102,8 Andel barn og unge 0-17 år 20,5 24,4 23,4 Andel eldre 80 år og over 4,8 3,6 4,7 Andel personer med nnvandrerbakgrunn 1, vestlg. Prosent 2,9 2,3 2,3 Andel personer med nnvandrerbakgrunn 1, kkevestlg. Prosent 1,5 3,4 6,6 1 Førstegenerasjonsnnvandrere og personer født Norge av to utenlandskfødte foreldre uten norsk bakgrunn. 2 Øst-Europa, Asa, Afrka, Sør- og Mellom-Amerka og Tyrka. Eget, mors eller fars fødeland. Studerer v befolknngstreet tabell 4, fnner v at Hasvk kommune har et ganske topptungt tre. Det vl s at andelen nnbyggere over 60 år er høyere, og andelen nnbyggere under 40 år er lavere enn det som er deelt. Dette nnebærer blant annet færre hender arbed, færre barn barnehager og på skoler, og at kommunen på skt kan få problemer med å skaffe nok arbedskraft tl en forsvarlg kommunal tjeneste rettet mot en stadg voksende gruppe av eldre mennesker. Tabell 4: Befolknngen etter kjønn og alder Prosent (Klde: SSB) 9

10 Som man ser av tabell 5 var det Hasvk kommune enn lavere andel sysselsatte Hasvk kommune 2006 enn det var resten av Fnnmark og landet for øvrg, og man hadde en arbedsledghet på 6,0 %. Dette har forandret seg løpet av 2007 og 2008, og ved utgangen av ma 2008 hadde Hasvk kommune en arbedsledghet på 5,4 %, noe som gr totalt 27 personer helt uten arbed (se forøvrg fgur 1). De sysselsatte Hasvk jobber større grad nnenfor prmærnærngene sammenlgnet med andre kommuner, og v ser også at bruttonntekten 2006 var lavere for både kvnner og menn Hasvk enn snttet for Fnnmark og resten av landet. Tabell 5: Arbed/nntekt 2006 (Klde: SSB) Fylket Landet Sysselsatte år (med bosted kommunen). 4. kvartal Prosent av befolknngen Menn Kvnner Regstrerte arbedsledge som andel av arbedsstyrken, årsgjennomsntt Prosent 6,0 4,5 2,6 Menn 6,7 5,6 2,6 Kvnner 4,9 3,4 2,6 Netto nnpendlng tl Hasvk Andel uførepensjonster år Prosent 15,4 13,2 10,3 Bruttonntekt per nnb. 17 år og over Menn Kvnner Sysselsatte fordelt på nærng Prosent Prmær 16,7 6,9 3,4 Sekundær 17,1 16,1 20,5 Tertær 65,8 76,3 75,6 Sysselsatte fordelt på sektor Prosent Offentlg forvaltnng 34,8 39,8 29,4 Prvat sektor og offentlge foretak 65,2 60,2 70,6 Det at mange er sysselsatt prmærnærngene medfører også at v får sesongvarasjoner over året, noe fgur 1 tydelg vser. V ser mdlertd at dsse varasjonene har bltt mndre de sste tre årene, noe som kan tyde på at flere er sysselsatt mer helårge arbedsplasser. 10

11 Fgur 1: Prosent helt arbedsledge (Klde: NAV) Helt ledg - Hasvk januar > prosent Januar Februar Mars Aprl Ma Jun Jul August September Oktober November Desember måned Tabell 6 bekrefter det v alle vet, nemlg at de fleste Hasvk (og Fnnmark for øvrg) er bosatt bolger bygget etter 1961, og at en svært lten andel av fylkets befolknng bor blokk/bygård. Dette er en følge av den oppbyggngen av nfrastruktur som fant sted kommunen etter at all bebyggelse ble brent av tyskerne under 2. verdenskrg. Tabell 6: Boforhold (Klde: SSB) Fylket Landet Andel bosatte blokk/bygård. Prosent 0,0 1,1 12,8 Andel bosatte bolg bygd etter Prosent 70,2 71,8 66,9 Andel husholdnnger som dsponerer bl. Prosent 54,8 67,5 70,3 Husholdnngsavfall klo per nnbygger Hasvk kommune har dessverre enn høyere andel av barn som er koblet mot barnevernstjenesten enn resten av Fnnmark (se tabell 7). I tllegg har v en større andel enn gjennomsnttet av brukere av ressurskrevende tjenester, dvs personer som krever et sammensatt tjenestetlbud fra Hasvk kommune som følge av funksjonshemmnger, sykdom mv. Hasvk kommune er lovpålagt å kunne stlle tlrettelagte bolger tl dspossjon for dsse brukerne, og dette er et tlbud som v vel må s kke er tlfredsstllende pr dag. 11

12 Tabell 7: Helse, sosal og omsorg 2006 (Klde: SSB) Fylket Landet Andel barn 0-17 år med barnevernstltak Prosent 5,3 4,7 3,8 Sosalhjelpsmottakere per 100 nnb år 7,9 6,0 4,2 Legeårsverk per nnb. 29,9 13,8 9,0 Andel nnb. 80 år og over som er beboere på nsttusjon. Prosent 31,2 19,9 14,3 Andel nnb. 80 år og over som mottar hjemmetjenester. Prosent 35,4 45,0 37,0 V ser også av tabell 7 at v har en større andel eldre over 80 år som er beboere på nsttusjon, enn det resten av fylket og landet har. Tlsvarende har v færre eldre over 80 år som mottar hjemmetjenester sammenlknet med fylket og landet for øvrg. Dette er en konsekvens av kommunens valg om å satse på nsttusjonsplasser da man bygget ut Hasvk helsesenter år 2000, og er således et resultat av en valgt strateg. 2.2 Kommunehelseprofl for Hasvk Som v kan lese av kommunebarometeret for Hasvk kommune på neste sde, lgger Hasvk kommune over landsgjennomsnttet og snttet for Fnnmark fylke på følgende områder: Andel krefttlfeller for menn Andel hjerte/kar tlfeller for kvnner Andel dødelghet blant menn Andel som mottar sosalhjelp Andel nnbyggere med bare grunnskole Som v ser er dette områder hvor det kan være mulgheter for å redusere andelen tlfeller gjennom en bevsst satsng på folkehelse, kombnert med samarbed nnenfor områder som arbedslv og utdannelse/ kompetansehevende tltak. Det området hvor Hasvk kommune har en veldg lav andel sammenlknet med fylket og landet, er på hjemmeboende, ressurskrevende tjenestemottakere. Dette skyldes at v stor grad benytter nsttusjonsplasser tl denne typen brukere, som følge av en poltsk valgt satsng på oppbyggng av helsensttusjon som beskrevet ovenfor. 12

13 På de andre områdene lgger Hasvk kommune stor grad lkt med gjennomsnttet for Fnnmark fylke. Den orale helsen Hasvk kommune V bestter få data for den voksne befolknngen Hasvk kommune, og må her henvse tl de fylkesvse beskrvelsene for utvklng av tannhelsen. Når det gjelder statstkk på barn Hasvk, har v et noe bedre datagrunnlag; Av tallene kan v lese at andel 5-årnger med kares-erfarnger Fnnmark utgjør 1,9 % 2006, mens andel 5-årnger Hasvk utgjør 1,1 % I 2007 har denne andelen 5-årnger økt tl 3,4 %. Blant 12-årnger var det Fnnmark 2,2 % som hadde kares-erfarnger 2006, mens det Hasvk var 3,7 % av 12-årngene Hasvk som hadde kares-erfarnger. I 2007 har denne andelen 12-årnger bltt redusert tl 0,9 %. De store endrngene fra år tl år kan nok forklares med at v har svært få barn Hasvk kommune, og en øknng eller reduksjon på 1-2 barn med kares-erfarng vl g store utslag statstkkene. 13

14 3 HANDLINGSDEL, TILTAK Folkehelseprosjektet Hasvk kommune skal, løpet av prosjektårene 2008 og 2009, gjennomføre de beskrevne tltak nnenfor hvert av de 6 nnsatsområdene. Gjennomførngen skal fnne sted nært, det vl s frvllge lag og forennger, der folkehelseprosjektet har nngått lokal savtale. På nnsatsområdet fyssk aktvtet og frluftslv vl enkelte av tltakene få tldelt mdler fra en lokal tlskuddspott på kr ,- for hvert av årene 2008 og Tlskuddet tldeles lokal forenng/lag for gjennomførngen av tltaket. Innsatsområde 1: Psyksk helse, fyssk aktvtet og frluftslv Mål: Målgruppe: Å fremme den fysske og psykske helsen Alle, men speselt barn og unge Resultatmål: At barn og unge lærer seg å bl glad fyssk aktvtet At alle nnbyggere gs arenaer for fyssk aktvtet At alle gs mulghet tl drve frluftslv nærmljøet At det gs tlbud om fyssk aktvtet på dagtd At kommunene gjør systematsk bruk av tlpasset fyssk aktvtet forebyggende, helsefremmende og rehablterende arbed At vektøknng, forekomst av dabetes 2 og hjerte- og karsykdommer reduseres At allerede pågående arbed synlggjøres og styrkes Tltak Beskrvelse, status Ansvarlg Partnere Fnanserng Etablere trenngskontaktordnng Har utdannet en trenngskontakt pr dag Folkehelsekoordnator FFK, FMFI Folkehelseprosjektet sentralt Åpen basket Åpen aerobc Åpen gubbetrm, med nnslag av damer Turløyper tl Kvthellhula og Nordsandfjordhula Turorenterng Trennger 2 ganger pr uke Hasvk, trenger kke å være tlknyttet lag/forenng Trennger 2 ganger pr uke Hasvk og Brevkbotn, trenger kke å være tlknyttet lag/forenng Trennger 1 gang pr uke Hasvk og Brevkbotn, trenger kke å være tlknyttet lag/forenng Det er dag noe merkng av dsse to turløypene, men dette kan bl bedre. Det er lagt ut 25 poster rundt omkrng Hasvk. Gruppa har som mål at man skal få tl lknende Brevkbotn og Sørvær Ansvarlge kontaktpersoner Ansvarlge kontaktpersoner Ansvarlge kontaktpersoner Folkehelsekoordnator Hasvk IL v/ Sk og frdrettsgruppa, FeFo, Hasvk kommune Egenfnansert Egenfnansert Egenfnansert Må utforme ekstern fnanserngssøknad Selvfnansert Folkehelsemdler tl gevnster og kart? 14

15 Tltak Beskrvelse, status Ansvarlg Partnere Fnanserng Tlrettelagte turer for barn og unge menghetsrådet Frluftslv skole og barnhage Bruker naturen og Røde Kors-hytta for å oppleve ulke elementer ved frluftslv Det er satt opp trmkasser langs veer Hasvk kommune, men det er flere år sden v hadde trmkaruseller. Ungene er mye på tur allerede, men dette er mye avhengg av de ansatte. Har søkt mdler tl besøk rengjerdet, og for å delta på samlng av ren. Idrettslagene Ung Røde Kors Trosopplærngsprosjektet Trmkasser/trmkarusell Folkehelsekoordnator, skoler og barnehager Jegerprøven Gjennomfører årlge kurs Hasvk Jeger- og fskeforenng v/ Ørnulf Jacobsen Psykatrkafé Helsestasjon for ungdom Ungdomsklubber *Implementere undervsnngsprogram og kurs som Zppy s venner og Hva er det med Monca? *Senordans *Kulturvandrng/ kulturst Gjennomføre psykatrkafé jevnlg for å øke forståelsen for psykatr generelt befolknngen Legestasjonen Hasvk har åpen helsestasjon for ungdom mellom 14 og 15 mandager Drfte ungdomsklubbene for å g kommunens ungdom en møteplass og aktvtetstlbud Helsesøster skal ha fast besøkstd på alle skolene slk at elevene lett kan benytte seg av tjenesten Møte de borteboende elevene kommunen har Alta og Hammerfest for å opprettholde kontakten med hjemkommunen samt hjelpe tl med å skape kontakt med ungdomskonsulenten den aktuelle vertskommunen Rettes mot grunnskole, ungdomskole og LOSA Det er utdannet nstruktører senordans kommunen Legge opp tl organserte turer rundt kulturarvelementer på de tre tettstedene Kommunelege 1 og psykatrsk sykepleer Hasvk legestasjon helsesøster Pedagogsk rådgver, psykatrsk sykepleer Helsesøster rektorer * Helsesøstertjeneste ved alle skolene, nkludert LOSA * Pzzakveld med borteboende elever Alta og Hammerfest. Forhndre dropout. Folkehelsekoordnator Folkehelsekoordnator, skolene/rektorer Hasvk turnforenng Brevkbotn Santetsforenng Hstorelaget, Folkeakademet Sørøya, Kulturskolen, Dr.nat., Fnnmark Idrettskrets, kommunen Santeten Brevkbotn Skolene Foreldregrupper, kommunen Skolene, kommunelege 1 Elevene, ungdomskonsulentene Alta og Hammerfest FMFI, rektorer, kommunen, kommunen Prosjektmdler Folkehelsemdler som stmulerng for vdere aktvtet? Folkehelsemdler tl gevnster? Søke eksterne mdler tl kursng av ansatte skoler og barnehager, mdler tl samsk prosjekt Selvfnansert Psykatrmdler Psykatrmdler, ordnært Psykatrmdler Folkehelsemdler? Kulturell spaserstokk? Kulturell spaserstokk? * Dette er prosjekter som er drøftet verksatt, og som v på det nåværende tdspunkt ser kan være aktuelle å ta nn under folkehelseparaplyen 15

16 Tltak Beskrvelse, status Ansvarlg Partnere Fnanserng *Oppgraderng av lysløypa Brevkbotn Lysløypa har kke vært bruk på flere år sden det er behov for oppgraderng/endrng av BGIL og drettsrådet Ekstern fnanserng *Stavgangsgruppe/ gågruppe *Aktv på dagtd *Folkebad * Bassengtrenng og trenng sal for funksjonshemmede og brukere av psykatrtjenestene *Forlenge åpnngsperodene bassenget *Basseng for ungdom * Badevaktordnng *Tlretteleggng av fskeplasser for funksjonshemmede *Tlrettelagte badeplasser, også tlpasset funksjonshemmede *Trm på dagtd for pensjonster og andre * Håndpenger som kan tldeles av koordnator løypa Legge opp tl åpne turer, på faste dager, langs veer og turløyper på alle tre tettstedene Må sette søkelys på aktvserng av brukere tlknyttet ulke NAVordnnger Motvere folk tl økt aktvtet Få folkebad 2 ganger pr uke a 1,5 tme (1 dag for voksne, 1 dag famle) Gjennom fyssk aktvtet får de sosal trenng, samtdg som man forebygger andre negatve rngvrknnger Forlenge antall måneder det er vann bassenget, gjerne også åpent fereperoder Bassengtder for ungdom Motvere lag/forennger tl å stlle badevakter på folkebad og bad for ungdom Har et botoprestaurerngsprosjekt Rsdalen som v kan bygge vdere på. Har tlrettelagte badeplasser ved Kvthellan og Sandvka. Må kvaltetsskres. Søke å få etablert et handkaptoalett/ stellerom Sandvka Legge opp tl organsert trenng tlpasset eldre, uføre og bevegelseshemmede, både på sykehjem og gymsaler Stmulere tl folkehelsetltak reg av lag/forennger *Skrttellerkonkurranse Hasvk turnforenng Ergoterapeut/ Fysoterapeut Pensjonstforenngen Besøkstjenesten Santetsforenngene Ergoterapeut/ folkehelsekoordnator, fysoterapeut, kommunelege I Folkehelsekoordnator, lokale lag/forennger Hasvk kommune, drettslagene Folkehelsekoordnator, fysoterapeut og psykatrsk sykepleer Folkehelsekoordnator Folkehelsekoordnator, ungdomsklubbene Folkehelsekoordnator, Sørøy Glmt Teknsk etat og Hasvk jeger- og fskeforenng, folkehelsekoordnator Teknsk etat, folkehelsekoordnator og råd for funksjonshemmede Må utforme ekstern fnanserngssøknad Folkehelsekoordnator, Fysoterapeut, Pensjonstforenngen, santetsforennger Folkehelsekoordnator ungdomsklubbene FMFI, FeFo, FFK,, AKSIS Folkehelsemdler tl kursng og nnkjøp av utstyr Søker om deltakelse regonalt prosjekt Folkehelsemdler tl gevnster? Inngangspenger Psykatrmdler Inntekter fra brukerne Folkehelsemdler Må utforme ekstern fnanserngssøknad, folkehelsemdler? Folkehelsemdler 16

17 Innsatsområde 2: Tobakk og rusfrhet Mål: Målgruppe: Resultatmål: Å redusere rekrutterng og antall daglgbrukere av tobakk Å øke debutalderen for alkoholbruk og forhndre rusmsbruk blant ungdom Barn, ungdom, voksne og ansatte Hasvk kommune At flere unge velger tobakkfrtt At debutalderen på alkohol heves At unge kke ekspermenterer med/ blr brukere av llegale rusmdler At antall rusfr møteplasser for ungdom økes alle kommuner Tltak Beskrvelse/ status Ansvarlg Partnere Fnanserng Rusmddelpoltsk Er under utarbedelse Plan- og strategleder Handlngsplan Rusfre kulturarrangement for ungdom Kompetansehevende kurs Foreldregrupper *Søke om å bl AV-OG-TIL kommune *Utdelng av babybody født røykfr * Markerng av Verdens Tobakksfre Dag *Veleder røykeslutt *Røykfrtt på jobb -16. ma- arrangement - Arrangement under Sørøydagene - dverse andre tltak tlknytnng tl ungdomsklubbene Undervsnngsopplegg Informasjonssprednng, foredrag og ulke arrangement Har blant annet gjennomført kurset Tegn og symptomer Møtearena for foreldre kommunen Lokal alkoholforebyggng gjennom deltakelse nasjonalt nettverk Utdeles tl nyfødte på helsestasjonen Dele ut brosjyrer, ha stand osv Kurs røykeslutt, folkehelsekoordnator deltar Innføre og motvere tl tobakksfre arbedsplasser, Implementere, vdereføre FRI på ungdomsskolene Markere Aksjonsuka mot narkotka Tverrfaglg ungdomsteam, ungdomsråd, ungdomsklubber og lokale lag/ forennger Folkehelsekoordnator Folkehelsekoordnator, ungdomsråd og ungdomsklubbene Folkehelsekoordnator, sosalkontor, rektorer Sosalkonsulent, foreldre Folkehelsekoordnator Folkehelsekoordnator, helsesøster, jordmor Folkehelsekoordnator Folkehelsekoordnator Folkehelsekoordnator, FMFI Skole frvllge organsasjoner, kommunen, FMFI FMFI fagforennger, nærngslv Rusmdler Psykatrmdler Rusmdler Rusmdler Psykatrmdler Eksterne mdler Rusmdler Rusmdler Psykatrmdler speselt de kommunale * Dette er prosjekter som er drøftet verksatt, og som v på det nåværende tdspunkt ser kan være aktuelle å ta nn under folkehelseparaplyen. 17

18 Tltak Beskrvelse/ status Ansvarlg Partnere Fnanserng * Actongruppe Adrenalnjegere! G deltakerne (ungdom alderen 14-30) et alternatv tl rusmddelbruk, aktvteter som er tøffe nok tl å erstatte rusmdler Folkehelsekoordnator, sosalkontor Eksterne kursholdere, Eksterne prosjektmdler * Ansvarlg vertsskap Program for å sette fokus på skjenkng, utesteder og salg av alkohol Folkehelsekoordnator Skjenkesteder, utsalgssteder, polt s * Dette er prosjekter som er drøftet verksatt, og som v på det nåværende tdspunkt ser kan være aktuelle å ta nn under folkehelseparaplyen. 18

19 Innsatsområde 3: Matkultur/ ernærng Mål: Målgruppe: Resultatmål: Å øke nntak av frukt, grønt og ferskvarer Å øke sankngen av naturressurser Å bedre den orale helse (blant barn og unge) Å øke tlgangen på ferskvarer og gode råvarer Alle At kunnskap om rktg kosthold og tlgang på gode råvarer bdrar tl sunne kostvaner At tannhelsen Fnnmark forbedres At vektøknngen forebygges og reduseres Sukkerreduserte barnhager Vdereføre skolefrukt- og skolemelkordnng på skolene *Informasjon om oral helse barnehagen/ skolen, helsestasjon, foreldremøter og eldreomsorg *Hybelmatkurs for 10. klassene og elevene ved LOSA Matpakkekonkurranse * Matpakke-kurs for barnehagens foreldre og ansatte Tannpuss Hasvk barnehage *Samsk mattradsjon *Kulnarsk rese Folkehelseprosjektet har støttet lokale lag og forennger, slk at de kan tlby deltakere på drettsarrangement vann og frukt pausene Barnehagen Hasvk har vedtatt at de skal være sukkerreduserte. Arbede med at rktg fokus blr satt kommunens tre barnehager. Ungene får grats melk og frukt på skolene Øke kunnskapen om oral helse hos særlg barn, unge og eldre Fokusere på nødvendg kosthold for borteboende elever Ideer tl spennende og sunne matpakker Motvere tl at barna får nnbydende og varert kosthold barnhagen Tltak Beskrvelse/ status Ansvarlg Partnere Fnanserng Frukt og vann på drettsarrangementer Folkehelsekoordnator, lokale lag/ forennger Folkehelsekoordnator, barnehagene Folkehelsekoordnator og tannlege/ tannpleer Folkehelsekoordnator, skolene Folkehelsekoordnator skolene, foreldre Folkehelsekoordnator, barnehagene Folkehelsekoordnator og tannlege/ tannpleer FFK, tannhelsetjenesten Folkehelsemdler tlknytnng tl fysske aktvteter Oppleve samsk mat barnehage og klasse Skoler og barnehager Samsk prosjekt Arrangere en opplevelse på Kulturskolen, Kulturelle helsensttusjon omkrng folkehelsekoordnator spaserstokken? mat fra ulke verdensdeler, og plee- med nnslag av muskk, og omsorgsleder dans mv. Dette er prosjekter som er drøftet verksatt, og som v på det nåværende tdspunkt ser kan være aktuelle å ta nn under folkehelseparaplyen. 19

20 Innsatsområde 4: Kultur Mål: Målgruppe: Å øke trvsel og bolyst Barn, ungdom og voksne Resultatmål: At lokalbefolknngen får økt tlbud av kulturaktvteter og opplevelser At dentteten styrkes At mestrngsopplevelser økes tl ledsagere Transport tl ulke tlbud og aktvteter Grats deltakelse for barn på ulke arrangementer Den kulturelle skolesekken/ UKM Kulturskolen Sørøya fotoklubb Sørøykoret med ledsagerbevs Forstude for etablerng av egen bl, tlpasset funksjonshemmede Bllgere for barn å delta ulke aktvteter Kulturtlbud for barn og unge Tlby undervsnng vsuelle fag og rytmsk muskk Møtes jevnlg tl fototurer, arrangerer fotoutstllng Tltak Beskrvelse/ status Ansvarlg Partnere Fnanserng Den kulturelle spaserstokk Kulturtlbud for eldre Kulturskolen Kulturelle spaserstokken? Grats nngang Har etablert ordnng Servce- avdelngen Psykatrsk sykepleer, planog strategleder Kulturskolen Lag og forennger Selvfnansert Kulturelle skolesekken? Kulturskolen Kulturskolen Kulturskolen Sørøydagene Selvfnansert 20

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012 www.vfk.no Folkehelse Vestfold Årsrapport 2012 Folkehelseåret 2012 Folkehelseloven ett år Første januar 2012 trådte Folkehelseloven kraft. Den markerer et vktg vesklle folkehelsearbedet. Ansvaret for

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnsk"p Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnskp Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ ' n dlbtor H ELSE TEKNOLOG I SAMFUNN M ILJØ Et forsknngsmagasn fra Kunnsk"p Oslo LIVSVITENSKAP Treffskker Ny teknolog gr forskorne mulgheten tl å treffe akkurat de cellene de skter på. Lvsvtenska psm lj

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC,

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

Handlingsplan for folkehelseprosjektet Liv og lyst i lys og mørke i Vadsø kommune

Handlingsplan for folkehelseprosjektet Liv og lyst i lys og mørke i Vadsø kommune Handlingsplan for folkehelseprosjektet Liv og lyst i lys og mørke i Folkehelsekoordinator Outi Autero April 2008 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVrFENSRAPE[JGE FAKULTET FS Helsefak O41 1 Tl: Fakultetsstyret ved Det helsevtenskapelge fakultet Møtedato: 17.1.2011 Arkvref.: 2010/5643 TOS000/1 14 Endelg budsjettfordelng

Detaljer

Kontraktstildeling med mindre prisfokus

Kontraktstildeling med mindre prisfokus Kontraktstldelng med mndre prsfokus Anskaffelsesstrateger Entreprsekjøp Oktober 014 Dr. ng Øysten H. Meland Dr. ng Øysten Meland Dr. ng Øysten Meland 3 Brukermedv./ programmerng Partnerng Kun egen spesaltet

Detaljer

Sektoromstilling og arbeidsledighet: en tilnærming til arbeidsmarkedet 1

Sektoromstilling og arbeidsledighet: en tilnærming til arbeidsmarkedet 1 Sektoromstllng og arbedsledghet: en tlnærmng tl arbedsmarkedet 1 Joachm Thøgersen Høgskolen Østfold Arbedsrapport 2004:5 1 Takk tl Trond Arne Borgersen, Rolf Jens Brunstad og Øysten Thøgersen for nyttge

Detaljer

Overføringer mellom foreldre og barn. I hvor stor grad er foreldre styrt av altruisme?

Overføringer mellom foreldre og barn. I hvor stor grad er foreldre styrt av altruisme? Overførnger mellom foreldre og barn Økonomske analyser 5/2007 Overførnger mellom foreldre og barn. I hvor stor grad er foreldre styrt av altrusme? Eln Halvorsen og Thor Olav Thoresen Foreldre etterlater

Detaljer

Detaljregulering for Sole Skog område B6-1, B6 2, B7, L1, F1-1, F1-2 og T1

Detaljregulering for Sole Skog område B6-1, B6 2, B7, L1, F1-1, F1-2 og T1 Detaljregulerng for Sole Skog område B 1, B, B7, L1, F1 1, F1 og T1 Planbeskrvelse Oppdragsgver Såner Invest AS Rapporttype Planbeskrvelse Forslagsstller 1 Detaljregulerng Sole Skog: område B 1, B, B7,

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5 MEDLEMSMAGASIN ma 2011 www.ohf.no Stem på Årets Handels- Servcebedrft Oslo 2011 sde 8 Ryddg rent Gaterusken sde 6 CALLE Ferner ny styreleder ohf. Flere endrnger etter generalforsamlng sde 4 5 aprl 2011

Detaljer

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008 Norden HISTORISK OMPROFILERING To sterke merkevarer skal samarbed vnne fram Norge og Norden. Sde 2 Fargerk forvandlng Rødt og grønt, hånd hånd. Posten og Brng sne nye logoer spller på lag. Sde 6-7 Nytt

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Undersøkelser av solingsvaner

Undersøkelser av solingsvaner Undsøkels solngsvan Innlednng MMI har p oppdrag fra Statens strlevn Kreftforgen gjomført en større spørreundsøkelse for kartlegge n norske befolknngens forhold tl solng solbeskyttelse. De undsøkelsen supplt

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget Fra: Postmottak Vardø Sendt: 4. ma 2015 08:20 Tl: Gunn Lystad Emne: VS: Regonale ruteflygnger Nord-Norge fra 1.4.2017 Vedlegg: Brev fra Samferdselsdepartementet- Hørng FOT-ruter Fnnmark.pdf; Brev fra Fnnmark

Detaljer

Tilfellet Nordland. Politisk styring av fusjonar i nord skaper strid. Er Nordland eit særtilfelle, eller aukar fusjonspresset ovanfrå?

Tilfellet Nordland. Politisk styring av fusjonar i nord skaper strid. Er Nordland eit særtilfelle, eller aukar fusjonspresset ovanfrå? mars 2010 NUm m E r 3 År G a N G 42 F Tlfellet Nordland Poltsk styrng av fusjonar nord skaper strd. Er Nordland et særtlfelle, eller aukar fusjonspresset ovanfrå? Sde 12 17 FAGBOKPRISEN 2010 Fagboklaget

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Forvaltningsplan Lofoten- Barentshavet. Utvikling og status

Forvaltningsplan Lofoten- Barentshavet. Utvikling og status Forvaltnngsplan Lofoten- Barentshavet Utvklng og status PROOF årsmøte 2005 2 Innhold Behov Intatv Organserng Mandatet for arbedet Arbedsprosessen Noen resultater av utrednngene Vdereførng PROOF årsmøte

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 006 Analyse av konkurransen om annonsekronene det norske bladmarkedet Hlde Chrstn Eken Veleder: Førsteamanuenss Øysten Foros Masterutrednng fordypnngsområde strateg

Detaljer

U-land eller i-land hvor ligger løsningen på klimaproblemet?

U-land eller i-land hvor ligger løsningen på klimaproblemet? Uland eller land hvor lgger løsnngen på klmaproblemet? Økonomske analyser 3/2008 Uland eller land hvor lgger løsnngen på klmaproblemet? Bjart Holtsmark Løsnngen på klmautfordrngen lgger lten grad begrensnng

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS Bondeungdomsaget BUL HOVUDLAGET RESULTAT Inntekter: Rekneskap 214 Budsjett 214 Rekneskap 213 Framlegg budsjett 215 Medlemskontngent 243 425 23 244 85 23 Andre egne nntekter 2 66 25 129 25 15 Momskompensasjon

Detaljer

Subsidiering av Forskning og Utvikling

Subsidiering av Forskning og Utvikling Subsderng av Forsknng og Utvklng Av Lala Berg Nlsen Mastergradsoppgave samfunnsøkonom 30 studepoeng Insttutt for økonom Norges fskerhøgskole Unverstetet Tromsø Ma 008 Forord I Forord Valget av tema for

Detaljer

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS Deres ref: Vår ref: 266756 Dato: 30.10.2003 NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS 1. Innlednng Oslo Børs har den senere td arbedet med en ny modell for segmenterng av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí 14.12.21. ldésemnar. «Hva håper v å oppnå?» MQ 9/K/Ma/:-.5~ :mí A- Srategsk kollektvplan dèsemnar 14. des 21' Sam. sje Arld Bøhn / V Hva håper v å oppnå? nnlednng Jeg er utordret tl å g tl kjennenoensynspunkter

Detaljer

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen 2006/2 Rapporter Reports Thor Herman Chrstensen, Enar Ede og Arld Thomassen Prsndeks for nye flerbolghus Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Rapporter Reports I denne seren publseres statstske

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen - -~ ~------ ---~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/11000 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlg: Bert Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 012/12 I FORMANNSKAP

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for I r SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/1353 I Arkv sakid.: 11/2844 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og Utvklngsutvalget II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG r Saksbehandler: Lse Gun

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer