FAUSKE KOMMUNE Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu."

Transkript

1 r ~-~ ~ ~-! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3274 I I Arkv JouralpostID: sakid.: 12/845 I Saksbehandler: Lse Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Plan- og utvklngsutvalget Sak nr.: 061/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: SNØSKUTERLØP I ALPINBAKKN I DAJA, SULITJELMA Vedlegg: Søknad om dspensasjon fra Sultjelma Fjellandsby - epost datert mlvedlegg Greers tlatelse tl arangementet, epost fra Statskog datert Epost fra Fylkesmanen Nordland datert Regulerngsplan Sultj elma Opplevelsespark Sammendrag: Fauske kommune har mottatt søknad fra Sultjelma Fjellandsby om tlatelse tl å arrangere snøskuterløp alpnbaken Daja den 28. og 29. aprl Arangementet vl foregå på lukket område nnenfor alpnanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu. Saksopplysnnger: Arangement skal foregå nnenfor alpnaneggets område Sultjelma Fjellandsby. Saken må behandles som en dspensasjonssak og med at dette kke er hjemlet drekte kommunens kommunedelplan med tema motorferdsel, samt regulerngsplan for Sultjelma opplevelsespark. Greer området, Statskog, har gtt tlatelse tl arangementet under forutsetnng av at arangementet avsluttes senest kl 1900 hver dag, at renbetedstrktet og hyteeerne området blr varslet og at arangementet godkjennes av Fauske kommune og Poltet. Mljøvernavdelngen hos Fylkesmanen påpeker at det vl være et krav at vlkårene som er gtt Plan- og bygnngslovens 19-2 er oppfylt, og at formålet ved motorferdselloven lgger tl grunn for behandlngen, dvs at motorferdsel utmark ((Ut fra et samfusmessg helhetssym) skal reguleres ((med skte på å verne om naturmljøet og fremme trvselem). Det påpekes også at arangementet avgrenses av hensyn tl å ((fremme trvselem) nærmljøet, bl a v ed å sette vlkår som avgrenser arangementet når det gjelder tdspunk for kjørng og antall skutere. Else Blnd, Balvatn renbetedstrkt, har dag på telefon t saksbehandler gtt samtykke t arangementet, men presserer at snøskuterkjørngen må forgå kun slalåmbake, da de har ren som beter lke sør og øst for baken. Kommunestyret vedtok den egen regulerngsplan for Sultjelma opplevelsespark. Området er regulert tl drett og sport. I bestemmelsenes 6.1. heter det bl a:

2 ,- (( området kan det ryddes åpne traseer skog. I traseene er motorsert ferdsel kun tlatt for betjenng/vedlkehold av alpnanlegget. Det skal kke opparbedes vemessge anlegg utover ryddng av skog og preparerng på snø som skuter/skløype.)) Når det skal arangeres et snøskuterløp alpnbaken, må det tlegg også dspenseres fra dere bestemmelsen regulerngsplanen. Det eneste området Fauske kommune som er regulert tl motorsport erdråvka. Kommunestyret har 2002 vedtatt at det kan arrangeres et årlg opplegg med dragracng for snøskuter lagt tl Emmavatn Daja. Saksbehandlers vurderng: Det er mange hensyn som må vuderes når en slk sak skal behandles og eventuelt gs dspensasjon tl. Sultjelma Fjellandsby er et anlegg som stort sett blr benyttet som alpnanegg og som utgangspunkt for skturer. Når det så skal benytes som arena for motorsport, bl a med den støy og forurensng dette medfører, må flere parer få mulghet tl å uttale seglbl nformert om hva som skal skje anlegget. Motorferdselloven og regulerngsplan for anegget setter også begrensger for hvordan motorsert ferdsel skal forgå, bl a skal snøskuter kun benytes tl vedlkehold og preparerng av anegget. Det er søkt om et arangement som skal foregå på et bestemt tdspunt over to dager. Arangementet er med på å skape ((lv og røre)) Daja og vl trekke mange mennesker, både deltakere og tlskuere, tl anlegget. I og med at det tdlgere har vært arangert snøskuterløp Daja, nnstler rådmanen på at det gs dspensasjon slk at arangementet skal kune gjennomføres, bl a ved å dspensere fra kollunedelplan med tema motorferdsel og regulerngsplan for Sultjelma opplevelsespark. Det må mdlertd settes vlkår for aragemetet slk at hensyn tl natuljøet og andre berørte blr varetatt. INNSTILLING: Med hjemmel Plan- og bygnngslovens 19.2 nnvlges følgende dspensasjon fra komnunedelplan med tema motorferdsel og regulergsplan for Sultjelma opplevelsespark med tlhørende bestemmelser: 1. Sultjelma Fjellandsby as nnvlges dspensasjon tl å arangere Sultjelma Crossen 2012 tdsrommet 28. og 29. aprl Det settes følgende vlkår: 1) Det kan kun kjøres med 2 snøskutere samtdg. 2) Kjørng mellom kl 1600 og 0800 er fòrbudt. 3) Poltet og greer må g tlatelse. 4) Balvatn renbetedstrkt og hyteeere området må varsles før arangementet fnner sted. 5) Skkerhet for publkum og deltakere, med bl a tlstedeværelse av førstehjelpspersonell/ambulanse må varetas av arrangør samarbed med Poltet. Fauske,

3 Even Edassen Rådman

4 Lse Gunn Hansen Fra: Sendt: Tl: Emne: Vedlegg: Endre Grønnslett..admn(gsultjelma-fjellandsby.no:: 12. aprl :58 Lse Gunn Hansen Snøscooterarrangement Aprl Løpsregler sultjelma Fjellandsby1.doc He Lse Gunn, Vl med dette søke om tllatelse for vårt arrangement med snøscooterløp aprl. V Sultjelma Fjellandsby vl arrangere dette samarbed med NMK Bardu, som har erfarng fra lknende arrangementer og skal bruke nøyaktg samme konsept Målselv fjellandsby helgen etter. Alle arrangementteknsk detaljer håndteres av NMK Bardu ved Tor Åge TøsdaL. Vedlagt fnner dere et skrv vedrørende reglement for løpet. Arrangementet vl foregå på lukket område nnenfor alpnanleggets bakker med tllatelse fra grunneer. Kjørng nnenfor området vl prmært foregå mellom kl og begge dagene. Håper dere kan få ordnet dette slk at v får gjennomført arrangementet tl planlagt td. Om dere har noen spørsmål er det bare å kontakte meg eller Tor Åge Tøsdal ( ) Med vennlg hlsen Endre Grønnslett Daglg leder Sultjelma Fjellandsby AS Tlf: t: "V. ~ '; / f/4 Ç" ~.æ --=t / ~"l:t

5 LØPSINFORMASJON Regler for løp Løpsopplysnnger Sultjelma crossen 2012 For nformasjon ta kontakt med kontaktperson på e-post eller telefon. Dette arrangemanget gjennomføres samarbed mellom NMK Bardu og Sultjelma fjellandsby. Arrangemanget arrangeres etter kjørng etter vetrafkkloven og det er de krav som gjelder. NMK Bardu har ansvaret for gjennomførngen av Scootercrossen. Dato for løpet 28 og 29 Aprl 2012 Arrangør NMK BARDU Adresse: Boks 116 post nr/sted: 9360 Bardu e-post: Inda.haugsethtyahoo.no Sultjelma Fjellandsby. Kontaktperson Tor Age Tøsdal e-post: t toss(hotmal. com Telefon: Sted/Bane/område Sultje lmafj ellandsby I Banelengde I Alpnanlegget ca 1000 m Øvelser / Klasser Det blr en hovedløpe med to spor der det kjøres to og to førere pr gang, det vl bl kjørt på td. Det vl bl lagt nn svnger, hopp og løypen vl gå oppover alpnbakken. Resultat lsten vl bl rangert etter beste td tl dårlgste. For deretter fà poeng etter plasserng. Det vl bl datatrekkng av startrekkefølge og spor vær klasse. De 8 beste vær klasse vl kjøre fnale, da kjøres det kke på td men etter cup prnsppet. Det kjøres 3 nledende omganger på td lørdag og 2 stk på søndag Det skal kjøres 3 klasser, under 600 ccm, fra 600 tl 800 ccm og over 800 ccm Stevneleder er ansvarlg for arrangementet. Funks.onærer Stevneansvarlg Tommy Bertheussen Ass. stevneleder Tor Age Tøsdal Ansvarlg sekretær Lnda Haugseth Sekretærat Lena Mar Nerl Sekretærat Terje Komelussen Teknsk kontroll og gyldge paprer. Sekretaratet sjekker førerkort og vognkort. Scooter som kke tlfredsstler krav etter Rembeskyttelse vl bl sjekket før start. vetrafkkloven vl fà startekt ALLE FØRER SKAL HA BESKYTTELSE OVER V ARIATOR REIM. Starter. Sul Tdtager og måldommer Sul Baneansvarlg Tor Age Tøsdal Presse ansvarlg Tommy Bertheussene-post: tommvbrabasemal.no Speaker Sul Andre opp. I I Lege/Santetsleder/Gru ppe 113 og personell fra fjellandsbven med bl løosområdet Påmeldng på e-post Innen t Lnda Haugseth e-post: Inda.haugsetbláyahoo.no Med hvlken klasse det skal køres Startavgf 500 kr ved evt kørnq 2 stk klasser blr det ekstra kostnad på 250 kr Startlste Datatrekkng Avbud telefon / e-post Lnda Haugseth e-post: lnda.haugsethtyahoo.no Krav tl deltager. Vetrafkk loven gjelder og vanlg skkerhetsutstyr gjelder. Godkjent hjelm, hansker etc, men brynje anbefales. Regstrert snøscooter med godkjent forskrng(fører/eer er ansvarlg for at denne er orden og

6 står økonomsk ansvarlg) Hvs fører er en anen en eer så må det eer skrve fullnakt eller skrvtlujder startpapìfer. Innsjekk start - slutt Lørdaa Ö SØndaa Fqrernøte Lørdag kl Og Søndag k10930 I I Start Lørdal! kili 00 og Søndag kl 1000 Kjøreoppsett 3nrledende omganger på td Lørdagog2 stk på td Søndag.. 8 beste vær klasse kjører fnale etter (cup) utslagsmetoden søndag. Det skal køres t 3.klasser, under 600 ccn, fra 600 tl 800 ccm Og over 800 ccm Ràngerng av resultat Beste td får 1 poeng, andre beste td2 poeng' osv. Ved evt poenglkehet, gjelder beste td nnledende omganger som tellêrrde. Preneutdelnl! Ve2beskrvelse Rett etter M;lkørna ved$ekret~ratet De 3 beste vær klasse blr premert med pokaler.. ". Ca 3 ml fra Fauske. Alpnanlegget Sultjelma fjellandsby.

7 Fra: Nlsen Jan Sendt: Tl: 'endregronnslett(qhotmal.com' Kop: Holmvk Helene;Arnesen Vv;Krstensen Jm;Johannessen Sten Ove;Vesetaune Tore; Holmvk Helene;'Ing-LIl Pavall';Lse Gunn Hansen;'per.arnt.ludvgsen(Qpoltet.no';Statskog - Dokumentsenter Namsos Emne: Grunneers tllatelse for omsøkte arrangement 28. og V vser tl dagens samtale og v gr med dette grunneers tllatelse tl arrangementet under følgende forutsetnnger oppfylles: Arrangementet avsluttes senest kl hver dag Informasjon gs tl Balvatnet renbetedstrkt Informasjon gs tl berørte hytteeere berørte hytteeere Godkjennelse fra Fauske kommune/poltet V ønsker dere lykke tl med arrangementet. Med hlsen 1%llS- 10~oø P-p~U Jan Normann Nlsen Regonsjef, Salten Statskog-word-Iogo 45mm 170 dp telefon Fra: Endre Gronnslett rmalto:endregronnslett~hotmal.coml Sendt: 10. aprl :07 Tl: Nlsen Jan Emne:

8 r Fra: Stuen Sven Enar Sendt: Tl: Lse Gunn Hansen Kop: Emne: SV: Snøskuterløp alpnbakken Daja, Sultjelma Jf. dagens telefonsamtale. Som påpekt vl det være et vlkår at det gs dspensasjon fra gjeldende kommunedelplan for motorferdsel utmark for Fauske, jf. bestemmelsenes 4 og 19-2 plan- og bygnngsoven (som gjelder fra ).1 den grad kommunen skal kunne g dìspensasjon v det være et krav at vlkårene som er gtt 19-2 er oppfylt, jf. 2. ledd der følgende går fram: ((Dspensasjon kan kke gs dersom hensynene bak bestemmelsen det dspenseres fra, eller hensynene lovens formålsbestemmelse, blr vesentlg tlsdesatt. tllegg må fordelene ved å g dspensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurderng.)) Mljøverndepartementets lovkommentar gjør nærmere rede for når dspensasjon kan gs. Kommunen må denne sammenhengen også legge formålet med.motorferdselloven.tl grunn for sn behandlng, d.v.s. at motorferdselen utmark, ut fra ((et samfunnsmessg helhetssym), skal reguleres ((med skte på å verne om naturmljøet og fremme trvselem). den grad kommunen fnner at grunnlaget for å vurdere dspensasjon er tl stede v det, ut fra dette, være vesentlg at arrangementet ev. avgrenses av hensyn t å ((remme trvselem) nærmljøet. Dette vl prakss nnebære at det ev. bør settes vlkår som avgrenser arrangementet tl dagtd. Det kan tfelle også vurderes om det bør settes grense for antall skutere som kan kjøre samtdg opp bakken. Med hlsen 'DØ\ tv. t ";( 8'\. 5 ~~O~ -l:-:a~\ Sve Enar Stuen. senorrådgver mljøvernavdelnga Fylkesmannen Nordland

9 T ~-~~-.-_.---~-_.~ ~t I / ~ / ---+-:---- =----- l ~- I ' // ~ t: ~' ).'j.1..t.... (, '1 ~~--I---- g.. I j~.-i, l l Je~----_- ~rt k" '; :\ 'l':: I -C, L I! I I I--l----I I---- l! " I "\/ '\.L ': j TEGNFORKLARING REGUl RINGSFORloÂl I. BYGG OloRI,OEIl I_U I, n- 2. ~~~~~O~~fDER ~-~- :~=::.,.:- ;...-.._-- _-~..-F.~.f..;:...J).. friotraoer _l.=:::'~. orrehtug TIIAfIKKOI.RÅOER..""~ '..._. ::~::.-.::::-=~::;-: -_.._.,,~!) r..reoi-raorr ~~~=~-. D. SPESIALOI.RÀOER (...'~ u...) ~.._...,,-- ~--"~-" ;_.~ 1. f~ll~oi~~~~ 1!.~... :'- -_.- m _...- -,.._.. =~_..._~,...! l REGULERINGSPLAN w(o LOIO lntr...:ejt rol, ~!!~:._ Sult jelma opplevelsespark Endrng 0"' SA,SBEHANDUNG ng. PI.- OG BYGNINGSlOVEN s.s. D.'O 5"'1+. --~~~--_._-_ _-'. t_jf,, :~~~.-=!~~~!~~~~::.~_=~r~~.~?_ _ o.~-.- 1::~ -==- ~~~~!!=:~?~ :=.-- -~~~:.=.

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010.

EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010. . Møtested: Utvalg: Dato: 23.03.2010 Tdspunkt: 12:00 Formannskapssalen Mljøutvalget MØTEINNKALUNG - Aseveen 027/10 Godkjennng av protokoll fra mljøutvalgets møte 15.02.10 028/10 029/10 Regulerngsplan for

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE GERD BULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÁRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE.

FAUSKE KOMMUNE GERD BULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÁRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. I! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 12/281 Arkiv sakid.: 11/1033 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 038/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Paul

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 25.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 094/14-103/14 Møte nr: 11/2014 Til kl. 12:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11823 I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir Sluttbehandle de vedtaksintans: Fonranskap Sak nr.: 05511 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÅRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. KLAGE PÅ PLUT -SAK 038/12

FAUSKE KOMMUNE GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÅRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. KLAGE PÅ PLUT -SAK 038/12 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2868 I I Arkiv JouralpostlO: saldo.: 1111033 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 056112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hattfjelldal kommune EVALUERINGSRAPPORT FOR HATTFJELLDAL Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hege Dalen Evalueringsrapport Hattfjelldal: Forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Oppdatert 29.01.2013. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00

FLESBERG KOMMUNE. Oppdatert 29.01.2013. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00 Oppdatert 29.01.2013 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 Motorferdsel utmark - snødekt mark

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter for hjelpekorps i Nordland i verneområdene Saltfjellet-Svartisen, Sjunkhatten, Rago og Junkerdal

Vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter for hjelpekorps i Nordland i verneområdene Saltfjellet-Svartisen, Sjunkhatten, Rago og Junkerdal Beiarn Røde Kors Hjelpekorps Saltdal Røde Kors Hjelpekorps Bodø Røde Kors Hjelpekorps Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps Fauske Røde Kors Hjelpekorps Deres ref Vår ref Dato

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 055/15-064/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å øke antall båtplasser i båthavna ved Åros Feriesenter - GB 20/21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å øke antall båtplasser i båthavna ved Åros Feriesenter - GB 20/21 Søgne kommune Arkiv: 20/21 Saksmappe: 2013/3808-14133/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å øke antall båtplasser i båthavna ved Åros Feriesenter

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Straumen (Sørfold kommune) Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54183. Vararepresentanter

Detaljer