Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:"

Transkript

1 Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge to av dem. Dette åpner da for tre mulge scenaroer: 1. Fast valutakurs og selvstendg rentepoltkk, uten fre kaptalbevegelser. 2. Fast valutakurs og fre kaptalbevegelser, uten en selvstendg rentepoltkk. 3. Selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser, uten fast valutakurs. På tdlg 60-tallet hadde de aller fleste land en fast valutakurs koblet tl den amerkanske dollaren. Kaptalflyten på tvers av landegrensene var begrenset delvs på grunn av statlge regulernger og de fleste økonomer så for seg at denne ordnngen vlle fortsette å fungere all overskuellg fremtd 2. Jeg vl denne oppgaven se på hva som skjer et slkt scenaro hvs kaptalen frgjøres helt for å søke høyest mulg avkastnng på tvers av landegrensene. Utgangspunktet vl da være scenaro 2, en fast valutakurs med fre kaptalbevelser. I drøftelsen vl jeg trekke nn Mundell-Flemmng modellen 3 for å forklare hvordan man et slkt scenaro mster mulgheten tl å føre en selvstendg rentepoltkk. Samtdg vl jeg utdype hvorfor en selvstendg rentepoltkk er et verktøy et lands økonom. Det forutsettes at leser kjenner flere av de sentrale begrepene som brukes. Begrep Fast valutakurs betyr at man fra poltsk hold av bestemt at valutakursen skal holdes fast opp mot en annen bestemt valutakurs eller et veet gjennomsntt av flere andre valutakurser. Dette kan gjøres ved at sentralbanken kjøper og selger sn egen valuta på det åpne marked 4. Ved en slk ordnng vl da sentralbanken mste kontroll over pengemengden de stter på. Selvstendg rentepoltkk betyr at sentralbanken har mulghet tl å sette styrngsrenten tl det den mener er beste for å nå det mål den skulle ha. Og at denne styrngen faktsk har vrknng. Renten brukes ndrekte tl å styre pengemengden markedet. Styrngen av pengemengden markedet, utført av sentralbanken, kalles for pengepoltkk. Pengepoltkk er altså hvordan sentralbanken utøver styrng av pengetlbud og renten. Heretter vl sstnevnte begrep brukes. Koblngen mellom styrngsrente og pengemengde vl dskuteres senere. I Norge er det vedtatt at pengepoltkken skal Makroøkonom - B1

2 brukes tl å styre nflasjonen 5. Dette er beskrevet forskrft om pengepoltkken 6 som er vedtatt av myndghetene. Fre kaptalbevegelser betyr at det kke er restrksjoner mot vekslng mellom ulke valuater, uansett formål 7. Dette er en forutsetnng nnenfor den europeske unon, og EØS som Norge er en del av. Grunnen tl at denne deen står så sterkt er delvs på grunn av at de tlgjengelge ressursere letteres allokeres der de kan anvendes best, og mulgheten tl å frkoble nntekter et lands utgfter fra nntekter 8. Ved en massv oppbyggng av en ndustr er dette veldg aktuelt (som for eksempel oljendustren Norge). Pengepoltkk Pengepoltkken utøves av sentralbanken og består all hovedsak av sentralbankens styrng av pengetlbudet og renten. I Norge er målet for denne poltkken en kjernenflasjon på 2,5%. Kjernenflasjonen skal tlsvare den nflasjonen som er beskrevet forskften om pengepoltkken, og er nflasjon som skyldes endrnger rentenvået, skatter, avgfter og særsklte mdlertdge forstyrrelser. Indekser som brukes er KPI-JAE og KPIXE som begge er forsøk på å tallfeste kjernenflasjonen slk den er beskrevet forskrften. Pengepoltkken påvrker nflasjonen gjennom tre hovedkanaler 8. Valutakurskanalen er første hovedkanal. Når renten settes opp blr utenlandsk valuta bllgere, og dermed også mporterte varer. Dette påvrker prsene på varer landet slk at prsstgnngen blr lavere. Samtdg så vl landets eksportvarer bl dyrere for utlandet. Dette betyr en svekket eksport, og økt konkurranse fra utlandet eget lands marked. Konkurranseutsatt sektor svekkes og gr rngvrknnger nn annen aktvtet. Lavere aktvtet gr høyere arbedsledghet og dermed lavere lønnnger (og dermed lavere nflasjon). Kanal nummer to er forventnngskanalen der en forventnng tl nflasjonen, bestemt av sgnalene fra sentralbanken påvrker flere faktorer som påvrker nflasjonen. En økt rente gr sgnaler om en lavere nflasjon. Denne forventnngen gr lavere lønnskrav, bedrfter som setter lavere prser osv. Dette gr lavere nflasjon. Kanal nummer tre er etterspørselskanalen som er at når renten går opp så synker konsumet og nvesternger. Dermed synker BNP og sysselsettngen (reduserer lønnsveksten). Inflasjonen synker. Pengepoltkken kan enten utøves ved hjelp av endrng av renten eller pengemengden. Mnsker sentralbanken pengemengden (senker tlbudet), vl lkevektsrenten naturlgvs stge og omvendt. Dette kalles en kontraktv pengepoltkk. Skulle sentralbanken senke styrngsrenten, vl de samtdg måtte øke pengemengden (ekspansv pengepoltkk). Ellers vl renten pengemarkedet henge gjen, selv om styrngsrenten går ned. Det er altså en sterk koblg mellom rente og pengemengde. Det er Makroøkonom - B2

3 forventet at sentabanken Norge, som praktserer rentestyrng, sørger for at pengemengden gr en rente som tlsvarer styrngsrenten. Mundell-Flemmng modellen Denne modellen består av at en deler et lands økonom opp tre markeder; vare- og tjenestemarkedet, pengemarkedet og valutamarkedet. Vdere tar man utgangspunkt at markedene er lkevekt. Faste prser (kort td), fre kapalbevegelser, og ledg kapastet tl å produsere de varer som det er etterspørsel etter, er en forutsetnng. Når dette er gtt kan man beskrve lkevekten vare- og tjenestemarkedet med følgende lkevekts formel 9 : =C + I + G + EX IM Der er BNP, C er konsum, I er nvesternger prvat sektor, G er alle offentlge utgfter og EX-IM er dfferansen mellom mport og eksport. Ved hjelp av forskjellge lgnnger og forenklnger for dsse faktorene 10 kan en utlede renten som en funksjon av BNP, for gtt valutakurs (R), offentlge utgfter og verdens BNP. Konsum elmneres fra lgnngen ved å anta at den er proporsjonal med BNP (C=a*). Veldg forenklet kan en s: = -a* + b*r + c*i + d*g + e* verden Resultatet kalles kurven og er vst under 11 : "" er renten. Ved en øknng av valutakursen(r), offentlge utgfter (G) og verdens BNP parallelforskyves lkevektskurven seg opp/mot høyre, og omvendt. Dette kan man se av lgnngen som beskrver kurven. Denne kurven kalles -kurven og beskrver lkevekt for vare- og tjenestemarkedet. En økt rente vl g redusert BNP ved lkevekt. Lavere konsum og nvesternger gr lavere produksjon og nntekter som gr lavere konsum og nvesternger osv. Sammenhengen Makroøkonom - B3

4 mellom økt rente og redusert BNP kommer frem ved den fallende kurven og er også utdypet pengepoltkk kapttelet. For pengemarkedet går en frem på samme måte 12 med utgangspunkt pengeetterspørselen og får renten som en funksjon av BNP og pengemengden 13. Dette gr LM kurven som beskrver lkevekt mellom pengeetterspørselen og tlbud for forskjellge rente og BNP kombnasjoner, vst under. LM Økt BNP gr økt pengeetterspørsel (økt volum på transaksjoner) og økt rente gr mndre (dyrere å ha penger). Pengeetterspørselen kan utrykkes som følger: L = a* b*. Ved å bruke denne lgnngen, sette pengeetterspørsel lk tlbud (M), og solere renten får man = c* - d*m 13. Dette gr kurven over. Økt pengeetterspørsel og tlbud forskyver lnjen der dsse er lkevekt nedover og vce versa (på grunn av sste ledd lgnngen for ). Det er tdlgere antatt fr kaptalmobltet. En rente som lgger ørlte over verdensrenten vl da g en enorm tlførsel av kaptal nn landet, og omvendt. Dette medfører at lkevektslnjen for valutatlbud og etterspørsel (FE) blr en vannrett lnje der = verden. Hvorfor en fast valutakurs og fre kaptalbevegelser er uforenelg med en selvstendg pengepoltkk Som nevnt tdlgere var de fleste land på 60-tallet en ordnng med fastkurs-poltkk. Sden den td har mange land mer enn fordoblet sn eksport og mport over landegrensene. For Norge utgjorde dsse ca. 40% av BNP I 2006 var valutandelen 40 ganger så stor som I 2006 tlsvarte omsetnngen på valutamarkedet på en måned over ett års BNP verden. Verden har bltt globalsert og kaptalen strømmer på tvers av landegrensene. Jakten på høyere avkastnnger er nternasjonal og kke lengre lke bunnet av landegrensene som før. V tar utgangspunkt en økonom lkevekt, som har fast valutakurs og fre kaptalbevegelser. Hva skjer da med pengepoltkken? Kan pengepoltkken påvrke og lage en ny lkevekt for markedene Makroøkonom - B4

5 v har delt landets økonom nn? For at hele markedet skal være balanse må også de tre markedene være det. Slår v sammen de tre kurvene fra Mundell-Flemmnd modellen får v følgende oppsett for et lands marked balanse: LM verden Der hvor alle grafene krysser hverandre er lkevektspunktet for alle de tre markedene, og dermed for hele markedet som helhet. Å endre pengemengden er ett av sentralbanken sne verktøy. Anvender en Mundell-Flemng modellen så kommer følgende handlngsrekke frem: 1. Pengemengden kan f.eks. økes ved hjelp av kjøp av statsoblgasjoner. Ved økt pengemengde så forskyves LM kurven mot høyre på grunn av andre ledd lgnngen =c*-d*m. 2. Den økte pengemengden gjør at rentene går ned og nvestorer søker ut av landet og vekk fra landets valuta. Da landet har fast valuta presses sentralbanken tl å kjøpe stt egets lands valuta nntl lkevekt er oppnådd. Dermed reduseres pengemengden og LM kurven detter tlbake gjen tl utgangspunktet. Under vses de to skrttene grafsk ved hjelp av kurvene beskrevet modellen LM 0 LM 0 verden verden Makroøkonom - B5

6 Pengepoltkken får altså ngen nnflytelse da lkevektspunktet kke endrer seg. Skulle sentralbanken utøve samme poltkk et flytende valutakurssystem tlser modellen følgende hendelsesforløp: 1. En økt pengemengde forflytter LM kurven mot høyre (forklart tdlgere). 2. Kunne en se vekk fra FE lkevektskurven, kan en s at renten vl presses ned, men det vl da strømme penger ut fra utlandet. Dette vl føre tl en depresert valuta (som gjen leder tl bllgere nnelandsvarer og dermed høyere eksport). Sentralbanken er altså kke presset tl å kjøpe landets valuta. Dette gr en forskyvnng av kurven mot høyre som nevnt tdlgere. 3. Et nytt lkevektspunkt er etablert LM 0 verden verden verden 1 Pengepoltkken har altså ført tl et nytt lkevektspunkt ved en høyere BNP. Dette er kun oppnåelg ved hjelp av pengepoltkken et system med fr valutakurs. For å oppsumere kan en s at når sentralbanken forsøker å utøve styrng ved å øke pengemengden og senke renten så strømmer det kaptal ut av landet (fr flyt av kaptal). Dette betyr at det er en lavere etterspørsel etter landets valuta, og tlser en depreserng. Sentralbanken vl da måtte kjøpe overskuddstlbudet av valutaen (fastkurspoltkk), som gjen fører tl at pengemengden synker og renten går ned. En ender opp tlbake utangspunktet. Makroøkonom - B6

7 Har v samme scenaro, bare med flytende kurs vl pengemengden øke og renten gå ned. Den påfølgende kaptalflukten gr lavere etterspørsel enn tlbud for valutaen og den depreseres. Sentralbanken vl da kke være tvunget tl å handle og depresserngen fører tl økt eksport og deretter høyere konsum og nvesternger. Det nye lkevektspunktet vl være ved en høyere BNP. Avslutnng Et vktg argument for flyt av fr kaptal er at man slk kan få allokert de knappen ressursene best mulg, uten hnder av landegrensene. Lberalserngen av dette markedet, sammen med globalserngen v ser dag gr fastkurspoltkken vanskelge kår. Å kontrollere kaptalflyten er utfordrende en stadg mer global verden. I foregående kapttel er det vst hvordan v en slk verden kke kan kombnere denne fre flyten av kaptal, med fastkurs og en effektv pengepoltkk. V fnner enkelte land med fastkurspoltkk dag (Kna), men dsse utøver kontroll på kaptalflyten 2. Makroøkonom - B7

8 REFERANSER 1 Mundell, R. A., "A Theory of Optmum Currency Areas", 1961, Amercan Economc Revew, 51, s Paul Krugman, "O Canada, a negelected naton gets ts nobel", 3 Macroeconomcs, Manfred Gartner 3th edton, 2009, kap Macroeconomcs, Manfred Gartner 3th edton, 2009, s Synnestvedt, Terje Makroøkonom korte trekk 1.utgave. Zgma Forlag, s Forskrft om pengepoltkken, Fnansdepartementet, 7 Econ resource, 8 Synnestvedt, Terje Makroøkonom korte trekk 1.utgave. Zgma Forlag, s Macroeconomcs, Manfred Gartner 3th edton, 2009, s Macroeconomcs, Manfred Gartner 3th edton, 2009, s Macroeconomcs, Manfred Gartner 3th edton, 2009, s Macroeconomcs, Manfred Gartner 3th edton, 2009, kap Macroeconomcs, Manfred Gartner 3th edton, 2009, lgn Macroeconomcs, Manfred Gartner 3th edton, 2009, s. 101 Makroøkonom - B8

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 2007/5 Notater Bente Halvorsen Notater Brukervelednng for SHE-ARmodellen En regnearkmodell for smulerng av usoldnngenes aggregerte elektrstetsetterspørsel Forsknngsavdelng/Seksjon for energ og mljøøkonom

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1 IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken Steinar Holden, 9. september 004 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Lastet opp på www.oadm.no Oppgave 1 i) Industrisektoren inngår som konsum i BNP. Man regner kun med såkalte sluttleveringer til de endelige forbrukerne. Verdiskapningen

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS Deres ref: Vår ref: 266756 Dato: 30.10.2003 NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS 1. Innlednng Oslo Børs har den senere td arbedet med en ny modell for segmenterng av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer