FAUSKE KOMMUNE I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: /11 FORMANNSKAP FRIDAHL 's MØBELHUS AS - SØKNAD OM KJØP AV TOMT P Å KROKDALSMYRA Vedlegg: Søknad m/art om kjøp av tomt datert Retnngslnjer ved salg av kommunale nærngsarealer Saksopplysnnger: Fauske kommune har mottatt søknad fra Frdahl's Møbelhus AS om kjøp av et areal på Krokdalsmyra. Formålet med kjøpet er å føre opp et forretnngsbygg på arealet. Parsellen lgger på nord-øst sden av Termnalveen og grenser tl Hotanveen øst. Kommunen eer her en parsell på ca 15 dekar. Omsøkt areal er en del av et 130 dekar stort område som overordnet plan er avsatt tl nærngsformål. Kommunestyret vedtok budsjettprosessen for 2011 at kommunen skulle utarbede regulerngsplan for området og det ble bevlget mdler tl arbedet. Bakgrunnen for at kommunen selv vl stå for planarbedet er et ønske om å få utarbedet en helhetlg plan for området sett under ett fremfor å dele det opp flere mndre enkeltplaner. "! 1 Ca 50 % av arealet som er under regulerng ees av kommunen, resten er prvat ee. Det ble 2007 gtt opsjon tl Coop Fauske på 32 dekar nnenfor nærngsområdet, kommunen anser utgangspuntet denne opsjonen som opphørt men er fortsatt dalog med Coop Nordland om avvklng av denne avtalen, hvor en mulg løsnng kan være å overføre opsjonen tl det areal det nå søkes om. Råtomteprsen nnenfor Krokdalsmyra nærngsområde er satt tl kr 80,-/m2, tlegg kommer kostnader ved regulerng og opparbedng av nfrastruktur. Saksbehandlers vurderng: Omsøkt parsell lgger nnenfor et område som kommunedelplan for Fauske sentru er avsatt tl forretnngikontor. Arbedet med regulerng av 130 dekar stort areal på Krokdalsmyra er nå gang, for å få optmal planløsnng for området med hensyn tl nfrastrutur som nærngstomter, veer og grønnstruktu

2 bør hele arealet kune ses under ett ved regulerngen. Det anbefales derfor at salg av enkelttomter utsettes tl planprosessen er gjennomført. Ved regulerngsarbedet vl det den grad det er mulg bl tatt hensyn tl de nteresser som er regstrert og som lgger nnenfor regulerngsformålet. På dette grulag tlrår rådmanen at søknaden fra Frdahls Møbelhus avvses nå. Når regulerngsarbedet er fullført selges tomter feltet henhold tl kommunens retnngslnjer for salg av kommunale nærngsarealer. INNSTILLING: Søknaden fra Frdahl s Møbelhus om kjøp av tomt på Krokdalsmyra kan kke møtekommes nå. Når det forelgger stadfestet regulerngsplan for feltet vl kommunalt areal anonseres og legges ut for salg samsvar med retnngslnjer ved salg av kommunale nærngsarealer. Per Gunnar Pedersen Rådmann

3 Postmottak Fra: Sendt: Tl: Kop: Emne: Vedlegg: Evnd Frdahl..evnd.frdahlCQmobelrngen.com:: 1. aprl :55 Gudrun Hagalnsdottr Postmottak; Per Frdahl Søknad om kjøp av tomt Søknad_tomt_Krokdalsmyra.PDF; Ved legg_ka rt. PDF He Gudrun Ref. Telefonsamtale tdlgere dag. Vedlagt lgger vår søknad på kjøp av kommunal tomt på Krokdalsmyra, nærmere bestemt tomt 103/757 og eventuelt det "eerløse" området mellom tomten og veen. Velger og ta dette området med søknaden selv om jeg kke får svar før tdlgst neste uke om eerforholdet på dette området. Med vennlg hlsen Evnd Frdahl Økonomansvarlg I Frdahl's Møbelhus AS Telefon: I Mobl: Sjøgata 66, 8200 Fauske I mobelrngen.no,. " MØBELRINGEN ~..", Sk.per IfÍ\'1C/t La hstorkken dette dokumentet følge t saken er avsluttet Please consder the envronment befare prntng ths e.mal j" _._.._' o._.~_' _. ' "_'_~ _..~~.,c_... ~_..~~~..'.~-' L.... d:.~ ~~~:~.L~~~~.;..~\g r~!!!_u r8._._~.~_bj._isa~w!: ' I ;~'~~~~::~' Tš:ïó-..-~._----- l.! '~-----"--'---' _~_.~..~L~ :?~.

4 1--- Frdahls MØbelhus AS Sjøgata 66, 8200 Fauske $. ".. MØBELRINGEN " " Ftllaltl's Mobells AS Fauske Kommune Enhet Pan/Utvklng Postboks Fauske SØKNAD.oM KJøp AV TOMT Vser tl vedlagte kart over tomt 103/757 på Krokdalsmyra som v an$lår t. c;a 12;9 daa. Søker med dette om kjøp av denne tomten samt det området uten nummer mellom tomt 757 og Termnalveen. Refererer tl telefonsamtale dag v/gudrun HagaHnsdottlr vedrørende pågående omregulerng av området tl forretnngsutbyggng, V går da ut fraat også tomten v nå søker om og kjøpe går nn under den nye regulerngsplanen og kan bebygges når regulerngsplanen er klar.. Gjeldende kommunevedtak for salg pr;m2 råtomt/somogså er utgangspunktet for vår søknad. av tomt dette området ref sak 061/091 tlser Kr. 80r V håper på en rask saksbehandlng av vår søknad. Med hlsen eî~l/ Frdahl's Møbelhus AS Fauske Vedlégg: 1 Kart Postadresse: Frldahl's Møbelhus AS Sjøgata Fauske Telefon: Mobl: Org.nr: NO MVA e-post: elvlnd.frldahl(ëmoljelrlngena:om

5 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrft Sde av 't / /-, --./ /' / / // // (/" / "" ) / / / /(~~"/.( // l -/...~ \ '.'-',.,, '.j /".'.1, \.1 I' / ,... f / ( '. \ \ "-\.. \ I-~- I \ a.. I Fasl(c,I.' ''''1 (~'tt / 1(0 ILI11LLC \~.../ Grunnkart r.lålestokl(: 1:1420 Dato \" 40 ll 1".1 Ift! ' \ \. I ".l j \ Itp://karl.saltcn.no/ AclvHnccdPrntComponent/Pl'ntlorl1.Hspx?k=1841 &tcl1p1atc=def... O

6 . \7 - u ß -'" '-- "'\ r" t; / / / //~,,,/'/, /'.'-./

7 ~_.--~ ~-, Retnngslnjer ved salg av kommunale nærngsarealer Fauske 1. Ved åpnng av et nyt nærngsareal skal området markedsføres ved anonserng lokalavsene og på kommunens hjemmesde. Det forutsettes at også FAUNA bdrar aktvt forhold tl markedsførng av ledge arealer for nærngsvrksomhet. 2. Etter anonserng selges tomter etter hvert som nteresserte kjøpere melder seg. 3. Ved prsfastsettng av nærngsareal legges markedsvuderng tl gr som pnnspp. 4. Kommunale nærngsarealer skal taseres av 2 eksterne kvalfserte takstmenn for å oppfylle kravene statsstøteregelverket. 5. Der 2 eller flere bedrfter er opptatt av å etablere seg på same areal samtdg, skal arealet selges tl høstbydende etter budrde. 6. Opsjoner på nærngstomter skal normalt ke gs. Eventuelle opsjoner behandles særsklt. Rådmanen gs avgjørelsesmyndghet. Det betales en opsjonsavgft på 3,5 % pr år av salgsverd på det tdspunt opsjonsa.vtalen nngås. 7. Den som tlbys tomt skal dokuentere at planagt bru er tråd med regulerngsformålet for det akelle området. 8. Det skal vektlegges at estetske verder ved utbyggngsprosjektene haronseres med omgvelsene. 9. Det skal stles krav tl ryddghet på nærngstomter. 10. Det nngås bndende kjøpekontrakt der frster og salgsbestemmelser framommer. Vedtatt av kommunestyret 22. Jun 2009

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4162 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1073 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 054/13 I FORMANNSKAP I Dato: 03.06.2013

Detaljer

MIDLERTIDIG INBERETNING

MIDLERTIDIG INBERETNING Advokatfnnaet Ncolasen & Co ANS 1 Advokat Bjørn Ncolasen Advokat Ole fan Halvorsen Advokat Ger Langbelle Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martnusen Advflm. Hld Larmru Advokat Mads Ole Haugen Advflm.

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: KJØP AV EIENDOM SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: KJØP AV EIENDOM SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3117 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/764 I Saksbehandler: Steinar Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 046/11 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 057/11

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK A V STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK A V STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 11/1495 I Arkiv sakid.: 10/2761 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak II nr.: 018/11 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Ing-Mari Nilsen I Dato: 28.02.2011

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÅRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. KLAGE PÅ PLUT -SAK 038/12

FAUSKE KOMMUNE GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÅRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. KLAGE PÅ PLUT -SAK 038/12 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2868 I I Arkiv JouralpostlO: saldo.: 1111033 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 056112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Offentlig sakliste Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Kommuneplanarbeidet samfunnsplanen TIL BEHANDLING: 28/12: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE GERD BULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÁRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE.

FAUSKE KOMMUNE GERD BULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÁRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. I! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 12/281 Arkiv sakid.: 11/1033 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 038/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Paul

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS Deres ref: Vår ref: 266756 Dato: 30.10.2003 NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS 1. Innlednng Oslo Børs har den senere td arbedet med en ny modell for segmenterng av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05.

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning NOTAT DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05.2015 Til: Glenn Anderson Teknisk forvaltning NOTAT FRA

Detaljer

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD Nore Sunde Utviklingsselskap AS Welhavens vei 4 4319 SANDNES Stavanger kommune v/ Kommunalstyret for byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Sendt på e-post til: britt.beege@stavanger.kommune.no Deres

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund. 25.02.2015 Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer