Oppgave uke 48 Makroøkonomi. Innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgave uke 48 Makroøkonomi. Innledning"

Transkript

1 Ronny Johansen, student id.: Oppgave uke 48 Makroøkonomi Innledning Professor Robert A. Mundells forskning på 60-tallet har vært av de viktigste bidragene innen økonomisk forskning det siste halve århundret. Den førte også til at han i 1999 fikk Nobelprisen i økonomi (Nobelprize, 1999). Sammen med Marcus Fleming skapte han en modell der den optimale likevektsfasen mellom vare- og tjenestemarkedet, pengemarkedet og valutamarkedet står sentralt. Analysen av hvilken stabiliseringspolitikk som bør føres for å nå en slik likevektsfase er videre et sentralt element, enten om det er finanspolitisk eller pengepolitisk tilnærming. Mundell-Flemings modell er tilpasset en åpen økonomi ved at utenlandsk handel og kapitalbevegelser er introdusert, og den utvider således IS-LM modellen der man kun ser på likevekten mellom vare- og tjenestemarkedet og pengemarkedet. Modellen kan forenklet settes opp på følgende måte (Gärtner M., 2009 og Wikipedia, 2009): IS-kurven angir alle likevektene i vare- og tjenestemarkedet, og ethvert punkt på denne linjen vil dermed gjenspeile en ideell situasjon i de nevnte markedene. IS-kurven skrives normalt slik: Y (BNP) = IS («Investment Savings»): Y = C (konsum privat sektor) + I (investering privat sektor) + G (offentlig forbruk) + NX (netto eksport) LM-kurven angir alle likevektene i økonomiens pengemarked. Pengepolitiske virkemidler vil flytte denne kurven. LM-kurven skrives gjerne slik: LM ("Liquid Money"): i (renten) = ky/h + M/(hp) Y = BNP, M = pengemengden, p = prisene, k og h = konstanter som er gitt ut i fra forholdene i økonomien 1

2 FE-kurven angir alle likevektene i valutamarkedet og forutsetter full kapitalmobilitet over landegrenser. Investorene reagerer umiddelbart (dvs. flytter kapital hvis renten i et land endrer seg = vannrett linje) FE-kurven angis gjerne slik: Fast kurs: FE: i = i w Flytende kurs: i = i w + (E e +1 - E) / E. i = renten i økonomien, i w = verdensrenten, som er gitt, E e +1 = fremtidig valutakurs en periode frem i tid, E = nominell valutakurs Mundells trilemma: Velg kun to av tre I denne oppgaven skal jeg konsentrere meg om det berømte trilemmaet i internasjonal finans som Robert Mundell tenkte ut i tilknytning til sitt arbeid omkring optimale valutaområder. Trilemmaet innebærer at et land bare kan få oppfylt to av de følgende tre ønsker: a) fast valutakurs, b) frie kapitalbevegelser og c) selvstendig rentepolitikk / et bestemt (gjerne lavt) rentenivå (Larsen, E., 2002). Hvorfor det er slik, og hvilke alternativ vi står ovenfor, vil jeg drøfte nærmere. Men først en nærmere definisjon av de forskjellige ønskene i trilemmaet? Frie kapitalbevegelser Når det er full mobilitet av kapital mellom land snakker vi om frie kapitalbevegelser. I den sammenheng er det altså ikke begrensninger på hvor aktørene kan låne eller plassere midler. Aktørene vil plassere midlene i de landene eller den valutaen som gir størst forventet avkastning, og vi vil få en internasjonal kapitalstrøm som påvirker tilbud og etterspørsel og dermed valuta og renter. Det følger av EØS-avtalen at det ikke skal være noen restriksjoner på overføring av kapital innen EØS. Begrepet «kapitalbevegelser» omfatter både overføring av penger og direkte investeringer som nødvendiggjør overføring av penger. Direkte investeringer omfatter blant annet kjøp av aksjer og fast eiendom (St.meld. nr. 27, ). 2

3 Fast valutakurs Ved fast valutakursregime vil sentralbanken ved hjelp av pengepolitikken holde verdien til landets valuta fast i forhold til et eller flere andre lands valuta. Dersom det er et press for å endre valutakursen, vil sentralbanken stabilisere valutakursen ved enten å kjøpe utenlandsk valuta med egen valuta eller å selge egen valuta til markedet for utenlandsk valuta. Norge har tradisjonelt hatt et fast valutakursregime, og gjennom 90-tallet var målet å holde kronens verdi stabil i forhold til europeiske valutaer, såkalt ankervaluta (Holden, 2004). For at fast valutakurs skal fungere må fastkurspolitikken oppfattes som troverdig. Selvstendig rentepolitikk / pengepolitikk Sentralbanken bruker pengepolitikken for å styre renter og likviditet / betalingsevne i markedet. Målet er et bestemt (gjerne lavt) rentenivå som vurderes som det riktige for økonomien på et gitt tidspunkt. Det avgjørende for en sentralbanks selvstendighet er ifølge Mundells trilemma om et land velger fast eller fleksibel valutakurs. Ved en fleksibel valutakurs er det markedet som bestemmer kursen. Drøfting av problemstilling Skal et land ha mulighet for både en selvstendig pengepolitikk og fast valutakurs kan de legge restriksjoner på internasjonale kapitalbevegelser. Slike restriksjoner kan legges på inngående og utgående kapital, utvalgte typer kapitalbevegelser eller utvalgte sektorer. Med et slikt system vil man blant annet få dårlig utnyttelse av kapital mellom land og høyere risiko, og i tilegg viser studier at kapitalrestriksjoner er forbundet med økt hyppighet av valutakriser (Stæhr K., 2001). Slike restriksjoner på kapitalbevegelser vil derfor være et lite aktuelt virkemiddel i dagens internasjonale samfunn, men blir helst benyttet i de land hvor finanssektoren er lite utviklet og regulerings- og tilsynsordninger er utilstrekkelige (Stæhr K., 2001). Når jeg nå skal gå nærmere inn i problemstillingen Mundell reiste i sitt trilemma, velger jeg derfor å legge vekt på at moderne økonomier er avhengig av frie kapitalbevegelser. Spørsmålet som reiser seg er derfor hvordan forholdet er mellom faste valutakurser og en 3

4 selvstendig rentepolitikk, og om forholdet blir noe annerledes om man bytter til en flytende valutakurs. Jeg vil også trekke inn finanspolitikken i denne drøftingen da det er interessant og se om det vil gi et annet utslag enn pengepolitikken. Fast valutakurs og flytende rentepolitikk I et fastkurssystem er det ikke lenger slik at sentralbanken har kontroll over det innenlandske rentenivået. Mandatet er å opprettholde en fast kurs mot ankervalutaen (Holden S., 2004). Dette kommer derfor i konflikt med ønske om en selvstendig rentepolitikk som innebærer at sentralbanken fritt vil kunne sette renten for å styre økonomien i landet. Dersom sentralbanken ønsker å føre en ekspansiv pengepolitikk og senker renten i forhold til utlandet, vil publikum låne penger i hjemlandet og plassere de i landet valutaen er knyttet til på grunn av et høyere rentenivå. LM-kurven skifter dermed til høyre. Dette skulle i utgangspunktet svekke den innenlandske valutaen, men fordi det kjøres et fastkurssystem må sentralbanken kjøpe tilbake egen valuta som bankene i utlandet sender tilbake for å veksle om. Denne stabilseringshandlingen i forhold til valutakursen gjør at LM-kurven skifter tilbake (Gärtner M., 2009 og Wikipedia, 2009). Kapitalstrømmen vil dessuten etter hvert bli så stor at sentralbanken ville gått tom for valutaen hjemlandet har knyttet seg til. Dette vil enten føre til devaluering av valutaen eller et press for å sette rentenivået opp til nivået til det landet valutaen var fast mot. Et land med fast valutakurs mister derfor det pengepolitiske virkemiddelet og dermed sin selvstendige rentepolitikk for å stabilisere økonomien, og en av følgene vil kunne bli høy inflasjon. I tillegg vil en forventning om at hjemlandet skal devaluere sine pengeverdier, tvinge sentralbanken til å redusere pengemengden, og dermed drive BNP ned. Dette viser at fast valutakurs gjør at pengepolitikken ikke kan benyttes som virkemiddel for å stabilisere økonomien. 4

5 Finanspolitikk som virkemiddel i et fastkurssystem Et annet virkemiddel som kan tas i bruk for å regulere et lands økonomi er finanspolitikken. Finanspolitikk er definert som det offentliges (regjeringens) regulering av økonomien gjennom statsbudsjettet. Jeg tar også her utgangspunkt i at regjeringen fører en ekspansiv finanspolitikk, noe som betyr økte offentlige utgifter eller reduserte skatter. Økte offentlige utgifter vil gi mer midler til offentlige tjenester og/eller øke infrastrukturen, og dermed også skape arbeidsplasser. Dette vil virke direkte på etterspørselen og IS-kurven skifter til høyre. Omfanget vil imidlertid avhenge av ringvirkningene som skapes (Gärtner M., 2009 og Wikipedia, 2009). Reduserte skatter virker direkte via disponibel inntekt. Det som imidlertid kan skje er at økningen i disponibel inntekt også øker sparingen. Skjer det vil effekten reduseres noe. Størst effekt på etterspørselen oppnås altså ved å øke de offentlige utgiftene. En økning av aktiviteten i økonomien vil gjøre at renta øker i innlandet i forhold til utlandet, noe som fører til at kapital plasseres i landet, og etterspørselen etter landets valuta øker. Sentralbanken møter den økte etterspørselen med et økt tilbud av penger og pengemengden går dermed opp. LMkurven skifter da også til høyre inntil en ny likevekt mellom de 3 markedene er oppnådd. Finanspolitikk som virkemiddel i et flytende valutakurssystem Ved et flytende valutakurssystem er det markedet som bestemmer valutakursen. Dersom regjeringen fører en ekspansiv finanspolitikk vil landets valuta styrke seg, og landets penger blir mer verdt. 5

6 Problemet er imidlertid at dette vil svekke konkurranseevnen til industrien og gi en lavere eksport (Gärtner M., 2009 og Wikipedia, 2009). Lavere produksjon og lavere eksport gir redusert etterspørsel og IS-kurven skifter tilbake mot venstre). Økonomien er da tilbake til likevekten som eksisterte i utgangspunktet. Det som imidlertid har skjedd er at offentlig sektor har økt på bekostning av privat sektor. Flytende valutakurs og selvstendig rentepolitikk Den siste varianten jeg skal drøfte er pengepolitiske virkemidler under en flytende valutakurs. Sentralbankens pengepolitikk på kort sikt vil kunne dempe svingninger i produksjon og sysselsetting. Endring i nominell rente gir endring i realrente som igjen påvirker publikums kjøpekraft. I varemarkedet vil derav lavere rente føre til at husholdningenes etterspørsel øker og sparing reduseres. Bedriftene vil investere mer, da det er billig å låne penger og aktivitetsnivået vil øke. IS-kurven vil skifte til høyre. Pengemengden øker og LM-kurven skifter også til høyre. Etterspørselen etter kapital vil reduseres ved lavere rente og en vil få svekket valuta. Dette styrker industriens konkurranseevne og øker eksporten i forhold til importen. Disse effektene av pengepolitikken trekker i retning av høyere økonomisk vekst. Tilsvarende vil en kontraktiv pengepolitikk (økt rente) dempe økonomien (Gärtner M., 2009 og Wikipedia, 2009).. 6

7 Konklusjon Ved en fast valutakurs blir sentralbanken tvunget til å føre en ekspansiv pengepolitikk for å stabilisere økonomien noe som tvinger renten ned igjen. Pengepolitiske virkemidler er dermed ikke effektive og den selvstendige rentepolitikken blir nøytralisert av valutamålet. Finanspolitikken vil da være det mest effektive virkemiddelet for å stabilisere økonomien, og en ekspansiv politikk vil totalt sett gi en økonomisk vekst. Ved flytende valutakurs fører imidlertid en ekspansiv finanspolitikk til en større offentlig sektor på bekostning av industrien og totalt sett ingen økonomisk vekst for landet. Pengepolitikk vil da være det mest effektive virkemiddelet. Mundells trilemma sier oss at fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser ikke kan gjennomføres samtidig. Kapitalstrømmen vil da bli så stor at sentralbanken ikke lenger vil kunne garantere for valutaen, og sentralbanken må enten gi opp fast valutakurs eller selvstendig pengepolitikk. Dersom internasjonale kapitalbevegelser er tilnærmet frie må landet velge mellom fast valutakurs eller selvstendig rentepolitikk. Norge har i dag et system der man pengepolitikkens mål er å styre mot en inflasjon på 2,5 prosent og så lar man valutakursen styres av markedet. Et slikt system med en selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser framfor fast valutakurs. 7

8 Referanser Gärtner M., 2009, Macroeconomics, 3rd ed. England: Prentice Hall, Financial Times Holden, S., 2004, Stabiliseringspolitikk, folk.uio.no/sholden/e1310/econ1310-stab-del2- feb04.doc, (hentet 25. nov 2009) Larsen, E. R., 2002, Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge?, Samfunnsspeilet nr. 2, (hentet 25. nov 2009) Nobelprize, 1999, Press Release 13. october, (hentet 25. nov 2009) St.meld. nr. 27 ( ), Om EØS-samarbeidet , /3/3/3.html?id=327222, (hentet 25. nov 2009) Stæhr, K. og Winje, P., 2001, Valutaregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier, Penger og kreditt 3/01, (hentet 25. nov 2009) Tveit A., Anvendt økonomi og ledelse, Forelesninger BI, November 2009 Wikipedia, 2009, (hentet 25. nov 2009) 8

Makroøkonomi Mundells trilemma

Makroøkonomi Mundells trilemma Makroøkonomi Mundells trilemma Skrevet av Runar Søndersrød Brøvig 1. Innledning Påstanden, Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frikapitalbevegelser er ikke forenelig på samme tid, kalles Mundells

Detaljer

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1 IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken Steinar Holden, 9. september 004 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge?

Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge? Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge? Rentepolitikk Rentenivået bestemmes i et samspill mellom innenlandske og utenlandske aktører. På kort sikt kan Norges Bank bestemme renten. Men på lengre sikt

Detaljer

ANVENDT MAKROØKONOMI UKE 7

ANVENDT MAKROØKONOMI UKE 7 Page1 SPØRSMÅL TIL CASET RIKETS TILSTAND Forklar følgende begrep/utsagn 1- Fast/flytende valutakurs Innledning Fast valutakurs innebærer at prisen for landets pengeenhet holdes fast mot enten en annen

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring -

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Studentnummer: 0839055 Fagoppgave ved Handelshøyskolen BI - Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato: 20.05.2010

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Deflasjon? Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Prisstigningen er svært lav i mange land. I enkelte land er det deflasjon

Detaljer

Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse

Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse 2. Innledning inntekt og formue En nasjons inntekter avhenger i all hovedsak av verdien av den samlede produksjonen av varer og tjenester.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 30, H Ved sensuren tillegges oppgave vekt /4, oppgave vekt ½, og oppgave 3 vekt /4. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: gi minst

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs

Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs Ved fast valutakurs griper sentralbanken aktivt inn i valutamarkedet med kjøp og salg for å holde den offisielle valutakursen.

Detaljer

Pariteter og stabiliseringspolitikk

Pariteter og stabiliseringspolitikk HiT skrift nr 3/2011 Pariteter og stabiliseringspolitikk Nils E. Sørgaard Avdeling for allmennvitenskapelige fag (Bø) Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2011 HiT skrift nr 3/2011 ISBN 978-82-7206-324-4 (trykt)

Detaljer

AS-AD -modellen 1. Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no!

AS-AD -modellen 1. Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no! AS-AD -modellen 1 Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no! AS-AD -modellen... 1 AD-kurven... 1 AS-kurven... 2 Tidsperspektiver for bruk av modellen... 2 Analyse

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 Norges miljø og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Studentnummer: 0850809 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato:

Detaljer

Faktor. Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Sperrefrist:. februar kl. 1. Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar kl 1. Verdensøkonomien er i ulage. Den er tynget av

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Kapittel 7. Prisstabilitet

Kapittel 7. Prisstabilitet Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 7. Prisstabilitet 7.1 Målet for pengepolitikken Pengepolitikk er myndighetenes styring av renter og likviditet i markedet for norske kroner. Regjeringen fastsatte

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 17. februar 2005 4 Innledning Norge markerer i år at det er 100 år siden vi gikk ut av unionen

Detaljer

Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten. Camilla Høstmark. Masteroppgave

Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten. Camilla Høstmark. Masteroppgave Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten av Camilla Høstmark Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium

Detaljer

Kapittel 5 Hvordan reagerer valutakursen på et kostnadssjokk?

Kapittel 5 Hvordan reagerer valutakursen på et kostnadssjokk? Kapittel 5 Hvordan reagerer valutakursen på et kostnadssjokk? Øistein Røisland og Tommy Sveen Notatet analyserer hvordan den nominelle valutakursen reagerer på kostnadssjokk. Generelt er virkningen usikker,

Detaljer

Bankforeningens Servicekontor søker: SOSIALØKONOM

Bankforeningens Servicekontor søker: SOSIALØKONOM B Den norske Bankforening og Bankforeningens Servicekontor er to samarbeidende organisasjoner med samme styre og administrative ledelse. Bankforeningen er nceringsorganisasjon for forretningsbankene, og

Detaljer

ECON 1310: Forelesning nr 9 (27. mars 2008)

ECON 1310: Forelesning nr 9 (27. mars 2008) ECON 1310: Forelesning nr 9 (27. mars 2008) Ragnar Nymoen Økonomisk institutt. Universitetet i Oslo. 25. mars 2008 1 1 Innledning Vi ser fortsatt på selve grunnmodellen for valutamarkedet. Det er to hovedmotiver

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING

PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING -ÅRSAKER BAK FINANSKRISEN Mariam Kharbouch-Yedri Veileder: Jan Tore Klovland Masterutredning i Finansiell økonomi

Detaljer