Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i"

Transkript

1 - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv , Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere [Internt] [Intern kop] FSJ Fagmltært rad dato dato Befalets Fellesorgansasjons kommentarer tl droftngsutkastet tl «Forsvarssjefens fagmltære råd (FMR) 2015» Innlednng Befalets fellesorgansasjon (BFO) setter stor prs pa Forsvarssjefens apenhet og nkluderende arbedsform prosessen med å etablere et fagmltært råd hvor henskten er å skape en bærekraftg balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser, star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende lys av de skkerhetsutfordrngene nasjon. BFO håper at rådet underfnanserngen Forsvaret har vært utsatt for gjennom flere år, og at man nå kke kan unnlate å vl g handle dersom Norge skal ha en selvstendg forsvarsevne fremtden. v BFO ønsker at Norge skal ha et best og mest mulg effektvt forsvar, forsvarets ansatte og den ansattes arbedsstuasjon, noe som kan brytes ned Forutsgbarhet I tllegg er tre elementer; v speselt opptatt av ansettelsesforholdet gjennom en stabl forsvars- og skkerhetspoltkk med langsktge lnjer og utvklngstrekk. - Relevante og utfordrende arbedsoppgaver basert på tlstrekkelge og forutsgbare ressurser samt utvklende karreremulgheter sektoren. Respekt og etterrettelg behandlng basert på lover, avtaler og kjorereglene arbedslvet. Forsvarsjefens fagmltære råd er lest og kommentert med denne forståelsen. Hovednntrykk BFOs hovednntrykk er at Forsvarssjefens rad beskrver en økonomsk stuasjon som er svært alvorlg, og at dagens operatve struktur kke svarer opp for dagens skkerhetspoltske utfordrnger. Forsvarssjefen forutsetter at man får en nødvendg økonomsk ramme, og sammen med den økende uskkerhet skkerhetspoltske stuasjon, har dette dannet grunnlaget for en nøktern men balansert struktur som kan møte de oppgavene slk de er beskrevet rammeskrvet fra Forsvarsmnsteren. vår Sde 1 av 6 Befalets Felesorgansasjon Boks 501 Sentrum, 0105 Oslo, Norge Tel: 23 Faks: 23 Epost: Org. Nr

2 BFO er svært bekymret for den potenselle rskoen det medfører dersom de bærende forutsetnnger for Forsvarssjefens råd, kke blr nnfrdd; Poltsk beslutnng om å øke forsvarsbudsjettene, effektvserng nnen ledelse, stab og admnstrasjon, samt forenklng Forsvarsdepartementets metoder for styrng og rapporterng. V mener at rapporten bør styrkes vesentlg å beskrve konsekvensene ved bortfall ved en eller flere av dsse premssene. BFO mener ogsa at Forsvarssjefen kunne gått enda lenger beskrvelsene av dagens rädende stuasjon (alvoret) og konsekvensene av en prolongerng av den hstorske utvklngen av forsvarsbudsjettet gjennom a være «mer rett frem> sn beskrvelse. Hovedpunktene fra vår gjennomgang av rapporten og prosessen utvklngen av FMR kan oppsummeres slk; - BFO - BFO - BFO - Prosessen er meget bekymret for økonomens nnvrknng pa radet; det er lagt opp tl et høyt spll hvor poltkernes vlje tl a sette handlng bak egne vedtak om a styrke forsvarsøkonomen, vl bl satt pa prøve. V mener at beskrvelsen av økonomen rådet ma styrkes og tydelggjøres. er bekymret for Forsvarets evne tl å beholde og utvkle kompetanse med bakgrunn de mulge konsekvensene av de foreslåtte endrnger nnenfor utdannngssystemet og hastgheten pa nnførngen av OR-OF-korpset. Forsvarssjefen tlkjennegr svært stor utalmodghet gjennom sn tdsplan og måltall, noe som kan medføre ukloke valg på svktende grunnlag. BFO mener at konsekvensene nnenfor HR-området og daglg ledelse, styrng og arbedsgverrollen er for dårlg beskrevet og analysert, noe som skaper stor rsko. mener ogsa at ambsjonene som er synlgjort nnen effektvserng av ledelse, stab og admnstrasjon er ambsøs og at det er stor rsko knyttet tl ä realsere det potensalet som er beskrevet. Uten en reell endrng Forsvarsdepartementets styrng og rapportkrav, vl hele rådet kunne falle; Færre mulge endrnger staber gr mndre rom for å redusere antall admnstratve årsverk, noe som gjen vl mnske mulghet for flere operatve stllnger. BFO mener at enkelte av de større grepene nar det gjelder flyttng, nedleggng eller omvæpnng av avdelnger kke er tlstrekkelg beskrevet radet. Her har v nnspll fra flere medlemmer som kke ser en økt operatv effekt, kun økte kostnader grunnnvesternger og tapt kompetanse. har vært meget god. Forsvarssjefen har nvtert tl reell nformasjon, dskusjon og pàvrknngsmulghet på både nvå en og to. De vdere kaptlene gr utfyllende nformasjon. økonom BFO er svært bekymret for at den alvorlge økonomske stuasjonen kke blr forstatt av poltkerne og anbefaler at man spsser dette budskapet ytterlgere. En reell styrket forsvarsøkonom er en krtsk vktg forutsetnng for den foreslatte operatve struktur, og den poltske debatt ma ha nnga ende kunnskap om dette. BFO vl anbefale at tlrådnngen gr en langt mer utdypende forklarng av den økonomske stuasjon, oppdragets rammer, beregnnger, og hvordan den beregnede bane (basslnjen) kommer tl en underdeknng pa ca 180 mllarder. Det er fortsatt utfordrende a kunne forsta de teknske beregnnger og / Sde2av6 Befalets Fellesorgansason Boks 501 Sentrum, 0105 Os o, Norge Tel: Faks: Epost: Org. Nr j)bfo

3 speselt de fordyrende elementene (forsvarsspesfkk fordyrelse) som Forsvarets Forsknngsnsttutt legger tl grunn. BFO anbefaler vdere at man også gr en mer dekkende beskrvelse på sammenhengene mellom de tre økonomske rammeforutsetnnger som er behandlet. I sn nåværende form kan det være vanskelg for utenforstående å se de overordnete økonomske begrunnelser for valg og sammenhenger. Dette dokumentet må kunne forstås både Forsvarsdepartementet og på Stortnget. BFO anbefaler at man endrer og tydelggjør hvordan fnanserngen av nye kampfly påvrker de økonomske banene frem mot Det er etter vår menng kke tydelg hvordan nvesterngsfnanserng og drft er tenkt før og etter anskaffelsen er fullført. I en td med stor uskkerhet rundt kostnadene ved flykjøp hvor eksempelvs valutaforutsetnngene har endret seg vesentlg, mener BFO at det er rskosport at det kke er gtt styrngssgnaler på forventet utvklng, og at denne anskaffelse kke skal vurderes tlrådnngen. Det er et spørsmål om man burde ha solert og utelatt hele tlleggsfnanserngen for anskaffelsene grunnet uskkerhetene. De store utfordrngene fremtden er uansett kke relatert tl nvesterngselementet, men mot drfts-, vedlkeholds- og oppgraderngselementer. BFO mener derfor at en beskrvelse uten kampflyanskaffelsen kke vl svekke den økonomske fremstllngen dokumentet nevneverdg. BFO mener også at det tas en særlg rsko knyttet tl effektvserngen som er lagt tl grunn rådet. Dette gjelder særlg nnen ledelse, stab og admnstrasjon hvor det er lagt tl grunn store nnsparnger. Personell BFO vl advare mot den beskrvelsen som gs når det gjelder effekten av ny mltær ordnng, og den ambsjonen som er gtt for utvklngen med en prosentvs fordelng på de ulke kategorene fram mot Det er uheldg at man benytter rammestyrng tl fordel for kvaltatve analyser. Det er avgjørende for Forsvarets fremtdge vrke å lykkes med nnførngen av en ny personellordnng og å kunne beholde og fortsatt tltrekke seg kompetent personell. BFO støtter Forsvarssjefen at det er vesentlg å utvkle systemer for forvaltnng som skrer den ansattes og arbedsgvers behov. Når det gjelder den skjematske prosentfordelngen mellom OR og OF, mener BFO at det er svært uheldg og hemmende å tallfeste utvklngen på en slk måte. De erfarngene v har med rammestyrng på personellom rådet er kke gode og en slk tallfestng som er brukt FMR vl lett støtte oppunder en slk forvaltnng. Sett fra vår sde er det den kommende peroden et stort behov for fleksble overgangsløsnnger basert på gode kompetanseanalyser og godt beskrevne sluttlstander, framfor rgd styrng på kategorer. En slk tlnærmng vl etter BFOs menng gjøre det lettere å beholde kompetanse og kvalfsert personell peroden. Dette bør også framkomme av rådet som nå gs fra Forsvarssjefen. Gtt den store omstllngen som personellområdet nà er pà ve nn, mener v at det fagmltære rådet har en for tynn beskrvelse av en framtdg utvklng. BFO savner en tydelgere beskrvelse av ambsjoner for å bygge kompetanse for framtden de to søylene (OR og OF). Her burde det vært gtt en bredere utdypnng knyttet tl det å rekruttere, utvkle og beholde mltært personell. BFO hadde forventet at Forsvarsjefen også tydelggjorde arbedsgverrollen en slk sammenheng. Utdannng BFO er eng at man ma se pa Forsvarets utdannngssystem, men støtter Forsvarssjefen å avvente eventuelle endrnger. Imdlertd mener v at arbedet med en gjennomgang først bør starte kke være ferdgstlt slk Forsvarssjefen foreslår. Sde 3 av 6 Befalets Fellesorgansasjon Boks 501 Sentrum Oslo, Norge Tel: Faks: Epost: Org. Nr :::,)I B FO

4 BFO har sne nnspll vært meget tydelge pa at en framtdg utdannngsordnng ma vektlegge sold byggng av mltærfaglg kompetanse hvor fag, dannelse, profesjon og lederskap står sentralt. Utvklngen av karakter og kultur som gs ved den enkelte befalsskole og krgsskole er avgjørende for å forstå yrket og danne et sold grunnlag slk at offserer og befal skal mestre de utfordrnger en vl bl satt ovenfor. Dagens utdannng er grunnlaget for suksesstulle fullfornger av de sste t ars krevende oppdrag, med kravene tl kvaltet som oppgavene har krevd, og v mener dette først og fremst er tuftet pa en utdannng som på en god måte understøtter bevssthet knyttet tl profesjonen og dannelse av gode mltære profesjonsutøvere. En for rask omstllng av utdannngsområdet, koblet sammen med en total omleggng av personellsystemet, gr stor rsko for at mye av denne arven vl forsvnne. BFO støtter Forsvarssjefen sn tlnærmng å se pa utdannngssystemet en påfølgende prosess slk dette er tyde lggjort droftngsutkastet. V mener at en hensktsmessg tlnærm ng er å se pa dette mot slutten av mplementerngsperoden av ny mltær ordnng. For å kunne gjøre en god kvaltatv vurderng av den nye ordnngen og behovet for framtdg utdannng mener BFO at dette kke bør starte for Dette vl g tlstrekkelg rom for å høste erfarnger med en todelng av de ansatte og nnførngen av ny mltær ordnng. BFO vl også advare mot a gjøre endrnger deler av grunnlaget og ncentvene som dag understotter utdannngen, før gjennomgangen av utdannngssystemet er fullført. Dette nkluderer blant annet vlkår under utdannng. Her lgger det blant annet rettgheter som er framforhandlet mellom partene og v forventer at dette behandles deretter. BFO forutsetter at tjenestemannsorgansasjonene blr en naturlg og nkludert samarbedspartner dette arbedet. Stab, ledelse og admnstrasjon BFO mener at beskrvelsen av de foreslåtte endrngene stab, ledelse og admnstrasjon med hensyn tl realserng av effektvserngen, må styrkes vesentlg. BFO mener at beskrvelsen kapttel angående effektvserng av Forsvarets ledelse, stab, admnstrasjon og utdannng, kke gr en fullgod beskrvelse av hvordan nnsparngen skal realseres. V reagerer pa forutsetnngene som er lagt tl grunn nar «rapporterngskrav fra Forsvarsdepartementet tl Forsvaret reduseres> lgger som et premss for a oppna de resterende effektvserngsgevnstene. Her mener v at dette, sammen med en betydelg uskkerhet knyttet tl arbedsgverfunksjonen og håndterng av denne, gr store utfordrnger med å nå målet om en betydelg nnsparng. V er særlg bekymret for den lokale arbedsgverrollen, gtt at rådet sgnalserer en ytterlgere sentralserng av ressursene for à händtere slke spørsmål ved ä etablere betydelg færre DIF- og BRAenheter. Denne anbefalngen står også kontrast tl Kompetansemeldngens (2013) krav om økt grad av desentralserng og lokalt ansvar og myndghet. Dagens suksess forvaltnngen av personell er stor grad knyttet tl en tydelg og robust lokal arbedsgver med tlstrekkelge faglge ressurser nært personellet. BFO anbefaler derfor at man styrker radets beskrvelse og samtdg tydelggjor behovet for vdere analyser og prosess smulernger for a utvkle fullgode løsnnger. Prosess BFO er det store og hele meget godt fornøyd med Forsvarssjefens prosess og nkluderende arbedsform. / Sde4av6 Befalets Fellesorgansasjon Boks 501 Sentrum, 0105 Oslo, Norge Tel: Faks: Epost: Org. Nr

5 Gjennom god nformasjonsdelng har v som organsasjon bltt satt god stand tl å g gode nnspll tl det rådet Forsvarsjefen fremmer. I tllegg har våre nnspll underves bltt behandlet på en god og serøs mate hvor det har bltt gtt rask tlbakemeldng, dette har medført at v har hatt en løpende dalog knyttet tl vanskelg tema. BFO mener at dette har styrket arbedet og rådet som nå gs. Dette gjelder særlg på nva På nvå 2 er det gtt tlbakemeldng om at prosessene har vært av varerende kvaltet, fra meget gode tl dårlge. De fleste nnsgelsene dreer seg all hovedsak om mangel på grunnlagsdokumenter og økonomske beregnnger samt mangel pä jevnlge statusmøter. I tllegg vrker det som om den enkelte arbedsgver pä nvå 2 kke har hatt tlstrekkelg grunnlag for å gå dybden av rådet samt god nok kjennskap tl hva som lgger bak anbefalngene. Dette har skapt utfordrnger for den prosessen som er gjennomført på nvå 2. Rapportens oppbygnng og kommunkasjon BFO mener at det gjeldende utkastet tl FMR er mndre tydelg a beskrve alvoret og na-stuasjonen sammenlgnet med versjonen av 17. august. V anbefaler at særlg kapttel blr endret mer retnng av tdlgere versjon. Forsvarsstaben har gjennom hele prosessen stresset betydnngen av a forsta rådets kapttel to og tre. Dsse kaptlene er grunnleggende for a kunne se alvoret dagens stuasjon. BFO anbefaler derfor at man nnlednngsvs rapporten tydelggjør denne sammenhengen. Med forbehold om at BFO kke har lest Forsvarssjefens forord, anbefaler v at Forsvarsjefen styrker stt budskap om økonomen. I en td med en rekke økonomske utfordrnger må anbefalngen være lett forståelg, logsk sn økonomske oppbygget og godt begrunnet. Utfordrngen for Forsvaret er nå så stor at v kke må oppleve at dokumentet kun gr mnmal uttellng, at dagens budsjettramme vdereføres og at man stter gjen med belyste konsekvenser som gradvs vl strupe Forsvaret. Beskrvelsen må være så tydelg og dekkende at man unngår svekket troverdghet av et så sentralt og vktg arbed som her er gjennomført. BFO mener Forsvarssjefen er vel optmstsk beskrvelsene av de operatve kapastetene kapttel fre. V anbefaler en mer realstsk og nyansert fremstllngen av kapastetene; det er vel stort nærmere vdereførng av kapasteter mer enn øknng av operatve effekter. Dagens beskrvelse står nærmest kontrast tl det nnlednngsvs brukte uttrykket «nøkterne struktur». Vdere, basert på tlbakemeldnger, kan det være behov for en mer dekkende og god argumentasjon knyttet tl anbefalngen om omvæpnng av TMBN, total omleggng av det kystnære forsvaret og avvklng av P3/C-N som kapastet. Ut fra BFOs syn er det vanskelg å se de store nnsparngene på dsse områdene, samtdg som de har store konsekvenser knyttet tl tap av kompetanse nnenfor vktge omràder og tap av leveranseevne nasjonalt og nternasjonalt. Her vser v også tl nnspll fra nva to som gr en utdypnng av dsse forholden flere av DlFene. eav Befalets Fellesorgansasjon Boks 501 Sentrum, 0105 Oslo, Norge Tel: Faks: Epost: Org Nr BFO

6 Avslutnng BFO har dette skrvet fokusert på selve grunnlaget for Forsvarssjefens fagmltære rad. De operatve valg og strukturelle endrngsforslag er Forsvarssjefens ansvar, og kommer som en konsekvens av de gtte rammer og dagens utgangspunkt. Dette er lten grad berørt av BFO. Forsvarssjefens fagmltære råd gr en klar og tydelg beskrvelse av konsekvenser og vrknnger ved forskjellge budsjettnväer, og gr samtdg et tydelg blde av Forsvarets utfordrnger og nastuasjon. V merker oss at BFOs «Temahefte: Forsvarets økonom» gjenspeler mange av de utfordrnger som FSJ beskrver og de analyser han har vektlagt for a fnne løsnnger. Konsekvensbeskrvelsen av en flat vdereførng er dramatske, og en bevlgnngsøknng ma tl for å fa et margnalt Forsvar.-BFO mener derfor at det er krtsk vktg at argumenter for valg av hovedrammen, og sammenhenger, blr godt begrunnet ut fra den oppdragsformulerng som er gtt av FMIN. BFO mener at radet må styrkes beskrvelsene kaptlene en, to og tre. Kaptlene er vesentlge som grunnlag og forutsetnnger for resten. De ma derfor ogsa g en tydelg, ærlg og dekkende beskrvelse av dagens status, behovet for endrng, forutsetnnger som legges tl grunn og hvlket handlngsrom som skapes for å realsere en ny operatv struktur. Forsvarssjefens forord er kke lest, men dette kan da være hans mulghe tl å g en analyse av stuasjonens alvor. BFO forstar Forsvarssjefens nnretnng og beskrvelse, men er bekymret over skjorheten anbefalngen. De to bærende forutsetnngene, økonom og endrnger styrng og rapporterng, ma nntrs for a skape den handlefrheten Forsvarssjefen trenger for å realsere et nøkternt forsvar av Norge. Og dette lgger det svært mye uskkerhet og rsko for å fele. Jens BJahren Leder BFO Sde 6 av 6 Befalets Fellesorgansasjon Boks 501 Sentrum, 0105 Oslo. Norge Tel: Faks: Epost: Org. Nr )B FO

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Prisindeks for godstransport på vei

Prisindeks for godstransport på vei Notater Documents 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Notater 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Statstsk sentralbyrå Statstcs

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen 2006/2 Rapporter Reports Thor Herman Chrstensen, Enar Ede og Arld Thomassen Prsndeks for nye flerbolghus Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Rapporter Reports I denne seren publseres statstske

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnsk"p Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnskp Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ ' n dlbtor H ELSE TEKNOLOG I SAMFUNN M ILJØ Et forsknngsmagasn fra Kunnsk"p Oslo LIVSVITENSKAP Treffskker Ny teknolog gr forskorne mulgheten tl å treffe akkurat de cellene de skter på. Lvsvtenska psm lj

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer