DEN NORSKE AKTUARFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE AKTUARFORENING"

Transkript

1 DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske Aktuarforenng ( det følgende kalt Aktuarforenngen) vser tl Fnansdepartementets hørngsbrev av vedrørende NOU 2008 :20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Aktuarforenngen vl først få berømme Banklovkommsjonen for en omfattende og grundg gjennomgang av skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Det er mdlertd enkelte forhold lovutkastet som v mener har uheldge konsekvenser og som v derfor vl foreslå å endre. V har hovedsak vurdert kun aktuarelle forhold lovutkastet og v vl denne hørngsuttalelsen kun g tlbakemeldng på enkelte punkter kapttel 2 som omhandler utkast tl endrnger forskrngsvrksomhetsloven. V vl også påpeke at det forslag tl lovtekst benyttes en del begreper som kke er nærmere defnert og at lovteksten nneholder enkelte uheldge formulernger Selvforskrngsordnnger Aktuarforenngen er fornøyd med at selvforskrngsordnnger vl bl regulert lovgvnngen og er all hovedsak eng den foreslåtte utformngen av Lkevel foreslår v en presserng av forskrngsselskapets plkt tl å foreta alle de forskrngsteknske avsetnnger som er nødvendg for å skre soldteten, for selvforskrngsordnnger som omfatter tredjepartsrsko. I det følgende omtaler v en nsttusjon eller et foretak som nngår avtale om en selvforsk rngsordnng, kort som kontoeer. Soldtetsregelverket for skadeforskrng, som vl bl hjemlet del III av den nye loven, har som formål å skre at de regulerte forskrngsselskaper foretar nødvendge og tlstrekkelge avsetnnger sn balanse tl å dekke forskrngskrav med en fastsatt grad av sannsynlghet. En kontoeer har normalt hverken anlednng tl eller ønske om å bokføre avsetnnger for egenrsko. Kontoeeren vl fnansere sn påløpende egenrsko over drften, for eksempel, gjen nom tlskudd tl kontoen som står forskrngsselskapet. Det kan selvfølgelg bl aktuelt å foreta en regnskapsmessg avsetnng hvs kontoeeren kjenner tl forhold som tlser at forskrngsselskapet vl kreve et tlskudd nær fremtd. V ser ngen prnspelle betenkelgheter ved at kontoeeren fnanserer en egenrsko over drften. Med egenrsko mener v rsko som kun truer kontoeerens egenkaptal, samt kontoeerens kredtorer om egenkaptalen vser seg å være utlstrekkelg. Et ansvarlg styre Mardalsveen 91, 0461 Oslo Bank:

2 2 plkter å sørge for at den påregnelge egenrskoen kke overstger nsttusj onens eller fore takets rskoevne. V mener mdlertd at loven må stlle krav tl forskrngsselskapet som skrer tlstrekkelge forskrngsteknske avsetnnger også tl selvforskrngsordnnger, hvs rskoen som kontoeeren påtar seg å fnansere selv, omfatter tredjepartsrsko. Med tredjepartsrsko mener v, helt generelt, en rsko som en tredjepart legtmt anser for å være forskret med en skkerhet som mnst tlsvarer skkerheten et regulert forskrngsselskap. De oblgatorske tredjémannsforskrnger som følger av blansvarslova og yrkesskadeforsk rngsloven, omfatter en klar tredjepartsrsko, som er utførlg omtalt Banklovkommsjonens utrednng. Markedet kjenner også tl kontoordnnger, der en forenng eller en dstrbutør har nngått kontoavtale med et forskrngsselskap, som på sn sde utsteder ordnære forskrngspolser tl forenngens medlemmer eller dstrbutørens kunder. Kontoavtalen vl nneholde en bestemmelse om at forenngen eller dstrbutøren skal betale tlleggsnnskudd hvs nnbetalte premer kke er tlstrekkelg tl å dekke skadene. I en slk kontoordnng må de skrede (d.v.s., forenngens medlemmer eller dstrbutørens kunder) etter vårt syn ansees som en tredjepart, som har en legtm forventnng om at mulge forskrngskrav er dekket både avtaleteknsk og soldtetsmessg. Sden en forenng eller dstrbutør vanlgvs kke har egenkaptal av vesentlg betydnng, må et eventuelt tlleggsnnskudd fnanseres med økt preme fra forskrngstageme. Sden det vdere kke forelgger en avtale om etterutlgnng med forskrngstagerne, bygger konto avtalens bestemmelse om tlleggsnnskudd på en krtsk forutsetnng om at forenngen eller dstrbutøren etter et ugunstg skadeforløp vl være stand tl å selge og fornye forskrnger med økt preme, og at den økte premen vl være tlstrekkelg høy tl å dekke både det akkumulerte underskuddet og nye skader som påløper. Den samlede soldteten tl deknng av forskrngskrav blr svekket hvs forskrngsselskapet tl deknng av sne egne forskrngsteknske bruttoavsetnnger nnregner forventede fremtdge tlleggsnnskudd, som kke er avsetnngsmessg fundert hos kontoeer. V mener at selvforskrngsordnnger med tredjepartsrsko trenger særsklt skrng for at forsvarlge avsetnnger faktsk blr foretatt, uavhengg av hvem som bærer den endelge rskoen. Banklovkommsjonens foreslåtte krav om at... foretaket eller nsttusjonen forskuddsvs nnbetaler eller stller tl dspossjon de mdler som trengs tl deknng av erstatnngsbeløp som må påregnes å komme tl utbetalng løpet av året, er etter vårt syn for svakt tl å skre soldteten. Ett års utbetalnger kan være et lte beløp sammenlgnet med det totale ansvaret som en kontoeer har påtatt seg. Vdere er det uklart hvordan dspossjonsretten tl nnskutte mdler vl være om kontoeer skulle bl nsolvent. V mener derfor at adgang tl å nnregne nnskudd tl deknng av forskrngsselskapets bruttoavsetnnger, skal være begrenset tl nnskudd som forskrngsselskapet uten tvl kan dsponere om det blr nødvendg. For å skre den balansemessge soldteten, foreslår v dermed følgende endrnger 12-3: I. At forskrngsselskapet skal [kke bare: kan] utstede forskrngsbevs hvorved forskrngsselskapet overtar det fulle erstatnngsansvar, alle selvforskrngsordnnger som omfatter tredjepartsrsko. For å unngå tvlstlfeller og Mardalsveen 91, 0461 Oslo postaktfor.no Bank:

3 3 omgåelser foreslår v at forskrngsselskapet kke gs adgang tl å stlle garant uten å utstede forskrngsbevs. 2. At tredjepartsrsko kan være en følge av at selvforskrngsordnngen omfatter oblga torsk tredjemannsforskrng, men ansees å være tlstede når de skrede kke er selvforskrngsordnngen eller kontoordnngen. avtalepart 3. At forskrngsselskapet jçj beregne forskrngsteknske bruttoavsetnnger og gjenfor skrngsandeler etter de normale lover og forskrfter, for rsko som selskapet har utstedt forskrngsbevs for. 4. At forskrngsselskapet kke har anlednng tl å bokføre en større forventet tlbakebetalng fra nsttusjonen eller foretaket, enn beløp som er nnbetalt og garantert på betryggende måte. Nedenfor har v gjort et forsøk på å nnarbede de foreslåtte endrnger utkastet tl 2-3. Forslag tl endrng/tllegg 2-3 Selvforskrngsordnnger (endrnger gtt kursv) Et skadeforskrngsselskap kan nngå avtaler om å forestå admnstrasjon av selvforskrngsordnnger for foretak og nsttusjoner, herunder å forestå skadebehandlng, vurderng av skader og utbetalng av erstatnnger tl tredjemenn. Slke avtaler skal g selskapet rett tl et årlg vederlag som er rmelg og forsvarlg forhold tl de tjenester som ytes, og som skal betales forskuddsvs for hvert år eller avtalte termner. I tlknytnng tl avtale som nevnt første ledd, kan selskapet overta forskrng eller sørge for forskrng som helt eller delvs dekker tap eller skade som omfattes av en selvforskrngsordnng. Omfatter selvforskrngsordnngen tap eller skade som foretaket eller nsttusjonen etter lovgvnngen plkter å dekke ved forskrng tl fordel for skadeldte, kan det avtales at skal selskapet skal utstede forskrngsbevs eller stlle garant hvorved selskapet overtar det fulle ansvar for enhver utbetalng av erstatnnger tl skadeldte. så fall omfatter selskapets erstatnngsansvar overfor skadeldte også erstatnng for tap eller skade som etter selvforskrngsordnngen helt eller delvs skal bæres av foretaket eller nsttusjonen selv og kke av selskapet. Det samme gjelder skrede kke er avtalepart selvforskrngsavtalen. alle tfelle når de I Har selskapet påtatt seg å utbetale erstatnnger tl tredjemenn for tap eller skade som omfattes av en selvforskrngsordnng, men som selskapet kke har påtatt seg å dekke ved forskrng, skal selskapet for hvert år kreve at foretaket eller nsttusjonen forskuddsvs nnbetaler eller stller tl dspossjon de mdler som trengs tl deknng av erstatnngsbeløp som må påregnes å komme tl utbetalng løpet av året. Selskapet kan om nødvendg kreve tlleggsnnbetalng. Avkastnng på mdlene godskrves selvforskrngsordnngen. For selvforskrngsordnnger som omfatter tredjepartsrsko skalforskrngsselskapet beregneforsvarlgeforskrngsteknske avsetnnger tl skrng av sneforskrngsforplktelser. Selskapet kan stt regnskap kke bokfore en storreforventet tlbakebetalngfraforetaket eller nsttusjonen, enn beløp som er nnbetalt og garantertpå betryggende måte. Mardalsveen 91, 0461 Oslo postaktfor.no Bank:

4 tvert 4 Selskapet skal føre egen konto for hver selvforskrngsordnng med avregnng ved hvert årsskfte. Foretak og nsttusjoner som nngår et konsern eller et konsernlgnende forhold, kan ha felles selvforskrngsordnng. Selvforskrngsordnngen skal så fall ha bestemmelser om den nnbyrdes fordelngen mellom deltakerne av tap og skade som selskapet kke har overtatt rskoen for. Departementet kan bestemme at bestemmelsene sjette ledd skal gjelde for andre gruppernger av foretak som har nngått avtale om å ha felles selvforskrngsordnng Aktuarforenngen er tlfreds med at aktuarberegnnger eller rskostatstkk skal legges tl grunn ved vurderng av kundegruppers forskrngsrsko. V ønsker å pressere at selv om det kke forelgger tlfredsstllende rskostatstkk for en kundegruppe, så vl det lkevel vsse tlfeller være ønskelg å dfferensere premen. Dette vl f.eks. kunne være tlfellet for et nystartet selskap eller for et ekssterende selskap som ønsker å tlby et helt nytt produkt markedet hvor det (ennå) kke forelgger tlstrekkelg rskostatstkk. I slke tlfeller (og andre tlfeller hvor det kke forelgger tlstrekkelg erfarngsmaterale) vl det kunne være aktuelt å basere tarfferngen på annen nformasjon (eventuelt kombnasjon med rskostatstkk der dette forelgger, men utlstrekkelg grad). Aktuarforenngen legger tl grunn at slke tlfeller vl omfattes av begrepet aktuarberegnnger. Premetarffer Utlknngspool for nødvendghetsforskrnger for Når det gjelder den foreslåtte utlknngspool for nødvendghetsforskrnger for prvatkunder ønsker Aktuarforenngen å påpeke et par mulge uheldge konsekvenser av ordnngen, og foreslå løsnnger. prvatkunder Etter forslaget skal dfferansen mellom de nnbetalte premer og utbetalte erstatnnger for et år utlknes på de øvrge selskapene som er med ordnngen. Dette gr ngen ncentver for forskrngsselskapet tl å fastsette en forsvarlg preme mot, så blr mesteparten av tapet uansett dekket ved utlknng på de øvrge selskaper. Dette kan medføre at det nnkreves for lte preme tl ordnngen samlet sett tl at ordnngen blr selvbærende og de deltakende selskaper vl samlet sett tape på ordnngen, som vl måtte dekkes nn av øvrge kundegrupper. De mndre selskapene vl tape mnst, og de største selskapene mest på ordnngen. Løsnngen på denne skjevheten vl være at det fastsettes en felles premetarff og forskrngsvlkår for hver nødvendghetsforskrng for alle de deltakende selskapene ordnngen. For forskrngstagerne vl ordnngen kunne medføre moralsk hasard, som er et fenomen som oppstår når et ndvd endrer sn adferd som følge av at ndvdet kke lenger bærer den fulle kostnad ved sn adferd. Og jo mer ndvdet slpper å betale, jo mer vl adferden kunne endres. Dette betyr at man rskerer at forskrngstagerne som deltar denne ordnngen vl kunne endre sn adferd på en slk måte at det resulterer uforholdsmessg høye erstatnngsutbetalnger fra ordnngen. Og de som utgjør den høyeste rskoen vl kunne ha mest å tjene på å delta ordnngen, noe som også fordyrer ordnngen. Løsnngen på dette vl være at de skrede som deltar ordnngen kke får dekket stt tap fullt ut, enten som en redusert deknng eller ved forhøyet egenandel. Dette bør også løses gjennom standardserng mellom de deltakende selskapene ordnngen. Mardalsveen 91, 0461 Oslo postaktfor.no Bank:

5 5 Uheldge formulernger V vl nevne at det lovteksten gs en del uheldge formulernger. V har kke gjennomgått alle formulerngene, men vl påpeke at dersom kke lovteksten blr tydelgere, vl dette kunne g rom for mange lovtolknnger og mulge msforståelser fremtden. Som eksempel bør begrepet Vser selskapets forskrngsresultater at. endres tl Tyder selskapets forskrngsresultater på at.., begrepet premenvå defneres nærmere, og begrepet..som må påregnes å komme tl utbetalng annet avsntt 2-6 bør. 2-3 fjerde avsntt bør defneres nærmere (her kan det dskuteres om det menes kun forventnngsverden eller også en rskomargn). Med vennlg hlsen Den Norske Aktuarforenng Sssel Rødevand Formann Den Norske Aktuarforenng (DNA) er enfrttstående, uavhengg profesjonsforenng som er åpenfor alle som har utdannelse eller tlsvarende kvalfkasjoner. Forenngensformål er åfremme utovelsen av aktuarfaget og medlemmenes felles nteresser. De allerfleste aktuarer som arbeder medforskrngsfaglge spørsmål, er medlemmer avforenngen. aktuar Mardalsveen 91, 0461 Oslo postaktfor.no Bank:

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS Deres ref: Vår ref: 266756 Dato: 30.10.2003 NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS 1. Innlednng Oslo Børs har den senere td arbedet med en ny modell for segmenterng av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19.

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap hindre Utredning til Nærings- og handelsdepartementet 19. september 201 3 Punkt Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 1.1 Oppdraget 3 1.2 Ansatte

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE?

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? Mastergradsoppgave JUS399 SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? MED FOKUS PÅ STILLE DELTAKERE I INDRE SELSKAP Kandidatnr: 166 204 Veileder: Bjarte Straume Antall ord: 13 650 Innleveringsfrist:

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

MIDLERTIDIG INBERETNING

MIDLERTIDIG INBERETNING Advokatfnnaet Ncolasen & Co ANS 1 Advokat Bjørn Ncolasen Advokat Ole fan Halvorsen Advokat Ger Langbelle Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martnusen Advflm. Hld Larmru Advokat Mads Ole Haugen Advflm.

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring Kredittilsynet 23. juni 2009 Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring 1. Innledning Kredittilsynet foreslår nye bestemmelser om gjennomføringen

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer