NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS"

Transkript

1 Deres ref: Vår ref: Dato: NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS 1. Innlednng Oslo Børs har den senere td arbedet med en ny modell for segmenterng av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette arbedet har vært et ønske om å gjennomføre tltak for å synlggjøre lkvdtet og selskapsnformasjon det norske markedet. Både gjennom egne undersøkelser og eksterne nnspll har v avdekket behov for å tydelggjøre forskjellene mellom selskapene på dsse områdene. Resultatet av arbedet er verksettelse av to konkrete tltak: 1. Presentasjon av selskapene forskjellge segmenter avhengg av lkvdtet. 2. Merkng av selskaper som oppfyller vsse krav tl nformasjonsgvnng. Segmentnndelngen og nformasjonsmerkngen vl fremgå av børskurslstene avsene, på Oslo Børs hjemmesder mv. Segmentnndelngen vl bl den prmære form for presentasjon av de børsnoterte selskapene. Dagens bransjebaserte presentasjonsform (GICS-klassfserng 1 ) vl bortfalle som den prmære presentasjonsform, men bransjenndelng av selskapene basert på GICS-modellen vdereføres. Segmentnndelngen medfører ngen ny lstestruktur. Hovedlsten og SMB-lsten vl således bestå uforandret og lstetlhørgheten vl på samme måte som dag angs som en rubrkkopplysnng børskurslstene. Nedenfor følger en nærmere beskrvelse av modellen. Oslo Børs ber om at eventuelle kommentarer tl segmentnndelngen og nformasjonsmerkngen sendes skrftlg va e- post tl Jens B. Ugland nnen 1. desember Modellen vl kunne bl justert før mplementerng basert på det vdere arbedet på Oslo Børs og eventuelle kommentarer mottatt på bakgrunn av dette brev. 1 For en nærmere beskrvelse av GICS-klassfserngen se: (www.msc.com) Oslo Børs ASA Phone : Emal : Tollbugata 2, N-0152 Oslo Fax : Internet : P.O.Box 460 Sentrum, Org.no : NO N-0105 Oslo Norway

2 2. Oslo Børs nnfører lkvdtetsnndelng Lkvdtetsnndelngen vl gjøres ved en klassfserng av selskapene tre segmenter basert på lkvdteten selskapets aksjer på Oslo Børs. I tllegg vl det opprettes et eget segment for selskaper som nylg er børsnotert og således kke har noen hstorkk for lkvdtet. Dsse selskapene vl ved neste klassfserngstdspunkt (rebalanserng) bl plassert ett av de tre øvrge segmentene. Segmentene vl rebalanseres halvårlg med mplementerng av ny sammensetnng 1. januar og 1. jul. Mellom dsse tdspunktene vl segmentene være stable, med unntak for selskaper som strykes fra noterng mv. Når det gjelder grunnfondsbevs vl dsse fortsatt presenteres samlet et eget segment slk tlfellet er dag. På lk lnje med aksjer vl de kunne bl tldelt nformasjonsmerket (nformasjonsmerket er beskrevet under punkt 3 nedenfor). De fre nye segmentene er: OBX Match Andre selskaper (Other companes) Nye noternger (New lstngs) De 25 mest omsatte selskapene Selskaper med mnst 10 handler pr dag gjennomsntt Selskaper som kke nngår noen av de øvrge segmenter Selskaper som nylg er børsnotert OBX Dette segmentet vl bestå av selskapene som nngår børsens OBX-ndeks. Denne ndeksen nneholder de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs og er således børsens mest lkvde segment. Mer nformasjon om OBX fnnes på Match Dette segmentet vl bestå av alle selskaper som har mnst 10 handler pr dag, eksklusve de selskaper som nngår OBX. Antall handler beregnes som et gjennomsntt over seksmånedersperoden før rebalanserng. Segmentet vl således nneholde et varabelt antall selskaper over td. Segmentet er utarbedet med det formål å nkludere selskaper som, gtt det norske markedets egenart, har en tlfredsstllende lkvdtet. Lkvdtet er et mål på hvor lett det er å gjennomføre handler, og dette segmentet er lkvdtet valgt målt gjennom antall handler som gjennomføres selskapets aksjer. Det er satt et absolutt krav tl antall handler for å g selskapene en forutsgbar grense å forholde seg tl. Med dette ønsker børsen blant annet å etablere nsentver for å arbede mot økt lkvdtet og dergjennom deltagelse segmentet. På et senere tdspunkt vl det kunne nnføres ordnnger for market-makng hvor selskaper som kke har oppnådd /7

3 handler pr dag kan komme med segmentet ved å nngå market-makngavtaler med meglerhus. Basert på hstorske data for 2002 og 2003 vl antall selskaper dette segmentet lgge mellom 40 og 50. Andre selskaper Dette segmentet vl nneholde de selskaper som kke nngår noen av de andre segmentene. Nye noternger Selskaper som blr børsnotert for første gang vl kke ha noen hstorkk fra børsmarkedet. De vl derfor bl plassert et eget segment frem tl neste rebalanserng. Deretter vl de bl plassert ett av de andre segmentene. 3. Oslo Børs nnfører nformasjonsmerket I tllegg tl nndelng segmenter basert på lkvdtet ønsker Oslo Børs å kunne synlggjøre selskaper som oppfyller vsse krav tl omfang og dstrbusjon av nformasjon. Dette vl kunne nnføres uavhengg av den ovennevnte lkvdtetsrangerngen. Oslo Børs ønsker å synlggjøre selskaper som gjør fnansell nformasjon lett tlgjengelg for nvestorer og markedsaktører ved å markere selskapet med angtte symbol. Relevant og tlstrekkelg nformasjon tl markedet er en forutsetnng for effektv prsng av aksjene og for tllt tl selskapet. Selskaper som tlgjengelggjør nformasjonen på engelsk vl tllegg markeres med angtte symbol (engelsk flagg). 3.1 Informasjonskravene For å kvalfsere for nformasjonsmerket må selskapene tlfredsstlle vsse krav hva gjelder nformasjon og dstrbusjon av denne. Kravene kan deles nn tre hovedkrterer, nformasjon tlgjengelg på web, presentasjoner for nvestorer og at delårsresultater forelgger raskt etter utløpet av kvartalet Informasjon tlgjengelg (samlet) på web På selskapets hjemmesde må det fnnes et område for nvestornformasjon (nvestor relatons eller lgnende) hvor følgende nformasjon som et mnmum forelgger: /7

4 Vedtekter Beskrvelse av styret og ledelse (med CV) 3 sste årsregnskap 4 sste kvartalsrapporter Fnansell kalender (mnmum: datoer for delårsrapporterng, årsrapport, generalforsamlng, og presentasjoner) Børsmeldnger sste 3 år (og/eller lnk tl selskapets meldnger på Meldeplktge prmærnnsderhandler sste 12 mnd (og/eller lnk tl meldeplktge handler selskapets aksjer på Flaggemeldnger sste 12 mnd (og/eller lnk tl flaggemeldnger for selskapet på Prospekter sste 3 år (eller nformasjon om slke) Av hensyn tl for eksempel regler for dstrbusjon av prospekter andre jursdksjoner enn Norge kan det aksepteres at hstorske prospekter kke lgger tlgjengelg, men at det steden gs en kort angvelse av hvlke prospekter som er utarbedet og hvlke transaksjoner de refererte seg tl. Protokoll fra generalforsamlnger (ordnære og ekstraordnære) sste tre år. Det må fremgå hva som var foreslått og hva som faktsk ble vedtatt. Corporate Governance polcy Etter hvert som utvklngen på dette området skrder frem vl nformasjonen under dette punktet kunne utvdes tl å dekke krav gjeldende standarder ( Codes ) med vdere. Aksjonærpoltkk Utbyttepoltkk Utbyttebeløp sste tre år Utbyttedatoer sste tre år (dato for forslag, vedtak og utbetalng) RISK-beløp sste tre år Investor Relatons polcy Kontaktnformasjon tl dedkert IR-ressurs (nklusve e-postadresse) Aksjonærlste (20 største) ved utgangen av sste kvartal Navn og kontaktnformasjon for kontofører utsteder /7

5 3.1.2 Presentasjoner Selskapet må løpet av et kalenderår avholde mnst 2 presentasjoner som krngkastes va nternett. Krngkastng kan skje va webcast, telefonkonferanse eller lgnende. Selskapet må også løpet av et kalenderår avholde mnst 2 presentasjoner som er offentlg tlgjengelg for fyssk deltagelse fra allmennheten. De to former for presentasjoner som er nevnt ovenfor kan gjerne kombneres ved at de offentlg tlgjengelge presentasjonene også krngkastes va nternett. Således vl det kunne være tlstrekkelg å avholde mnst 2 presentasjoner året (kke 4). I den grad det kke kommer konflkt med lovgvnng andre jursdksjoner bør nternettpresentasjonene lgge tlgjengelg på selskapets hjemmesde også etter at de er avholdt. Presentasjonene skal uansett lgge tlgjengelg mnst 15 dager etter at de er avholdt Hastghet på kvartalsrapporterng Kvartalsrapporter må offentlggjøres nnen en måned etter utløpet av kvartalet. 3.2 Engelsk flagg nformasjon på engelsk For å kvalfsere for dette flagget må selskapet tllegg utarbede nformasjonen på engelsk. Dette vl omfatte all den nformasjon som ovenfor kreves publsert på nternett nkludert børsmeldnger, kvartalsrapporter, årsrapporter og presentasjoner. Det kreves parallell og samtdg dstrbusjon dersom det gs nformasjon på flere språk. 3.3 Søknad om nformasjonsmerket Informasjonsmerket vl tldeles av Oslo Børs etter søknad fra selskapet. I søknaden må det fremgå hvor og hvordan kravene er oppfylt med henvsnng tl adresse på nternett mv. Etter en kort prøvng vl Oslo Børs deretter tldele nformasjonsmerket. Dette vl bl gjort fortløpende gjennom året. Det tas skte på å utarbede et særsklt søknadsskjema. 4. Fremstllng avser mv. Den nye lkvdtetsnndelngen vl som tdlgere nevnt være børsens prmære presentasjonsform for de noterte selskapene. Samtdg vl det fremgå om selskapet oppfyller de utvdede krav tl nformasjonsdstrbusjon (nformasjonsmerket). Den nøyaktge utformng av kurslstene er kke endelg avklart. Når det gjelder avsenes bruk av den nye presentasjonsformen er dette noe som også må dskuteres og avklares med den enkelte avs. For å llustrere hovedtrekkene den nye kurslsten har v satt opp følgende komprmerte eksempel /7

6 Selskap OBX Informasjonsmerke GICS/bransje Sste Høy Lav Hoved/SMB Selskap A Energ ,5 H Selskap B Transport H Selskap C Drkkevarer H Match Selskap A Teknologsk utstyr S Selskap B Energ H Selskap C Programvare S Andre selskaper Selskap A Meda H Selskap B Detaljhandel H Selskap C Energ S Nye noternger Selskap A Detaljhandel S Selskap B Banker S Selskap C Forskrng H Grunnfondsbevs Selskap A Selskap B Selskap C Oslo Børs ønsker altså å presentere de enkelte segmenter hver for seg med de tlhørende selskaper rangert alfabetsk nnenfor hvert segment. Segmentene vl plasseres slk at det mest lkvde segmentet kommer øverst. De selskaper som tlfredstller kravene for nformasjonsmerket vl få dette presentert som en rubrkkopplysnng. Når det gjelder bransjenndelngen, som dag utgjør den prmære presentasjonsformen, er det foreslått /7

7 at man steden går over tl å ang selskapets bransjetlhørghet som en rubrkkopplysnng. Dagens merkng av selskaper som er sekundærnotert vl vdereføres. Forøvrg legges det opp tl at man på skal kunne velge alternatve presentasjonsformer dersom man ønsker det. Det vl s at man selv for eksempel kan velge å sortere selskapene etter lkvdtetsnndelngen, bransjenndelngen eller SMB- /hovedlsten. 5. Implementerng Oslo Børs forventer å mplementere den nye segmenterngsmodellen løpet av første halvår Nøyaktg mplementerngstdspunkt vl bl kommunsert tl markedet på et senere tdspunkt. Med hlsen OSLO BØRS ASA Jens Ugland utstedersjef aksjer /7

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 2007/5 Notater Bente Halvorsen Notater Brukervelednng for SHE-ARmodellen En regnearkmodell for smulerng av usoldnngenes aggregerte elektrstetsetterspørsel Forsknngsavdelng/Seksjon for energ og mljøøkonom

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer

Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer 1. Hvordan fungerer OTC-systemet for meglerne? OTC-systemet er et informasjonssystem for unoterte aksjer, og må ikke forveksles med en børs. I korthet fungerer

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund Hva behandles i veilederen? NIFs regelverk for idrettslag som samarbeider med private/kommersielle aktører om avvikling

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Bakgrunnen for møte 13 (del I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH).

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

Erverv av aksjer som honorar.

Erverv av aksjer som honorar. Erverv av aksjer som honorar. (Rapport og anbefalinger fra Norges Fondsmeglerforbunds aksjemarkedskomite) Oslo 14. november 2000. 1 1. Innledning... 3 2. Klassifikasjon av aksjer som er mottatt som vederlag....

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer