Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes."

Transkript

1 Årsrapport 214

2 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg å eta setnnger eller kostnadsførnger vesentlg karakter. Resultat etter skatt er «normalsert» ble på 14,8 mll. kr, motsetnng tl fjorårets underskudd etter skatt. et har en bokført balanse på 32 mll.kr. Alf Vee Mdtun Nettdrften fkk redusert sn nntektsramme med 8,1 mll. kr. sett hold tl 213, en vesentlg nedgang rammevlkårene som gjenspeler redusert resultat nettdrften. Varslet nntektsramme 215 vser en øknng rammevlkårene på om lag 2 mll. kr, samt en vdere øknng frem td. Kraftprsen falt med 5 øre/ kwh på den nordske kraftbørsen fra 29,7 øre/ kwh tl 24,7 øre/ kwh. Etterspørselen strøm var større enn produsert mengde Mdt-Norge. Så områdeprsen vår regon ble noe høyere enn systemprsen, selskapet oppnådde en gjennomsnttlg salgsprs på sn kraftproduksjon på 26,2 øre/ kwh. I mdlertd ble 214 nok et tørrår, produsert mengde ble redusert med 14 % sett hold tl et normalår. Datterselskapene kan vse tl nok et sold år med god underlggende drft, samlet sett bdrar datterselskapene med 1 mll. kr. før skatt, der kraftomsetnngen med 6,6 mll. kr. overskudd før skatt. Ny IA-tale fra 1. jul ble sgnert Energ. Regelverket oppfølgng sykefræret ble endret jul da ny tale Inkluderende Arbedslv (IA) peroden trådde kraft. De vktgste endrngene kommer kke selve IA-talen, men regelverket oppfølgng sykmeldte. Partene ønsker å g vrksomhetene mer tllt, endrngene skal hndre unødvendg oppfølgng, med andre ord det skal være enklere å være IA-vrksomhet. Den nye talen bygger på tlltt gr vrksomhetene mer td tl målrettet ebyggende arbed oppfølgng. Styret s vrksomhet ledes styret samsvar med aksjeloven, tektene generalsamlngens tak. Styret består 56 medlemmer 1 observatør. 1 styremedlem observatøren velges blant ansatte. Sykefræret selskapet har bltt redusert fra 5,4 tl 3,3 % sste år. Om en snur ltt på det, kan en s at en har et veldg høyt nærvær, hele 96,7 %. Det er sterke tall en svært gledelg utvklng. Styret har 213 hatt nedenstående sammensetnng: Uten strømmen stopper Norge smarttelefonen går tl «cng». Alt behøver strøm, noe man tar som en selvfølge. De fleste vktge samfunnsfunksjoner nfrastrukturer er hengge elektrsk kraft å kunne fungere. Den gjensdge henggheten mellom ulke nfrastrukturer sektorer er stor. Dette medfører at bortfall strøm på ett område vl ha konsekvenser en rekke andre vktge samfunnsområder. Norske husholdnnger bruker sntt 16 klowattmer strøm årlg. Strømprsen utgjør omtrent en tredjedel den samlende strømregnngen. Lke store deler er nettlee, skatter gfter. Vår gode tlgang på konkurransedyktg vannkraft et effektvt sluttbrukermarked, bdrar tl at Norge har blant de leste strømprsene Europa. Kraft skaper attraktve dstrktskommuner bdrar med rundt 5 mllarder tl fellesskapet. Samtdg gr nærngen arbed tl 15 mennesker over hele landet klde tl nfrastruktur nntekter som mulggjør et attraktvt tjenestetlbud tl kommune - Norge. Norsk kraftproduksjon er utslppsfr der e vktg brkke klmakampen, mens resten Europa kjemper å gjøre en femtedel sn energsynng nybar tråd med EUs 22-mål. har nvestert betydelg den sste tden. Det ble fjor nvestert 4,6 mll. kr. Utbyggng Herje kraftverk ble påstartet sommeren 214 skal stå ferdg tl sommeren 215. Dette prosjektet har alene en kostnadsramme på 47 mll. kr, om lag halvparten denne nvesterngen ble etatt fjor. Vdere ble det nvestert 12,9 mll. kr dstrbusjonsnettet m oppgraderng nyanlegg. er nne en svært aktv nvesterngsfase på produksjonssden nettsden. En slk fase krever dyktge dedkerte medarbedere, httl utførte prosjekt vser at selskapet er besttelse en slk kompetent organsasjon. For å bruke Abraham Lncoln sne ord; det beste med fremtden er at den kommer en dag om gangen. V skal være beredt. Observatøren er varamedlem styremedlem valgt de ansatte. De andre varamedlemmene representanter valgt ansatte er rangert nummerorden. Styremedlemmer: Arne Hop (Styreleder) Magnhld Vk Sgrun Nelly Vevang Parley Augustson Alf Inge Remen Varamedlemmer: Mart Valde Sngelstad Gudrun Herje Langseth Arne Hoem Kjell Krohn John Kjell Reten Observatør: John Kjell Reten F.v. Alf Vee Mdtun, Parley Augustson, Hed Ekrem, Arne S. Lllehagen, Mart Nauste, Lev B. Mkalsen, Alf Inge Remen, Dd Grøvdal. Foran fra venstre: Magnhld Styremedlemmer: Varamedlemmer: Observatør: Vk,Styreleder: Arne Hop, Sgrun Nelly Arne S. Lllehagen Parley Augustson Arne Hop Lev Bårdsnes Mkalsen Vevang. Bak fra venstre: Mart Nauste Magnhld Vk Alf Ingen Remen, Parley Dd Grøvdal Kjell Krohn Augustson, Alf Vee Mdtun, Hed Ekrem Torbjørn Rødstøl Lev B. Mkalsen. Alf Inge Remen Yvonne Wold Styrets beretnng beretnng Styrets VIRKSOMHETENS VIRKSOMHETENS ART ART Energ Energ har sluttet stt nttende en tyvende som aksje sluttet stt år somåraksjeselskap selskap at det ble omorgansert 1. januar etter at etter det ble omorgansert 1. januar drver drver nettvrksomhet kraftproduksjon. nettvrksomhet som er drft lkehold Nettvrksomheten høy- lspent nnebærer drft lkehold høylspent dstrbusdstrbusjonsnettet tl med 24 kv kommune, tljonsnettet tl med 24 kv kommune. Kraftprodukslegg tl kraftproduksjon Verma kraftstasjon Berld kraftverk. jonen egår Verma kraftstasjon Berld kraftverk, nytt på Admnstrasjon, drftssentral montørstasjon er lokalsert kraftverk på Herje blr satt produksjon fra sommeren 215. Øran på Åndalsnes. Admnstrasjon, drftssentral montørstasjon er lokalsert på Øran på Åndalsnes. RAUMA ENERGI HAR TRE HELEIDE DATTERSELSKAPER: Kraft RAUMAEnerg ENERGI HAR TRE HELEIDE DATTERSELSKAPER: ble opprettet , er et rent kraftomsetnngsselskap som fremstår Energ Kraft som den naturlge kraft- energleverandøren kommune tllegg landsdekkende på ble opprettet , ervære et rent kraftomutvalgte produkter. setnngsselskap som fremstår som den naturlge kraft- energleverandøren kommune skal kunder tllegg uten være hadde et godt resultat 212. Antall landsdekkende på utvalgte område er bltt redusert ssteprodukter. tden, samtdg som andre aktører hadde et godt resultat så 214. Salg uten er trend v må jobbe tar større markedsandeler. Dette eget område hatt en betydelg sste år, prsendrnger mens lever- aktvt å snu.har Kraftomsetnngen er vekst eksponert 2 ansen fra andre aktører tl vår kommune har bltt redusert. Kraftomsetnngen er eksponert prsendrnger kraftmarkekraftmarkedet. har skrngsstrateger som gr tlfredsstldet. har skrngsstrateger som gr tlfredsstllende styrng med den fnanselle rsko. Energ Bredbånd Energ Bredbånd ble opprettet drver salg drft ble opprettet drver salg bredbåndstjenester kommune. hardrft som mål å bredbåndstjenester kommune. dekke kundene sne behov kommunkasjon har samsom mål å dekke kundene sne behov kommunkasjon handlng gjennom en framtdsretta bredbåndsteknol. samhandlng gjennom en framtdsretta bredbåndsteknol. Bredbåndsselskapet har hatt en fn utvklng antall fberkunder den sste tden. hadde et meget godt resultat tllegg ble en vekst bedrftsmarkedet. hadde et sådet 214 postvt resultat så 212. Energ Eendom Energ Eendom ble opprettet er et rent eendomsselskap som ble drver utlee tl retnng nærngsvrksomhet. opprettet er et rent eendomsselskap godtllkvdtet, leverer jamne tlfredsstlsom drverhar utlee retnng nærngsvrksomhet. lende resultater. har god lkvdtet, resultatet var tlfredsstllende

3 Styrets beretnng Andre eerhold har eerandeler selskapene Energ 1 Kraft, Smart HUB, Trønderkraft, Langfjordbndelsen, Vengåkraft samt noen lokale vassverk. Bokført verd på andre eerhold beløper seg tl ca. kr 29. FORTSATT DRIFT Regnskapet er lagt under utsetnng om tsatt drft. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Sykefræret var på 3,3 % 214, en nedgang på 2,1 % sammenlgnet med 213. Av totalt 34 mulge årsverk gkk overkant ett årsverk tapt som følge sykefrær. har som mål at sykefræret skal være under 4,9 %, et mål som ble oppnådd med klar margn er det nest leste frær de sste 9 år. For å vareta ansvaret som nkluderende arbedslvsbedrft, IA-bedrft, legger bedrften stor vekt på systematsk arbed å redusere sykefræret. Dette gjøres å tlrettelegge arbedsstuasjonen medarbedere med behov spesell tlpasnng følge opp langtdssykemeldte. Det ble sgnert ny IA-tale fra 1. jul. Regelverket oppfølgng sykefræret ble endret jul da ny tale Inkluderende Arbedslv (IA) peroden trådde kraft. De vktgste endrngene kommer kke selve IA-talen, men regelverket oppfølgng sykmeldte. Avgangsalderen skal økes samsvar med selskapets senorpoltkk. Helse-mljø skkerhetsarbed skal planlegges, rapporteres prorteres på lk lnje med den daglge drft. HMS er en fast agenda på ledermøtene. Det ble 214 kke regstrert skade som førte tl frær bedrften. er medlem Stamna helse. I 214 er kurs opplærng gjennomført med fokus på drftsdelngen. Stamna har etatt vernerunde nne ute, samt helsesamtaler. Gjennomsnttsalderen på ansatte Energ er 44 år. V har nå kommet på en gjennomsnttsalder som er lke underkant bransjen ellers, alderssnttet nærngen sn helhet er 45 år. Arbedsmljøutvalget selskapet består to representanter fra arbedstakerne to fra arbedsgver. AMUs årsrapport vser at det er behandlet 19 saker. De vktgste: Arbedsplan BHT AMU, behandlng vksmeldnger, gjennomgang oppfølgng vernerunder, orden renhold, nternkontrollsystem etske retnngslnjer. Det gjennomføres regelmessge allmannamøter bedrften har en aktv personalenng som legger tl rette aktvteter arrangerer personalturer. LIKESTILLING har som mål å være en arbedsplass der det er full lkestllng mellom kvnner menn. Bransjen har hstorsk sett hatt et overtall menn blant de ansatte. Av selskapets 34 ansatte er 3 kvnner. Av styrets 6 medlemmer er 4 menn 2 kvnner. Av lke mange varamedlemmer er det 2 kvnner. DET YTRE MILJØ Selve hoproduktet elektrstet urenser kke det ytre mljø, men vrksomheten med å produsere transportere produktet frem tl sluttbruker har mljømessge konsekvenser - gjennom nngrep naturen med hensyn tl berørngsfare. Produksjon vannkraft har mdlertd mljømessge deler frem andre mer energproduksjon. Mljømessge konsekvenser blr størst mulg grad ebygget grenset at aktvtetene drves henhold tl lovpålagte kr konsesjonsvlkår. FRAMTIDIG UTVIKLING Eerstrateg kommune har bndelse med gjennomgang rollen som kraftkommune eerskapet tl utvklet en eerstrateg. Målsettngen med eerstrategen er fra kommunen sn sde blant annet å skape utsgbarhet selskapet, en tydelg langsktg opptreden fra eer. Eerskapet er langsktg ndustrelt fnanselt motvert. Eerstrategen er tatt kommunestyret. 4 Nye Verma kraftverk Konsesjonen byggng nytt Verma kraftverk ble gtt Kongen statsråd den 24. januar 214. Den nterne planleggnga utbyggngsprosjektet er nå oppstartet. Grunneere på Verma som blr berørt utbyggnga er orentert per brev et eget orenterngsmøte, samt påfølgende stedsbefarng sammen med kommune. har nnledet et samarbed med Jernbaneverket bndelse med ny kryssng jernbanen Sletta. Vdere er det nngått en samarbedstale med Istad Kraft om gjennomførng nettstuder ny overførngsbndelse mellom kraftverket Grytten trafostasjon. Lke før årsskftet ble det sendt ut tlbudsespørsel om konsulenttjenester utbyggnga, etter slutthandlnger ble det den nngått kontrakt oppdraget med Multconsult. Det vdere prosjekterngsarbedet tsetter nå fram mot en nvesterngsbeslutnng med ventet byggestart våren 216. Herje kraftverk Den 11.ma 29 ga NVE konsesjon på utbyggng Herje kraftverk, etter søknad sendt vnteren 26 fra Energ. Møre Romsdal fylke klaget på konsesjonstaket ba om at en konsesjonsvlkåra skret en løsnng som gr stabl vannførng tl Herje genbank. NVE sendte klagen over tl OED. Det er brev fra Olje- energdepartementet datert gtt endelg konsesjon byggng Herje kraftverk. Byggngen Herje kraftverk ble påbegynt sommeren 214 skal ferdgstlles sommeren 215. Utbyggngen er sn helhet fnansert med fremmedkaptal m låneopptak bank. Fnanserngsespørselen har vært ute på anbud. Prosjektet lgger rute både økonomsk tdsmessg. Utbyggng dstrbusjonsnett er nne en perode med høyt aktvtetsnvå. I 214 ble det bygd 5 km ny høyspent luftlnje mellom Herje Mork. Ekssterende luftlnje var utløpet sn levetd ble revet. Prosjektet ble samordnet med nettlknytnng Herje kraftverk 215. Vdere renvesterng høyspentnettet på Nordsda tsetter 215. Med Herje kraftverk drft nynvesternger høgspentnettet vl leverngsskkerheten denne delen vårt synngsområde øke. I bndelse med synng Vågstrandstunnelen er det trekt 4,5 km høyspentkabler etablert 5 nye nettstasjoner. Kabelbndelsen gjennom tunnelen erstatter den gamle høyspentlnja over fjellet mellom Sauset Våge, en rasutsatt vanskelg tlgjengelg streknng nettet er dermed elmnert. I Kvartal 1 er det etablert en nettstasjon ntegrert bygget, som både syner Kvartal 1 området rundt. En del høyspent lspentnettet sentrum ble lagt om oppgradert. I tllegg er det utført en rekke mndre utbyggnger lkeholdsarbed dstrbusjonsnettet. Det vl så framover være et høyt aktvtetsnvå på nettvrksomheten, blant annet med byggng ny Grytten koblngsstasjon som det mest omfattende prosjektet. Selskapskontroll mottok brev fra Kommunerevsjonsdstrkt 2 datert 15. september 214 om oppstart selskapskontroll egenerklærng fra styret. Kommuneloven skrft om kontrollutvalg pålegger kontrollutvalget å gjennomføre selskapskontroll med kommunens selskaper. Det ble bedt om et oppstartsmøte sammen med styreleder daglg leder, der det ble redegjort oppdraget prosessen vdere. Oppstartsmøte ble gjennomført høsten 214. For å skre en best mulg gjennomførng kontrollen ble styret bedt om å besvare ulke spørsmål om vrksomheten. Hørngsutkast tl rapport selskapskontroll elå vnteren 215. De undersøkelser som revsjonen har gjennomført vser at styres tråd med kommunestyrets tak ntensjoner. har gode overskter over selskapets økonomske stuasjon. Revsjonen har kke dekket hold som tlser at selskapet kke drves samsvar med gjeldende lover, regler tekter selskapet. Revsjonen har bndelse med selskapskontrollen gått gjennom dokument strateg organsasjonsutvklng Vdere har Styrets beretnng revsjonen hatt tlgjengelg en rekke dokumenter rørende rskoanalyse knyttet tl fnansell, operatv jurdske hold. Kontrollutvalget kommune skal behandle rapport fra selskapskontroll våren 215, deretter vl kontrollutvalget g rapport tl kommunestyret om hvlke kontroller som er gjennomført, samt resultatene dsse. Skattesak med sentralskattekontoret- rettslg prøvng skatteklagenemndas tak kommune Energ nngkk 22 en tale om ansvarlg lån. Lånebeløpet utgjorde kr 6. Lånet ble etablert at overkursfondet på kr ble satt ned, omgjort tl ansvarlg lån. Det resterende beløpet, kr 29 48, ble besluttet utdelt ekstra utbytte, konvertert tl ansvarlg lån. Både utbytteutdelng kaptalnedsettelse var besluttet gjennomført på korrekt måte. Sentralskattekontoret storbedrfter gjennomførte bokettersyn 29. Først 1. januar213 gjorde Sentralskattekontoret tak om endrng lgnngen. Et tak som klassfserte kaptaltlførselen som egenkaptal. Dette nnebar at kke fkk fradrag betalte renter på lånet. Sentralskattekontorets tak ble påklaget tl Skatteklagenemda 18. februar 213 som gjorde tak skattesaken 11. jun 214. ble kke gtt medhold klagen. Skatteklagenemda har lagt gjørende vekt på en vurderng hvorvdt det elå tlbakebetalngsplkt. Etter nemndas vurderng medførte pkt. 5 lånetalen at det kke elå en ubetnget tlbakebetalngsplkt. Nemnda la så vekt på at talen kke nneholdt bestemmelse om rett tl hevng talen mslghold. Skatteklagenemdas tak var sagt med dssens. Ett medlemmene stemt å ta klagen tl følge oppheve Sentralskattekontorets tak er lkhet med sn advokat Helge Aarseth den oppfatnng at kaptalen som omfattes talen om ansvarlg lån, kke kan ansees som egenkaptaltlførsel fra kommune, at selskapet har rett tl skattemessge fradrag gjeldsrenter på lånet. Energ hevder at Skatteklagenemndas tak er urktg når det kke er gtt fradrag renter selskapet har betalt tl kommune ansvarlg lån. har der besluttet å brnge skatteklagenemndas tak nn tl rettslg prøvng stevnet saken nn Romsdal tngrett. Hohandlng saken er berammet tl 21. ma 215. I regnskapsmessg sammenheng er kaptalen behandlet som lån både stt regnskap kommunes kommuneregnskap. Dersom Skatteklagenemndas tak blr stående, vl det bety en samlet skattebelastnng størrelsesorden ca. kr 16 mll. nkl. rente. Beløpet ble skattemessg utgftsført årsregnskapet 213. Konsesjonsgft Verma kraftverk har tdlgere sett konsesjonsgft peroden , samlet sett beløper det seg tl 8, mll.kr. Endelg fastsettng konsesjonsgfter kraft lgger tden OED tl endelg gjørelse etter at NVEs tak ble påklaget fra kommunens sde. Samarbed med andre selskaper Energ har opparbedet et godt samarbed med andre selskaper regonen, dette bdrar tl en merverd selskapet. Samarbedet med de andre selskapene er stadg utvklng flere fagområder blr mplementert tl beste alle parter. I tllegg tl regnng mot kraftbørsen nnkjøpssamarbed, samarbeder v så på områdene kundenmasjons- regnskapssystem. Energ samarbeder med de øvrge nettselskapene fylket om felles nnkjøp montasje AMS (anserte Måle- Styrngssystemer), så kalt smart strømmåler. Innførng AMS-målere er et lovpålagt kr skal være nnført løpet 218. Dfferensert arbedsgvergft Med vrknng fra 1. jul 214 ble det etatt store endrnger ordnngen med dfferensert arbedsgvergft. Endrngen nnebærer blant annet at energsektoren transportsektoren er klassfsert som såkalt unntatte sektorer, som nnebærer at det utgangspunktet kke er anlednng tl å beregne dfferensert arbedsgvergft bedrfter nnen dsse sektorene. Det vl s at det beregnes arbedsgvergft med full sats lønn nnen både produksjon, dstrbusjon, bredbånd kraftomsetnng. Et bedre organsert strømnett - Reten-utvalget Rapporten kommer med en del slag tl løsnnger om den framtdge organserngen strømnettet. Forslaget om selskapsmessg funksjonelt sklle vl nnebære økte kostnader byråkratserng. Vdere kommer utvalget med slag som kan g store endrnger nettstrukturen, uten at v kan se at hensynet bak er tlstrekkelg begrunnet eller konsekvensutredet. Kret om selskapsmessg funksjonelt sklle nnebærer at nettselskaper som drver med monopolvrksomhet, kke kan være samme selskap som konkurranseutsatt vrksomhet som kraftproduksjon strømsalg, men sklles ut som egne selskaper. må ha eget styre, egen daglg leder egne ansatte. s erfarng er at NVEs oppmerksomhet gjennom lengre td det myndghetspålagte kret tl regnskapsmessg sklle, nnebærer at nøytraltetsaspektet hos selskapene er vel varetatt. I det tlfellet at myndghetene ønsker ytterlgere økt fokus på nøytralteten, er det selskapets oppfatnng at økt oppfølgng kontroll dagens regelverk er å etrekke fram utvalgets slag om et selskapsmessg funksjonelt sklle. Dessuten vl nye regler som bl.a. nnførng Elhub gjøre kret tl selskapsmessg funksjonelt sklle mndre aktuelt. Utvalget eslår å endre kostnadsnormen fra 6 tl 7 %. Konsekvensen med denne endrngen er at selskapenes egne kostnader får mndre vekt. Myndghetene har gjentatte anlednnger lagt tl grunn at det er langt alvorlgere at det nvesteres lte nettet, enn at det nvesteres mye. Det er kke lenge sden myndghetene konkret vurderte å gå fra 6 % tl 5 % på den måten å skre nødvendge nvesternger nettet, da man her hadde en bekymrng relatert tl en eventuell undernvesterng nettet. Reten-utvalgets utrednng med sne nnkomne hundre hørnger vl bl behandlet Stortnget løpet 215. Kaptalbehov fnanserng står oven store nvesternger bndelse med utbyggngene Herje-, Verma- Klfoss kraftverk, som p.t. er estmert tl totalt 345 mll. kr. Dette sammenfaller med mplementerngen AMS, kostnad estmert tl 18 mll. kr. Eer ble orentert om dsse planene på ekstraordnær generalsamlng Analysene som ble etatt arbedet med nvesterngsstrategen vste at Energ selv vlle være stand tl å løfte de planlagte nvesterngene opprettholde et årlg utbytte tl eer størrelsesorden 8 mll. kroner. har som målsettng å leve opp tl dette. Samlet er de planlagte nvesterngene større enn dagens bokførte verd Energ konsernet. For å få fnansert utbyggngene vl det bl stlt vesentlg strengere kr tl fnanselle nøkkeltall som egenkaptalandel enn tdlgere låneopptak. ser det som nødvendg å styrke lkvdteten egenkaptalen frem mot dsse nvesterngene. STILLING OG RESULTAT Energ oppnådde et resultat 214 før skatt på 23,3 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,2 mll. kr. Resultat etter skatt ble på 14,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var mnus,7 mll. kr. etter ekstraordnære setnnger kostnadsførnger. For konsernet ble overskuddet før skatt 24,2 mll. kr resultat etter skatt 14, 8 mll. kr, tlsvarende tall 213 var henholdsvs 28,2 mll. kr mnus,3 mll. kr. Nettdrften fkk redusert sn nntektsramme med 8,1 mll. kr sett hold tl 213, en vesentlg nedgang rammevlkårene som gjenspeler redusert resultat nettdrften. Varslet nntektsramme 215 vser mdlertd en øknng rammevlkårene på 2 mll. kr. 5

4 r tl regnskapet 214 Styrets beretnng Kraftprsen falt sste året med 5 øre/ kwh på den nordske kraftbørsen fra 29,7 øre/ kwh tl 24,7 øre/ kwh. Områdeprsen Mdt-Norge er høyere enn systemprsen, så selskapet oppnådde en gjennomsnttlg salgsprs på sn kraftproduksjon på 26, 2 øre. I mdlertd ble 214 nok et tørrår, produsert mengde ble redusert med 14 % sett hold tl et normalår. Energ hadde 214 er omsetnng på 78,4, mll. kroner. For konsernet ble omsetnngen på 111,7 mll. kroner. Dette er en reduksjon på ca. 7 % konsernet, mens omsetnngen morselskapet er redusert med 11 %. Drftsresultatet 214 ble på 16,8 mll. kroner morselskapet, 27,6 mll. kroner konsernet. Dette er henholdsvs 8,8 mll. kroner 6,1 mll. kroner lere enn 213. Den langsktge lånegjelden konsernet er på 59,7 mll. kroner. I tllegg har RE et ansvarlg lån kommune på 6 mll. kroner. Ansvarlg lån rentes med Nbor + 2 % pro anno, noe som ga en rentenntekt på 2,3 mll. kroner tl kommune 214. Investerngene varge drftsmdler var på 41,1 mll. kroner mot 2, mll. kroner 213. Investerngen er fnansert va drft låneopptak på 18 mll. kroner. Bokført verd varge drftsmdler morselskapet var på 246 mll. kroner konsernet 252 mll. kroner. Resultatregnskap Resultatregnskap - mor/konsern Energ Fnansell rsko: Markedsrsko er eksponert endrnger markedsprsen på kraft, da en vesentlg del egenproduksjonen blr solgt spotmarkedet. Resterende mengde blr prsskret som termnkontrakter hos Nord Pool før en går nn leverngsperoden. Forvaltnng egenproduksjon er tråd med selskapets tatte skrngsstrateg. Kredttrsko Rsko at motparten kke har økonomsk evne tl å oppfylle sne plktelser anses som l. DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Styret eslår følgende dsponerng årsresultatet 214: Foreslått utbytte Avsatt tl annen egenkaptal Med de eslåtte dsponernger er egenkaptalandelen konsernet morselskapet på 48 % 39,7 %, totalrentabltet er på henholdsvs 9,3 % 9,4 %. Regnskapet er ført henhold tl prnsppene gjeldende regnskapslov, gr etter styrets vurderng et rettvsende blde konsernets eendeler gjeld, fnanselle stllng resultat. Revsjonen er utført KPMG delng Ålesund. Oppdragsansvarlg er statsautorsert revsor Rune I. Grøvdal. Åndalsnes, den kr. 9 kr Morselskap Energ Energ Kontantstrømsoppstllng Energ Drftsnntekter drftskostnader Netto endrng kontanter kontantekvvalenter Kontanter kontantekvvalenter 1.1 Overførnger 9 8 Avsatt tl utbytte kontantekvvalenter Kontanter Avsatt tlannen egenkaptal Overført fra annen egenkaptal dsponert Kontantstrømmer fra operasjonelle aktvteter Salgsnntekt nett Resultat før skattekostnad Salg egenproduksjon kraft Perodens betalte skatt Andre salgsnntekter Tap/gevnst salg anleggsmdler Leenntekter Ordnære skrvnnger Andre drftsnntekter Endrng varelager drftsnntekter 2, Endrng kundedrng Endrng leverandørgjeld Kjøp overf.tj/elkraft Endrng Nettap pensjonsmdler/-plktelse Poster klassfsert som nv.- eller fn.aktvteter Varekostnad Endrng andre tdsgrensnngsposter Lønnskostnader 3, Avskrvnng på drftsmdler Annen drftskostnad Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktvteter drftskostnader Kontantstrømmer fra nvesterngsaktvteter Drftsresultat Innbetalnger salg varge drftsmdler Utbetalnger kjøp varge drftsmdler Fnansnntekter Utbetalnger kjøpfnanskostnader aksjer/andeler andre etak Inntekt på nvesterng datterselskap 7 15 Utbetalnger på andre lånedrnger (korts./langs) Rentenntekt etak samme konsern Innbetalnger på fra andre lånedrnger (korts./langs) Annen rentenntekt Annen fnansnntekt 54 Netto kontantstrøm fra nvesterngsaktvteter Annen rentekostnad Annen fnanskostnad Kontantstrømmer fra fnanserngsaktvteter Resultat fnanskostnader Innbetalnger opptak ny langsktg gjeld Utbetalnger nedbetalng langsktg gjeld Ordnært resultat før skattekostnad Utbetalnger utbytte Inn-/utbetalnger Skattekostnad påkonsernbdrag ordnært resultat 5, kontantstrøm fra fnanserngsaktvteter Netto Årsoverskudd Sde 1 7

5 r tl regnskapet 214 r tl regnskapet 214 Balanse - mor/konsern Balanse Energ Balanse - mor/konsern Balanse Energ Kontantstrømsoppstllng Morselskap Eendeler Kontantstrømmer fra operasjonelle aktvteter Anleggsmdler Resultat før skattekostnad Immaterelle eendeler Perodens betalte skatt Fallrettgheter 12 Tap/gevnst salg anleggsmdler Utsatt skattedel 5 Ordnære skrvnnger mmaterelle eendeler Endrng varelager Endrng kundedrng Varge drftsmdler Endrng leverandørgjeld Tomter, bygnnger o.a. fast eendom Endrng pensjonsmdler/-plktelse Maskner anlegg/drftsløsøre Poster klassfsert nv.- eller fn.aktvteter Anlegg under som utførelse Endrng andre tdsgrensnngsposter varge drftsmdler 1, 12 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktvteter Fnanselle anleggsmdler Kontantstrømmer fra nvesterngsaktvteter Lån tl etak samme konsern Innbetalnger salg varge drftsmdler 8 Investernger aksjer andeler Utbetalnger kjøp varge drftsmdler Oblgasjoner andre drnger 5, 17 Utbetalnger kjøpanleggsmdler aksjer/andeler andre etak fnanselle Utbetalnger på andre lånedrnger (korts./langs) Innbetalnger på andre lånedrnger (korts./langs) anleggsmdler Netto kontantstrøm fra nvesterngsaktvteter Investernger datterselskap Kontantstrømmer Omløpsmdler fra fnanserngsaktvteter Innbetalnger opptak ny langsktg gjeld nedbetalng langsktg gjeld Utbetalnger Lager varer annen beholdnng Utbetalnger utbytte Inn-/utbetalnger Fordrnger konsernbdrag Kundedrnger kontantstrøm Netto Andre drnger fra fnanserngsaktvteter drnger 9 Netto endrng kontanter kontantekvvalenter Banknnskudd, kontanter o.l. 9, Kontanter kontantekvvalenter omløpsmdler Kontanter kontantekvvalenter eendeler Kontantstrømsoppstllng Morselskap Energ Energ Egenkaptal gjeld Innskutt egenkaptal Kontantstrømmer fra operasjonelle aktvteter Aksjekaptal 6 à 1 14 Resultat før skattekostnad nnskutt egenkaptal Perodens betalte skatt Tap/gevnst salg anleggsmdler Opptjent egenkaptal Ordnære skrvnnger Annen egenkaptal Endrng varelager opptjent egenkaptal Endrng kundedrng Endrng leverandørgjeld egenkaptal 15 Endrng pensjonsmdler/-plktelse Poster klassfsert som nv.- eller fn.aktvteter Gjeld Endrng andre tdsgrensnngsposter Avsetnng plktelser Pensjonsplktelser 4 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktvteter setnng plktelser Kontantstrømmer fra gjeld nvesterngsaktvteter Annen langsktg Innbetalnger salg varge drftsmdler Ansvarlg lån Utbetalnger kjøp varge Gjeld tl kredttnsttusjonerdrftsmdler Utbetalnger langsktg kjøp aksjer/andeler andre annen gjeld 1,etak 13 Utbetalnger på andre lånedrnger (korts./langs) Innbetalnger andre lånedrnger (korts./langs) Kortsktgpågjeld Leverandørgjeld kontantstrøm Netto Betalbar skatt fra nvesterngsaktvteter 5, Skyldg offentlge gfter Kontantstrømmer fra fnanserngsaktvteter Utbytte Innbetalnger opptak ny langsktg gjeld 6 Annen kortsktg gjeld Utbetalnger nedbetalng kortsktg gjeld langsktg gjeld Utbetalnger utbytte Inn-/utbetalnger gjeld konsernbdrag kontantstrøm fra gjeld fnanserngsaktvteter Netto egenkaptal Netto endrng kontanter kontantekvvalenter Åndalsnes, den Kontanter kontantekvvalenter 1.1 Åndalsnes, Kontanter kontantekvvalenter Mart Nauste styremedlem Steffen Arne Lllehagen styreleder Alf Inge Remen nestleder Parley Albert Augustsson styremedlem Hed Ekrem styremedlem Alf Vee Mdtun adm.dr. Dd Grøvdal styremedlem 8 Sde 1 Sde 2 9

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2012 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2009 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2008 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte Årsrapport 2006 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2004 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Årsrapport Vermevatn - full av grønn energi.

Årsrapport Vermevatn - full av grønn energi. Årsrapport 2002 Vermevatn - full av grønn energi. Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør.

Detaljer

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen 2006/2 Rapporter Reports Thor Herman Chrstensen, Enar Ede og Arld Thomassen Prsndeks for nye flerbolghus Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Rapporter Reports I denne seren publseres statstske

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

4361 2009 årsrapport 10-05-10 16:31 Side 1

4361 2009 årsrapport 10-05-10 16:31 Side 1 4361 2009 årsrapport 10-05-10 16:31 Side 1 Årsrapport og regnskap 2009 4361 2009 årsrapport 10-05-10 16:31 Side 2 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå,

Detaljer

4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1

4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1 4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1 Årsrapport og regnskap 2008 4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 2 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Ormen Lange. vi er med! I S TA D Å R S R A P P O R T. Europas største industriutbygging

Ormen Lange. vi er med! I S TA D Å R S R A P P O R T. Europas største industriutbygging Ormen Lange Europas største industriutbygging vi er med! I S TA D Å R S R A P P O R T 2006 ORMEN LANGE vi er med! Innhold Styret... Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 6-11 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer