Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes."

Transkript

1 Årsrapport 214

2 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg å eta setnnger eller kostnadsførnger vesentlg karakter. Resultat etter skatt er «normalsert» ble på 14,8 mll. kr, motsetnng tl fjorårets underskudd etter skatt. et har en bokført balanse på 32 mll.kr. Alf Vee Mdtun Nettdrften fkk redusert sn nntektsramme med 8,1 mll. kr. sett hold tl 213, en vesentlg nedgang rammevlkårene som gjenspeler redusert resultat nettdrften. Varslet nntektsramme 215 vser en øknng rammevlkårene på om lag 2 mll. kr, samt en vdere øknng frem td. Kraftprsen falt med 5 øre/ kwh på den nordske kraftbørsen fra 29,7 øre/ kwh tl 24,7 øre/ kwh. Etterspørselen strøm var større enn produsert mengde Mdt-Norge. Så områdeprsen vår regon ble noe høyere enn systemprsen, selskapet oppnådde en gjennomsnttlg salgsprs på sn kraftproduksjon på 26,2 øre/ kwh. I mdlertd ble 214 nok et tørrår, produsert mengde ble redusert med 14 % sett hold tl et normalår. Datterselskapene kan vse tl nok et sold år med god underlggende drft, samlet sett bdrar datterselskapene med 1 mll. kr. før skatt, der kraftomsetnngen med 6,6 mll. kr. overskudd før skatt. Ny IA-tale fra 1. jul ble sgnert Energ. Regelverket oppfølgng sykefræret ble endret jul da ny tale Inkluderende Arbedslv (IA) peroden trådde kraft. De vktgste endrngene kommer kke selve IA-talen, men regelverket oppfølgng sykmeldte. Partene ønsker å g vrksomhetene mer tllt, endrngene skal hndre unødvendg oppfølgng, med andre ord det skal være enklere å være IA-vrksomhet. Den nye talen bygger på tlltt gr vrksomhetene mer td tl målrettet ebyggende arbed oppfølgng. Styret s vrksomhet ledes styret samsvar med aksjeloven, tektene generalsamlngens tak. Styret består 56 medlemmer 1 observatør. 1 styremedlem observatøren velges blant ansatte. Sykefræret selskapet har bltt redusert fra 5,4 tl 3,3 % sste år. Om en snur ltt på det, kan en s at en har et veldg høyt nærvær, hele 96,7 %. Det er sterke tall en svært gledelg utvklng. Styret har 213 hatt nedenstående sammensetnng: Uten strømmen stopper Norge smarttelefonen går tl «cng». Alt behøver strøm, noe man tar som en selvfølge. De fleste vktge samfunnsfunksjoner nfrastrukturer er hengge elektrsk kraft å kunne fungere. Den gjensdge henggheten mellom ulke nfrastrukturer sektorer er stor. Dette medfører at bortfall strøm på ett område vl ha konsekvenser en rekke andre vktge samfunnsområder. Norske husholdnnger bruker sntt 16 klowattmer strøm årlg. Strømprsen utgjør omtrent en tredjedel den samlende strømregnngen. Lke store deler er nettlee, skatter gfter. Vår gode tlgang på konkurransedyktg vannkraft et effektvt sluttbrukermarked, bdrar tl at Norge har blant de leste strømprsene Europa. Kraft skaper attraktve dstrktskommuner bdrar med rundt 5 mllarder tl fellesskapet. Samtdg gr nærngen arbed tl 15 mennesker over hele landet klde tl nfrastruktur nntekter som mulggjør et attraktvt tjenestetlbud tl kommune - Norge. Norsk kraftproduksjon er utslppsfr der e vktg brkke klmakampen, mens resten Europa kjemper å gjøre en femtedel sn energsynng nybar tråd med EUs 22-mål. har nvestert betydelg den sste tden. Det ble fjor nvestert 4,6 mll. kr. Utbyggng Herje kraftverk ble påstartet sommeren 214 skal stå ferdg tl sommeren 215. Dette prosjektet har alene en kostnadsramme på 47 mll. kr, om lag halvparten denne nvesterngen ble etatt fjor. Vdere ble det nvestert 12,9 mll. kr dstrbusjonsnettet m oppgraderng nyanlegg. er nne en svært aktv nvesterngsfase på produksjonssden nettsden. En slk fase krever dyktge dedkerte medarbedere, httl utførte prosjekt vser at selskapet er besttelse en slk kompetent organsasjon. For å bruke Abraham Lncoln sne ord; det beste med fremtden er at den kommer en dag om gangen. V skal være beredt. Observatøren er varamedlem styremedlem valgt de ansatte. De andre varamedlemmene representanter valgt ansatte er rangert nummerorden. Styremedlemmer: Arne Hop (Styreleder) Magnhld Vk Sgrun Nelly Vevang Parley Augustson Alf Inge Remen Varamedlemmer: Mart Valde Sngelstad Gudrun Herje Langseth Arne Hoem Kjell Krohn John Kjell Reten Observatør: John Kjell Reten F.v. Alf Vee Mdtun, Parley Augustson, Hed Ekrem, Arne S. Lllehagen, Mart Nauste, Lev B. Mkalsen, Alf Inge Remen, Dd Grøvdal. Foran fra venstre: Magnhld Styremedlemmer: Varamedlemmer: Observatør: Vk,Styreleder: Arne Hop, Sgrun Nelly Arne S. Lllehagen Parley Augustson Arne Hop Lev Bårdsnes Mkalsen Vevang. Bak fra venstre: Mart Nauste Magnhld Vk Alf Ingen Remen, Parley Dd Grøvdal Kjell Krohn Augustson, Alf Vee Mdtun, Hed Ekrem Torbjørn Rødstøl Lev B. Mkalsen. Alf Inge Remen Yvonne Wold Styrets beretnng beretnng Styrets VIRKSOMHETENS VIRKSOMHETENS ART ART Energ Energ har sluttet stt nttende en tyvende som aksje sluttet stt år somåraksjeselskap selskap at det ble omorgansert 1. januar etter at etter det ble omorgansert 1. januar drver drver nettvrksomhet kraftproduksjon. nettvrksomhet som er drft lkehold Nettvrksomheten høy- lspent nnebærer drft lkehold høylspent dstrbusdstrbusjonsnettet tl med 24 kv kommune, tljonsnettet tl med 24 kv kommune. Kraftprodukslegg tl kraftproduksjon Verma kraftstasjon Berld kraftverk. jonen egår Verma kraftstasjon Berld kraftverk, nytt på Admnstrasjon, drftssentral montørstasjon er lokalsert kraftverk på Herje blr satt produksjon fra sommeren 215. Øran på Åndalsnes. Admnstrasjon, drftssentral montørstasjon er lokalsert på Øran på Åndalsnes. RAUMA ENERGI HAR TRE HELEIDE DATTERSELSKAPER: Kraft RAUMAEnerg ENERGI HAR TRE HELEIDE DATTERSELSKAPER: ble opprettet , er et rent kraftomsetnngsselskap som fremstår Energ Kraft som den naturlge kraft- energleverandøren kommune tllegg landsdekkende på ble opprettet , ervære et rent kraftomutvalgte produkter. setnngsselskap som fremstår som den naturlge kraft- energleverandøren kommune skal kunder tllegg uten være hadde et godt resultat 212. Antall landsdekkende på utvalgte område er bltt redusert ssteprodukter. tden, samtdg som andre aktører hadde et godt resultat så 214. Salg uten er trend v må jobbe tar større markedsandeler. Dette eget område hatt en betydelg sste år, prsendrnger mens lever- aktvt å snu.har Kraftomsetnngen er vekst eksponert 2 ansen fra andre aktører tl vår kommune har bltt redusert. Kraftomsetnngen er eksponert prsendrnger kraftmarkekraftmarkedet. har skrngsstrateger som gr tlfredsstldet. har skrngsstrateger som gr tlfredsstllende styrng med den fnanselle rsko. Energ Bredbånd Energ Bredbånd ble opprettet drver salg drft ble opprettet drver salg bredbåndstjenester kommune. hardrft som mål å bredbåndstjenester kommune. dekke kundene sne behov kommunkasjon har samsom mål å dekke kundene sne behov kommunkasjon handlng gjennom en framtdsretta bredbåndsteknol. samhandlng gjennom en framtdsretta bredbåndsteknol. Bredbåndsselskapet har hatt en fn utvklng antall fberkunder den sste tden. hadde et meget godt resultat tllegg ble en vekst bedrftsmarkedet. hadde et sådet 214 postvt resultat så 212. Energ Eendom Energ Eendom ble opprettet er et rent eendomsselskap som ble drver utlee tl retnng nærngsvrksomhet. opprettet er et rent eendomsselskap godtllkvdtet, leverer jamne tlfredsstlsom drverhar utlee retnng nærngsvrksomhet. lende resultater. har god lkvdtet, resultatet var tlfredsstllende

3 Styrets beretnng Andre eerhold har eerandeler selskapene Energ 1 Kraft, Smart HUB, Trønderkraft, Langfjordbndelsen, Vengåkraft samt noen lokale vassverk. Bokført verd på andre eerhold beløper seg tl ca. kr 29. FORTSATT DRIFT Regnskapet er lagt under utsetnng om tsatt drft. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Sykefræret var på 3,3 % 214, en nedgang på 2,1 % sammenlgnet med 213. Av totalt 34 mulge årsverk gkk overkant ett årsverk tapt som følge sykefrær. har som mål at sykefræret skal være under 4,9 %, et mål som ble oppnådd med klar margn er det nest leste frær de sste 9 år. For å vareta ansvaret som nkluderende arbedslvsbedrft, IA-bedrft, legger bedrften stor vekt på systematsk arbed å redusere sykefræret. Dette gjøres å tlrettelegge arbedsstuasjonen medarbedere med behov spesell tlpasnng følge opp langtdssykemeldte. Det ble sgnert ny IA-tale fra 1. jul. Regelverket oppfølgng sykefræret ble endret jul da ny tale Inkluderende Arbedslv (IA) peroden trådde kraft. De vktgste endrngene kommer kke selve IA-talen, men regelverket oppfølgng sykmeldte. Avgangsalderen skal økes samsvar med selskapets senorpoltkk. Helse-mljø skkerhetsarbed skal planlegges, rapporteres prorteres på lk lnje med den daglge drft. HMS er en fast agenda på ledermøtene. Det ble 214 kke regstrert skade som førte tl frær bedrften. er medlem Stamna helse. I 214 er kurs opplærng gjennomført med fokus på drftsdelngen. Stamna har etatt vernerunde nne ute, samt helsesamtaler. Gjennomsnttsalderen på ansatte Energ er 44 år. V har nå kommet på en gjennomsnttsalder som er lke underkant bransjen ellers, alderssnttet nærngen sn helhet er 45 år. Arbedsmljøutvalget selskapet består to representanter fra arbedstakerne to fra arbedsgver. AMUs årsrapport vser at det er behandlet 19 saker. De vktgste: Arbedsplan BHT AMU, behandlng vksmeldnger, gjennomgang oppfølgng vernerunder, orden renhold, nternkontrollsystem etske retnngslnjer. Det gjennomføres regelmessge allmannamøter bedrften har en aktv personalenng som legger tl rette aktvteter arrangerer personalturer. LIKESTILLING har som mål å være en arbedsplass der det er full lkestllng mellom kvnner menn. Bransjen har hstorsk sett hatt et overtall menn blant de ansatte. Av selskapets 34 ansatte er 3 kvnner. Av styrets 6 medlemmer er 4 menn 2 kvnner. Av lke mange varamedlemmer er det 2 kvnner. DET YTRE MILJØ Selve hoproduktet elektrstet urenser kke det ytre mljø, men vrksomheten med å produsere transportere produktet frem tl sluttbruker har mljømessge konsekvenser - gjennom nngrep naturen med hensyn tl berørngsfare. Produksjon vannkraft har mdlertd mljømessge deler frem andre mer energproduksjon. Mljømessge konsekvenser blr størst mulg grad ebygget grenset at aktvtetene drves henhold tl lovpålagte kr konsesjonsvlkår. FRAMTIDIG UTVIKLING Eerstrateg kommune har bndelse med gjennomgang rollen som kraftkommune eerskapet tl utvklet en eerstrateg. Målsettngen med eerstrategen er fra kommunen sn sde blant annet å skape utsgbarhet selskapet, en tydelg langsktg opptreden fra eer. Eerskapet er langsktg ndustrelt fnanselt motvert. Eerstrategen er tatt kommunestyret. 4 Nye Verma kraftverk Konsesjonen byggng nytt Verma kraftverk ble gtt Kongen statsråd den 24. januar 214. Den nterne planleggnga utbyggngsprosjektet er nå oppstartet. Grunneere på Verma som blr berørt utbyggnga er orentert per brev et eget orenterngsmøte, samt påfølgende stedsbefarng sammen med kommune. har nnledet et samarbed med Jernbaneverket bndelse med ny kryssng jernbanen Sletta. Vdere er det nngått en samarbedstale med Istad Kraft om gjennomførng nettstuder ny overførngsbndelse mellom kraftverket Grytten trafostasjon. Lke før årsskftet ble det sendt ut tlbudsespørsel om konsulenttjenester utbyggnga, etter slutthandlnger ble det den nngått kontrakt oppdraget med Multconsult. Det vdere prosjekterngsarbedet tsetter nå fram mot en nvesterngsbeslutnng med ventet byggestart våren 216. Herje kraftverk Den 11.ma 29 ga NVE konsesjon på utbyggng Herje kraftverk, etter søknad sendt vnteren 26 fra Energ. Møre Romsdal fylke klaget på konsesjonstaket ba om at en konsesjonsvlkåra skret en løsnng som gr stabl vannførng tl Herje genbank. NVE sendte klagen over tl OED. Det er brev fra Olje- energdepartementet datert gtt endelg konsesjon byggng Herje kraftverk. Byggngen Herje kraftverk ble påbegynt sommeren 214 skal ferdgstlles sommeren 215. Utbyggngen er sn helhet fnansert med fremmedkaptal m låneopptak bank. Fnanserngsespørselen har vært ute på anbud. Prosjektet lgger rute både økonomsk tdsmessg. Utbyggng dstrbusjonsnett er nne en perode med høyt aktvtetsnvå. I 214 ble det bygd 5 km ny høyspent luftlnje mellom Herje Mork. Ekssterende luftlnje var utløpet sn levetd ble revet. Prosjektet ble samordnet med nettlknytnng Herje kraftverk 215. Vdere renvesterng høyspentnettet på Nordsda tsetter 215. Med Herje kraftverk drft nynvesternger høgspentnettet vl leverngsskkerheten denne delen vårt synngsområde øke. I bndelse med synng Vågstrandstunnelen er det trekt 4,5 km høyspentkabler etablert 5 nye nettstasjoner. Kabelbndelsen gjennom tunnelen erstatter den gamle høyspentlnja over fjellet mellom Sauset Våge, en rasutsatt vanskelg tlgjengelg streknng nettet er dermed elmnert. I Kvartal 1 er det etablert en nettstasjon ntegrert bygget, som både syner Kvartal 1 området rundt. En del høyspent lspentnettet sentrum ble lagt om oppgradert. I tllegg er det utført en rekke mndre utbyggnger lkeholdsarbed dstrbusjonsnettet. Det vl så framover være et høyt aktvtetsnvå på nettvrksomheten, blant annet med byggng ny Grytten koblngsstasjon som det mest omfattende prosjektet. Selskapskontroll mottok brev fra Kommunerevsjonsdstrkt 2 datert 15. september 214 om oppstart selskapskontroll egenerklærng fra styret. Kommuneloven skrft om kontrollutvalg pålegger kontrollutvalget å gjennomføre selskapskontroll med kommunens selskaper. Det ble bedt om et oppstartsmøte sammen med styreleder daglg leder, der det ble redegjort oppdraget prosessen vdere. Oppstartsmøte ble gjennomført høsten 214. For å skre en best mulg gjennomførng kontrollen ble styret bedt om å besvare ulke spørsmål om vrksomheten. Hørngsutkast tl rapport selskapskontroll elå vnteren 215. De undersøkelser som revsjonen har gjennomført vser at styres tråd med kommunestyrets tak ntensjoner. har gode overskter over selskapets økonomske stuasjon. Revsjonen har kke dekket hold som tlser at selskapet kke drves samsvar med gjeldende lover, regler tekter selskapet. Revsjonen har bndelse med selskapskontrollen gått gjennom dokument strateg organsasjonsutvklng Vdere har Styrets beretnng revsjonen hatt tlgjengelg en rekke dokumenter rørende rskoanalyse knyttet tl fnansell, operatv jurdske hold. Kontrollutvalget kommune skal behandle rapport fra selskapskontroll våren 215, deretter vl kontrollutvalget g rapport tl kommunestyret om hvlke kontroller som er gjennomført, samt resultatene dsse. Skattesak med sentralskattekontoret- rettslg prøvng skatteklagenemndas tak kommune Energ nngkk 22 en tale om ansvarlg lån. Lånebeløpet utgjorde kr 6. Lånet ble etablert at overkursfondet på kr ble satt ned, omgjort tl ansvarlg lån. Det resterende beløpet, kr 29 48, ble besluttet utdelt ekstra utbytte, konvertert tl ansvarlg lån. Både utbytteutdelng kaptalnedsettelse var besluttet gjennomført på korrekt måte. Sentralskattekontoret storbedrfter gjennomførte bokettersyn 29. Først 1. januar213 gjorde Sentralskattekontoret tak om endrng lgnngen. Et tak som klassfserte kaptaltlførselen som egenkaptal. Dette nnebar at kke fkk fradrag betalte renter på lånet. Sentralskattekontorets tak ble påklaget tl Skatteklagenemda 18. februar 213 som gjorde tak skattesaken 11. jun 214. ble kke gtt medhold klagen. Skatteklagenemda har lagt gjørende vekt på en vurderng hvorvdt det elå tlbakebetalngsplkt. Etter nemndas vurderng medførte pkt. 5 lånetalen at det kke elå en ubetnget tlbakebetalngsplkt. Nemnda la så vekt på at talen kke nneholdt bestemmelse om rett tl hevng talen mslghold. Skatteklagenemdas tak var sagt med dssens. Ett medlemmene stemt å ta klagen tl følge oppheve Sentralskattekontorets tak er lkhet med sn advokat Helge Aarseth den oppfatnng at kaptalen som omfattes talen om ansvarlg lån, kke kan ansees som egenkaptaltlførsel fra kommune, at selskapet har rett tl skattemessge fradrag gjeldsrenter på lånet. Energ hevder at Skatteklagenemndas tak er urktg når det kke er gtt fradrag renter selskapet har betalt tl kommune ansvarlg lån. har der besluttet å brnge skatteklagenemndas tak nn tl rettslg prøvng stevnet saken nn Romsdal tngrett. Hohandlng saken er berammet tl 21. ma 215. I regnskapsmessg sammenheng er kaptalen behandlet som lån både stt regnskap kommunes kommuneregnskap. Dersom Skatteklagenemndas tak blr stående, vl det bety en samlet skattebelastnng størrelsesorden ca. kr 16 mll. nkl. rente. Beløpet ble skattemessg utgftsført årsregnskapet 213. Konsesjonsgft Verma kraftverk har tdlgere sett konsesjonsgft peroden , samlet sett beløper det seg tl 8, mll.kr. Endelg fastsettng konsesjonsgfter kraft lgger tden OED tl endelg gjørelse etter at NVEs tak ble påklaget fra kommunens sde. Samarbed med andre selskaper Energ har opparbedet et godt samarbed med andre selskaper regonen, dette bdrar tl en merverd selskapet. Samarbedet med de andre selskapene er stadg utvklng flere fagområder blr mplementert tl beste alle parter. I tllegg tl regnng mot kraftbørsen nnkjøpssamarbed, samarbeder v så på områdene kundenmasjons- regnskapssystem. Energ samarbeder med de øvrge nettselskapene fylket om felles nnkjøp montasje AMS (anserte Måle- Styrngssystemer), så kalt smart strømmåler. Innførng AMS-målere er et lovpålagt kr skal være nnført løpet 218. Dfferensert arbedsgvergft Med vrknng fra 1. jul 214 ble det etatt store endrnger ordnngen med dfferensert arbedsgvergft. Endrngen nnebærer blant annet at energsektoren transportsektoren er klassfsert som såkalt unntatte sektorer, som nnebærer at det utgangspunktet kke er anlednng tl å beregne dfferensert arbedsgvergft bedrfter nnen dsse sektorene. Det vl s at det beregnes arbedsgvergft med full sats lønn nnen både produksjon, dstrbusjon, bredbånd kraftomsetnng. Et bedre organsert strømnett - Reten-utvalget Rapporten kommer med en del slag tl løsnnger om den framtdge organserngen strømnettet. Forslaget om selskapsmessg funksjonelt sklle vl nnebære økte kostnader byråkratserng. Vdere kommer utvalget med slag som kan g store endrnger nettstrukturen, uten at v kan se at hensynet bak er tlstrekkelg begrunnet eller konsekvensutredet. Kret om selskapsmessg funksjonelt sklle nnebærer at nettselskaper som drver med monopolvrksomhet, kke kan være samme selskap som konkurranseutsatt vrksomhet som kraftproduksjon strømsalg, men sklles ut som egne selskaper. må ha eget styre, egen daglg leder egne ansatte. s erfarng er at NVEs oppmerksomhet gjennom lengre td det myndghetspålagte kret tl regnskapsmessg sklle, nnebærer at nøytraltetsaspektet hos selskapene er vel varetatt. I det tlfellet at myndghetene ønsker ytterlgere økt fokus på nøytralteten, er det selskapets oppfatnng at økt oppfølgng kontroll dagens regelverk er å etrekke fram utvalgets slag om et selskapsmessg funksjonelt sklle. Dessuten vl nye regler som bl.a. nnførng Elhub gjøre kret tl selskapsmessg funksjonelt sklle mndre aktuelt. Utvalget eslår å endre kostnadsnormen fra 6 tl 7 %. Konsekvensen med denne endrngen er at selskapenes egne kostnader får mndre vekt. Myndghetene har gjentatte anlednnger lagt tl grunn at det er langt alvorlgere at det nvesteres lte nettet, enn at det nvesteres mye. Det er kke lenge sden myndghetene konkret vurderte å gå fra 6 % tl 5 % på den måten å skre nødvendge nvesternger nettet, da man her hadde en bekymrng relatert tl en eventuell undernvesterng nettet. Reten-utvalgets utrednng med sne nnkomne hundre hørnger vl bl behandlet Stortnget løpet 215. Kaptalbehov fnanserng står oven store nvesternger bndelse med utbyggngene Herje-, Verma- Klfoss kraftverk, som p.t. er estmert tl totalt 345 mll. kr. Dette sammenfaller med mplementerngen AMS, kostnad estmert tl 18 mll. kr. Eer ble orentert om dsse planene på ekstraordnær generalsamlng Analysene som ble etatt arbedet med nvesterngsstrategen vste at Energ selv vlle være stand tl å løfte de planlagte nvesterngene opprettholde et årlg utbytte tl eer størrelsesorden 8 mll. kroner. har som målsettng å leve opp tl dette. Samlet er de planlagte nvesterngene større enn dagens bokførte verd Energ konsernet. For å få fnansert utbyggngene vl det bl stlt vesentlg strengere kr tl fnanselle nøkkeltall som egenkaptalandel enn tdlgere låneopptak. ser det som nødvendg å styrke lkvdteten egenkaptalen frem mot dsse nvesterngene. STILLING OG RESULTAT Energ oppnådde et resultat 214 før skatt på 23,3 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,2 mll. kr. Resultat etter skatt ble på 14,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var mnus,7 mll. kr. etter ekstraordnære setnnger kostnadsførnger. For konsernet ble overskuddet før skatt 24,2 mll. kr resultat etter skatt 14, 8 mll. kr, tlsvarende tall 213 var henholdsvs 28,2 mll. kr mnus,3 mll. kr. Nettdrften fkk redusert sn nntektsramme med 8,1 mll. kr sett hold tl 213, en vesentlg nedgang rammevlkårene som gjenspeler redusert resultat nettdrften. Varslet nntektsramme 215 vser mdlertd en øknng rammevlkårene på 2 mll. kr. 5

4 r tl regnskapet 214 Styrets beretnng Kraftprsen falt sste året med 5 øre/ kwh på den nordske kraftbørsen fra 29,7 øre/ kwh tl 24,7 øre/ kwh. Områdeprsen Mdt-Norge er høyere enn systemprsen, så selskapet oppnådde en gjennomsnttlg salgsprs på sn kraftproduksjon på 26, 2 øre. I mdlertd ble 214 nok et tørrår, produsert mengde ble redusert med 14 % sett hold tl et normalår. Energ hadde 214 er omsetnng på 78,4, mll. kroner. For konsernet ble omsetnngen på 111,7 mll. kroner. Dette er en reduksjon på ca. 7 % konsernet, mens omsetnngen morselskapet er redusert med 11 %. Drftsresultatet 214 ble på 16,8 mll. kroner morselskapet, 27,6 mll. kroner konsernet. Dette er henholdsvs 8,8 mll. kroner 6,1 mll. kroner lere enn 213. Den langsktge lånegjelden konsernet er på 59,7 mll. kroner. I tllegg har RE et ansvarlg lån kommune på 6 mll. kroner. Ansvarlg lån rentes med Nbor + 2 % pro anno, noe som ga en rentenntekt på 2,3 mll. kroner tl kommune 214. Investerngene varge drftsmdler var på 41,1 mll. kroner mot 2, mll. kroner 213. Investerngen er fnansert va drft låneopptak på 18 mll. kroner. Bokført verd varge drftsmdler morselskapet var på 246 mll. kroner konsernet 252 mll. kroner. Resultatregnskap Resultatregnskap - mor/konsern Energ Fnansell rsko: Markedsrsko er eksponert endrnger markedsprsen på kraft, da en vesentlg del egenproduksjonen blr solgt spotmarkedet. Resterende mengde blr prsskret som termnkontrakter hos Nord Pool før en går nn leverngsperoden. Forvaltnng egenproduksjon er tråd med selskapets tatte skrngsstrateg. Kredttrsko Rsko at motparten kke har økonomsk evne tl å oppfylle sne plktelser anses som l. DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Styret eslår følgende dsponerng årsresultatet 214: Foreslått utbytte Avsatt tl annen egenkaptal Med de eslåtte dsponernger er egenkaptalandelen konsernet morselskapet på 48 % 39,7 %, totalrentabltet er på henholdsvs 9,3 % 9,4 %. Regnskapet er ført henhold tl prnsppene gjeldende regnskapslov, gr etter styrets vurderng et rettvsende blde konsernets eendeler gjeld, fnanselle stllng resultat. Revsjonen er utført KPMG delng Ålesund. Oppdragsansvarlg er statsautorsert revsor Rune I. Grøvdal. Åndalsnes, den kr. 9 kr Morselskap Energ Energ Kontantstrømsoppstllng Energ Drftsnntekter drftskostnader Netto endrng kontanter kontantekvvalenter Kontanter kontantekvvalenter 1.1 Overførnger 9 8 Avsatt tl utbytte kontantekvvalenter Kontanter Avsatt tlannen egenkaptal Overført fra annen egenkaptal dsponert Kontantstrømmer fra operasjonelle aktvteter Salgsnntekt nett Resultat før skattekostnad Salg egenproduksjon kraft Perodens betalte skatt Andre salgsnntekter Tap/gevnst salg anleggsmdler Leenntekter Ordnære skrvnnger Andre drftsnntekter Endrng varelager drftsnntekter 2, Endrng kundedrng Endrng leverandørgjeld Kjøp overf.tj/elkraft Endrng Nettap pensjonsmdler/-plktelse Poster klassfsert som nv.- eller fn.aktvteter Varekostnad Endrng andre tdsgrensnngsposter Lønnskostnader 3, Avskrvnng på drftsmdler Annen drftskostnad Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktvteter drftskostnader Kontantstrømmer fra nvesterngsaktvteter Drftsresultat Innbetalnger salg varge drftsmdler Utbetalnger kjøp varge drftsmdler Fnansnntekter Utbetalnger kjøpfnanskostnader aksjer/andeler andre etak Inntekt på nvesterng datterselskap 7 15 Utbetalnger på andre lånedrnger (korts./langs) Rentenntekt etak samme konsern Innbetalnger på fra andre lånedrnger (korts./langs) Annen rentenntekt Annen fnansnntekt 54 Netto kontantstrøm fra nvesterngsaktvteter Annen rentekostnad Annen fnanskostnad Kontantstrømmer fra fnanserngsaktvteter Resultat fnanskostnader Innbetalnger opptak ny langsktg gjeld Utbetalnger nedbetalng langsktg gjeld Ordnært resultat før skattekostnad Utbetalnger utbytte Inn-/utbetalnger Skattekostnad påkonsernbdrag ordnært resultat 5, kontantstrøm fra fnanserngsaktvteter Netto Årsoverskudd Sde 1 7

5 r tl regnskapet 214 r tl regnskapet 214 Balanse - mor/konsern Balanse Energ Balanse - mor/konsern Balanse Energ Kontantstrømsoppstllng Morselskap Eendeler Kontantstrømmer fra operasjonelle aktvteter Anleggsmdler Resultat før skattekostnad Immaterelle eendeler Perodens betalte skatt Fallrettgheter 12 Tap/gevnst salg anleggsmdler Utsatt skattedel 5 Ordnære skrvnnger mmaterelle eendeler Endrng varelager Endrng kundedrng Varge drftsmdler Endrng leverandørgjeld Tomter, bygnnger o.a. fast eendom Endrng pensjonsmdler/-plktelse Maskner anlegg/drftsløsøre Poster klassfsert nv.- eller fn.aktvteter Anlegg under som utførelse Endrng andre tdsgrensnngsposter varge drftsmdler 1, 12 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktvteter Fnanselle anleggsmdler Kontantstrømmer fra nvesterngsaktvteter Lån tl etak samme konsern Innbetalnger salg varge drftsmdler 8 Investernger aksjer andeler Utbetalnger kjøp varge drftsmdler Oblgasjoner andre drnger 5, 17 Utbetalnger kjøpanleggsmdler aksjer/andeler andre etak fnanselle Utbetalnger på andre lånedrnger (korts./langs) Innbetalnger på andre lånedrnger (korts./langs) anleggsmdler Netto kontantstrøm fra nvesterngsaktvteter Investernger datterselskap Kontantstrømmer Omløpsmdler fra fnanserngsaktvteter Innbetalnger opptak ny langsktg gjeld nedbetalng langsktg gjeld Utbetalnger Lager varer annen beholdnng Utbetalnger utbytte Inn-/utbetalnger Fordrnger konsernbdrag Kundedrnger kontantstrøm Netto Andre drnger fra fnanserngsaktvteter drnger 9 Netto endrng kontanter kontantekvvalenter Banknnskudd, kontanter o.l. 9, Kontanter kontantekvvalenter omløpsmdler Kontanter kontantekvvalenter eendeler Kontantstrømsoppstllng Morselskap Energ Energ Egenkaptal gjeld Innskutt egenkaptal Kontantstrømmer fra operasjonelle aktvteter Aksjekaptal 6 à 1 14 Resultat før skattekostnad nnskutt egenkaptal Perodens betalte skatt Tap/gevnst salg anleggsmdler Opptjent egenkaptal Ordnære skrvnnger Annen egenkaptal Endrng varelager opptjent egenkaptal Endrng kundedrng Endrng leverandørgjeld egenkaptal 15 Endrng pensjonsmdler/-plktelse Poster klassfsert som nv.- eller fn.aktvteter Gjeld Endrng andre tdsgrensnngsposter Avsetnng plktelser Pensjonsplktelser 4 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktvteter setnng plktelser Kontantstrømmer fra gjeld nvesterngsaktvteter Annen langsktg Innbetalnger salg varge drftsmdler Ansvarlg lån Utbetalnger kjøp varge Gjeld tl kredttnsttusjonerdrftsmdler Utbetalnger langsktg kjøp aksjer/andeler andre annen gjeld 1,etak 13 Utbetalnger på andre lånedrnger (korts./langs) Innbetalnger andre lånedrnger (korts./langs) Kortsktgpågjeld Leverandørgjeld kontantstrøm Netto Betalbar skatt fra nvesterngsaktvteter 5, Skyldg offentlge gfter Kontantstrømmer fra fnanserngsaktvteter Utbytte Innbetalnger opptak ny langsktg gjeld 6 Annen kortsktg gjeld Utbetalnger nedbetalng kortsktg gjeld langsktg gjeld Utbetalnger utbytte Inn-/utbetalnger gjeld konsernbdrag kontantstrøm fra gjeld fnanserngsaktvteter Netto egenkaptal Netto endrng kontanter kontantekvvalenter Åndalsnes, den Kontanter kontantekvvalenter 1.1 Åndalsnes, Kontanter kontantekvvalenter Mart Nauste styremedlem Steffen Arne Lllehagen styreleder Alf Inge Remen nestleder Parley Albert Augustsson styremedlem Hed Ekrem styremedlem Alf Vee Mdtun adm.dr. Dd Grøvdal styremedlem 8 Sde 1 Sde 2 9

6 Kontantstrømanalyse r Kontantstrømsoppstllng Energ Kontantstrømmer fra operasjonelle aktvteter Resultat før skattekostnad Perodens betalte skatt Tap/gevnst salg anleggsmdler Ordnære skrvnnger Endrng varelager Endrng kundedrng Endrng leverandørgjeld Endrng pensjonsmdler/-plktelse Poster klassfsert som nv.- eller fn.aktvteter Endrng andre tdsgrensnngsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktvteter 11- Regnskapsprnspper Regnskapsprnspper --mor mor konsern konsern Generelt Regnskapet er utarbedet overensstemmelse med regnskapsloven, god regnskapsskkk regnskapsskrfter medhold energloven Aksjer m.m. Aksjer er vurdert tl det lest kostprs vrkelg verd. Mottatt konsernbdrag fra datterselskap føres som fnansnntekt. Pensjonskostnader pensjonsplktelser fnanserer sne pensjonsplktelser over de ansatte gjennom en kollektv pensjonsordnng. I tllegg har selskapet en ordnng talefestet pensjon. Basert på skrngsteknske prnspper beregnes nåverden antatt fremtdge pensjonsytelser. Den beregnede påløpte plktelsen sammenholdes med verden på nnbetalte oppsparte pensjonsmdler. Dfferansen føres som netto pensjonsplktelser eller mdler. Det vses så tl note Kontantstrømmer fra nvesterngsaktvteter Innbetalnger salg varge drftsmdler Utbetalnger kjøp varge drftsmdler Utbetalnger kjøp aksjer/andeler andre etak Utbetalnger på andre lånedrnger (korts./langs) Innbetalnger på andre lånedrnger (korts./langs) Netto kontantstrøm fra nvesterngsaktvteter Kontantstrømmer fra fnanserngsaktvteter Innbetalnger opptak ny langsktg gjeld Utbetalnger nedbetalng langsktg gjeld Utbetalnger utbytte Inn-/utbetalnger konsernbdrag Netto kontantstrøm fra fnanserngsaktvteter Netto endrng kontanter kontantekvvalenter Kontanter kontantekvvalenter Kontanter kontantekvvalenter Klassfserng Eendeler bestemt tl varg ee eller bruk, samt drnger med fall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmdler. Øvrge eendeler er klassfsert som omløpsmdler. Gjeld som faller senere enn et år etter regnskapsperodens utløp er oppført som langsktg gjeld. Neste års drag på langsktg gjeld er kke utsklt som kortsktg gjeld. Varge drftsmdler skrvnnger Varge drftsmdler er vurdert tl hstorsk kost etter fradrag bedrftsøkonomske skrvnnger som er beregnet på grunnlag kostprs antatt økonomsk levetd. Varelager Varelager er vurdert tl leste anskaffelseskost vrkelg verd nnkjøpte ferdgvarer. Fordrnger/Kundedrnger Fordrnger er oppført balansen med drngens pålydende etter fradrag konstaterte ventede tap. Perodens netto pensjonskostnad nngår posten lønnskostnader resultatregnskapet. Pensjonskostnaden består nåverden perodens pensjonsopptjenng, rentekostnad på pensjonsplktelsene, ventet kastnng på pensjonsmdlene, estmatvk skjellen på faktsk ventet kastnng på pensjonsmdlene. Drftsnntekter kostnader Inntektsførng skjer etter opptjenngsprnsppet som normalt vl være leverngstdspunktet varer tjenester. Kostnader sammenstlles med kostnadsføres samtdg med de nntekter kostnadene kan sammenstlles med. Nettnntektene nntektsføres hht regelverk gtt fra styresmaktene NVE, som fastsetter årlg nntektsramme selskapet. Inntekstrammen skal g deknng netteer sne faktske kostnader, en rmelg kastnng på nvestert kaptal. Hvert år blr vket mellom faktske tarffnntekter godkjent nntekt utregnet m en mer-/mndrenntekt. Akkumulert mer/-mndrenntekt blr regnskapsført som enten en gjeld tl nettkunder eller en drng på nettkundene. Av akkumulert mer-/mndrenntekt blr det beregnet renter, basert på en rentesats fastsatt NVE. Skattekostnad utsatt skatt Skattekostnaden er knyttet tl det regnskapsmessge resultat består betalbar skatt endrng netto utsatt skatt. Betalbar skatt beregnes på grunnlag årets skattemessge resultat. I tllegg beregnes skatt på grunnrentenntekt, naturressursskatt. Grunnrentenntekten blr beregnet på grunnlag produksjon tme tme, multplsert med spotprsen den korresponderende tmen. Denne beregnede nntekten reduseres med faktske drftskostnader, skrvnnger frnntekt å komme fram tl skattegrunnlaget netto grunnrentenntekt. Grunnrenteskatten utgjør 3 % netto grunnrentenntekt. Naturressursskatt er en overskuddsuhengg skatt, beregnes på grunnlag gjennomsnttlg produksjon de sste sju årene. Skatten er satt tl 1,3 øre pr kwh. Naturressursskatten utlgnes mot overskuddskatten. 1 11

7 før aktverng eget arbed Pensjonskostnader Aktverng eget arbed Andre ytelser lønnskostnader før aktverng eget arbed Aktverng eget arbed Antalllønnskostnader årsverk r Utsatt skatt resultatregnskapet er skatt beregnet på endrnger mdlertdge skjeller mellom skattemessge Utsatt skatt resultatregnskapet er skatt endrnger mdlertdge mellom skattemessge regnskapsmessge verder. I stedet å beregnet vse åretspå skattemessge dspossjonerskjeller brutto regnskapet, bokføres skatteeffekten regnskapsmessge I stedet Utsatt å vse skattemessge dspossjoner brutto regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del åretsverder. skattekostnad. skattårets settes som langsktg gjeld balansen. I den grad utsatt skattedel som en delutsatt årets skattekostnad. skatt settes som hht langsktg gjeld balansen. denøvrg gradnote utsatt5.skattedel overstger skatt, medtas utsattutsatt skattedel balansen god regnskapsskkk. SeI Det blr så overstger utsattskatt skatt,r medtas utsatt skattedel balansen hht god regnskapsskkk. Se øvrg note 5. Det blr så satt utsatt grunnrenteskatt, beregnet på mdlertdge skjeller på drftsmdler kraftverkene. satt utsatt skatt r grunnrenteskatt, beregnet på mdlertdge skjeller på drftsmdler kraftverkene. Konsolderngsprnspper regnskapet vser konsernets økonomske stuasjon når konsernselskapene betraktes som en regnskapsmessg enhet. Konsolderngsprnspper regnskapet vser konsernets stuasjon når konsernselskapene betraktes regnskapsmessg enhet. Det konsolderte regnskapet omfatterøkonomske morselskapet datterselskapene Energ Kraftsom,en Energ Bredbånd Det konsolderte regnskapet omfatter morselskapet datterselskapene Energ Kraft,Alle Energ Bredbånd Energ Eendom, hvor morselskapet har drekte kontrollerende eernteresser. transaksjoner Energ Eendom, hvor morselskapet har drekte kontrollerende eernteresser. Alle transaksjoner mellomværende mellom konsernselskapene er elmnert. mellomværende mellom konsernselskapene er elmnert. ne gjelder både morselskapet () konsernet Energ. ne gjelder både morselskapet () konsernet Energ. Inntekter 2-2Inntekter 2 Inntekter sn prssettng effektvtet nnen nettvrksomhet er kontrollert NVE. Energ 6sn effektvtet er kontrollert NVE. med hensyn tl merdet vses tl note nårprssettng det gjelder hvordan dettennen er tattnettvrksomhet hånd om regnskapet NVE-rapport Det vses tl note 6 når det gjelder hvordan dette er tatt hånd om regnskapet NVE-rapport med hensyn tl mer/mndrenntekt. /mndrenntekt. Tall 1 Tall 1 SEGMENT-REGNSKAP DstrbusjonsTeleØvrg Avstemmng selskap Produksjon SEGMENT-REGNSKAP 213 DstrbusjonsTeleØvrg Avstemmng vrksomhet vrksomhet Elmnerng nett selskap Produksjon vrksomhet vrksomhet Elmnerng nett DRIFTSINNTEKTER DRIFTSINNTEKTER Energsalg Energsalg Nettnntekter Nettnntekter Andre drftsnntekter Andredrftsnntekter drftsnntekter drftsnntekter DRIFTSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER Nettap Nettap Kjøp overførngstjeneste Kjøp overførngstjeneste Lønnskostnader Lønnskostnader Andre drftskostnader Andre Avdrftskostnader nedskrvnnger Av- nedskrvnnger drftskostnader drftskostnader r DRIFTSRESULTAT tl regnskapet DRIFTSRESULTAT r Ytelserårsverk tl adm. dr. Antall Lønn Annen godtgjørelse Ytelser tl adm. dr Lønn 1 3 Annen godtgjørelse Adm. dr. er medlem selskapets ordnære pensjonsordnng KLP, oppebærer årlg827 ytelse va denne 1 17 ordnngen. Det er kke nngått taler om andre særsklte ytelser tl adm. dr. Adm.dr. har vanlg 3 måneders oppsgelsestd. Hvs adm. dr. blrordnære oppsagt har han rett på 12 måneders etterlønn med Adm. dr. er medlem selskapets pensjonsordnng KLP, oppebærer årlgeventuelt ytelse vafradrag denne lønn fra ny Det arbedsgver. ordnngen. er kke nngått taler om andre særsklte ytelser tl adm. dr. Adm.dr. har vanlg 3 måneders oppsgelsestd. Hvs adm. dr. blr oppsagt har han rett på 12 måneders etterlønn med eventuelt fradrag Godtgjørelser tl styret lønn fra ny arbedsgver Datterselskap tl styret Godtgjørelser Datterselskap Revsor Kostnadsført revsjonshonorar (ekskl. mva) deler seg som følger: Morselskap Revsor Lovpålagt revsjon seg 172som følger: Kostnadsført revsjonshonorar (ekskl. mva) deler Andre attestasjonstjenester Morselskap Skattemessg bstand Lovpålagt revsjon Andre tjenester attestasjonstjenester Skattemessg bstand Andre tjenester Pensjonskostnader, -mdler -plktelser 4 - Pensjonskostnader, -mdler -plktelser Kollektv pensjonsskrng/ AFP-ordnng 4 Pensjonskostnader, -mdler -plktelser Foretakets pensjonsansvar hold tl den ordnære tarffestede tjenestepensjonsordnngen er dekket Kollektv pensjonsskrng/ AFP-ordnng gjennom pensjonsordnng Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordnngen gr en defnert ytelse henhold tl tarfftalen kommunal sektor. Ford dettarffestede etas en delng den aktuarmessge rsko Foretakets pensjonsansvar hold tl den ordnære tjenestepensjonsordnngen er dekket mellom alle etakene, kommunene Landspensjonskasse. fylkeskommunene som deltar ordnngen, tlfredsstller den gjennom pensjonsordnng Kommunal Denne ordnngen gr en defnert ytelse krterenetl det som betegnes som en Multemployer-plan. krene henhold tarfftalen kommunal sektor. Ford det etaspensjonsordnngen en delng dentlfredsstller aktuarmessge rsko tl Oblgatorsk Foretakspensjon. mellom alle etakene, kommunene fylkeskommunene som deltar ordnngen, tlfredsstller den krterene det som betegnes som en Multemployer-plan. Pensjonsordnngen tlfredsstller krene tl Pensjonsplktelse overfnansert, nklusve arbedsgvergft Oblgatorsk Foretakspensjon. Pensjonsplktelse nklusve arbedsgvergft Øknng Pensjonsplktelse overfnansert, nklusve arbedsgvergft Pensjonsplktelse nklusve arbedsgvergft Øknng Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån tl ansatte m.m. 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån tl ansatte m.m. All lønn styrehonorar kostnadsføres utbetales faktureres datterselskaper som admnstrasjonstjenester etter delngsnøkler. Lønnskostnader Lønn ferepenger Arbedsgvergft Pensjonskostnader Andre ytelser før aktverng eget arbed Aktverng eget arbed lønnskostnader Antall årsverk 12 Ytelser tl adm. dr. Lønn Annen godtgjørelse

8 r tl regnskapet 214 Berld Kraftverk Verma Kraftverk Normrente beregnng frnntekt Berld Kraftverk Normrente beregnng frnntekt Energ Energ r ,5 % ,5 % Endrng -1 Endrng Grunnlag beregnng utsatt skatt Utsatt skattedel (27 %) Utsatt skattedel (27 %) Forskjeller knyttet tl drftsmdler kraftverk som er possjonknyttet grunnrentebeskatnng Forskjeller tl drftsmdler kraftverk som Utsatt skattedel (3 %) er possjon grunnrentebeskatnng r Spesfkasjon grunnlag utsatt skatt Sammensetnng årets pensjonskostnad: Sammensetnng årets pensjonskostnad: Årets pensjonsopptjenng Årets pensjonsopptjenng Rentekostnad Rentekostnad Forventet kastnng Forventet kastnng Bokført vrknng planendrng Bokført vrknng planendrng Arbedsgvergft Arbedsgvergft Resultatført andel estmatvk Resultatført andel estmatvk Årets beregnede pensjonskostnad Årets beregnede pensjonskostnad ,2 % 3,2 % 2,3 % 2,3 % 2,75 % 2,75 % 2,5 % 2,5 % 4,4 % 4,4 % 4, % 4, % 3,75 % 3,75 % 3,5 % 3,5 % Økonomske utsetnnger: Økonomske utsetnnger: Forventet kastnng Forventet kastnng Dskonterngsrente Dskonterngsrente Årlg lønnsvekst Årlg lønnsvekst Årlg øknng grunnbeløp Årlg øknng grunnbeløp Spesfkasjon grunnlag utsatt skatt Varge drftsmdler Fordrnger Varge drftsmdler Gevnst tapskonto Fordrnger Avsetnnger Gevnst mv tapskonto Pensjonsplktelse Avsetnnger mv Pensjonsmdler Pensjonsplktelse Mndrenntekt Pensjonsmdler Urealsert gevnst/tap tradng Mndrenntekt Urealsert gevnst/tap tradng Grunnlag beregnng utsatt skatt Uttakstlbøyelgheten ordnngen er satt tl 45% på aldersgruppen år. Uttakstlbøyelgheten ordnngen er satt tl 45% på aldersgruppen år. Medlemsstatus per selskapets pensjonsordnng: Medlemsstatus per selskapets pensjonsordnng: Antall aktve: 33 Antall aktve: 33 Antall pensjonster: 33 Antall pensjonster: 33 Utsatt skattedel (3 %) 31 % utsatt skattedel balansen utsatt skattedel balansen Skattekostnad 5-55Skattekostnad Skattekostnad Resultatført skatt på ordnært resultat: Resultatført skatt på ordnært resultat: Betalbar skatt på årets skatteplktge resultat Betalbar skatt på årets skatteplktge resultat Grunnrenteskatt Grunnrenteskatt Naturressursskatt Naturressursskatt Skatt r. tdlgere år Skatt r. tdlgere år Endrng utsatt skatt hht skjellsskjema Endrng utsatt skatt hht skjellsskjema Årets endrng utsatt skattedel grunnrente Årets endrng utsatt skattedel grunnrente Tlleggskatt 212 Tlleggskatt Naturressursskatt tl fradrag årets fellesskatt tl staten - Naturressursskatt tl fradrag årets fellesskatt tl staten Total skattekostnad resultat Total skattekostnad resultat Betalbar skatt årets skattekostnad: Betalbar skatt årets skattekostnad: Ordnært resultat før skatt Ordnært resultat før skatt Permanente skjeller nkl mottatt utbytte Permanente skjeller nkl mottatt utbytte Endrng mdlertdge skjeller Endrng mdlertdge skjeller Grunnlag betalbar skatt resultatregnskapet Grunnlag betalbar skatt resultatregnskapet r tl regnskapet 214 Betalbar skatt på årets skatteplktge nntekt (28 %) Betalbar skatt på årets skatteplktge nntekt (28 27 %) Betalbar grunnrenteskatt (3 % postv grunnrentenntekt) Betalbar grunnrenteskatt (3 31 % postv grunnrentenntekt) betalbar skatt balansen betalbar skatt balansen Frnntekt beregnng grunnrentenntekt Verma Kraftverk Berld Kraftverk Normrente beregnng frnntekt Varge drftsmdler Fordrnger Betalbar skatt 8 541skatt 393 Betalbar Energ Kraft r tl regnskapet 214 Energ Bredbånd Energ Kraft Energ Eendom Energ Bredbånd Effekt elmnerng nterngevnst konsernbdrag Energ Eendom SUM Effekt elmnerng nterngevnst konsernbdrag - konsern Årets skattekostnad: Årets skattekostnad: konsern - morselskap - morselskap Spesfkasjon grunnlag utsatt skatt 1,5 % ,5 % SUM ,5 % Skattekostnad Skattekostnad Mer-/mndrenntekt 6-6Mer-/mndrenntekt Årets endrng fremkommer slk: ,5 % Endrng MER-/MINDREINNTEKT MER-/MINDREINNTEKT INNGÅENDE SALDI Inngående saldo mernntekt Inngående saldo renter mernntekt KORREKSJON MER-/MINDEINNTEKT Korreksjon mndrenntekt 83 ÅRETS BEVEGELSER MER-/MINDREINNTEKT Årets mndrenntekt Årets setnng renter mernntekt Årets setnng/tlbakeførng renter mndrenntekt UTGÅENDE SALDO Utgående saldo mernntekt Utgående saldo renter mndrenntekt 11 2 INNTEKTSRAMME OG AVKTNINGSGRUNNLAG Inntektsramme Avkastnngsgrunnlag

9 Inntektsramme Avkastnngsgrunnlag Avkastnngsgrunnlag r r tl regnskapet Energ 214 Energ r r tl regnskapet Datterselskap Datterselskap 7-7Datterselskap har eerandeler følgende selskap, som alle har retnngskontor Åndalsnes: har eerandeler følgende selskap, som alle har retnngskontor Åndalsnes: Ansk. Eerandel s s Balanseført Ansk. stemmeandel Eerandel s s Balanseført tdspunkt egenkaptal resultat verd mor Frma tdspunkt stemmeandel egenkaptal resultat verd mor Frma Energ Kraft % Kraft Energ Eendom 1 % Eendom Energ Bredbånd % Energ Bredbånd % aksjer datterselskap aksjer datterselskap r tl regnskapet Aksjer, verdpaprer m.v. Aksjer, verdpaprer andeler andeler andre andre etak etak m.v. r tl regnskapet 8 Aksjer, verdpaprer andeler andre etak m.v. Energ 214 Investerng skjer morselskapet, ngen aksjer eller verdpapr underlggende selskap. Investerng skjer morselskapet, ngen aksjer eller verdpapr underlggende selskap. Anleggsmdler Anskaffelseskost Balanseført verd Anleggsmdler Anskaffelseskost Balanseført verd Dverse aksjer Dverse aksjer Mellomværende med selskap samme konsern m.v. - morselskapet Mellomværendemed med selskap selskap samme 9-9Mellomværende sammekonsern konsernm.v. m.v.- -morselskapet morselskapet et har en konsernkonto-ordnng. Samlet nnskudd på konsernkontoordnngen er medtatt som banknnskudd et morselskapet, konsernkonto-ordnng. nngår mellomværende med nnskudd datterselskapene. har en Samlet på konsernkontoordnngen er medtatt som banknnskudd morselskapet, nngår mellomværende med datterselskapene Langsktg drng konsernet Kundedrnger Langsktg drng konsernet Andre drnger nkl. utbytte konsernb Kundedrnger Leverandørgjeld Andre drnger nkl. utbytte konsernb Annen kortsktg gjeld Leverandørgjeld Annen kortsktg gjeld Pantstllelser garanter Pantstllelser Pantstllelser garanter garanter Bokført gjeld som er skret pant lgnende: Gjeld tl kredttnsttusjoner: Bokført gjeld som er skret pant lgnende: Gjeld tlenerg kredttnsttusjoner: et Energ et Bokført verd eendeler som er stlt som skkerhet bokført gjeld: Bokført verd eendeler som er stlt som skkerhet bokført gjeld: Bygnnger, maskner med mer (Berld) Bygnnger, maskner med mer (Berld) Påkrsgarant over Nasdaq med selvskyldner kausjon på kr 1 med pant fast eendom, drnger drftstlbehør. Påkrsgarant over Nasdaq med selvskyldner kausjon på kr 1 med pant fast eendom, drnger drftstlbehør Varge mmaterelleeendeler eendeler Vargedrftsmdler drftsmdler mmaterelle 12 Varge drftsmdler mmaterelle eendeler Datter Maskn, Datter Fallrettgnventar Anlegg Bygnnger, 12 Varge drftsmdler mmaterelle Maskn, eendeler heter lgnende. bygnnger løsøre, tomt Merverd Fallrettg- nventar Anlegg Bygnnger, Anskaffelseskost Datter Energ heter lgnende. bygnnger løsøre, tomt Merverd Tlgang året Maskn, Anskaffelseskost Avgang året Fallrettg-nventar Anlegg Bygnnger, Tlgang året Anskaffelseskost lgnende bygnnger løsøre, heter tomt838 Merverd Avgang året Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akk. skrvnnger Tlgang året Akk. skrvnnger Avgang året Akk. skrvnnger Bokført verd pr Anskaffelseskost Akk. skrvnnger Bokført verd pr Årets skrvnnger skrvnnger Akk Akk. skrvnnger Årets skrvnnger Økonomsk levetd år år år 5- år Bokført verd pr Avskrvnngsplan Ingen Økonomsk levetd 5-15 år 2-75 år 5-2 år 5 år Årets skrvnnger Avskrvnngsplan Ingen I tllegg kommer anlegg under arbed med kr som gjelder utbyggng Herje kraftverk. Økonomsk levetd 5-15 år 2-75 år 5-2 år 5 år I tllegg kommer anlegg under arbed med kr som gjelder utbyggng Herje kraftverk. Avskrvnngsplan Ingen 13 Langsktg gjeld Totalt skrvbare Totalt skrvbare Totalt skrvbare Langsktg Langsktggjeld gjeld I tllegg kommer anlegg under arbed kr slutt. 313 som utbyggng Herje Gjeld som faller mer enn 5 år etter med regnskapsårets Allegjelder eksterne låneopptak gjøreskraftverk. morselskapet. Gjeld som faller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt. Alle eksterne låneopptak gjøres morselskapet. gjeld konsern Energ Langsktg Gjeld tl kredttnsttusjon konsern Gjeld som lån faller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt. Alle eksterne låneopptak Ansvarlg 4 gjøres morselskapet. 4 Gjeld tl kredttnsttusjon Ansvarlg lån 4 4 Energ konsern Fnanselle nstrumenter Følgende rentebyttetale er nngått: Gjeld tl kredttnsttusjon Fnanselle nstrumenter Berld Kraftverk Rentebyttetale med løpedtd tl feb.218 med en4rente I tllegg kommer margn Ansvarlg lån på 2,78%.4 Følgende rentebyttetale er nngått: tl banken. Berld Kraftverk Rentebyttetale med løpedtd tl feb.218 med en rente på 2,78%. I tllegg kommer margn Herje Kraftverk Rentebyttetale med løpedtd tl feb.223 med en rente på 2,75%. I tllegg kommer margn Fnanselle nstrumenter tl banken. banken. Følgende rentebyttetale ertlnngått: Herje Kraftverk Rentebyttetale med løpedtd tl feb.223 med en rente på 2,75%. I tllegg kommer margn Berld Kraftverk Rentebyttetale med løpedtd tl feb.218 med en rente på 2,78%. I tllegg kommer margn tl banken. banken. 14 Aksjekaptal tl aksjonærnmasjon Herje Kraftverk Rentebyttetale med løpedtd tl feb.223 med en rente på 2,75%. I tllegg kommer margn 14 Aksjekaptal aksjonærnmasjon tl banken. Aksjonærene Energ per : Antall Pålydende per Aksjonærene Energ per : 14 - Aksjekaptal aksjonærnmasjon aksjer Eerandel Stemmeandel aksje 14 Aksjekaptal aksjonærnmasjon Antall Pålydende per kommune 6 1 % 1 % 1 aksjer Eerandel Stemmeandel aksje Aksjonærene per : kommune 6 1 % 1 % 1 Antall Pålydende per aksjer Eerandel Stemmeandel aksje kommune 6 1 % 1 % Bundne Bundnemdler mdler 11 Bundne mdler Det er satt mdler på særsklt bankkonto tl skattetrekk, kr Som skkerhet handel råvarer påmdler Nasdaq er det per deponert Default Fund Detfnansell er Energ satt påomx særsklt bankkonto tl skattetrekk, kr nnskudd Som skkerhet Accountmed tl sammen kr Collateral fnansell handel råvarer på Nasdaq OMX er det per deponert nnskudd Default Fund Collateral Account med tl sammen kr I tllegg har selskapet stlt bankgarant krafthandel. Saldo på regnng regulerngskonto fnansell handel råvarer på NDAQ gjennom Markedskraft utgjør per er I tllegg har selskapet stlt bankgarant OMX krafthandel. Saldo på regnng regulerngskonto kr fnansell handel råvarer på NDAQ OMX gjennom Markedskraft utgjør per er kr

10 r 15 Egenkaptal Egenkaptal Egenkaptal 15 Egenkaptal Energ Energ Egenkaptal 1.1 Årets resultat1.1 Egenkaptal Egenkaptal 1.1 Ordnært utbytte Årets Årets resultat resultat Prnsppendrng pensjonsplktelse Ordnært Ordnært utbytte utbytte Egenkaptal Prnsppendrng Prnsppendrng pensjonsplktelse pensjonsplktelse Egenkaptal Egenkaptal et et et Egenkaptal 1.1 Årets resultat1.1 Egenkaptal Egenkaptal 1.1 Prnsppendrng pensjonsplktelse Årets Årets resultat resultat Ordnært utbytte Prnsppendrng pensjonsplktelse pensjonsplktelse Prnsppendrng Egenkaptal Ordnært utbytte utbytte Ordnært Egenkaptal Egenkaptal Aksjekaptal 6 Aksjekaptal Aksjekaptal Aksjekaptal 6 Aksjekaptal Aksjekaptal Annen EK Annen Annen EK EK Annen EK Annen Annen EK EK Bokettersyn skatt - ansvarlg lån Bokettersyn skatt-- ansvarlg - ansvarlg 16 Bokettersyn skatt skatt ansvarlg lånlån Bokettersyn lån Det ble 29 holdt bokettersyn selskapet. Hospørsmål saken er hva som er rktg skattemessg klassfserng det kaptalbeløp kommune har ytet tl Energ As saken henhold hva tl den nngåtte lånetalen. Energ Det Det ble ble holdt holdt bokettersyn bokettersyn selskapet selskapet.. Hospørsmål Hospørsmål saken er er hva som som er er rktg rktg skattemessg skattemessg klassfserng klassfserng vl hevde at kaptalen skal klassfseres som lån kke egenkaptal. I januar 213 gjorde Sentralskattekontoret tak om det det kaptalbeløp kaptalbeløp kommune kommune har har ytet ytet tl tl Energ Energ As As henhold henhold tl tl den den nngåtte nngåtte lånetalen. lånetalen. Energ Energ endrng lgnngen Energ. Et tak som klassfserte kaptaltlførselen som egnekaptal. Dettetak nnebar at vl vl hevde hevde at at kaptalen kaptalen skal skal klassfseres klassfseres som som lån lån kke kke egenkaptal. egenkaptal. II januar januar gjorde gjorde Sentralskattekontoret Sentralskattekontoret tak om om Energ kke fkk fradrag. betalte tak renter på lånet. Sentralskattekontorets tak ble påklaget tl endrng endrng lgnngen lgnngen Energ Energ. Et Et tak som som klassfserte klassfserte kaptaltlførselen kaptaltlførselen som som egnekaptal. egnekaptal. Dette Dette nnebar nnebar at at Skatteklagenemda 18. februar 213 sombetalte gjorde takpå skattesaken 11. jun 214. Energ ble kke gtt medhold Energ Energ kke kke fkk fkk fradrag fradrag betalte renter renter på lånet. lånet. Sentralskattekontorets Sentralskattekontorets tak tak ble ble påklaget påklaget tl tl klagen. 18. har besluttet213 å brnge gjorde skatteklagenemdas tak nn tl rettslg prøvng stevnet sakenkke nn medhold Romsdal Skatteklagenemda Skatteklagenemda 18. februar februar 213 som som gjorde tak tak skattesaken skattesaken jun jun Energ Energ ble ble kke gtt gtt medhold tngrett. klagen. har har besluttet besluttet åå brnge brnge skatteklagenemdas skatteklagenemdas tak tak nn nn tl tl rettslg rettslg prøvng prøvng stevnet stevnet saken saken nn nn Romsdal Romsdal klagen. tngrett. tngrett Oblgasjoner andre andre drnger Oblgasjoner drnger Oblgasjoner Oblgasjoner andre andre drnger drnger I regnskapslnjen "Oblgasjoner andre drnger" nngår følgende poster: regnskapslnjen "Oblgasjoner "Oblgasjoner andre andre drnger" drnger" nngår nngår følgende følgende poster: poster: II regnskapslnjen Egenkaptaltlskudd KLP Pensjonsplktelse Egenkaptaltlskudd Egenkaptaltlskudd KLP KLP Pensjonsplktelse Pensjonsplktelse Konsesjonsgft Konsesjonsgft Konsesjonsgft 18 Konsesjonsgft har tdlgere fått håndsvarsel om tak om kraftgrunnlag, konsesjonsgfter kraft Verma kraftverk. Dette har medført ny etterberegnngtak konsesjongfter peroden Kostnaden rørende har har tdlgere tdlgere fått fått håndsvarsel håndsvarsel om om tak om om kraftgrunnlag, kraftgrunnlag, konsesjonsgfter konsesjonsgfter kraft kraft Verma Verma dette ble tatt regnskapene Samlet setnng balansen peroden utgjør 7,5 mll kroner. kraftverk. kraftverk. Dette Dette har har medført medført ny ny etterberegnng etterberegnng konsesjongfter konsesjongfter peroden peroden Kostnaden Kostnaden rørende rørende Idette tllegg er det gjort setnng 214. dette ble ble tatt tatt regnskapene regnskapene Samlet Samlet setnng setnng balansen balansen peroden peroden utgjør utgjør 7,5 7,5 mll mll kroner. kroner. II tllegg er det gjort setnng 214. tllegg er det gjort setnng

11 Nøkkeltall KONSERN Totalrentabltet Egenkaptalrentabltet Egenkaptalprosent Drftsmargn Lvdtetsgrad1 1,2 14,6 12,2 18,5 13,3 14,1 13,3 5,9 11,2 9,3 1, 14,1 12,3 17,8 1,3 11,4 1, 2,8,2 1,1 41,1 41,2 45,4 45,4 48, 5,5 5,9 51,6 46,5 48, 34,7 38,2 36,1 46,3 37,7 3,8 31,9 19,3 29,5 26,8 1,6 1,6 1,8 1,9 2,1 2, 1,7 1,8 1,3 1,1 Salgsprs egenproduksjon (kr/kwh),23,38,23,42,32,43,35,22,3,26 Skattesats konsern 44% 51% 47% 52% 58% 51% 55% 61% 11% 39% KONSERN Drftsnntekter Drftsresultat Fnanskostnad Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat (MNOK) ,7 25,2 7,4 17,8 7,8 1, 1,9 37,5 6,9 3,6 15,7 14,9 95,7 32,6 5,9 26,7 12,5 14,2 116, 52, 4,7 47,2 24,5 22,7 16,5 38,5 5,6 32,9 18,9 13,9 136,2 4,7 7,3 33,3 17,1 16,2 127,5 39,3 5,7 33,6 18,6 15, 96,5 17,7 6,6 11,2 6,8 4,4 119,9 33,7 5,5 28,2 28,5,3 111,7 27,6 3,4 24,2 9,4 14,8 195,2 52,5 247,7 192,5 72,8 265,3 197,5 72,1 269,6 193,6 99,8 293,4 188,6 94,7 283,4 195,8 95,6 291,5 29,8 9,3 3,1 221, 76,1 297,1 235,2 68, 33,2 266,6 5,6 317,2 Egenkaptal 11,7 Gjeld 146, egenkaptal gjeld 247,7 19,2 156,1 265,3 122,4 147,1 269,6 133,1 16,3 293,4 136, 147,3 283,4 147,3 144,2 291,5 152,8 147,3 3,1 153,2 143,9 297,1 14,9 162,4 33,2 152,4 164,8 317,2 Utbytte eer Egenproduksjon (GWh) 7,4 114,7 44, 1, 131,6 3,5 12, 123, 51,6 11, 124, 39,9 11, 89,7 38,6 8,5 12,7 42,8 8, 126,7 28,2 8, 19,4 32,3 9, 12,2 26,9 Anleggsmdler Omløpsmdler eendeler 4,4 131,5 Salgsnntekter egenprod. (MNOK) 3,8 Totalrentabltet Fornyelse ne7anlegg (MNOK) Investernger ne+anlegg Avskrvnger på ne+anlegg Årsresultat e5er ska5 (MNOK) Salgsnntekter kra7produksjon (MNOK) 25 Salgsnntekter Verma Salgsnntekter Berld

12 Energ meda Nettdrft Dstrbusjon - drft har områdekonsesjon kommune. Dstrbusjonsnettet med 22 kv spennng er tlknyttet sentralnettet Grytten Bø transmatorstasjoner. Bø transmatorstasjon ees drftes, er tlknyttet 132 kv sentralnett Innfjorden. Stasjonen gr reduserte nettap produksjon økt leverngskvaltet området den syner. Den gr så en vss reserve mot det nettet som normalt er synt fra Grytten transmatorstasjon. Vedlkehold nettet utføres på bass tlstandskontroller anbefalnger fra REN. Sk blr en stadg større utdrng kostnad etter hvert som plantefelt med gran vokser, stadg større arealer gror gjen. Høyden på sk hold tl kraftlnjene gjør at det er behov å utvde ryddebeltet på en del streknnger. Energ har samarbed med nteresseorgansasjonene sk- landbruket utarbedet en rammetale erstatnnger tl berørte skeere. Denne rammetalen er tatt bruk både tl tlleggshst tl å hndre nyplantng nært luftlnjer. Fel brudd Total rapportert bruddskostnad (KILE) eget nett 214 er kr % dette var drftsstyrrelser mens 2% var planlagte utkoblnger. Måneden som utmerket seg var august, med høye KILE-kostnader pga. lynskader nettet. Ellers var KILE-kostnadene noenlunde jevnt delt over året. Fel sentralnettet som har medført drftsstyrrelser Energ stt dstrbusjonsnett har 214 påført Statnett en KILE-kostnad på kr Bemannng drft Kr tl beredskap kompetanse er styrende krterer bemannngen. Drftsdelngens admnstratve personell har, tllegg tl drfts- planoppger nett, gatelys bredbånd, ansvar en stor del bedrftens fellesfunksjoner, som lager / nnkjøp, transportmdler bygnngslkehold. I løpet året gkk materalvalteren med pensjon. Stllngen er så langt kke erstattet, men arbedsoppgene er delt organsasjonen. Det er ansatt en ny ngenør, en delt stllng mellom nettdrft tlsyn (DLE). I løpet få år har hele drftsdelngen vært gjennom et generasjonsskfte. Montørstaben er stabl. Ved årsskftet var det 5 ansatte admnstratv 9 utførende funksjon. Vdere er 2 lærlnger under opplærng. Neste nntak lærlng vl bl sommeren 215. Admnstratve system Nettdrftens hoverktøy nnen planleggng dokumenterng er NetBas. I løpet de sste årene har systemet fått en bedret kvaltet, men det gjenstår en del arbed før alt nett er korrekt regstrert. Dette jobbes det med kontnuerlg. ELA benyttes tl arbedsordrehåndterng, oppgeplanleggng rskovurderng. Compass drftssentral- fjernstyrngssystem er under kontnuerlg bedrng utvklng. Prosjekt / nyanlegg 214 Det er bygd 5 km ny høyspent luftlnje mellom Herje Mork. Ekssterende luftlnje var utløpet sn levetd ble revet. Ny-lnja et utført med solerte faselner, som er mndre utsatt fel pga. trepåfall enn blanke lner. Gjennom hyttefeltet på Herje ble lnja lagt jordkabel. Ved Herje kraftverk er det montert en koblngskosk nettlknytnng kraftverket. tunnelen er dmensjonert å overføre lasten som brukes nettet etter tunnelen. Den gamle høyspentlnja over fjellet mellom Sauset Våge er tatt ut drft ferd med å bl revet. Dette var et samarbedsprosjekt mellom Energ Statens vegvesen. Kvartal 1 kom konflkt med en ekssterende nettstasjon. I byggeperoden var denne erstattet med en provsorsk nettstasjon. Integrert Kvartal 1-bygget er det montert en ny nettstasjon, som både syner selve Kvartal 1-bygget det øvrge lspentnettet området. Prosjektet medførte så en omleggng høyspenttraseen ytre rng, som er en del hosynngen tl hele Åndalsnes sentrum. Renvesterng høyspentnettet Rødven er fullført 214. Det er lagt 1,5 km høyspent jordkabel montert 2 nye nettstasjoner, tlhørende lspentnett er bygd om. Nettstasjon Vågstranda stenhugger er bygd om tl nettstasjon på bakken, grenngen fra høyspentlnja er lagt om tl jordkabel. Fordelngstrafo Berld er lagt om tl nettstasjon på bakken synt over en ny høyspent jordkabel. Det er så etablert fber tl Berld den samme traseen. Dette var et samarbedsprosjekt mellom Energ oppstterne på Berld. På bestllng fra Salmar er det bygd fram 22 kv hengekabel tl Lybergsvka montert en ny nettstasjon. Overgang fra deselaggregat tl nettdrft synng oppdrettslokalteten Lybergsvka utløste et økt effektbehov. Anlegget er på det nærmeste ferdg. Ekssterende 1 V synng tl Lybergsvka vl bl tatt ut drft revet. Planleggng nye Grytten koblngsstasjon startet opp 214. Prosjektet gjennomføres 215. Dette er et omfattende prosjekt som krever store ngenørressurser. Planleggng nettlknytnng Nye Verma kraftverk startet opp 214. Teknske løsnnger traseer må være ferdg planlagte før nvesterngsbeslutnng skal tas 216. Dette er et omfattende prosjekt som krever store ngenørressurser. Utskftng mastetransmatorer med plattmarrangement tsetter. Det tas skte på å fullføre prosjektet 215. Drftsmeldnger tl kunder Både drftsstyrrelser planlagte strømstanser har det vært en utdrng å få ut nmasjon tl berørte kunder. Planlagte strømstanser har tradsjonelt vært annonsert sa. Det er kke alle som fanger opp slk annonserng. Ved drftsstyrrelser har mangel på nmasjon ført tl telefonstorm, både tl vakthende på sentralbordet. Ordentlg nmasjon har først kommet ut meda etterkant. Dette har ført tl frustrasjon hos berørte kunder, som kke har fått nmasjon om hva som har skjedd hvor lenge de måtte påregne å være strømløse. Det har så ført tl vanskelge arbedshold vakthende. Det er løpet året nnført SMS-varslng drekte tl berørte kunder. Både varslng planlagte strømstanser faktanmasjon drftsstyrrelser sendes ut på SMS. I tllegg legges nmasjon tløpende ut på Energ Nett sn hjemmesde facebook-sde. Dette har ført tl en merkbar dempng telefonstormen fra berørte kunder. Det jobbes med å strømlnjeme varslngen ytterlgere. Forsynng Vågstrandstunnelen er bygd satt drft. Prosjektet har omfattet etablerng 5 nettstasjoner trekkng 4,5 km høyspentkabler tllegg tl en del ombyggng tlpassng tlstøtende nett. Kabelbndelsen gjennom 22 23

13 Kundeservce Kundeservce Det har vært en lten øknng antall faste nettkunder nneværende år. Antall målepunkt s eget nett per var 515. Innbetalng AvtaleGro efaktura Energ har selv ansvar kontroll med tarffer, bruksvolum, fakturerng med mer. Men å effektvsere fakturerngsprosessen er jobben med å lage, prnte ut sende fakturaene satt ut tl en ekstern samarbedspartner fra 214. Dette fungerer bra, er kostnadsbesparende gr selskapet bedre kontroll med prosessen. Også mye arbedet tlknyttet nndrnger besørges en ekstern leverandør samarbed med Energ. Dette samarbedet fungerer bra, har fått redusert våre tap fra kunder med dårlg betalngsevne. Energ har tlrettelagt sne kunder slk at fakturamottak/betalng kan skje gjennom vanlg gro, e-faktura, Avtalegro /eller e-postfaktura. Målerlesng Energ har tlrettelagt lesnnger på flere ulke måter. Dette kommer nn både gjennom telefon-automat, sms «dn sde» på våre hjemmesder. Det er tsatt en del kunder som rnger nn lesnger manuelt. Det er et mål å mnmere manuelle telefon lesnnger da dette krever en del ressurser. Tltak sees mdlertd opp mot det faktum at dette vl være et tlbakelagt kapttel den dagen AMSmålere er på plass. Det vl være ekstra vktg å være ajour her framover mot nnfø- rng AMS, med bytte alle målere nettet. Dette å unngå tunge oppgjørsprosesser mot kunder målerbyttet. Avanserte måle- styrngssystemer (AMS) NVE har pålagt at alle stand-målere skal byttes ut med AMSmålere nnen 1. januar 219. Fordelen er at dsse tløpende oversender strømbruket noe som enkler stuasjonen både nettselskap kunder. I tllegg er ambsjonen at nfrastruktur som bygges ut skal bdra tl bedre leverngsskkerhet lere totalkostnader på skt. Produksjon ÅRSRAPPORT PRODUKSJON Herje 214.Kraftverk:( sde 22) Verma Kraftstasjon: ( gjennomlesng rettng) Produksjonen 214 ble Verma 67,3 GWh. Verma har så år fungert bra. Utenom vanlg lkehold måtte v påkraftstasjon: høsten stoppe tappe ned rørgata på grunn Verma lekkasje. Produksjonen 214 ble Verma 6737,2 MWh. Utbyggng Herje ble tatt generalsamlng mars. Detaljplaner byggng Herje ble utarbedet med noen endrnger fra konsesjonssøknad. Den største endrngen er at rørgate veg er flyttet på andre sden Herjeelva. Pga endmåtte detaljplan mljø da landskap Verma har så år fungert bra. Utenom vanlg lkehold måtte rngene v på høsten stoppe tappe ned rørgata det var ut på en Detstor er skftet spennngsregulatorer generator 1 2, mannenklet hørngsrunde. Etter hørngsrunden ble alle planer lekkasje på en skjøt(ekspansjon). I skjøten måtte v legge nn nye paknnger. skap harspennngsregulatorer satt drft utstyret. Det monterngsargodkjent. Før anleggsarbedet DetfraerABB skftet meste generator 1 2, mannskaputbyggngen fra ABB har satt drft utstyret. Det meste startet ble det bedet ble utført eget holdt nmasjonsmøte på grenda huset på Holm. Avtaler med monterngsarbedet ble mannskap. utført eget mannskap. Energ har sammen med 1 andre netteere Møre Romsdal nngått et prosjekt-samarbed om nnførng AMS, kalt Smart Strøm Nordvest. Prosjektet besørger et felles nnsamlngssystem målerverder samt håndterng dsse. Leverandør datasystem ble valgt 213. I første halvår 215 venter man å ha valgt leverandør målere samt selskap som skal besørge montasje dsse. PRODUKSJON VERMA KRAFTSTJON (GWh) Utbytte målere kan ventes å skje en gang peroden , hengg montasje-selskapets ønskede rekkefølge.! Det Lokale El-tlsyn De fleste e-verk / nettselskaper er med hjemmel tlsynsloven pålagt å føre tlsyn nnen stt synngsområde. Det lokale el-tlsyn e-verket / nettselskapet er der en del det offentlge tlsynsapparatet el-skkerhet utøver tlsyn under DSB s admnstrasjon. DLE Utfører stt tlsyn etter rammer fra DSB er pålagt å rapportere tl regonen om planlagte tlsynsaktvteter resultater. DLE har 214 bestått en person. Den ledge stllngen som tlsynsngenør har vært ubesatt så 214, men det er nå ansatt en ny medarbeder som skal fungere 5 % på tlsyn. Han tltrer slutten jun 215. For å kunne oppfylle tlsynsplanen 214 har v kjøpt 155 tlsyn et sakkyndg selskap. Det er brukt ca. 1 månedsverk på tlsynsvrksomheten, resten tden er brukt tl dverse andre gjøremål bndelse med kundeservce, måler-montasje/-bytte/-kontroll, nmasjonsarbed o.a. Tlsynsvrksomheten er utført etter de førnger som er lagt tlsynsplanen 214. Fokus tlsynet 214 har vært på nye anlegg perodske kontroller, samt vrksomhetstlsyn 366 tak (rapporter) er skrevet ut 214, dsse deler seg på bolger, nærngsvrksomheter, jordfelmeldnger dv. kommunale anlegg. Tlveksten nye anlegg har år vært holdsvs stor, dette skyldes bl.a. Skorgedalen hyttefelt som har fått strøm, samt byggng Kvartal 1. Noen få anlegg har bltt stengt på grunn at de kke lenger er bruk. Inmasjon om el-skkerhet tl skoler, tl eldre hjelp hjemmehjelpen hjemmesykepleen, er utført som tdlgere. PRODUKSJON BERILD KRAFTVERK (GWh) ! Nye Verma Kraftverk: berørte grunneere er nngått. Ved årets slutt ser det ut tl at Nye Verma Kraftverk: Konsesjonen byggng nytt Verma kraftverk ble gtt den oppsatt fremdrftsplan vl holde slk at det blr oppstart kraftherje Kraftverk: Det har vært jobbet med planer om nyelse verket ma 215. Utbyggng Herje ble med tatt generalsamlng Konsesjonen byggng nytt bleomfattengtt den Det har vært jobbet planer om nyelse mars. Detaljplaner Verma helt tlbake fra Det harverma vært kraftverk lagt ned et endrnger fra konsesjonssøknad. Den største er at rørgate Verma helt tlbake fra Det har vært lagt ned et omfattende arbed over mange år å få den konsesjon somendrngen nå de arbed over mange år å få den konsesjon som nå e- Planer Klfossen endrngene måtte detaljplan mljø landskap ut på en enklet hø elgger. Grunneere på Verma blr berørt utbyggnga per brev etbyggng eget orenterngsmøte, samt lgger. Grunneere på Verma som som blr berørt utbyggnga erer orentert Konsesjonssøknad nytt kraftverk Klfossen utbyggngen godkjent. Før anleggsarbedet startet ble det ble holdt n på befarng oktober 214, så kommune deltok. vdere nnledet et samarbed medi Jernbaneverket orentert per brev et egetder orenterngsmøte, samt på befa-v har sendt tl NVE 11.september var det befarng med med berørte grunneere er nngått. Etter anbudsrunden ble følgende entr bndelse nyder kryssng jernbanen Sletta. Tlbudsespørsel om konsulenttjenester var utsendt ute slutten rng oktobermed 214, så kommune deltok. V har NVE, Fylkesmann Fylkes kommunen Klfossen. kraftstasjon vdere dammer. Busengdal Transport rørgateved veger. S året. Tdlg 215 skal det velges konsulent jobbes vdere med detaljplaner. Det prosjekterngsarbedet vdere nnledet et samarbed med Jernbaneverket bndelse utgangen året harrørbruddventl v kke fått noe på søknaden. Brødrene Dahl svar ståldeler tl nntak regulerngsd tsetter nå fram mot nvesterngsbeslutnng byggestart våren 216. med ny kryssng jernbanen Sletta. Tlbudsespørsel om fremdrftsplan vl holde slk at det blr oppstart kraftverket ma 21 konsulenttjenester var utsendt slutten året. Tdlg 215 skal Sammendrag: detberld velges Kraftverk: konsulent jobbes vdere med detaljplaner. Det Samlet produksjon Verma Berld ble 214 på 12,2 Planer Klfossen Produksjon 214 ble Berldtsetter 3487,1 MWh. vdere prosjekterngsarbedet nå fram mot nveste- GWh. Vnteren 213/214 var snødybden Vermevatn ca,3.ble sendt byggng nytt kraftverk Klfossen Multconsult var våren revurderng Konsesjonssøknad Innfjorden 213. Endelg rapport er ennå kke rngsbeslutnng engasjert byggestart 216. våre vassdragsanleggmeter årsskfte. Luken Vermevatn ble helt stengt 22.aprl befarng med NVE, Fylkesmann Fylkes kommunen ute Klfos mottatt. dasvar var på vannstanden,17 meter over LRV snødybden ca.,7. søknaden. Utbedrng tunnelportal etter stenras er utført, her er betongtak sterket nngangsport tl tunnel andret. Berld Kraftverk: Tappesesongen fra Vermevatn begynte 8. september, da var Arbedet utført Betongpartner. Plass uten kraftstasjon er asfaltert, arbed utført J.O.Moen. Produksjon 214 ble Berld 34,9 GWh. vannstanden 2,85 meter over LRV. 214 var et tørt år med lte Multconsult var engasjert revurderng våre vassdragsan- snø fjellet. Maks snødybde som ble målt Vermedalen var ca I februar ble omarbedet løpehjul Berld 2 montert vrknngsgradsmålnger utført. De nye legg Innfjorden 213. Endelg er ennå kke mottatt. 1 Sammendrag: meter.som Vedvar årsskftet, var beholdnngen magasnevrknngsgradsmålngene vserrapport nå at aggregatet holder de garantverdene satt kontrakt. Utbedrng tunnelportal etter stenras er utført, her er betong- ne, vannstander fra HRV: Vermevatn 3,65, Langvatn,81, Samlet produksjon Verma Berld ble 214 på 12,2 GWh. Vnte tak sterket nngangsport tl tunnel andret. Arbedet Sjøbolet -1,7 årsskfte. Taskedalen -1,8 meter.,3. meter Luken Vermevatn ble helt stengt 22.aprl (tle utført lokal entreprenør. Plass uten kraftstasjon er asfal snødybden ca.,7. Tappesesongen fra Vermevatn begynte 8. septemb 214 var et tørt år med lte snø fjellet. Maks snødybde som ble målt V tert var beholdnngen magasnene, vannstander fra HRV: Verm Taskedalen -1,8 meter. I februar ble omarbedet løpehjul Berld 2 montert vrknngsgradsmålnger utført. De nye vrknngsgradsmålngene vser nå at aggregatet holder de garantverdene som var satt kontrakt.!

14 Annen vrksomhet Arbed andre handel Drftsdelngen utfører en del oppger uten nettvrksomheten. I hosak gjelder dette etablerng byggestrøm, reparasjoner på prvate anlegg mndre oppdrag med spesalutstyr som lftbl pressng rør under veg. Energ Kraft har vklet salget varmepumper, montasjeaktvteten bndelse med dette begrenser seg nå kun tl et beskjedent antall servceoppdrag på tdlgere monterte anlegg. Offentlg belysnng Det er regstrert 2425 veglysarmaturer kommunen, hvor 1455 på kommunale veger, 699 på fylkesveg 271 på rksveg. Anleggene er stor grad ntegrert med andre lspentanlegg, der vanskelg å sklle eermessg fra det ordnære lspentnettet. Av den grunn står som eer drftsansvarlg. kommune dekker totale kostnader med drft henhold tl tale. Det har lten grad bltt etatt nyelser anleggene, 15 lampene er kvkksølvdamplamper som går ut produksjon løpet kort td. Lampene må skftes tl mer energeffektve eller fjernes fra nettet løpet få år. Det pågår en prosess mot kommune å klare melt eerskap ansvar belysnngsanleggene på kommunale veger. Notater Bredbånd startet 1999 utbyggng nfrastruktur bredbånd. Det satses hosakelg på fber, men det er så bygget en del radobaserte bndelser mot lokasjoner der fber blr kostnadskrevende. Drftsdelngen bstår med utbyggng, alle utbyggnger dstrbusjonsnettet blr det vurdert om det skal bygges felles anlegg med fber, eller rør fremtdg fber. Lspent kabler med ntegrert fberrør er standard utbyggng lspent delngsnett. Rene fberanlegg en del bolgfelt er bygget eksterne entreprenører. Det er etablert fberbndelse tl vktge koblngsanlegg kraftverk styrng dsse. Bredbånd nfrastruktur som dsponeres lees ut tl datterselskapet Energ Bredbånd henhold tl tale mellom selskapene. Investernger bredbåndsnfrastruktur (MNOK) Fordelng gatelys - totalt 2455 punkter Kommunal ve Fylkesve Rksve 11 % 29 % 26 6 % 27

15 MAGS Arbed med rørgate fra nntak Myrset tl vårt nyeste anlegg, Herje kraftverk. Energ - Øran Vest - 63 Åndalsnes Tlf.:

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2014

Styrets beretning pr. 30.06.2014 (2 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE Styrets beretnng pr. 30.06.2014 BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. Danca PensjonsforskrngAS oppnådde pr. 30.06.2014: VART MORSELSKAP DANICA PENSION

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Styrets. Styret. Styrets beretning

Styrets. Styret. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styret s vrkhet ledes styret samsvar aksjelov, vedtekte galsamlngs vedtak. Styret består 5 lemm 1 obsvør. 1 styrelem obsvør velges blant anste. Obsvør varalem styrelem valgt de anste.

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS Bondeungdomsaget BUL HOVUDLAGET RESULTAT Inntekter: Rekneskap 214 Budsjett 214 Rekneskap 213 Framlegg budsjett 215 Medlemskontngent 243 425 23 244 85 23 Andre egne nntekter 2 66 25 129 25 15 Momskompensasjon

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Sandnessjøen

ÅRSBERETNING 2013. Sandnessjøen ÅRSBERETNING 2013 Astahaug Sandnessjøen havnevesen KF havn FORORD Astahaug havnevesen KF (AH) hadde et travet år 2013, med mange krevende oppgaver. Aasta Hansteen AH a ned et betydeg arbed å utarbede en

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer