Årsrapport BN Boligkreditt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS"

Transkript

1 Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS

2 innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper Bankinnskudd Skatt/midlertidige forskjeller Ytelser til ledende ansatte og styret Godtgjørelse til revisor Aksjonærer Inntekter, kostnader, fordringer og forpliktelser med nærstående selskaper...7 [ 2 ]

3 ÅrsBErEtNiNg 2007 lovendring i finansieringsvirksomhetsloven som omhandler obligasjoner med fortrinnsrett med tilhørende forskrift trådte i kraft med virkning fra 1. juni BN Boligkreditt AS har med virkning fra 10. april 2007 konsesjon fra Kredittilsynet som kredittforetak. Selskapet er et heleid datterselskap av Bolig- og Næringsbanken ASA (BNbank). BN Boligkreditt AS er BNbank konsernets selskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. BN Boligkreditts strategi er å erverve boliglån til personkunder hvor lånene er sikret med pant innenfor 75 prosent av verdigrunnlaget på boligen. BNbank vil være salgskanal for selskapets boliglån. det har ikke vært ervervet boliglån i 2007, selskapet har derfor ingen eksponering av kredittrisiko pr I løpet av 2007 ferdigstilte BN Boligkreditt et obligasjonsprogram med total ramme på EUR 5 milliarder. det er ikke utstedt obligasjoner under dette programmet. Ratingen av låneprogrammet er viktig for BN Boligkreditts fremtidige innlånsvilkår, og selskapet engasjerte Moody s med tanke på ratingen av selskapets obligasjoner med fortrinnsrett. Gitt erverv av en spesifisert portefølje av boliglån fra BNbank har obligasjonene oppnådd Aaa rating fra Moody s. det er fem ansatte i BN Boligkreditt AS. disse har delt ansettelsesforhold med BNbank. det benyttes felles administrasjon og tjenester knyttet til boliglånsporteføljen med BNbank. Selskapet har hovedkontor i trondheim. det er ikke utbetalt noen godtgjørelse til styret i Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet skal være en arbeidsplass med likestilling mellom kvinner og menn. det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av selskapets fem ansatte er én kvinne. det tilstrebes balanse mellom kvinner og menn på alle stillingsnivåer. Selskapets virksomhet er ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljø. Styret foreslår at underskuddet på kr blir dekket av annen egenkapital. Selskapet har mottatt konsernbidrag fra BN- Bank på kr etter skatt. Selskapet har ved årsskiftet fri egenkapital på kr , og en bokført egenkapital på kr Selskapets underskudd i 2007 skyldes oppbygging av virksomheten og etableringskostnader før selskapet har inntjening fra utlånsvirksomheten. Selskapet har i januar 2008 ervervet en portefølje med boliglån på NoK 9,2 milliarder. Ervervet er finansiert av BNbank gjennom en kapitalforhøyelse, ansvarlig lån og ordinær lånekapital. BN Boligkreditt planlegger å finansiere store deler av denne utlånsmassen langsiktig gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Fra sommeren 2007 har det vært uro i finansmarkedene, med særlig oppmerksomhet på kredittrisiko. prisdifferansen mellom obligasjoner med høyere og lavere kredittkvalitet har økt som følge av uroen. Selskapet vil følge utviklingen i markedet løpende med tanke på tidspunkt for låneopptak og ulike innlånsstrategier. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 [ 3 ]

4 resultatregnskap millioner kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 0 0 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter lønn og generelle administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader driftsresultat før tap på utlån tap på utlån 0 0 driftsresultat etter tap på utlån Skattekostnad Årsresultat BalaNsE pr millioner kroner Note Eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Aksjekapital opptjent egenkapital Sum egenkapital påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital pantstillelser og garantiansvar 0 0 [ 4 ] BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007

5 Endring i egenkapital Aksje- Annen innskutt annen Sum Millioner kroner kapital egenkapital egenkapital egenkapital Balanse Utbetalt utbytte for Kapitalforhøyelse Årets resultat Balanse Utbetalt utbytte for Årets resultat Mottatt konsernbidrag herav brukt til dekning av underskudd Balanse kontantstrømanalyse Millioner kroner Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resulat før skattekostnad Utbetalinger til leverandører for varer og tjenester Utbetalinger av skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 0 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og fordringer på sentralbanker pr Beholdning av kontanter og fordringer på sentralbanker pr [ 5 ]

6 Noter til regnskapet 1. regnskapsprinsipper Selskapsregnskapet avlegges ved anvendelse av forenklede IFRS-bestemmelser som beskrevet i regnskapslovens 3-9, femte ledd. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld er vurdert henholdvis etter laveste og høyeste verdis prinsipp. Skatt Skatt periodiseres som en kostnad uavhengig av betalingstidspunktet. Skattekostnaden reflekterer således årets og fremtidig betalbar skatt som følge av årets aktivitet. Skatt som ventes utlignet på årets resultat inngår i årets skattekostnad og benevnes betalbar skatt. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom rapporterte skattemessige og regnskapsmessige resultater som vil utlignes i fremtiden. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller innenfor samme tidsintervall vurderes mot hverandre. Eventuelle netto utsatt skattefordel føres opp som en eiendel i balansen når det er sannsynlig at de skattereduserende forskjellene vil kunne realiseres. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. 2. Bankinnskudd Bankinnskudd kr er innskudd på BNkonto i Bolig- og Næringsbanken ASA. Renter på innskudd i morselskapet utgjør kr Skatt/midlertidige forskjeller Det er ingen midlertidige forskjeller i regnskapet pr og Beløp i kroner Betalbar skatt For lite avsatt tidligere år Endring utsatt skatt/skattefordel Skattekostnad Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Betalbar skatt/endring utsatt skattefordel Selskapet har mottatt konsernbidrag tilsvarende skattemessig underskudd i [ 6 ]

7 4. Ytelser til ledende ansatte og styret Det er 5 ansatte i BN Boligkreditt AS, som har delt ansettelsesforhold med Bolig- og Næringsbanken ASA. I 2007 utgjør dette 0,5 årsverk. Det benyttes felles administrasjon og tjenester med Bolig- og Næringsbanken ASA. Dette følger av avtale med BNbank. I forbindelse med erverv av utlån vil det bli inngått en egen management avtale. Det er for denne administrasjonen i 2007 fordelt henholdsvis kr og kr for lønnskostnader, inkl arbeidsgiveravgift og annen administrasjonskostnad. Ansatte med delt arbeidsforhold inngår i pensjonsordningene til Bolig- og Næringsbanken ASA. Daglig leders andel av lønnskostnader er kr Det er ikke utbetalt noen godtgjørelse til styret i Godtgjørelse til revisor Ordinært revisjonshonorar lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Honorar for annen bistand Sum godtgjørelse til valgt revisor ( inkl mva) Honorar for annen bistand vedrører i hovedsak diverse juridisk bistand. 6. Aksjonærer Aksjekapitalen består av aksjer pålydende kr Bolig- og Næringsbanken ASA eier 100% av aksjene i BN Boligkreditt AS. BN Boligkreditt AS inngår i konsernregnskapet til Bolig- og Næringsbanken ASA som er tilgjengelig på 7. Inntekter, kostnader, fordringer og forpliktelser med nærstående selskaper Renteinntekter Bolig-og Næringsbanken ASA Morselskap Fordringer pr Bolig-og Næringsbanken ASA Morselskap Gjeld pr Bolig-og Næringsbanken ASA Morselskap [ 7 ]

8 BN Boligkreditt AS Onr [ 8 ]

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 2. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2009 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer