Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell"

Transkript

1 Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte prosjektgruppa 4. desember 2013 Oppdatert 7. februar 2014 etter hørngsrunde foretaksgruppen Helse Nord Oppdatert etter drektørmøte 13. jun 2014 av RSA Vedlagt styresak for Innkjøpsstrateg, styremøte Helse Nord RHF 27. august 2014

2 Innhold 1 Beskrvelse av valgt modell Kategorer Grensesntt mot HINAS Ansvars- og rollebeskrvelser Kategorteam Egenskaper Ansvar og fullmakt Kategorledere Funksjonsteam Funksjonsteam Innkjøpsrådgver/teamleder Styrngsgruppe anskaffelsesprosessene Spesalsert støtte Regonalt nnkjøpsforum Rapporterngsstruktur Avvk og avvksoppfølgng Kompetansebehov Jurdsk og nnkjøpsfaglg kompetanse Prosjektkompetanse Lederkompetanse Referansedokumenter Vedlegg

3 1 Beskrvelse av valgt modell Styret Helse Nord RHF ble styresak /5 orentert om prosjektet kategorstyrt organserng av anskaffelsesvrksomheten Helse Nord. Anbefalngene er kategorstyrt organserng av anskaffelsesvrksomheten basert på prosjektgruppens rapport, tlleggsutrednngene, uttalelsene fra helseforetakene med styrebehandlng og styrngsgruppens tlrådnng. Styrngsgruppa for kategorstyrngsprosjektet behandlet foreløpg organsasjonsplan møte 19. januar 2012 og tok den foreløpge planen tl orenterng. Styrngsgruppas øvrge nnspll pr 24. ma 2012 tl organsasjonsplanen er nnarbedet forelggende plan. Det overordnede målet med kategorstyrng av nnkjøp er å etablere strateger som varetar helseregonens fremtdge behov for varer og tjenester. Hovedmålet kan operasjonalseres tl to delmål: Alle nnkjøpene Helse Nord skal deles defnerte kategorer. Kategorstyrng skal g overskt og kontroll over samlet nnkjøpsvolum helseregonen. Dette skal hjelpe hver enkelt enhet tl å opptre korrekt forhold tl norsk lov og nterne rutner. Det skal etableres kategorstrateger for hver enkelt underkategor. Kategorstrategene skal etableres samarbed med fagmljøet foretakene, og skal dentfsere satsnngs- og forbedrngsområder nnen kategorene. Gjennom kategorarbedet skal helseregonen få en god utnyttelse av ressursene nnenfor den enkelte kategor, samt økt spesfkk kompetanse nnenfor hver kategor fra anskaffelsesavdelngen. I en kategorstyrt nnkjøpsmodell grupperes alle anskaffelser av varer og tjenester kategorer, basert på at varene og tjenestene en eller flere dmensjoner er beslektet ut fra bruksområde, kompetansekrav, markedsmessge forhold etc. Kategorlederne vl faglg og organsatorsk bl underlagt HNRHF og ansvaret for å utforme strateger, handlngsplaner, gjennomføre felles tlbudskonkurranser, nngå kontrakter, mplementere og forvalte avtaler nnenfor de ulke kategorer vl således bl lggende på regonalt nvå. Faglg ansvar nnebærer at Helse Nord RHF skal utarbede kategorstrategene og følge opp at strategenes aksjonsplaner blr gjennomført henhold tl nnhold og frster. Helse Nord RHF skal løse faglg uenghet mellom foretak om kategorstrategene, eller tlknytnng tl enkeltanskaffelser hvor styrngsgruppen kke kan fnne en omforent løsnng, jf. samarbedsavtalen. Alle helseforetakene må sette av fagressurser tl kategorarbedet. Dette er nødvendg for å lykkes med sentralstyrt nnkjøp gjennom kategororgansert anskaffelsesvrksomhet. 3

4 Fgur 1 vser organserngen Helse Nord RHF (Innkjøpsfaglg representert ved seksjonsleder nnkjøp) Formell styrngslnje Faglg styrngslnje Spesalsert støtte L Innkjøpsleder, ed av HFene Innkjøpskonsulent, ed av HFene Kategorlederteam K K Kategorleder, ed av RHFet Innkjøpsforum med mandat fra HFene Kategorteam 1 Kategorteam 2 Kategorteam 3 Kategorteam 4 Kategorteam 5 Kategorteam 6 Kategorteam 7 Kategorteam 8 Kategorteam 9 Kategorteam 10 F nl n Fnnmarkssykehuset HF L Unverstetssykehuset Nord-Norge HF U N U CL Nordlandssykehuset HF L Helgelandssykehuset HF L Sykehusapoteket Nord HF L Helse Nord IKT Fgur 1 Ressursdsponerngen mellom foretakene og arbedet som skal gjøres kategorstyrt organserng av anskaffelsesvrksomheten avklares gjennom god planleggng og prorterng av nnkjøp foretakene, basert på samarbedsavtalen mellom RHF og HFene. Dette nnebærer: Utarbedelse av kategorstrateger og handlngsplan som behandles av nnkjøpsforumet og godkjennes av RHF. Alle ressurser kategorteamene med unntak av kategorleder, ees lokalt og avgs helt eller delvs fra helseforetakene tl arbed med kategorstyrt nnkjøp. HNRHF har ledelsesmessg ansvar på tvers av foretaksgruppen for samtlge kategorer. HFene er forplktet gjennom samarbedsavtalen tl å frg ressurser tl strategsk og operatvt samarbed på tvers av foretakene. Kategorledere leder og styrer kategorene på vegne av hele regonen og rapporterer tl nnkjøpsleder HNRHF. Organserngen skal nnføres gradvs henhold tl prosjektplan. 4

5 Fgur 2 vser organserngen med kategorteam og funksjonsteam: Kategorleder Kategorleder Kategorleder Kategorleder Kategorteam Kategorteam Kategorteam Kategorteam Funksjonsteam Funksjonsteam Funksjonsteam Funksjonsteam Funksjonsteam Funksjonsteam Funksjonsteam Funksjonsteam Funksjonsteam Funksjonsteam Fgur Kategorer Det enkelte kategorteam skal ved oppstart av kategoren foreta prorterng mellom underkategorene, en mer konkret gjennomgang av nnholdet basert på vurderng av struktur og status på kategoren, nternanalyse, eksternanalyse, strategsk possjon og veen vdere. Kategorteamet skal gjennom arbedet svare på hvlke strategske tltak som vl være formålstjenlg forhold tl behovene som man forventer tden fremover. For den enkelte underkategor skal det forelgge en begrunnet strateg- og handlngsplan for anskaffelser nnen den enkelte kategor. Aksjonsplanen skal være operasjonell og konkret formen, både for de tltakene som det vl ta lengre td å realsere og de tltakene som raskt kan settes verk. Kategorstrukturen vl kunne bl justert basert på nasjonalt samarbed med grunnlag behov for felles sortment nnen avtaleområdene, speselt nnen de områdene som henhold tl nasjonale planer skal samordnes. Kategorstruktur Nr Kategor 01 Helsetjenester 02 Legemdler 03 Prehosptalt 04 Laboratorefag 05 Bldedagnostkk 06 Medsnske og krurgske fag 07 Forvaltnng, drft, vedlkehold og utvklng 08 Transport 09 IKT 10 Admnstrasjon Tabell 1 5

6 2 Grensesntt mot HINAS I en kategorstyrt nnkjøpsmodell vl anskaffelsene nnenfor en kategor kunne foregå på lokalt, regonalt og /eller nasjonalt nvå. HINAS har ansvaret for gjennomførng av nasjonale anskaffelser, basert på strateger og planer som er forankret RHFene. Regonene er enge om å etablere en felles kategorstruktur. Kategorteamene har ansvar for å g nnspll strateg- og planprosessen gjennom RHF. Kategorleder og kategorteamet må sn planleggng forholde seg tl de nasjonale planene og anskaffelsene, og påse at avtalene mplementeres og forvaltes HFene henhold tl enhver td gjeldende nasjonale samhandlngsrutner. 3 Ansvars- og rollebeskrvelser Det etableres kategorteam hovedsak for hver underkategor. En kategorleder kan være leder for flere kategorteam basert på underkategorene. Det opprettes funksjonsteam under hver kategor som skal ansvaret for gjennomførng av anskaffelsesprosesser. 3.1 Kategorteam Hver hovedkategor skal styres av en kategorleder med støtte av et eller flere kategorteam avhengg av underkategorenes sammensetnng. Kategorteamene er bl.a. ansvarlg for å: Utarbede og mplementere kategorstrateg(er) og handlngsplan(er) for de respektve kategorer. Gjennomføre analyser av den forretnngsmessge betydnngen av tjenester og vareartklene som skal anskaffes, og grad av komplekstet leverandørmarkedet. Resultatene av dsse analysene skal g grunnlag for beslutnng om hvlken av de fre hovedstrateger som velges for kategoren eller underkategoren. o Hovedstrateger: Volumprodukter Strategske produkter Ikke krtske produkter Flaskehalsprodukter Strategen har verd for å utarbede handlngsplaner og nnkjøpsplaner. Gjennom dette gjennomføres kvaltatve og kostnadseffektve nnkjøp. Vdere etableres det funksjonsteam som gjennomfører anskaffelsene henhold tl den regonale nnkjøpsprosessen. Fgur 3 på neste sde beskrver modell for grupperng av kategorer: 6

7 Fgur Egenskaper Kategorteamene tlpasses behovene gjeldende kategor. Kategorteamene har følgende egenskaper: Kategorteamene er tverrfaglg sammensatt: o Tverrfaglghet og kompetansebehov skres ved at leder har med seg en strateg for fagområdet fra hvert av foretakene teamet. o Tverrfaglghet skal skre en tett og samtdg ntegrasjon mellom alle relevante fagområder for den enkelte kategor. o Kategorleder kan tllegg ha med seg en eller flere fagrepresentanter fra funksjonsteamene kategoren hvs dette vurderes som nødvendg, avhengg av hvor kompleks kategoren er. Det vesentlge er å bruke tlgjengelg spsskompetanse. Kategorteamene har en leder, som hovedregel vl være nnkjøper. Kategorteamene er permanente enheter. Møtefrekvensen kan varere fra få ganger året, tl flere ganger uken, avhengg av behov. Lnjene avgr ressurser tl kategorteamene Ansvar og fullmakt Ledelsen den enkelte vrksomhet er ansvarlg for at anskaffelser av varer og tjenester støtter opp under de mål som er satt for vrksomheten og foretas samsvar med gjeldene lover og regler. Ansvaret for dette kan kke delegeres, men leder kan delegere nødvendg fullmakt tl lavere nvå organsasjonen som skrer at ansvaret blr varetatt på en betryggende måte. Kategorteamene skal ha fullmakter tl å utarbede strateger, handlngsplaner, prosjektplaner, gjennomføre Helse Nord sne anskaffelser, mplementere, forvalte, måle progresjon på målsetnnger og rapportere nnenfor den respektve kategor. Kategorteamets rolle er overordnet funksjonsteamets. 7

8 Blant arbeds- og ansvarsområdet tl kategorteamene er: Opparbede og forvalte en faktabasert overskt over status for den respektve kategor på vegne av foretaksgruppen, herunder (men kke begrenset tl): o Nøkkeltall (nnkjøpsvolum pr foretak/ produkt / leverandør) o Status og planer for kategoren både regonen, og for hvert enkelt HF o Avtaledeknng og lojaltet o Fastsette behov for eventuelle underkategorer og organsere dsse Følge opp kjernevrksomheten nnenfor kategoren, og utvkle og vedlkeholde overskt og beskrvelser av kjernevrksomhetens behov Etablere og vedlkeholde leverandørmarkedsanalyser Etablere og vedlkeholde kategorstrateger og handlngsplaner Fordele operatvt anskaffelsesarbed tl funksjonsteam forbndelse med faktske anskaffelser hvor fremdrfts- og resultatrapporterng baseres på prosjektplan og busness case. G nput tl årsbudsjett- og langtdsplanarbedet hvert enkelt foretak, samt regonen som helhet. Vurdere om anskaffelser bør gjennomføres på nasjonalt, regonalt eller lokalt nvå. Kategorteamet skal stå sentralt arbedet med standardserng. Avhengg av kategorens natur kan kategorteamet selv fungere som funksjonsteam, eventuelt at kategorleder enkelte avtaleetablernger også fungerer som leder av funksjonsteamet. Kategorteamet skal bygge opp og dele sn nnkjøpsfaglge kompetanse. Kategorteamene vl stor grad ha sammenfallende arbedsform, men ulkt behov for møtefrekvens. Enkelte team vl ha behov for en jevnlg aktvtet med relatvt hyppge møter. Det enkelte team må selv å beslutte hvlken arbedsform som er hensktsmessg, nnenfor rammene av mandat og krav som stlles tl teamene. Kategorteamet vl produsere en rekke vktge leveranser som enten funksjonsteam, fagmljøer eller foretaksgruppens ledelse vl kunne ha nytte av: Funksjonsteamene vl ha nytte av: Bedre beslutnngsgrunnlag o Nøkkeltall o Budsjetter Bedre analyser av markeder og leverandører Økt hastghet behovsverfkasjonsfasen gjennom dedkerte fagressurser og oppbyggng av behovsbblotek Bstand tl rekrutterng av ressurser med kompetanse som bdrar tl gjennomførng av gode anskaffelser. Kategorteamet vl også kunne gjøre endrnger funksjonsteam hvs dsse er galt sammensatt. 8

9 Ledelsen foretaksgruppen vl ha nytte av: Økt gjennomførngskraft regonal standardserng. Etablerng av tydelge målsettnger og overordnete strateger for kategoren. At kategorledere har nødvendge fullmakter for å skre at nødvendge tltak blr gjennomført, og at målsettngene nås. At avtalelojaltet følges opp, og at eventuelle brudd på regelverk følges opp. At noen har kontroll med alle anskaffelser, og dermed kan stoppe anskaffelser som kke er tråd med kategorens strateg. Fagmljøene vl ha nytte av: Et nettverk mellom ulke fagmljø og nnkjøpsmljøet nnenfor kategoren. Tlgang på komplementær kompetanse fra nnkjøp som en strategsk samarbedspartner for avdelnger og klnkker. 3.2 Kategorledere Kategorleders rolle er som følger: Sette sammen et tverrfaglg kategorteam som samlet er stand tl å utføre pålagte oppgaver best mulg. Lede og drve fram arbedet kategoren. Sette kvanttatve målsetnnger for kategoren sammen med kategorteamet. Utarbedelse av strateger og planer for kategoren. Drve anskaffelsesarbed gjennom å delta - og lede funksjonsteam. Koordnerng mot andre kategorledere for å dentfsere rsko grensesntt, og mulgheter for samarbed og synerger. Identfsere områder for standardserng, og arbede mot dette der dette er formålstjenelg. Innkjøpsfaglg utvklng av kategoren, samt oppbyggng av tlstrekkelg fagkompetanse tl å håndtere dalogen med fagmljøene på en god måte. Admnstratv utvklng av kategoren, herunder vdereutvklng av nnkjøpshåndbok og maler. Skre grunnlagsdata løpende fra eksterne og nterne klder for kategoren, slk at påfølgende konkurranseprosesser baseres på korrekt grunnlag. Overordnet strategsk oppfølgng av avtaler nnenfor kategoren (fornye avtaler, nye anskaffelser etc.). Overordnet strategsk oppfølgng av avtalelojaltet nnenfor kategoren. Rapportere henhold tl etablerte rutner og på forespørsel, herunder å g nput tl årsbudsjett- og langtdsplanarbedet foretaksgruppen. 3.3 Funksjonsteam Tl hver enkelt regonal fellesanskaffelse opprettes det et funksjonsteam ledet av en funksjonsteamleder, ledet av person med nnkjøpskompetanse. I tllegg har leder med seg en eller flere fagpersoner som representerer fagmljøet stt foretak og som dermed har overskt over behovet og de krav som må stlles tl selve anskaffelsen. Som hovedregel vl det være faglge representanter fra hvert HF, avhengg av førnger gtt prosjektplan for den enkelte anskaffelsen. 9

10 Funksjonsteamet får ansvaret for å gjennomføre den regonale fellesanskaffelsen, det nnebærer å: - planlegge gjennomførngen av tlbudskonkurransen/anskaffelsen, - utarbede konkurransegrunnlag, - evaluere tlbud og nnstlle på tldelng av kontrakt, - tlrettelegge for mplementerng og bruk av avtale - forvalte/følge opp avtaler. Under gjennomførngen av anskaffelsen skal funksjonsteamleder legge fram tl godkjennng for kategorleder: - prosjektplan, - konkurransegrunnlag, - evaluerng og nnstllng på tldelng av kontrakt, - kontrakter og endrngsprotokoller. Kategorleder vl dersom kke annet bestemmes, fungere som styrngsgruppe for funksjonsteamet. Der funksjonsteamleder også er kategorleder skal utgangspunktet nærmeste overordnede overta funksjonen som styrngsgruppe. Det kan mdlertd bl opprettet egen styrngsgruppe for funksjonsteamet, vser her tl punkt under. Ved etablerng av funksjonsteam skal lnjeorgansasjonen avg deltakere tl funksjonsteam. Funksjonsteam som gjennomfører anskaffelsesprosjekter er faste for det konkrete vare og/eller tjenesteområdet som omfattes av anskaffelsen. HFene vurderer selv på hvlken måte teamene bør settes sammen. Det presseres at fagpersonell/brukere som nngår kategorteam og funksjonsteam er ansvarlg for å forankre arbedet sne respektve fagmljøer foretaksgruppen. Kategorteamene skal legge forholdene tl rette for at funksjonsteamene skal kunne gjennomføre effektve prosesser og så gode anskaffelser som mulg. Dette nnebærer at HFene må sørge for at deltakende nnkjøpsfaglg personell og fagpersonell frstlles fra arbedsoppgaver lnjen slk at fremdrftsplan funksjonsteamene overholdes. Funksjonsteamene rapporterer framdrft tl kategorteamet ved kategorleder. Funksjonsteamene kommer også med sne nnspll tl kategorteamet forbndelse med utarbedelse av strateger og planer. Som regel vl funksjonsteamene kjenne grensesnttene mot andre kategorer best. Det er derfor vktg at funksjonsteamene gr nnspll tl kategorteamene om hvordan grensesnttene skal håndteres Funksjonsteam Innkjøpsrådgver/teamleder De nnkjøpsfaglge representantene teamet må sum dekke flere kompetanseområder: Prosjektkompetanse, det faglge ansvaret for at nnkjøpsprosessen gjennomføres henhold tl lov og forskrft om offentlge anskaffelser, samt andre formelle krav, det merkantle markedsansvaret samt forvaltnngsansvaret. Det kan være en og samme person som dekker flere eller alle nevnte kompetanseområdene, men ved større fellesanskaffelser kan det være flere enn en nnkjøper som samarbeder funksjonsteamet. 10

11 3.3.2 Styrngsgruppe anskaffelsesprosessene Den enkelte anskaffelsesprosess bør gjennomføres som et prosjekt, der funksjonsteamet utgjør prosjektgruppa anskaffelsesprosjekter. Det må gjøres en konkret vurderng på om det er nødvendg med egen styrngsgruppe. En styrngsgruppe kan bestå av en eller flere personer avhengg av anskaffelsens komplekstet og omfang. I en anskaffelsesprosess vl styrngsgruppen ha følgende oppgaver og myndghet. Prosjektplanleggng: o Godkjennng av prosjektplan, herunder anskaffelsesstrateg og fremdrftsplan Konkurransegrunnlag: o Godkjennng av konkurransegrunnlag Avlysnng: o Godkjenne eventuell avlysnng av konkurranse Tldelng: o Beslutnng om tldelng og godkjennng av gevnstrealserngsplan Kontraktsperoden: o Oppfølgng av leverandører og godkjenne endrnger kontraktsforhold Prolongerng: o Godkjenne prolongerng Det må utvkles rutner for jurdsk kvaltetsskrng og samhandlng med jurdsk støttefunksjon forkant av forkant av beslutnngspunktene. 3.4 Spesalsert støtte Innkjøpsfunksjonen for regonen vl samlet ha behov for et sett av spesalstroller (spesalsert støtte) for å understøtte kategorstrukturen. Dette gjelder: Kvaltetsskrng av prosess og dokumenter fram tl beslutnng styrngsgruppe. Utarbedelse og vedlkehold av felles prosesser, retnngslnjer og rutner. Opplærng. Servce tl de andre defnerte rollene på spesfkke områder. Utvkle og forbedre spesalstområdet. Bstand ved nnførng av nye rutner/systemer nnen nnenfor eget spsskompetanseområde. Støtterollene er kke nødvendgvs tlknyttet kategorteam på fast bass, men tlbyr støtte planleggng og gjennomførng av nnkjøpsprosessen. Støtterollene kan helt eller delvs være en del av nnkjøpsfunksjonen. Rollene kan også bl supplert med kompetanse fra det enkelte HF eller RHF. Aktuelle støtte/spesalstområder er (representerer kke antall stllnger): o Jurdsk kompetanse på nnkjøpsområdet samt svlprosess o e-handel, kataloghåndterng o Mljø og etsk handel o Innkjøpscontrollerfunksjon (overskt over avtaleområdene, har v avtaler på alt) Denne funksjonen bekles av nnkjøpsfunksjonen) 11

12 o Innsamlng/analyse av grunndata o Systemeerskap tl alle nnkjøpsrelaterte system o Prosjektkompetanse Det vses for øvrg tl eget punkt om kompetansebehov. 3.5 Regonalt nnkjøpsforum Regonalt nnkjøpsforum består av nnkjøpsledere RHFet nklusve Helse Nord IKT, HFene og regonal forvaltnngsansvarlg for nnkjøps- og logstkksystemet CLW. Forumet er et strategsk rådgvende organ for helseforetakenes ledergrupper og for ledergruppen Helse Nord RHF. Innkjøpsforumet ledes av Helse Nord RHF, og har som hovedoppgave å se på koordnerngen av nnkjøpsarbedet på tvers av kategorene. Dette nnebærer å vurdere samordnng og koordnerng av nasjonale og regonale avtaleområder, samt vurdere utvklngen av anskaffelsesvrksomheten Helse Nord. Vdere skal nnkjøpsforumet vurdere om det bør foretas eventuelle endrnger kategorene. Innkjøpsforumet skal også fortløpende vurdere om hele nnkjøpsvolumet håndteres på en god måte. Det anbefales at nnkjøpslederne møtes regelmessg nnkjøpsforumet. Det vl også være behov for at kategorledere helseforetakene møtes for å utveksle erfarnger. Det er naturlg at nnkjøpsforum suppleres med kategorledere et utvdet nnkjøpsleder forum/kategorlederforum alle foretakene for eksempel to ganger året. 4 Rapporterngsstruktur Kategorstyrng vl nnebære sterkere sentral styrng og matrseorganserng av nnkjøpsfunksjonen. Den enkelte er formelt ansatt bassorgansasjonen og avgs faglg tl arbed kategorene på tvers av foretaksgruppen. Kategorlederne rapporter tl nnkjøpsansvarlg det regonale helseforetaket. Den faglge rapporterngslnjen kan beskrves som følger: Helse Nord RHF har det faglge ansvaret for kategororgansasjonen og leder nnkjøpsforum. Ved faglg uenghet anskaffelser brnges saken nn tl nnkjøpsforum som deretter besluttes av RHF. Kategorlederne rapporterer tl nnkjøpsleder RHF. Funksjonsteamene rapporterer tl kategorleder. 4.1 Avvk og avvksoppfølgng Avvk og avvksoppfølgng behandles henhold tl retnngslnjer for nternkontroll Helse Nord (henvsnng tl nternkontroll). 12

13 5 Kompetansebehov 5.1 Jurdsk og nnkjøpsfaglg kompetanse Det er først og fremst vktg å skre rktg organsatorsk tlhørghet for nnkjøpsfunksjonen Helse Nord, herunder det enkelte helseforetak. Dette vl g nnkjøpsfunksjonen det fokuset den har behov for forhold tl å kunne prestere godt. For å oppnå gode resultater nnenfor nnkjøpsområdet må nnkjøpsressursene tllegg ha tlstrekkelg kapastet og nødvendg kompetanse på området, både kommerselt og forhold tl lov og forskrft om offentlge anskaffelser. Innkjøp gjennomføres store deler av foretaksgruppen. Det er derfor vktg å skre tlstrekkelg nnkjøpskompetanse også for ledere og øvrge brukere (bestllere). Organserngen av nnkjøpsvrksomheten og dens kompetanse skal kjennetegnes ved at: Innkjøpsfunksjonen har en tydelg possjon. Det er kontnuerlg fokus på kompetanseutvklng nnen nnkjøpsfaget og markedskunnskap nnen vktge nnkjøpskategorer. Innkjøpere som jobber med strategske problemstllnger har høyere utdannng fra unverstet eller høyskoler, samt spesalrettet erfarng nnen nnkjøp. Det er en defnert karrerestge for ansatte nnenfor nnkjøpsfaget med gode utvklngsmulgheter både nnenfor nnkjøp og organsasjonen forøvrg. 5.2 Prosjektkompetanse Et prosjekt skal ha en defnert start og en defnert slutt. Starten på et anskaffelsesprosjekt er når et behov oppstår og slutten er når avtalen fases ut. På dette grunnlag skal derfor prosjektarbed legges tl grunn som arbedsmetodkk nnkjøpsfunksjonen og dens organserng av arbedet. Organserngens omfang og nnhold styrngsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe m.fl. vl varere med det enkelte prosjekts komplekstet. Ved rekrutterng av ledere tl kategorteam og funksjonsteam (anskaffelsesprosjektgruppe) vl det være vktg å vektlegge prosjektlederkompetanse. Prosjektsuksess skal kjennetegnes ved at: Brukerne er tlfredse og fornøyd med produktet (avtalen og dens nnhold). Leveransen ble gjort tde. Leveransen ble gjort ht. budsjett. Leveransen ble gjort med de ressurser som ble avsatt. Prosjektet kan dokumentere oppnådde resultater (Busness case). 5.3 Lederkompetanse Kategorleder kan ha ansvar for en eller flere kategorer og dermed et tlsvarende antall kategorteam. De enkelte kategorteamenes sammensetnng av fagkompetanse vl avhenge av nnholdet de enkelte kategorene. Kategorleder vl være ansvarlg for daglg ledelse av kategoren og må sørge for at ressursene kategoren jobber konstruktvt sammen nnbyrdes utvklng av planer og målsetnnger for 13

14 kategorområdet. Kategorleder og funksjonsleder må ha egenskaper egnet for ledelse av tverrfaglge prosjekter og stuasjoner med sammensetnng av forskjellge fagpersoner med varerende preferanser. Vdere må kategorleder og funksjonsleder kunne anvende metoder for prosjektledelse gjennom praktsk bruk og opparbedelse av erfarng som tas med andre prosjekter. Ledelse nnen kategorstyrt organserng skal kjennetegnes ved: God kunnskap og forståelse for kategoransvarsområdet. God kunnskap om prosjektfaglg forhold, herunder prosjektstyrng som går på aktvtets- og tdsstyrng og kvaltetsstyrng. Orenterng mot resultater, produktvtet og problemløsnng. Effektv organserng, delegerng og strukturerng av arbedet, rutner og retnngslnjer. God forankrngsevne. Motverende atferd, feed-back og evne tl å lede fagspesalster. Analytsk kompetanse 6 Referansedokumenter Referat fra styrngsgruppemøte 8. jun 2011 Styrngsdokument datert 10. aprl 2011 Sluttrapport fra fase 1 Referat fra styrngsgruppemøte 16. jun 2010 Tlleggsnotat fra prosjektgruppen 30. september 2010 Referat fra styrngsgruppemøte 20. desember 2010 Styresak Vedlegg 1. HINAS handlngsplan Samarbedsavtale mellom RHF og HFene. 14

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i "Ko M I"?-//E Fylkesmannen Hedmark Tl kommunene Hedmark v/rådmann Hedmark fylkeskommune v/fylkesrådet 5. februar 2016 Strategsk plan 2016-2020 for NAV Hedmark Innlednng: Etter ntatv fra NAV Hedmark besluttet

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Oppdatert etter innspill fra Styringsgruppa 24. mai 2012 Samt oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte i prosjektgruppa

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune Internt notat Fra: Adm. enhet Kommunalavdelng økonom organsasjon Saksbehandler: Therese Evensen Arkvref.: 16/7230 Dato: 15.02.2016 Saksbehandler Bente Hedum Adm. enhet: Kop tl: Are Hammervold Solvang Tale

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE. 1. Elektronisk saks- /arkivsystem inkl. skanning VEDLEGG 1

OPPDRAGSBESKRIVELSE. 1. Elektronisk saks- /arkivsystem inkl. skanning VEDLEGG 1 VEDLEGG 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE OPPDRAGET Oppdraget for anskaffelse og mplementerng av nytt elektronsk saks- /arkvsystem er delt opp ulke kategorer som skal prses slk det er anvst prsskjemaet (vedlegg 2).

Detaljer

SSA-D Bilag 1. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-D Bilag 1. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Drftsavtalen (SSA-D) Blag : Kundens kravspesfkasjon Innhold INNLEDNING.... BESKRIVELSE BILAG... AVTALENS OMFANG... 4. KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 KRAV TIL DRIFT AV TILBUDT LØSNING... 5. AVTALE FOR

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget Fra: Postmottak Vardø Sendt: 4. ma 2015 08:20 Tl: Gunn Lystad Emne: VS: Regonale ruteflygnger Nord-Norge fra 1.4.2017 Vedlegg: Brev fra Samferdselsdepartementet- Hørng FOT-ruter Fnnmark.pdf; Brev fra Fnnmark

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen - -~ ~------ ---~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/11000 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlg: Bert Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 012/12 I FORMANNSKAP

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting.

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygnngsetaten Avdelng for byggeprosjekter Nls Haugrud Svlarktekt Ovre Slottsgate 12 0157 OsI-o nhaugrud@onlne.no Deres ref Var ref (saksnr'): 200703389- l0 Oppgs alltd ved henvendelse

Detaljer

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí 14.12.21. ldésemnar. «Hva håper v å oppnå?» MQ 9/K/Ma/:-.5~ :mí A- Srategsk kollektvplan dèsemnar 14. des 21' Sam. sje Arld Bøhn / V Hva håper v å oppnå? nnlednng Jeg er utordret tl å g tl kjennenoensynspunkter

Detaljer

Forvaltningsplan Lofoten- Barentshavet. Utvikling og status

Forvaltningsplan Lofoten- Barentshavet. Utvikling og status Forvaltnngsplan Lofoten- Barentshavet Utvklng og status PROOF årsmøte 2005 2 Innhold Behov Intatv Organserng Mandatet for arbedet Arbedsprosessen Noen resultater av utrednngene Vdereførng PROOF årsmøte

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Ëlrrrililñi. utbytte av opplæringen. Skolens arbeid med elevenes. - u r'l* h. W" t-^ t rè- o

TILSYNSRAPPORT. Ëlrrrililñi. utbytte av opplæringen. Skolens arbeid med elevenes. - u r'l* h. W t-^ t rè- o Ëlrrrllñ - u r'l* h. W" t-^ t rè- I I I I 1 TILSYNSRAPPORT Skolens arbed med elevenes utbytte av opplærngen Stegen kommune - Stegenskolen Nordfold o1.09.2015 1 # w Fylkesmannen NORDLAND Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladmnstrasjonen Poltsk sekretarat Faste medlemmer av kultur- og oppvekstutvalget Vår ref.: 11/4408/11/12/ FE-033 Saksbehandler: Målfrd Espeland E-post: maarrd.espeland@egersund.kommune.no

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012 www.vfk.no Folkehelse Vestfold Årsrapport 2012 Folkehelseåret 2012 Folkehelseloven ett år Første januar 2012 trådte Folkehelseloven kraft. Den markerer et vktg vesklle folkehelsearbedet. Ansvaret for

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

NOKUTs tre forskrifter for akkreditering av studier

NOKUTs tre forskrifter for akkreditering av studier NOKUTssynt eserogakt uel l eanal yser Al l egodet ngert r e 10 år og t r ef or skr f t er om akkr ed t er ng av st ud er og 1 f or st åel seavkval t et Tur dheger st r øm,ma2014 NOKUTs gjeldende forskrft

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Detaljregulering for Sole Skog område B6-1, B6 2, B7, L1, F1-1, F1-2 og T1

Detaljregulering for Sole Skog område B6-1, B6 2, B7, L1, F1-1, F1-2 og T1 Detaljregulerng for Sole Skog område B 1, B, B7, L1, F1 1, F1 og T1 Planbeskrvelse Oppdragsgver Såner Invest AS Rapporttype Planbeskrvelse Forslagsstller 1 Detaljregulerng Sole Skog: område B 1, B, B7,

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

Konstruktiv - Saklig - Krevende - For et bedre arbeidsmiljø

Konstruktiv - Saklig - Krevende - For et bedre arbeidsmiljø Mobl; 90 28 34 40 E-post; audun.buseth@poltet.no Poltdrektoratet Deres ref. Vår ref. Dato: 15.10.17 Hørng NOU 2017:9 - Polt og bevæpnng 1- Innlednng Poltet skal vareta samfunnet og borgernes behov for

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

- 39 - Herr Statsråd Herr formann, mine darner og herrer

- 39 - Herr Statsråd Herr formann, mine darner og herrer - 39 - Herr Statsråd Herr formann, mne darner og herrer Hstorkk Det er 25 år sden Insttutt for atomenerg begyntc sn vrksomhet. Det er et prvlegum for meg å få rette en takk og hyldest tl de toregangsmenn

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Veiloder. Veileder for større tiltak på statens kongelige eiendommer. Utvalg for statens kongelige eiendommer (Slottsutvalget) Oslo, april 2001

Veiloder. Veileder for større tiltak på statens kongelige eiendommer. Utvalg for statens kongelige eiendommer (Slottsutvalget) Oslo, april 2001 r,' J r? T TC STØRRE TILTAK Ị Veloder \B Kana Depo&blote Utvalg for statens kongelge eendommer (Slottsutvalget) Veleder for større tltak på statens kongelge eendommer Oslo, aprl 2001 L I r~> l Forord.

Detaljer

Kontraktstildeling med mindre prisfokus

Kontraktstildeling med mindre prisfokus Kontraktstldelng med mndre prsfokus Anskaffelsesstrateger Entreprsekjøp Oktober 014 Dr. ng Øysten H. Meland Dr. ng Øysten Meland Dr. ng Øysten Meland 3 Brukermedv./ programmerng Partnerng Kun egen spesaltet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 044/10 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR MELDING - FAUSKE BYDRIFT - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. I Dato: 17.06.

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 044/10 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR MELDING - FAUSKE BYDRIFT - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. I Dato: 17.06. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumapostD: 10/5356 Arkv sakd.: 10/829 Suttbehandede vedtaksnstans: Kommunestyre Sak nr.: 044/10 KOMMUNESTYRE Saksbehander: Frank Bernardsen Dato: 17.06.2010 MEDNG - FAUSKE BYDRFT

Detaljer

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS Deres ref: Vår ref: 266756 Dato: 30.10.2003 NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS 1. Innlednng Oslo Børs har den senere td arbedet med en ny modell for segmenterng av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVrFENSRAPE[JGE FAKULTET FS Helsefak O41 1 Tl: Fakultetsstyret ved Det helsevtenskapelge fakultet Møtedato: 17.1.2011 Arkvref.: 2010/5643 TOS000/1 14 Endelg budsjettfordelng

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluering

Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluering Rapport 9 2012 Veternærnsttuttets rapportsere Norwegan Veternary Insttute Report Seres Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluerng Atle Lllehaug Brtt Bang Jensen Hlde Sndre Edgar Brun Veternærnsttuttets

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare?

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare? Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Prosjektrapport, Eksperter Team Landsby 27, Gruppe 3 Sten- en mangelvare FRA STEIN TIL STØV Hege Merete Aukrust Lene Krstne Johansen Stne Lberg Sannes

Detaljer

Sektoromstilling og arbeidsledighet: en tilnærming til arbeidsmarkedet 1

Sektoromstilling og arbeidsledighet: en tilnærming til arbeidsmarkedet 1 Sektoromstllng og arbedsledghet: en tlnærmng tl arbedsmarkedet 1 Joachm Thøgersen Høgskolen Østfold Arbedsrapport 2004:5 1 Takk tl Trond Arne Borgersen, Rolf Jens Brunstad og Øysten Thøgersen for nyttge

Detaljer

Master i diakoni (120 studiepoeng) Studieprogrammet (undervisning, veiledning og praksis) er i samarbeid med Høgskolen Diakonova

Master i diakoni (120 studiepoeng) Studieprogrammet (undervisning, veiledning og praksis) er i samarbeid med Høgskolen Diakonova DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Mastergrad DIAKONI 120 STUDIEPOENG PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG Versjon høst 2006 1 dakon (120 studepoeng) Studeprogrammet (undervsnng, velednng og prakss) er samarbed med

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

Løsningskisse for oppgaver til uke 15 ( april)

Løsningskisse for oppgaver til uke 15 ( april) HG Aprl 01 Løsnngsksse for oppgaver tl uke 15 (10.-13. aprl) Innledende merknad. Flere oppgaver denne uka er øvelser bruk av den vktge regel 5.0, som er sentral dette kurset, og som det forventes at studentene

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Språkløyper OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER. SPRÅKLØYPER hvem, hva, hvordan? gratis nettressurser for lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid

Språkløyper OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER. SPRÅKLØYPER hvem, hva, hvordan? gratis nettressurser for lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER grats nettressurser for lokalt, pedagsk utvklngsarbed Lese- Skrvesenteret har gleden å nvtere tl oppstartsamlng for! Det er grats å delta på samlngen, som har som mål å

Detaljer