EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen"

Transkript

1 EIGERSUND KOMMUNE Sentraladmnstrasjonen Poltsk sekretarat Faste medlemmer av kultur- og oppvekstutvalget Vår ref.: 11/4408/11/12/ FE-033 Saksbehandler: Målfrd Espeland E-post: Dato: Drekte telefon: ? Deres ref.: / Ny sak på sakslsten - Tlleggssakslste. I. Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: Tdspunkt: 19:30 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslsten/ettersende dokumenter sak: Sak nr. Sakstttel L 010/1 1 øremerkede mdler tl barnevernet fra Fylkesmannen. Regelverk for saker som kke er satt på sakslsten: Kommunelovens 34. Endrng av saklste. Forespørsler. 1. Folkevalgt organ kan med almnnelgflertall vedta å utsette realtesbehandlngen av en sak på den utsendte saklsten. Det kan også treffe vedtak sak som kke er oppført på saklsen, hvs kke mnoteleder eller 1/3 av de mnøtende medlemmene mnotsetter seg dette. Reglement for Egersund kommunestyre 4-I Utsendng av saksdokumenter.: Sammen med nnkallng sørger ordføreren for at alle saksdokumenter sendes ut. Dersom kke alle dokumenter den enkelte sak forelgger ved utsendelse, skal dette angs med begrunnelse nnkallngen. Unntaksvs kan saksdokumenter ettersendes etter godkjennng fra ordfører, men da under forutsetnng av at det sammen med utsendngen forelgger en utfyllende begrunnelse på årsaken. Begrunnelse for at saken må ettersendess: Deler av nnholdet skulle gjennomgås admnstratvt av ledelsen alle de fre Dalanekommunene. Dette har tatt noe lenger tl en beregnet. I kombnasjon med en svært travel perode barnevernstjenesten (mottatt 26 nye meldnger så langt år, og grepet nn flere akutte stuasjoner samt mye korttds sykefravær blant medarbedere) førte dette tl en forsnkelse. Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund E-postadresse: Internett: Telefon: Telefaks: Org.nr.:

2 -2- Det beklages med dette den ulempe dette medfører, og takker for den fleksbltet som vses ved at saken behandles lkevel. Tove ørsland, barneverneder. Med vennlg hlsen Thor Krstan Klepp Utvalgsleder -aj.frd- Espekr4 Målfrd Espeland Poltsk sekretær r V, Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E-postadresse: Intemett: Org.nr.:

3 3 Rundskrv Q-31/ konkludert hvlken organserng som vl være mest hensktsmessg. Barneverntjenesten har prosess der organserngen nternt barneverntjenesten gjennomgås og det er kke kommunene, basert på søknader med begrunnelse fra den enkelte kommune jamfør forventet å forelgge nnen medo mars Søknaden skal behandles poltsk den enkelte Kommunestyret kommune før eventuelt tldelte mdler overføres kommunen. Kultur- og oppvekstutvalget nnstller tl kommunestyret: Egersund vektlegger fylkesmannen at det forelgger en plan for hvordan mdlene det søkes om kan Planen for styrkng av barneverntjenesten må anses som mdlertdg da det er gangsatt en Søknad fra Egersund kommune ble oversendt nnen frsten Svar på søknaden er Saken avgjøres av kommunestyret: barneverntjenestene. Fylkesmannen er gtt mandat tl å fordele mdlene mellom barneverntjenesten, godkjennes mdlertdg plan for styrkng av barneverntjenesten søknaden. Dette er bakgrunnen for at det er utarbedet en plan for styrkng av ferdgbehandlet og framtdg organserng av barneverntjenesten er avklart. barneverntjenesten Egersund. bdra tl å styrke barneverntjenesten. Kommunens egennrats skal vdere framkomme I statsbudsjettet for 2011 er det lagt nn øremerkede mdler tl de kommunale I forbndelse med behandlng av søknad om mdler tl styrkng av barnevârntjenesten, Eventuell tdlgere poltsk behandlng: Andre opplysnnger I fakta saken: 2. Planen revderes når forslag tl avtale om barnevernsamarbed Dalane er. I forbndelse med søknad tl fylkesmannen om mdler tl styrkng av Sammendrag: Rådmannens forslag tl vedtak : øremerkede mdler tl barnevernet fra Fylkesmannen Kultur- og oppvekstutvalget Kultur- og oppvekstutvalget nnstller tl kommunestyret. Saksnummer Utvalglkomte Møtedato Saksgang: Journalpostløpenr.: Telefon: /280 Stllng: Barneverneder 11/4372 E-post: Arkvsaksnr.: Saksbehandler: Tove Grete ørsland Arkv: :FE-234, FA-F47 Enhet: Barnevernstjenesten Dato: Avdelng: Levekårsavdelngen Egersund kommune Saksframlegg poltsk sak SC4 to

4 4 2 år Investerngsmessge forhold Inneværende Neste år År 3 vertskommune. Dette er tråd med det prnspelle kommunestyrevedtak, fattet samtlge fre barneverntjenestene Dalane etter vertskommunemodellen, med Egersund kommune som planprosess løpet av Planen vl legges fram tl poltsk behandlng. oremerkede mdler vurderes som nødvendg med tanke på å skre en forsvarlg bemannng Unversell utformng: kostnader utover det som allerede er lagt nn budsjettet tl barneverntjenesten for Sum år Drftsmessge forhold Inneværende Neste år Ar 3 Saksbehandlers vurdernger: økonomske konsekvenser: Med den øknng saksmengde som har vært, er bemannngen pr. dag for lav og det er lte og tlstrekkelg kompetanse barneverntjenesten. Dette vl ha avgjørende betydnng for å få er avklart om barneverntjenestene Dalane slås sammen og prosessen vedr. organserng, landsgjennomsnttet mens saker pr. tusen barn 0-17 år lgger over landsnttet. Utarbedelse av en mdlertdg plan for styrkng av barneverntjenesten samt søknad om En mer varg og detaljert plan for styrkng av barneverntjenesten vl først utarbedes når det tldelng av mdler fra fylkesmannen. tldelng av mdler. Utgangspunktet her er opplysnnger som framkommer statststsk. rom for kompetansehevende tltak. I tllegg tl å øke bemannngen vl en organsatorsk en organsatorsk endrng er nødvendg for å få en best mulg utnyttelse av ressursene samt Vdere foregår det parallelt en prosess der en er sluttfasen av det admnstratve arbedet Utover ovennevnte momenter som vektlegges den enkelte kommunes behov for styrkng ved hatt en betydelg vekst de senere årene (se vedlegg Kommentarer knyttet tl barnevernet) og kvaltetsskre tjenesten. I den vdere prosessen vl også fagforenngene nvolveres. Dalane kommuner høsten 2009, der det framgår at alle kommunene stller seg postve tl dette, såfremt en kan enes om en samarbedsavtale. Tldelng av mdler fra fylkesmannen vl Egersund kommune rangeres på en fjerde plass av kommunene Rogaland når det gjelder behov for styrkng. Dette knyttes bla. tl at ansatte pr. tusen barn 0-17 år er lavere enn Godkjennngen av planen og søknaden om øremerkede mdler vl kke påføre kommunen med å utarbede forslag tl en samarbedsavtale som nnebærer sammenslång av her være en forutsetnng og etablerng av nterkommunale samarbed vektlegges postvt ved endrng barneverntjenesten også kunne styrke enheten. nternt barneverntjenesten, er fullført. Det vl den forbndelse legges opp tl en ordnær en best mulg utnyttelse av ressursene fremover og det vl bdra tl å kvaltetsskre tjenesten.

5 Alternatve løsnnger: 0- c Dokumenter - vedlaat saken: Dok.nr Tttel påvedlegg Søknad om styrkng av barneverntjenesten Egersund kommune - jfr. rundskrv Q 31/ Søknad om styrkng av barneverntjenesten Dalaneregonen, herunder Bjerkrem, Lund, Sokndal og Egersund Plan for styrkng av barneverntjenesten Egersund/Dalane Kommentarer knyttet tl barnevernet Tlleggsopplysnnger tl søknad om øremerkede mdler Dalane kommunene ( Journalposter arkvsaken kke vedlagte dokumenter Nr Dok.dato AvsenderlMottaker 2 X X X X Fylkesmannen Rogaland Tttel Plan for styrkng av barneverntjenesten Egersund/Dalane Søknad om styrkng av barneverntjenesten Dalaneregonen, herunder Bjerkrem, Lund, Sokndal og Egersund Kommentarer knyttet tl barnevernet Søknad om styrkng av barneverntjenesten Egersund kommune - jfr. rundskrv Q-31/2010 Tlleggsopplysnnger tl søknad om øremerkede mdler Dalane kommunene Parter saken: 3

6 I

7 0) Søknad om styrkng av barneverntjenesten Egersund kommune Rundskrv Q 31/2010 Bakgrunn for søknaden Barneverntjenesten Egersund har, tross betydelg Øknng av bemannngen de senere årene, fortsatt betydelge kapastetsmessge utfordrnger. Dette gjelder både saksbehandlng, ledelse og merkantle funksjoner. Bemannngen er lavere pr tusen barn enn landsgjennomsnttet for 2009, samtdg som antall barn med tltak pr. tusen barn er betydelg høyere enn landsgjennomsnttet. Dette nnebærer at kommunen fortsatt har noe frstoverskrdelser grunnet manglende kapastet, samt at det er mangler knyttet tl tltaksplaner etc. Vdere får manglende kapastet på ledelsessden konsekvenser for oppfølgngen av den enkelte medarbeder, vdereutvklng av rutner og maler samt faglg utvklng for Øvrg. Det er også behov for mer systematsk arbed med ntern kontrollen. Manglende kapastet merkantlt fører tl at barnevernskonsulentene bruker td på merkantle funksjoner. Det søkes om mdler tl stllnger for å bedre saksbehandlngs- og ledelseskapasteten, mens den merkantle funksjonen forsøkes løst ved at ressurser samles dersom barneverntjenestene Dalane slås sammen. Vdere søkes det om mdler tl kompetansehevng form av tlretteleggng for mastergradstuder nnen barnevern. Barneverntjenesten Egersund består av unge medarbedere, ngen av de barnevernfaglg ansatte er over 40 år. Selv om flere lkevel har relatvt lang erfarng og noen også har vdereutdannng, vurderes det som vktg å få noen medarbedere opp på masternvå. Kravene tl kvalteten på det barnevernfaglge arbedet kommunene har vært økende de sste årene. Stllnger som opprettes på bakgrunn av søknaden 2011 vdereføres. Søknad om tlskudd prortert rekkefølge 1. Lønnsmdler tl opprettelse av to fagkoordnatorstllnger 100 % stllnger, fra Tl kompetansehevende tltak søkes det om kr tl delvs deknng av studer og vkarer. Egersund kommune Tove Ørsland Barnevernleder

8 fl

9 PLAN FOR STYRKING AV BARNEVERNSTJENESTEN I EIGERSUND /DALANE Alle kommunene Dalane fattet høsten 2009 prnspelt vedtak om at v ønsker en felles barneverntjenesten for Dalane etter ertskommunemodellen. I etterkant startet arbedet med å utforme en avtale om samarbed. Denne blr behandlet poltsk når svar vedr. søknader om øremerkede mdler fra fylkesmannen forelgger. Dette da tlførng av ekstra mdler tl stllnger vl være en forutsetnng for forsvarlg drft og dermed også en forutsetnng for enghet om samarbedsavtale mellom kommunene. Samarbedet mellom barneverntjenestene Dlane er pr. dag begrenset tl felles avklarng av meldnger samt noe arbed på tvers undersøkelsessaker. For utfyllende opplysnnger om aktuell stuasjon de øvrge kommunene Dalane vses det dermed tl søknadene sendt drekte fra dem. I det nedenforstående vl mdlertd dsse kommunene også tas med planene for styrkng av barneverntjenesten da det arbedes mot en sammenslång. Rogaland revsjon gjennomførte 2006 en forvaltnngsrevsjon av barneverntjenesten Egersund, på bakgrunn av en bestllng fra kommunens kontrollutvalg. Gjennomgangen vste bl.a. at barneverntjenesten hadde store kapastetsmessge utfordrnger samt at det var behov for skftlggjørng av rutner større omfang enn det som forelå på det aktuelle tdspunktet. Styrkng av barneverntjenesten har etterkant vært et satsnngsområde for Egersund kommune med rapporterng kvartalsvs admnstratvt og poltsk. Bemannngen er Økt opp fra 5,5 stllnger tl 9,07 stllnger, I tllegg kommer 43,33% stllng som dekkes av de øvrge Dalanekommunene forbndelse med nterkommunalt samarbed. Totalt har barneverntjenesten Egersund pr. dag dermed 9,5 stllngshjemler. 0,6 av stllngshjemlene er merkantl. En medarbeder har tatt vdereutdannng på unverstetsnvå. Skrftlge rutner og ntern kontroll er på plass. Rutnene er utarbedet samarbed med øvrge Dalane kommuner. Barnevernstjenesten flyttet høsten 2008 nn nye, tlrettelagte lokaler som er store nok tl også å romme en eventuell felles barneverntjeneste for kommunene Dalane. Barneverntjenesten er vdere tlført betydelge øknnger på budsjettene knyttet tl tltak de senere årene. Se vedlegg kommentarer knyttet tl budsjettet for en overskt for peroden Øknngen har fortsatt 2010 med en tlførng av ekstra mdler løpet av året på 6,8 mlloner. For 2011 det høye nvået opprettholdt og barneverntjenestens totale budsjett på kr Tross satsnngen på barnevernet er det fortsatt utfordrnger knyttet tl kapastet både når det gjelder saksbehandlng, ledelse og merkantle oppgaver. Kommunen ønsker med bakgrunn dette å øke bemannngen ytterlgere, samtdg som en ser på om det kan gjøres organsatorske grep for å skre bedre samsvar mellom kapastet og oppgaver. Flere forhold enn antall medarbedere vl kunne ha betydnng for kapasteten. Herunder den enkelte medarbeders kompetanse og faglge trygghet, gode rutner og strukturer, utnytte mulghetene for spesalserng samt se på hvordan ansvar og oppgaver fordeles etc. Barneverntjenesten Egersund har pr. dag 2,8 bemannng pr barn. Landsgjennomsnttet var 2009 på 3,1 pr. tusen barn. Samtdg som barneverntjenesten Egersund lå betydelg under landsgjennomsnttet bemannngen pr. tusen barn lå v betydelg over når det gjelder barn med tltak, da særlg plasserngstltak. Målsettngen på skt erå komme opp en bemannng på 3,4 pr. tusen barn. Planen for vdere styrkng av barneverntjenesten Egersund /Dalane vl dermed være sammensatt av ulke elementer: Opprette to 100% stllnger som fagkoordnatorer. Ved at de fordeler sn td halvt om halvt mellom saksbehandlng og funksjonen som fagkoordnator styrkes kapasteten når det gjelder saksbehandlng samtdg som det legger tl rette for at den enkelte saksbehardler kan følges opp tettere, td avsettes tl utvklng av rutner samt legge tl rette for faglg utvklng. Dersom barneverntjenestene Dalane slås sammen er det aktuelt å opprette tre stllnger som fagkoordnator eventuelt to stllnger som fagkoordnator og en stllng som fagkonsulent. Egersund søker om mdler tl to stllnger fra fylkesmannen. De øvrge kommunene søker selv drekte om stllnger ut fra behovene den enkelte kommune. Dele nn barneverntjenesten team spesalserng. Det etableres barnevernvakt Dalare, første omgang for helger og hellgdager. På skt også for resten av uken. Det søkes fylkesmannen tlskudd tl dette. Utvde tl en hel merkantl stllng. Ved en sammenslång av barneverntjenesten Dalane vl det være nok samlede merkantle ressurser tl dette. Kompetansehevng form av vdereutdannng barnevern på mastergradnvå for mnmum fre medarbedere. Flere dersom det blr en sammenslång av barneverntjenestene Dalane. De som eventuelt får utvdet stt ansvarsområde som følge av omorganserngen vl prorteres. Det søkes om mdler tl vdereutdannng og vkarer hos fylkesmannen. Ekstern velednng gruppe. Det er satt av kr50000 tl dette for Det søkes om supplerende tlskudd fra fylkesmannen under forutsetnng av at det etableres en felles barneverntjeneste Dalane. Se på møtestrukturen og optmalsere denne. Gjennomgang av rutner vdereutvklng av dsse og utformng av flere maler. Vdereutvklng av ntern kontroll systemet. Utarbedet januar 2011 forbndelse med søknad om øremerkede mdler fra fylkesmannen. Revderes dersom avtale om sammenslång av alle barreverntjenesten Dalane vedtas slk at den fullt ut kan gjøres gjeldene for alle kommunene Dalane. Barreverntjenesten Tove Ørsland Barnevernleder

10 fl

11 og Kommentarer knyttet tl barnevemet 2009 hadde barnevemet et merforbruk på ca. 3 mlloner kroner. Budsjettet for 2010 bygger vdere på det samme budsjettet som barnevernet hadde 2009 dvs, at det kke lgger noen budsjettøknng nnarbedet vedtatt budsjett for Tltakene knyttet opp mot merforbruket v fkk 2009 vl bl vdereført. Vdere vser en ny gjennomgang at utgftene og antall brukere (herunder nye brukere) ved barnevernet vser en ytterlgere øknng på opp mot 2,5 mlloner kroner Ut fra dette vl barnevernet har et estmert merforbruk for 2010, forhold tl budsjett, på kroner tl kronerl Dsse merutgftene kan kke dekkes nnen tldelt budsjett I gtte stuasjoner ser v at v har mottatt nye barn som kommer flyttende fra andre kommuner. V vurderer stuasjonen ved dsse tltakene slk at omsorgsovertakelse både burde og skulle ha funnet sted tdlgere kommune/kommuner. Dog så er regelverket slk at det er den kommunen som foretar omsorgsovertakelsen som stter med utgftene. Egersund kommune har gtte saker forsøkt å få økonomsk bdrag fra andre, uten å lykkes. Omsorgsovertakelser og tltak famlen er ofte en vanskelg stuasjon og hvor en tl nå har foretatt omsorgsovertakelser og gtt tltak hjem met etter faglge vurdernger og etter det en mener er det beste for barna/ungene! Konsekvensene er at v har hatt en betydelg vekst utgftene våre knyttet opp mot bornevern! V kjenner tl at samme tlfelle har vært andre kommuner v naturlg kan sammenlkne oss og hvor det varerer år for år. Dette er et forhold som kke drekte blr kompensert nntektssystemet og da v får så store utgfter løpet av et drftsår gr dette oss betydelge utfordrngen. Samtdg med dette vser rådmannen tl at utgfter tl barnevernet har økt betydelg de sste årene. Tabellen nedenfor vser den økcromske utvklngen på utgftssden: I Utvklng utgfter Barnevern BARNEVERNFI 2721 BARNEVERN.TILTAK I FAM BARNEVERN-TILTAK UTENFOR FAM.I Tabellen vser at utgftene tl Barnevernet totalt sett (3 ulke deler) har gått fra 10,8 mlloner kroner 2003 tl 24,3 mlloner kroner Utgftsveksten har speselt vært stor tltak utenfor famlen hvor utgftene har gått fra 6 mlloner kroner 2003 tl 15,8 mlloner kroner Utgfter knyttet opp mot bemannng har for samme perode steget fra 2,9 mlloner kroner tl 5,9 mlloner kroner Utgftene ved tltak famlen har vært jevne/stable (på det samme beløp) peroden. Pr dag fnner v vdere følgende Kostra-tall for 2009: Forholdlkommune Andel barn m/bameverntltak av 0-17 ånnger kommunen Kroner v bruker pr nnbygger på barnevernstltak 2009 Egersund Gjennomsntt alle kommuner 5,0% 4,2% kr/nnb krlnrb. Bwtto drftsutgfter pr barn tltak utenfor famlen kr En påpeker at Kostra-tallene kan nneholde fel, men trenden er at Egersund kommune har flere barn på tltak og at det enkelte tltak er dyrere enn snttet. Hvs for eksempel sne utgfter hadde kommet ned på landsgjennomsnttet pr. nnbygger vlle dette ha ført tl at barnevernstjenesten skulle vært drevet 5,9 mlloner kroner rmelgere. En vser tl at dette gjelder 2009-tallene. Prognosene nå går retnng av at dette øker (med nntl 2,5 mlloner kroner ekstra forhold tl 2009). Rådmannen har gtt en tlbakemeldng tl barnevernet at fokuset for resten av året må være på de vktgste forholdene / tltakene bamevemet og at aktvteten derfor må begrenses. Ut fra dsse vurdernger foreslår rådmannen at barnevernet gs en rammeøknng på 4 mlloner kroner. Kommentarer knyttet tl bamebolg Det er vedtatt at v skal ta mot 5 mndreånge flyktnnger àr. Utgftene knyttet opp mot etablerng og drft av barnebolg er kke mottatt/kjent. Dette er et forhold rådmannen vl komme tlbake tl kr Kommentarer knyttet tl barnevernet I 2009 hadde barnevernet et merforbruk på ca. 3 mlloner kroner. Budsjettet for 2010 bygger vdere på det samme budsjettet som barnevernet hadde 2009 dvs, at det kke lgger noen budsjettøknng nnarbedet vedtatt budsjett for Tltakene knyttet opp mot merforbruket v fkk 2009 vl bl vdereført. Vdere vser en ny gjennomgang at utgftene og antall brukere (herunder nye brukere) ved barnevernet vser en ytterlgere øknng på opp mot 2,5 mlloner kroner Ut fra dette vl barnevemet har et estmert merforbruk for 2010, forhold tl budsjett, på kroner tl kroner! Dsse merutgftene kan kke dekkes nnen tldelt budsjett I gtte stuasjoner ser v at v har mottatt nye barn som kommer flyttende fra andre kommuner. V vurderer stuasjonen ved dsse tltakene slk at omsorgsovertakelse både burde og skulle ha funnet sted tdlgere kommune/kommuner. Dog så er regelverket slk at det er den kommunen som foretar omsorgsovertakelsen som stter med utgftene. Egersund kommune har gtte saker forsøkt å få økonomsk bdrag fra andre, uten å lykkes. Omsorgsovertakelser og tltak famlen er ofte en vanskelg stuasjon og hvor en tl nå har foretatt omsorgsovertakelser og gtt tltak hjemmet etter faglge vurdernger og etter det en mener er det beste for barna/ungene! Konsekvensene er at v har hatt en betydelg vekst utgftene våre knyttet opp mot barnevern! V kjenner tl at samme tlfelle har vært andre kommuner v naturlg kan sammenlkne oss hvor det varerer år for år. Dette er et forhold som kke drekte blr kompensert nntektssystemet og da v får så store utgfter løpet av et drftsår gr dette oss betydelge utfordnnger. Samtdg med dette vser rådmannen tl at utgfter tl bamevemet har økt betydelg de sste årene. Tabellen nedenfor vser den økonomske utvklngen på utgftssden:

12 (herunder nye brukere) ved barnevernet vser en ytterlgere øknng på opp mot 2,5 mlloner kroner Ut fra dette vl barnevernet har et estmert merforbruk for 2010, forhold tl budsjett, på kroner tl kroner! Dsse merutgftene kan kke dekkes nnen tldelt budsjett I gtte stuasjoner ser v at v har mottatt nye barn som kommer flyftende fra andre kommuner. V vurderer stuasjonen ved dsse tltakene slk at omsorgsovertakelse både burde og skulle ha funnet sted tdlgere kommune/kommuner. Dog så er regelverket slk at det er den kommunen som foretar omsorgsovertakelsen som stter med utgftene. Egersund kommune har Omsorgsovertakelser og tltak gtte saker forsøkt å få økonomsk bdrag fra andre, uten å lykkes. foretatt omsorgsovertakelser og gtt tltak famlen er ofte en vanskelg stuasjon og hvor en tl nå har hjemmet etter faglge vurdernger og etter det en mener er det beste for barna/ungene! Konsekvensene er at v har hatt en betydelg vekst utgftene våre knyttet opp mot barnevern! V kjenner tl at samme tlfelle har vært andre og hvor det varerer år for år. Dette er et BARNEVERNET BARNEVERN-TILTAIC I FA8A Tabellen vser at utgftene tl Barnevernet totalt sett (3 ulke deler) har gått fra 10,8 mlloner 2003 tl 24,3 mlloner kroner kroner utenfor famlen hvor utgftene har gått fra 6 mlloner kroner Utgftsveksten har speselt vært stor tltak 2003 tl 15,8 mlloner kroner Utgfter knyttet opp mot bemannng har for samme perode steget fra 2,9 mlloner kroner tl 5,9 mlloner kroner det samme beløp) 2721 peroden bqftene ved tltak BARNEVERN.TILTAK UTENFOR FAM.I famlen har vært jevne/stable (på kommuner v naturlg kan sammenlkne oss forhold som kke drekte blr kompensert løpet av et drftsår gr dette oss betydelge utfordrnger. nntektssystemet og da v får så store utgfter Samtdg med dette vser rådmannen tl at utgfter tl barnevernet har økt betydelg de sste årene. Tabellen nedenfor vser den økonomske utvklngen på utgftssden: TJtvkkng utgd9er Barne Pr Egersund Gjennomsnft alle kommuner 5,0% 4,2% krlnnb krlnnb kr kr En påpeker at Kostra-tallene kan nneholde fel, men trenden er at Egersund kommune har flere barn på tltak og at det enkelte tltak er dyrere enn snttet. Hvs for eksempel sne utgfter hadde kommet ned på landsgjennomsnttet pr. nnbygger vlle dette ha ført tl at barnevernstjenesten skulle vært drevet 5,9 mlloner kroner rmelgere. En vser tl at dette gjelder 2009-tallene. Prognosene nå går kroner ekstra forhold tl 2009). retnng av at dette øker (med nntl 2,5 mlloner Rådmannen har gtt en tlbakemeldng tl barnevernet at fokuset for resten av året må være barnevernet og at aktvteten derfor må begrenses. på de vktgste forholdene / tltakene Ut fra dsse vurdernger foreslår rådmannen at barnevernet gs en ramrneøknng på 4 mlloner kroner. Kommentarer knyttet tl bamebolg Det er vedtatt at v skal ta mot 5 mndreårge flyktnnger år. Utgftene knyttet opp mot etablerng og drft av barnebolg er kke mottatt/kjent. Dette er et forhold rådmannen vl komme tlbake tl. Kommentarer knyttet tl barnevernet I 2009 hadde barnevernet et merforbruk på ca. 3 mlloner kroner. Budsjettet for 2010 bygger vdere på det samme budsjettet som barnevernet hadde 2009 dvs, at det kke lgger noen vedtatt budsjett for Tltakene knyttet opp mot merforbruket budsjettøknng nnarbedet 2009 vl bl vdereført. Vdere vser en ny gjennomgang at utgftene og antall brukere v fkk dag fnner v vdere følgende Kostra-tall for 2009: Forhold/kommune Andel barn rn/barneverntltak av 0-17 årnger Kroner v bruker pr nnbygger på bamevernstltak Brutto drftsutgfter pr barn tltak utenfor famlen kommunen Tabellen vser at utgftene tl Barnevernet totalt sett (3 ulke deler) har gått fra 10,8 mlloner kroner 2003 tl 24,3 mlloner kroner Utgftsveksten har speselt vært stor utenfor famlen hvor utgftene har gått fra 6 mlloner kroner tltak 2003 tl 15,8 mlloner kroner Utgfter knyttet opp mot bemannng har for samme perode steget fra 2,9 mlloner kroner tl 5,9 mlloner kroner det samme beløp) Pr I 2720 BARNEVERNET BARNEVERN.TILTAR I FAM. peroden Utgftene ved tltak dag fnner v vdere følgende Kostra-tall for 2009: famlen har vært jevne/stable (på Forhold/kommune Egersund Gjennomsntt Andel barn m/barneverntltak av 0-17 ånnger Kroner v alle kommuner kommunen 5,0% 4,2% bruker pr nnbygger på barnevernstltak kr/nnb kr/nnb. Brutto drftsutgfter pr barn BARNEVERN-TILTAK UTENFOR FAM.I tltak utenfor famlen kr kr En påpeker at Kostra-tallene kan nneholde fel, men trenden er at Egersund kommune har flere barn på tltak og at det enkelte tltak er dyrere enn snttet. Hvs for eksempel sne utgfter hadde kommet ned på landsgjennomsnttet pr. nnbygger vlle dette ha ført tl at

13 barnevernstjenesten gjelder kroner 2009-tallene. Prognosene ekstra Rådmannen har på de vktgste vært drevet skulle nå forhold tl 2009). gtt en forholdene går tlbakemeldng tl I tltakene dsse vurdernger foreslår rådmannen Ut fra mlloner kroner. 5,9 mlloner kroner rmelgere. En tl at retnng av (med nntl 2,5 mlloner bamevernet barnevernet at at dette øker vser at for av og at aktvteten derfor må barnevernet fokuset gs en resten rammeøknng dette året må være begrenses. på 4 Kommentarer knyttet tl barnebolg Det at v skal ta mot 5 mndreårge flyktnnger år. Utgftene knyttet opp mot etablerng og drft av kke mottatt/kjent. Dette et forhold vl komme tlbake tl. er vedtatt barnebolg er er rådmannen

14 fl

15 Dalaneregonen, herunder Søknad om styrkng av barneverntjenesten Bjerkrem, Lund, Sokndal og Egersund kommune, Rundskrv Q-31/ZO1O Fra 2007 har kommunene Dalane, herunder Luncl, Sokndal, Bjerkrem og Egersund, samarbedet om behandlng av meldnger og gjennomførng av undersøkelsessaker. Det er kke overført myndghet fra noen av kommunene tl vertskommunen. Høsten 2009 fattet mdlertd alle kommunene samarbedet Dalane prnspelt vedtak om at det er ønskelg med en utvdelse av form av en full sammensfång slk vertskommunemodellen gr anlednng tl. I etterkant av dette er det arbedet med en konkret samarbedsavtale som skal behandles poltsk når svar fra fylkesmannen på søknad om øremerkede mdler forelgger. Bakgrunnen for at avtalen først behandles etterkant, er at en tlførng av mdler tl stllnger er en forutsetnng for forsvarlg drft, og dermed også for enghet mellom kommunene om en avtale. Da samarbedsavtale vedr. et utvdede samarbed kke er poltsk vedtatt søker kommunene om tlskudd tl stllnger og kompetansehevng hver for seg, men ber samtdg om at ntensjonen om sammenslång av barneverntjenestene Dalane løpet av 2011 vektegges ved tldelng av mdler. Følgende søkes det om felles utover det den enkelte kommune har søkt om: 1. Det søkes om kr sammenslång Dalane. støtte tl samkjørng av personalgruppene ved en eventuell 2. Deknng av merkostnader knyttet tl det å ha kontorer både vertskommunen og deltakerkommunen samt kjørng mellom kommunene med kr Tlskudd på nntl kr tl etablerng av barnevernvakt Dalane Det vses for øvrg tl søknadene fra Lund, Sokndal, Egersund og Bjerkrem vedr. stllnger og kompetansehevng. Trond Skjæveland, Lund Tove Ørsland, Egersund

16 ,

17 Il fc,lsu TILLEGGSOPPLYSNINGER SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER 011 DALANE KOMMUNENE Tdsplan Det er utarbedet utkast tl plan for organserng, budsjett og avtale for barnevernsamarbedet Dalane. Da tlførng av mdler tl stllnger er nødvendg for å legge grunnlaget for en forsvarlg, felles drft, ferdgstlles plan, budsjett og avtale først når svar fra fylkesmannen forelgger vedr. søknad om Øremerkede mdler tl barnevernet. Avtale vedr. samarbedet forventes ferdgbehandlet løpet av våren 2011 med oppstart av samarbedet fra Stllngsressurser fra de ulke kommunene Kommunene har pr. dag følgende bemannng: Kommune! Antall Antall Årsverk Pr barn regon nnbyggere nnbyggere under 18 år under 18 år Lund ,13 1,7 Sokndal ,03 2,5 Bjerkrem ,66 2,3 Egersund ,07 2,8 Dalane ,89 2,6 Barneverntjenesten har tllegg opprettet to prosjektstllnger på 50% som følger opp enslge mndreårge flyktnnger (en mljøterapeut, en saksbehandler). Dsse stllngene regnes kke med da de knyttes tl det særsklte prosjektet. Følgende bemannng er et mnmum for enghet om en samarbedsavtale: Kommune! Antall Antall Årsverk Pr barn regon nnbyggere nnbyggere under 18 år under 18 år Lund ,5 3,1 Sokndal ,45 3,1 Bjerkrem ,20 3,1 Egersund ,8 3,1 Dalane ,95 3,1 Dalane kommunene ser på det ovenstående som et absolutt mnmum. Det arbedes for en høyere bemannngsnorm. Det vses tl søknad om øremerkede mdler fra den enkelte kommune. Ved en sammenslång overføres alle årsverkene tl en felles barneverntjeneste. Overslag på totale kostnader for etablerng og drft av felles kontor Etablerngskostnader kommer som en ekstra kostnad forbndelse med etablerngen av samarbedet. Kostnadene knytter seg tl nndelng av to kontorer, kontormøbler, telefon, monterng av alarmer, møbler og utstyr fellesarealer. Følgende kostnader er allerede dekket av Egersund kommune: Etablerngskostnaderfellesareal: kr Det er besluttet at det beløpet Egersund kommune allerede har dekket kke skal fordeles på de ulke kommunene og det søkes heller kke om deknng tl dette fra fylkesmannen. Kostnader knyttet tl utvdelse av kontorkapasteten med 6 kontorplasser: Inventar Inndelng av to kontorer: kr lnkl.mva Kr Inkl.mva Kostnadene for utvdelse av kontorkapasteten med 6 kontorer fordeles lkt på de tre deltakerkommunene. Vertskommunen har dekket nventar etc. for de øvrge 10 kontorplassene samt ekspedsjonen, venterom, tre møterom, koprom og arkv. Dette er engangskostnader. Den årlge kostnadene knyttet tl å ha tlgang tl kontorer alle de tre deltakerkommunene tllegg tl vertskommunen er beregnet tl kr I tllegg kommer kostnader knyttet tl Økt kjørng mellom kommunene. Kostnader tl leasngbler og drvstoff /forskrng etc. er beregnet tl kr , tllegg kommer ekstra bruk av arbedstd. Totalt Kr Landsgjennomsnttet 2009, dvs, før opptrappngsplanen for barnevernet ble satt gang på Iandsbass, var på 3,1. Kommunene Dalane har hele tden lgget under mens saker pr nnbygger under 18 år sntt har lgget betydelg over for Dalane kommunene samlet.

18 Kostnader knyttet tl utvdet bruk av Famlaprogrammet: Felles barnevernsvakt Konverterng tl et felles Famlaprogram, ta bruk scannerfunksjon og økonommodul: Det er vdere søkt om støtte på kr tl etablerng av barnevernsvakt. Det tenkes her kr av etablert en bakvaktsordnng for helger, hellgdager og ferer første omgang. Kostnadene Denne utvdelsen er nødvendg for systematsk og fleksbelt arbed på tvers av fordeler seg på lønn tl en 50 % stllng for bakvakt og admnstrasjon, deknng... lønnskostnader ved uttryknng pa bakvakt, utvklng av rutner for barnevernsvakten, etablerng kommunegrenser samt god kontroll med utbetalng av lønn tl fosterhjem og andre.... av samarbed med polt og andre relevante samarbedsnstanser, opplærng og velednng av oppdragstakere samt budsjett.. medarbedere som skal dele pa bakvakten, nnkjøp av nødvendg utstyr tl dem som rykker ut, Det er søkt om kr tl delvs deknng av ovennevnte kostnader tl etablerng, herunder GPS samt kostnader knyttet tl leasngbl og drvstoff. Beløpet det søkes om heves tl kr Resten dekkes av kommunene selv. Ta gjerne kontakt dersom det skulle være ytterlgere spørsmal tl søknaden. Fellestltak for personalgruppen Med vennlg hlsen barneverntjenestene Dalane To dagers semnar med overnattng for systematsk jobbng forhold tl personalgruppen, samt oppfølgende velednng fra ekstern veleder. Ved Tove Ørsland, Barnevernleder Egersund Kostnader: kr Det er søkt om mdler tl å dekke halvparten dvs kr. Det øvrge dekkes av kommunene selv. Den enkelte kommune har tllegg egne søknader søkt om mdler tl vdereutdannnger ulkt omfang. Det vses tl den enkelte kommunes søknad vedr. dette. Fordelng av kostnader mellom kommunene 10 % av de admnstratve kostnadene fordeles lkt mellom kommunene. Det øvrge fordeles prosentvs på andel barn 0-17 år; Egersund 60%, Lund 14%, Sokndal 14% og Bjerkrem 12%. Det kan speselle stuasjoner være aktuelt å dele prosentvs pr. årsverk kommunene bdrar med. Når det gjelder kostnader knyttet tl tltak rundt enkeltbarn vl dsse fortløpende konteres den enkelte kommune. Kommunenes eget bdrag tl fnanserngen Se under overslag totale kostnader ovenfor. Utgangspunktet for felles budsjett for Dalane barnevernsamarbed er budsjettene for de fre kommunene for 2011 sammenlagt. Utover dette kommer tldelte øremerkede mdler og eventuelt andre ekstra bevlgede mdler fra den enkelte kommune løpet av budsjettåret.

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 21.4.2016 Tlskudd tl vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter - UDIREGELVERK UDI rundskrv «KB Snarve tl vedlegg Dokument-ID : RS 2011-025 Saksnummer: 15/08669-4 U D I Sst endret : 23.02.2016 Dokumentdato

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen - -~ ~------ ---~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/11000 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlg: Bert Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 012/12 I FORMANNSKAP

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i "Ko M I"?-//E Fylkesmannen Hedmark Tl kommunene Hedmark v/rådmann Hedmark fylkeskommune v/fylkesrådet 5. februar 2016 Strategsk plan 2016-2020 for NAV Hedmark Innlednng: Etter ntatv fra NAV Hedmark besluttet

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato:

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato: EIGERSUND KOMMUNE Særsklt klagenemnd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Særsklt klagenemnd Formannskapssalen 27.04.2011 Tdspunkt: Etter avsluttet formannskapsmøte Sakslste: Sak nr. Sakstttel L Avgjøres

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013 Qoll /30 OPV r ' \. s Ht; Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 mo å Ht MN - TKV fd."n*m.:g>d cl~;:o;lu Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 Kommunale og kke-kommunale barnehageeere plkter

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksopplysninger: ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksopplysninger: ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012 I-~-- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/1749 I I Arkv JoualpostID: sald.: 12/248 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sakm.: 063/12 FORMANNSKAP Dato: 05.03.2012 090112

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 l 4 l I l :f'f:~f;e;.-~.:: Årsmeldngfor barnehagerp

Detaljer

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune Internt notat Fra: Adm. enhet Kommunalavdelng økonom organsasjon Saksbehandler: Therese Evensen Arkvref.: 16/7230 Dato: 15.02.2016 Saksbehandler Bente Hedum Adm. enhet: Kop tl: Are Hammervold Solvang Tale

Detaljer

POLITIET ROMERIKE POLITIDISTRIKT

POLITIET ROMERIKE POLITIDISTRIKT POLITIET ROMERIKE POLITIDISTRIKT Forord: I forbndelse med NOU rapport 2017:9 Polt og bevæpnng ønsker jeg som verneombud for operatv seksjon ved Gardermoen poltstasjon å komme med et tlsvar. Mtt tlsvar

Detaljer

Tilstrekkelig antall bønder er en forutsetning for å nå målet om økt matproduksjon. Foto: Arnar Lyche

Tilstrekkelig antall bønder er en forutsetning for å nå målet om økt matproduksjon. Foto: Arnar Lyche VOL 2 - NR. 3 - MARS 2016 Tlstrekkelg antall bønder er en forutsetnng for å nå målet om økt matproduksjon. Foto: Arnar Lyche Strateg for økt matproduksjon Gjemnes kommune Mål Vsjon Hovedmål Strateg Bruke

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Ëlrrrililñi. utbytte av opplæringen. Skolens arbeid med elevenes. - u r'l* h. W" t-^ t rè- o

TILSYNSRAPPORT. Ëlrrrililñi. utbytte av opplæringen. Skolens arbeid med elevenes. - u r'l* h. W t-^ t rè- o Ëlrrrllñ - u r'l* h. W" t-^ t rè- I I I I 1 TILSYNSRAPPORT Skolens arbed med elevenes utbytte av opplærngen Stegen kommune - Stegenskolen Nordfold o1.09.2015 1 # w Fylkesmannen NORDLAND Innholdsfortegnelse

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010.

EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010. . Møtested: Utvalg: Dato: 23.03.2010 Tdspunkt: 12:00 Formannskapssalen Mljøutvalget MØTEINNKALUNG - Aseveen 027/10 Godkjennng av protokoll fra mljøutvalgets møte 15.02.10 028/10 029/10 Regulerngsplan for

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Konstruktiv - Saklig - Krevende - For et bedre arbeidsmiljø

Konstruktiv - Saklig - Krevende - For et bedre arbeidsmiljø Mobl; 90 28 34 40 E-post; audun.buseth@poltet.no Poltdrektoratet Deres ref. Vår ref. Dato: 15.10.17 Hørng NOU 2017:9 - Polt og bevæpnng 1- Innlednng Poltet skal vareta samfunnet og borgernes behov for

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Köntrollutvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg: Kontroflutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00

EIGERSUND KOMMUNE Köntrollutvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg: Kontroflutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00 EIGERSUND KOMMUNE Köntrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontroflutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 01.06.2011 Tdspunkt: 09:00 Sakslste: Sak nr. Sakstttel Avgjøres av utvalget: 016/11 Godkjennng

Detaljer

D Enslig D Gift/reg.partner/samboer D Enke, enkemann, gjenlevende partner/samboer D Skilt/separert Status

D Enslig D Gift/reg.partner/samboer D Enke, enkemann, gjenlevende partner/samboer D Skilt/separert Status Søknad om økonomsk stønad (Alle spørsmål må besvares) For NAV: Kontor Mottatt (dato) Søker-D Journalnr. Saksnr. Saksbehandler Arkvkode Det søkes om mdler tl Se ev. utdypng på s. 4 Begrunnelse Søkerens

Detaljer

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm Protokoll År 2014 2,3,4 og 5 september HTA 2.3.3 lokale lønnsforhandlnger pr. I. august 2014. Forhandlngsornrûde Forsvaret. den 1, ble det gjennomført forberedende møte fm Tlstede på et eller flere møter:

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVrFENSRAPE[JGE FAKULTET FS Helsefak O41 1 Tl: Fakultetsstyret ved Det helsevtenskapelge fakultet Møtedato: 17.1.2011 Arkvref.: 2010/5643 TOS000/1 14 Endelg budsjettfordelng

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting.

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygnngsetaten Avdelng for byggeprosjekter Nls Haugrud Svlarktekt Ovre Slottsgate 12 0157 OsI-o nhaugrud@onlne.no Deres ref Var ref (saksnr'): 200703389- l0 Oppgs alltd ved henvendelse

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/ Forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skfte eendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter Og Kjøper: kalt selger Rssa kommune Rådhusveen

Detaljer

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS Bondeungdomsaget BUL HOVUDLAGET RESULTAT Inntekter: Rekneskap 214 Budsjett 214 Rekneskap 213 Framlegg budsjett 215 Medlemskontngent 243 425 23 244 85 23 Andre egne nntekter 2 66 25 129 25 15 Momskompensasjon

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for I r SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/1353 I Arkv sakid.: 11/2844 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og Utvklngsutvalget II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG r Saksbehandler: Lse Gun

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE. 1. Elektronisk saks- /arkivsystem inkl. skanning VEDLEGG 1

OPPDRAGSBESKRIVELSE. 1. Elektronisk saks- /arkivsystem inkl. skanning VEDLEGG 1 VEDLEGG 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE OPPDRAGET Oppdraget for anskaffelse og mplementerng av nytt elektronsk saks- /arkvsystem er delt opp ulke kategorer som skal prses slk det er anvst prsskjemaet (vedlegg 2).

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesnng 3 MET359 Økonometr ved Davd Kreberg Vår 0 Oppgaver Alle oppgaver er merket ut fra vanskelghetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg Multple regresjon Oppgave.* Ta utgangspunkt

Detaljer

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG. Fa ktaark Sør-Trøndelag

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG. Fa ktaark Sør-Trøndelag FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Fa ktaark Sør-Trøndelag Vedlegg tl tlrådng om kommunereformen 30.09.2016 'Kll AGDENES KOMMUNE Agdenes er en kommune Sør-Trøndelag med et ' f Ordfører: Oddvar Indergård areal

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

Løsning til seminar 3

Løsning til seminar 3 Løsnng tl semnar 3 Oppgave ) Investerngsfunksjonen Investerngene påvrkes hovesaklg av renta og av aktvtetsnvået økonomen. Når renta går opp øker kostnaen ve å fnansere nvesternger. V kan s at et lr relatvt

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f).

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f). Eksamen ECON 00, Sensorvelednng Våren 0 Oppgave (8 poeng ) Derver følgende funksjoner. Derver med hensyn på begge argumenter e) og f). (Ett poeng per dervasjon, dvs, poeng e og f) a) f( x) = 3x x + ln

Detaljer

Høringsinnspill og kommentarer

Høringsinnspill og kommentarer Vedlegg 5 Hørngsnnspll og kommentarer Nedenfor gs det kommentarer tl hvordan hørngsnnspllene tl planprogrammet varetas endelg planprogram og prosessen vdere. Det presseres at mange av hørngsnnspllene ser

Detaljer

SSA-D Bilag 1. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-D Bilag 1. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Drftsavtalen (SSA-D) Blag : Kundens kravspesfkasjon Innhold INNLEDNING.... BESKRIVELSE BILAG... AVTALENS OMFANG... 4. KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 KRAV TIL DRIFT AV TILBUDT LØSNING... 5. AVTALE FOR

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer