KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013"

Transkript

1 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE ATFERD d ndvdets gruppens samhandlngsferdgheter er grunnleggende all lærng GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER d de grunnleggende ferdghetene er avgjørende vdere lærng utvklng VURDERING FOR LÆRING d vurderngen skal g barn unge motvasjon, kunnskap lyst tl å lære mer Sammen om Porsgrunn

2 MÅLET ER Å ØKE LÆRINGSUTBYTTET TIL BARN OG UNGE! Kvaltetsbegrepet planen er knyttet tl et om å øke barn unges lærngsutbytte. Dette omfatter både den faglge sosale kompetanseutvklngen. Kommunens har utgangspunkt et helhetlg menneskesyn som verdsetter barndommens verd som ser barn unges utvklng lærng sammenheng. Barnehage skoleeer, vrksomhetsledere, pedager øvrge ansatte skal sammen med esatte sørge at barn unge lever å lykkes både sosalt faglg. Alle skal delta daglge lærngsprosesser uavhengg av hvlken barnehage eller skole de tlhører. Planen er en vdereførng av Kvaltet barnehage skole Revderngen er gjort med utgangspunkt erfarnger, evaluernger tlbakemeldnger fra poltkere, ledere, pedager, elever, eldre fagorgansasjoner. Noen tltak er nye, men stor grad er tdlgere tltak vdereført konkretsert. Planens varghet er ut år Løpende evaluernger vl avgjøre arbedets tsettelse. Planen omfatter det generelle tlbudet barnehagen grunnskolen. Barn unge som har særsklte behov berøres av andre dokumenter som fokuserer på dette. Resultater t på kommunenvå utgjør summen av resultatene på den enkelte skole. Bedre kan nås ved at de skolene som dag lgger lengst fra settngen, bedrer seg mest, mens de skolene som dag lgger tett på settngen først fremst vl ha vedlkeholdsbehov. Et alternatv er å dele bedrngskravet jevnt ut tl alle, med utgangspunkt at ngen per dato har realsert hele stt potensal. Etter fre år med nasjonale prøver ser v at det er skjeller lærngsresultatene mellom skoler klasser, at resultatene veksler fra år tl år ved den enkelte skole. Tl tross store varasjoner, ser man tendenser tl prestasjoner hos enkeltskoler over td. Det er der vktg å overføre prakss som v vet vrker tl andre. Konkretserng av på vrksomhetsnvå blr etatt dalen mellom rådmannen vrksomhetslederne. Selv om ngene kun er knyttet tl skolen er det vktg å pressere at dette kke utelukker barnehagens sentrale rolle lærng utdannng. Forsknng vser at barn som gs et barnehagetlbud av god kvaltet har bedre utsetnnger å gjennomføre vderegående lærng. Kjennetegn på en kvaltetsbarnehage er blant annet at den har tlstrekkelg, godt utdannet, personlg egnet stablt voksenpersonell, som vurderer barnehagens tlstand tløpende. Lærngsutbyttet barnehagen es kke, men barnets utvklng vurderes dokumenteres pedagsk gjøres tl gjenstand felles refleksjon med barn, personal esatte. Dokumentasjonen skal bdra tl å utvkle prakss, bedre barnehagens lærngsmljø. FUNDAMENTER SOM KVALITETSARBEIDET SKAL BYGGE PÅ Kommunens Helhetlge kvaltetsstrateg vektlegger møtet mellom de ansatte tjenestebrukerne, som barnehager skoler omfatter alle barn, unge esatte. Kommunkasjonen aktørene mellom skal baseres på god dal godt samspll. Målet er å skape en levende kvaltetskultur der alle er aktve dette arbedet, slk at kommunens Kvaltetshjerte blr en naturlg daglg grunnholdnng. Kvaltetsbegrepet skal defneres synlggjøres vrksomhetens planer, samtdg mplementeres hos de som utøver tjenestene mdles tl de som mottar dsse. Systematsk arbed med tlstandsanalyse, evaluerng, planleggng etterspørrng skal bdra tl bedrnger lærng hele organsasjonen. MÅL OG MÅLEVERKTØY FOR LÆRINGSUTBYTTET Hovedet med planen er å øke barn unges lærngsutbytte. Målnåelse vses ut fra følgende: Andel elever som leser etter 2. trnn, med utgangspunkt nasjonal kartleggng lesetrappas lesng på dette trnnet. Målet er at alle skal kunne lese etter 2. trnn. Resultater på nasjonale prøver på utvalgte trnn gjennom hele grunnlærngen. Målet er å øke snttet resultatene med 0,2 poeng nnen utgangen av Grunnskolepoeng etter 10. trnn. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer ganget med 10. Målet er å gå 1 poeng nnen utgangen av Målsettngene over er kommunale hvor bedrngen es hold tl nåstuasjon. Hvorvdt et slkt resultat når det nås vl være under, på eller over landsgjennomsnttet er vanskelg å fastslå. Det avhenger av om andre kommuner bedrer sne tlsvarende, slk at landsgjennomsnttet bedres. Gtt at landsgjennomsnttet er stablt, vl en bedrng på 0,2 på nasjonale prøver plassere oss ltt over landssnttet. En bedrng på 1 grunnskolepoeng vl g et kommunalt resultat så rundt landsgjennomsnttet. 3

3 PLANENS FIRE SATSINGSOMRÅDER Folkehelseperspektvet: Barnehager skoler av god kvaltet er blant kommunens vktgste vrkemdler å skre barn unge en god vekst. Som arenaer å utjevne sosalt skapte helseskjeller spller lærngsnsttusjonene en sentral rolle. Barnehage skole skal g alle barn lke mulgheter tl å leve mestrng danne postve relasjoner. Barn unge skal gs et godt grunnlag å gjennomføre lærng utdannng, slk at de senere kan mestre eget arbeds samfunnslv. Trygge, mette aktve barn er best mottakelge lærng. Det er der et sentralt kommunen at barnehager skoler jobber å fremme barn unges lærng, helse trvsel gjennom økt fokus på god psyksk helse, sunn mat fyssk aktvtet. Lvslang lærng dannelse er begreper som omfatter menneskets lærng utvklng med tanke på åndelge, kulturelle, faglge praktske ferdgheter, den personlge sosale kompetansen. Et helhetlg perspektv på lærng fremmes gjennom postve relasjoner samspll, motvasjon medvrknng. All lærng skal ta utgangspunkt barn unges faglge sosale ferdgheter, på det nvået de befnner seg tl enhver td. Lærng barnehagen er knyttet tl lek medvrknng ut fra Rammeplanen, som defnerer barnehagen som lærngsarena. Grunnleggende ferdgheter, relevant kunnskap nnskt utvkles gjennom daglglvets hendelser samvær, lek menngsfylte aktvteter levelser. Barn barnehagen skal få utfolde sn skaperglede, undrng utskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre naturen ved hjelp av voksne som har et postvt aktvt hold tl barns lærng. Lærng skolen er knyttet tl ene Kunnskapsløftet, de grunnleggende ferdghetene alle fag; å kunne uttrykke seg skrftlg muntlg, å kunne lese, å kunne regne, å kunne bruke dgtale verktøy. Lærngen tlpasses den enkelte gjennom ulke lærngsmetoder strateger. Lærestoff arbedsgaver må g rom varasjon mestrng. Lærerne skal motvere støtte elevene gjennom konkrete lærngsfremmende tlbakemeldnger. Innholdet skolen må leves relevant menngsfylt, hele personalet må ha tro på at alle kan lære. Pedagens rolle barnehage skole er svært sentral. Det er et at alle som leder barn unge lærngsarbed skal være kompetente. De skal muntre tl lærng legge tl rette et engasjerende aktvt arbedsmljø. Følgende pedagkompetanser vektlegges: Pedagens evne tl å skape relasjoner, det vl s at han/hun nnehar kompetanse ferdgheter å motvere øve barn tl å mestre samspll med andre ulke stuasjoner. Pedagens evne tl å lede lærngsarbed gjennom å være en synlg leder, som over td øver barn unge tl selv å mulere regler følge dem. Å være en synlg leder nnebærer å være en god rollemodell, å kunne lede tydelg, strukturert utsgbart. Pedagens ddaktkkompetanse; det vl s at han/hun nnehar et høyt faglg nvå som kombneres med fleksble arbedsmetoder ulke pedagske verktøy. Pedagens evne tl å skre at andre får velednng kunnskap om lærngsarbedet ntensjonene kvaltetsplanen. Planens satsngsområder er de samme som Kvaltet barnehage skole , med et tllegg nnen de grunnleggende ferdghetene. Dette nnebærer at tltakene planen skal være begrunnet knyttes mot dsse fre områdene. Ledelse, atferd (som en del av sosal kompetanse), de grunnleggende ferdghetene vurderng som grunnlag lærngsutvklng er tsatt helt sentrale områder å arbede med alle deler av organsasjonen. Å holde fast ved strateger over td, å utvkle kompetanse på dsse, er pekt på som en særlg utdrng nnen norsk skole. Ledelse på alle nvåer d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold. Lærngsfremmende atferd d ndvdets gruppens samhandlngsferdgheter er grunnleggende all lærng. Grunnleggende ferdgheter d de grunnleggende ferdghetene er avgjørende vdere lærng utvklng. Forrge kvaltetsplan vektla områdene lesng IKT speselt. ne planen nkluderer så satsng på regnng alle fag skolen antall, rom m barnehagen. Vurderng lærng d vurderngen skal g barn unge motvasjon, kunnskap lyst tl å lære mer. FORUTSETNINGER FOR GJENNOMFØRING Bruk av kunnskapsbasert kompetanse: Gjennomførng av planen skal være ankret hva v vet er god prakss lærng ledelse. Det handler om å sette verk godt begrunnede tltak. Alle handlnger planen er basert på erfarnger med god prakss, nyere utdannngssknng, samt statlge kommunale førnger. Planens nnhold samsvarer med barnehagens skolens samfunnsmandat ut fra barnehageloven, rammeplanen, lærngsloven, den generelle delen av læreplanverket, prnspper lærngen læreplanene fagene. Inmasjon medvrknng er et ledelsesansvar: Planen skal gjøres kjent, drøftes konkretseres kommunens vrksomheter. Et godt eerhold tl planen åpner engasjement deltakelse. Det er første rekke ledelsen som er ansvarlggjort dette arbedet, som skal sørge mdlng medvrknng blant ansatte, tlltsvalgte, barn, unge esatte. Barnehage skoleledere skal bruke ekssterende nmasjonskanaler møter hvor kvaltetsutvklng har en naturlg plass, slk som pedag ansattmøter, medbestemmelsesmøter, eldremøter, FAU samarbedsutvalg. Skolemljøutvalget elevrådet nvolveres når planens tltak berører skolemljøet. Inmasjon om planen, handlnger må kommunseres tydelg, slk at det kke reses tvl om hva som skal gjøres. Det er vktg at nye ansatte får lærng kvaltetsarbedet. Tdlg nnsats nnebærer at man ser lærngsløpet under ett, skaper lærngsprosesser den enkelte helt fra første dag barnehagen ut grunnlærngen. Det presseres at tdlg nnsats gjelder alle barn unge, at tltak som skal bdra tl økt lærng settes nn så tdlg som mulg. Tltak kan omfatte både organsatorske pedagske tlretteleggnger. For å kunne avgjøre hvlke følgngstltak som skal verksettes må det legges vekt på å vurdere barnets/elevens kompetanse lærngsutvklng. Barnehager skoler skal være proaktve stt arbed å fremme lærng. Dette krever samhandlngsrutner mellom ansatte, de ulke nvåene nstansene kommunen, kke mnst mellom barnehagen/skolen de esatte. 4 5

4 TILTAKSDEL Alles jobb alles ansvar: Selv om det påhvler lederne et særlg ansvar gjennomførngen av planen, er det vktg å understreke den enkeltes medansvar. It takes a vllage to rase a chld. Medarbedere barnehager skoler må bdra lojalt aktvt bedrngsarbedet gjennom å kjenne sn rolle sne gaver godt. enkeltes ansvar å søke nmasjon, tlegne seg relevant kunnskap, stlle seg åpen endrnger være vllg tl å dskutere prakss, kjennetegner den bedrftskulturen v trenger bedrngsarbedet. Td er en ressurs: Barnehagen skolens tdsressurs er svært verdfull. Det er der vktg å skape økt bevssthet om hvordan v bruker tden, enten det er tden v er sammen med barn unge, eller tden v har tl planleggng, nmasjon samarbed. Hva bruker v tden tl? Det ventes at man som en del av arbedet vurderer hvordan tden benyttes den enkelte vrksomhet, gjør de endrngene som må tl å skaffe td tl det vktgste; å skape arenaer dannng lærng, utføre arbed som øker barn unges lærngsutbytte. Foreldre som medspllere: Det er klare holdepunkter at eldres postve holdnng tl lærng et godt barnehage/skolehjemsamarbed er gunstg både trvsel, motvasjon lærng lærngs. Planen utsetter et godt samarbed med hjemmene. Alle eldre skal være kjent med kvaltetsarbedet. Foresatte må gs mulghet tl å bdra lærngsarbedet gjøres klar over hvlket ansvar hvlke gaver som ventes med tanke på følgng av eget barn/ungdom. FAU som aktv medspller vl være en suksessfaktor. Det er kult å være smart! En utsetnng å lykkes er å åpne postve holdnnger som påvrker tl lærng utvklng. En av byens ungdommer kom med en uttalelse under rullerngsarbedet som ledet tl utsagnet over om at det er kult å være smart. V ønsker å fremheve nett dette. Det skal gs tydelge ventnnger om lærng, de som gjør smarte tng som fører tl skal fremheves. Det er lov å være stolt av det man lykkes med! Målet er å skape en kultur der v har troen på at alle kan lære har glede av lærng. Kompetanseutvklng skal lede tl bedre kvaltet: Vrksomhetenes etter vdereutdannng, lærng velednng skal samsvare med planens satsngsområder, de handlnger som barnehager skoler blr utdret på gjennom denne. Målet er økt kompetanse gjennom mestrng, delng konstruktv samhandlng. V skal lære av hverandre gjennom eksempler på prakss. Det er både et leder pedagansvar å sørge å bruke det v lykkes med på en aktv måte. Slk vl vrksomheten være en lærende organsasjon prakss. Evaluerng er en vktg del av arbedet: Arbedet med planen vl evalueres årlg rapporteres tl utvalget barn, unge kultur. I tllegg skal evaluernger gjennomføres tlknytnng tl de ulke handlngene satsngsområdene. Det presseres at tllegg tl å vurdere ståsted, gjennomførng av tltak utvklng, er det vktg å fere fremgang. Å belønne andres nnsats kan bdra tl å rettholde nteresse kvaltetsutvklngen styrke samholdet organsasjonen. Det presseres at det er et ledelsesansvar å holde lv planen. Poltkere, admnstrasjon vrksomhetsledere står sammen om å vdereutvkle kommunens arenaer lærng utvklng. Barnehage skoleeer den enkelte vrksomhetsleder skal sørge å gjennomføre planen ved å: Klargjøre ventnnger Inmere nvolvere Prortere Utvkle vrksomhetens kompetanse Etterspørre evaluere Iverksette tltak Handlngene som er lstet under de ulke ansvarsrollene tltaksdelen (barnehage/skoleeer, barnehage/skoleleder pedag barnehagen/lærer) er gaver som skal følges over td, som skal bdra tl refleksjon bedrnger hele organsasjonen. Arbedet med planen er kke statsk, men vl suppleres med nye tltak/handlnger underves. Dsse vl bl nærmere konkretsert gjennom halvårlge/årlge planer ute vrksomhetene. For å lykkes med handlngene tltaksdelen, er det vktg at de ansvarlge barnehager skoler vektlegger utsetnngene som er satt gjennomførng. Sjekklsta under skal brukes å skre at man blant annet nvolverer de som etter planen har rett på å medvrke, at det settes av td tl å utføre det som skal gjøres, at man deler de praksserfarngene. Og kke mnst at v husker på å evaluere fere de små store ste v tar på veen! Det er første rekke et lederansvar å sørge at både fundamentene utsetnngene gjennomførng henger sammen med tltaksdelen, slk at de ulke aktørene hele tden vet hvor hvordan et om økt lærng skal nås. SJEKKLISTE FOR Å LYKKES MED GJENNOMFØRING Kunnskapsbasert kompetanse: Hva lgger tl grunn? Inmasjon medvrknng: Hvem skal nvolveres hvordan? Td: Hvor mye td trengs hvordan organsere å fnne td? Foreldre som medspllere: Hvordan kan de bdra? Det er kult å være smart! Hvem har gjort noe bra hvordan anerkjenne eller fere? Kompetanseutvklng: Hva har v lært hvordan deler v lærngen? Evaluerng: Hvor langt har v kommet hva har v lært som kan brukes vdere? ORGANISERING Arbedet med planen organseres gjennom en styrngsgruppe arbedsgrupper. Halvårlge/ årlge planer som konkretserer tltak, som beskrver organserng evaluerng, vl utarbedes av styrngsgruppa. 6 7

5 BARNEHAGEEIER barnehageeeren barnehageeeren klargjør klargjør kommunserer kommunserer tydelg tydelg drag drag nvolverer nvolverer nmerer nmerer prorterer prorterer ressurser ressurser utvkler utvkler vrksomhetenes vrksomhetenes kompetanse kompetanse etterspør etterspør evaluerer evaluerer verksetter verksetter tltak tltak vrksomhetslederne vrksomhetslederne deres deres arbed arbed SKOLEEIER skoleeeren skoleeeren klargjør klargjør kommunserer kommunserer tydelg tydelg drag drag nvolverer nvolverer nmerer nmerer prorterer prorterer ressurser ressurser utvkler utvkler vrksomhetenes vrksomhetenes kompetanse kompetanse etterspør etterspør evaluerer evaluerer verksetter verksetter tltak tltak vrksomhetslederen vrksomhetslederen deres deres arbed arbed Dette skal barnehageeer gjøre: Lage tltaksplaner satsngsområdene. Gjennomføre årlge utvklngssamtaler med vrksomhetslederne. Gjennomføre årlg barnehagevandrng med fokus på systematsk kontnuerlg kvaltetsbedrng. Besøke vekstområdene årlg med fokus på arbedet med kvaltetsplanen. Organsere erfarngsutvekslng bruk av tl ny lærng. Synlggjøre spre eksempler på best practce. Vdereutvkle bruken av håndbøkene lærngsfremmende atferd. Etterspørre prresjonen arbedet med felles oblgatorske verktøy. Etterspørre tltak som fremmer daglg fyssk aktvtet, god psyksk helse sundt kosthold. Øke fokus på mnortetsspråklge barn. Etterspørre pedagsk dokumentasjon. Vdereføre plan kompetansehevng pedagsk dokumentasjon. Gjennomføre kurs velednng nnen prorterte satsngsområder. Tlby støtte velednng. Sørge effektve rapporterngsrutner verktøy. Fere små store suksesser. Dette skal skoleeer gjøre: Gjennomføre årlge utvklngssamtaler med vrksomhetslederne. Gjennomføre årlg skolevandrng med fokus på systematsk kontnuerlg kvaltetsbedrng. Besøke vekstområdene årlg med fokus på arbedet med kvaltetsplanen. Vdereutvkle bruken av håndbøkene lærngsfremmende atferd. Etterspørre tltak som fremmer daglg fyssk aktvtet, god psyksk helse sundt kosthold. Etterspørre prresjonen arbedet med felles oblgatorske verktøy. Øke fokus på mnortetsspråklge barn, følge arbedet med flerspråklghet. Gjennomføre kurs velednng nnen prorterte satsngsområder. Utvkle felles verktøy der dette er stjenlg. Tlby støtte velednng. Lage tltaksplaner satsngsområdene felles kompetanseutvklngstltak. Lage overskt over på kartleggngsprøver, nasjonale prøver karakterer. Bruke tl refleksjon nye settnger et systematsk drøftngslegg. Gjennomføre drøftngsmøter om kvaltetsutvklngstltak mellom poltkere skoleledere. Etterspørre overgangsrutner delta samarbed med vderegående lærng. Hjelpe skolene tl å vareta rutner å følge lærngsmljøet gjennom det dgtale årshjulet 1310.no. Organsere erfarngsutvekslng bruk av tl ny lærng. Synlggjøre spre eksempler på best practce. Sørge effektve rapporterngsrutner verktøy. Fere små store suksesser. 8 9

6 BARNEHAGELEDER barnehagelederen barnehagelederen setter setter mdler mdler tydelg tydelg kvaltetsplanens kvaltetsplanens organserer organserer kvaltetsarbedet kvaltetsarbedet barnehage barnehage gr gr nmasjon nmasjon medvrknng medvrknng verksetter verksetter tltak tltak kvaltetsarbedet kvaltetsarbedet vrksomhetens vrksomhetens ansatte ansatte fremhever fremhever flerspråklghet flerspråklghet som som en en ressurs ressurs har har ansvar ansvar evaluerng evaluerng av av vrksomhet vrksomhet Dette skal barnehagelederen gjøre: Prortere barnehagens ressurser tråd med planens. Observere delta det daglge samspllet organsasjonen. Sørge at oblgatorske verktøy brukes. Tlby ansatte velednng utøve praktsk ledelse ved å være trener, teambygger arbedsleder. Sørge at håndbok lærngsfremmende atferd er aktvt bruk. Ha et bevsst fokus på tltak som fremmer god psyksk fyssk helse. Gjennomføre barnehagevandrng. Tlrettelegge samarbed på tvers av avdelnger barnehager, styrke samarbedet mellom barnehage skole. Utvkle bruken av pedagsk dokumentasjon etterspørre dette. Inmere nvolvere esatte kvaltetsarbedet. Sørge jevnlg evaluerng av arbedet med kvaltetsplanen. Øke personalets kunnskaper om flerspråklge barn famler, skre postve holdnnger tl mangfold. Sørge at barnehagen har et utdrende lærngsmljø med varerte, fleksble rom materaler. Fere små store suksesser SKOLELEDER skolelederen skolelederen setter setter mdler mdler tydelg tydelg kvaltetsplanens kvaltetsplanens organserer organserer kvaltetsarbedet kvaltetsarbedet på på skole skole gr gr nmasjon nmasjon medvrknng medvrknng verksetter verksetter tltak tltak kvaltetsarbedet kvaltetsarbedet drøfter drøfter utdrnger utdrnger vrksomheten vrksomheten vrksomhetens vrksomhetens ansatte ansatte at at elevene elevene skal skal ha ha et et svarlg svarlg godt godt fyssk fyssk psyksk psyksk lærngsmljø lærngsmljø fremhever fremhever flerspråklghet flerspråklghet som som en en ressurs ressurs har har ansvar ansvar evaluerng evaluerng av av vrksomhet vrksomhet Dette skal skolelederen gjøre: Prortere skolens ressurser tråd med planens. Observere delta det daglge samspllet organsasjonen. Sørge at oblgatorske verktøy brukes. Følge retnngslnjer nasjonale prøver. Sørge at håndbok lærngsfremmende atferd er aktvt bruk Gjennomføre skolevandrng. Iverksette kompetansetltak etter behov. Tlrettelegge samarbed på tvers, styrke samarbedet mellom barnehage skole, barneskole ungdomsskole ungdomsskole vderegående. Inmere skape medvrknng planen gjennom eldremøter, FAU samarbedsutvalg. Involvere skolemljøutvalget elevrådet når tltak berører skolemljøet. Sørge at det legges tl rette daglg fyssk aktvtet sunne matvaner skole/sfo tråd med nasjonale førnger. Skre at skolen bdrar tl å fremme god psyksk helse, vareta rutner å følge elevenes lærngsmljø gjennom det dgtale årshjulet 1310.no. Øke personalets kunnskaper om flerspråklge barn famler, skre postve holdnnger tl mangfold. Sørge jevnlg evaluerng av arbedet med kvaltetsplanen. Synlggjøre benytte eksempler på best practce fra satsngsområdene. Gjennomføre drøftnger av. Iverksette tltak å fremme lærng hos enkeltelever/grupper. Fere små store suksesser 10 11

7 PEDAGOG I BARNEHAGEN pedagen barnehagen pedagen barnehagen har evne tl å skape relasjoner, har kompetanse ferdgheter tl å motvere barn tl har evne tl å skape relasjoner, har kompetanse ferdgheter tl å motvere barn tl å mestre samspll med andre å mestre samspll med andre har evne tl å lede lærngsarbed gjennom å være en synlg leder, å være en god har evne tl å lede lærngsarbed gjennom å være en synlg leder, å være en god rollemodell, å kunne lede tydelg, strukturert utsgbart rollemodell, å kunne lede tydelg, strukturert utsgbart tlegner seg kompetanse som kombneres med fleksble arbedsmetoder ulke tlegner seg kompetanse som kombneres med fleksble arbedsmetoder ulke pedagske verktøy pedagske verktøy har evne tl å skre at andre får velednng kunnskap om lærngsarbedet har evne tl å skre at andre får velednng kunnskap om lærngsarbedet ntensjonene kvaltetsplanen ntensjonene kvaltetsplanen Dette skal pedagen gjøre: Utøve tydelg arbedsledelse praktsere anerkjennende kommunkasjon. Motvere tl arbedsnnsats ved å gå an vse ve kvaltetsarbedet. Planlegge å skre prresjon lærng barns utvklng. La barna ta aktv del planleggngen vurderngen av barnehagens nnhold. Bruke verktøyet pedagsk dokumentasjon. G alle barn et rkt utvklende språkmljø. Sørge at leken får en fremtredende plass barns lv barnehagen. Ha tlstrekkelg kunnskap om flerspråklge barn famler, skre postve holdnnger tl mangfold. Bruke de oblgatorske verktøyene Kvaltetsplanen. Bruke håndboka lærngsfremmende atferd arbedet med utvklng av sosal kompetanse. Sørge et stmulerende fyssk mljø. Utføre, evaluere korrgere planarbedet barnehage. Fere små store suksesser. LÆRER læreren læreren har evne tl å skape relasjoner, har kompetanse ferdgheter tl å motvere barn tl har evne tl å skape relasjoner, har kompetanse ferdgheter tl å motvere barn tl å mestre samspll med andre å mestre samspll med andre har evne tl å lede lærngsarbed gjennom å være en synlg leder, å være en god har evne tl å lede lærngsarbed gjennom å være en synlg leder, å være en god rollemodell, å kunne lede tydelg, strukturert utsgbart rollemodell, å kunne lede tydelg, strukturert utsgbart tlegner seg kompetanse som kombneres med fleksble arbedsmetoder ulke tlegner seg kompetanse som kombneres med fleksble arbedsmetoder ulke pedagske verktøy pedagske verktøy Dette skal læreren gjøre: Sette mdle tydelge undervsnngen over elevene. Bruke skolens krterer god klasseledelse. Praktsere felles bestemmelser rutner daglg. Bruke håndboka lærngsfremmende atferd. Følge fastlagte rutner å vareta elevens fysske psykske lærngsmljø. Involvere elever eldre skolemljøarbedet. Lede tl lærng ved å være synlg, utsgbar strukturert. Fokusere på elevens mestrng. Være faglg à jour, søke ny kompetanse ved behov. Bruke felles, oblgatorske verktøy. Følge retnngslnjer nasjonale prøver. Benytte varerte arbedsmetoder verktøy. Kommunsere tydelge ventnnger, etterspørre g veledende tlbakemeldnger. Praktsere elevsamtaler med utgangspunkt lærng, nvolvere esatte. Praktsere en lærngsfremmende vurderngsprakss. Bevsstgjøre elevene modellere eksempler. Utvkle et godt språkmljø klasserommet. Vektlegge betydnngen av barns mors. Ha tlstrekkelg kunnskap om flerspråklge barn famler, skre postve holdnnger tl mangfold. Delta aktvt ntern/ekstern kompetanseutvklng nnen planens fre satsngsområder Rapportere på. Lage tltaksplan gjennomføre samarbed med ledelse, lærer kolleger elever/esatte. Utføre, evaluere korrgere planarbedet gruppe/klasse. Fere små store suksesser 12 13

8 Speselt ungdomsskolen! Eksamen: Eleven skal få vse hva han/hun kan * Skrftlg: Særsklt tlretteleggng de som har behov. Følge nasjonale retnngslnjer. * Muntlg: Gode gaver eksamensum. Følge regonale retnngslnjer. Felles evaluerngskrterer regonen * Skrftlg: Felles ståelse av sentrale krterer. * Muntlg: Samarbed om krterer regonen med utgangspunkt kompetanseene læreplanen. Karakterer Eleven kjenner står krterene karaktergrader knyttet tl gavene de arbeder med. Krterene er basert på kompetanseene fag anvendes lkt over alle elever blr stått lkt av alle. Dette skal lærere gjøre med følgng av ledere: Delta på regonale eksamenskurs Dskutere vurderngskrterer krterer nåelse jevnlg faggrupper 14

9 Porsgrunn Kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn Tlf: epost:

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Ëlrrrililñi. utbytte av opplæringen. Skolens arbeid med elevenes. - u r'l* h. W" t-^ t rè- o

TILSYNSRAPPORT. Ëlrrrililñi. utbytte av opplæringen. Skolens arbeid med elevenes. - u r'l* h. W t-^ t rè- o Ëlrrrllñ - u r'l* h. W" t-^ t rè- I I I I 1 TILSYNSRAPPORT Skolens arbed med elevenes utbytte av opplærngen Stegen kommune - Stegenskolen Nordfold o1.09.2015 1 # w Fylkesmannen NORDLAND Innholdsfortegnelse

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012 www.vfk.no Folkehelse Vestfold Årsrapport 2012 Folkehelseåret 2012 Folkehelseloven ett år Første januar 2012 trådte Folkehelseloven kraft. Den markerer et vktg vesklle folkehelsearbedet. Ansvaret for

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

Språkløyper OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER. SPRÅKLØYPER hvem, hva, hvordan? gratis nettressurser for lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid

Språkløyper OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER. SPRÅKLØYPER hvem, hva, hvordan? gratis nettressurser for lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER grats nettressurser for lokalt, pedagsk utvklngsarbed Lese- Skrvesenteret har gleden å nvtere tl oppstartsamlng for! Det er grats å delta på samlngen, som har som mål å

Detaljer

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i "Ko M I"?-//E Fylkesmannen Hedmark Tl kommunene Hedmark v/rådmann Hedmark fylkeskommune v/fylkesrådet 5. februar 2016 Strategsk plan 2016-2020 for NAV Hedmark Innlednng: Etter ntatv fra NAV Hedmark besluttet

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

NOKUTs tre forskrifter for akkreditering av studier

NOKUTs tre forskrifter for akkreditering av studier NOKUTssynt eserogakt uel l eanal yser Al l egodet ngert r e 10 år og t r ef or skr f t er om akkr ed t er ng av st ud er og 1 f or st åel seavkval t et Tur dheger st r øm,ma2014 NOKUTs gjeldende forskrft

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Kontraktstildeling med mindre prisfokus

Kontraktstildeling med mindre prisfokus Kontraktstldelng med mndre prsfokus Anskaffelsesstrateger Entreprsekjøp Oktober 014 Dr. ng Øysten H. Meland Dr. ng Øysten Meland Dr. ng Øysten Meland 3 Brukermedv./ programmerng Partnerng Kun egen spesaltet

Detaljer

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí

14.12.2001 Strategisk kollektivplan. ldéseminar. «Hva håper vi å oppnå?» MQ 9/K/Ma/000:-000.5~ :mffí 14.12.21. ldésemnar. «Hva håper v å oppnå?» MQ 9/K/Ma/:-.5~ :mí A- Srategsk kollektvplan dèsemnar 14. des 21' Sam. sje Arld Bøhn / V Hva håper v å oppnå? nnlednng Jeg er utordret tl å g tl kjennenoensynspunkter

Detaljer

Master i diakoni (120 studiepoeng) Studieprogrammet (undervisning, veiledning og praksis) er i samarbeid med Høgskolen Diakonova

Master i diakoni (120 studiepoeng) Studieprogrammet (undervisning, veiledning og praksis) er i samarbeid med Høgskolen Diakonova DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Mastergrad DIAKONI 120 STUDIEPOENG PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG Versjon høst 2006 1 dakon (120 studepoeng) Studeprogrammet (undervsnng, velednng og prakss) er samarbed med

Detaljer

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune Internt notat Fra: Adm. enhet Kommunalavdelng økonom organsasjon Saksbehandler: Therese Evensen Arkvref.: 16/7230 Dato: 15.02.2016 Saksbehandler Bente Hedum Adm. enhet: Kop tl: Are Hammervold Solvang Tale

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

INFORMASJON OM IDRETTSSKOLEN

INFORMASJON OM IDRETTSSKOLEN www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stftet 16. jun 1937 INFORMASJON OM IDRETTSSKOLEN Vår vsjon: AIL skal g klubbens medlemmer glede, mulgheter og utfordrnger uansett talent og ambsjoner. Klubben skal

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

sprâklring: en ressurs snakke et fremmedsprâk er kte seg naken Illustrasjoner MuntLig A Lre a Inger Langseth Per Ramberg videregàende

sprâklring: en ressurs snakke et fremmedsprâk er kte seg naken Illustrasjoner MuntLig A Lre a Inger Langseth Per Ramberg videregàende déhefter utdannng [ lrere er en Skolelaboratoret p undervsnngsopplegg sere fagddaktske hefter utvket fagene. Heftene setter fokus p v vre gode skole. nnhodet verktøy er ved NTNU Trondhem. Her nyttge pedagske

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC,

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladmnstrasjonen Poltsk sekretarat Faste medlemmer av kultur- og oppvekstutvalget Vår ref.: 11/4408/11/12/ FE-033 Saksbehandler: Målfrd Espeland E-post: maarrd.espeland@egersund.kommune.no

Detaljer

Mastergrad i DIAKONI PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG

Mastergrad i DIAKONI PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Mastergrad DIAKONI 120 STUDIEPOENG PROGRAMPLAN OG EMNEKATALOG Versjon høst 2007 1 dakon (120 studepoeng) Studeprogrammet (undervsnng, velednng og prakss) er samarbed med

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

Forvaltningsplan Lofoten- Barentshavet. Utvikling og status

Forvaltningsplan Lofoten- Barentshavet. Utvikling og status Forvaltnngsplan Lofoten- Barentshavet Utvklng og status PROOF årsmøte 2005 2 Innhold Behov Intatv Organserng Mandatet for arbedet Arbedsprosessen Noen resultater av utrednngene Vdereførng PROOF årsmøte

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no Mgranorsk ARBEIDSNORSKKURS Mgranorsk Arbedsnorsk senker terskelen nn arbedslvet gjennom å utvkle begrepsforståelse nnenfor spesfkke fagområder. Arbedsnorsk kan kombneres med Mgranorsk Allmenn eller brukes

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVrFENSRAPE[JGE FAKULTET FS Helsefak O41 1 Tl: Fakultetsstyret ved Det helsevtenskapelge fakultet Møtedato: 17.1.2011 Arkvref.: 2010/5643 TOS000/1 14 Endelg budsjettfordelng

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Høringsinnspill og kommentarer

Høringsinnspill og kommentarer Vedlegg 5 Hørngsnnspll og kommentarer Nedenfor gs det kommentarer tl hvordan hørngsnnspllene tl planprogrammet varetas endelg planprogram og prosessen vdere. Det presseres at mange av hørngsnnspllene ser

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

20:5/353: og familiedirektoratet. Ec f6e Ef7' 3. B6 E}i6kE 5'i< é3'é Fj"dFJfi 6}% Efifine.no

20:5/353: og familiedirektoratet. Ec f6e Ef7' 3. B6 E}i6kE 5'i< é3'é FjdFJfi 6}% Efifine.no Q [O 8t7 6 L LEN 9L«t7?9L SLOZ 80 ZL U8/\l>1JV 20:5/353: Søknad om tlskudd tl kommuner tl foreldrestøttende tltak ~» 3 cbtj Barne-, ungdom - 5 ' og famledrektoratet Informasjon om søker Organsasjonsnummer

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1 Eksempel på poengbergegnng fra grunnskolen tl Vg1 Etter skrv: "Førng av vtnemål og kompetansebevs for grunnskolen Kunnskapsløftet" av 09.01.2015. Sde 5 Elever som kke får standpunktkarakter på grunn av

Detaljer

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008 Norden HISTORISK OMPROFILERING To sterke merkevarer skal samarbed vnne fram Norge og Norden. Sde 2 Fargerk forvandlng Rødt og grønt, hånd hånd. Posten og Brng sne nye logoer spller på lag. Sde 6-7 Nytt

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen - -~ ~------ ---~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/11000 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlg: Bert Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 012/12 I FORMANNSKAP

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013 Qoll /30 OPV r ' \. s Ht; Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 mo å Ht MN - TKV fd."n*m.:g>d cl~;:o;lu Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 Kommunale og kke-kommunale barnehageeere plkter

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5 MEDLEMSMAGASIN ma 2011 www.ohf.no Stem på Årets Handels- Servcebedrft Oslo 2011 sde 8 Ryddg rent Gaterusken sde 6 CALLE Ferner ny styreleder ohf. Flere endrnger etter generalforsamlng sde 4 5 aprl 2011

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

Konstruktiv - Saklig - Krevende - For et bedre arbeidsmiljø

Konstruktiv - Saklig - Krevende - For et bedre arbeidsmiljø Mobl; 90 28 34 40 E-post; audun.buseth@poltet.no Poltdrektoratet Deres ref. Vår ref. Dato: 15.10.17 Hørng NOU 2017:9 - Polt og bevæpnng 1- Innlednng Poltet skal vareta samfunnet og borgernes behov for

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare?

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare? Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Prosjektrapport, Eksperter Team Landsby 27, Gruppe 3 Sten- en mangelvare FRA STEIN TIL STØV Hege Merete Aukrust Lene Krstne Johansen Stne Lberg Sannes

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. ECON13: EKSAMEN 14V TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt >. Oppgave 1 Innlednng. Rulett splles på en rekke kasnoer

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Strategisk Næringsplan (SNP)

Strategisk Næringsplan (SNP) Quo Vads Karlsøy? Strategsk Nærngsplan (SNP) Gjennomgang av Hovedpunkter hørngsutkastet Per Arnold Dyrkoren Gamnes 18 Jan 2018 VISJON Trvsel og mulgheter et levende øyrke Overordnet Mål (Som lgger tl grunn

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Varsel om pålegg om gjennomføring av tiltak mot forurenset sjøbunn i Gunneklevfj orden i Porsgrunn kommune

Varsel om pålegg om gjennomføring av tiltak mot forurenset sjøbunn i Gunneklevfj orden i Porsgrunn kommune Norsk Hydro ASA Postboks 980 Skøyen 0240 OSLO Oslo, 31.05.2017 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgtt ved svar): Saksbehandler: [Deres ref.] 2013/98 Henrette Gvskud Varsel om pålegg om gjennomførng av tltak

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Undersøkelser av solingsvaner

Undersøkelser av solingsvaner Undsøkels solngsvan Innlednng MMI har p oppdrag fra Statens strlevn Kreftforgen gjomført en større spørreundsøkelse for kartlegge n norske befolknngens forhold tl solng solbeskyttelse. De undsøkelsen supplt

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Strategisk forskningsområde HAVROM:

Strategisk forskningsområde HAVROM: Strategsk forsknngsområde HAVROM: Levende og produktve kystsamfunn Overordnet samfunnsmål: Verdensledende havet og nordområdene Sammendrag Norge er en lang og unk kyst og det er vktg at v har mange produktve

Detaljer