Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnsk"p Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnsk"p Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ"

Transkript

1 ' n dlbtor H ELSE TEKNOLOG I SAMFUNN M ILJØ Et forsknngsmagasn fra Kunnsk"p Oslo LIVSVITENSKAP Treffskker Ny teknolog gr forskorne mulgheten tl å treffe akkurat de cellene de skter på. Lvsvtenska psm lj øet Oslo er blant de beste verden. Kunnskapskamp Professor Torger Reve mener v må solle våre kort rktg. Demokrat Hvordan fungerer nnva nd re rorg a n sasj one ne? Maranne Takle svarer. RHYME Smarte tekstler gjør det lettere for alle å kommunsere.

2 :f:,å j?.{ +r'-..:) #.. 0 \: )* /:; ";::" Kunnskap Oslo er en samarbedsallanse mellom Oslo kommune og byens mange kunnskapsmljøer. Kunnskap Osro arbeder målrettet og konkret for å o nnqqnnoro Oeln cnm o nacnnol nn PvJrqur rurrr vl I roojur rorl ug nternasjonalt kunnskaps- og besl-.rtnngssentrum nnenfor utvalgte områder fv1edl-'./l',,1fr KUNNSKAP OSLO Forsknngsnsttutter Arbedsf orsknngslnsttuttet Falo nsttutt for arbedslvs- og velferdsforsknng lnsttutt for samfunnsforsknng N/eteoro ogsk nsttutt NIBR Norsk nsttutt for by og reglonforsknng NIFU STEP NILU Norsk nsttutt for luftforsknng \lna \o,l r,lrljll-o ldllr-o'slrlg \l /A No'sj' :"s fo ar-for,\r -g Norsk Regnesentra NOVA SINTEF Byggforsk TØ Transportøkonomsk nsttutt UO nsttutt for geofag Studentdemokratet Nlq qr' la qt qt ^6n^rrl:m6.16r\,6d 6ntn:rlqmonto \r6d! n Partene arbedslvet ÅrhaÅcn',arfaronnnan (nal tar LO Oslo og Akershus NHO Os o og Akershus Høyere utdannngsnsttusjoner Arktektur og desgnhøgsko en Os o Bjørknes Høysko e n6t t6^l^^el a [/an^h6tc{:l lt6f Dakonhjemmet HØgsko e Handelshøysko en B1!øgsko en Os o og Akershus!a.<1. on qtaffo.ltq.>ta -la',,:{c en Dakonova Kunsr"rls<c en Oslo Lov serl:'9 dakonale høgskole N'2.1-I - - f.rn IV-.--1a Norges Gecr:<- ske nstltutt Norges drets-:::<. e Norges muskkhrg:,r: e NoTges veter næfr:rs(: : Pol thøgskolen Rksarkvet Rudolf Srererhøysko e' l-.lnlvers tetet Os c Veternærrnst uttet Ansvar g utgver: Kunnskap Os o v/na sten Blercke Desgl/ko-sept/p-odLL,jo /tol.r/ o o lvl r e o'o e.s a'. P'osel'tlede Då V-g.a '1. oll Ao -o nrrl I rr.:.for l no. Fotograf: Terje Heestad. lrfrøl- ( -l, J)rd P6 Å^ qlo. 'el o TALE\I TEt\ES EYI KUNNSKAP Som ny byråd for kulturog nærng Oslo kommune harjeg et overordnet mål: Oslo ska være talentenes by. V skalvåge å satse på ralentene nnen alle felt, om det er forsknng, utdannng, kultur eller nærng. Lke vktg er det at alle har et talent, og det skal v g rom for å dyrke frem. Jeg vl gjøre Oslo mer attraktv både for norske og nternasjonale bedrfter, kunnskapsarbedere og studenter. Oslo har en stolt hstore som ndustrby. Men fremtden lgger kunnskapsnærngene. lnnbyggerne vl økende grad fnne sne arbedsplasser nnen kunnskaps- og kulturfeltet. Dette forutsetter nfrastruktur og møteplasser, slk at POltkkenS folle ef nsttusjoner, organsasjoner, bedrfteros o enkeltmennesker med gode deer kan fnne a skape KunnsKaps- sammen og skape nye verder. L.n kan s at allmennngen hvof poltkkens rolle er å skape kunnskapsalldeer møtes os'"1:[1"å[:j, 'J#T#?',',:T", bfvtes. styreleder, er en del av denne almennngen. Kunnskap Oslo er en allanse av over 30 kunnskapsnsttusjoner. Allansen arbeder for mer bevsst bruk av forsknngsbasert kunnskap, utvklng av en nternasjonalt rettet kunnskapsndustr og bredere rekrutterng tl forsknng og studer. Oslo haren rekke kvaltetersom kan gjøre byentl en av Europas mest attraktve. Kunnskap Oslo har satt gang en del tltak for å nå dette målet, blant annet nternasjonalt forum, engelskspråklg nettsted og felles aktvteter for å proflere medlemsnsttusjonene nn- og utland. For å lykkes fortsettelsen, er et nært samarbed mellom poltkk, nærngslv og kunnskapsnsttusjoner avgjørende. Sammen må v arbede målrettet og konkret for å utvkle og possjonere Oslo som et nasjonalt og nternasjonalt kunnskapssentru m. HALLSTEIN BJERCKE BYRÅD FoR KULTUR og NÆRING Annonsesalg: Cogtatlo Meda, t f , Kroonpress, Est and. Opplag: 98 0OO

3

4 .:t l :-: *9,!

5 mljø KL I A 11 Selv om man skulle lyres å kutte klmagassutslppene ned tl anbefalt nvå nnen 2020, f9,r forylgnggl med all tydelghet at det kommer Helga Gunnarsdottr Vannområde- utvalget Morsa Anne-Mare Bomo, NIVA tl å bl store endrnger klmaet {remover. For norske kommuner er derfor løsnngsrettet kunnskap om de nye utfordrngene kevann, kulturarv og naturmlø. Utvalgte artkler på nettstedet har også bltt vdereformdlet gjennom Regjerngens portal tl vannklde kan være opptl ganger høyere etter kaftg regn sammenlgnet med no. At <ngen noensnne har bltt syke av å drkke vannet herfra> er kke lenger noe gyldg utsagn, mener forskerne, som på nett- admnstratve planleggngsarbedet. I Forsknngsparken har syv av Norges Det besværlge vannet Med varmere klma og mer nedbør - speselt om vnteren - er det store utfordrnger kryttet tl planleggng mot flom, awennng fa landbruk og beslqttelse av drkkevann. I ledende forsknngssentre slått seg sammen peroden har det vært en nedbør- om prosjektet <Tlpasnng tl klmaendrnger norske kommunerr. Hovedmålet har vært å utforme en praltsk rettet nettporta1 som kan hjelpe kommuner å planlegge møte med utfordrngene fra klmadrevet ekstremvær både på kon og lang skt. - V har hatt fokus på vtenskap søknng på nesten 20 av største betydnng det poltske som kan brukes av fowaltnng og og poltkere, forteller At *ngen noensnne har bltt syke av å drkke vannet herfra" er kke lenger gyldg hvor øknngen flere norske overflatevann løpet av de sste vært på hele 24 %. Det er mange utfordrnger knytet tl økt nedbør. Ikke bare de akutte form av flom og ras, men også de mer langsktge, som skrng av drkkevannsklder og dpkbar jord. - Over 90 7o av Norges befolknng forsy- at av opp dagen mange steder. Det er veldg sår- komme bart, forteler Anne-Mare Bomo fra NIVA. Kartleggng forbndelse med EUs vanndrektv vser at 47 o/o av drkkevannet er faresonen for å kke bl godkjent. vannregonene pågår nå arbed med å verksette tltak for å bedre vannkvalteten og kvantf- ny'tte. Prnqel<tet.-'J.-' '_ h:r sden oppstarten formdlet praktske råd om tlpasnng tl klmaendrnger norske kommuner gjennom nettstedet wwwklmakommune.no. Her kan kommuneansatte og poltkere fnne om lag 70 faktaark som gr råd og velednng nnenfor tema- områdene tlpasnngsstrateger, drk- effektv mot klorresstente parastter er vk- betydelg øknng farge og løst organsk stoff h at I tllegg stger gr-unnvannsspelet og kommer tl - Hygenske barrerer vannbehandlngen, nkludert behandlng som også er årene, og tendensen er sterkest om vnteren Kelman som håper vl sjon om tltak og regelverk. Øknngen har vært speselt tydelg de sste 20 for Fastlands-Norge. prosjektleder Ilan resultatene portalen har publsert omfattende nforma- tg dag, og forventes å bl enda vktgere et fremtdg klma. Det er også observert en o/o nes med drkkevann fra overflatevannklder. arbedet tørre peroder, forklarer Bomo. 30 årene. Flere norske vannverk Landbruket slter vat kke et bra å,r for norske bønder. Frykten for at dette kan bl normalstuasonen får mange tl å mrdere om de orker å satse vdere på landbmket. Men økt kunnskap kan ske bedre forebyggng av skader, noe blr sentralt arbedet femover. nert med snøsmeltng eller nedbør kan dette NOEN FUNN. Lovendrnger bør vurderes for å endre produksjonssystemer og Norske vannverk rapporterer om landbruksaktvteter.. Norske vannbehandlngsanlegg betydelg fowerrng av vannkvalteten etter kraftg nedbør. Som eksempel kan nevnes at tlførsel av tarmbakterer fra nedbørsfelt trenger nye og strengere rutlner for rensng.. Lokal luftforurensnng må redur^- a ^^-^^ for økt I rvel lo 5El E- l Ur d AUr '.^*^^^^ere f/ U 4 I korrosjon.. Det er utvklet en trnn for trnr-metode for å avdekke klmaproblemer for norsk kulturarv.. lkke-fyssk f lomvern og nye forskrngs- og erstatnngsordnnger blr vktge vrkemdler.. De vkgste nformasjonskldene for ordførere g1.frskglg Fylkes- mannens mljøåvdelng og kommunenes m ljøvernkonsulenter.. Der hvor kommuner pålegges å håndtere {Igg!gg,q%ser ma n resultater.. Det er få økonomske nsentver for å tenke fremover. DRIKKEVANN Rent vann sprngen er ngen selvfølge fremtden. Mange norske vannverk mangler nødvendg renseteknolog. som Forskerne fnner nemlg at en øknng temperatur vl føre tl flere fryse- og tneperoder. Komb- sere kostnadene av tltakene. Dette arbedet har høy prortet og kan føre tl endrnger og restrksjone for landbruket femtden. - vl dermed måtte nstallere prosesser for fargefernng vannbehandlngen, forklarer Bomo.

6 d {F-* -',a tl ekstrem awennng, eros.lon og tap av nærngsstoffer. Også den generelt økende nedbørsmengden vl bdra tl det samme. Selv om barc 3 Vo av totalt landareal Norge er landbruksareal, er awennng fra landbruket den største klden tl for hø1t nnføre hold av nærngssalter norske vann og e1ver. Dagens tltak, som endret jordarbedng, redusert gjødslng, vegetasjonssoner, fangdammer og kontroll med overflatevann, blr vktgere og sannqmlgvs nødvendg å gjennomføre større omfang og nye områder. Særlg på Østlandet og Trøndelag kan den varslede øknngen nedbør om høsten føre tl problemer med nnhøstngen, jord_ arbedng og sång av høstvekster. Klmaend_ rnger stler dermed bl.a. nye krav tl dmen_ sjonerngen av hydroteknske anlegg, som nntakskummer og grøftesystemer, forteller Anne-Grete Buseth fra Boforsk. Kulturarv og vedlkehold Mer regn og høyere temperaturer vl også øke korrosjonen av bygnngsfasader, nfrastruktur, transportmdler og andre konstr-uksjoner. Det koster. - V kan foruente økte vedlkeholdskost: ader og nye utfordrnger knyttet både tl ektremvær og generelt våtere klma, ser Terje Grøntoft fra NILU. Beregnnger NILU har g1'ort, vser at vedlkeholdskostnadene for bygnngsfasader kan oke med opptl 15 % dette århundret. Men dette vl også avhenge sterkt av luftforurens- nrngen, og for storbyer vl det være lønnsomt å fortsette arbedet med å få ned lokal lufttbrurensnng. - En reduksjon på %, avhengg av hvor man er, vl kunne kompensere for effekten av klmaendrnger, forklarer Grøntoft. Også Norges mange kulturmnner står utsatt tl. Det blr økt rsko for råteskader og nsektangrep, saltforvtdng og ftostskader på murverk og skader som skyldes store snølaster. - Hovedutfordrngen for å beskytte kul_ turmnnene fra de kommende klmaendrn_ gene er å nformere og g praktske nstruk_ ser på lokalt nvå. Opplærng og produksjon av både generelle og konkrete planer er vk_ tg for å forebygge de negatve effektene av klmaendrnger, forteller Annka Haugen fra NIKU. Som en del av denne opplærngen har Mer regn og høyere tflrnperaturer vl øke kornosjonen av bygn ngsfasader, nfrastru ktur, transportmder og andre konstruksjoner. Forsknngsprosjektet har også nkludert en referansegrudde. -_,_.Y-at_- - Tl nå har fokuset kommunene rer_ tet seg mot hvo.aår.ehn begrense CO2- g!{[p.men lte mot hva som v] våå nødvendg av tlpasnnger fremover, forllan Kelman, klarer Helga Gunnarsd6ttr, som er daglg prosjektet publsert en sårbarhetsanalyse på nettportalen. Her kan Kommunene analysere egen kulturarv og hva som må gjøres. leder ved Vannområdeutvalget Morsa. Den menneskelge faktor heten av å spre kunnskapen gjennom foredrag og semnarer, og berømmer Forsknngsprogrammet har også sett på hvordan norske kommuner styres forhold tl 5!g*"*1:gg De vktgste nformasjonsklldene for ordførere er forsknng, Fylkesmannens mljøavdelng og kommunenes mljøvernkonsulenter, men faren er at klmatlpasnng bare blr 6n av mange faktorer som tas med poltske og øko_ nomske r.rrrdernger. Derfor er det vktg med dyktge og engasjerte mljøvernkonsulenter. --!4g{l1r1e ]nedarbedere vser seg å være vktg for å få planleggng og kommunka_ sjon på tvers av avdelngene kommunene, forteler Trude Rauken fra CICERO. CICERO Gunnarsd6ttr påpeker nødvendg_ for å ha lagt seg på et fornuftg formdlngsnvå. - De har vært flnke tl å få frem de vktge tngene og formdle dem på en forståelg måte, så nå får v håpe at kom- munene tar denne kunnskapen Terje Grøntoft, NlLU bruk, ser hun. Trude Rauken er klar på vktgheten av at kommunene allerede nå mrderer sterkere hvlke nye utfordrnger som kommer. har Om v venter v tl det blr krtsk, valgt den dyreste løsnngen, understreker Rauken. Trude Rauken, CICERO

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 2007/5 Notater Bente Halvorsen Notater Brukervelednng for SHE-ARmodellen En regnearkmodell for smulerng av usoldnngenes aggregerte elektrstetsetterspørsel Forsknngsavdelng/Seksjon for energ og mljøøkonom

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1 Drømmen om å bli flere Temahefte om tilflytting www.distriktssenteret.no 1 Innhold Forord Flyttehjelp eller samfunnsutvikling? s. 3 Direktøren har ordet s. 4 80 % gjør det. Men virker det? s. 6 Mer enn

Detaljer

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at AvGnADE{fu'- -o L KONFDENSELT h. t. Skkerhetsnstruksen. Ekspl, nr t av b (\ fra mlte torsdag 3. ' mdterom r. Tl stede: Fravanende: - Regjerngens, sk mars L977 kl. 1200 - L3O0 Statsmnsterens,:! Statsmnster

Detaljer

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i DB/MAaH BMF?H+$FSST h.t' S.kke h.. S;kkert,[StTkq6*P.n ets - PROTOKOLL C fra k]. mote 0900 T stede \r Utvalgets sekretar ngens s kkerhetsutvalg mandag 1978 Regjer Sta tsm nste.rens moterom. Statsm n ster

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer