TheraPro HR Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang"

Transkript

1 . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd og sparer energ. Senkng av romtemperaturen med C sparer ca. 6 % energ! Betjenngsvennlg Stort, justerbart dsplay med bakgrunnsbelysnng. Praktsk programmerng ved at radatortermostaten tas av ventlen. Koperngsfunksjon for overførng av tdsprogrammer tl andre radatortermostater HR9. Monterng Radatortermostaten passer tl de fl este radatorventler M x,5. Når radatortermostaten er montert arbeder den umddelbart med fabrkknnstllngene. Funksjoner for større komfort Indvduelle varmeprogrammer for hver ukedag. Opp tl 6 koblngspunkter per dag og forskjellg temperaturer. Drftsmodus Fere, Fest og Frdag stlles enkelt. Parametere kan stlles ndvduelt, se avsntt 9. Betjenngssperre/barneskrng for beskyttelse mot uønsket betjenng. Tlkoblng tl eksterne følere og vnduskontakt Energsparefunksjoner Vndusfunksjonen sørger for at radatorventlen stenger ved luftng. I ECO-drft senkes romtemperaturen med C. Optmalsert oppvarmng hhv. senkng av romtemperaturen. Radatortermostat med ventlpåsats M x,5; Batterer nkludert Dsplaypåsats Ventladapter type Danfoss RA 4 Skruer for skrng av radatortermostat og batterlomme ADvARSEL Kvelnngsfare! f Hold barn unna emballasjen. FORSIKTIG Fare for felfunksjon! f Stll radatortermostaten kun som angtt denne bruksanvsnngen. f Ikke la barn leke med radatortermostaten.

2 . Overskt over enheten Betjenngselementer og dsplay 9 8 AUTO ECO MANU PROG Oppvarmngstd/sparetd tmer Ukedag : 7 (mandag søndag); Vses kun ved programmerng av tdsprogrammer Temperaturndkerng: f.eks. aktuell romtemperatur (fabrkknnstllng) eller målt temperatur, hvs konfgurert parameter 9 4 Tekstndkerng med 9 tegn 5 Knapp : Bekreft nnstllng 6 Knapp PROG: velg drftsmodus, stll nn tdsprogram; Langt tastetrykk (ca. sekunder): mulg å endre parameter; Programmerng: tlbake tl nvået over 7 Justerngsratt: endre nnstllng 8 Knapp AUTO/ECO/MANU: skft mellom automatkk-, ECO- og manuelldrft I programmerngsmodus: avslutt (uten å lagre) 9 Batterstatus Betjenngssperre Symbol for komforttemperatur, komforttemperatur, sparetemperatur Batterndkerng Monterng Drftsklar tre trnn: Sett nn batterer Stll språk, klokkeslett og dato Monterng FERDIG Sette nn/skfte batterer Radatortermostaten er nnstlt på følgende battertype: Mgnon-celler,5 V; Type LR6, AA, AM Alternatvt kan følgende batterer/oppladbare batterer brukes: Ltum,5 V; Type LR6, AA, AM NMH, V; Type LR6, AA, AM. Ved bruk av ltum- eller NMH-batterer må parameter 4 endres, se avsntt 9. Skft batterene alltd parvs Batterstatus Betydnng Batter fulladet 7. Batter halvfullt 5. Batteret må skftes om kort td Blndkende vsnng: batterene er tomme og må skftes 6.

3 . Trekke av justerngsrattet. Sett mot hakket på undersden for å gjøre dette.. Hvs tlgjengelg skrur man ut skrngsskruene fra batterlommen.. Løsne låsen og vpp opp batterfjæren. Batterlommen er nå tlgjengelg. 4. Sett nn batterene. Pass på rktg polartet "+" og " ". 5. Vpp ned og lås batterfjæren. 6. Alternatv: Skre batterfjæren med skrngsskrue slk at det kke er mulg å stjele batteret. 7. Sett på plass justerngsrattet gjen. Dsplayet vser kort programversjonsnummeret, detter språk deutsch. 8. Om ønskelg kan man velge et annet språk med justerngsrattet. 9. Bekreft valgt språk med. Dsplayet vser tmer. Advarsel Valgt språk vses kun ved første gangs gangkjørng. Ved batterskftng på et senere tdspunkt blr man bedt om å stlle klokkeslett og dato. Levetden tl nye mgnonceller er ca. år. Batteret må skftes når -symbolet blnker. Alle nnstllnger beholdes når batteret skftes. Eksplosjonsfare! fflad aldr opp batterene. ffikke kortslutt eller kast batterene nn åpen flamme. ffgamle batterer skal kastes forskrftsmessg. Kontrollere/endre klokkeslett og dato For å kontrollere eller endre dato og klokkeslett senere, går man fram slk:. Trykk på PROG.. velg td dato og bekreft med. Dsplayet vser tmer.. Den vdere kontrollen/endrngen gjøres som beskrevet tdlgere. Montere radatortermostaten Radatortermostaten kan monteres enkelt på alle vanlge radatorventler med tlkoblng M x,5 uten å forårsake smuss eller vannflekker. Radatortermostaten kan skades av kortslutnng hvs den blr fuktg! ffmonter radatortermostaten bare tørre, Advarsel lukkede rom nnendørs. ffbeskytt radatortermostaten mot fukt, støv, drekte sollys og høy varme. Fjerne det gamle termostathodet.. Vr det gamle termostathodet helt tl venstre og løsne festet.. Fjern det gamle termostathodet fra radatorventlen.. Stlle klokkeslett og dato. Når dsplayet vser tmer, stller man rktg tme med justerngsrattet og bekrefter med. Deretter vser dsplayet mnutter.. Stll rktg mnutt og bekreft med. Dsplayet vser ar.. Stll rktg år med justerngsrattet og bekreft med. Deretter vser maned. 4. Stll rktg måned med justerngsrattet og bekreft med. Dsplayet vser dag. 5. Stll rktg dag med justerngsrattet og bekreft med. Normalvsngnen med nnstlt temperatur og valgt drftsmodus vses.

4 Velg adapter Radatortermostaten passer på de vanlge radatorventlene M x,5. For enkelte ventltyper trengs adapter.. Kontroller om en adapter er nødvendg og velg evt. den passende adapteren. Fabrkat Blde Adapter Ventl M x,5 Honeywell- Braukmann, MNG; Hemeer, Oventrop Danfoss RA Ikke nødvendg Medfølger... Vr dreehjulet tl ventlpåsatsen mot urvseren tl det stopper.. Sett ventlpåsatsen på radatorventlen eller adapteren og skru fast for hånd (uten verktøy!). Sett på radatortermostat.. Danfoss RAV. Danfoss RAVL. Skyv adapteren på radatorventlen og vr tl tl du kjenner at adapteren går lås.. Skru fast adapteren med en skrue om nødvendg. Montere ventlpåsats. Sørg for at skyveren på radatortermostaten står åpen stllng.. Sett radatortermostaten på ventlpåsatsen, slk at tennene går lås og kke lenger er synlg.. Lås radatortermostaten sluttpossjonen. Skyv tl det skyveren retnng. Etter ca. mnutt vses cycl (selvtest). Deretter skfter radatortermostaten tl automatsk drft. a Radatortermostaten arbeder bare hvs den er låst korrekt sluttpossjonen. b FERDIG! Radatortermostaten arbeder nå med fabrkknnstllng (standard-tdsprogram), se avsntt 5.. Skll ventlpåsatsen fra radatortermostaten. Skyv tl det skyveren retnng. 4

5 Skre radatortermostat Radatortermostaten og batterene kan skres mot tyver med skruene som fulgte med. Stll nn possjonen tl dsplayet For å forbedre leselgheten kan dsplayet tl radatortermostaten helles forskjellge possjoner (,,, 4 ). Hellngen på 4 kan festes med den medfølgende dsplaypåsatsen... Monterng. Løft dsplayet og g det ønsket hellng.. Om ønskelg, hell dsplayet 4 og skyv dsplaypåsatsen mellom dsplayet og huset tl den går lås. Demonterng ftrykk f nn dsplaypåsatsen på baksden og trekk den oppover og ut. Koble tl eksterne følere og vnduskontakt På radatortermostaten HR9 kan følgende eksterne følere og vnduskontakter kobles tl: Fjernforstller HCW Romføler RF Potensalfr vnduskontakt HCA Kabelen ACS9 er nødvendg for tlkoblng av eksterne følere og vnduskontakter. Mnplugg Mcro B / åpne ender m lang kke nkludert leveransen Drft med fjernforstller HCW Romtemperaturen måles av fjernforstlleren HCW. Romføleren tl HR9 blr da kke brukt. Med justerngsrattet tl HCW kan romtemperaturen endres± K som kalbrerng av temperaturen som er stlt nn/programmert på HR9. Kalbrerngsnnstllngen gjelder helt tl den endres. Drft med romføler RF Romtemperaturen blr målt av den eksterne romføleren RF. Romføleren tl HR9 blr da kke brukt. Drft med vnduskontakt Når vnduet åpnes blr vnduskontakten åpnet og radatorventlen lukkes. Når vnduet lukkes gjen fortsetter radatortermostaten normal drft. Frostbeskyttelsesfunksjonen skrer at radatorventlen åpner ved temperaturer under 5 C. Hvs fjernforstlleren HCW eller romføleren RF fjernes gjen, må batteret tas ut mdlertdg, slk at det kke vses noen felmeldnger. Hvs en kablet vnduskontakt fjernes, må parameter 7 endres tl eller, se avsntt 9. 5

6 Kabeltlkoblng Se dokumentasjonen tl HCW, RF og HCA for mer nformasjon. fkoble f tl kabel ACS9 på ekstern føler og vnduskontakt som følger: Fjernforstller HCW ACS9 hvt NTC grønn TW/F svart GND HCW 5. Drft Standard-tdsprogram (fabrkknnstllng). I automatsk drft regulerer radatortermostaten automatsk romtemperaturen tlsvarende tdsprogrammet. Ukeprogram : hjemme hele dagen Fra fabrkken er følgende tdsprogram stlt nn for alle ukedager Man Søn ( 7): Romføler RF hvt NTC ACS9 svart GND ϑ C Varme grønn TW/F 6 C Senke/ spare Koblngspunkt Koblngspunkt Romføler RF og potensalfr vnduskontakt HCA ACS9 hvt NTC svart GND grønn TW/F ϑ Koblngspunkt Td Temperatur Potensalfr vnduskontakt HCA hvt NTC ACS9 svart GND grønn TW/F Koble kabel tl radatortermostat HR9 6: : C (komforttemperatur ) : 6: 6 C (sparetemperatur) På radatortermostaten er to ytterlgere ukeprogrammer lagt nn. Mer om dette fnner du avsntt 9. Du kan også tlpasse et av ukeprogrammene som er lagt nn tl dne ndvduelle behov, se avsntt 8... Tlpasse temperaturen mdlertdg Hvs du mdlertdg ønsker en annen temperatur enn angtt av tdsprogrammet: fstll f nn ønsket temperatur med justernsrattet. Endrngen beholdes tl neste koblngspunkt. Hvordan du endrer temperaturen permanent er beskrevet avsntt 7.. Ta av dekslet på sden på radatortermostaten.. Sett kabelen ASC9 nn radatortermostaten HR9. Radatortermostaten regstrerer den tlkoblede føleren/ vnduskontakten automatsk. Energsparng med ECO-drft I ECO-drft blr romtemperaturen som er angtt av tdsprogrammet automatsk drft senket med C. ffor f å aktvere ECO-drft, trykk AUTO/ECO/MANU helt tl okonom vses dsplayet. Den vste temperaturen er redusert med C. ECO-drft fortsetter tl knappen AUTO/ECO/MANU trykkes gjen og du endrer drftsmodusen. 6

7 Manuell drft I den manuelle drften arbeder radatortermostaten så lenge med den (manuelt) nnstlte temperaturen tl du endrer temperaturen eller skfter tl en annen drftsmodus. ffor f å aktvere ECO-drft, trykk knappen AUTO/ECO/ MANU helt tl manuell vses dsplayet. Temperaturen kan nå stlles nn manuelt med justerngsrattet. Den manuelle drften fortsetter tl AUTO/ECO/ MANU trykkes gjen og du endrer drftsmodusen. 6. Programmerng Drftsmoduser Overskt over drftsmoduser Drftsmodus "Fest": I denne drftsmodusen kan du ang temperaturen for et antall tmer. Etter at den nnstlte tden er passert skfter radatortermostaten tl automatsk drft. Drftsmodus "Frdag": Dersom det løpet av uken f.eks. er en frdag kan det være at den automatske drften kke passer tl dne behov for denne dagen. I dsse tlfeller kan du aktvere et avvkende tdsprogram for en eller flere dager. Etter at den nnstlte tden er passert skfter radatortermostaten tl automatsk drft. Drftsmodus "Fere": I denne drftsmodusen kan du ang temperaturen for et bestemt antall dager. Etter at den nnstlte tden er passert skfter radatortermostaten tl automatsk drft. Velge drftsmodus Velg drftsmodus "Fest" eller "Fere". Trykk knappen PROG og vr justerngsrattet tl venstre helt tl dsplayet vser fest hhv. fere.. Bekreft valgt drftsmodus med. Tmer hhv. dager blnker.. Stll rktg antall tmer hhv. dager med justerngsrattet og bekreft med. Temperaturndkerngen blnker. 4. Stll ønsket temperatur med justerngsrattet og bekreft med. I dsplayet vses ønsket drftsmodus og den nnstlte temperaturen. Velge drftsmodus "Frdag". Trykk knappen PROG og vr justerngsrattet tl venstre helt tl dsplayet vser frdag.. Bekreft valgt drftsmodus med. dager blnker.. Stll ønsket antall dager med justerngsrattet og bekreft med. I dsplayet vses valgt drftsmodus. Hvordan du stller nn tdsprogrammet for frdagen er beskrevet avsntt 8. Ved nntastng av antall dager for fere/frdag teller den aktuelle dagen som første dag. En overskt over programstrukturen fnner du på den sste sden denne bruksanvsnngen. 7. Programmerng Temperaturer Tre temperaturer som kan forhåndsnnstlles og tldeles koblngspunktene tdsprogrammet er tlgjengelg: Komforttemperatur fra fabrkken C Komforttemperatur fra fabrkken C Sparetemperatur fra fabrkken 6 C Stlle nn temperaturer. Trykk på PROG. Deretter vser dsplayet komfort.. Trykk og stll nn komforttemperatur med justerngsrattet og bekreft med. Dsplayet vser lagret en kort stund og deretter gjen komfort.. Vr justerngsrattet tl høyre tl neste temperatur vses dsplayet. 4. Gjenta trnn og for komforttemperatur og sparetemperaturen. 5. Avslutt programmerng med AUTO. De tre forhåndsnnstlte temperaturer (komforttemperatur, og sparetemperatur) kan endres når som helst. Under programmerngen kommer du med PROG tlbake tl det neste høyere nvået. Du kan når som helst avbryte programmerngen med AUTO. En overskt over programstrukturen fnner du på den sste sden denne bruksanvsnngen. 7

8 Tps om betjenngen Betjene radatortermostaten komfortabel For å gjøre programmerngen mer komfortabel kan radatortermostaten tas av radatoren.. 8. Programmerng Tdsprogram Planlegge tdsprogram Du kan defnere opptl 6 koblngspunkt for hver dag. Hvert koblngspunkt må tldeles følgende: En av de tre forhåndsnnstlte temperaturer (komforttemperatur, og sparetemperatur). Starten tl varme-/sparetden Slutten tl varme-/sparetden Eksempel.. Lås opp radatortermostat. Skyv tl det skyveren retnng.. Trekk radatortermostaten fra ventlpåsatsen. Gått deg bort programmet? ftrykk f AUTO/ECO/MANU: auto vses dsplayet. Den sste nntastngen blr forkastet. Komfort Komfort Spare Senke/ spare Koblngspunkt Varme Varme Varme Eksemplet vser følgende tdsprogram: Koblngspunkt Td Temperatur 6: 9: C (komforttemperatur ) 9: : 6 C (sparetemperatur) : 4: C (komforttemperatur ) 4 4: 7: 6 C (sparetemperatur) 5 7: : C (komforttemperatur ) 6 : 6: 6 C (sparetemperatur) En overskt over programstrukturen fnner du på den sste sden denne bruksanvsnngen. Ukeprogram Du kan tlpasse tdsprogrammet tl dn personlge ukerytme. Tl dette har du følgende mulgheter: Separate tdsprogram for hverdager Man Fre ( 5) og helg Lør Søn (6 7). Et tdsprogram for alle ukedager Man Søn ( 7) Et eget tdsprogram for hver ukedag man, tr, ons, tor, fre, lør, søn (,,, 4, 5, 6, 7) V anbefaler deg å notere tdsprogrammet dtt før starten av programmerngen. 8

9 Stlle nn tdsprogram Velg ukedager. Trykk på PROG. Dsplayet vser komfort.. Vr justerngsrattet tl høyre tl program vses dsplayet.. Trykk og velg ønsket ukedag for tdsprogrammet dtt med justerngsrattet: hverdager, helg, alledager, man, tr,, son eller frdag 4. Bekreft valgte ukedager med. Temperaturen samt starten og slutten tl det første koblngspunktet vses, f.eks.: Et koblngspunkt blr først lagret når temperatur, start og slutt er bekreftet med. Velg --.- hvs du kke trenger et koblngspunkt. Redgere flere ukedager. Når du har redgert alle koblngspunkt, bruk PROG for å komme tlbake tl valg av ukedag.. Redger koblngspunkt for de neste ukedagene.. Avslutt programmerngen med AUTO når alle nødvendge ukedager er stlt nn. Radatortermostaten arbeder umddelbart automatsk drft med det nnstlte tdsprogrammet. Slette koblngspunkt fhvs f du kke trenger et koblngspunkt kan du velge temperaturnnstllngen --.- og bekrefte med. Slutten tl et koblngspunkt er samtdg starten tl det neste koblngspunktet. Med justerngsrattet kan du skfte tl neste koblngspunkt og dermed vse nnstllngene tl samtlge programmerbare koblngspunkt. Kun de programmerte koblngspunktene vses. Redgere koblngspunkt. Trykk for å redgere det vste koblngspunktet. Temperaturndkerngen blnker.. Velg den ønskede temperaturen (komforttemperatur, eller sparetemperatur) for det valgte koblngspunktet og bekreft med. Starten tl det ønskede koblngspunktet blnker. Tdsskalaen ved programmerng av koblngspunktene starter klokken : om morgenen og slutter klokken :5 neste dag.. Stll ønsket start for det valgte koblngspunktet med justerngsrattet og bekreft med. Slutten tl det ønskede koblngspunktet blnker. 4. Stll ønsket slutt for det valgte koblngspunktet med justerngsrattet og bekreft med. Deretter vser dsplayet lagret. Deretter vses temperaturen og starten og slutten tl neste koblngspunkt. 5. Stll temperatur samt start og slutt tl koblngspunktet for de resterende koblngspunktene, som beskrevet trnn tl 5. Det første koblngspunktet kan kke slettes. Legge tl koblngspunkt. Vr justerngsrattet tl legg tl vses dsplayet og bekreft med. Temperaturndkerngen blnker.. Velg den ønskede temperaturen (komforttemperatur, eller sparetemperatur) for det valgte koblngspunktet med justerngsrattet og bekreft med. Starten tl det nye koblngspunktet blnker.. Stll ønsket start for det nye koblngspunktet med justerngsrattet og bekreft med. Slutten tl det ønskede koblngspunktet blnker. 4. Stll ønsket slutt for det nye koblngspunktet med justerngsrattet og bekreft med. legg tl vses kun hvs mndre enn 6 koblngspunkt er programmert. 9

10 Kopere tdsprogram Hvs flere radatortermostater HR9 skal arbede med samme tdsprogram må tdsprogrammet bare stlles nn en gang på et apparat (master) og kan deretter koperes tl andre radatortermostater. For å kopere tdsprogrammet trenger du kabelen ACC9. x mnplugg Mcro B,5 m lang kke nkludert leveransen Koperng tl flere apparater. Sett kabel ACC9 nn det neste apparatet.. Trykk knappene AUTO og samtdg 4 sekunder på det neste apparatet. I dsplayet tl dette apparatet vses kom mode. I dsplayet tl master-apparatet vses kom mode.. Trykk knappen PROG på masteren. Den resterende kopprosessen er dentsk som den som er beskrevet for den første kopprosessen. Avslutte koperng Etter at den sste kopprosessen er avsluttet:. Trykk AUTO på master-apparatet for å komme tl automatsk drft.. Trekk ut kabel ACC9 og sett dekslet på sden tlbake på alle apparater..... Ta av dekslene på sden på alle radatortermostater.. Koble sammen Master (med tdsprogram) og en annen radatortermostat HR9 med kabelen ACC9.. Trykk knappene AUTO og samtdg 4 sekunder på begge apparater. I dsplayet tl begge apparater vses kom mode. 4. Trykk knappen PROG på masteren. I dsplayet tl masteren vses master og deretter send. I dsplayet tl det andre apparatet vse kom mode og deretter motta. Tdsprogrammet blr kopert. 5. Kopprosessen er avsluttet når ferdg vses på begge apparater. 6. Etter sekunder skfter apparatet med det koperte tdsprogrammet tl automatsk drft, på masteren vses kom mode gjen. 7. Koble kabel ACC9 fra apparatet med kopert tdsprogram. Hvs det kke skjer noe aktvtet løpet av 4 mnutter på en av de to radatortermostatene skfter de automatsk tl automatsk drft.

11 9. Standardnnstllnger Overskt Ved behov kan de 6 standardnnstllngene (parameter) tlpasses. Fabrkknnstllnger har grå bakgrunn. Parameter som er merket med * blr beskrevet utdypende det følgende. Par. Innst. Betydnng Språknnstllng Tysk Engelsk Dansk Svensk Norsk Fnsk Forhåndsnnstlte tdsprogrammer * Ukeprogram "hjemme hele dagen" Ukeprogram "lunsjpause hjemme" Ukeprogram "jobber halve dagen" Bakgrunnsbelysnng * slått av aktvert 4 Omstllng sommer-/vntertd ngen automatsk omstlng automatsk omstllng Varghet tl vndusfunksjon * Vndusfunksjon kke aktv Ventl åpner senest etter mnutter Ventl åpner senest etter 9 mnutter Følsomheten tl vndusfunksjonen ved synkende romtemperatur *. (følsom). (mndre følsom) Fabrkknnstllng:.4 Følsomheten tl vndusfunksjonen ved stgende romtemperatur *. (følsom). (mndre følsom) Fabrkknnstllng:. Innstllng av slalglengden * Standard-slagslengde Helslag-modus Temperaturvsnng dsplayet * nnstlt/programmert temperatur (ønsket temperatur) målt romtemperatur Par. Innst. Betydnng 6 7 Øvre temperaturgrense Romtemperaturen kan kke være stlt nn høyere enn den angtte øvre temperaturgrensen (maks grense). Fabrkknnstllng: C Nedre temperaturgrense Romtemperaturen kan kke være stlt nn lavere enn den angtte øvre temperaturgrensen (mn grense). Fabrkknnstllng: 5 C Optmerngsfunksjon * ngen optmerng Optmal start Optmal start/stopp Temperatur-avvk * for å tlpasse radatortermostaten tl temperaturen som er målt rommet Fabrkknnstllng: C Battertype Alkalsk Ltum NMH (oppladbart batter) Vsnng av ventlpossjonen * ngen vsnng av ventlpossjonen kortvarg vsnng av ventlpossjonen Ukedag for ventlbeskyttelse * Mandag Trsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Av Regstrerng vndusfunksjon * Av (ngen vndusfunksjon) Auto (tlsvarende parameter 5-7) Kablet (med potensalfr vnduskontakt) Temperaturenhet Celsus Fahrenhet Tlbaketstlle tl fabrkknnstllnger ngen reset Tlbakestll bare standardnnstllngene Tlbakestll bare tdsprogrammet Tlbakestll alt

12 Endre parametre. Hold PROG trykt mnst sekunder tl parameter blnker (venstre tall). Td Temperatur 6: 9: C (komforttemperatur ) 9: : 6 C (sparetemperatur) sprache : : C (komforttemperatur ) 4 : 7: 6 C (sparetemperatur) Tallet tl høyre vser den aktuelle nnstllngen. Parameteren vses tllegg med tekst. F.eks. betyr vsnngen for parameter (språk) med nnstllng (tysk).. Velg ønsket parameter (venstre tall) med justerngsrattet.. Trykk for å redgere parameteren. Den aktuelle nnstllngen tl parameteren blnker (høyre tall). 4. Velg ønsket nnstllng (høyre tall) med justerngsrattet og bekreft med. Parameteren som akkurat ble redgert blnker (venstre tall). 5. Gjenta trnnene tl 4 for flere parameter. 6. Gå tlbake tl automatsk drft med AUTO. Beskrvelse av parametrene Parameter Velge forhåndsnnstlte tdsprogrammer Ukeprogram (fabrkknnstllng, koblngspunkt): Man Søn ( 7) hjemme hele dagen Dette programmet er beskrevet avsntt 8. Ukeprogram (6 koblngspunkt): Man Fre ( 5) lunsjpause hjemme Lør Søn (6 7) som ukeprogram C C 6 C Senke/ spare Koblngspunkt Varme Varme : : C (komforttemperatur ) 6 : 6: 6 C (sparetemperatur) Ukeprogram (4 koblngspunkt): Man Fre ( 5) jobber halve dagen Lør Søn (6 7) som ukeprogram C C 6 C Koblngspunkt Koblngspunkt Senke/ spare Koblngspunkt Td Varme Temperatur Varme. 6: tl 9: C (komforttemperatur ). 9: tl : 6 C (sparetemperatur). : tl : C (komforttemperatur ) 4. : tl 6: 6 C (sparetemperatur) Parameter Bakgrunnsbelysnng Dsplayet har en bakgrunnsbelysnng for å gjøre det lettere å lese av nformasjoner. Bakgrunnsbelysnngen slår seg på når justerngsrattet beveges eller en knapp blr trykt. For å spare batterenerg slår bakgrunnsbelysnngen seg av når ngen handlng blr gjort på radatortermostaten ca. 7 sekunder. Parameter 5 tl 7 Vndusfunksjon For å spare energ lukker radatortermostaten radatorventlen når du åpner et vndu og temperaturen dermed synker mye. Når du lukker vnduet og temperaturen stger som følge av det, åpner radatortermostaten radatorventlen gjen. Dersom du skulle glemme å lukke vnduet åpner radatortermostaten automatsk etter en nnstlt td for å skre frostbeskyttelse. 4

13 Parameter 8 Slaglengde Radatortermostaten arbeder fra fabrkken med optmal slaglengde. Hvs hele slaglengden skal brukes eller ventlen kke åpner helt kan helslag-modusen velges. Parameter 9 Temperaturvsnng dsplayet I fabrkknnstllngen vses den nnstlte hhv. programmerte temperaturen (komforttemperatur, hhv. sparetemperaturen) dsplayet. I nnstllngen "målt temperatur" vses den målte romtemperaturen dsplayet. Ved å vr justerngsrattet eller trykke en knapp skftes det tl den nnstlte temperaturen. Ved behov kan temperaturen nå stlles nn ny. Etter ca. sekunder skfter vsnngen tlbake tl målt temperatur. Avhengg av varmennflytelsen tl radatoren kan den "målte temperaturen" som vses på radatortermostaten avvke fra den temperaturen som er målt et annet sted rommet. Parameter Optmerngsfunksjon Uten optmerng (fabrkknnstllng) starter radatortermostaten å varme opp hhv. kjøle ned rommet tl den programmerte tden. Slk at f.eks. baderommet er varmt klokken 7: må koblngspunktet legges foran, ellers blr rommet kke varmet opp før 7:. Mulgens er koblngspunktet som er flyttet frem satt relatvt stort, slk at det varmes opp tdlgere enn nødvendg. Med optmerng har rommet allerede nådd ønsket temperatur tl den programmerte tden, ettersom radatortermostaten starter å varme opp hhv. kjøle ned ved et optmalt tdspunkt. I løpet av optmerngen vses temperaturen som er programmert tdsprogrammet. Optmal start Rommet blr varmet opp tl det optmale tdspunktet for å nå den programmerte temperaturen. Optmal start/stopp: Rommet blr oppvarmet tl det optmale tdspunktet og senket før tden. Parameter Temperatur-kalbrerng Ettersom radatortermostaten måler romtemperaturen området tl radatoren er det mulg at temperaturen avvker fra temperaturen som er målt et annet sted rommet. Hvs det f.eks. måles C rommet og,5 C ved radatoren, kan det kompenseres for denne effekten med en kalbrerng på,5 C. Parameter 5 Vsnng av ventlpossjonen Hvs denne parameteren er aktvert (nnstllng ""), vses en kort perode den kalkulerte ventlpossjonen ( % åpnet). Etter ca. mnutter eller ved å trykke AUTO vses hovedvsnngen gjen. Parameter 6 Ukedag for ventlbeskyttelsen Hvs radatorventlen løpet av uker kke ble åpnet helt mnst en gang, gjennomføres en selvtest (tvunget). Radatortermostaten åpner radatorventlen på den påfølgende mandagen (fabrkknnstllngen) for en kort perode for å hndre at den setter seg fast. Ukedagen for ventlbeskyttelsen kan velges frtt Parameter 7 Regstrerng vndusfunksjon Ved tlkoblng av en vnduskontakt blr parameteren automatsk satt tl "" (kablet). Vndusfunksjonen styres ved hjelp av vnduskontakten. Hvs ngen vnduskontakt er koblet tl må nnstllngen "" eller "" være valgt. C Optmal start Uten optmerng Optmal stopp Uten optmerng Koblngspunkt Koblngspunkt

14 . Flere funksjoner Overvåknngsfunksjoner Vndusfunksjoner Når du åpner et vndu og temperaturen dermed synker lukker radatortermostaten radatorventlen for å spare energ. Dsplayet vser vndu. Når temperaturen stger gjen, men senest etter den nnstlte tden (fabrkknnstllng: mnutter), åpner radatortermostaten radatorventlen gjen. Du kan også åpne radatorventlen tdlgere hvs du trykker AUTO eller dreer justerngsrattet. Følsomheten tl radatortermostaten på temperaturfall og temperaturøknng kan også stlles nn, se avsntt 9, parameter 5 tl 7. Når en vnduskontakt er koblet tl reagerer vndusfunksjonen drekte på åpnng og lukkng av vnduet, se parameter 7. Ventlbeskyttelse Hvs radatorventlen løpet av uker kke ble åpnet helt mnst en gang, gjennomføres en selvtest (tvunget). Radatortermostaten åpner radatorventlen på den påfølgende mandagen (fabrkknnstllngen) for en kort perode for å hndre at den setter seg fast. Dsplayet vser cycl. Ukedagen for ventlbeskyttelsen kan stlles nn parameter 6. Frostbeskyttelse Hvs temperaturen synker under 5 C åpner radatortermostaten radatorventlen tl temperaturen stger tl 6 C. Dermed forhndres at radatoren fryser fast. Dsplayet vser frost. Radatoren må kke være avslått, ettersom radatortermostaten da kke kan ta over frostbeskyttelsesfunksjonen. Sommerpause Hvs du slår av radatoren om sommeren for å skåne batterene tl radatortermostaten, kan du lukke radatorventlen permanent. Lukke ventl. Trykk AUTO/ECO/MANU helt tl manuell vses dsplayet.. Vr justerngsrattet tl venstre tl off vses dsplayet. Radatorventlen forblr nå lukket. Ventl- og frostbeskyttelsesfunksjonen er fortsatt aktv. Åpne ventl fskft f tl automatsk drft med AUTO/ECO/MANU. eller fstll f nn ønsket temperatur manuell drft. Barneskrng / Betjenngssperre Du kan låse radatortermostaten for å beskytte mot uønsket betjenng: fhold f AUTO/ECO/MANU og PROG trykket samtdg mnst tre sekunder. Dsplayet vser symbolet. Med den samme kombnasjonen kan du åpne radatortermostaten for betjenng gjen. 4

15 . Hjelp ved problemer Feltabell Problem/ vsnng e sensor e ventl Radator blr kke kald. Under optmerng blr rommet kke varmt Motoren beveger seg kke Årsak Tltak blnker Tomme batterer Skft batterer. Defekt apparat Motoren kan kke beveges. Radatorventlen lukker kke helt. Radator kke slått på tdsnok Ventlpåsats kke låst Nødbetjenng ved tomme batterer Skft apparat. Kontroller monterng, fjern evt. smuss. Kontroller monterng, stll evt. nn helslag-modusen (parameter 8). Sørg for at førtermostaten slår på radatoren. Skyver skyveren possjon.. Lås opp radatortermostat. Skyv tl det skyveren retnng.. Trekk radatortermostaten fra ventlpåsatsen.. Betjen radatorventlen med dreehjulet på ventlpåsatsen for hånd.. Teknske data Type Kapslngsgrad Strømforsynng HR9 IP Tlkoblng tl radatoren M x,5 Omgvelsestemperatur 5 C Mål Omgvelsesbetngelser Luftfuktghet. Avfallshåndterng Battertype LR6, AA, AM Mgnon: x,5 V Ltum: x,5 V NMH: x, V 96 x 54 x 6 mm For boområder, forretnngsog kontorområder samt små bedrfter 9 % rel. fuktghet Radatortermostaten må kasseres henhold tl WEEEdrektvet /96/EF. ffkast forpaknngen og produktet på egnet returpunkt. ffikke kast produktet husholdnngsavfall. ffikke brenn produktet. + Gjenopprette fabrkknnstllnger. Hold PROG trykt ca. sekunder tl parameter blnker (venstre tall).. Velg parameter 9 (venstre tall) og nnstllng (høyre tall) med justerngsrattet.. Trykk for å gjenopprette fabrkknnstllngene. 5

16 4. Programmerng Overskt Temperaturer og drftsmoduser Knapp PROG (vr justerngsratt tl venstre) (dre justerngsrattet mot høyre) td dato fere frdag fest komfort komfort sparetemp Tmer Dager Dager Tmer Mnutter program Redgere tdsprogram, se under Aar Maaned Dag Tdsprogram program (vr justerngsratt) hverdager helg alledager man tr son frdag Koblngsp. Koblngsp. 6 (vr justerngsratt) Start Slutt Start Slutt Start legg tl Slette koblngs punkt: Koblngsp. x --:--. (slette) Start Slutt Nytt koblngs punkt: Slutt Produsert for og på oppdrag fra forretnngsområdet Envronmental and Combuston Controls Dvson Honeywell Technologes Sàrl, Rolle, Z. A. La Pèce 6, Svets, representert av: Honeywell AS Postboks 54 7 Drammen Norge Telefon Med forbehold om teknske endrnger som skyldes forbedrnger A

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Fyringsautomat W-FM 50 83250343 1/2010-03. Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsautomat W-FM 50 83250343 1/2010-03. Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montasje- og drftsvelednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Detaljer

A800. Oversettelse av den originale bruksanvisningen. Kaffemaskin: FCS4050 - Kjøleenhet: FCS4053

A800. Oversettelse av den originale bruksanvisningen. Kaffemaskin: FCS4050 - Kjøleenhet: FCS4053 A800 Oversettelse av den orgnale bruksanvsnngen Kaffemaskn: FCS050 - Kjøleenhet: FCS053 Les brukervelednngen og kaptlet "For dn skkerhet" før du utfører arbed på masknen. Oppbevar brukervelednngen ved

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ kó=ñê~w MSKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ 0123 Dette produktet bærer CE-merket overensstemmelse med bestemmelsene drektvet 93/42EEC av 14 jun 1993

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner DEWALT DW03201 Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - -

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Detaljer

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100 Vdeoopptaker (VCR) Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-100 PAL Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Forholdsregler

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

MODELL: RN-300/ RN-200

MODELL: RN-300/ RN-200 NICAM/H-F STEREO Vdeoopptaker (VCR) med ShowVew Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-300/ RN-200 PAL Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet.

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. : FM..5232.. Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann og materelle skader.

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

(VCR) BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-102

(VCR) BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-102 Vdeoopptaker (VCR) BRUKERHÅNDB MODELL: RN-12 PAL Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Model No. EC27P Part

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm Monterngsanvsnng Energsøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm 1345 26/27/28 Energsøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm 1349 26/27/28 Energsøyle med seks tomme enheter, høyde 769 mm

Detaljer

Bruksanvisning og monteringsanvisning

Bruksanvisning og monteringsanvisning Bruksanvsnng og monterngsanvsnng Energsøyle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøyle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøyle 1343 26/27/28 Lyssøyle, kort 1344 26/27/28 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrvelse...

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

DVD-SPILLER/ VIDEO OPPTAKER

DVD-SPILLER/ VIDEO OPPTAKER -SPILLER/ VIDEO OPPTAKER BRUKERHÅNDBOK MODELL : RN-850 PAL R Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Skkerhetsforanstaltnnger

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

HR-XV2E BRUKERHÅNDBOK NORSK DVD-SPILLER/VIDEO OPPTAKER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT

HR-XV2E BRUKERHÅNDBOK NORSK DVD-SPILLER/VIDEO OPPTAKER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NORSK -SPILLER/VIDEO

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder 007/30 Notater Nna Hagesæter Notater Bruk av applkasjonen Struktur Stabsavdelng/Seksjon for statstske metoder og standarder Innold 1. Innlednng... 1.1 Hva er Struktur, og va kan applkasjonen brukes tl?...

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Sykkelen og denne bruksvelednngen tlsvarer skkerhetskravene den europeske

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2012/2014. Individuell skriftlig eksamen. MAS 402- Statistikk. Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 10.00-12.00

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2012/2014. Individuell skriftlig eksamen. MAS 402- Statistikk. Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 10.00-12.00 MASTER I IDRETTSVITESKAP 0/04 Indvduell skrftlg eksamen MAS 40- Statstkk Trsdag 9. oktober 0 kl. 0.00-.00 Hjelpemdler: kalkulator Eksamensoppgaven består av 9 sder nkludert forsden Sensurfrst: 30. oktober

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Sektoromstilling og arbeidsledighet: en tilnærming til arbeidsmarkedet 1

Sektoromstilling og arbeidsledighet: en tilnærming til arbeidsmarkedet 1 Sektoromstllng og arbedsledghet: en tlnærmng tl arbedsmarkedet 1 Joachm Thøgersen Høgskolen Østfold Arbedsrapport 2004:5 1 Takk tl Trond Arne Borgersen, Rolf Jens Brunstad og Øysten Thøgersen for nyttge

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktg! Monterngsvelednng sde 12. Vennlgst les sdene 7-11 før første sykkeltur.! Sykkelen

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktg! Monterngsvelednng sde 12. Vennlgst les sdene 7-11 før første sykkeltur.! Sykkelen

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi NO9400084 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf NEI-NO--431 Strålevern HEFTE 2 IssNtx(4 4«;jy rum 1W4 ;Sr statms * Stvålevem Strålevern HEFTE 2 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf ' cf-r Statens strålevern Referanse:

Detaljer

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1 Eksempel på poengbergegnng fra grunnskolen tl Vg1 Etter skrv: "Førng av vtnemål og kompetansebevs for grunnskolen Kunnskapsløftet" av 09.01.2015. Sde 5 Elever som kke får standpunktkarakter på grunn av

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Sykkelen og denne bruksvelednngen tlsvarer skkerhetskravene den europeske

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer