TheraPro HR Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang"

Transkript

1 . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd og sparer energ. Senkng av romtemperaturen med C sparer ca. 6 % energ! Betjenngsvennlg Stort, justerbart dsplay med bakgrunnsbelysnng. Praktsk programmerng ved at radatortermostaten tas av ventlen. Koperngsfunksjon for overførng av tdsprogrammer tl andre radatortermostater HR9. Monterng Radatortermostaten passer tl de fl este radatorventler M x,5. Når radatortermostaten er montert arbeder den umddelbart med fabrkknnstllngene. Funksjoner for større komfort Indvduelle varmeprogrammer for hver ukedag. Opp tl 6 koblngspunkter per dag og forskjellg temperaturer. Drftsmodus Fere, Fest og Frdag stlles enkelt. Parametere kan stlles ndvduelt, se avsntt 9. Betjenngssperre/barneskrng for beskyttelse mot uønsket betjenng. Tlkoblng tl eksterne følere og vnduskontakt Energsparefunksjoner Vndusfunksjonen sørger for at radatorventlen stenger ved luftng. I ECO-drft senkes romtemperaturen med C. Optmalsert oppvarmng hhv. senkng av romtemperaturen. Radatortermostat med ventlpåsats M x,5; Batterer nkludert Dsplaypåsats Ventladapter type Danfoss RA 4 Skruer for skrng av radatortermostat og batterlomme ADvARSEL Kvelnngsfare! f Hold barn unna emballasjen. FORSIKTIG Fare for felfunksjon! f Stll radatortermostaten kun som angtt denne bruksanvsnngen. f Ikke la barn leke med radatortermostaten.

2 . Overskt over enheten Betjenngselementer og dsplay 9 8 AUTO ECO MANU PROG Oppvarmngstd/sparetd tmer Ukedag : 7 (mandag søndag); Vses kun ved programmerng av tdsprogrammer Temperaturndkerng: f.eks. aktuell romtemperatur (fabrkknnstllng) eller målt temperatur, hvs konfgurert parameter 9 4 Tekstndkerng med 9 tegn 5 Knapp : Bekreft nnstllng 6 Knapp PROG: velg drftsmodus, stll nn tdsprogram; Langt tastetrykk (ca. sekunder): mulg å endre parameter; Programmerng: tlbake tl nvået over 7 Justerngsratt: endre nnstllng 8 Knapp AUTO/ECO/MANU: skft mellom automatkk-, ECO- og manuelldrft I programmerngsmodus: avslutt (uten å lagre) 9 Batterstatus Betjenngssperre Symbol for komforttemperatur, komforttemperatur, sparetemperatur Batterndkerng Monterng Drftsklar tre trnn: Sett nn batterer Stll språk, klokkeslett og dato Monterng FERDIG Sette nn/skfte batterer Radatortermostaten er nnstlt på følgende battertype: Mgnon-celler,5 V; Type LR6, AA, AM Alternatvt kan følgende batterer/oppladbare batterer brukes: Ltum,5 V; Type LR6, AA, AM NMH, V; Type LR6, AA, AM. Ved bruk av ltum- eller NMH-batterer må parameter 4 endres, se avsntt 9. Skft batterene alltd parvs Batterstatus Betydnng Batter fulladet 7. Batter halvfullt 5. Batteret må skftes om kort td Blndkende vsnng: batterene er tomme og må skftes 6.

3 . Trekke av justerngsrattet. Sett mot hakket på undersden for å gjøre dette.. Hvs tlgjengelg skrur man ut skrngsskruene fra batterlommen.. Løsne låsen og vpp opp batterfjæren. Batterlommen er nå tlgjengelg. 4. Sett nn batterene. Pass på rktg polartet "+" og " ". 5. Vpp ned og lås batterfjæren. 6. Alternatv: Skre batterfjæren med skrngsskrue slk at det kke er mulg å stjele batteret. 7. Sett på plass justerngsrattet gjen. Dsplayet vser kort programversjonsnummeret, detter språk deutsch. 8. Om ønskelg kan man velge et annet språk med justerngsrattet. 9. Bekreft valgt språk med. Dsplayet vser tmer. Advarsel Valgt språk vses kun ved første gangs gangkjørng. Ved batterskftng på et senere tdspunkt blr man bedt om å stlle klokkeslett og dato. Levetden tl nye mgnonceller er ca. år. Batteret må skftes når -symbolet blnker. Alle nnstllnger beholdes når batteret skftes. Eksplosjonsfare! fflad aldr opp batterene. ffikke kortslutt eller kast batterene nn åpen flamme. ffgamle batterer skal kastes forskrftsmessg. Kontrollere/endre klokkeslett og dato For å kontrollere eller endre dato og klokkeslett senere, går man fram slk:. Trykk på PROG.. velg td dato og bekreft med. Dsplayet vser tmer.. Den vdere kontrollen/endrngen gjøres som beskrevet tdlgere. Montere radatortermostaten Radatortermostaten kan monteres enkelt på alle vanlge radatorventler med tlkoblng M x,5 uten å forårsake smuss eller vannflekker. Radatortermostaten kan skades av kortslutnng hvs den blr fuktg! ffmonter radatortermostaten bare tørre, Advarsel lukkede rom nnendørs. ffbeskytt radatortermostaten mot fukt, støv, drekte sollys og høy varme. Fjerne det gamle termostathodet.. Vr det gamle termostathodet helt tl venstre og løsne festet.. Fjern det gamle termostathodet fra radatorventlen.. Stlle klokkeslett og dato. Når dsplayet vser tmer, stller man rktg tme med justerngsrattet og bekrefter med. Deretter vser dsplayet mnutter.. Stll rktg mnutt og bekreft med. Dsplayet vser ar.. Stll rktg år med justerngsrattet og bekreft med. Deretter vser maned. 4. Stll rktg måned med justerngsrattet og bekreft med. Dsplayet vser dag. 5. Stll rktg dag med justerngsrattet og bekreft med. Normalvsngnen med nnstlt temperatur og valgt drftsmodus vses.

4 Velg adapter Radatortermostaten passer på de vanlge radatorventlene M x,5. For enkelte ventltyper trengs adapter.. Kontroller om en adapter er nødvendg og velg evt. den passende adapteren. Fabrkat Blde Adapter Ventl M x,5 Honeywell- Braukmann, MNG; Hemeer, Oventrop Danfoss RA Ikke nødvendg Medfølger... Vr dreehjulet tl ventlpåsatsen mot urvseren tl det stopper.. Sett ventlpåsatsen på radatorventlen eller adapteren og skru fast for hånd (uten verktøy!). Sett på radatortermostat.. Danfoss RAV. Danfoss RAVL. Skyv adapteren på radatorventlen og vr tl tl du kjenner at adapteren går lås.. Skru fast adapteren med en skrue om nødvendg. Montere ventlpåsats. Sørg for at skyveren på radatortermostaten står åpen stllng.. Sett radatortermostaten på ventlpåsatsen, slk at tennene går lås og kke lenger er synlg.. Lås radatortermostaten sluttpossjonen. Skyv tl det skyveren retnng. Etter ca. mnutt vses cycl (selvtest). Deretter skfter radatortermostaten tl automatsk drft. a Radatortermostaten arbeder bare hvs den er låst korrekt sluttpossjonen. b FERDIG! Radatortermostaten arbeder nå med fabrkknnstllng (standard-tdsprogram), se avsntt 5.. Skll ventlpåsatsen fra radatortermostaten. Skyv tl det skyveren retnng. 4

5 Skre radatortermostat Radatortermostaten og batterene kan skres mot tyver med skruene som fulgte med. Stll nn possjonen tl dsplayet For å forbedre leselgheten kan dsplayet tl radatortermostaten helles forskjellge possjoner (,,, 4 ). Hellngen på 4 kan festes med den medfølgende dsplaypåsatsen... Monterng. Løft dsplayet og g det ønsket hellng.. Om ønskelg, hell dsplayet 4 og skyv dsplaypåsatsen mellom dsplayet og huset tl den går lås. Demonterng ftrykk f nn dsplaypåsatsen på baksden og trekk den oppover og ut. Koble tl eksterne følere og vnduskontakt På radatortermostaten HR9 kan følgende eksterne følere og vnduskontakter kobles tl: Fjernforstller HCW Romføler RF Potensalfr vnduskontakt HCA Kabelen ACS9 er nødvendg for tlkoblng av eksterne følere og vnduskontakter. Mnplugg Mcro B / åpne ender m lang kke nkludert leveransen Drft med fjernforstller HCW Romtemperaturen måles av fjernforstlleren HCW. Romføleren tl HR9 blr da kke brukt. Med justerngsrattet tl HCW kan romtemperaturen endres± K som kalbrerng av temperaturen som er stlt nn/programmert på HR9. Kalbrerngsnnstllngen gjelder helt tl den endres. Drft med romføler RF Romtemperaturen blr målt av den eksterne romføleren RF. Romføleren tl HR9 blr da kke brukt. Drft med vnduskontakt Når vnduet åpnes blr vnduskontakten åpnet og radatorventlen lukkes. Når vnduet lukkes gjen fortsetter radatortermostaten normal drft. Frostbeskyttelsesfunksjonen skrer at radatorventlen åpner ved temperaturer under 5 C. Hvs fjernforstlleren HCW eller romføleren RF fjernes gjen, må batteret tas ut mdlertdg, slk at det kke vses noen felmeldnger. Hvs en kablet vnduskontakt fjernes, må parameter 7 endres tl eller, se avsntt 9. 5

6 Kabeltlkoblng Se dokumentasjonen tl HCW, RF og HCA for mer nformasjon. fkoble f tl kabel ACS9 på ekstern føler og vnduskontakt som følger: Fjernforstller HCW ACS9 hvt NTC grønn TW/F svart GND HCW 5. Drft Standard-tdsprogram (fabrkknnstllng). I automatsk drft regulerer radatortermostaten automatsk romtemperaturen tlsvarende tdsprogrammet. Ukeprogram : hjemme hele dagen Fra fabrkken er følgende tdsprogram stlt nn for alle ukedager Man Søn ( 7): Romføler RF hvt NTC ACS9 svart GND ϑ C Varme grønn TW/F 6 C Senke/ spare Koblngspunkt Koblngspunkt Romføler RF og potensalfr vnduskontakt HCA ACS9 hvt NTC svart GND grønn TW/F ϑ Koblngspunkt Td Temperatur Potensalfr vnduskontakt HCA hvt NTC ACS9 svart GND grønn TW/F Koble kabel tl radatortermostat HR9 6: : C (komforttemperatur ) : 6: 6 C (sparetemperatur) På radatortermostaten er to ytterlgere ukeprogrammer lagt nn. Mer om dette fnner du avsntt 9. Du kan også tlpasse et av ukeprogrammene som er lagt nn tl dne ndvduelle behov, se avsntt 8... Tlpasse temperaturen mdlertdg Hvs du mdlertdg ønsker en annen temperatur enn angtt av tdsprogrammet: fstll f nn ønsket temperatur med justernsrattet. Endrngen beholdes tl neste koblngspunkt. Hvordan du endrer temperaturen permanent er beskrevet avsntt 7.. Ta av dekslet på sden på radatortermostaten.. Sett kabelen ASC9 nn radatortermostaten HR9. Radatortermostaten regstrerer den tlkoblede føleren/ vnduskontakten automatsk. Energsparng med ECO-drft I ECO-drft blr romtemperaturen som er angtt av tdsprogrammet automatsk drft senket med C. ffor f å aktvere ECO-drft, trykk AUTO/ECO/MANU helt tl okonom vses dsplayet. Den vste temperaturen er redusert med C. ECO-drft fortsetter tl knappen AUTO/ECO/MANU trykkes gjen og du endrer drftsmodusen. 6

7 Manuell drft I den manuelle drften arbeder radatortermostaten så lenge med den (manuelt) nnstlte temperaturen tl du endrer temperaturen eller skfter tl en annen drftsmodus. ffor f å aktvere ECO-drft, trykk knappen AUTO/ECO/ MANU helt tl manuell vses dsplayet. Temperaturen kan nå stlles nn manuelt med justerngsrattet. Den manuelle drften fortsetter tl AUTO/ECO/ MANU trykkes gjen og du endrer drftsmodusen. 6. Programmerng Drftsmoduser Overskt over drftsmoduser Drftsmodus "Fest": I denne drftsmodusen kan du ang temperaturen for et antall tmer. Etter at den nnstlte tden er passert skfter radatortermostaten tl automatsk drft. Drftsmodus "Frdag": Dersom det løpet av uken f.eks. er en frdag kan det være at den automatske drften kke passer tl dne behov for denne dagen. I dsse tlfeller kan du aktvere et avvkende tdsprogram for en eller flere dager. Etter at den nnstlte tden er passert skfter radatortermostaten tl automatsk drft. Drftsmodus "Fere": I denne drftsmodusen kan du ang temperaturen for et bestemt antall dager. Etter at den nnstlte tden er passert skfter radatortermostaten tl automatsk drft. Velge drftsmodus Velg drftsmodus "Fest" eller "Fere". Trykk knappen PROG og vr justerngsrattet tl venstre helt tl dsplayet vser fest hhv. fere.. Bekreft valgt drftsmodus med. Tmer hhv. dager blnker.. Stll rktg antall tmer hhv. dager med justerngsrattet og bekreft med. Temperaturndkerngen blnker. 4. Stll ønsket temperatur med justerngsrattet og bekreft med. I dsplayet vses ønsket drftsmodus og den nnstlte temperaturen. Velge drftsmodus "Frdag". Trykk knappen PROG og vr justerngsrattet tl venstre helt tl dsplayet vser frdag.. Bekreft valgt drftsmodus med. dager blnker.. Stll ønsket antall dager med justerngsrattet og bekreft med. I dsplayet vses valgt drftsmodus. Hvordan du stller nn tdsprogrammet for frdagen er beskrevet avsntt 8. Ved nntastng av antall dager for fere/frdag teller den aktuelle dagen som første dag. En overskt over programstrukturen fnner du på den sste sden denne bruksanvsnngen. 7. Programmerng Temperaturer Tre temperaturer som kan forhåndsnnstlles og tldeles koblngspunktene tdsprogrammet er tlgjengelg: Komforttemperatur fra fabrkken C Komforttemperatur fra fabrkken C Sparetemperatur fra fabrkken 6 C Stlle nn temperaturer. Trykk på PROG. Deretter vser dsplayet komfort.. Trykk og stll nn komforttemperatur med justerngsrattet og bekreft med. Dsplayet vser lagret en kort stund og deretter gjen komfort.. Vr justerngsrattet tl høyre tl neste temperatur vses dsplayet. 4. Gjenta trnn og for komforttemperatur og sparetemperaturen. 5. Avslutt programmerng med AUTO. De tre forhåndsnnstlte temperaturer (komforttemperatur, og sparetemperatur) kan endres når som helst. Under programmerngen kommer du med PROG tlbake tl det neste høyere nvået. Du kan når som helst avbryte programmerngen med AUTO. En overskt over programstrukturen fnner du på den sste sden denne bruksanvsnngen. 7

8 Tps om betjenngen Betjene radatortermostaten komfortabel For å gjøre programmerngen mer komfortabel kan radatortermostaten tas av radatoren.. 8. Programmerng Tdsprogram Planlegge tdsprogram Du kan defnere opptl 6 koblngspunkt for hver dag. Hvert koblngspunkt må tldeles følgende: En av de tre forhåndsnnstlte temperaturer (komforttemperatur, og sparetemperatur). Starten tl varme-/sparetden Slutten tl varme-/sparetden Eksempel.. Lås opp radatortermostat. Skyv tl det skyveren retnng.. Trekk radatortermostaten fra ventlpåsatsen. Gått deg bort programmet? ftrykk f AUTO/ECO/MANU: auto vses dsplayet. Den sste nntastngen blr forkastet. Komfort Komfort Spare Senke/ spare Koblngspunkt Varme Varme Varme Eksemplet vser følgende tdsprogram: Koblngspunkt Td Temperatur 6: 9: C (komforttemperatur ) 9: : 6 C (sparetemperatur) : 4: C (komforttemperatur ) 4 4: 7: 6 C (sparetemperatur) 5 7: : C (komforttemperatur ) 6 : 6: 6 C (sparetemperatur) En overskt over programstrukturen fnner du på den sste sden denne bruksanvsnngen. Ukeprogram Du kan tlpasse tdsprogrammet tl dn personlge ukerytme. Tl dette har du følgende mulgheter: Separate tdsprogram for hverdager Man Fre ( 5) og helg Lør Søn (6 7). Et tdsprogram for alle ukedager Man Søn ( 7) Et eget tdsprogram for hver ukedag man, tr, ons, tor, fre, lør, søn (,,, 4, 5, 6, 7) V anbefaler deg å notere tdsprogrammet dtt før starten av programmerngen. 8

9 Stlle nn tdsprogram Velg ukedager. Trykk på PROG. Dsplayet vser komfort.. Vr justerngsrattet tl høyre tl program vses dsplayet.. Trykk og velg ønsket ukedag for tdsprogrammet dtt med justerngsrattet: hverdager, helg, alledager, man, tr,, son eller frdag 4. Bekreft valgte ukedager med. Temperaturen samt starten og slutten tl det første koblngspunktet vses, f.eks.: Et koblngspunkt blr først lagret når temperatur, start og slutt er bekreftet med. Velg --.- hvs du kke trenger et koblngspunkt. Redgere flere ukedager. Når du har redgert alle koblngspunkt, bruk PROG for å komme tlbake tl valg av ukedag.. Redger koblngspunkt for de neste ukedagene.. Avslutt programmerngen med AUTO når alle nødvendge ukedager er stlt nn. Radatortermostaten arbeder umddelbart automatsk drft med det nnstlte tdsprogrammet. Slette koblngspunkt fhvs f du kke trenger et koblngspunkt kan du velge temperaturnnstllngen --.- og bekrefte med. Slutten tl et koblngspunkt er samtdg starten tl det neste koblngspunktet. Med justerngsrattet kan du skfte tl neste koblngspunkt og dermed vse nnstllngene tl samtlge programmerbare koblngspunkt. Kun de programmerte koblngspunktene vses. Redgere koblngspunkt. Trykk for å redgere det vste koblngspunktet. Temperaturndkerngen blnker.. Velg den ønskede temperaturen (komforttemperatur, eller sparetemperatur) for det valgte koblngspunktet og bekreft med. Starten tl det ønskede koblngspunktet blnker. Tdsskalaen ved programmerng av koblngspunktene starter klokken : om morgenen og slutter klokken :5 neste dag.. Stll ønsket start for det valgte koblngspunktet med justerngsrattet og bekreft med. Slutten tl det ønskede koblngspunktet blnker. 4. Stll ønsket slutt for det valgte koblngspunktet med justerngsrattet og bekreft med. Deretter vser dsplayet lagret. Deretter vses temperaturen og starten og slutten tl neste koblngspunkt. 5. Stll temperatur samt start og slutt tl koblngspunktet for de resterende koblngspunktene, som beskrevet trnn tl 5. Det første koblngspunktet kan kke slettes. Legge tl koblngspunkt. Vr justerngsrattet tl legg tl vses dsplayet og bekreft med. Temperaturndkerngen blnker.. Velg den ønskede temperaturen (komforttemperatur, eller sparetemperatur) for det valgte koblngspunktet med justerngsrattet og bekreft med. Starten tl det nye koblngspunktet blnker.. Stll ønsket start for det nye koblngspunktet med justerngsrattet og bekreft med. Slutten tl det ønskede koblngspunktet blnker. 4. Stll ønsket slutt for det nye koblngspunktet med justerngsrattet og bekreft med. legg tl vses kun hvs mndre enn 6 koblngspunkt er programmert. 9

10 Kopere tdsprogram Hvs flere radatortermostater HR9 skal arbede med samme tdsprogram må tdsprogrammet bare stlles nn en gang på et apparat (master) og kan deretter koperes tl andre radatortermostater. For å kopere tdsprogrammet trenger du kabelen ACC9. x mnplugg Mcro B,5 m lang kke nkludert leveransen Koperng tl flere apparater. Sett kabel ACC9 nn det neste apparatet.. Trykk knappene AUTO og samtdg 4 sekunder på det neste apparatet. I dsplayet tl dette apparatet vses kom mode. I dsplayet tl master-apparatet vses kom mode.. Trykk knappen PROG på masteren. Den resterende kopprosessen er dentsk som den som er beskrevet for den første kopprosessen. Avslutte koperng Etter at den sste kopprosessen er avsluttet:. Trykk AUTO på master-apparatet for å komme tl automatsk drft.. Trekk ut kabel ACC9 og sett dekslet på sden tlbake på alle apparater..... Ta av dekslene på sden på alle radatortermostater.. Koble sammen Master (med tdsprogram) og en annen radatortermostat HR9 med kabelen ACC9.. Trykk knappene AUTO og samtdg 4 sekunder på begge apparater. I dsplayet tl begge apparater vses kom mode. 4. Trykk knappen PROG på masteren. I dsplayet tl masteren vses master og deretter send. I dsplayet tl det andre apparatet vse kom mode og deretter motta. Tdsprogrammet blr kopert. 5. Kopprosessen er avsluttet når ferdg vses på begge apparater. 6. Etter sekunder skfter apparatet med det koperte tdsprogrammet tl automatsk drft, på masteren vses kom mode gjen. 7. Koble kabel ACC9 fra apparatet med kopert tdsprogram. Hvs det kke skjer noe aktvtet løpet av 4 mnutter på en av de to radatortermostatene skfter de automatsk tl automatsk drft.

11 9. Standardnnstllnger Overskt Ved behov kan de 6 standardnnstllngene (parameter) tlpasses. Fabrkknnstllnger har grå bakgrunn. Parameter som er merket med * blr beskrevet utdypende det følgende. Par. Innst. Betydnng Språknnstllng Tysk Engelsk Dansk Svensk Norsk Fnsk Forhåndsnnstlte tdsprogrammer * Ukeprogram "hjemme hele dagen" Ukeprogram "lunsjpause hjemme" Ukeprogram "jobber halve dagen" Bakgrunnsbelysnng * slått av aktvert 4 Omstllng sommer-/vntertd ngen automatsk omstlng automatsk omstllng Varghet tl vndusfunksjon * Vndusfunksjon kke aktv Ventl åpner senest etter mnutter Ventl åpner senest etter 9 mnutter Følsomheten tl vndusfunksjonen ved synkende romtemperatur *. (følsom). (mndre følsom) Fabrkknnstllng:.4 Følsomheten tl vndusfunksjonen ved stgende romtemperatur *. (følsom). (mndre følsom) Fabrkknnstllng:. Innstllng av slalglengden * Standard-slagslengde Helslag-modus Temperaturvsnng dsplayet * nnstlt/programmert temperatur (ønsket temperatur) målt romtemperatur Par. Innst. Betydnng 6 7 Øvre temperaturgrense Romtemperaturen kan kke være stlt nn høyere enn den angtte øvre temperaturgrensen (maks grense). Fabrkknnstllng: C Nedre temperaturgrense Romtemperaturen kan kke være stlt nn lavere enn den angtte øvre temperaturgrensen (mn grense). Fabrkknnstllng: 5 C Optmerngsfunksjon * ngen optmerng Optmal start Optmal start/stopp Temperatur-avvk * for å tlpasse radatortermostaten tl temperaturen som er målt rommet Fabrkknnstllng: C Battertype Alkalsk Ltum NMH (oppladbart batter) Vsnng av ventlpossjonen * ngen vsnng av ventlpossjonen kortvarg vsnng av ventlpossjonen Ukedag for ventlbeskyttelse * Mandag Trsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Av Regstrerng vndusfunksjon * Av (ngen vndusfunksjon) Auto (tlsvarende parameter 5-7) Kablet (med potensalfr vnduskontakt) Temperaturenhet Celsus Fahrenhet Tlbaketstlle tl fabrkknnstllnger ngen reset Tlbakestll bare standardnnstllngene Tlbakestll bare tdsprogrammet Tlbakestll alt

12 Endre parametre. Hold PROG trykt mnst sekunder tl parameter blnker (venstre tall). Td Temperatur 6: 9: C (komforttemperatur ) 9: : 6 C (sparetemperatur) sprache : : C (komforttemperatur ) 4 : 7: 6 C (sparetemperatur) Tallet tl høyre vser den aktuelle nnstllngen. Parameteren vses tllegg med tekst. F.eks. betyr vsnngen for parameter (språk) med nnstllng (tysk).. Velg ønsket parameter (venstre tall) med justerngsrattet.. Trykk for å redgere parameteren. Den aktuelle nnstllngen tl parameteren blnker (høyre tall). 4. Velg ønsket nnstllng (høyre tall) med justerngsrattet og bekreft med. Parameteren som akkurat ble redgert blnker (venstre tall). 5. Gjenta trnnene tl 4 for flere parameter. 6. Gå tlbake tl automatsk drft med AUTO. Beskrvelse av parametrene Parameter Velge forhåndsnnstlte tdsprogrammer Ukeprogram (fabrkknnstllng, koblngspunkt): Man Søn ( 7) hjemme hele dagen Dette programmet er beskrevet avsntt 8. Ukeprogram (6 koblngspunkt): Man Fre ( 5) lunsjpause hjemme Lør Søn (6 7) som ukeprogram C C 6 C Senke/ spare Koblngspunkt Varme Varme : : C (komforttemperatur ) 6 : 6: 6 C (sparetemperatur) Ukeprogram (4 koblngspunkt): Man Fre ( 5) jobber halve dagen Lør Søn (6 7) som ukeprogram C C 6 C Koblngspunkt Koblngspunkt Senke/ spare Koblngspunkt Td Varme Temperatur Varme. 6: tl 9: C (komforttemperatur ). 9: tl : 6 C (sparetemperatur). : tl : C (komforttemperatur ) 4. : tl 6: 6 C (sparetemperatur) Parameter Bakgrunnsbelysnng Dsplayet har en bakgrunnsbelysnng for å gjøre det lettere å lese av nformasjoner. Bakgrunnsbelysnngen slår seg på når justerngsrattet beveges eller en knapp blr trykt. For å spare batterenerg slår bakgrunnsbelysnngen seg av når ngen handlng blr gjort på radatortermostaten ca. 7 sekunder. Parameter 5 tl 7 Vndusfunksjon For å spare energ lukker radatortermostaten radatorventlen når du åpner et vndu og temperaturen dermed synker mye. Når du lukker vnduet og temperaturen stger som følge av det, åpner radatortermostaten radatorventlen gjen. Dersom du skulle glemme å lukke vnduet åpner radatortermostaten automatsk etter en nnstlt td for å skre frostbeskyttelse. 4

13 Parameter 8 Slaglengde Radatortermostaten arbeder fra fabrkken med optmal slaglengde. Hvs hele slaglengden skal brukes eller ventlen kke åpner helt kan helslag-modusen velges. Parameter 9 Temperaturvsnng dsplayet I fabrkknnstllngen vses den nnstlte hhv. programmerte temperaturen (komforttemperatur, hhv. sparetemperaturen) dsplayet. I nnstllngen "målt temperatur" vses den målte romtemperaturen dsplayet. Ved å vr justerngsrattet eller trykke en knapp skftes det tl den nnstlte temperaturen. Ved behov kan temperaturen nå stlles nn ny. Etter ca. sekunder skfter vsnngen tlbake tl målt temperatur. Avhengg av varmennflytelsen tl radatoren kan den "målte temperaturen" som vses på radatortermostaten avvke fra den temperaturen som er målt et annet sted rommet. Parameter Optmerngsfunksjon Uten optmerng (fabrkknnstllng) starter radatortermostaten å varme opp hhv. kjøle ned rommet tl den programmerte tden. Slk at f.eks. baderommet er varmt klokken 7: må koblngspunktet legges foran, ellers blr rommet kke varmet opp før 7:. Mulgens er koblngspunktet som er flyttet frem satt relatvt stort, slk at det varmes opp tdlgere enn nødvendg. Med optmerng har rommet allerede nådd ønsket temperatur tl den programmerte tden, ettersom radatortermostaten starter å varme opp hhv. kjøle ned ved et optmalt tdspunkt. I løpet av optmerngen vses temperaturen som er programmert tdsprogrammet. Optmal start Rommet blr varmet opp tl det optmale tdspunktet for å nå den programmerte temperaturen. Optmal start/stopp: Rommet blr oppvarmet tl det optmale tdspunktet og senket før tden. Parameter Temperatur-kalbrerng Ettersom radatortermostaten måler romtemperaturen området tl radatoren er det mulg at temperaturen avvker fra temperaturen som er målt et annet sted rommet. Hvs det f.eks. måles C rommet og,5 C ved radatoren, kan det kompenseres for denne effekten med en kalbrerng på,5 C. Parameter 5 Vsnng av ventlpossjonen Hvs denne parameteren er aktvert (nnstllng ""), vses en kort perode den kalkulerte ventlpossjonen ( % åpnet). Etter ca. mnutter eller ved å trykke AUTO vses hovedvsnngen gjen. Parameter 6 Ukedag for ventlbeskyttelsen Hvs radatorventlen løpet av uker kke ble åpnet helt mnst en gang, gjennomføres en selvtest (tvunget). Radatortermostaten åpner radatorventlen på den påfølgende mandagen (fabrkknnstllngen) for en kort perode for å hndre at den setter seg fast. Ukedagen for ventlbeskyttelsen kan velges frtt Parameter 7 Regstrerng vndusfunksjon Ved tlkoblng av en vnduskontakt blr parameteren automatsk satt tl "" (kablet). Vndusfunksjonen styres ved hjelp av vnduskontakten. Hvs ngen vnduskontakt er koblet tl må nnstllngen "" eller "" være valgt. C Optmal start Uten optmerng Optmal stopp Uten optmerng Koblngspunkt Koblngspunkt

14 . Flere funksjoner Overvåknngsfunksjoner Vndusfunksjoner Når du åpner et vndu og temperaturen dermed synker lukker radatortermostaten radatorventlen for å spare energ. Dsplayet vser vndu. Når temperaturen stger gjen, men senest etter den nnstlte tden (fabrkknnstllng: mnutter), åpner radatortermostaten radatorventlen gjen. Du kan også åpne radatorventlen tdlgere hvs du trykker AUTO eller dreer justerngsrattet. Følsomheten tl radatortermostaten på temperaturfall og temperaturøknng kan også stlles nn, se avsntt 9, parameter 5 tl 7. Når en vnduskontakt er koblet tl reagerer vndusfunksjonen drekte på åpnng og lukkng av vnduet, se parameter 7. Ventlbeskyttelse Hvs radatorventlen løpet av uker kke ble åpnet helt mnst en gang, gjennomføres en selvtest (tvunget). Radatortermostaten åpner radatorventlen på den påfølgende mandagen (fabrkknnstllngen) for en kort perode for å hndre at den setter seg fast. Dsplayet vser cycl. Ukedagen for ventlbeskyttelsen kan stlles nn parameter 6. Frostbeskyttelse Hvs temperaturen synker under 5 C åpner radatortermostaten radatorventlen tl temperaturen stger tl 6 C. Dermed forhndres at radatoren fryser fast. Dsplayet vser frost. Radatoren må kke være avslått, ettersom radatortermostaten da kke kan ta over frostbeskyttelsesfunksjonen. Sommerpause Hvs du slår av radatoren om sommeren for å skåne batterene tl radatortermostaten, kan du lukke radatorventlen permanent. Lukke ventl. Trykk AUTO/ECO/MANU helt tl manuell vses dsplayet.. Vr justerngsrattet tl venstre tl off vses dsplayet. Radatorventlen forblr nå lukket. Ventl- og frostbeskyttelsesfunksjonen er fortsatt aktv. Åpne ventl fskft f tl automatsk drft med AUTO/ECO/MANU. eller fstll f nn ønsket temperatur manuell drft. Barneskrng / Betjenngssperre Du kan låse radatortermostaten for å beskytte mot uønsket betjenng: fhold f AUTO/ECO/MANU og PROG trykket samtdg mnst tre sekunder. Dsplayet vser symbolet. Med den samme kombnasjonen kan du åpne radatortermostaten for betjenng gjen. 4

15 . Hjelp ved problemer Feltabell Problem/ vsnng e sensor e ventl Radator blr kke kald. Under optmerng blr rommet kke varmt Motoren beveger seg kke Årsak Tltak blnker Tomme batterer Skft batterer. Defekt apparat Motoren kan kke beveges. Radatorventlen lukker kke helt. Radator kke slått på tdsnok Ventlpåsats kke låst Nødbetjenng ved tomme batterer Skft apparat. Kontroller monterng, fjern evt. smuss. Kontroller monterng, stll evt. nn helslag-modusen (parameter 8). Sørg for at førtermostaten slår på radatoren. Skyver skyveren possjon.. Lås opp radatortermostat. Skyv tl det skyveren retnng.. Trekk radatortermostaten fra ventlpåsatsen.. Betjen radatorventlen med dreehjulet på ventlpåsatsen for hånd.. Teknske data Type Kapslngsgrad Strømforsynng HR9 IP Tlkoblng tl radatoren M x,5 Omgvelsestemperatur 5 C Mål Omgvelsesbetngelser Luftfuktghet. Avfallshåndterng Battertype LR6, AA, AM Mgnon: x,5 V Ltum: x,5 V NMH: x, V 96 x 54 x 6 mm For boområder, forretnngsog kontorområder samt små bedrfter 9 % rel. fuktghet Radatortermostaten må kasseres henhold tl WEEEdrektvet /96/EF. ffkast forpaknngen og produktet på egnet returpunkt. ffikke kast produktet husholdnngsavfall. ffikke brenn produktet. + Gjenopprette fabrkknnstllnger. Hold PROG trykt ca. sekunder tl parameter blnker (venstre tall).. Velg parameter 9 (venstre tall) og nnstllng (høyre tall) med justerngsrattet.. Trykk for å gjenopprette fabrkknnstllngene. 5

16 4. Programmerng Overskt Temperaturer og drftsmoduser Knapp PROG (vr justerngsratt tl venstre) (dre justerngsrattet mot høyre) td dato fere frdag fest komfort komfort sparetemp Tmer Dager Dager Tmer Mnutter program Redgere tdsprogram, se under Aar Maaned Dag Tdsprogram program (vr justerngsratt) hverdager helg alledager man tr son frdag Koblngsp. Koblngsp. 6 (vr justerngsratt) Start Slutt Start Slutt Start legg tl Slette koblngs punkt: Koblngsp. x --:--. (slette) Start Slutt Nytt koblngs punkt: Slutt Produsert for og på oppdrag fra forretnngsområdet Envronmental and Combuston Controls Dvson Honeywell Technologes Sàrl, Rolle, Z. A. La Pèce 6, Svets, representert av: Honeywell AS Postboks 54 7 Drammen Norge Telefon Med forbehold om teknske endrnger som skyldes forbedrnger A

Guide for Bilunderholdning 2002-2003

Guide for Bilunderholdning 2002-2003 Gude for Blunderholdnng 2002-2003 Våg å møte fremtden Alt du trenger for å kunne kjøre nn fremtden er hva Poneer lover deg. La Poneer's nye blnavgerngssystemer gude deg dt. Bl underholdt av uforlgnelg

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon LK Romregulering ICS Utførelse LK Romregulering ICS er et reguleringssystem beregnet på LK Gulvvarme. Systemet finnes i en trådløs utførelse der kommunikasjonen mellom romtermostat og mottakerenheten skjer

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS)

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) Brukermanual -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) INNHOLD Tilbehør 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Navn på komponenter 3 Navn på funksjoner til indikatorer på innedelen 3 Funksjoner til fjernkontrollen

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer