TheraPro HR Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang"

Transkript

1 . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd og sparer energ. Senkng av romtemperaturen med C sparer ca. 6 % energ! Betjenngsvennlg Stort, justerbart dsplay med bakgrunnsbelysnng. Praktsk programmerng ved at radatortermostaten tas av ventlen. Koperngsfunksjon for overførng av tdsprogrammer tl andre radatortermostater HR9. Monterng Radatortermostaten passer tl de fl este radatorventler M x,5. Når radatortermostaten er montert arbeder den umddelbart med fabrkknnstllngene. Funksjoner for større komfort Indvduelle varmeprogrammer for hver ukedag. Opp tl 6 koblngspunkter per dag og forskjellg temperaturer. Drftsmodus Fere, Fest og Frdag stlles enkelt. Parametere kan stlles ndvduelt, se avsntt 9. Betjenngssperre/barneskrng for beskyttelse mot uønsket betjenng. Tlkoblng tl eksterne følere og vnduskontakt Energsparefunksjoner Vndusfunksjonen sørger for at radatorventlen stenger ved luftng. I ECO-drft senkes romtemperaturen med C. Optmalsert oppvarmng hhv. senkng av romtemperaturen. Radatortermostat med ventlpåsats M x,5; Batterer nkludert Dsplaypåsats Ventladapter type Danfoss RA 4 Skruer for skrng av radatortermostat og batterlomme ADvARSEL Kvelnngsfare! f Hold barn unna emballasjen. FORSIKTIG Fare for felfunksjon! f Stll radatortermostaten kun som angtt denne bruksanvsnngen. f Ikke la barn leke med radatortermostaten.

2 . Overskt over enheten Betjenngselementer og dsplay 9 8 AUTO ECO MANU PROG Oppvarmngstd/sparetd tmer Ukedag : 7 (mandag søndag); Vses kun ved programmerng av tdsprogrammer Temperaturndkerng: f.eks. aktuell romtemperatur (fabrkknnstllng) eller målt temperatur, hvs konfgurert parameter 9 4 Tekstndkerng med 9 tegn 5 Knapp : Bekreft nnstllng 6 Knapp PROG: velg drftsmodus, stll nn tdsprogram; Langt tastetrykk (ca. sekunder): mulg å endre parameter; Programmerng: tlbake tl nvået over 7 Justerngsratt: endre nnstllng 8 Knapp AUTO/ECO/MANU: skft mellom automatkk-, ECO- og manuelldrft I programmerngsmodus: avslutt (uten å lagre) 9 Batterstatus Betjenngssperre Symbol for komforttemperatur, komforttemperatur, sparetemperatur Batterndkerng Monterng Drftsklar tre trnn: Sett nn batterer Stll språk, klokkeslett og dato Monterng FERDIG Sette nn/skfte batterer Radatortermostaten er nnstlt på følgende battertype: Mgnon-celler,5 V; Type LR6, AA, AM Alternatvt kan følgende batterer/oppladbare batterer brukes: Ltum,5 V; Type LR6, AA, AM NMH, V; Type LR6, AA, AM. Ved bruk av ltum- eller NMH-batterer må parameter 4 endres, se avsntt 9. Skft batterene alltd parvs Batterstatus Betydnng Batter fulladet 7. Batter halvfullt 5. Batteret må skftes om kort td Blndkende vsnng: batterene er tomme og må skftes 6.

3 . Trekke av justerngsrattet. Sett mot hakket på undersden for å gjøre dette.. Hvs tlgjengelg skrur man ut skrngsskruene fra batterlommen.. Løsne låsen og vpp opp batterfjæren. Batterlommen er nå tlgjengelg. 4. Sett nn batterene. Pass på rktg polartet "+" og " ". 5. Vpp ned og lås batterfjæren. 6. Alternatv: Skre batterfjæren med skrngsskrue slk at det kke er mulg å stjele batteret. 7. Sett på plass justerngsrattet gjen. Dsplayet vser kort programversjonsnummeret, detter språk deutsch. 8. Om ønskelg kan man velge et annet språk med justerngsrattet. 9. Bekreft valgt språk med. Dsplayet vser tmer. Advarsel Valgt språk vses kun ved første gangs gangkjørng. Ved batterskftng på et senere tdspunkt blr man bedt om å stlle klokkeslett og dato. Levetden tl nye mgnonceller er ca. år. Batteret må skftes når -symbolet blnker. Alle nnstllnger beholdes når batteret skftes. Eksplosjonsfare! fflad aldr opp batterene. ffikke kortslutt eller kast batterene nn åpen flamme. ffgamle batterer skal kastes forskrftsmessg. Kontrollere/endre klokkeslett og dato For å kontrollere eller endre dato og klokkeslett senere, går man fram slk:. Trykk på PROG.. velg td dato og bekreft med. Dsplayet vser tmer.. Den vdere kontrollen/endrngen gjøres som beskrevet tdlgere. Montere radatortermostaten Radatortermostaten kan monteres enkelt på alle vanlge radatorventler med tlkoblng M x,5 uten å forårsake smuss eller vannflekker. Radatortermostaten kan skades av kortslutnng hvs den blr fuktg! ffmonter radatortermostaten bare tørre, Advarsel lukkede rom nnendørs. ffbeskytt radatortermostaten mot fukt, støv, drekte sollys og høy varme. Fjerne det gamle termostathodet.. Vr det gamle termostathodet helt tl venstre og løsne festet.. Fjern det gamle termostathodet fra radatorventlen.. Stlle klokkeslett og dato. Når dsplayet vser tmer, stller man rktg tme med justerngsrattet og bekrefter med. Deretter vser dsplayet mnutter.. Stll rktg mnutt og bekreft med. Dsplayet vser ar.. Stll rktg år med justerngsrattet og bekreft med. Deretter vser maned. 4. Stll rktg måned med justerngsrattet og bekreft med. Dsplayet vser dag. 5. Stll rktg dag med justerngsrattet og bekreft med. Normalvsngnen med nnstlt temperatur og valgt drftsmodus vses.

4 Velg adapter Radatortermostaten passer på de vanlge radatorventlene M x,5. For enkelte ventltyper trengs adapter.. Kontroller om en adapter er nødvendg og velg evt. den passende adapteren. Fabrkat Blde Adapter Ventl M x,5 Honeywell- Braukmann, MNG; Hemeer, Oventrop Danfoss RA Ikke nødvendg Medfølger... Vr dreehjulet tl ventlpåsatsen mot urvseren tl det stopper.. Sett ventlpåsatsen på radatorventlen eller adapteren og skru fast for hånd (uten verktøy!). Sett på radatortermostat.. Danfoss RAV. Danfoss RAVL. Skyv adapteren på radatorventlen og vr tl tl du kjenner at adapteren går lås.. Skru fast adapteren med en skrue om nødvendg. Montere ventlpåsats. Sørg for at skyveren på radatortermostaten står åpen stllng.. Sett radatortermostaten på ventlpåsatsen, slk at tennene går lås og kke lenger er synlg.. Lås radatortermostaten sluttpossjonen. Skyv tl det skyveren retnng. Etter ca. mnutt vses cycl (selvtest). Deretter skfter radatortermostaten tl automatsk drft. a Radatortermostaten arbeder bare hvs den er låst korrekt sluttpossjonen. b FERDIG! Radatortermostaten arbeder nå med fabrkknnstllng (standard-tdsprogram), se avsntt 5.. Skll ventlpåsatsen fra radatortermostaten. Skyv tl det skyveren retnng. 4

5 Skre radatortermostat Radatortermostaten og batterene kan skres mot tyver med skruene som fulgte med. Stll nn possjonen tl dsplayet For å forbedre leselgheten kan dsplayet tl radatortermostaten helles forskjellge possjoner (,,, 4 ). Hellngen på 4 kan festes med den medfølgende dsplaypåsatsen... Monterng. Løft dsplayet og g det ønsket hellng.. Om ønskelg, hell dsplayet 4 og skyv dsplaypåsatsen mellom dsplayet og huset tl den går lås. Demonterng ftrykk f nn dsplaypåsatsen på baksden og trekk den oppover og ut. Koble tl eksterne følere og vnduskontakt På radatortermostaten HR9 kan følgende eksterne følere og vnduskontakter kobles tl: Fjernforstller HCW Romføler RF Potensalfr vnduskontakt HCA Kabelen ACS9 er nødvendg for tlkoblng av eksterne følere og vnduskontakter. Mnplugg Mcro B / åpne ender m lang kke nkludert leveransen Drft med fjernforstller HCW Romtemperaturen måles av fjernforstlleren HCW. Romføleren tl HR9 blr da kke brukt. Med justerngsrattet tl HCW kan romtemperaturen endres± K som kalbrerng av temperaturen som er stlt nn/programmert på HR9. Kalbrerngsnnstllngen gjelder helt tl den endres. Drft med romføler RF Romtemperaturen blr målt av den eksterne romføleren RF. Romføleren tl HR9 blr da kke brukt. Drft med vnduskontakt Når vnduet åpnes blr vnduskontakten åpnet og radatorventlen lukkes. Når vnduet lukkes gjen fortsetter radatortermostaten normal drft. Frostbeskyttelsesfunksjonen skrer at radatorventlen åpner ved temperaturer under 5 C. Hvs fjernforstlleren HCW eller romføleren RF fjernes gjen, må batteret tas ut mdlertdg, slk at det kke vses noen felmeldnger. Hvs en kablet vnduskontakt fjernes, må parameter 7 endres tl eller, se avsntt 9. 5

6 Kabeltlkoblng Se dokumentasjonen tl HCW, RF og HCA for mer nformasjon. fkoble f tl kabel ACS9 på ekstern føler og vnduskontakt som følger: Fjernforstller HCW ACS9 hvt NTC grønn TW/F svart GND HCW 5. Drft Standard-tdsprogram (fabrkknnstllng). I automatsk drft regulerer radatortermostaten automatsk romtemperaturen tlsvarende tdsprogrammet. Ukeprogram : hjemme hele dagen Fra fabrkken er følgende tdsprogram stlt nn for alle ukedager Man Søn ( 7): Romføler RF hvt NTC ACS9 svart GND ϑ C Varme grønn TW/F 6 C Senke/ spare Koblngspunkt Koblngspunkt Romføler RF og potensalfr vnduskontakt HCA ACS9 hvt NTC svart GND grønn TW/F ϑ Koblngspunkt Td Temperatur Potensalfr vnduskontakt HCA hvt NTC ACS9 svart GND grønn TW/F Koble kabel tl radatortermostat HR9 6: : C (komforttemperatur ) : 6: 6 C (sparetemperatur) På radatortermostaten er to ytterlgere ukeprogrammer lagt nn. Mer om dette fnner du avsntt 9. Du kan også tlpasse et av ukeprogrammene som er lagt nn tl dne ndvduelle behov, se avsntt 8... Tlpasse temperaturen mdlertdg Hvs du mdlertdg ønsker en annen temperatur enn angtt av tdsprogrammet: fstll f nn ønsket temperatur med justernsrattet. Endrngen beholdes tl neste koblngspunkt. Hvordan du endrer temperaturen permanent er beskrevet avsntt 7.. Ta av dekslet på sden på radatortermostaten.. Sett kabelen ASC9 nn radatortermostaten HR9. Radatortermostaten regstrerer den tlkoblede føleren/ vnduskontakten automatsk. Energsparng med ECO-drft I ECO-drft blr romtemperaturen som er angtt av tdsprogrammet automatsk drft senket med C. ffor f å aktvere ECO-drft, trykk AUTO/ECO/MANU helt tl okonom vses dsplayet. Den vste temperaturen er redusert med C. ECO-drft fortsetter tl knappen AUTO/ECO/MANU trykkes gjen og du endrer drftsmodusen. 6

7 Manuell drft I den manuelle drften arbeder radatortermostaten så lenge med den (manuelt) nnstlte temperaturen tl du endrer temperaturen eller skfter tl en annen drftsmodus. ffor f å aktvere ECO-drft, trykk knappen AUTO/ECO/ MANU helt tl manuell vses dsplayet. Temperaturen kan nå stlles nn manuelt med justerngsrattet. Den manuelle drften fortsetter tl AUTO/ECO/ MANU trykkes gjen og du endrer drftsmodusen. 6. Programmerng Drftsmoduser Overskt over drftsmoduser Drftsmodus "Fest": I denne drftsmodusen kan du ang temperaturen for et antall tmer. Etter at den nnstlte tden er passert skfter radatortermostaten tl automatsk drft. Drftsmodus "Frdag": Dersom det løpet av uken f.eks. er en frdag kan det være at den automatske drften kke passer tl dne behov for denne dagen. I dsse tlfeller kan du aktvere et avvkende tdsprogram for en eller flere dager. Etter at den nnstlte tden er passert skfter radatortermostaten tl automatsk drft. Drftsmodus "Fere": I denne drftsmodusen kan du ang temperaturen for et bestemt antall dager. Etter at den nnstlte tden er passert skfter radatortermostaten tl automatsk drft. Velge drftsmodus Velg drftsmodus "Fest" eller "Fere". Trykk knappen PROG og vr justerngsrattet tl venstre helt tl dsplayet vser fest hhv. fere.. Bekreft valgt drftsmodus med. Tmer hhv. dager blnker.. Stll rktg antall tmer hhv. dager med justerngsrattet og bekreft med. Temperaturndkerngen blnker. 4. Stll ønsket temperatur med justerngsrattet og bekreft med. I dsplayet vses ønsket drftsmodus og den nnstlte temperaturen. Velge drftsmodus "Frdag". Trykk knappen PROG og vr justerngsrattet tl venstre helt tl dsplayet vser frdag.. Bekreft valgt drftsmodus med. dager blnker.. Stll ønsket antall dager med justerngsrattet og bekreft med. I dsplayet vses valgt drftsmodus. Hvordan du stller nn tdsprogrammet for frdagen er beskrevet avsntt 8. Ved nntastng av antall dager for fere/frdag teller den aktuelle dagen som første dag. En overskt over programstrukturen fnner du på den sste sden denne bruksanvsnngen. 7. Programmerng Temperaturer Tre temperaturer som kan forhåndsnnstlles og tldeles koblngspunktene tdsprogrammet er tlgjengelg: Komforttemperatur fra fabrkken C Komforttemperatur fra fabrkken C Sparetemperatur fra fabrkken 6 C Stlle nn temperaturer. Trykk på PROG. Deretter vser dsplayet komfort.. Trykk og stll nn komforttemperatur med justerngsrattet og bekreft med. Dsplayet vser lagret en kort stund og deretter gjen komfort.. Vr justerngsrattet tl høyre tl neste temperatur vses dsplayet. 4. Gjenta trnn og for komforttemperatur og sparetemperaturen. 5. Avslutt programmerng med AUTO. De tre forhåndsnnstlte temperaturer (komforttemperatur, og sparetemperatur) kan endres når som helst. Under programmerngen kommer du med PROG tlbake tl det neste høyere nvået. Du kan når som helst avbryte programmerngen med AUTO. En overskt over programstrukturen fnner du på den sste sden denne bruksanvsnngen. 7

8 Tps om betjenngen Betjene radatortermostaten komfortabel For å gjøre programmerngen mer komfortabel kan radatortermostaten tas av radatoren.. 8. Programmerng Tdsprogram Planlegge tdsprogram Du kan defnere opptl 6 koblngspunkt for hver dag. Hvert koblngspunkt må tldeles følgende: En av de tre forhåndsnnstlte temperaturer (komforttemperatur, og sparetemperatur). Starten tl varme-/sparetden Slutten tl varme-/sparetden Eksempel.. Lås opp radatortermostat. Skyv tl det skyveren retnng.. Trekk radatortermostaten fra ventlpåsatsen. Gått deg bort programmet? ftrykk f AUTO/ECO/MANU: auto vses dsplayet. Den sste nntastngen blr forkastet. Komfort Komfort Spare Senke/ spare Koblngspunkt Varme Varme Varme Eksemplet vser følgende tdsprogram: Koblngspunkt Td Temperatur 6: 9: C (komforttemperatur ) 9: : 6 C (sparetemperatur) : 4: C (komforttemperatur ) 4 4: 7: 6 C (sparetemperatur) 5 7: : C (komforttemperatur ) 6 : 6: 6 C (sparetemperatur) En overskt over programstrukturen fnner du på den sste sden denne bruksanvsnngen. Ukeprogram Du kan tlpasse tdsprogrammet tl dn personlge ukerytme. Tl dette har du følgende mulgheter: Separate tdsprogram for hverdager Man Fre ( 5) og helg Lør Søn (6 7). Et tdsprogram for alle ukedager Man Søn ( 7) Et eget tdsprogram for hver ukedag man, tr, ons, tor, fre, lør, søn (,,, 4, 5, 6, 7) V anbefaler deg å notere tdsprogrammet dtt før starten av programmerngen. 8

9 Stlle nn tdsprogram Velg ukedager. Trykk på PROG. Dsplayet vser komfort.. Vr justerngsrattet tl høyre tl program vses dsplayet.. Trykk og velg ønsket ukedag for tdsprogrammet dtt med justerngsrattet: hverdager, helg, alledager, man, tr,, son eller frdag 4. Bekreft valgte ukedager med. Temperaturen samt starten og slutten tl det første koblngspunktet vses, f.eks.: Et koblngspunkt blr først lagret når temperatur, start og slutt er bekreftet med. Velg --.- hvs du kke trenger et koblngspunkt. Redgere flere ukedager. Når du har redgert alle koblngspunkt, bruk PROG for å komme tlbake tl valg av ukedag.. Redger koblngspunkt for de neste ukedagene.. Avslutt programmerngen med AUTO når alle nødvendge ukedager er stlt nn. Radatortermostaten arbeder umddelbart automatsk drft med det nnstlte tdsprogrammet. Slette koblngspunkt fhvs f du kke trenger et koblngspunkt kan du velge temperaturnnstllngen --.- og bekrefte med. Slutten tl et koblngspunkt er samtdg starten tl det neste koblngspunktet. Med justerngsrattet kan du skfte tl neste koblngspunkt og dermed vse nnstllngene tl samtlge programmerbare koblngspunkt. Kun de programmerte koblngspunktene vses. Redgere koblngspunkt. Trykk for å redgere det vste koblngspunktet. Temperaturndkerngen blnker.. Velg den ønskede temperaturen (komforttemperatur, eller sparetemperatur) for det valgte koblngspunktet og bekreft med. Starten tl det ønskede koblngspunktet blnker. Tdsskalaen ved programmerng av koblngspunktene starter klokken : om morgenen og slutter klokken :5 neste dag.. Stll ønsket start for det valgte koblngspunktet med justerngsrattet og bekreft med. Slutten tl det ønskede koblngspunktet blnker. 4. Stll ønsket slutt for det valgte koblngspunktet med justerngsrattet og bekreft med. Deretter vser dsplayet lagret. Deretter vses temperaturen og starten og slutten tl neste koblngspunkt. 5. Stll temperatur samt start og slutt tl koblngspunktet for de resterende koblngspunktene, som beskrevet trnn tl 5. Det første koblngspunktet kan kke slettes. Legge tl koblngspunkt. Vr justerngsrattet tl legg tl vses dsplayet og bekreft med. Temperaturndkerngen blnker.. Velg den ønskede temperaturen (komforttemperatur, eller sparetemperatur) for det valgte koblngspunktet med justerngsrattet og bekreft med. Starten tl det nye koblngspunktet blnker.. Stll ønsket start for det nye koblngspunktet med justerngsrattet og bekreft med. Slutten tl det ønskede koblngspunktet blnker. 4. Stll ønsket slutt for det nye koblngspunktet med justerngsrattet og bekreft med. legg tl vses kun hvs mndre enn 6 koblngspunkt er programmert. 9

10 Kopere tdsprogram Hvs flere radatortermostater HR9 skal arbede med samme tdsprogram må tdsprogrammet bare stlles nn en gang på et apparat (master) og kan deretter koperes tl andre radatortermostater. For å kopere tdsprogrammet trenger du kabelen ACC9. x mnplugg Mcro B,5 m lang kke nkludert leveransen Koperng tl flere apparater. Sett kabel ACC9 nn det neste apparatet.. Trykk knappene AUTO og samtdg 4 sekunder på det neste apparatet. I dsplayet tl dette apparatet vses kom mode. I dsplayet tl master-apparatet vses kom mode.. Trykk knappen PROG på masteren. Den resterende kopprosessen er dentsk som den som er beskrevet for den første kopprosessen. Avslutte koperng Etter at den sste kopprosessen er avsluttet:. Trykk AUTO på master-apparatet for å komme tl automatsk drft.. Trekk ut kabel ACC9 og sett dekslet på sden tlbake på alle apparater..... Ta av dekslene på sden på alle radatortermostater.. Koble sammen Master (med tdsprogram) og en annen radatortermostat HR9 med kabelen ACC9.. Trykk knappene AUTO og samtdg 4 sekunder på begge apparater. I dsplayet tl begge apparater vses kom mode. 4. Trykk knappen PROG på masteren. I dsplayet tl masteren vses master og deretter send. I dsplayet tl det andre apparatet vse kom mode og deretter motta. Tdsprogrammet blr kopert. 5. Kopprosessen er avsluttet når ferdg vses på begge apparater. 6. Etter sekunder skfter apparatet med det koperte tdsprogrammet tl automatsk drft, på masteren vses kom mode gjen. 7. Koble kabel ACC9 fra apparatet med kopert tdsprogram. Hvs det kke skjer noe aktvtet løpet av 4 mnutter på en av de to radatortermostatene skfter de automatsk tl automatsk drft.

11 9. Standardnnstllnger Overskt Ved behov kan de 6 standardnnstllngene (parameter) tlpasses. Fabrkknnstllnger har grå bakgrunn. Parameter som er merket med * blr beskrevet utdypende det følgende. Par. Innst. Betydnng Språknnstllng Tysk Engelsk Dansk Svensk Norsk Fnsk Forhåndsnnstlte tdsprogrammer * Ukeprogram "hjemme hele dagen" Ukeprogram "lunsjpause hjemme" Ukeprogram "jobber halve dagen" Bakgrunnsbelysnng * slått av aktvert 4 Omstllng sommer-/vntertd ngen automatsk omstlng automatsk omstllng Varghet tl vndusfunksjon * Vndusfunksjon kke aktv Ventl åpner senest etter mnutter Ventl åpner senest etter 9 mnutter Følsomheten tl vndusfunksjonen ved synkende romtemperatur *. (følsom). (mndre følsom) Fabrkknnstllng:.4 Følsomheten tl vndusfunksjonen ved stgende romtemperatur *. (følsom). (mndre følsom) Fabrkknnstllng:. Innstllng av slalglengden * Standard-slagslengde Helslag-modus Temperaturvsnng dsplayet * nnstlt/programmert temperatur (ønsket temperatur) målt romtemperatur Par. Innst. Betydnng 6 7 Øvre temperaturgrense Romtemperaturen kan kke være stlt nn høyere enn den angtte øvre temperaturgrensen (maks grense). Fabrkknnstllng: C Nedre temperaturgrense Romtemperaturen kan kke være stlt nn lavere enn den angtte øvre temperaturgrensen (mn grense). Fabrkknnstllng: 5 C Optmerngsfunksjon * ngen optmerng Optmal start Optmal start/stopp Temperatur-avvk * for å tlpasse radatortermostaten tl temperaturen som er målt rommet Fabrkknnstllng: C Battertype Alkalsk Ltum NMH (oppladbart batter) Vsnng av ventlpossjonen * ngen vsnng av ventlpossjonen kortvarg vsnng av ventlpossjonen Ukedag for ventlbeskyttelse * Mandag Trsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Av Regstrerng vndusfunksjon * Av (ngen vndusfunksjon) Auto (tlsvarende parameter 5-7) Kablet (med potensalfr vnduskontakt) Temperaturenhet Celsus Fahrenhet Tlbaketstlle tl fabrkknnstllnger ngen reset Tlbakestll bare standardnnstllngene Tlbakestll bare tdsprogrammet Tlbakestll alt

12 Endre parametre. Hold PROG trykt mnst sekunder tl parameter blnker (venstre tall). Td Temperatur 6: 9: C (komforttemperatur ) 9: : 6 C (sparetemperatur) sprache : : C (komforttemperatur ) 4 : 7: 6 C (sparetemperatur) Tallet tl høyre vser den aktuelle nnstllngen. Parameteren vses tllegg med tekst. F.eks. betyr vsnngen for parameter (språk) med nnstllng (tysk).. Velg ønsket parameter (venstre tall) med justerngsrattet.. Trykk for å redgere parameteren. Den aktuelle nnstllngen tl parameteren blnker (høyre tall). 4. Velg ønsket nnstllng (høyre tall) med justerngsrattet og bekreft med. Parameteren som akkurat ble redgert blnker (venstre tall). 5. Gjenta trnnene tl 4 for flere parameter. 6. Gå tlbake tl automatsk drft med AUTO. Beskrvelse av parametrene Parameter Velge forhåndsnnstlte tdsprogrammer Ukeprogram (fabrkknnstllng, koblngspunkt): Man Søn ( 7) hjemme hele dagen Dette programmet er beskrevet avsntt 8. Ukeprogram (6 koblngspunkt): Man Fre ( 5) lunsjpause hjemme Lør Søn (6 7) som ukeprogram C C 6 C Senke/ spare Koblngspunkt Varme Varme : : C (komforttemperatur ) 6 : 6: 6 C (sparetemperatur) Ukeprogram (4 koblngspunkt): Man Fre ( 5) jobber halve dagen Lør Søn (6 7) som ukeprogram C C 6 C Koblngspunkt Koblngspunkt Senke/ spare Koblngspunkt Td Varme Temperatur Varme. 6: tl 9: C (komforttemperatur ). 9: tl : 6 C (sparetemperatur). : tl : C (komforttemperatur ) 4. : tl 6: 6 C (sparetemperatur) Parameter Bakgrunnsbelysnng Dsplayet har en bakgrunnsbelysnng for å gjøre det lettere å lese av nformasjoner. Bakgrunnsbelysnngen slår seg på når justerngsrattet beveges eller en knapp blr trykt. For å spare batterenerg slår bakgrunnsbelysnngen seg av når ngen handlng blr gjort på radatortermostaten ca. 7 sekunder. Parameter 5 tl 7 Vndusfunksjon For å spare energ lukker radatortermostaten radatorventlen når du åpner et vndu og temperaturen dermed synker mye. Når du lukker vnduet og temperaturen stger som følge av det, åpner radatortermostaten radatorventlen gjen. Dersom du skulle glemme å lukke vnduet åpner radatortermostaten automatsk etter en nnstlt td for å skre frostbeskyttelse. 4

13 Parameter 8 Slaglengde Radatortermostaten arbeder fra fabrkken med optmal slaglengde. Hvs hele slaglengden skal brukes eller ventlen kke åpner helt kan helslag-modusen velges. Parameter 9 Temperaturvsnng dsplayet I fabrkknnstllngen vses den nnstlte hhv. programmerte temperaturen (komforttemperatur, hhv. sparetemperaturen) dsplayet. I nnstllngen "målt temperatur" vses den målte romtemperaturen dsplayet. Ved å vr justerngsrattet eller trykke en knapp skftes det tl den nnstlte temperaturen. Ved behov kan temperaturen nå stlles nn ny. Etter ca. sekunder skfter vsnngen tlbake tl målt temperatur. Avhengg av varmennflytelsen tl radatoren kan den "målte temperaturen" som vses på radatortermostaten avvke fra den temperaturen som er målt et annet sted rommet. Parameter Optmerngsfunksjon Uten optmerng (fabrkknnstllng) starter radatortermostaten å varme opp hhv. kjøle ned rommet tl den programmerte tden. Slk at f.eks. baderommet er varmt klokken 7: må koblngspunktet legges foran, ellers blr rommet kke varmet opp før 7:. Mulgens er koblngspunktet som er flyttet frem satt relatvt stort, slk at det varmes opp tdlgere enn nødvendg. Med optmerng har rommet allerede nådd ønsket temperatur tl den programmerte tden, ettersom radatortermostaten starter å varme opp hhv. kjøle ned ved et optmalt tdspunkt. I løpet av optmerngen vses temperaturen som er programmert tdsprogrammet. Optmal start Rommet blr varmet opp tl det optmale tdspunktet for å nå den programmerte temperaturen. Optmal start/stopp: Rommet blr oppvarmet tl det optmale tdspunktet og senket før tden. Parameter Temperatur-kalbrerng Ettersom radatortermostaten måler romtemperaturen området tl radatoren er det mulg at temperaturen avvker fra temperaturen som er målt et annet sted rommet. Hvs det f.eks. måles C rommet og,5 C ved radatoren, kan det kompenseres for denne effekten med en kalbrerng på,5 C. Parameter 5 Vsnng av ventlpossjonen Hvs denne parameteren er aktvert (nnstllng ""), vses en kort perode den kalkulerte ventlpossjonen ( % åpnet). Etter ca. mnutter eller ved å trykke AUTO vses hovedvsnngen gjen. Parameter 6 Ukedag for ventlbeskyttelsen Hvs radatorventlen løpet av uker kke ble åpnet helt mnst en gang, gjennomføres en selvtest (tvunget). Radatortermostaten åpner radatorventlen på den påfølgende mandagen (fabrkknnstllngen) for en kort perode for å hndre at den setter seg fast. Ukedagen for ventlbeskyttelsen kan velges frtt Parameter 7 Regstrerng vndusfunksjon Ved tlkoblng av en vnduskontakt blr parameteren automatsk satt tl "" (kablet). Vndusfunksjonen styres ved hjelp av vnduskontakten. Hvs ngen vnduskontakt er koblet tl må nnstllngen "" eller "" være valgt. C Optmal start Uten optmerng Optmal stopp Uten optmerng Koblngspunkt Koblngspunkt

14 . Flere funksjoner Overvåknngsfunksjoner Vndusfunksjoner Når du åpner et vndu og temperaturen dermed synker lukker radatortermostaten radatorventlen for å spare energ. Dsplayet vser vndu. Når temperaturen stger gjen, men senest etter den nnstlte tden (fabrkknnstllng: mnutter), åpner radatortermostaten radatorventlen gjen. Du kan også åpne radatorventlen tdlgere hvs du trykker AUTO eller dreer justerngsrattet. Følsomheten tl radatortermostaten på temperaturfall og temperaturøknng kan også stlles nn, se avsntt 9, parameter 5 tl 7. Når en vnduskontakt er koblet tl reagerer vndusfunksjonen drekte på åpnng og lukkng av vnduet, se parameter 7. Ventlbeskyttelse Hvs radatorventlen løpet av uker kke ble åpnet helt mnst en gang, gjennomføres en selvtest (tvunget). Radatortermostaten åpner radatorventlen på den påfølgende mandagen (fabrkknnstllngen) for en kort perode for å hndre at den setter seg fast. Dsplayet vser cycl. Ukedagen for ventlbeskyttelsen kan stlles nn parameter 6. Frostbeskyttelse Hvs temperaturen synker under 5 C åpner radatortermostaten radatorventlen tl temperaturen stger tl 6 C. Dermed forhndres at radatoren fryser fast. Dsplayet vser frost. Radatoren må kke være avslått, ettersom radatortermostaten da kke kan ta over frostbeskyttelsesfunksjonen. Sommerpause Hvs du slår av radatoren om sommeren for å skåne batterene tl radatortermostaten, kan du lukke radatorventlen permanent. Lukke ventl. Trykk AUTO/ECO/MANU helt tl manuell vses dsplayet.. Vr justerngsrattet tl venstre tl off vses dsplayet. Radatorventlen forblr nå lukket. Ventl- og frostbeskyttelsesfunksjonen er fortsatt aktv. Åpne ventl fskft f tl automatsk drft med AUTO/ECO/MANU. eller fstll f nn ønsket temperatur manuell drft. Barneskrng / Betjenngssperre Du kan låse radatortermostaten for å beskytte mot uønsket betjenng: fhold f AUTO/ECO/MANU og PROG trykket samtdg mnst tre sekunder. Dsplayet vser symbolet. Med den samme kombnasjonen kan du åpne radatortermostaten for betjenng gjen. 4

15 . Hjelp ved problemer Feltabell Problem/ vsnng e sensor e ventl Radator blr kke kald. Under optmerng blr rommet kke varmt Motoren beveger seg kke Årsak Tltak blnker Tomme batterer Skft batterer. Defekt apparat Motoren kan kke beveges. Radatorventlen lukker kke helt. Radator kke slått på tdsnok Ventlpåsats kke låst Nødbetjenng ved tomme batterer Skft apparat. Kontroller monterng, fjern evt. smuss. Kontroller monterng, stll evt. nn helslag-modusen (parameter 8). Sørg for at førtermostaten slår på radatoren. Skyver skyveren possjon.. Lås opp radatortermostat. Skyv tl det skyveren retnng.. Trekk radatortermostaten fra ventlpåsatsen.. Betjen radatorventlen med dreehjulet på ventlpåsatsen for hånd.. Teknske data Type Kapslngsgrad Strømforsynng HR9 IP Tlkoblng tl radatoren M x,5 Omgvelsestemperatur 5 C Mål Omgvelsesbetngelser Luftfuktghet. Avfallshåndterng Battertype LR6, AA, AM Mgnon: x,5 V Ltum: x,5 V NMH: x, V 96 x 54 x 6 mm For boområder, forretnngsog kontorområder samt små bedrfter 9 % rel. fuktghet Radatortermostaten må kasseres henhold tl WEEEdrektvet /96/EF. ffkast forpaknngen og produktet på egnet returpunkt. ffikke kast produktet husholdnngsavfall. ffikke brenn produktet. + Gjenopprette fabrkknnstllnger. Hold PROG trykt ca. sekunder tl parameter blnker (venstre tall).. Velg parameter 9 (venstre tall) og nnstllng (høyre tall) med justerngsrattet.. Trykk for å gjenopprette fabrkknnstllngene. 5

16 4. Programmerng Overskt Temperaturer og drftsmoduser Knapp PROG (vr justerngsratt tl venstre) (dre justerngsrattet mot høyre) td dato fere frdag fest komfort komfort sparetemp Tmer Dager Dager Tmer Mnutter program Redgere tdsprogram, se under Aar Maaned Dag Tdsprogram program (vr justerngsratt) hverdager helg alledager man tr son frdag Koblngsp. Koblngsp. 6 (vr justerngsratt) Start Slutt Start Slutt Start legg tl Slette koblngs punkt: Koblngsp. x --:--. (slette) Start Slutt Nytt koblngs punkt: Slutt Produsert for og på oppdrag fra forretnngsområdet Envronmental and Combuston Controls Dvson Honeywell Technologes Sàrl, Rolle, Z. A. La Pèce 6, Svets, representert av: Honeywell AS Postboks 54 7 Drammen Norge Telefon Med forbehold om teknske endrnger som skyldes forbedrnger A

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang Koble husholdnngsapparatet tl fremtden. Komme gang 1 I dn husholdnng starter fremtden nå!! Flott at du bruker Home onnect * Gratulerer med et fremtdsrettet husholdnngsapparat! et vl allerede dag gjøre

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Koble oppvasmaskinen din til fremtiden.

Koble oppvasmaskinen din til fremtiden. Koble oppvasmasknen dn tl fremtden. Home onnect. En app for alt. Home onnect er første app som vasker og tørker, skyller, baker, koker kaffe og ser etter hva som fnnes kjøleskapet for deg. Ulke husholdnngsapparater,

Detaljer

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs solsensor Solar Best.-nr. : 5461 02 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og tlkoblng av elektrske apparater må kun gjennomføres av elektrkere. Denne anvsnngen er en del av produktet og skal

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Fyringsautomat W-FM 50 83250343 1/2010-03. Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsautomat W-FM 50 83250343 1/2010-03. Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montasje- og drftsvelednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Detaljer

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ kó=ñê~w MSKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ 0123 Dette produktet bærer CE-merket overensstemmelse med bestemmelsene drektvet 93/42EEC av 14 jun 1993

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

A800. Oversettelse av den originale bruksanvisningen. Kaffemaskin: FCS4050 - Kjøleenhet: FCS4053

A800. Oversettelse av den originale bruksanvisningen. Kaffemaskin: FCS4050 - Kjøleenhet: FCS4053 A800 Oversettelse av den orgnale bruksanvsnngen Kaffemaskn: FCS050 - Kjøleenhet: FCS053 Les brukervelednngen og kaptlet "For dn skkerhet" før du utfører arbed på masknen. Oppbevar brukervelednngen ved

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner DEWALT DW03201 Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - -

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-dmmer Best.-nr. : 1034 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Dersom anvsnngen kke følges, kan det føre

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100 Vdeoopptaker (VCR) Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-100 PAL Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Forholdsregler

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON130 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 15.0.015 Sensur kunngjøres senest: 0.07.015 Td for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

MODELL: RN-300/ RN-200

MODELL: RN-300/ RN-200 NICAM/H-F STEREO Vdeoopptaker (VCR) med ShowVew Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-300/ RN-200 PAL Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet.

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. : FM..5232.. Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann og materelle skader.

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

(VCR) BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-102

(VCR) BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-102 Vdeoopptaker (VCR) BRUKERHÅNDB MODELL: RN-12 PAL Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Model No. EC27P Part

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Øk/senk foretrukket

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN. Kjøleenhet: FCS4053

SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN. Kjøleenhet: FCS4053 SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN Kjøleenhet: FCS4053 Les brukervelednngen og kaptlet "For dn skkerhet" før du utfører arbed på apparatet. Oppbevar brukervelednngen ved apparatet. I brukervelednngen

Detaljer

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm Monterngsanvsnng Energsøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm 1345 26/27/28 Energsøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm 1349 26/27/28 Energsøyle med seks tomme enheter, høyde 769 mm

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal Art.-nr. : FZD1254WW. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal Art.-nr. : FZD1254WW. Bruksanvisning Art.-nr. : FZD1254WW Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann og materelle skader.

Detaljer

Bruksanvisning og monteringsanvisning

Bruksanvisning og monteringsanvisning Bruksanvsnng og monterngsanvsnng Energsøyle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøyle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøyle 1343 26/27/28 Lyssøyle, kort 1344 26/27/28 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrvelse...

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Frostbeskyttelse.........

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus veggsender "flat"

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus veggsender flat 1-kanal Art.-nr. : A 41 F.. 2-kanal Art.-nr. : A 42 F.. 4-kanal Art.-nr. : A 44 F.. Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnfrmasjn Mnterng g nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennmføres av autrserte elektrkere.

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f).

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f). Eksamen ECON 00, Sensorvelednng Våren 0 Oppgave (8 poeng ) Derver følgende funksjoner. Derver med hensyn på begge argumenter e) og f). (Ett poeng per dervasjon, dvs, poeng e og f) a) f( x) = 3x x + ln

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

DVD-SPILLER/ VIDEO OPPTAKER

DVD-SPILLER/ VIDEO OPPTAKER -SPILLER/ VIDEO OPPTAKER BRUKERHÅNDBOK MODELL : RN-850 PAL R Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Skkerhetsforanstaltnnger

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. VideoTerminal

Monterings- og bruksanvisning. VideoTerminal Monterngs- og bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innhold Apparatbeskrvelse...3 Monterng...4 Demontere glassdekselet...5 Bruk...5 Vanlge samtaler...6 Motta anrop... 6 Fortsettelsesfunksjon... 7 Avslutte samtale...

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt parallelle kretser Krchhoffs

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Tema for forelesningen var Carnot-sykel (Carnot-maskin) og entropibegrepet.

Tema for forelesningen var Carnot-sykel (Carnot-maskin) og entropibegrepet. FORELESNING I ERMOYNMIKK ONSG 29.03.00 ema for forelesnngen var arnot-sykel (arnot-maskn) og entropbegrepet. En arnot-maskn produserer arbed ved at varme overføres fra et sted med en øy temperatur ( )

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brukermanual

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brukermanual EXCELLENCE COMPACT BLACK DN: 6165367_01 Dato: 07.03.2017 Innhold 1- Skkerhetsnstruksjoner...5 2- Teknske spesfkasjoner...7 2.1 Spesfkasjoner... 7 2.2 Mål... 8 3- Deleoverskt med beskrvelse...9 3.1 Sett

Detaljer

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder 007/30 Notater Nna Hagesæter Notater Bruk av applkasjonen Struktur Stabsavdelng/Seksjon for statstske metoder og standarder Innold 1. Innlednng... 1.1 Hva er Struktur, og va kan applkasjonen brukes tl?...

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2012/2014. Individuell skriftlig eksamen. MAS 402- Statistikk. Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 10.00-12.00

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2012/2014. Individuell skriftlig eksamen. MAS 402- Statistikk. Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 10.00-12.00 MASTER I IDRETTSVITESKAP 0/04 Indvduell skrftlg eksamen MAS 40- Statstkk Trsdag 9. oktober 0 kl. 0.00-.00 Hjelpemdler: kalkulator Eksamensoppgaven består av 9 sder nkludert forsden Sensurfrst: 30. oktober

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer 009 04 Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov 30.0.04 INF 4 Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. ECON13: EKSAMEN 14V TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt >. Oppgave 1 Innlednng. Rulett splles på en rekke kasnoer

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Sykkelen og denne bruksvelednngen tlsvarer skkerhetskravene den europeske

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

HR-XV2E BRUKERHÅNDBOK NORSK DVD-SPILLER/VIDEO OPPTAKER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT

HR-XV2E BRUKERHÅNDBOK NORSK DVD-SPILLER/VIDEO OPPTAKER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NORSK -SPILLER/VIDEO

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Sektoromstilling og arbeidsledighet: en tilnærming til arbeidsmarkedet 1

Sektoromstilling og arbeidsledighet: en tilnærming til arbeidsmarkedet 1 Sektoromstllng og arbedsledghet: en tlnærmng tl arbedsmarkedet 1 Joachm Thøgersen Høgskolen Østfold Arbedsrapport 2004:5 1 Takk tl Trond Arne Borgersen, Rolf Jens Brunstad og Øysten Thøgersen for nyttge

Detaljer

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller 2. Navn og beskrivelse 1. Start/Stopp knapp Trykk for start og trykk igjen

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning. NeoDrives smmi og motor OPP OGFRAM

Bruks- og monteringsanvisning. NeoDrives smmi og motor OPP OGFRAM Bruks- og monterngsanvsnng NeoDrves smmi og motor OPP OGFRAM 2 Innhold: 1. Introduksjon 1.2. Bruk av NeoDrves deler 1.3. Merker og symboler 1.4. Tllatte opersjonsbetngelser 1.5. Standard oppsett av NeoDrves

Detaljer