EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010."

Transkript

1 . Møtested: Utvalg: Dato: Tdspunkt: 12:00 Formannskapssalen Mljøutvalget MØTEINNKALUNG - Aseveen 027/10 Godkjennng av protokoll fra mljøutvalgets møte /10 029/10 Regulerngsplan for område nord for Nyeveen /10 dspensasjon for rvng av eks. og oppførng nytt båthus - 031/10 påbygg/ombyggng av frtdsbolg - 032/10 Klage på Mljøutvalgets vedtak om utslppstllatelse, Nordre Egerøy 033/10 034/ l 0 tlbygg/dspensasjon, gnr. 8 bnr. 124, Margot Mare Nodland, Hovland Pålegg om fjernng av oppstuede masser - 7, Hadland Gnr. Utfyllng Gaulegsvken, Lygre 150, Nysund 8 bnr. 121, Hovland Gnr. 7, bnr. Klage på Byggesakssjefens vedtak av , vedr. søknad om Toralf Egeland - Søknad om dspensasjon fra regulerngsplan for gnr. 13 bnr. 239 Klage på mljøutvalgets vedtak om avslag på søknad om Avgjøres av utvalget: Sak nr. Sakstttel L Forespørsel om regulerngsendrng Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr Søknad om dspensasjon/byggetllatelse for landbruksve, gnr. 18 bnr. 3 renseanlegg og fortettng Sakslste: hver ve. Befarngstdspunkt er å regne som ca. tdspunkt, det må regnes mnmum mn. kl Sak 30/10 om dspensasjon for rvng av eks. og oppførng nytt båthus - Gnr. 7, bnr. 150, Nysund Klage på Byggesakssjefens vedtak av , vedr. søknad kl Avrese fra rådhuset. kl 15 Sak 33 l 0 Pålegg om fjernng av oppstuede masser - Utfyllng kl Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. Gaulegsvken, Lygre gnr. 13 bnr. 239 BEFARING: Mljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE

2 Arne Stapnes Spørsmål/orenternger mljøutvalgets møte Egersund, 15. mars /10 2 henvendelse tl Poltsk sekretarat rådhusets 4.etasje. nternettsder no/roltsk. Kop av saksdokumentene kan fås ved Komplette saksdokumentene er utlagt ekspedsjonen Rådhusets 4 etasje, alle bblotekene, Lervksbygget, landbrukssenteret på Helleland, samt på kommunens lovbestemt taushetsplkt. Dette vl så fall fremgå av sakslsten. Publkum som ønsker å følge varsel. Møtet er åpent for publkum og holdes formannskapssalen der det er nstallert teleslynge. en sak må beregne å være tlstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bl endret uten Enkelte saker kan mdlertd, helt eller delvs, være unntatt offentlghet på grunn av møtesekretæren. Dette uavhengg av om det har vært nhabltet ved tdlgere behandlnger kontrollere om det forelgger nhabltet noen saker og eventuelt varsle om dette tl av saken(e). eventuell nhabltetsproblematkk den enkelte sak. Den enkelte representant må selv Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlg for å følge med på Admnstratve meldnger Referatsaker tl mljøutvalgets møte Eventuelle forfall meldes tl tt tl Rand Haugstad ndustrområde. Utsatt frst for avslutnng av arbed. Planerng av ndustrtomt gnr. 8 bnr. 431, 478, 464 og Hovland Innkallng - Anders Ege (AP) for Sssel Volås (AP) - Følgende varamedlemmer nnkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: av varamedlemmer:. Utvalgsekretær Rand S. Haugsd\J Utvalgsleder cl 036/10 037/10 2

3 Egersund kommune Dato: Avdelng: Arkv: :FE-033 Enhet: Arkvsaksnr.: Saksbehandler: 10/446 Stllng: Journalpostløpenr.: Telefon: 10/5768 E-ost: Saksframlegg poltsk sak Sentraladmnstrasjonen Poltsk sekretarat Rand Haugstad Poltsk sekretær rand.hauastadeaersund.kommune.no Saksnummer Utvalglkomte Møtedato 027/10 Mljøutvalget Godkjennng av protokoll fra mnjøutvalgets møte Sammendrag: Protokoll fra forrge møte Saksgang: Avgjøres av utvalget. utvalget legges frem for godkjennng av utvalget. Forslag tl vedtak : Protokoll fra mljøutvalgets møte den godkjennes. Dokumenter - ved lagt saken: Dok.nr Tttel på vedlegg Protokoll fra møtet doc 3

4

5 Tdspunkt - fra: 12:00 Tdspunkt - tl: 15:30 Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Sak fra Itl: 013/10-026/10 Utvalg: Mjloutvaget Utvalgsleder Arne Stapnes UtvalQssekretær Rand S. Haugsta d- Q 6. på de to første befarngene. Merknader tl møtet: også på befarng på Tegsared og så på kommunens bygg. Kjell Vdar Nygård deltok kke AP Følgende varamedlemmer møtte: AP Følgende medlemmer hadde forfall: V - KrF - SP H - H - H - Stapnes, Robertson, Nygård, Kvasshem, Gya, Ege, Brt L. (Medlem) FRP Sølv (Medlem) Kjell Vdar (Medlem) Tor Olav FRP- Roald Ee (Medlem) Astrd Hetland (Medlem) AP - Volås, Berentsen, Nybo, Løynng, Ege, Mljø- og drftssjef Arld D. Rolfsen, byggesakssjef Jarle Valle, plansjef Dag Kjetl Tonhem, Det ble foretatt befarng sakene 16/10, 17/10, 18/10, og 20/10 fra kl Utvalget var byggesaksbehandler Tna Tønnessen Myklebust, byggesaksbehandler Tom G røsfjell, byggesaksbehandler Roger Tengsared og økonområdgver Ashld Bakken. Følgende fra admnstrasjonenlandre møtte: Følgende varamedlemmer møtte enkeltsak(er): Anders (varamedlem) Tove Helen (Medlem) Therese (Medlem) Bjørn Redar (Medlem) Arne (Utvalgsleder) AP - Sssel (Nestleder) Følgende medlemmer møtte: Mljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE 5

6 Utvalgets faste medlemmerlvaramedlemmer: Arbederpartet Varamedlemmer Nestleder Sssel Volås Anders Ege Tove Helen Løynng 2 Sven Narve Veshovda Bjørn Redar Berentsen 3 Terje Vanglo 4 Lse Knarrum 5 Else Berggård Fremskrttspartet Varamedlemmer Roald Ee I Tommy Bjellås ThereseNybo 2 PerI-lovland 3 Gunn Eln Hestetun 4 Terje Svanes Høyre Varamedlemmer Leder Arne Stapnes I Bjørn Carsen Astrd Hetland Robertson 2 Lv Tone øumshaugen Kjell Vdar Nygard 3 Sem Johne Hadland 4 Aud El, Ege Tønnesen 5 Henry øglend Krstelçj Folkepart Varamedlemmer Sølv Ege I Bjørn Arld Omdal 2 Bente Skåra 3 Oddvar Tengesdal Senterpartet Varamedlemmer Tor Olav Gya I Ruth Evy Berglyd 2 Bernt Koldal 3 Mart Undhem Venstre Varamedlemmer Brt L. Kvasshem øyvnd Msje 2 Kenneth Andersen 3 Hed Bltzner Sakslste: Sak nr. Sakstttel L 013/10 014/10 Regulerngsplan og KU for Svåhea gnr. 24 bnr. 1,2,3,4,5,6 og 9 samt gnr._26 bnr, 1,7_og_8-2._gangsbehandlng Regulerngsplan - stenbrudd/fyllngsområde på bnr. 114 bnr. 1,2 Lomeland 2. gangsbehandlng 015/10 Godkjennng av protokoll fra mljøutvalgets møte /10 Regulerng gnr. 60 bnr. 76 tl frtdsbebyggelse 1. gangsbehandlng 017/10 Innrednng av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415, Mortens gate 3. Pålegg. 01 8/10 Klagebehandlng. Gnr. 46 bnr. 1040, Tone og Øysten B. Netland, Dalaneveen 52 6

7 020/10 021/10 022/10 023/10 Dspensasjonsspørsmål. Hytte gnr. 9 bnr Torl Kleppa og Magnus Vold - Vaksvk. Lyngveen 18. Klagebehandlng. RehabHterng av bolg gnr. 46 bnr. 418, Karl S. og Harald Sørensen, Fugloddveen. Klagebehandhng. Levegg, hagestue og påbygg fuglehus gnr. 12 bnr Ger Hovand, Hafsoyveen 21. Klagebehandlng. Båthus/sjøbu gnr. 8 bnr. 32, 493, Jan Larsen og Kjell Redar Tønnesen, 024/10 Detaljbudsjett /10 Referatsaker tl mljøutvalgets møte /10 Sporsmål/orenternger mljøutvalgets møte Mljøavdelngen 019/10 Ombyggng/utbyggng, gnr. 13 bnr Egersund Msjonshus, Spnnergt. 4. Klage fra Else Nevland. 7

8 013110: Regulerngsplan og KU for Svåhea gnr. 24 bnr. 1,2,3,4,5,6 og 9 gnr. 26 bnr, 1,7 og 8-2. gangsbehandlng samt Rådmannens forslag tl vedtak : Mljøutvalget nnstller tl kommunestyret: Forslag tl regulerngsplan for Svåhea datert , sst revdert og bestemmelser datert , sst revdert med konsekvensutrednng rev. september 2007 vedtas med følgende endrnger: Kart 1. Alternatve adkomster tl bølgekraftverket merkes Alt. 1 og Alt. 2. Bestemmelser 2. Ny bestemmelse; Det skal lages skjøtsesplan for de delene av kystlyngheen planområdet som er regulert tl frluftsområde/parkbelte. Ved avslutnng av massedepon skal en så langt som mulg søke å gjenskape naturtypen som er typsk for området. Vedtaket er fattet med hjemmel plan- og bygnngslovens 27-2 nr 1 jfr Mljøutvalget Møtebehandlng: Nytt dokument saken: - skrv fra beboerne på Lædre v/redun Grastvet, datert vedr. regulerngsplan og KU for Svåhea vdere behandlng (l.nr.:1 0/3706) BJØRN REIDAR BERNTSEN (AP) foreslo: Ny bestemmelse: Utvdelse av avfallsanlegget må kke medføre økte problemer for nærlggende bolgområder forhold tl flygeavfall fra søppelplassen. Tltakshaver må sørge for avbøtende tltak den grad fjernng av beplantet skog skulle forverre stuasjonen med flygeavfall. ROALD EIE (FRP) foreslo: Rekkefølgekrav, 4: Det foretas prøver av vannforsynng/brønn omlggende område som kan bl berørt av anlegget. Prøver skal tas før, under, og etter anleggsperoden. SØLVI EGE (KRF) foreslo: Frluftsomrde land endres slk at de blr som gjeldende kommuneplan. Reg ulerngsbestemmelsene endres tlsvarende. KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: Bestemmelser Område for anlegg og drft av kommunalteknsk vrksomhet nytt sste kulepunkt: - Dersom det skal etableres mdlertdg pukkverk skal planer for dette fremlegges for mljøutvalget for godkjennng før gangsettelse av slkt anlegg kan skje. 8

9 bestemmelser datert , sst revdert med konsekvensutrednng rev. Forslag tl regulerngsplan for Svahea datert sst revdert og M ljøutvalget nnstller tl kommunestyret M Vedtak: Rådmannens øvrge nnstllng enstemmg vedtatt. Nygårds forslag tl endrng bestemmelsene 3.3 enstemmg vedtatt. Sølv Eges forslag tl nytt punkt enstemmg vedtatt. Statens Vegvesen før gangsettngstllatelse kan gs. Vdere føyes følgende tl: frsktsoner skal være opparbedet tråd med regulerngsplanen og godkjent av vrksomhet 2 Frluftsomrade land endres slk at de blr som gjeldende kommuneplan 1. Alternatve adkomster tl bølgekraftverket merkes Alt. 1 og Alt Ny bestemmelse; Det skal lages skjøtsespan for de delene av kystlyngheen 4. Utvdelse av avfallsanlegget må kke medføre økte problemer for nærlggende 5. Rekkefølgekray, 4: 6. - Bestemmelser 3.3 Område nytt 1. Ny 8: Offentlg trafkkareal, samt avkjørsel tl offentlg veg med tlhørende Bestemmelser Forslag tl regulerngsplan for stenbrudd!fyllngsområde på gnr. 114 og bnr. 1,2 på Lomeland med kart datert , revdert og bestemmelser sst revdert , vedtas med følgende endrnger: Rådmannens forslag tl vedtak : bnr. 1,2 Lomeland 2. gangsbehandlng : Regulerngsplan - stenbrudd/fyllngsområde på bnr. 114 Vedtaket er enstemmg. Vedtaket er fattet med hjemmel plan- og bygnngslovens 27-2 nr jfr bolgområder forhold tl flygeavfal fra søppelplassen. Tltakshaver må sørge for Det foretas prøver av vannforsynng/brønn omlggende område som kan bl fremlegges for møutvalget for godkjennng før gangsettelse av slkt anlegg kan skje. Dersom det skal etableres mdlertdg pukkverk skal planer for dette sste kulepunkt: typsk for området massedepon skal en så langt som mulg søke å gjenskape naturtypen som er planområdet som er regulert tl frluftsområde/parkbelte. Ved avslutnng av avbøtende tltak den grad tjernng av beplantet skog skulle foverre stuasjonen med flygeavfall. for anlegg og drft av kommunalteknsk berørt av anlegget. Prøver skal tas før, under; og etter anleggsperoden. Bestemmelser Kart Regulerngsbestemmelsene endres tlsvarende september 2007 vedtas med følgende endrnger: Ees forslag tl nytt rekkefølgekrav enstemmg vedtatt. Voterng: Berntsens forslag tl nytt punkt enstemmg vedtatt. g

10 Drftsavkjørselen tl nnmarka for gnr. 114/1,2 mellom jernbanen og n 42 må skje fra passerngslomma. Det tllates kke flere avkjørsler fra rv42 tl gnr. 114 bnr. 1,2. 2. Etter at skrånngen vest og sør er tatt ut etter pall prnspp skal det etableres en skrånng med hellnng 1:1,5. Skrånngen påføres et jordlag på mnmum 0,5 m tykkelse og beplantes med stedegen vegetasjon. Oppfyllngsmassen består kun av rene fyllmasser og jord laget som påføres hentes fra regulert område. 3. Ekssterende vegetasjon randsonen skal tas vare på den grad dette er mulg. 4. Støv; Målnger skal utføres forbndelse med vanlg aktvtet og sendes tl enhver td gjeldende tlsynsmyndghet samt kop tl Egersund kommune. 5. Ny 6 Avslutnng; Når masseuttaket avsluttes skal alle konstruksjoner, maskner, bygg og anlegg fjernes og området ryddes og avsluttes samsvar med denne plan eller godkjent detaljplan for etterbruk av området. Dette fastsettes drftsplanen for området. 6. Det tllates kke produksjon av oljegrus/asfalt eller lagrng av slkt eller tlsvarende området. 7. Rekkefølgekrav; For å skre en tlfredsstllende avslutnng/tlbakeførng, skal det før det blr gtt gangsettngstllatelse, stlles en bankgarant eller lgnende fra søker. Størrelsen fastsettes samråd med Bergvesenet. Vedtaket er fattet med hjemmel plan- og bygnngslovens jfr 27-2 nr Mljøutvalget Møtebehandlng: Voterng: Rådmannens nnstllng enstemmg vedtatt. M Vedtak: M ljoutvalget nnstller tl kommunestyret: Forslag tl regulerngsplan for stenbrudd/fyllngsområde på gnr. 114 og bnr. 1,2 på Lomeland med kart datert revdert og bestemmelser sst revdert vedtas med følgende endrnger: Bestemmelser 1. Ny 8: Offentlg trafkkareaf, samt avkjørsel tl offentlg veg med tlhørende frsktsoner skal være opparbedet tråd med regulerngspanen og godkjent av Statens Vegvesen før gangsettngstllatelse kan gs. Vdere føyes følgende tl: Drftsavkjørselen tl nnmarka for gnr. 114/1,2 mellom jernbanen og n 42 må skje fra passerngslomma. Det tllates kke flere avkjørsler fra tl gnr. 114 bnr. 1,2. 2. Etter at skrånngen vest og tatt ut etter pall prnspp skal det etableres en skrånng med helnng 1:1,5. Skrånngen påføres et jordag på mnmum 0,5 m tykkelse og beplantes med stedegen vegetasjon. Oppfyllngsmassen av rene fyllmasser og jordlaget som påføres hentes fra regulert område. 3. Ekssterende vegetasjon randsonen skal tas vare på den grad dette er mulg. 4. Støv; Målnger skal utføres forbndelse med vanlg aktvtet og tl enhver td gjeldende tlsynsmyndghet samt kop tl Egersund kommune. 5. Ny 6 Avslutnng; Når masseuttaket avsluttes skal alle konstruksjoner; maskner; bygg og anlegg fjernes og området ryddes og avsluttes plan eller godkjent detajplan for etterbruk av området. Dette fastsettes drftsplanen for området. 6. Det tllates kke produksjon av o(/egrus/asfalt eller lagrng av slkt eller tlsvarende området. sør er v42 sendes består kun samsvar med denne 6 10

11 Protokoll fra mljøutvalgets møte den godkjennes. Forslag tl vedtak : : Godkjennng av protokoll fra mljøutvalgets møte Vedtaket er enstemmg. søker. Størrelsen fastsettes samråd med Bergvesenet. Vedtaket er fattet med hjemmel plan- og bygnngslovens jfr 27-2 nr 1. Vedtaket er fattet med hjemmel plan og bygnngslovens Det må vses avkjørsel tl kommunalteknsk anlegg. justeres slk at det er tråd med kommuneplanen. 1. Arealgrense mellom frluftsområde på land og sjø og småbåthavn på land og sjø Kart datert legges ut på hørng og sendes på offentlg ettersyn med følgende endrnger : Forslag tl regulerngsplan for deler av området gnr. 60 bnr. 76 med kart og bestemmelser Rådmannens forslag tl vedtak : gangsbehandlng 016/10: Regulerng gnr. 60 bnr. 76 tl frtdsbebyggelse 1. Vedtaket er enstemmg. Protokoll fra mljøutvalgets møte den godkjennes med Gyas endrng. M Vedtak: Protokollen enstemmg godkjent med Gyas merknader. Voterng: Helleland men stlt spørsmål om hvorfor veen tl Slhuset var bltt gruset opp. på overførngslednngen mellom Eretjern og vannbehandlngsanlegget på Ramsland, møte hadde han tdlgere høst kke tatt opp stuasjonene med utført arbed TOR OLAV GYA (SP) påpekte at sak 12/10 spørsmål/orenternger m/øutvaigets M øtebe handlng: Mljøutvalget før det blr gtt gangsettngstllatelse, stlles en bankgarant eller lgnende fra 7. Rekkefølgekrav; For å skre en tlfredsstllende avslutnng/tlbakeførng, skal det 7 11

12 Nytt punkt: M Vedtak: Voterng: - Planen utvdes slk den fremkommer kommuneplanen, område for naust. Plan Rådmannens nnstllng med Nygårds tlleggsforslag enstemmg vedtatt. utvdes mot nord øst KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: Det ble foretatt befarng saken. Møtebehand ng: 8 etter at vedtaket er kommet fram tl eers adresse. Eer gs anlednng tl å uttale seg tl et evt. enkeltvedtak om bruk av tvangsmulkt nnen 3 uker forvaltnngslovens kap. Kap. V. Vedtaket er fattet med hjemmel pibi. Kap. XIX Ulovlg byggearbed m.v., jf. Det vses denne forbndelse tl forvaltnngslovens 16. pålegget kke er etterkommet nnen nevnte frst. Tvangsmulkten vl være dagmulkter for alle kalenderdager og kr 300,- per dag nntl forholdet er rettet opp. Det forhåndsvarsles samtdg at bygnngsmyndgheten vurderer å legge tvangsmulkt dersom bygnngen tl 2 boenheter, ettersom bygnngen kun er godkjent for 1 boenhet. Ulovlg bruk skal opphøre straks og senest 3 uker etter at vedtaket er kommet fram tl eers adresse. Mljøutvalget pålegger eer av gnr. 13, bnr. 1415, Mortens gate 3, å stanse bruken av denne Rådmannens forslag tl vedtak : : Innrednng av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415, Mortens gate 3. Pålegg. Vedtaket er enstemmg. Vedtaket er fattet med hjemmel plan og bygnngslovens Planen utvdes slk den fremkommer kommuneplanen, område for naust. Plan 2. Det må vses avkjørsel tl kommunalteknsk anlegg. justeres slk at det er tråd med kommuneplanen. 1. Arealgrense mellom frluftsområde på land og sjø og småbåthavn på land og sjø Kart bestemmelser datert legges ut på hørng og sendes på offentlg ettersyn med Forslag tl regulerngsplan for deler av området gnr. 60 bnr. 76 med kart og følgende endrnger : utvdes mot nord øst Mjoutvalget 12

13 Rådmannens nnstllng enstemmg vedtatt. eers adresse Ulovlg bruk skal opph øre straks og senest 3 uker etter at vedtaket er kommet fram tl MUøutvalget pålegger eer av gnr. 13, bnr. 1415, Mortens gate 3, å stanse bruken av M Vedtak: Voterng: Det ble foretatt befarng saken. Møtebehand ng: denne bygnngen tl 2 boenheter; ettersom bygnngen kun er godkjent for 1 boenhet. Klagene oversendes tl Fylkesmannen Rogaland tl endelg avgjørelse. Vedtaket er fattet med hjemmel pibi , jf. 7. opplysnnger som kke var kjent da tllatelsen ble gtt. nneholder vesentlge nye opplysnnger som kke var kjent da tllatelsen ble gtt. 2. Klage nr 2 som gjelder mur mot ve kke tas tl følge ettersom klagen kke nneholder 3. Klage nr 3 som gjelder balkong / takoverbygg kke tas tl følge ettersom klagen kke høyde er samsvar med gtt tllatelse, og at klager kke klaget på vedtaket om samlet vurderng kommet tl at: vesentlge nye opplysnnger som kke var kjent da tllatelsen ble gtt. tllatelse tl oppførng av bolghus, samt at klagen kke nneholder vesentlge nye 1. Klage nr som gjelder bygnngens høyde kke tas tl følge ettersom bygnngens Mljøutvalget har nøye vurdert nnkomne klager, samt ansvarlg søkers tlsvar, og har etter en Rådmannens forslag tl vedtak : Netland, Dalaneveen : Klagebehandlng. Gnr. 46 bnr. 1040, Tone og Øysten B. Vedtaket er enstemmg. Eer gs anlednng tl å uttale seg tl et evt. enkeltvedtak om bruk av tvangsmulkt nnen 3 uker etter at vedtaket er kommet fram tl eers adresse. Vedtaket er fattet med hjemmel pibi. Kap. XIX Ulovlg byggearbed m. v., jt forvaltnngslovens kap. Kap. V. Det vses denne forbndelse tl fovaltnngslovens 16 dagmulkter for alle kalenderdager og kr per dag nntl forholdet er rettet opp dersom pålegget kke er etterkommet nnen nevnte frst. Tvangsmulkten vl være Det forhåndsvarsles samtdg at bygnngsmyndgheten vurderer å legge tvangsmulkt Mljoutvalget 9 13

14 en samlet vurderng kommet tl at: Mø utvalget har nøye vurdert nnkomne klager samt ansvarlg søkers tlsvar og har etter Voterng: Rådmannens nnstllng enstemmg vedtatt. Det ble foretatt befarng saken. M-018l10 Vedtak: M øtebehan dl ng: 10 Voterng: Rådmannens nnstllng enstemmg vedtatt. Møtebehandlng: Mljoutvalget Klagene oversendes tl Fylkesmannen Rogaland tl endelg avgjørelse. Vedtaket er fattet med hjemmel pb , jf. forvaltnngslovens kap. VI. Mljøutvalgets vedtak sak 203/09, , opprettholdes. nye opplysnnger som kke var kjent da vedtaket ble fattet. kommet tl at klagerne kke gs medhold ettersom det klagene kke fremkommer vesentlge Mljøutvalget har nøye vurdert nnsendte klager fra Else Nevland og Advokat[rma Stokkeland Rådmannens forslag tl vedtak : Msjonshus, Spnnergt. 4. Klage fra Else Nevland : Ombyggnglutbyggng, gnr. 13 bnr Egersund Vedtaket er enstemmg. Klagene oversendes tl Fylkesmannen Rogaland tl endelg avgjørelse. Vedtaket er fattet med hjemmel pb , jf 7. opplysnnger som kke var kjent da tllatelsen ble gtt. vesentlge nye opplysnnger som kke var kjent da tllatelsen ble gtt. tllatelse tl oppførng av bolghus, samt at klagen kke nneholder vesentlge nye høyde er samsvar med gtt tllatelse, og at klager kke klaget på vedtaket om nneholder vesentlge nye opplysnnger som kke var kjent da tllatelsen ble gtt. 1. Klage nr som gjelder bygnngens høyde kke tas tl følge ettersom bygnngens 2. Klage nr 2 som gjelder mur mot ve kke tas tl følge ettersom klagen kke nneholder 3. Klage nr 3 som gjelder balkong / takoverbygg kke tas tl følge ettersom klagen kke & Sørensen, sammen med merknadene fra Bettkon AS, og har etter en samlet vurderng Mljøutvalget 14

15 Stokkeland & Sørensen, sammen med merknadene fra Bettkon AS, og har etter en fremkommer vesentlge nye opplysnnger som kke var kjent da vedtaket ble fattet. Vedtaket er enstemmg. Vedtaket er fattet med hjemmel pbi , jf forvaltnngslovens kap. VI. Klagene oversendes tl Fylkesmannen Rogaland tl endelg avgjørelse. Møutvalgets vedtak sak 203/09, , opprettholdes. samlet vurderng kommet tl at klagerne kke gs medhold ettersom det klagene kke MUøutvalget har nøye vurdert nnsendte klager fra Else Nevland og Advokatfrma 11 Vedtaket er fattet med hjemmel plbl , jf. Regulerngsplan for Raudstø Hovlandsstronde Vedtaket er fattet med hjemmel plbl , jf. Regulerngsplan for Raudstø Hovlandsstronde Fuglodden, Fuglodden, med tlhørende reguerngsbestemmelser. Klagen oversendes tl Fylkesmannen Rogaland tl endelg avgjørelse. Mljøutvalgets vedtak av , sak 172/09, står ved lag. ANDERS EGE (AP) foreslo: nye opplysnnger som kke var kjent da søknaden om rammetllatelse ble avslått. Det ble foretatt befarng saken. kommet tl at klager kke gs medhold ettersom det klagen kke fremkommer vesentlge regulerngsplan og gtte tllatelser samme område, og har etter en samlet vurderng Mljøutvalget har nøye vurdert klagen fra adv. Jensen, sammenholdt med gjeldende Møtebehandlng: Mljoutvalget med tlhørende regulerngsbestemmelser. Klagen oversendes tl Fylkesmannen Rogaland tl endelg avgjørelse. dspensasjonssøknad som også omfatter dette forholdet, og vl vurdere en ny søknad som kommuneplanens bestemmelser om størrelse på naust etter at man har mottatt en tl at klager kke gs medhold. Mljøutvalget vl vurdere å anbefale dspensasjon fra regulerngsplan og gtte tllatelser samme område, og har etter en samlet vurderng kommet vser en bygnng som er mnst 0,5 m lavere og som har vesentlg færre vnduer / mndre vndusflate enn tdlgere nnsendt søknad. Mljøutvalget har nøye vurdert klagen fra adv. Jensen, sammenholdt med gjeldende Rådmannens forslag tl vedtak : Tønnesen, Fugloddveen. Klagebehandlng Båthuslsjøbu gnr 8 bnr 32, 493, Jan Larsen og Kjell Redar M-0l 9110 Vedtak: 15

16 Voterng: Anders Eges forslag enstemmg vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens nnstllng. M Vedtak: MUøutvalget har nøye vurdert klagen fra adv. Jensen, sammenholdt med gjeldende regulerngsplan og gtte tllatelser samme område, og har etter en samlet vurderng kommet tl at klager kke gs medhold ettersom det klagen kke fremkommer vesentlge nye opplysnnger som kke var kjent da søknaden om rammetllatelse ble avslått. Mf/øutvalgets vedtak av , sak 172/09, står ved lag. Klagen oversendes tl Fylkesmannen Rogaland tl endelg avgjørelse. Vedtaket fattet med hjemmel pibi , Regulerngsplan for Raudstø Hovlandsstronde Fuglodden, med tlhørende regulerngsbestemmelser. er Vedtaket er enstemmg. jf : Rehablterng av bolg gnr. 46 bnr. 418, Karl S. og Harald Sørensen, Hafsøyveen 21. Klagebehandlng. Rådmannens forslag tl vedtak : MIjoutvaget har nøye vurdert nnkommet klage I søknad om dspensasjon fra regulerngs bestemmelsene, samt uttalelsen fra regonantkvar Kluge, og har etter en samlet vurderng kommet tl at det gs dspensasjon fra regulerngsbestemmelsene / tnatelse tl nnsettng av vnduer som vst på revdert tegnng, datert Vedtaket er fattet med hjemmel pibi , jf Mljøutvalget Møtebehand ng Voterng: Rådmannens nnstllng enstemmg vedtatt. M Vedtak: Møutvalget har nøye vurdert nnkommet klage om dspensasjon fra regulerngs-bestemmelsene, samt uttalelsen fra regonantkvar Kluge, og har etter en samlet vurderng kommet tl at det gs dspensasjon fra regulerngsbestemmelsene tllatelse tl nnsettng av vnduer som vst på revdert tegnng, datert Vedtaket er Vedtaket er enstemmg. /søknad fattet med hjemmel pb , jf 7. / 12 16

17 Klagen oversendes tl Fylkesmannen Rogaland tl endelg avgjørelse. Vedtaket er fattet med hjemmel pbi , jf. fvl. Kap. VI. Mljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Kjell Guttorm Lndø på vegne av Sten Lndø, samt kke var kjent da vedtaket ble fattet. Mljøutvalgets vedtak av opprettholdes. kke gs medhold, ettersom det klagen kke fremkommer vesentlge nye opplysnnger som tlsvaret fra tltakshaver Ger Hovland, og har etter en samlet vurderng kommet tl at klager Rådmannens forslag tl vedtak : 13 søker og byggesakssjefen, og har etter en samlet vurderng kommet tl at: åpenbar (vedlegg tl en kommuneplan som var erstattet av en ny kommuneplan om angjeldende område på forsommeren Denne mulge felen var lkevel så forbndelse med utleverng av opplysnnger om planer og bestemmelser for 2. Egersund kommune kan ha gtt fra seg ett dokument som vste seg å være foreldet BYA over 60 m2 nnenfor det området som regulerngspanen for Vaksvk dekker. 1. Det forutsettes dspensasjon for å kunne få tllatelse tl å føre opp en frtdsbolg med Mljøutvalget har nøye gått gjennom søknaden, regulerngspanen m/ bestemmelser for Vaksvk, kommuneplanen med bestemmelser og korrespondansen bl.a. mellom ansvarlg Rådmannens forslag tl vedtak : Dspensasjonsspørsmål. 023/10: Hytte gnr. 9 bnr TorV Kleppa og Magnus Vold - Vaksvk. Vedtaket er enstemmg. Klagen oversendes tl Fylkesmannen Rogaland tl endelg avgjørelse. Vedtaket er fattet med hjemmel pib , jf fvl. Kap. VI. at klager kke gs medhold, ettersom det klagen kke fremkommer vesentlge nye opprettholdes. opplysnnger som kke var kjent da vedtaket ble fattet. Møutvalgets vedtak av samt tlsvaret fra tltakshaver Ger Hovland og har etter en samlet vurderng kommet tl M(/øutvalget har nøye vurdert klagen fra Kjell Guttorm Lndø på vegne av Sten Lndø, M Vedtak: Rådmannens nnstllng enstemmg vedtatt. Voterng: Møtebehandlng: Mljøutvalget Ger Hovland, Lyngveen 18. Klagebehandlng. 022/10: Levegg, hagestue og påbygg fuglehus gnr. 12 bnr

18 M-023l10 Vedtak: Voterng: Rådmannens nnstllng enstemmg vedtatt. Møtebehandhng: Vedtaket er fattet med hjemmel pb Mljøutvalget 14 Vedtaket er enstemmg. Vedlagt budsjettforslag vedtas som møavdelngens detabudsjett for M Vedtak: Voterng: Rådmannens nnstllng enstemmg vedtatt. Møtebehandl ng: Mljeutvalget Vedlagt budsjettforslag vedtas som mljøavdengens detaljbudsjett for Rådmannens forslag tl vedtak : : Detaljbudsjett Mljøavdelngen Vedtaket er enstemmg. Vedtaket er fattet med hjemmel plbh 7. av ansvarlg søker. åpenbar (vedlegg tl en kommuneplan som var erstattet av en ny kommuneplan om angjeldende område på forsommeren Denne mulge felen var lke vel så forbndelse med utleverng av opplysnnger om planer og bestemmelser for lag år før utleverngen av dokumentene skjedde) at den lett skulle vært oppdaget 1. Det forutsettes dspensasjon for å kunne få tllatelse tl føre opp en frtdsbolg med BYA over 60 m2 nnenfor det området som regulerngspanen for Vaksvk dekker. 2. Egersund kommune kan ha gtt fra seg ett dokument som vste seg å være foreldet Vaksvk, kommuneplanen med bestemmelser og korrespondansen bha. mellom ansvarlg Mautvalget har nøye gått gjennom søknaden, regulerngsplanen ml bestemmelser for søker og byggesakssjefen, og har etter en samlet vurderng kommet tl at: ansvarlg søker. lag år før utleverngen av dokumentene skjedde) at den lett skulle vært oppdaget av

19 2 10/2381 I Sv.ng. Trond Heskestad Forslag tlregulerngsplan for 10/2080 I Rogaland IKS røykeloven Brannvesenet Sør Vedrørende Corner og Nr Dok.ID Dok.dato AvsenderlMottaker Tttel Sakene legges frem uten nnstllng/merknad fra admnstrasjonen. Referatsaker som legges frem for utvalget : 15 fylt ut andre steder. AS. Ulovlg masse vl bl fjernet nnen aprl Byggesakssjefen vl også sjekke om det er BYGG ESAKSSJEFEN orenterte om at det var avholdt møter med Bertelsen & Garpestad BJ0RN REIDAR BERNTSEN (AP) stlte spørsmål om hva som vl skje vdere denne saken. oppfylt, og uavkarte punkt Vedr. ulovlg dumpng sjø, gnr. 47 bnr. 26 og Langholmen - krav som kke er skrv fra byggesakssjefen, datert , vedr. Langholmen gnr.47 bnr.26 Nytt dokument saken: Møtebehandlng: Mljøutvalget 11 X Mljøutvalget Rundevollsveen 10 10/3418 U Mljøutvalget 9 10/3331 X Rand Haugstad Skrng/utbedrng av veen tl Dyrnes 8 10/3048 X Byggesakssjefen delegert området Regulerngsplan for Bakkebø 2010 Vedr. ulovlg dumpng sjø, gnr. 4 10/ /1573 I Fylkesmannen Rogaland 7 09/74206 I på Rsvk hyttefelt hyttefelt Tl hjemmeshaver tl tomt Parkerngsstuasjonen på Rsvk Bente S. Berg, Furuveen 7 AS - Forvaltnngsreformen 3 09/74993 U Bente S. Berg - Bod gnr, 12 bnr. fnr. 114, 5 10/ Bertelsen & Garpestad 47 bnr. 26 og oppfylt, og uavklarte punkt kke oppfylt - Gemnor AS Langholmen - krav overskt status pr som kke er Kravet tl støydokumentasjon Tllatelse tl tltak/ dspensasjon Det kgl. kommunal- og over nye oppgaver for område nord for Nyeveen 72 regonaldepartement fylkeskommunene fra 1. januar : Referatsaker tl mljøutvalgets møte

20 av markse ved Corner. Skrvet henvser tl røykeloven. Mljøutvalgets har kun gjort et vedtak 09/10 den om å g tllatelse tl oppsettng av markse og glass på ekssterende gjerde. gjelder denne regulerngsplanen for Nyeveen 72. ARNE STAPNES (H) orenterte om saken. Har også vært dalog med plansjefen når det SØLVI EGE (KRF) vste tl e-post fra Mljørettet helsevern v/janne Krstn Østbø ang. oppsettng Vedrørende Corner og røykeloven I 2 Forslag tlregulerngsplan for område nord for Nyeveen utrednng starter. En bør også ha utgfter for felleskostnader klare før noe mer gjøres. mange prvate parter nvolverte, så her vl kommunen nnhente ekstern hjelp før MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN orenterte om at når det gjelder Tuå på Helvk, så er det gtt oppstartstllatelse tl byggefrma. I Hestnes er det uavklarte spørsmål da det er flere regulerngsplaner det sste, nå gjenstår det å gjøre områdene byggeklare. at en bør ha fokus på dette, og skaffe nok byggeklare tomter. Mljøutvalget har godkjent ARNE STAPNES (H) vste tl omtale om at det lokalt er mange! på tomter. Høyre mener 10110: ble presentert for mljøutvalgets medlemmer. Byggesaksbehandlerne Tna Tønnessen Myklebust, Roger Tengsared og Tom Grøsfjell Møtebehandl ng: Mljøutvalget Spørsmål/orenternger møtet : 026/10: Spørsmållorenternger mljøutvalgets møte Det ble kke fattet vedtak saken. M Vedtak: Mljøutvalget hadde ngen merknader tl de øvrge referatsakene Nyeveen 72. Partene bør enes om en samlet plan, slk at planen kan behandles under ett. KJELL VIDAR NYGÅRD (H) understrekte at det er vktg at det fremmes én regulerngsplan for BJØRN REIDAR BERNTSEN (AP) sa at det er vktg at det blr fortgang regulerngsplanen

21 drektoratet. Det er purret på tlbakemeldng, og det er lovet svar snart. Gauleksbukta, gnr. 13 bnr Før godkjennng gs, må det navngs to personer som skal utføre arbedet, samt en tdlgere har vært behandlet mljøutvalget, sak 085/07, og gjelder utfyllng 12110: navngtt person som er klagenstans. MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at dette har dratt ut td når det gjelder svar fra BYGG ESAKSSJEFEN stlte spørsmål om mljøutvalget kunne ta opp gjen en sak som 16110: 15110: 14110: 13110: 11110: 17 vannforsynng tl Lædre/Mong. BJØRN REIDAR BERNTSEN (AP) vste tl den nye regulerngsplanen for Svåhea, og stlte spørsmål om hvordan vannkvalteten dette området er. Følgende forslag ble satt forhold tl planlagt utvdelse av avfallsanlegget på Svåhea, aktualserer Uskkerhet knyttet tl vannkvalteten området ved Lædre, blant annet sett bolgbyggng området forsterker dette behovet. Mljøutvalget ber rådmannen legge frem en sak på spørsmålet om kommunal spørsmålet om fremførng av kommunal vannforsynng. Planer om fortsatt frem: velkommen. MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at dersom han er tlstede på kontoret, er en alltd kunden og avtale ny td. BYGGESAKSSJEFEN svarte at ekspedsjonen alltd er åpen mellom ki Dersom det er problemer med å få td da, vl en byggesaksbehandler ta kontakt med kl SISSEL VOILÅS (AP) stlte spørsmål om hvordan mljøavdelngen tok mot sne kunder ved fremmøte ekspedsjonen. Dersom en saksbehandler er opptatt, må da kundene komme tlbake en annen dag? våren. Det er kjekt at det snart er på plass. SISSEL VOILÅS (AP) vste tl avsnnlegg om byteltet som vl komme på plass løpet av Plansjen var kke tlstede, så dette spørsmålet kunne kke besvares. regulerngsplan for Skadberg feresenter tl behandlng. SISSEL VOILÅS (AP) stlte spørsmål om når mljøutvalget vl få saken vedr. Mljøutvalget ba om at saken settes opp med befarng tl neste møte den byen. ARNE STAPNES (H) stlte spørsmål om det snart kommer på plass en parkerngsvakt 21

22 17110: 18110: BYGG ESAKSSJEFEN orenterte om at det er mottatt rammetllatelse for rvng. Det skal ROALD EIE (FRP) vste tl omtale Dalane Tdende ang. farlg kryss på Helleland. settes opp et nytt bygg her. Rvngen skal være ferdg tl 7ma Kontorforumbygget gågaten, og stlte spørsmål om dette er tlfellet. BJØRN REIDAR BERNTSEN (AP) hadde hørt at det skulle gjøres noe med 22110: 21110: 20110: 19110: 18 spørsmål. Plansjefen bør være tlstede hele møtet slk at utvalgets medlemmer får svar på sne KJELL VIDAR NYGARD (H) etterlyste en regulerngsplan for Seksarvka. kan sjekkes opp. funnet et dødt rådyr hagen. Men dette nummeret var kke tlgjengelg. Er dette noe som KJELL VIDAR NYGÅRD (H) hadde prøvd å rnge Vltnemndas vakttelefon etter å ha MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN svarte at det kun var vurdert byggng av nytt spserom. Men ut fra sgnalene som ble gtt, så vl dette kke bl gjennomført. dette fornuftg bruk av mdler. Bør en kke kunne benytte ekssterende rom tl bespsnng. det ble sagt at det skulle bygges nytt spserom, vegg vegg med et annet spserom. Er TOR OLAV GYA (SP) vste tl dagens befarng på kommunalt bygg på Tengsared hvor KJELL VIDAR NYGÅRD (H) etterlyser denne regulerngsplanen nok en gang. denne regulerngsplanen. MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN orenterte om at vann- og avløpsavdelngen har begynt på Ramslandområdet, bør kke dsse to planene samkjøres. Slhuset på Helleland. Det er et tdlgere mljøutvalgsmote bedt om at det lages en regulerngsplan for denne veen. Ser nå at det skal utbedres en regulerngsplan for TOR OLAV GYA (SP) vste tl forrge møtes spørsmål/orenternger når det gjaldt veen tl TOR OLAV GYA (SP) støtter Ee denne saken. En bør se på helheten denne planen. oppstå når E 39 blr utbedret og farten på Helleland vl øke. Krysset som går tl Hetlandshea har meget dårlg skt, og her kan farlge stuasjoner Voterng: Berntsens forslag enstemmg vedtatt. 22

23 24110: Sølv Eges forslag falt med 10 stemmer mot stemme for (KRF). på bygg fuglehus gnr. 12 bnr Voterng: stlte spørsmål om Fylkesmannens vedtak fra 1992 er fulgt opp. Følgende ble foreslått: Mljøutvalget ber om at det sees på om vedtak fra Fylkesmannen av 1992 er oppfylt ang. Lyngveen 18 Fuglehus. Ger SØLVI EGE (KRF) vste tl dagens behandlng av sak 22/10 - Levegg, hagestue og MILJØ- OG DRIFTSSJEFEN sjekker dette. å fylle ut så mye masse som det er gjort tjernet ved sden av. Hovland, Lyngveen 18. Klagebehandlng og Vedtaket er enstemmg. forhold tl planlagt utvdelse av avfallsanlegget på Svåhela, aktualserer bolgbyggng området forsterker dette behovet. vannforsynng tl Lædre/Mong. Uskkerhet knyttet tl vannkvalteten området ved Lædre, blant annet sett MUøutvalget ber rådmannen legge frem en sak på spørsmålet om kommunal spørsmålet om fremførng av kommunal vannforsynng. Planer om fortsatt Vannforsynng LædrelMong M Vedtak: ASTRID H. ROBERTSON (H) stlte spørsmål om Evangelehuset Åsane har tllatelse tl 23110: 19 23

24 41

25 Egersund Dato: Arkv: :PL-, FA-L12, GBR-27/1 8 Arkvsaksnr.: 10/135 Journalpostløpenr.: 10/6190 kommune Saksframlegg poltsk sak Avdelng: Sentraladmnstrasjonen Enhet: Plankontoret Saksbehandler: Dag Kjetl Tonhem Stllng: Plansjef Telefon E-post: Saksnummer Utvalglkomte Møtedato 028/10 Mljøutvalget Forespørsel om regulerngsendrng Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr renseanlegg og fortettng Sammendrag: En har mottatt forespørsel om regulerngsendrng tlknytnng tl Halsen hyttefelt. En ønsker der å fortette med en frtdsbolg samt tlrettelegge for at det kan legges nn vann og avløp med renseanlegg. Saken har vært tl uttale og det har kke fremkommet særlge motforestllnger. Rådmannen vl derfor etter en samlet vurderng anbefale at det kan startes opp regulerng tråd med førngene fremlegg tl vetdak. Saksgang: MU anbefaler eller fraråder at regulerng skal startes opp. Rådmannens forslag tl vedtak : Mljøutvalget tlråder at det utarbedes et forslag tl regulerngsendrng for regulerngsplan for frtdsbolger Halsen med 1 ny frtdsbolg samt at det åpnes opp for nnlagt vann og avløp med tlhørende renseanlegg. Det må dokumenteres at dette kke vl forurense eller medføre utslpp tl vassdraget. Forhold knyttet tl 68 må vurderes.. De trafkale forholdende av endrngen må beskrves. Det må utføres en fagkyndg lmnologsk respentvurderng forhold tl å avdekke ev. rsko for drkkevannet tl Lædre. Vedtaket er fattet med hjemmel 12-8 plan- og bygnngsloven jf Eventuell tdlgere poltsk behandlng: 25

26 Forespørsrel om regulerngsendrng Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr renseanlegg og fortettng En vl vdere denne saken komme nn på følgende forhold: - Kort om prosess - Planstatus for området - Egnethet, arronderng for utbyggng - Gjennomgang av uttaler - Oppsummerng og konklusjon Det aktuelle området lgger nn forb rektangelet: - Kort om prosess Forespørselen har bltt sendt tl naboer og statlge og regonale myndgheter for uttale. Det er gjennomført befarng av området, og møte med tltakshaver. Bakgrunnen er at en ønsker å gjøre følgende endrnger: På plankartet: 1. Innregulerng av område for renseanlegg for avløpsvann fra alle frtdsbolgene planområdet på gnr. 27, bnr lnnreguleng av ytterlgere en frtdsbolg på nåværende gnr. 27, bnr. 18, og en oppdelmg av denne eendommen 2 eendommer. I bestemmelsene: 1. Justerng slk at det tllates nnlagt vann / avløp frtdsbolgene. 2 26

27 myndgheter. Det er kommet nn merknader. Dsse har en gått gjennom nedenfor: En har sendt søknaden tl uttale tl grunneere, naboer, lokale og statlge og regonale - Halsen. - Gjennomgang av uttaler hovedsakelg byggeområde for frtdsbolg. Området nngår regulerngsplan for frtdsbolger rørførnger skal naturnngrep. skrer at splvann og skje m me nde for forurensnng av kke medfører slk måte at dette vassdrag. Det er tlstrekkelg renset og kke fører tl fare bestemmelsene renseanlegg og også vktg å ta med Forutsetter at man avløpsvann blr gjennomføres på en For området gjelder kommuneplan forkystdel med Hellvk, som vser området som - Planstatus for området bestemmelsene at tl rsko for dokumenteres Mattlsynet Kun en fagkyndg Rådmannen tar uttalen tl E og_avløp_tl_lædre? og skred må utredes etterretnng og vser tl at og ny bebyggelse dette er lagt nn som 4et Det vl kke bl Rådmannen tar uttalen tl E beskrves av 2. Statens Vegvesen u De trafkale Rådmannen tar uttalen tl E f.m. lmnologsk etterretnng og vser tl at 4. NVE Forhold knyttet tl flom Rådmannen tar uttalen tl E m.m. må varteta vlkår som må respentvurderng vl dette er lagt nn som 4et kunne avdekke forhold vlkår som må drkkevannet tl Lædre. legge kommunalt vann Er det planer om å Rogaland Fylkeskommune tltakshaver. utbedrng av krysset etterretn ng. forholdende må etterretnng. fremmet etterretnng. rekkefølgekrav om regulerngsforslaget. Rådmannen tar dette tl

28 gjeldende dokumenteres. skkerhetskrav. Uttaler prvate 5. Vdar og Else Omdal Ingen merknad Rådmannen tar uttalen tl 0 orenterng. - Oppsummerng og konklusjon Rådmannen vl etter en samlet vurderng legge tl grunn at en vl kunne anbefale at regulerngsarbed startes opp. En vser tl at området har avrennng mot vassdraget og en legger tl grunn at dette må utredes og at avbøtende tltak sksseres slk at en kke får utslpp tl dette vassdraget. En er kjent med at denne delen av vassdraget er lakseførende og det er derfor vktg at en kke gjør tltak som vl forrnge dette. Vdere vser en tl at tltakshaver må utrede de trafkale konsekvensene av endrngen. Statens Vegvesen krever kke utbedrng som rekkefølgekrav. Slk rådmannen vurderer det vl tltaket være postvt, under forutsetnng av at de mljømessge konsekvensene blr tlstrekkelg utredet og at ev. avbøtende tltak blr skssert og lagt nn som rekkefølgekrav planen. Unversell utformng: Ikke aktuelt. økonomske konsekvenser: Ingen kjente. Alternatve løsnnger: Mljøutvalget fraråder at det utarbedes et forslag tl regulerngsendrng for regulerngsplan for frtdsbolger Halsen med 1 ny frtdsbolg samt at det åpnes opp for nnlagt vann og avløp med tlhørende renseanlegg. Vedtaket er fattet med hjemmel 12-8 plan- og bygnngsloven jf Dokumenter - ved lagt saken: Dok.nr Tttel på vedlegg Regulerngsendrng Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr renseanlegg Uttalelse - Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr Uttalelse - forespørsel om regulerngsendrng Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr renseanlegg og fortettng Uttalelse - forespørsel om regulerngsendrng Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr renseanlegg og fortettng Uttalelse - forespørsel om regulerngsendrng Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr renseanlegg og fortettng Uttalelse - forespørsel om regulerngsendrng Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr renseanlegg og fortettng 0 Journalposter arkvsaken kke vedlagte dokumenter Nr Dok.dato AvsenderlMottaker Tttel 28

29 4 I I Brannvern og Regulerngsendrng Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. beredskapsrådgver renseanlegg 3 U Mattlsynet Forespørsel om regulerngsendrng Halsen hyttefeltgnr. 27 bnr. 18- renseanlegg TELLEFSEN TORDIS M; PETTERSON MARIT; OMDAL VIDAR; HVIDSTEN VENCHE; EIGERSUND 2 U LANDSOGNS Forespørsel SKOGLAG; om regulerngsendrng Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr Dalane Energ; renseanlegg og fortettng Norges vassdrags- og energdrektorat; Rogaland fylkeskommune; Fylkesmannen Rogaland; Statens vegvesen Rogaland fylkeskommune Uttalelse - Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr I Statens vegvesen Uttalelse - forespørsel om regulerngsendrng Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr renseanlegg og fortettng 5 I Vdar og Else Omdal Uttalelse - forespørsel om regulerngsendrng Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr renseanlegg og fortettng Norges vassdrags- og Uttalelse - forespørsel om regulerngsendrng Halsen hyttefeltgnr. energdrektorat 27 bnr. 18- renseanlegg og fortettng Uttalelse - forespørsel om regulerngsendrng 8 I Mattlsynet Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr renseanlegg og fortettng Parter saken: N EIGERSUND LANDSOGNS Prestegårdsv EGERSUND SKOGLAG N HVIDSTEN VENCHE PAULINEHAGEN SANDNES N KVIDALAND MARIE N OMDAL GRO ELISE HAUSMYRVEIEN SANDNES N OMDAL VIDAR HAUSMYRVEIEN SANDNES N PETTERSON MARIT STRANDGATEN EGERSUND N TELLEFSEN TORDIS L0KEBERGVEIEN HASLUM M 5 29

30

31 Kulturseksjonen ber om at en tar speselt hensyn tl kulturlandskapselementene området. Rogaland fylkeskommune vl også understreke at selv om det pr. dag kke kjennes tl legalfredete kulturmnner planområdet, må eventuelle funn ved gjennomførngen av planen straks varsles Rogaland fylkeskommune, og alt arbed stanses nntl vedkommende myndghet har vurdert/nærmere dokumentert funnet, jfr. Lov om kulturmnner 8, 2. ledd. TELEFAKS E-POST: INTERNETT: w.rogtk.no Saksnr. 10/ Løpenr. 6963/10 Arkvnr. FR-RB ElG -IALSEN/HYTTEFELT BANKGIRO: Irallfvem- og 1 I Telefon Mobl E-post Sv.ng. / bedrftsøkonom Magne Ekanger Klpperveen EGERSUND kom GRADER1t ROGALAN1) FYLKESKuuMUNE Egersund kommune Plankontoret Postboks EGERSUND FYLKESRADMANNEN Mortoll: 18JAN januar 2010 Egersund kommune Postbob EGERSUND NKlVSAKtD: 1 ck Derav ref.: 10/2286 Saksbehandler: El Aarskog Mansen Drekte lnnvatg: REGULEIUNGSEND1UNG - HALSEN HYTTEFELT VED SVÅVATNET. På vegne av tltakahaver Johannes Hvdsten rettes det herved en henvendelse tl plan myndgheten Egersund kommune med spørsmål om planmyndgheten vl anbefale at det utarbedes en endrng av ovennevnte regnlerngsplan. Jf. plbl De endrngene som ønskes utført er som følger: På plankartet: 1. Innregulerng av område for renseanlegg for avløpsvann fra alle frtdsbolgene planområdet på gnr. 27, bnr Innregulerng av ytterlgere en frtdsbolg på nåværende gur. 27, bnr. 18, og en oppdelng av denne eendommen 2 eendommer. I bestemmelsene: 1. Justerng slk at det tllates nnlagt vann / avløp frtdsbolgene. Det kan bl aktuelt med andre justernger også som følge av nnspll som måtte komme nn forbndelse med varsel om oppstart av regulerngsarbed. Me v g hlsen HALSEN HYTTEFELT, GNR.27 BNR.18, SVAVATNET REGULERINGSENDRING V vser tl ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen tl uttalelse. Fylkesrådmannen har vurdert saken som regonal planmyndghet og som sektormyndghet for frluftslv og kulturmnnevern. Fylkesmannen og fylkeskommunen har en avtale om behandlng av kommunale plansaker. I denne saken kommer det kke egen uttalelse fra Fylkesmannen. Regulerngsendrngen gjelder fortetttng av ekssterende hyttefelt med èn hytte, nnpassng av felles renseanlegg, og endrng av bestemmelsene slk at det kan legges nn vann og avløp. Hytteområdet lgger nn mot Svåvatnet, del av et lakseførende vassdrag og drkkevannsklde. Fylkesrådmannen forutsetter at man bestemmelsene skrer at spllvann og avløpsvann blr tlstrekkelg renset og kke fører tl fare for forurensnng av vassdrag. Det er også vktg å ta med bestemmelsene at renseanlegg og rørførnger skal gjennomføres på en slk måte at dette kke medfører skjemmende naturnngrep. Hytteområdet er lte, men med mulgheter for en forsktg fortettng, forutsatt at man ellers følger opp gjeldende bestemmelser mht. landskapstlpassng, areal, høyder mm. POSTADRESSE Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger BESØKSADRESSE TELEFON Arktekt Eckhoffsgt Stavanger

32 VEDR. FORESPØRSEL OM REGULERINGSENDRING HALSEN HYTTEFELT GNR. 27 BNR. 18- RENSEANLEGG OG FORTEfl1NG Vser tl Deres brev av 26. januar r vedr. regulerngsendrng, Halsen hyttefelt. V har ngen Innvendnger mot regulerngsendrrgen. gc4 Med hlsen Vdaromdal ESundkornjjj1 Gro Else Orndal Hausmyrveen Sandnes MOIIA1: 23 FEB 2010 Ingrd Nordbø AflKIVSAkIr regonalpansjef El Aarskog Monsen Kop tl: Fylkesmannen Rogaland Egersund kommune plankontoret postboks Egersund Dette dokumentef er godkjent elektronsk og har derfor ngen sgnatur. Sandnes, 19. februar -10 Vdar Omdal Gro Else Omda

33 Halsen hyttefelt - Kop Brannvern- og beredskapsrådgver I, Klpperveen 28, 4370 Egersund Regon Sr Anton Jenssen gate? Poettoks O3TØN50806 Telefon: Telefaks: post: Intemett Mee.on Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Norges!T. vassdrags- og energdrektorat Egersund kommune Postboks EGERSUND Statens vegvesen Egersund kommune 0900U N,.. 23 FEB 2010 PJIKIVSAKIfl /c2//5-.7 P4 V Egersund kommune Postboks EGERSUND Att: Dag Kjetl Tonhem gnr. Behandlende enhet Regon vest Saksbehandle,/envalgsnr: Knut Nyland Vå, toleranse: Deres refeeanser 2010/ /2286/10/ Forespørsel om regulerngsendrng av Halsen hyttefelt, 27 bnr 18, - renseanlegg og fortettng (Fv44-ltPO2 cakm 16,290) Vår detn: Vårdato: 22 FEB 201v Vår ref.: NVE rs/saj Arkv: 323 Deres dato: Deres ref: Saksbehandler: Sven Arne Jerstad V vl vse tl deres brev av 26/1-lo. Uttalelse tl forespørsel om regulerngsendrng - GBnr 27/18 - Renseanlegg og fortettng Endrngen med å utvde feltet med en hytte får mnmale trafkale konsekvenser. V har derfor ngen merknader tl planendrngen, men feltet har en lte tlfredsstllende atkomst fra fv 44 for venstresvngende trafkk p.g.a. fylkesvegens horsontalkurvatur vest for avkjørselen. V har ngen overskt over antall bruksenheter som benytter vegenlgrødemsla. Vegen er en del av et nternt vegsystem som er tlknyttet fv 56 n.f. Har man bedre nformasjon om trafkkgrunnlaget? Skltet hastghet langs fv 44 er 80 knut. ÅDT er antatt ca dag. Det vl kke bl fremmet rekkefølgekrav om utbedrng av dette krysset f.m. regulerngsforslaget. Plan og forvaltnng Stavanger Med hlsen L. Ecde Westad seksjonsleder : Knut Nyland Vser tl deres oversendelse datert , forbndelse med forespørsel om regulerngsendrng Halsen hvttefelt GBnr 27/18. V har ngen merknader tl fortettng med en ny hytte på bnr.18. Vser medlertd tl NyE retnngslnje nr , Planleggng og utbyggng fareområde langs vassdrag. Retnngslnjene vser hvordan skkerhet mot flom og andre naturfhror kan utredes og dokumenteres. I dette området er det etter vår vurderng 2 flomstuasjoner som må vurderes. Ny bebyggelse må vareta cldcnde slckerhetskrav. Ut fra flyfoto på tlgjengelg på areals er hytte på gnr. 27 bnr. 21 kke etablert, Dette bygget er plassert område som falge skrednett lgger opptl område som er vst som aktsomhetsområde, Dersom planen tas opp tl behandlng anbefaler v at det må avklares hvorvdt denne eendommen er skredutsatt, og om det er flomfare. Eventuelt foretas nødvendge justernger vedr plasserng og/ eller avbøtende tltak. Med hlsen t Enk Traae fbng. regonsjef senorngcn Postadresse Telefon: Kontoradreste Fafsturaadreste Statens vegoesen Telefaks: Lagårdssnen 00 Statens vrgvesen teg,on vest fnnapnst 4011 Stn,VAI4GER Regnskap Askedale, 4 Båtsfjordveen Lekanger Org.nt VADSØ Telefon: TntefaSs:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Egersund Arena 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 ORIENTERINGER Etter møtestart vil det bli holdt følgende presentasjoner/orienteringer.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: I Kommunestyret [Møtested: Egersund Arena Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 17:15 MERK TID ORIENTERINGER kl 17:15. Delegering av myndighet i norske kommuner

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00

EIGERSUND KOMMUNE. Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Utvalg: Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Formannskapssalen Formannskapet MØTEINNKALLING -1/78- Sekretariatsieder Terje Jørgensen jr. Ordfører Leif E. Broch % Egersund, i.2.2010 01 9/10 01 1/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Egersund Arena 05.11.2012 Utvalg: Møtested: Dato: kl 18:00 Tidspunkt: 18:00 Presentasjon av eiermelding Dalane Energi v/reinert Vassbø og Kåre

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Formannskapet Formannskapssalen 16.3.211 Tidspunkt: 12: BEFARING I ORIENTERINGER kl 1:15 Avreise fra rådhuset. Søknad orp konsesjon

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

%JÆ g Leif Broch Sekretariatsleder

%JÆ g Leif Broch Sekretariatsleder . Egersund vedtak EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Arena MERK STED 14.03.2011 Tidspunkt: 18:30 BEFARING I ORIENTERINGER kl 18:00-18:30 Orientering og

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen 2006/2 Rapporter Reports Thor Herman Chrstensen, Enar Ede og Arld Thomassen Prsndeks for nye flerbolghus Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Rapporter Reports I denne seren publseres statstske

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:35 Sak fra / til: 031/10-043/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Eigersund kommune Formannskapet

Eigersund kommune Formannskapet Eigersund kommune Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.09.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:35 Sak fra / til: 097/11-109/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.12.2010 Møtested: Grand Hotel Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 18:00 Sak fra / til: 076/10-094/10 Følgende medlemmer møtte: Knut

Detaljer

MIDLERTIDIG INBERETNING

MIDLERTIDIG INBERETNING Advokatfnnaet Ncolasen & Co ANS 1 Advokat Bjørn Ncolasen Advokat Ole fan Halvorsen Advokat Ger Langbelle Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martnusen Advflm. Hld Larmru Advokat Mads Ole Haugen Advflm.

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Dato: 17.2.211 Tidspunkt: I 19:3 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Målfrid Espeland 4-a Utvalgsleder L& Espeia

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: KoJ4scL 1speLoici. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: KoJ4scL 1speLoici. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Utvalgsekretær Målfrid Espeland Utvalgsleder Kjell H. Fredriksen KoJ4scL 1speLoici Egersund, 8. februar 21 1/1 Godkjenning av protokoll fra helse-

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer