Oversyn over økonomiplanperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014"

Transkript

1 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden Arbeidsgrunnlag Rådmannen

2 Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag Rekneskap Budsj(end) Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Politiske organ og kontrollorgan Rådmann/fellestenester Tilleggsløyvingar Sum Oppvekstkontoret Sagatun skule Fjordtun oppvekstsenter Nesse oppvekstsenter Sagatun barnehage PPT Kulturskulen Lege Helsestasjon Fysioterapeut Pleie og omsorg Barnevern NAV Sum oppvekst og omsorg Plan og utviklingskontoret Næringsutvikling Jordbruk Skogbruk Kultur Bibliotek Teknisk drift Byggesak Oppmåling Brannvern Vatn, avløp, renovasjon Sum plan og utvikling Momskompensasjon investeringar Sum Premieavvik Konsesjonskraftinntekter Heimfallsinntekter Skatt Rammetilskot og tilskot Motpost avskriving Renter/utbytte og lån Interne finansieringstransaksjoner Bruk av fond Skatt, rammetilskot, finansiering T O T A L T ( - = inntekt/overskot, + = utgift/underskot)

3 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag Økonomiplan Forklaringar til taldelen Utgangspunktet er rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av i høve til budsjett for For dei øvrige åra i planperioden er det gjort nokre endringar i høve til Desse er dels gjort ut frå endringar som fylgjer av gjeldande økonomiplan, dels ut frå vesentlege forhold ein er kjent med som vil medføre endra utgifter eller inntekter. 100 Politiske organ og kontrollorgan I 2011 er det sett av ca kr til kommunevalet, og ramma for 2012 er difor redusert att tilsvarande. I 2013 er det lagt inn kr til stortingsvalet. 120 Rådmann/fellestenester Det synest vanskeleg å gjennomføre rasjonaliserande tiltak i rådmann/fellestenester i Frå 2012 kan det, dersom nye tekniske hjelpemiddel fungerer godt og det elles er ein stabil bemanningssituasjon, vere mogeleg å sjå på bemanninga. Dette må utgreiast nærare. Det er her lagt inn ei innsparing på kr pr år f.o.m Oppvekst- og omsorgskontoret Samla sett ingen vesentlege endringar i økonomiplanperioden. 210 Sagatun skule Det er ikkje lagt inn store endringar i økonomiplanperioden, men ei viss nedtrapping (kr pr år) frå 2012 som fylgje av ein nokså stor reduksjon i tal elevar. Generelt gjeld det for skulane at ein må vurdere behovsutviklinga for eksisterande elevar og for born som skal ta til i skulen. 211 Fjordtun oppvekstsenter Fjordtun oppvekstsenter er i dag todelt, og udelt att frå skuleåret 2012/2013. For 2012 tilseier det ei nedjustering av ramma (kr ) og i 2013 ei ytterlegare nedjustering (kr ). Elles gjeld det generelt for skulane at ein må vurdere behovsutviklinga for eksisterande elevar og for born som skal ta til i skulen. 212 Nesse oppvekstsenter Skulen skal byggjast opp att til 1-7-skule, og det er såleis grunn til å trappe opp ramma att i perioden, noko som er føresett i gjeldande økonomiplan. Det er likevel få elevar som kjem til ut frå siste prognose, og ein kan difor vere grunn til å avvente vidare opptrapping av ramma etter Det gjeld generelt for skulane at ein må vurdere behovsutviklinga for eksisterande elevar og for born som skal ta til i skulen. 220 Sagatun barnehage Barnehagen får truleg tre avdelingar att frå august 2011, slik som føresett i arbeidsgrunnlaget, men dette er uvisst. Det er i åra framover uvisse knytt til utviklinga i tal born og tal avdelingar.

4 230 PPT Ingen vesentlege endringar i økonomiplanperioden 250 Kulturskulen Det er her førebels føresett at leigeutgifter i bygdahuset vert betalt som i dag, og desse er plassert på kultrskulen. Her må det gjerast vurderingar av leigetilhøvet ved bygdahuset i eiga sak. 270 Lege I utgangspunktet ingen vesentlege endringar i økonomiplanperioden. 271 Helsestasjon Det er uvisse i høve til framtiig opplegg og utgifter når det gjeld jordmortenesta. Dette vil truleg medføre noko meir utgifter enn dei kr som har vore sett av i 2010 og som ligg inne i arbeidsgrunnlaget for Det er sett av kr for åra f.o.m Fysioterapeut Ansvaret for driftstilskot vert gradvis overført til kommunane og auka. Vidare vil fysioterapi vere eit satsingsområde i høve til samhandlingsreforma. Det er difor lagt inn ein auke på kr for kvart år f.o.m Pleie- og omsorgstenestene Det er behov for å etablere nye tilbod til yngre funksjonshemma menneske. I tillegg er det forventningar til og behov for å forbetre tilbodet til menneske med demens. Aldring hos psykisk utviklingshemma medfører behov for omleggingar. Å få implementert aktuelle datasystem og teke dei i bruk krev ein ressursinnsats. For å sikre tenestene betre burde kanskje grunnbemanninga i pleie og omsorg vere på eit høgare nivå. Samhandlingsreforma medfører spennande nytenking og nye oppgåver. Trass i alle desse forholda som inneber auka ressursinnsats, vil den nedgangen i tal psykisk utviklingshemma brukarar som ein har hatt og vil få, ha så mykje å seie for omfanget på verksemda at det ikkje ligg an til ein auke, men ein nedgang i rammene. Vertskommunetilskotet vert nedtrappa med inntil ca kr pr år. Pleie- og omsorgstenestene som den klart største kommunale eininga, må og få dei største omstillingsutfordringane. Det er i arbeidsgrunnlaget for økonomiplanen føresett ein reduksjon på ca kr i 2012 og deretter kr kvart år etter, tilsvarande forventa nedgang i vertskommunetilskotet. 295 Barnevern Dette er eit vanskeleg område å budsjettere, fordi svingningar i behov vil kunne medføre variasjonar i utgifter som kommunen ikkje har herredøme over. Det er her føresett uendra nivå i perioden. 296 NAV Utviklinga i tenester for barn og unge og utgifter knytt til busetting/integrering av flyktningar medfører ei særskilt uvisse. Det er her føresett uendra nivå på netto utgifter ut økonomiplanperioden.

5 300 Plan- og utviklingskontoret 310 Næringsutvikling 320 Jordbruk 330 Skogbruk 340 Kultur. 341 Bibliotek 350 Teknisk drift Det er ikkje grunnlag for å legge inn vesentlege endringar i økonomiplanperioden. Ei eventuell betring i den økonomiske situasjonen i perioden kan eventuelt gje grunnlag for ein auke i avsetjinga til vedlikehald, i samsvar med målet i kommuneplanen Byggesak, oppmåling, brannvern, VAR Ikkje vesentlege endringar i perioden, med unnatak av brannvern. Her er det uvisse i høve til evt. interkommunal ordning. Det er i gjeldande økonomiplan lagt inn ein auke på kr f.o.m og ut perioden til dekning av auka utgifter med opplæring og nytt digitalt naudnett Det er vidare sett av kr i 2011 og kr i 2012 til utdanning av brannmannskap i høve til nye skjerpa krav. Det har ikkje vore mogeleg å fylgje opp dette i I arbeidsgrunnlaget for økonomiplanen er dette skyvd på eitt år. I utgangspunktet er det ein positiv netto sum på VAR, fordi fondsmidlar og auka gebyr skal inntektsførast for å dekke auka låneutgifter knytt til utbygging av Balestrand vassverk. Låneutgiftene er ført på Konsesjonskraftinntekter Ved sal av 19 GWh konsesjonskraft til 33 øre/kwh vil kommunen si netto inntekt verte ca kr 4 mill. Dette er lagt til grunn for åra Heimfallsinntekter Frå 2011 vil Balestrand kommune igjen motta heimfallsinntekter frå Høyangervassdraga. Det er grunn til å rekne med inntekter på i alle høve kr 3 mill årleg. 800 Skatt Skatteinntektene er er ført opp med same nivå i heile perioden. Kommunen har ikkje i dag informasjon som tilseier andre tal.

6 800 Rammetilskot Vertskommunetilskotet for psykisk utviklingshemma er redusert i høve til to personar f.o.m og ytterlegare to personar f.o.m Det er her føresett at tilskotet vert nedtrappa tilsvarande inntektsgarantiordninga (INGAR) i inntektssystemet, noko som skulle gje ein maksimal reduksjon kr 300 pr innbyggjar pr år, dvs ca kr pr år. Ein slik reduksjon er lagt inn for kvart år i perioden. 800 Renter/utbyte og lån Dersom det ikkje vert teke opp nye lån, vil renteutgiftene verte nedtrappa tilsvarande 3 % av årlege avdrag. På den andre sida vil renteinntektene gå ned fordi ein nyttar fondskapital til investeringar. Sum renter/utbyte og lån er her sett uendra for åra Interne finansieringstransaksjonar Ingen endringar i perioden. 800 Bruk av fond For å saldere driftsbudsjettet i 2012 er det føresett bruk av ca kr i fondsmidlar.

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11]

Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11] ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS Notat Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet 24svegri [26-10-11] Årdal kommune Postboks 40 6881 Årdalstangen Telefon: 57

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

Hjelpemiddelbehov i framtida

Hjelpemiddelbehov i framtida Hjelpemiddelbehov i framtida Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060 Av Sigurd Gjerde Samandrag I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer