Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune"

Transkript

1 Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim /2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET SI INNSTILLING: Kontrollutvalet vedtek fråsegn til årsrekneskapen for 2014 for Sogndal kommune slik den ligg føre. Fråsegna vert sendt til kommunestyret, med kopi til formannskapet. VEDLEGG: Nr. Dok. Dato Avsendar Tittel Kontrollutvalet Fråsegn frå kontrollutvalet om rekneskap, årsmelding og revisjonsmelding (utkast). 2 Sogndal kommune Rekneskap 2014 (urevidert) 3 Sogndal kommune Utkast til årsmelding (endeleg årsmelding vert ettersendt) Melding frå revisor vil bli ettersendt eller delt ut i møtet. Vi tek difor atterhald om at rekneskapen ikkje er endeleg før revisor er ferdig med sin gjennomgang. BAKGRUNN I samsvar med kommunelova og forskrift om kontrollutval kap. 4, 7 skal kontrollutvalet gje ei fråsegn til kommunerekneskapen. Fråsegna skal sendast til kommunestyret, med kopi til formannsskapet. Fråsegna skal vere formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta omsyn til den før formannsskapet gjer innstilling til kommunerekneskapet. Sogndal kommune har lagt opp til at årsrekneskapen skal handsamast i formannskapet den 16. april og i kommunestyret den 29. april. AKTUELLE LOVER, FORSKRIFTER, AVTALER MV. Kommunelova Forskrift om kontrollutval Forskrift om revisjon 1

2 SAKSUTGREIING Sekretariatet mottok utkast til årsrekneskap og årsmelding fredag 27. mars. Revisjonsmeldinga er ikkje motteken endå, men revisor har gitt melding om at denne vil ligge føre innan den 10. april. Det ligg ikkje føre signal frå revisor om at det vert merknader i revisjonsmeldinga. Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen for Sogndal kommune i 2014 er basert på årsrekneskapen og årsmeldinga for 2014 og vil og verte basert på revisor si revisjonsmelding. I fråsegna er det teke omsyn til følgjande punkt: Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser kva kommunen sit igjen med av løpande inntekter etter at alle løpande utgifter er trekt i frå. I tillegg til inntekter og utgifter vedkomande den ordinære drifta, det vil seie til administrasjon og tenestetilbod, inngår også finansinntekter og finansutgifter (renteutgifter, avdrag på lån m.v.) i resultatomgrepet. I tillegg er netto driftsresultat korrigert for avskrivingar slik at desse ikkje gjev resultateffekt. Netto driftsresultat vert og brukt som samanlikningsgrunnlag mellom kommunar. Netto driftsresultat kan nyttast til finansiering av investeringar eller avsettast til seinare bruk og gir dermed ein indikasjon på kommunen sin økonomiske handlefridom. For Sogndal kommune var netto driftsresultat for 2014 positivt med kr medan talet for 2013 var kr Rekneskapsmessig mindreforbruk i 2014 var på kr , mot kr i KS og Kommunal- og regionaldepartementet har sett opp eit mål på 3 % for nøkkeltalet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Skal kommunen ha økonomisk handlingsrom og kunne avsetje til investeringar, tiltak som kjem utanom planane og ivareta "formuesbevaringsprinsippet" i kommunelova, bør netto driftsresultat opp på 3 % av driftsinntektene over tid. I Sogndal kommune var netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 4,19 % i Dei siste åra har netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene utvikla seg slik ,19 % 6,46 % 5,16 % 2,96 % 0,8 % 1,8 % 0,56 % 4,02 % Den langsiktig nedadgåande trenden (med unntak for 2009) vart snudd i Ein er no solid i pluss i høve til netto driftsresultat og resultatet er over det nivået som er anbefalt av KS og KMD. Noko av nedgangen frå 2013 til 2014 skuldast at mva-kompensasjon frå og med 2014 i sin heilskap er ført i investeringsrekneskapen. Sjølv om vi korrigerer for årets premieavvik (pensjon) er netto driftsresultat for kommunen på 2,9 %, jamfør omtale på side 9 i årsmeldinga. Rekneskapen sett mot revidert budsjett Drifta på tenesteområda viser samla sett eit rekneskapsmessig meirforbruk (før avsetning til fond for tenesteeiningane) på 0,6 mill. kr. (sjå tabell på side 21 i årsmelding) Dette er eit lågare meirforbruk enn i 2013 då det var på om lag 2,2 mill. kr. Dette meirforbruket er før justering for avsetjing/bruk av overskotsfond. Fleire av einingane har tidlegare år fått høve til å avsette 2

3 mindreforbruk til fond. Etter avsetjing og bruk av overskotsfond i 2014 er det eit mindreforbruk på 1,6 mill. kr. Einingane med størst meirforbruk i høve til budsjett og før bruk av overskotsfond, er Helse og sosial, NAV, Barn og unge og Pleie og omsorg. På andre inntekter har ein netto eit mindreforbruk (les auka inntekter i høve til budsjettet) med vel 1,1 mill. kr. Dei viktigaste forklaringsfaktorane er: 1. Lågare inntekt på skatt og rammetilskot med 1,2 mill. kr. Dette skuldast i hovudsak lågare skatteinntekter nasjonalt enn det som har vore pårekna i nasjonalbudsjettet og revidert najonalbudsjett 2. Netto lågare rentekostnader enn budsjettert 0,7 mill. kr I budsjettet låg ein føresetnad om gjennomsnittleg rentesats på 2,4 % både på innskot og lån. Renta på lån har gjennom heile året vore 2,26 % og dette skulle gitt ein innsparing på rentekostnaden. Men på grunn av feil i budsjettet, kjem ein likevel ut med høgare rentekostnad på lån med om lag 0,23 mill. kr. Renteinntektene er på den andre sida høgare enn budsjettert. Dette skuldast både at rentenivået har vore høgare enn budsjettert (gjennomsnittleg rente på 2,51%), samt at gjennomsnittleg saldo har vore høgare enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Samla sett medfører dette meirinntekter på innskot på 0,98 mill. kr. Renter på utlån er 0,045 mill. kr lågare enn budsjettert. 3. Høgare avdrag enn budsjettert, 0,5 mill. kr Årsaka til dette er at det for låneopptaket i 2014 berre var budsjettert med ein avdragstermin, medan det i realiteten vart to avdragsterminar. 4. Vinst på verdipapirfond, 1,2 mill. kr Dette er meiravkastning på kommunen sine verdipapirfond i høve til budsjett. 5. Meirinntekter på andre tilskot og overføringar, nær 1,05 mill. kr Hovudgrunnen til meirinntektene er høgare flyktningetilskot enn budsjettert på 1,1 mill. kr. Dette skuldast at ein har busett fleire personar enn det som var lagt til grunn. Vidare er det mindreinntekt på 0,05 mill. kr i rentekompensasjon til investeringar i omsorgsbustader og skule som fylgje av lågare rentenivå enn budsjettert. Elles er det noko høgare inntekt på konsesjonsavgift enn budsjettert. Inntektene frå eigedomsskatt vart om lag som budsjettert. Elles er det noko mindre avvik på andre postar. 3

4 Samla sett vart det meirinntekter i 2014 som saman med netto mindreforbruk på tenesteeiningane (etter bruk av overskotsfond) gjorde til at kommunen fekk eit samla rekneskapsmessig mindreforbruk på 2,68 mill. kr som kan avsetjast til disposisjonsfond. Betring av arbeidskapitalen Arbeidskapitalen gir uttrykk for likviditeten i kommunen, dvs kommunen si evne til å betale gjeld ved forfall. Arbeidskapitalen omfattar bankinnskot, verdipapir og fordringar etter frådrag for kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen har hatt ein nedgang frå kr (avrunda tal) til kr frå 2013 til Dette skuldast ein kombinasjon av nedgang i omløpsmidlar, medan kortsiktig gjeld har hatt ein liten auke. Arbeidskapitalen er framleis svært god etter måltala likviditetsgrad 1 og 2. Ein stor del av nedgangen i arbeidskapital gjeld reduksjon av ubrukte lånemidlar. Likviditeten var kunstig høg i Omløpsmidlane til kommunen omfattar posten premieavvik. Premieavvik skuldast at departementet har gitt reglar om fordeling av pensjonskostnader over tid, som medfører at kommunane har høve til å balanseføre betalte pensjonskostnader, i staden for å kostnadsføre desse. Premieavviket representerer difor ikkje reell arbeidskapital. Balanseført akkumulert premieavvik er per på 27,3 mill. kr og representerer ikkje reelle omløpsmidlar. Det er ein mindre nedgang i den reelle arbeidskapitalen i høve til året før. Oversikten på side 12 i årsmeldinga viser at "frie" midlar er redusert med om lag 3,1 mill. kr siste året. Langsiktig gjeld (låneutvikling og pensjonsforpliktingar) Låneutvikling Langsiktig lånegjeld har gått opp med om lag 13,4 mill. kr. Auken i lånegjeld gjeld i hovudsak VA-området og formidlinglån. Langsiktig lånegjeld utgjer i ,0 % av driftsinntektene, mot 64,0 % i Dette er godt under landsnittet på 83,0 % og gjennomsnittet i Sogn og Fjordane på 91,6 %. (samanlikningstala er henta frå førebelse KOSTRA-tal for 2014) Pensjonsforpliktingar Pensjonsforpliktingane til kommunen held fram å auke, og utgjer no 577,5 mill. kr, mot 543,1 mill. kr i Samla langsiktig gjeld som inkluderer pensjonsforpliktingane utgjorde per ,4 % av driftsinntektene, mot 159,1 i 2013 og 152,9 % i Til samanlikning var gjennomsnittet for kommunane i fylket på 216,0 % for 2014 og 201,8 % for landsgjennomsnittet (førebelse Kostratal). Samla sett viser gjennomgangen over at Sogndal kommune har god styring og kontroll på utviklinga av lånegjelda og at kommunen har klart å halde låneopptaket på eit lågare nivå enn gjennomsnittet. Nærare om pensjonsforpliktingane: I balansen står både pensjonsmidlar og pensjonsforpliktingar. Netto pensjonsforplikting kan 4

5 uttrykkast som pensjonsmidlar fråtrekt pensjonsforpliktingar. Dette forholdstalet har utvikla seg i negativ lei dei siste åra, men denne utviklinga har stogga opp i Per var netto pensjonsforplikting i rekneskapen på 38,6 mill. kr. Per var netto pensjonsforplikting i rekneskapen på 102,8 mill. kr. Per var netto pensjonsforplikting på 116,0 mill.kr. Per var netto pensjonsforplikting på 134,9 mill. kr. Per var netto pensjonsforplikting på 132,5 mill. kr. Ein nedgang på 2,4 mill. kr siste året. Budsjettoverskridingar Som i fjor har dei fleste tenesteeiningane halde seg innanfor sitt budsjett for Nokre einingar har meirforbruk, men som nemnt over vert dette meirforbruket dekka inn av større inntekter enn pårekna, samt bruk av overskotsfond for den enkelte eining frå tidlegare år. Dei einingane som har hatt størst meirforbruk i høve til budsjett er: Tenesteeining Meirforbruk Forklaring: Helse og sosial 1,3 mill. kr På eininga er det både meir- og mindreforbruk på dei ulike ansvarsområda. Størst meirforbruk er knytt til PUtenesta som har eit netto meirforbruk på vel 0,9 mill. kr. Auken skuldast mellom anna nye ressurskrevjande tiltak. Sjå elles omtale i årsmeldinga på side 51 og 52 Barn og unge 1,1 mill. kr Eininga har eit samla meirforbruk på kr som i hovudsak skuldast auke i tal tiltak i barnevernet. Meirforbruket er dekka over eininga sitt disposisjonsfond. Utover dette er drifta samla i balanse. NAV 1,1 mill. kr Meirforbruket skuldast i hovudsak auke på ansvar økonomisk sosialhjelp, med nær 2.0 mill. På den andre sida har eininga ei innsparing på nær 0,8 mill på kvalifiseringsprogrammet pga færre brukarar, samt innsparingar i administrasjon. Pleie og omsorg 1,8 mill. kr Forklaringa på meirforbruket er i hovudsak større aktivitet enn budsjettert og ei utvikling i hjelpe- og omsorgsbehovet i dei fleste brukargruppene. Vidare har vanskar med rekruttering av sjukepleiarar medført ein god del overtid, om lag kr meir enn budsjettert. I all hovudsak skuldast overskridinga overskriding på lønsbudsjettet. For vidare omtale sjå årsmeldinga side Sjå elles årsmeldinga for nærare detaljar om den enkelte teneste-eininga. Revisjonsmeldinga Revisor har ikkje signalisert merknader til årsrekneskapen. Revisjonsmeldinga er ikkje klar, men vil bli lagt fram på møtet i kontrollutvalet. Konklusjon: 5

6 Med bakgrunn i denne saksutgreiinga, årsrekneskap, årsmelding og revisjonsmelding er det utarbeidd eit utkast til fråsegn til Sogndal kommune sin årsrekneskap for

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag, 26.8.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag, 26.8.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag, 26.8.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Årsrekneskap 2013 for Meland kommune

Årsrekneskap 2013 for Meland kommune Årsrekneskap 2013 for Meland kommune Innhald årsrekneskap 2013 Side Kommentar til rekneskapen for 2013 3 Økonomisk oversyn - drift 4 Økonomisk oversyn - investering 5 Anskaffing og anvending av middel

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2012 og framlegg til økonomiplan 2012-2016

Kvinnherad kommune - budsjett 2012 og framlegg til økonomiplan 2012-2016 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.04.2012 Dykkar dato 23.01.2012 Vår referanse 2012/1684 331.1 Dykkar referanse 11/2150 Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 Rosendal Kvinnherad

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Volda Kommune Årsmelding 2013

Volda Kommune Årsmelding 2013 Volda Kommune Årsmelding 2013 Innhold 1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR... 3 2 VURDERING AV VOLDA KOMMUNE SIN ØKONOMISKE SITUASJON... 5 2.1 RESULTAT 2013... 5 2.2 FRIE INNTEKTER... 8 2.3 GENERELLE STATSTILSKOTT...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012-2015 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 ÅRSBUDSJETT 2012 SOGNDAL KOMMUNE Formannskapet INNHALD 1. Innleiing og samandrag... 2 2. Samfunnsutvikling fakta og utfordringar... 4 2.1. Folketalsutvikling... 4 2.2. Trivsel og

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 MIDSUND KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2010 MIDSUND KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 MIDSUND KOMMUNE Til lesaren Årsrapporten er administrasjonen si tilbakemelding til kommunestyret om korleis det gjekk med året 2010 i Midsund kommune. I tillegg har rådmannen søkt å utforme

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011

ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 SOGNDAL KOMMUNE Framlegg frå formannskapet 25 november 2011 Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011 side: 1 INNHALD 1. Innleiing og samandrag... 2 2. Samfunnsutvikling

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18. LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.12 2014 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet... 4 2 Overordna kommentarar

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2011 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 7 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 9

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2012 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 6 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 8

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002

Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002 Notat 8/2003 Inge Dyrhol Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002 Ekstern analyse med vekt på rekneskapsprinsipp Inge Dyrhol Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer