Budsjett Økonomiplan Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013"

Transkript

1 Budsjett 2014 Økonomiplan Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

2 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden den 10. oktober Statsbudsjettet for 2014 vart lagt fram 14. oktober Fylkesrådmannen foreslår i dette notatet Revidert budsjettgrunnlag budsjettendringar i driftsbudsjettet i hovudsak som følgje av nye opplysningar i statsbudsjettet. Statsbudsjettet 2014 I kommuneproposisjonen for 2014 vart det varsla ein realvekst i dei frie inntektene (skattar og rammeoverføringar) for fylkeskommunane på 1 milliard kroner. Halvparten av denne milliarden var grunngjeve med trongen for å fornya og rusta opp fylkesvegane. Desse føresetnadene vart lagt til grunn i fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. I forslaget til statsbudsjett er veksten i dei frie inntektene for fylkeskommunane redusert til 0,9 milliardar kroner. Veksten i 2014 er rekna i høve til det inntektsnivået for frie inntekter i 2013 ein rekna med våren 2013 i Revidert nasjonalbudsjett. Veksten på 900 mill. kr gjev ein vekst på 4,6%. Med ein deflator (samanvegd løns- og prisvekst) på 3,0% i statsbudsjettet tilsvarar dette ein vekst i faste prisar på 1,6% for fylkeskommunane samla. I forslaget til statsbudsjett for 2014 har ein fått nye prognosar som viser høgare skatteinntekter i 2013 enn tidlegare rekna med. Legg ein desse nye prognosane for 2013 til grunn, vert veksten i dei frie inntektene for fylkeskommunane i 2014 på 0,9% i faste prisar. I rammeoverføringane for 2014 i statsbudsjettet er det innarbeidd midlar til eit par nye tiltak som medfører meirutgifter. Dette gjeld forslag om rett til påbygging til generell studiekompetanse for elevar med fullført og bestått fag- og yrkesopplæring. Vidare er det innarbeidd midlar til kompensasjon for auka CO 2 -avgift. Føresetnadene i statsbudsjettet medfører at dei fylkeskommunale tilskota til ein del kulturinstitusjonar kan reduserast med til saman kr I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag var deflatoren for 2014 sett til 2,85%, medan forslaget til statsbudsjett legg til grunn 3,00%. Dette medfører isolert sett ein auke i rammeoverføringane på vel 8 mill. kr. I statsbudsjettet er rekna med ein lønsvekst i 2014 på 3,5%. I budsjettgrunnlaget vart det lagt til grunn 3,75%. Endringar i folketal og kriteriverdiar i inntektssystemet medfører justeringar i rammeoverføringane, og dei fleste av desse endringane var det teke omsyn til i budsjettgrunnlaget. Her kan nemnast at departementet i brev av 8. juli 2013 varsla at kriteriet «Befolkning på øyar» i inntektssystemet skulle oppdaterast med nye tal per 1. januar 2012 frå SSB. Dette ville slå gunstig ut for Hordaland og var innarbeidd i tala i fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. I forslaget til statsbudsjettet har ein gått attende til å bruka dei tidlegare tala per 1. januar Fylkesrådmannen har i brev av 24. oktober til Kommunal- og regionaldepartementet teke opp denne endringa som svekker budsjettet med om lag 12 mill. kr. I samband med forvaltningsreforma i 2010 vart ein god del av riksvegane og riksvegferjene overførte til fylkeskommunane. Samstundes vart fylkeskommunane tilført frie midlar med særskilt fordeling i inntektssystemet. Midlar til drift og vedlikehald av fylkesvegar vart fordelt med utgangspunkt i ein normativ modell frå Vegdirektoratet (MOTIV-modellen). I Kommuneproposisjonen varsla regjeringa at ein i budsjettet for 2014 skulle nytta oppdaterte tal for MOTIV-modellen. Oppdateringa gav uventa utslag for Hordaland fylkeskommune. Den nye fordelinga medførte reduksjon på 37 mill. kr samanlikna med fordelinga som låg til grunn tidlegare og denne reduksjonen var ikkje innarbeidd i fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. Fylkesrådmannen tok i brev av 16. oktober til Kommunal- og regionaldepartementet opp denne problemstillinga og bad om å få nærare avklara bakgrunnen for endringane, og om det eventuelt ligg føre feil i tala. I brev av 30. oktober til fylkeskommunane har Kommunal- og regionaldepartementet varsla at det er nytta feil fordelingstal i statsbudsjettet ved oppdatering av talmaterialet i MOTIVmodellen. Rettinga av fordelingsfeilen betrar situasjonen for Hordaland fylkeskommune med 40 mill. kr. Etter denne korrigeringa er situasjonen betra for Hordaland fylkeskommune. Dei frie inntektene kan no aukast med 26,4 mill. kr i høve til det fylkesrådmannen la til grunn i budsjettgrunnlaget. 1

3 Den nye regjeringa kjem med tillegg til statsbudsjettet for 2014 den 8. november Fylkesrådmannen vil eventuelt koma attende til dette. Gjennomgang av endringane Fylkesrådmannen går nedanfor gjennom endringane som er foreslått i høve til budsjettgrunnlaget frå 10. oktober innanfor dei ulike budsjettområda. Endringsforslaga er nedanfor samla under dei ulike avsnitta som ein finn att i budsjettgrunnlaget frå oktober. Driftsbudsjettet Politiske organ, administrasjon og fellesfunksjonar Aktiv kvar dag Ved handsaming av budsjettgrunnlaget i Hovudarbeidsmiljøutvalet vart det understreka at Hordaland fylkeskommune framover står i ein krevjande omstillingsprosess. Dette krev at Hordaland fylkeskommune må vera spesielt merksam på utviklinga av arbeidsmiljøet i organisasjonen. HAMU peika på tiltaket Aktiv kvar dag i denne samanhengen. Fylkesrådmannen foreslår å auka budsjettet for dette tiltaket med kr Ny budsjettsum vert etter dette kr Lønsavsetjing I budsjettgrunnlaget rekna fylkesrådmannen med ein lønsvekst på 3,75 % frå 2013 til I statsbudsjettet er det rekna med ein lønsvekst på 3,5 %. Lønsavsetjinga kan dermed reduserast med 6,3 mill. kr. Tilleggsløyvingar Ved saldering av budsjettet er tilleggsløyvingskontoen auka med kr Opplæring Rett til påbygging fag- og yrkesopplæring I statsbudsjettet er det forslag om å innføra rett til påbygging til generell studiekompetanse for elevar med fullført og bestått fag- og yrkesopplæring. Fylkesrådmannen budsjetterer med auka utgifter som følgje av dette tiltaket på 4 mill. kr for hausten Regional utvikling Regional utvikling og nyskaping I 2013 fekk Hordaland fylkeskommune 72,72 mill. kr i statstilskot til regional utvikling. I budsjettgrunnlaget for 2014 er det lagt inn 73,8 mill. kr. I forslaget til statsbudsjett for 2014 er Hordaland fylkeskommune tildelt 83,2 mill. kr i statstilskot innanfor regionalt utviklingsprogram. Inntekts- og utgiftssida i budsjettet vert etter dette foreslått auka med 9,4 mill. kr i revidert budsjettgrunnlag. Samferdsel CO 2 -avgift I statsbudsjettet er det forslag om å auka CO 2 - avgifta på mineralolje og gass. Dette vil gje auka utgifter for ferje- og snøggbåtrutene i Hordaland. Overslag tyder på samla avgiftsauke på 6,16 mill. kr. Fylkesrådmannen foreslår å auka ferjebudsjettet med 4,7 mill. kr og budsjettet for snøggbåtrutene med 1,46 mill. kr. For 2014 budsjetterer etter dette fylkesrådmannen med 317,24 mill. kr til ferjedrift og 136,75 mill. kr til drift av snøggbåtar. Kultur Kulturminnevern Arkeologisk registrering Satsen for arkeologisk registrering er no kr 550,- pr. time. Satsen har stått uendra sidan 2002 og i prosjektet Handlefridom II var det føresett at satsen skulle aukast med kr 150,- til kr 700,- pr. time. Dette er førebels ikkje gjort. Fylkesrådmannen foreslår difor i dette tillegget til budsjettgrunnlaget at satsen vert auka med kr 150,- pr. time til kr 700,-. Jamvel etter denne auken vil Hordaland ha låg sats samanlikna med andre fylkeskommunar. Det er lagt til grunn at den auka timesatsen vil gje om lag kr høgare inntekter. I samband med gjennomgangen av inntektssida for arkeologtenesta, foreslår fylkesrådmannen vidare at inntektsbudsjettet vert auka som følgje av at noko meir av dei fast tilsette arkeologane sitt arbeid kan fakturerast, enn det som så langt er lagt til grunn i budsjettet. På bakgrunn av dette foreslår fylkesrådmannen å auka inntektssida for arkeologtenesta med 1,6 mill. kr. samanlikna med budsjettgrunnlaget som vart lagt fram 10. oktober. 2

4 Ny budsjettsum for 2014 på denne inntektsposten vert etter dette kr 3,7 mill. kr. Kunst, kunstinstitusjonar Bergen Nasjonale Opera, Carte Blanche, Festspillene i Bergen og Hordaland Teater vert finansierte frå fleire kjelder etter ein fast prosentdel. Hordaland Teater og Bergen Nasjonale Opera. Tilskotet til Festspillene i Bergen går litt ned. Tabellen nedanfor gjev oversyn over fylkesrådmannen sitt forslag til tilskot. Samla foreslår fylkesrådmannen å redusere tilskota frå fylkeskommunen med kr i høve til budsjettgrunnlaget. Forslaget til statsbudsjett fører til at fylkeskommunen sine tilskot samanlikna med budsjettgrunnlaget går litt opp for Carte Blanche, Bud.grunnlag Justert etter statsbudsjett Endring Festspillene i Bergen Carte Blanche Hordaland Teater Bergen Nasjonale Opera (Den Nye Opera) SUM endring Frie inntekter (Skattar og rammeoverføringar) Veksten i frie inntekter for fylkeskommunane samla er i statsbudsjettet sett til 0,9 milliardar kroner. I budsjettgrunnlaget var det lagt til grunn 1,0 milliardar kroner. Kommunal deflator (samanvegd løns- og prisvekst) som er nytta i statsbudsjettet for 2014 er på 3,0%. I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er deflatoren sett til 2,85%. Auka deflator medfører isolert sett påplussing i inntektene i høve til tidlegare utrekningar. I rammeoverføringane er vidare innarbeidd midlar for påbygging til allmenn studiekompetanse for elevar innan fag- og yrkesopplæring, og midlar for utgifter til oppjustert CO2-avgift. Samla sett medfører forslaget til statsbudsjett at dei frie inntektene for 2014 kan aukast med 26,4 mill. kr i høve til fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag etter departementet sitt brev av 30. oktober om oppretting av feil i talmaterialet. Dei frie inntektene vert dermed på 5 665,5 mill. kr. I denne summen inngår skatteinntekter på 2 872,9 mill. kr og rammeoverføringar på 2792,6 mill. kr. Avsetjing til disposisjonsfond Fylkesrådmannen har saldert budsjettet ved å setja av 24 mill. kr på disposisjonsfond. Etter meldinga frå Kommunal- og regionaldepartementet om oppretting av feil, vart situasjonen noko lettare enn det lenge såg ut til. 3

5 Investeringsbudsjettet Fylkesrådmannen har ikkje forslag til endringar i investeringsbudsjettet samanlikna med budsjettgrunnlaget, men det kan verta behov for justeringar innanfor fylkesveginvesteringane som følgje av eigne saker til fylkestinget i desember om rassikringsprosjekta og fordeling av budsjettet for programområda/sekkepostane på ulike tiltak. Fylkesrådmannen legg opp til å koma attende til dette til fylkestinget i mars Samferdsel Fylkesvegar For nokre av fylkesvegprosjekta som er ført opp i investeringsbudsjettet i budsjettgrunnlaget, er det uvisse rundt framdrift og korleis kostnadane vil fordele seg i økonomiplanperioden. Dette gjeld til dømes for prosjekt innanfor Askøypakken. Når tilbod kjem inn, vil det i nokre prosjekt også verte behov å justere totalramma. Fylkesrådmannen vil kome attende til justert budsjettforslag når prognose og framdriftsplan for dei ulike prosjekta er nærare avklara. Rassikringstiltak Det vil verta behov for å gjera endringar i summane som er ført opp under rassikringsprosjekta på investeringsbudsjettet. I desembertinget vil det bli lagt fram ei eiga rassikringssak, og fylkesrådmannen vil koma attende til justert budsjettforslag når kostnader og framdrift for dei ulike prosjekta er nærare avklara. Oppsummering Tabellen til slutt i dette notatet viser endringane fylkesrådmannen foreslår i Revidert budsjettgrunnlag. Forslaget er saldert ved å setja av ein sum på 24 mill. kr på disposisjonsfond. Oversyn over endringar i revidert budsjettgrunnlag 2014 Driftsbudsjettet kr Utgifter Inntekter Netto Aktiv Kvardag Lønsavsetjing Tilleggsløyvingskonto fylkesutvalet Rett til påbygging studiekompetanse etter fagbrev Regionalt utviklingsprogram (auka statstilskot) Fylkesvegferjer (CO2-avgift) Båtruter (CO2-avgift) Arkeologisk registrering Kunstinstitusjonar Skatt Rammetilskot Til disposisjonsfond SUM

6 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalands samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelse tenester og kollektivtransport til inn byggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdi skaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. Agnes Mowinckels gate 5 Postboks Bergen Telefon: e-post: 1. november 2013, Økonomiavdelinga

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 REVIDERT BUDSJETTGRUNNLAG 30.oktober 2009 Innleiing Fylkesrådmannen la fram budsjettgrunnlaget 9. oktober 2009. Statsbudsjettet vart lagt fram 13. oktober 2009. Fylkesrådmannen

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen. Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen. Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 14/1952-14 15217/14 12.10.2014 Økonomiplannotat nr. 3 Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar SAMFERDSEL Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tal i heile 1000 kr Endring % 720 Vedlikehald fylkesvegar Brutto driftsutgifter 392 154 396 396 1,1 % Driftsinntekter -25 000-30 000 20,0 % Netto driftsutgifter 367

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-15; Arbeidsdokument 3/11.

Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-15; Arbeidsdokument 3/11. Fylkesrådmannen Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 11/1456-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 16189/11 Dykkar ref. Dato

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 08/1582 7968/08 07.08.2008. ØKOMOMIPLAN 2009-2012. ÅRSBUDSJETT 2009. ØP - notat nr. 1

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 08/1582 7968/08 07.08.2008. ØKOMOMIPLAN 2009-2012. ÅRSBUDSJETT 2009. ØP - notat nr. 1 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 08/1582 7968/08 07.08.2008 ØKOMOMIPLAN 2009-2012. ÅRSBUDSJETT 2009. ØP - notat nr. 1 Etter økonomiplanprosess, årshjulet

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Firda Møtedato 24.09.2014 Kl. 09.00 11:30 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal,

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Meld. St. 3. (2010 2011) Melding til Stortinget. Statsrekneskapen 2010

Meld. St. 3. (2010 2011) Melding til Stortinget. Statsrekneskapen 2010 Meld. St. 3 (2010 2011) Melding til Stortinget 2 Meld. St. 3 2010 2011 Innhald 1 Hovudtrekk i finanspolitikken 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Budsjettpolitikken... 8 1.3 Det strukturelle, oljekorrigerte underskotet...

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2013

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2013 Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2013 Grønt hefte ISSN 0806-5748 Innhald Side Om Grønt hefte 1 Om inntektssystemet 3 Kap. 572 Rammetilskot

Detaljer

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2015

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2015 Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014 2015) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2015 Grønt hefte Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014 2015) Inntektssystemet for

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 15. november 2010 Fylkesutvalet 23. november 2010 Fylkestinget

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer