Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune"

Transkript

1 Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim /2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET SI INNSTILLING: Kontrollutvalet vedtek fråsegn til årsrekneskapen for 2013 for Sogndal kommune slik den ligg føre. Fråsegna vert sendt til kommunestyret, med kopi til formannskapet. VEDLEGG: Nr. Dok. Dato Avsendar Tittel Kontrollutvalet Fråsegn frå kontrollutvalet om rekneskap, årsmelding og revisjonsmelding (utkast). 2 Sogndal kommune Årsrekneskap 3 Sogndal kommune Årsmelding Melding frå revisor vil bli ettersendt eller delt ut i møtet. Vi tek difor atterhald om at rekneskapen ikkje er endeleg før revisor er ferdig med sin gjennomgang. BAKGRUNN I samsvar med kommunelova og forskrift om kontrollutval kap. 4, 7 skal kontrollutvalet gje ei fråsegn til kommunerekneskapen. Fråsegna skal sendast til kommunestyret, med kopi til formannsskapet. Fråsegna skal vere formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta omsyn til den før formannsskapet gjer innstilling til kommunerekneskapet. Sogndal kommune har lagt opp til at årsrekneskapen skal handsamast i formannskapet den 10. april og i kommunestyret den 24. april. AKTUELLE LOVER, FORSKRIFTER, AVTALER MV. Kommunelova Forskrift om kontrollutval Forskrift om revisjon 1

2 SAKSUTGREIING Sekretariatet mottok årsrekneskap og årsmelding fredag 28.mars. Revisjonsmeldinga er ikkje motteken endå, men revisor har gitt melding om at denne vil ligge føre innan den 7. april. Det ligg ikkje føre signal frå revisor om at det vert merknader i revisjonsmeldinga. Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen for Sogndal kommune i 2013 er basert på årsrekneskapen for 2013, årsmelding 2013 frå rådmann og vil og verte basert på revisor si revisjonsmelding. I fråsegna er det teke omsyn til følgjande punkt: Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser kva kommunen sit igjen med av løpande inntekter etter at alle løpande utgifter er trekt i frå. I tillegg til inntekter og utgifter vedkomande den ordinære drifta, det vil seie til administrasjon og tenestetilbod, inngår også finansinntekter og finansutgifter (renteutgifter, avdrag på lån m.v.) i resultatomgrepet. I tillegg er netto driftsresultat korrigert for avskrivingar slik at desse ikkje gjev resultateffekt. Netto driftsresultat vert og brukt som samanlikningsgrunnlag mellom kommunar. Netto driftsresultat kan nyttast til finansiering av investeringar eller avsettast til seinare bruk og gir dermed ein indikasjon på kommunen sin økonomiske handlefridom. For Sogndal kommune var netto driftsresultat for 2013 positivt med kr medan talet for 2012 var kr Rekneskapsmessig mindreforbruk i 2013 var på kr , mot kr i KS og Kommunal- og regionaldepartementet har sett opp eit mål på 3 % for nøkkeltalet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Skal kommunen ha økonomisk handlingsrom og kunne avsetje til investeringar, tiltak som kjem utanom planane og ivareta "formuesbevaringsprinsippet" i kommunelova, bør netto driftsresultat opp på 3 % av driftsinntektene over tid. I Sogndal kommune var netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 6,46 % i Dei siste åra har netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene utvikla seg slik ,46 % 5,16 % 2,96 % 0,8 % 1,8 % 0,56 % 4,02 % 7,7 % Den langsiktig nedadgåande trenden (med unntak for 2009) vart snudd i Ein er no solid i pluss i høve til netto driftsresultat og resultatet er over det nivået som er anbefalt av KS og KRD. Vi legg merke til at ein del av resultateffekten kjem som fylgje av føring av premieavik og av inntektsføring av mva-kompensasjon, som frå og med 2014 i sin heilskap vil bli ført i investeringsrekneskapen. Sjølv om vi korrigerer for dette er netto driftsresultat for kommunen på vel 4,7 %, jamfør omtale på side 15 i årsmeldinga. Rekneskapen sett mot revidert budsjett Drifta på tenesteområda viser samla sett eit rekneskapsmessig meirforbruk (før avsetning til fond for tenesteeiningane) på 2,2 mill. kr. (sjå tabell på side 6 i årsmelding) Dette er eit marginalt større meirforbruk enn i 2012 då det var på om lag 1,9 mill. kr. Dette meirforbruket 2

3 er før justering for at ein på fleire tenesteeiningar har fått løyve til å avsette mindreforbruk til fond. Denne avsetninga er samla på vel 3,6 mill. kr. I 2011 var det reelle meirforbruket på 1,2 mill. kr. Samanliknar ein mot 2010 og 2009 var meirforbruket desse åra på 2,5 mill. og på 4,3 mill. Meirforbruket har såleis gått betydeleg ned sidan Einingane med størst meirforbruk i høve til budsjett er pleie og omsorg og NAV. På andre inntekter har ein netto eit mindreforbruk (les auka inntekter i høve til budsjettet) med nær 16,8 mill. kr. Dei viktigaste forklaringsfaktorane er: 1. Høgare inntekt på skatt og rammetilskot med 2,3 mill. kr. Dette skuldast i hovudsak høgare skatteinntekter nasjonalt enn det som har vore pårekna i nasjonalbudsjettet og revidert najonalbudsjett. Vidare har ein fått positiv effekt av auken i folketalet i kommunen, som slær ut både i høve til skatteinntektene og i høve til rammetilskotet. 2. Høgare inntekt på eigedomsskatt med nær 0,6 mill. kr Skuldast mellom anna at byggjeaktiviteten har vore høg dei siste åra. 3. Netto lågare rentekostnader enn budsjettert 2,32 mill. kr I budsjettet låg ein føresetnad om gjennomsnittleg rentesats på 3,0 % både på innskot og lån. Renta på lån har gjennom heile året vore 2,25 % og dette gjev ei vesentleg innsparing på rentekostnaden. Renteinntektene er og høgare enn budsjettert. Sjølv om renta er lågare enn budsjettert, så har gjennomsnittleg saldo vore høgare enn det som var lagt til grunn i budsjettet. 4. Lågare avdrag enn budsjettert, 1,7 mill. kr Årsaka til dette er at låneopptaket vart gjort seint på året slik at det berre vart ein avdragstermin i I tillegg var det budsjettert for høgt avdrag med om lag 0,7 mill kr då avdrag som gjeld formidlingslån var budsjettert i driftsrekneskapen, men skal førast i investeringsrekneskapen. 5. Tap på verdipapirfond, 0,3 mill. kr (i høve til revidert budsjett) Dette er mindreavkastning på kommunen sine verdipapirfond i høve til revidert budsjett. Det er likevel verd å merke seg at bokført vinst og verdiendring på nær 1,7 mill. kr er nær 0,9 mill. kr meir enn opprinneleg budsjett. Utviklinga i marknaden i siste tertial har såleis vore noko dårlegare enn det som vart lagt til grunn ved budsjettrevisjonen. 6. Meirinntekter mva-kompensasjon 3,17 mill. kr. Det er gjennomført store investeringar i VVA-anlegg i I opprinneleg budsjett var det ikkje teke høgde for endringa i mva-reglane frå og med 2013 som gjer at det er mva på bygging av veganlegg. Vidare var veg-delen av anlegga større enn det ein hadde lagt til grunn. Det medfører att kommunen har fått refundert meir til gode meirverdiavgift. 3

4 Talet på 3,17 mill. kr er netto etter overføring til investeringsrekneskapen. 7. Meirinntekter på andre tilskot og overføringar, nær 3,4 mill. kr Hovudgrunnen til meirinntektene er høgare flyktningetilskot enn budsjettert på 3,47 mill. kr. Dette skuldast at ein har busett fleire personar enn det som var lagt til grunn. Vidare er det mindreinntekt på 0,09 mill. kr i rentekompensasjon til investeringar i omsorgsbustader og skule som fylgje av lågare rentenivå enn budsjettert. Elles er det noko mindre inntekt på konsesjonsavgift enn budsjettert. 8. Mindre lønsvekst enn budsjettert 1,88 mill. kr 9. Pensjon - bruk av premiefond, 1,975 mill. kr Årsaka til avviket er at kommunen har hatt god avkastning på premiefondet og at ein difor har brukt ein større del av premiefondet enn budsjettert til å dekka pensjonskostnader, jamfør årsmeldinga side 10. Samla sett vart det betydeleg meirinntekter i 2013 som veg opp for netto meirforbruk, samt avsetting av mindreforbruk til fond på tenesteeiningane. Rekneskapsmessig mindreforbruk på 10,89 mill. kr kan avsetjast til disposisjonsfond. Betring av arbeidskapitalen Arbeidskapitalen gir uttrykk for likviditeten i kommunen, dvs deira evne til å betale gjeld ved forfall. Arbeidskapitalen omfattar bankinnskot, verdipapir og fordringar etter frådrag for kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen har hatt ein sterkt auke frå kr til kr (avrunda tal) frå 2012 til Dette skuldast ein stor auke i omløpsmidlar, medan kortsiktig gjeld har hatt ein liten reduksjon. Arbeidskapitalen er no svært god etter måltala likviditetsgrad 1 og 2. Det er verdt å merke seg at ein del av auken i arbeidskapital gjeld auke i ubrukte lånemidlar på 22,8 mill kr knytt til VVA-prosjekt i Hodlekve og Fjordstien. Desse prosjekta er overført til 2014 og midlane vil bli brukt i Vidare kjem 0,5 mill kr av betringa i arbeidskapitalen som fylgje av føring av premieavvik. Premieavvik skuldast at departementet har gitt reglar om fordeling av pensjonskostnader over tid, som medfører at kommunane balansefører betalte pensjonskostnader, i staden for å kostnadsføre desse. Premieavviket representerer difor ikkje reell arbeidskapital. Balanseført akkumulert premieavvik er no på 22,7 mill kr og representerer ikkje reelle omløpsmidlar. Sjølv om ein tek omsyn til ovannemnde er likevel arbeidskapitalen betra i høve til året før. Oversikten på side 18 i årsmeldinga viser at "frie" midlar er auka med om lag 5,2 mill. kr siste året. Langsiktig gjeld (låneutvikling og pensjonsforpliktingar) Låneutvikling Langsiktig lånegjeld har gått opp med om lag 46,1 mill. kr. Auken i lånegjeld heng saman med større investeringar (m.a. VVA Hodlekve og Fjordstien). Desse låna gjeld VA-investeringar. 4

5 Langsiktig lånegjeld utgjer i ,0 % av driftsinntektene, mot 60,8 % i Dette er godt under landsnittet på 77,9 % og gjennomsnittet i Sogn og Fjordane på 89,6 %. Pensjonsforpliktingar Pensjonsforpliktingane til kommunen held fram å auke, og utgjer no 543,1 mill. kr, mot 484,6 mill. kr i Samla langsiktig gjeld som inkluderer pensjonsforpliktingane utgjorde per ,1 % av driftsinntektene, mot 152,9 % i 2012 og 154,9 % i Til samanlikning var gjennomsnittet for kommunane i fylket på 211,3 % for 2013 og 188,9 % for landsgjennomsnittet (førebelse Kostratal). Samla sett viser gjennomgangen over at Sogndal kommune har god styring og kontroll på utviklinga av lånegjelda og at kommunen har klart å halde låneopptaket på eit lågare nivå enn gjennomsnittet. Nærare om pensjonsforpliktingane: I balansen står både pensjonsmidlar og pensjonsforpliktingar. Netto pensjonsforplikting kan uttrykkast som pensjonsmidlar fråtrekt pensjonsforpliktingar. Dette forholdstalet har utvikla seg i negativ lei dei siste åra. Per var netto pensjonsforplikting i rekneskapen på 38,6 mill kr. Per var netto pensjonsforplikting i rekneskapen på 102,8 mill kr. Per var netto pensjonsforplikting på 116,0 mill.kr. Per var netto pensjonsforplikting på 134,9 mill kr. Ein ytterlegare auke på 18,9 mill. kr siste året. Budsjettoverskridingar Som i fjor har dei fleste tenesteeiningane halde seg innanfor sitt budsjett for Nokre einingar har meirforbruk, men som nemnt over vert dette meirforbruket dekka inn av større inntekter enn pårekna. Dei einingane som har hatt størst meirforbruk i høve til budsjett er: Tenesteeining Meirforbruk Forklaring: NAV 2,0 mill. kr Forklaringa er meirforbruk på vel 0,6 mill. kr til administrasjon, dette er fordelt både på høgare driftskostnader og ikkje budsjetterte lønskostnader til ei 50% stilling i 6 mnd. Ansvarsområdet økonomisk sosialhjelp har eit meirforbruk på 1,9 mill. kr. Avviket skuldast auka tal brukarar og meir kompliserte og ressurskrevjande saker. På den andre sida hadde ein eit mindreforbruk på om lag 0,5 mill. kr knytt til kvalifiseringsprogrammet grunna færre deltakarar. Pleie og omsorg 3,5 mill. kr Forklaringa på meirforbruket er i hovudsak vesentleg større aktivitet enn budsjettert. Det vert rapportert om at det er ei utvikling med auka hjelpebehov i dei fleste brukargruppene. Av årsmeldinga går det fram at terskelen for å få tildelt tenester er heva. Samstundes har mottaket av brukarar direkte frå spesialisthelsetenesta til sjukeheimen auka. Dette er normalt brukarane som har meir omfattande behov for hjelp. 5

6 For vidare omtale sjå årsmeldinga side Sjå elles årsmeldinga for nærare detaljar om den enkelte teneste-eininga. Revisjonsmeldinga Revisor har ikkje signalisert merknader til årsrekneskapen. Revisjonsmeldinga er ikkje klar, men vil bli lagt fram på møtet i kontrollutvalet. Konklusjon: Med bakgrunn i denne saksutgreiinga, årsrekneskap, årsmelding og revisjonsmelding er det utarbeidd eit utkast til fråsegn til Sogndal kommune sin årsrekneskap for

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

Årsrekneskap 2013 for Meland kommune

Årsrekneskap 2013 for Meland kommune Årsrekneskap 2013 for Meland kommune Innhald årsrekneskap 2013 Side Kommentar til rekneskapen for 2013 3 Økonomisk oversyn - drift 4 Økonomisk oversyn - investering 5 Anskaffing og anvending av middel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2012 og framlegg til økonomiplan 2012-2016

Kvinnherad kommune - budsjett 2012 og framlegg til økonomiplan 2012-2016 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.04.2012 Dykkar dato 23.01.2012 Vår referanse 2012/1684 331.1 Dykkar referanse 11/2150 Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 Rosendal Kvinnherad

Detaljer

Volda Kommune Årsmelding 2013

Volda Kommune Årsmelding 2013 Volda Kommune Årsmelding 2013 Innhold 1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR... 3 2 VURDERING AV VOLDA KOMMUNE SIN ØKONOMISKE SITUASJON... 5 2.1 RESULTAT 2013... 5 2.2 FRIE INNTEKTER... 8 2.3 GENERELLE STATSTILSKOTT...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002

Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002 Notat 8/2003 Inge Dyrhol Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002 Ekstern analyse med vekt på rekneskapsprinsipp Inge Dyrhol Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2011 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 7 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 9

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18. LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.12 2014 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet... 4 2 Overordna kommentarar

Detaljer

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding Kvam herad 2002 Rekneskap og Årsmelding Utskrift: 28.05.03 kl 14:43. Side 1 av 98 A. INNLEIING... 4 1. Innleiing... 4 1.1 Rådmannen har ordet... 4 1.2 Hovudtrekk i årsmeldinga... 6 1.2.1 Oppsummering av

Detaljer

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 25.01.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004 Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer