Regionrådet Nordhordland IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionrådet Nordhordland IKS"

Transkript

1 Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter 3, Kjøp av varer og tjenester Merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester Tilskot SUM DRIFTSUTGIFTER Brutto driftsresultat ( ) Finansinntekter: Renteinntekter SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Kjøp av aksjer og andeler SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS NETTO DRIFTSRESULTAT ( ) INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av ubunde driftsfond Bruk av bundne driftsfond SUM BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger til ubundne driftsfond Avsetninger til bunde driftsfond SUM AVSETNINGER Årets mindreforbruk Årets meirforbruk 3 950

2 Note 1 - Rekneskapsprinsipp Rekneskapen er utarbeidd i samsvar med reglane i kommunelova, forskrifter og god kommunal rekneskapsskikk. Klassifisering av anleggsmidlar og omløpsmidlar I balanserekneskapen er anleggsmidlar eigedelar bestemt til varig eige eller bruk for selskapet. Andre eigedelar er omløpsmidler. Fordringar knytt til eigen vare- og tenesteproduksjon er omløpsmidlar. Vurderingsreglar Omløpsmidlar er vurdert til lågaste av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Uteståande fordringar er vurdert til pålydande med frådrag for forventa tap. Mva-plikt og mva-kompensasjon Selskapet følgjer reglane i mva-lova for dei tenesteområda som er omfatta av lova. For selskapet si øvrige verksemd krev ein mva-kompensasjon. Note 2 - Endring i arbeidskapital driftsregnskapet Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (klasse 1) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (klasse 1) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Endring i arbeidskapital

3 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Omløpsmidler Omløpsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Omklassifisering Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital Note 3 Lønn og sosiale utgifter Lønn Styrehonorar Arbeidsgivaravgift Pensjon Andre personalkostnader Sum lønn og sosiale utgifter Det er utbetalt lønn til dagleg leiar kr ,- Kostnad til revisjon av eigen rekneskap er i 2010 utgiftsført med kr ,-. Det var 6 fast tilsette i selskapet pr Det har ikkje vert utbetalingar til styremedlemmer i 2010.

4 Note 4 Obligatorisk tenestepensjon Selskapet sine tilsette har ytelsesbasert forsikringsavtale med KLP, tilsvarande kommunal pensjonsordning med 2% trekk i lønn. Netto pensjonsforpliktelse er ikkje bokført. Årets premie til pensjonsordninga er kostnadsført i resultatrekneskapen med kr ,-. Pensjonsforpliktelse Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidlar Netto forpliktelse før arb.gj.avgift Denne netto pensjonsforpliktelsen er det eigarkommunane som heftar for ved ei eventuell oppløysing av selskapet. Betalt eigenkapitalinnskot i KLP for 2010 er kr ,-. Eigenkapitalinnskot pr utgjer kr ,-. Note 5 Fordringar, langsiktig og kortsiktig gjeld til kommunar og IKS Leverandørgjeld Nordhordland Revisjon IKS Lindås Kommune Totalt: Kundefordringar Austrheim Kommune Fedje Kommune Gulen Kommune Masfjorden Kommune Meland Kommune Lindås Kommune Radøy Kommune Modalen Kommune Osterøy Kommune Vaksdal Kommune Nordhordland Revisjon IKS Totalt:

5 Note 6 Bundne midlar Bundne midlar på skattetrekkskonto utgjorde pr kr Skuldig skattetrekk pr var kr ,-. Note 7 Kapitalkonto Inngåande balanse Kjøp av aksjer og andelar (EK-innskot KLP) = Utgåande balanse Note 8 Samhandlingsprosjekt 24 Prosjekt 24-Samhandlingsprosjekt Inntekter Momsrefusjon Offentlige tilskot Sum Inntekter Sum Lønn Sum Sosiale Utgifter Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod Sum Overføringer Sum Utgifter Resultat ( ) (43 990) Løn til prosjektansvarleg er ført i prosjekt 24 medan det er budsjettert i prosjekt 1.

6 Note 9 Budsjett 2010 Regionrådet Nordhordland IKS sitt budsjett er budsjettert for prosjekt 1 og ikkje alle prosjekt samla. Det er difor ikkje lagt inn budsjett, pga det ikkje vert samanliknbart mot total rekneskapen. Viser nedanfor kva som er budsjettert for 2010 Budsjett 2010 Budsjett 2009 INNTEKTER: Medlemskontigent kommunane Refusjonar, sjukepengar 0 0 Sekretariat Kontrollutval Div. prosjekt 0 Ref. prosjekt m.m Fylkestilskot Hordaland Momskompenasjon Bruk av bundne fond 0 0 SUM INNTEKTER KOSTNADER Godtgj. Styret/representantskap Løn tilsette Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Sekretariat kontrollutval Leige av lokale, lys og varme Revisjon/forsikring/rekneskapsførar Kontorutstyr Kontorrekvisita Annonsar/reklame Porto/Telefon/Data Andre kostnader Skyss- og reiseutlegg tilsette Skyss- og reiseutlegg styret/representant Telefonutg Medlemsskap KS Møter Representasjon Utgifter (disp frå styret) Regionale kulturtiltak Prosjektkostnader i Regionrådet 0 0 Prosjektkostnader 0 0 Momskompensasjon Tilskot frå Næringsfond 0 0 Avsett til bundne fond 0 0 SUM KOSTNADER

7

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar

Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Rekneskapsprinsipp Kommunerekneskapen er finansielt orientert, og viser alle økonomiske midlar tilgjengelige i året samt bruken av desse. Inntekter og utgifter skal

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsrekneskap 2013 for Meland kommune

Årsrekneskap 2013 for Meland kommune Årsrekneskap 2013 for Meland kommune Innhald årsrekneskap 2013 Side Kommentar til rekneskapen for 2013 3 Økonomisk oversyn - drift 4 Økonomisk oversyn - investering 5 Anskaffing og anvending av middel

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommunerekneskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelege i

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

SIM - Årsmelding 2014 - Side 1

SIM - Årsmelding 2014 - Side 1 SIM - Årsmelding 2014 - Side 1 Årsmelding 2014 STYRET SI ÅRSMELDING 2014 Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS Driftsaktivitet Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM) sin hovudaktivitet er

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2012

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2012 Årsrekneskap 2012 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2012 INNHALD SIDE SKJEMA 1A - DRIFT - FRIE INNTEKTER TIL FORDELING... 1 SKJEMA 1B - DRIFT - FYLKESTINGSRAMMER... 2 SKJEMA 2A - INVESTERINGAR,

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010 Lardal kommune Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Broen er bygget i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet 2001. Årsregnskapet 2010 Pr 21/3-2011

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009. Nasjonalparkriket

SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009. Nasjonalparkriket SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009 Nasjonalparkriket SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009 Otta, 6. april 2010 Påfølgende underskrifter gjelder for hele regnskapet vid Storborg Regnskapsansvarlig Sjur Mykletun Administrasjonssjef

Detaljer