FINANSFORVALTNINGA I 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSFORVALTNINGA I 2012"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato FINANSFORVALTNINGA I 2012 SAMANDRAG I saka vert det gjeve oversyn over fylkeskommunen si lånegjeld, vurdert opp mot krava i finansreglementet. Vidare finn ein oversyn over bankinnskot og omtale av renteinntekter og -utgifter. FORSLAG TIL INNSTILLING Fylkestinget tek rapporten om finansforvaltninga i 2012 til orientering. Rune Haugsdal fylkesrådmann Johnny Stiansen økonomidirektør

2 FYLKESRÅDMANNEN, : Lånegjeld Fylkeskommunen er inne i ein periode med høge investeringar og kraftig vekst i lånegjelda. Følgjande oversyn viser korleis gjelda har utvikla seg i 2012: (Beløp i tabellane oppgitt i kr 1 000) Fylkeskassen Bompengeprosjekt Lånesaldo 1. januar Nye låneopptak i Ordinære avdrag Avdrag ført i investeringsrekn. * Lånesaldo 31. desember * Fylkeskommunen har motteke 8,2 mill. kr i avdrag på utlån til HFK Bussanlegg og Bybanen AS, og har nytta same summen til å betale ned på eigne innlån. Pr består fylkeskommunen sin gjeldsportefølje av 24 lån på til saman ca. 6,5 milliardar kr. Gjelda har auka med om lag 962 mill. kr i Låna fordeler seg slik på långjevarar: Kommunalbanken Sertifikat- / obligasjonslån DNB Totalt Fylkeskommunen har teke på seg oppgåva som bompengeselskap for 3 vegprosjekt: E39 over Stord, E134 Åkrafjorden og Årsnes ferjekai. Til dei to sistnemnde prosjekta har ein lån på 63 mill. kr. I sist vedtekne økonomiplan vart det skissert følgjande utvikling i langsiktig gjeld: Budsjett Økonomiplanen Forvalting av gjeldsporteføljen I finansreglementet er det sagt at Låneporteføljen skal vera diversifisert med omsyn til løpetid og rentebinding. Det er vidare bestemt at halvparten av lånegjelda bør som hovudregel ha fast rente. Andelen fast rente kan likevel variera mellom 40 % og 60 % ut frå om ein finn vilkåra for binding gunstige eller ikkje. Tabellen nedanfor gjev oversyn over fordelinga mellom fast og flytande rente: 31. des des Lånesaldo Andel Rente Lånesaldo Andel Rente Lån med fast rente ,7 % 3,75 % ,3 % 3,71 % Lån med flytande rente ,3 % 3,06 % ,7 % 2,35 % Totale lån ,0 % 3,46 % ,0 % 3,16 % 2

3 Av tabellen går det fram at 59,3% av gjelda har fast rente. 4 lån på til saman 959 mill. kr er tekne opp med fast rente. I tillegg har ein inngått 9 rentebytteavtalar 1, som sikrar renta for lån på mill. kr. Fylkesrådmannen har gjennom dei siste par åra vurdert det slik at det har vore gunstig å binde renta på eit nivå mellom 3% - 4%. To lån har rente på over 5%, men desse har renteregulering i mars og april Gjennomsnittleg rentesats for heile låneporteføljen var 3,16 % pr. 31 desember. Renteregulering Gjennomsnittleg bindingstid på renta skal i følgje reglementet vere minimum 1 år og maksimum 4 år. Ved årsskiftet var gjennomsnittleg rentebindingstid ca. 29 månader, mot 19 månader ved førre årsskifte. Oppstillinga nedanfor viser kor stor del av låneporteføljen som har renteregulering kvart år. 51,1% av låna vil få regulert renta i løpet av 2013 (alle med flytande rente + 3 med fast rente). I løpet av dei 3 næraste åra vil vel 66 % av dagens låneportefølje få fastsett ny rente. År Beløp Tal lån Andel ,1 % ,3 % ,6 % ,5 % ,6 % ,5 % ,5 % ,9 % Total ,0 % Løpetid For å redusere refinansieringsrisikoen, skal låneporteføljen vere diversifisert med omsyn til løpetid. Einskildlån skal aldri utgjere meir enn 20 % av den samla gjeldsporteføljen. Tabellen nedanfor gjev oversyn over løpetida for låna. År Beløp Tal lån Andel Sertifikatlån (3-6 mnd.) ,9 % ,0 % ,2 % ,2 % ,0 % ,1 % ,6 % Total ,0 % Fylkeskommunen hadde ved årsskiftet 6 sertifikatlån. Desse har ei løpetid på 3 eller 6 månader. Elles har dei fleste låna lang løpetid. 54,9% av låna treng ikkje fornyast før i 2017 eller seinare. 1 Ved å nytte rentebytteavtalar kan ein endre samansetjinga mellom fast og flytande rente på låneportefølgjen, utan å endre vilkåra for dei einskilde låna. Om ein t.d. har eit lån på 300 mill. kr med flytande rente, kan ein inngå avtale med ein bank om å motta flytande rente av 300 mill. kr og betale fast rente av same beløpet. Fylkeskommunen vil etter dette både betale og motta flytande rente av 300 mill. kr, og ein endar opp med netto å betale fast rente av lånesummen. 3

4 Bankinnskot og plasseringar Ein kan gje følgjande oversyn over innskot og plasseringar pr. 31. desember: Pengemarknadsfond Høgrentekonto Ordinære bankinnskot Skattetrekksmidlar Bankinnskot "øyremerkte" midlar Bankkonti bompengeprosjekt Sum bankinnskot Kassabeholdningar Sum bankinnskot og kassabeholdn Pr. 31. desember hadde fylkeskommunen mill. kr i innskot. Dette er ein auke på 187 mill. frå førre årsskifte. Ein viktig grunn til at fylkeskommunen har relativt mykje midlar inneståande på bankkonti er det som er kalla øyremerkte midlar i tabellen over. Dette gjeld spelemidlar, kulturhusmidlar, den kulturelle skulesekken og ulike tilskot til regional utvikling. Renta på desse kontoane vert godskrive dei respektive føremåla. Etter at ein fornya bankavtalen, har innskotsrenta i 2012 vore høgare enn den flytande lånerenta. I gjennomsnitt for året har ein hatt ca. 3,25 % rente på innskot på konsernkontoen. Ein har ikkje funne grunn til å plassere ledige midlar utanom konsernkontoen i Utlån I løpet av 2009 og 2010 lånte fylkeskommunen ut relativt store beløp til eigne aksjeselskap. Utlåna har fylkeskommunen finansiert med innlån. Eg tek med eit oversyn over saldoen på desse utlåna: HFK Bussanlegg AS Bystasjonen AS Bybanen AS SUM Renteinntekter og -utgifter Rekn Rekn Bud Gebyr, kursdifferansar, morarenter Renter på lån Sum utgifter Rentekompensasjon Renter av bankinnskot Renter av utlån m.m Utbytte Sum inntekter Netto renteutgifter Renter på spelemidlar/regionalmidlar etc

5 Netto renteutgifter viser ei overskriding på 25,3 mill. kr i høve til budsjettet. Svikten kjem til syne på inntektssida, medan det på utgiftssida er ei innsparing på knapt 3 mill. kr. Som nemnt framfor, er det ulike tilskotsordningar innan kultur og regional utvikling der mottekne midlar vert plasserte på eigne bankkonti, og renteinntektene vert tilført dei aktuelle føremåla. I prognosen etter 2. tertial vart det varsla ei overskriding på om lag 20 mill. kr på rentekapitlet. Forverringa til 25 mill. kr skuldast i hovudsak ei ompostering av renteinntekter på ca. 4 mill. kr, som no er tilført bankkontoen for Regionalt Forskningsfond, ikkje fylkeskommunen sin konsernkonto. Trass i fallande marknadsrenter gjennom året, har renteinntektene auka i høve til Ikkje minst gjeld dette renteinntekter på spelemidlar, regionalmidlar etc. som vart på over 16 mill. kr i Renterisiko Eit viktig spørsmål er korleis fylkeskommunen sine netto renteutgifter vil endre seg ved endringar i rentenivået. Med dei lån og innskot ein hadde ved årsskiftet, ville ein renteauke på 1% medføre ein auke i netto renteutgifter på ca. 4 mill. kr første året. Då er det teke omsyn til rentekompensasjonsordningane for skolebygg og veginvesteringar. Fylkeskommunen får rentekompensasjon etter Husbanken sine rentesatsar for lån på mill. kr. Kommentar til utviklinga i rentenivået i 2012 Pengemarknadsrenta har hatt eit markert fall gjennom Grafen viser utviklinga i 3 mnd. Nibor. Renta fylkeskommunen betaler på sine lån har ikkje falle like mykje. I 2011 låg renta på fylkeskommunen sine lån med flytande rente nokså nær 3 mnd. Nibor. Sertifikatlån fekk ein som oftast til ei lågare rente enn Nibor-renta. I 2012 har ein på sertifikatlån gjerne måtta betale ein margin på 0,05% 0,15% over Nibor-renta. Kommunalbanken har auka marginen på Nibor lån til 0,2% over Nibor-renta. P.t. renta i Kommunalbanken er for tida 2,25%, dvs. 0,42% over 3 mnd. Nibor ved årsskiftet. I budsjettet for 2012 var både renteutgifter og renteinntekter / rentekompensasjon rekna ut med høgare rentesatsar. Fallet i marknadsrentene har slått raskare og kraftigare ut på inntektssida enn på utgiftssida. Når marginen i høve til Nibor-renta endrar seg, har dette gjeve utslag også for låna som er sikra med rentebytteavtalar. For desse låna har ein betalt høgare rente enn budsjettert i

6 Det kan til slutt nemnast at ein inngjekk to nye avtalar om rentebinding etter at budsjettet for 2012 var utarbeidd. Dette medverka til at ein gjekk glipp av ei mogleg innsparing i 2012, men gjev etter fylkesrådmannen si vurdering eit godt utgangspunkt for komande økonomiplanperiode. 6

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE.

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200909874-2 Arkivnr. 107 Saksh. Nøttveit, Egil Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.05.2010 08.06.2010-09.06.2010 ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-5 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Samandrag Fylkeskommunen

Detaljer

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Fylkesrådmannen la i møte den fram sak om Endring av reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune. Fylkesrådmannen opplyste i møtet at

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning - perla ved Sognefjorden - Reglement for finansforvaltning Balestrand kommune Utkast av 12.08.2011 Balestrand kommunestyre xx.xx.xx REGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT)

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Finansreglement. Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15

Finansreglement. Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15 Finansreglement Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15 INNHOLD 1 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGAR FOR FINANSFORVALTNINGA... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Målsettingar... 3 1.3 Rammer for reglementet...

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 17.12.2014 Tid: 12:00 Møtestart kl. 12.00 på Rådhuset. Lunch på Galleri Losjen kl. 13.00. Møtet fortset

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Kvam herad

Reglement for finansforvaltning Kvam herad Reglement for finansforvaltning Kvam herad Vedteke av heradsstyret den 09.11.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikta med reglementet... 3 1.2 Kven reglementet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Firda Møtedato 24.09.2014 Kl. 09.00 11:30 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal,

Detaljer

Bergen, 28.oktober 2010. Torsdag 04.11.10 kl.14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 28.oktober 2010. Torsdag 04.11.10 kl.14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 28.oktober 2010. Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt. 2010 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 03.12.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Volda Kommune Årsmelding 2013

Volda Kommune Årsmelding 2013 Volda Kommune Årsmelding 2013 Innhold 1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR... 3 2 VURDERING AV VOLDA KOMMUNE SIN ØKONOMISKE SITUASJON... 5 2.1 RESULTAT 2013... 5 2.2 FRIE INNTEKTER... 8 2.3 GENERELLE STATSTILSKOTT...

Detaljer

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06. REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.10 1. Formålet med forvaltninga Møre og Romsdal fylkeskommune skal

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettheftet... 3 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014... 5 Hovudpunkt

Detaljer