Tertialrapport 1. tertial 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport 1. tertial 2014"

Transkript

1 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1

2 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret. I samband med tertialrapporten skal ein vurdera trongen for budsjettendringar. Det vert då i hovudsak lagt vekt på budsjettendringar som ligg utanfor det mynde og det høvet administrasjonen og utvala har til å omdisponera innanfor dei ulike budsjettansvarsområda Rapporten vil vere konsentrert om dei viktigaste avvika og tiltaka. 2. SAMANDRAG Status ved 1. tertial 2014 viser at driftsbudsjettet er i vesentleg ubalanse i høve til opphavlege budsjettføresetnader. Dette skuldast i det vesentleg svikt i skatt- og rammeinntekter, nye ressurskrevjande tiltak innan pleie- og omsorg og venta svikt i inntekter frå sal av heimfallskraft. For å balansera driftsutgifter og driftsinntekter rår rådmannen til at det vert nytta kr 4,6 millionar av årsoverskotet frå 2013 som er vedteke avsett til disposisjonsfond. Framlegg til budsjettendring dritsbudsjettet 1. tertial Ansvarsområde driftsbudsjettet Meirutgifter/ mindreinntekter 210 SAGATUN SKULE SAGATUN BARNEHAGE KULTURSKULEN LEGE PLEIE OG OMSORG SPESIALOMSORG PU HEIMETENESTE/REHABILITERING Mindreutgifter/ meirinntekter 295 BARNEVERN NAV SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING Pensjon Rammetilskot og skatt Heimfall Tilskot resurskrevjande brukarar Flykningetilskot Rente og avdrag Reduser avsetning til disposisjonsfond Framlegg til budsjettendring investeringsrekneskapen 2

3 Ein er ikkje kjend med vesentlege avvik i høve totalbudsjett for dei einskilde investeringsprosjekta. Det er likevel naudsyn med budsjettendring for å justera budsjett 2014 som følgje av endring i framdriftsplan mellom år. Investering Finansiering Prosjekt Meirutgifter/ mindreinntekter 199 Fjordtun skule - avkøyring Hyttefelt Kvamsøy - tilkomst Beredskap - aggregat m.m Omsorgsbustader Seljetunet Mindreutgifter/ meirinntekter 416 Sentrumsutvikling - steinlegging parken Omsorgsbustader Bala Hittunsfjøra Sentrumsutv. - gateløp Norsk Reiselivsmus Driftsfond Kraftfond Bruk av lånemidlar MVA-kompensasjon Tilskot DRIFT VURDERING I HØVE TIL DEI EINSKILDE BUDSJETTOMRÅDA 210 SAGATUN SKULE Rektor gjer greie for kvifor ein treng ekstra midlar utover 2014 budsjettet i storleiken kr : Utlegg er knytt til ekstra lønskostnader lønsjustering - kr , ekstra skyssutgifter hausten 2014 kr kr (elevar overført frå Fjordtun- til Sagatun skule) skulefrukt våren kr , ekstra styrking assistenttimar - vår og haust kr spesialpedagogisk tiltak - hausten 2014 kr Auke i lønskostnader, kr p.g.a. lønsjusteringar var vanskeleg å planlegge inn i 2014 budsjettet og det er naturleg å tilføre ekstra midlar. Dei andre kostnadane har i store trekk vore vitande sidan byrjinga av budsjettåret 2014 og Sagatun skule v / leiinga prøver å finne inndekning for dei nye utfordringane innanfor gjeldande budsjett.. Forventa meirforbruk kr SAGATUN BARNEHAGE Ved Sagatun barnehage blir det reduksjon frå 4 til 3 avdelingar frå Slik ein vurderer det no er framskrive rekneskap i tråd med budsjett. 3

4 Ved årsoppgjer 2013 vart det ved ein feil ikkje avsett øyremerka tilskot på kr som barnehagane har fått frå Indre Sogn region og som skal nyttast til drift av barnehagenettverk. Desse midlane bør tilbakeførast til ansvaret og avsetjast til bunde fond. Forventa meirforbruk kr KULTURSKULEN Gjennomgang viser at det på ansvaret er budsjettert om lag kr for lite lønsmidlar inkl. sosiale kostnader blant anna grunna avtalefesta lønsauke. På den andre sida er husleige overbudsjettert med kr Forventa meirforbruk kr LEGE Her vert det ein meirkostnad på ,- på Dette er auka lønn til turnuslege, auka behov for vikarlege, auka sats på T tillegg ( 12.2 ), ny avtale praksiskompensasjon og auka kostnad med legevaktstelefon. Det må vurderast finansiering av framtidig legevaktbil. Forventa meirforbruk kr PLEIE OG OMSORG På dette ansvarsområdet er kostander knytt til medfinansiering i spesialhelsetenesta (somatiske tenester) budsjettert med kr 1,55 mill. Rapport frå Helsedirektoratet syner at vi har ein utgift utover budsjett etter dei 4 første månadene på om lag kr ,-. Kommunen har dermed så langt i året ein kostand pr. innbyggjar som ligg over gjennomsnittet i fylket og på landsbasis. Forventa meirforbruk kr SPESIALOMSORG PU Ansvarsområdet omfattar arbeidssenteret, bustader til funksjonshemma samt tilskot til stiftinga Eikely. PU vil få eit overforbruk på ,- som tilsvarer nattevaktressursen vi måtte sette inn i 2013, og som vi no ser vi ikkje får avvikla, på grunn av uro. Det vert heile tida jobba med andre løysingar, men vi må nok rekne med denne utgifta vidare. Forventa meirforbruk kr

5 276 og 278 OMSORG OG HEIMETENESTE/REHABILITERING 278 Heimesjukepleie/rehabilitering. Langtidssjukemeldinger har gitt ekstra vikarkostnader og overtid, mest på grunn av mangel av personale som kan gå i heimesjukepleien. Det er ikkje alle som har førarkort, noko som er avgjerande for drift her. Ekstra kostnader på grunn av nye krevjande brukarar og forskyving av personale, fører til auke i forskyve arbeidstid, overtid, fleire årsverk. På grunn av dette er det estimert auke i lønskostander med meir på årsbasis på 2,8 mill. kr. For 2014 er tiltaka rekna til kr 2,0 mill. Det er venta at kommunen får refundert om lag kr av desse utgiftene gjennom ordninga resurskrevjande brukarar inntektsført på ansvar 800. Psykiatri. Psykiatri har i år hatt utfordringar som resulterte i enkelttiltak med dei utgiftene dette medfører. Vi har sidan januar ikkje hatt vakanse i stillingane. Vi har og gått over til psykiatrisk sjukepleiar ved Seljetunet som ansvarleg for drift av psykiatri. Dette medfører ein 10 % administrasjon der. Vi har gjort dette fordi vi etter omorganiseringa ved nyttår såg det vart for mykje for avdelingsleiar ved Helsetunet å ha psykiatri i tillegg. Det er kravande å ha mange ulike avdelingar med ein leiar. Dette ser vi er svært vellukka, og vi har ikkje mykje bruk av overtid, ekstravakter eller forskyvingar av personale. I forhold til budsjett, vert dette overskride på grunn av enkelttiltak. Dette utgjer ei overskriding på 2,6 mill. kr. Det er venta at kommunen får refundert om lag 1,2 mill. kr av desse utgiftene gjennom ordninga resurskrevjande brukarar inntektsført på ansvar 800. Forventa meirforbruk i høve budsjett kr BARNEVERN Balestrand kommune kjøper denne tenesta frå Sogn barnever. Dersom ikkje nye tiltak kjem til i året, er det stipulert ei mindreutgift i høve budsjett på kr Nye tiltak i året kan fort endra dette. Forventa mindreforbruk i høve budsjett kr NAV Slik ein vurderer situasjonen etter 1. tertial, kan det sjå ut til at det kan bli ei mindreutgift på dette ansvarsområdet på om lag kr i høve til budsjett. Dette gjeld i det vesentlege utgifter knytt til barn og unge med tron for støtte. Forventa mindreforbruk i høve budsjett kr

6 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING Pensjonsutgifter Kommunen har motteke ny prognose for pensjonskostander Ny berekning viser manglande budsjettdekning på kr Totalt er kommunen sin pensjonskostand i 2014 estimert til kr 18,2 mill. Kostnadsført utgift er rekna til 12,6 mill. Differanse skriv seg frå at ein nyttar tilbakeført overskot premiefond med kr 1,6 mill. og netto premieavvik på kr 4,0 mill. Heimfallsinntekter Kommunen si heimfallskraft vert selt til spotpris og det er for 2014 budsjettert med ei nettoinntekt på kr Tidlegare år har kommune hatt ei netto inntekt for åra på høvesvis 3,7mill, 1,4 mill. og 2,6 mill. kroner. Så langt i 2014 har spotpris vore svært låg og viser det dårligaste resultatet sida oppstart i Slik det ser ut no, bør ein vurdera å redusera netto inntekt på heimfallkraft med kr Skatteinntekt formue og inntekt/rammetilskot Skatt på inntekt og formue, naturressursskatt og rammetilskot må sjåast i ein samanheng i høve budsjett. Det er nytta KS sin prognosemodell v treaars gjennomsnitt ved framskriving for Denne modellen tek omsyn verknad av endringar i revidert nasjonalbudsjett B 2014 KS pro.mod. V.1402 Differans e Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt Rammetilskot og inntektsutjamning Sum KS sin oppdaterte prognosemodell mai 2014, viser samla inntekt ( skatt og rammetilskot) på 88,3 mill. kr mot budsjettert 89,5 mill. kr, ein svikt i inntektene på 1,2 mill. kroner. Den store nedgangen skuldast i hovudsak at skatteanslaget på landsbasis er justert ned med 1040 mill. kr frå kommunen vedtok budsjettet. Refusjon ressurskrevjande brukarar Kommunen har fleire tunge tiltak innan pleieområdet. Der lønskostnaden for kvar brukar overstig kr , korrigert for tilskot motteke gjennom rammetilskot eller andre særtilskot, får kommunen refundert 80% av lønskostanden. 6

7 I opphavleg budsjett er det kalkulert refusjon i 2014 på Nye tiltak i året gir ein estimert auke i tilskotet på kr , jfr. kommentarar til ansvar 278. Integreringstilskot til flykningar Kommunen har no 22 busette flykningar, 2 mindre enn budsjettert. Integreringstilskotet blir såleis justert ned med kr Finanstransaksjonar Rente- og avdragsutgifter: Det er i budsjettet 2014 lagt inn føresetnad om låneopptak til investeringar på 11,4 mill. kr. I tillegg må det budsjetterast med låneopptak for investeringar som ikkje vart ferdigstilt i 2013, totalt kr 1,2 mill. kr. Låg lånerente gjer at det er forsvarleg å redusere finanskostander med kr fordelt på renteutgifter kr og avdrag kr Interne finanstransaksjonar Disposisjonsfond: Kommunestyret fatta i sak 13/770 vedtak om at årsoverskot 2013 på kr skulle avsetjast til disposisjonsfond. For å balansera inntekter og utgifter i driftsbudsjettet for 2014 gjer rådmannen framlegg om å nytta kr Investering vurdering i høve til dei einskilde investeringsprosjekt Ein er ikkje kjend med vesentlege avvik i høve totalbudsjett for dei einskilde investeringsprosjekta. Det er likevel naudsyn med budsjettendring for å justera budsjett 2014 som følgje av endring i framdriftsplan mellom år. Prosjekt 199 Fjordtun skule - avkjøring Unytta løyving frå 2013 vert overført til budsjett 2014 med kr med tilhøyrande finansiering frå Kraftfond 2. Prosjekt 220 Hyttefelt Kvamsøy - tilkomst Ingen endring. Restsum på vert utbetalt når prosjektet med vegen er ferdigstilt. Prosjekt 228 Beredskap aggregat m.m Unytta løyving 2013 kr vert overført til 2014 med tilhøyrande finansiering. 7

8 Prosjekt 301 Omsorgsbustader Seljetunet Unytta løyving 2013 kr blir overført til budsjett 2014 med tilhøyrande finansiering bruk av lån kr og auke mva-kompensasjon kr Prosjekt 416 Sentrumsutvikling steinlegging parken Dette prosjektet er totalt kalkulert til kr , budsjettert med kostand i 2013 og 2014 med høvesvis kr kvart år. Det vart i 2013 gjennomført meir av arbeidet enn ein hadde kalkulert. Budsjett 2014 blir såleis å justera i høve til meirforbruk i 2013 med kr Budsjettendring 2014: - Redusert investering kr Auke tilskot kr Redusert mva-kompensasjon kr Tilbakeført Kraftfond 2 kr Prosjekt 713 Omsorgsbustader Bala Unytta løyving 2013, kr vert overført til 2014 med tilhøyrande finansiering, bruk av lån kr og auke mva-kompensasjon kr Prosjekt 714 Hittunsfjøra Unytta løyving 2013, kr vert overført til 2014 med tilhøyrande finansiering bruk av lån kr og mva-kompensasjon kr Prosjekt Sentrumstiltak gateløp ved Norsk Reiselivsmuseum Kostand med gateløp ved reiselivsmuset er budsjettert i 2015 med 3,3 mill.kr finansiert med ubunde fondsmidlar. Det ytre arbeidet med bygging av muset er no nær ferdigstilt og kommune kan starte arbeidet med gateløpet. Det vert gjort framlegg om at kr 1,0 mill. av løyving i 2015 vert budsjettert i

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Innhald: 1. Innleiing Side 1 2. Mål «1 3. Fylkesmannen sitt budsjettrundskriv for 2015 «5 4. Rådmannen sine kommentar til nokre av punkta i skriv frå fylkesmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013)

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013 Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Generelt om kvartalsrapporten Kvartalsrapportering bakgrunn Behovet for kontroll og informasjon er stort. M.a. har Kontrollutvalet

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åseral

ÅRSMELDING 2012. Åseral ÅRSMELDING 2012 Åseral e n u m m ko Innhald Årsmelding 2012... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2012... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13 Sentraladministrasjonen...14 Rådmannskontoret...14

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer