FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 SAMANDRAG Fylkeskommunen si lånegjeld er aukande, og har passert 6,2 mrd. kr. For å sikre seg mot store svingingar i renteutgiftene, har ein bunde renta på om lag 60% av låneporteføljen. I prinsippet skulle endringar i rentenivået dermed ikkje gje særlege utslag på fylkeskommunen sine netto renteutgifter. Endra renteutgifter for lån med flytande rente vil bli om lag oppvege av endra rente på innskot og rentekompensasjon. I praksis viser det seg at inntekts- og utgiftssida ikkje alltid endrar seg heilt i takt. I 2012 har fallet i rentenivå slått raskare og kraftigare ut på inntektssida enn på utgiftssida. Det ser ut til å gå mot ein svikt på rentekapitlet på opp mot 20 mill. kr i høve til budsjettet. FORSLAG TIL INNSTILLING Fylkestinget tek finansrapporten for 2. tertial til orientering. Paul M. Nilsen Fylkesrådmann Johnny Stiansen økonomidirektør

2 FYLKESRÅDMANNEN, : Lånegjeld I 2. tertial er det teke opp eitt nytt lån på 313,3 mill. kr. Lånegjelda er no mill. kr, i tillegg til 75 mill. kr i lån til bompengeprosjekt. kr Fylkeskassen Bompengeprosjekt Lånesaldo 1. januar Nye låneopptak i Ordinære avdrag Lånesaldo 31. august Forvalting av gjeldsporteføljen I finansreglementet er det bestemt at halvparten av lånegjelda bør som hovudregel ha fast rente. Andelen fast rente kan likevel variera mellom 40 % og 60 % ut frå om ein finn vilkåra for binding gunstige eller ikkje. Tabellen nedanfor gjev oversyn over fordelinga mellom fast og flytande rente: 30. apr aug Lånesaldo Andel Rente Lånesaldo Andel Rente Lån med fast rente ,2 % 3,75 % ,9 % 3,72 % Lån med flytande rente ,8 % 2,88 % ,1 % 2,72 % Totale lån ,0 % 3,39 % ,0 % 3,34 % Ved utgangen av august hadde 61,9% av låneporteføljen fast rente. Ein har dermed overskride grensa på 60%. Dette skuldast forseinka låneopptak. Innan kort tid vil det bli teke opp eit nytt lån med flytande rente, slik at ein igjen held seg under 60% med fast rente. Pr. dags dato har fylkeskommunen 4 lån på til saman 965 mill. kr i Kommunalbanken med fast rente. I tillegg har ein 9 rentebytteavtalar (2 896 mill. kr), der ein betaler fast rente og mottar flytande rente. På denne måten sikrar ein renta på lån som er tekne opp med flytande rente. Ein rentebytteavtale vil seie at ein inngår avtale med ein bank om å byte betalingsstraumar. Fylkeskommunen har t.d. eit lån på 350 mill. kr med flytande rente. Om ein ønskjer å binde renta på ein større del av låneporteføljen, kan ein då inngå avtale med ein bank om å betale fast rente i t.d. 5 år. Banken betaler fylkeskommunen flytande rente, t.d. 3 mnd. Nibor. Fylkeskommunen betaler etter dette flytande rente på det underliggjande lånet, og mottar flytande rente (3 mnd. Nibor) i rentebytteavtalen. Netto betaler fylkeskommunen den faste renta som er avtalt i rentebytteavtalen (+/- evt. differanse mellom flytande rente som ein mottar og betaler). 2

3 Utvikling i rentenivået Utviklinga med fallande rentenivå har halde fram i 2. tertial. Utviklinga i lange og korte renter siste året er illustrert i figuren under. 3 mnd. Nibor 5 års swap Renta på fylkeskommunen sine lån med flytande rente har ikkje falle like raskt som Nibor-renta. Dette kan dels forklarast med eit naturleg tidsetterslep. Det tek ca. 3 månader før dei fleste låna har fått fastsett ny rente etter eit fall i marknadsrentene. Fylkeskommunen sin største långjevar er Kommunalbanken. P.t. renta i Kommunalbanken har stått uendra på 2,5 % sidan 2. mai, medan 3 mnd. Nibor var komen ned i 2,06% den 31. august. Forutan lån med p.t. rente, har fylkeskommunen lån i Kommunalbanken der renta er knytt til 3 mnd. Nibor. Banken har vedteke å auke marginen frå 0,1% til 0,2% over 3 mnd. Nibor for desse låna. Pga. nye krav om eigenkapitaldekning har Kommunalbanken for tida ikkje kapasitet til å dekke etterspurnaden etter lån frå kommunesektoren. Alternativet til å låne i Kommunalbanken er å ta opp sertifikat- eller obligasjonslån. Sertifikatlån er kortsiktige lån med løpetid på inntil 1 år. For 3 månaders sertifikatlån har fylkeskommunen i 2012 i dei fleste høve måtta betale ein margin på 0,05% 0,15% over 3 mnd. Nibor. I 2011 fekk ein gjerne slike lån til ei rente som låg under Nibor-renta. Endringar i marginane i høve til Nibor-renta har større utslag enn ein kunne tru, av di desse marginane også slår ut for lån som er sikra med rentebytteavtalar. Når fylkeskommunen må betale 3 mnd. Nibor + 0,2% i rente for eit lån, og mottar 3 mnd. Nibor i rentebytteavtalen, endar ein opp med å betale 0,2% meir i rente enn kva som var budsjettert for det aktuelle lånet. Gjennomsnittleg rentesats for heile låneporteføljen var 3,34% ved utgangen av august. Tabellen framfor viser ei gjennomsnittsrente på 2,72% for lån med flytande rente. I den utrekninga er det teke med effekten av at ein i 8 av 9 rentebytteavtalar for tida mottar lågare rente enn ein betalar på det underliggjande lånet. For låna var gjennomsnittleg rentesats 2,46%. Renteregulering Gjennomsnittleg bindingstid på renta skal vere minimum 1 år og maksimum 4 år. Pr. 31. august var bindingstida ca. 32 månader, mot 19 månader ved siste årsskiftet. Etter at lange renter begynte å falle, har ein nytta høvet til å binde renta for lengre periodar. 3

4 Oppstillinga nedanfor viser kor stor del av låneporteføljen som har renteregulering kvart år. 38,1 % av låna vil få regulert renta i løpet av 2012, dvs. alle låna med flytande rente. 46,4 % av lånemassen vil først få renteregulering i 2015 eller seinare. År Beløp Tal lån Andel ,1 % ,0 % ,5 % ,1 % ,9 % ,8 % ,8 % ,8 % Total ,0 % Løpetid For å redusere refinansieringsrisikoen, skal låneporteføljen vere diversifisert med omsyn til løpetid. Einskildlån skal aldri utgjera meir enn 20 % av den samla gjeldsporteføljen. Tabellen nedanfor gjev oversyn over løpetida for låna. År Beløp Tal lån Andel Sertifikatlån (3-6 mnd.) ,1 % ,4 % ,6 % ,6 % ,3 % ,0 % Total ,0 % Pr. 31. august har fylkeskommunen 4 sertifikatlån. Desse vert fornya kvar 3. eller 6. månad. Elles har dei fleste låna lang løpetid. Over 60 % av låna treng ikkje fornyast før i 2016 eller seinare. Ved fornying av eit sertifikatlån som forfall 31. august, tok ein i staden opp eit obligasjonslån over 2 år. Bankinnskot Ein kan gje følgjande oversyn over innskot pr. 31. august: 30. apr aug Bankinnskot "øyremerkte" midlar Skattetrekksmidlar Bankkonti bompengeprosjekt Andre bankinnskot Sum bankinnskot Kassabeholdningar Sum innskot og plasseringar Fylkeskommunen har over 1,3 mrd. kr inneståande på bankkonto. Etter at ny bankavtale tok til å gjelda frå 1. januar, får ein høgare innskotsrente på konsernkontoen enn kva ein betaler på lån med flytande rente. 4

5 Renterisiko Pr. 31. august hadde fylkeskommunen mill. kr i lån med flytande rente. Bankinnskot utgjorde mill. kr. Ein får rentekompensasjon for lån til skolar og vegføremål på vel 1 mrd. kr. Endringar i rentenivået vil dermed gje om lag same utslag på inntekts- og utgiftssida. Prognose i høve til budsjett Som nemnt framfor, skulle ein ikkje forvente store utslag av renteendringar i fylkeskommunen sine netto renteutgifter på kort sikt. Men i 2012 viser det seg at fallet i marknadsrentene slår raskare og kraftigare ut på inntektssida enn på utgiftssida. I høve til budsjettet vert det ein svikt i rentekompensasjon og renteinntekter på over 20 mill. kr. Rentekompensasjon på lån til skolebygg og vegar vert rekna ut etter Husbanken sine renter, som igjen vert fastsett ut frå renta på statssertifikat. Husbankrenta vil falle til under 2% mot slutten av året, og gjennomsnittet for året vil bli ca. 2,2%. Renteutgiftene på lån vil berre bli nokre få mill. kr lågare enn budsjettert. I prognosen etter 1. tertial vart det opplyst at netto renteutgifter såg ut til å overskride budsjettet med om lag 10 mill. kr. No vurderer ein det slik at overskridinga vil ligge nærare 20 enn 10 mill. kr. At ein ikkje får større nedgang i renteutgiftene i 2012 skuldast for ein del eigne val. Ein har inngått nye rentebytteavtalar og bunde renta for lengre periodar enn det som har vore vanleg tidlegare. I historisk perspektiv reknar fylkesrådmannen med at det må vere gunstig å ha fast rente i intervallet 3% - 4%. Ein har med dette eit godt utgangspunkt for komande økonomiplanperiode, men går glipp av ei mogleg innsparing inneverande år. 5

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE.

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200909874-2 Arkivnr. 107 Saksh. Nøttveit, Egil Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.05.2010 08.06.2010-09.06.2010 ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-5 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Samandrag Fylkeskommunen

Detaljer

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Fylkesrådmannen la i møte den fram sak om Endring av reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune. Fylkesrådmannen opplyste i møtet at

Detaljer

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning - perla ved Sognefjorden - Reglement for finansforvaltning Balestrand kommune Utkast av 12.08.2011 Balestrand kommunestyre xx.xx.xx REGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT)

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Kvam herad

Reglement for finansforvaltning Kvam herad Reglement for finansforvaltning Kvam herad Vedteke av heradsstyret den 09.11.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikta med reglementet... 3 1.2 Kven reglementet

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Volda Kommune Årsmelding 2013

Volda Kommune Årsmelding 2013 Volda Kommune Årsmelding 2013 Innhold 1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR... 3 2 VURDERING AV VOLDA KOMMUNE SIN ØKONOMISKE SITUASJON... 5 2.1 RESULTAT 2013... 5 2.2 FRIE INNTEKTER... 8 2.3 GENERELLE STATSTILSKOTT...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03.

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 24.03.2009 ELEV-PC 2009 SAMANDRAG Innføring

Detaljer

Finansreglement. Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15

Finansreglement. Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15 Finansreglement Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15 INNHOLD 1 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGAR FOR FINANSFORVALTNINGA... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Målsettingar... 3 1.3 Rammer for reglementet...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning

MELAND KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning MELAND KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedteke i kommunestyret 06.05.2015, sak 38/2015 Innhold 1 Finansreglementet sitt virkeområde og formål... 2 2 Heimel og tidsrom... 2 2.1 Heimel... 2 2.2 Tidsrom...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-15; Arbeidsdokument 3/11.

Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-15; Arbeidsdokument 3/11. Fylkesrådmannen Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 11/1456-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 16189/11 Dykkar ref. Dato

Detaljer