Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger"

Transkript

1 RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

2 RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31 KONSUMKREDITTER OG BETALINGSVANER I PRIVATE HUSHOLDNINGER Statstsk Sentralbyrå Oslo 1975

3

4 FORORD Undersøkelsen om konsumkredtter og betalngsvaner er utført etter oppdrag fra Norges Bank. Konsulent Odd Skarstad har ledet arbedet med undersøkelsen. Statstsk Sentralbyrå, Oslo, 18. februar 1975 Petter Jakob Bjerve Sverre Hove

5

6 INNHOLD Sde Over 7 I. Formålet med undersøkelsen II. Utvalget III. Merknader tl enkelte kjennetegn IV. Klder tl fel og uskkerhet Tabel 1 regster 12 Vedlegg 1. Intervjuskjema 2. Publkasjoner sendt ut fra Statstsk Sentralbyrå sden 1. januar Utvalgte publkasjoner seren Statstsk Sentralbyrås håndbøker 4. Publkasjoner seren Rapport fra Kontoret for ntervjuundersøkelser Standardtegn 0 Mndre enn en halv av den brukte enhet : Tall kan kke offentlggjøres. Tall kan kke forekomme - Null

7

8 7 OVERSIKT. Formålet med undersøkelsen Formalet med undersokelsen er å kaste lys over betalngsvaner og konsumkredtter blant personer prvate husholdnnger. De vanlgste utbetalngsformer for lonn og pensjon og oppgjorsformer for selvstendg nærngsdrvende er sokt kartlagt. Vdere har en regstrert bruk av sjekker og beholdnnger av sedler og mynt for prvate, lopende utbetalnger. En har også regstrert vktgste betalngsmåter for en del prvate forbruksutgfter. Endelg har en for vsse former for konsumgjeld kartlagt månedlge belop renter og avdrag, gjenstående gjeldsbelop og vktgste formål med gjelden. II. Utvalget Utvalget av personer er trukket to trnn. Tl trekkngen på forste trnn ble landet utenom Oslo forst nndelt 1501 prmærområder, som deretter blr gruppert etter belggenhet og nærngsstruktur 46 strata. Fra hvert av de 6 strata Bergen og Trondhem er det trukket 3 utvalgsområder, mens det de andre 40 strata er trukket 6 utvalgsområder pr. stratum. Utvalget på annet trnn er trukket tlfeldg blant personer alderen år bosatt Oslo og de 258 utvalgsområdene utenom Oslo. I alt ble det trukket ut personer undersokelsen. Oppgavene tl undersøkelsen ble hentet nn tdsrommet jun III. Merknader tl enkelte kjennetegn Lønnsnntekt, nærngsnntekt, 2enson Personer med lonnsnntekt omfatter dem som oppgav at de hadde hatt lont arbed Dette gjelder uansett hvor kort td vedkommende hadde arbedd. Personer med lonnsnntekt omfatter derfor flere enn det en vanlgvs forstår med "lønnstakere". Personer med nærngsnntekt er personer som sa at de hadde hatt noe nærngsnntekt. Personer med pensjon omfatter alle som mottar noen form for pensjon. Det forekom selvsagt mange tlfelle av at en og samme person hadde mottatt flere former for nntekt. Dsse personer er derfor med tabeller over flere nntektstyper. Former for utbetalng, former for ougor "Former for utbetalng". For personer hvor utbetalngsformen varerer fra gang tl gang, menes den vanlgste utbetalngsform for lonn/pensjon. Tlsvarende gjelder oppgjør for selvstendg nærngsdrvende. Dsponerng av sekkdsponbel konto Med "kontantuttak bank" og "tallet på sjekker trukket bank" menes uttak ved besok banken. " sjekker trukket alt" omfatter både sjekker brukt ved besok banken og bruk av sjekker forretnnger m.v. "Sjekker kombnert med kontantuttak" er sjekker brukt forretnnger m.v. hvor sjekkens pålydende er mnst 10 kroner mer enn det belop som betales. Beholdnng av sedler og mynt for løpende bruk "Beholdnng av sedler og mynt for lopende bruk" omfatter kke eventuelle "sparepenger".

9 8 III. Merknader tl enkelte kjennetegn (forts.) Betalnasformer for vsse utgfter Det ble undersøkelsen spurt om betalngsformer ved vsse utgfter. Det kan mange tlfelle varere fra gang tl gang hvem det er husholdnngen som foretar utbetalngene. Hver av de ntervjuede personer ble spurt om hvlken betalngsform vedkommende selv vanlgvs benyttet. Type_aeld oa vktgste formål med elden Månedlge utgfter tl renter og avdrag og gjenstående gjeldsbeløp er regstrert undersøkelsen. For hver gjeldstype kan det forekomme flere gjeldsposter (uten at dette er regstrert undersøkelsen). For hver gjeldstype er det spurt om vktgste formål. Spørsmålene om gjeld ble stlt tl den person som hadde gjelden stt navn. Dersom det kke var noen bestemt person som hadde gjelden stt navn, ble hovednntektstakeren betraktet som gjeldsnnehaver denne undersøkelsen. Grupperng av personer etter yrkesaktvtet oa nærna Gruppene "selvstendge" og "ansatte" omfatter personer som utførte nntektsgvende arbed av mnst én tmes varghet uken før ntervjuet ble foretatt. Tlsvarende gjelder for grupperng etter nærng. Personer som kke utførte nntektsgvende arbed av mnst én tmes varghet er gruppert som "kke yrkesaktve". Penger på sparekonto Personene undersøkelsen ble spurt om de hadde "mdler bank eller Postsparebanken utover det det som trengs for å dekke løpende utgfter". 46 prosent svarte "ja", 53 prosent "ne", mens 1 prosent var uoppgtt. Dsse opplysnnger er mdlertd kke nyttet tabellene. IV. Klder tl fel og uskkerhet 1. Samplng svarans En type uskkerhet ved de publserte tallene henger sammen med at resultatene fra et forholdsvs lte utvalg av personer nyttes tl å s noe om hele befolknngen. Som mål for denne type fel nyttes gjerne standardavvket. I og med at utvalget er trukket etter reglene for tlfeldge utvalg, er det mulg å estmere standardavvket. En har kke estmert standardavvket denne rapporten, men et anslag, S, på standardavvket for prosentandeler kan beregnes etter formelen: 5 = p(100-p) 1,5 n der p er den prosent anslaget skal beregnes for, og n er tallet på observasjoner. I tabellen nedenfor er S beregnet for forskjellge verder av p og n. Tabell A. Standardavvk prosent etter den enkle tlnærmngsmetoden spurte (n) Prosent standardavvket skal beregnes for (p) 10(90) 20(80) 30(70) 40(60) ,2 6,9 7,9 8,5 8, ,7 4,9 5,6 6,0 6, ,1 2,8 3,2 3,5 3, ,5 2,0 2,3 2,5 2, ,2 1,5 1,8 1,9 1, ,7 1,0 1,1 1,2 1,2

10 9 Av tabellene ser en at for undergrupper av materalet, der tallet på observasjoner er lte, vl uskkerheten bl stor. En br derfor være varsom med å trekke slutnnger for de grupper der tallet på spurte er lavest. 2. Frafall Av de personer som ble trukket ut tl undersokelsen, ble det oppnådd ntervju med Det er altså et frafall på 608 personer eller 23,9 prosent. 3. Målefel Beholdnng av sedler og mynt for 102ende bruk Personene som var med undersokelsen ble spurt om "beholdnng av sedler og mynt for lopende bruk". Beholdnngen ble regstrert på ntervjutdspunktet. En må regne med at beholdnng av sedler og mynt varerer en del over måneden. Dette kan medfore at oppgavene over beholdnngene kke gr et helt korrekt blde av den gjennomsnttlge beholdnng over måneden. Formal med elden UndersOkelsen tok skte på å regstrere bare konsumgjeld - herunder gjeld tl bolg og frtdshus. Gjeld forbndelse med nærngsdrft skulle dermot kke være med. V ser mdlertd kke bort fra at slk gjeld kan ha kommet med en del tlfelle. Utbetalnasmåte for pensjoner, lonn o a nærngsnntekt Ved regstrerng av utbetalngsmåte er det sklt mellom kontanter, sjekk, postgro osv. folge nstruksen skulle "kontanter" oppgs som utbetalngsmåte bare ved "utbetalng form av sedler og mynt" eller "bruk av postanvsnng". En kan kke se bort fra den felklde at "kontanter" kan ha bltt oppgtt som utbetalngsmåte også ved bruk av for eksempel postgro. Særlg den noe uventede hye andelen av personer som oppgr at de mottar pensjonen kontanter (27 prosent), kan tyde på dette.

11

12 11 TABELLER

13 12 TABELLREGISTER Sde Utbetalng av lonn og pensjon og oppgjor for nærngsnntekt 1. Andelen av personer med lonnsnntekt, nærngsnntekt og pensjonsnntekt forskjellge bostedsstrok. Prosent Andelen av personer med lonnsnntekt og nærngsnntekt nnen forskjellge nærnger. Prosent Personer med lonnsnntekt nnen forskjellge nærnger etter former for lonnsutbetalng. Prosent Personer med lonnsnntekt forskjellge bostedsstrok etter former for lonnsutbetalng. Prosent Personer med nærngsnntekt nnen forskjellge nærnger etter former for oppgjor. Prosent Personer med nærngsnntekt forskjellge bostedsstrok etter former for oppgjor. Prosent Personer med pensjon forskjellge bostedsstrok etter former for pensjonsutbetalng. Prosent 18 Bruk av sjekkdsponbel konto os lonnskonto Postsparebanken 8. Andelen av personer forskjellge grupper av yrkesaktvtet, som har sjekkdsponbel konto. Prosent Andelen av personer grupper for utdannng som har sjekkdsponbel konto. Prosent Andelen av personer grupper for bostedsstrok, som har sjekkdsponbel konto. Prosent Andelen av personer storrelsesgrupper for husholdnngen, som har sjekkdsponbel konto. Prosent Personer med sjekkdsponbel konto grupper for yrkesaktvtet, etter tallet på sjekker trukket månedlg. Prosent Personer med sjekkdsponbel konto grupper for utdannng, etter tallet på sjekker trukket månedlg. Prosent Personer med sjekkdsponbel konto grupper for bostedsstrok, etter tallet på sjekker trukket månedlg. Prosent Personer med sjekkdsponbel konto grupper for yrkesaktvtet, etter månedlg kontantuttak bank fra sjekkdsponbel konto. Prosent Personer med sjekkdsponbel konto grupper for utdannng, etter månedlg kontantuttak bank fra sjekkdsponbel konto. Prosent Personer med sjekkdsponbel konto grupper for bostedsstrok, etter månedlg kontantuttak bank fra sjekkdsponbel konto. Prosent Personer med sjekkdsponbel konto forskjellge storrelsesgrupper for husholdnngen, etter månedlg kontantuttak bank fra sjekkdsponbel konto. Prosent Personer med sjekkdsponbel konto grupper for yrkesaktvtet, etter tallet på sjekker trukket månedlg bank. Prosent Personer med sjekkdsponbel konto grupper for utdannng, etter tallet på sjekker trukket månedlg bank. Prosent Personer med sjekkdsponbel konto grupper for bostedsstrok, etter tallet på sjekker trukket månedlg bank. Prosent Personer med sjekkdsponbel konto forskjellge storrelsesgrupper for husholdnngen, etter tallet på sjekker trukket månedlg bank. Prosent Personer med sjekkdsponbel konto grupper for yrkesaktvtet, etter tallet på sjekker kombnert med kontantuttak trukket månedlg forretnnger o.l. Prosent Personer med sjekkdsponbel konto grupper for utdannng, etter tallet på sjekker kombnert med kontantuttak trukket månedlg forretnnger m.v. Prosent Personer med sjekkdsponbel konto grupper for bostedsstrok, etter tallet på sjekker kombnert med kontantuttak trukket månedlg forretnnger m.v. Prosent Personer med sjekkdsponbel konto grupper for yrkesaktvtet, etter tallet på sjekker pålydende under kr. 100,- trukket månedlg. Prosent 22

14 13 Sde Bruk av sjekkdsponbel konto og lønnskonto Postsparebanken (forts.) 27. Personer med sjekkdsponbel konto grupper for utdannng, etter tallet på sjekker pålydende under kr. 100,- trukket månedlg. Prosent Personer med sjekkdsponbel konto forskjellge størrelsesgrupper for husholdnngen, etter tallet på sjekker pålydende under kr. 100,- trukket månedlg. Prosent Personer med lønnskonto Postsparebanken, etter tallet på kontantkort trukket månedlg på kontoen. Prosent Personer med lønnskonto Postsparebanken, etter tallet på kontantkort pålydende under kr. 100,- trukket månedlg på kontoen. Prosent Personer med lønnskonto Postsparebanken, etter månedlg beløp tatt ut av kontoen. Prosent 24 Beholdnng av sedler og mynt for løpende bruk 32. Personer grupper for yrkesaktvtet, etter beholdnng av sedler og mynt for løpende bruk. Prosent 33. Personer forskjellge nærnger, etter beholdnng av sedler og mynt for løpende bruk. Prosent 34. Personer grupper for utdannng etter beholdnng av sedler og mynt for løpende bruk. Prosent 35. Personer grupper for bostedsstrok, etter beholdnng av sedler og mynt for løpende bruk. Prosent 36. Personer forskjellge størrelsesgrupper for husholdnngen, etter beholdnng av sedler og mynt for løpende bruk. Prosent Valg av betalngsmåte ved vsse utgfter 37. Vsse utgfter etter vanlgste betalngsmåte. Prosent Personer etter hvem som valgte betalngsmåten for vsse utgfter. Prosent Oppgjørstlfeller ved betalng av huslee, elektrstet og avsabonnement grupper for betalngsmåter, etter hvem som har valgt betalngsmåten. Prosent 26 Gjeld etter formål og type gjeld 40. Gjennomsnttlg månedlg utgft tl renter, avdrag og omkostnnger av gjeld for alle personer, etter type gjeld og vktgste formål med gjelden. Kroner 41. Gjennomsnttlg gjenstående gjeldsbeløp for alle personer, etter type gjeld og vktgste formål med gjelden. Kroner 42. Andelen av alle personer som har forskjellge typer gjeld for forskjellge formål. Prosent 43. Gjennomsnttlg månedlg utgft tl renter, avdrag og omkostnnger for personer med forskjellge typer gjeld, etter vktgste formål med gjelden.. Kroner 44. Gjennomsnttlg gjenstående gjeldsbeløp for personer med forskjellge typer gjeld, etter vktgste formål med gjelden. Kroner Gjeld etter vsse bakgrunnskennetean ved personen og type sjeld 45. Gjennomsnttlg månedlg utgft tl renter, avdrag og omkostnnger av gjeld på transportmdler, møbler m.v., bolg og frtdshus for alle personer grupper for yrkesaktvtet/ utdannng/bostedsstrok/nærng/tallet på personer husholdnngen/alder, etter type gjeld. Kroner 46. Gjennomsnttlg gjenstående gjeldsbeløp på transportmdler, møbler m.v., bolg og frtdshus for alle personer grupper for yrkesaktvtet/utdannng/bostedsstrok/nærng/tallet på personer husholdnngen/alder, etter type gjeld. Kroner 30 31

15 14 Sde Gjeld etter vsse bakgrunnskjennetep vedpersonen o,g type ajeld (forts.) 47. Andelen av personer med forskjellge typer gjeld på transportmdler, mobler m.v., bolg og frtdshus grupper for yrkesaktvtet/utdannng/bostedsstrok/nærng/tallet på personer husholdnngen/alder. Prosent 48. Gjennomsnttlg månedlg utgft tl renter, avdrag og omkostnnger av forskjellge typer gjeld på transportmdler, mobler m.v., bolg og frtdshus for personer med slk gjeld grupper for yrkesaktvtet/utdannng/bostedsstr0k/nærng/tallet på personer husholdnngen/alder. Kroner Gjennomsnttlg gjenstående gjeldsbelop av forskjellge gjeldstyper på transportmdler, mobler m.v., bolg og frtdshus for personer med slk gjeld grupper for yrkesaktvtet/utdannng/bostedsstrok/nærng/tallet på personer husholdnngen/alder. Kroner 34 32

16 Tabell 1. Andelen av personer med lønnsnntekt, nærngsnntekt og pensjonsnntekt forskjellge bostedsstrok. Prosent 15 Bostedsstrøk Oslo, Bergen Andre tettbygde og Trondhem strøk Spredtbygde I alt strøk Personer med: 1) lønnsnntekt nærngsnntekt pensjonsnntekt personer med: lønnsnntekt nærngsnntekt pensjonsnntekt ) En del personer mottar flere former for nntekt. Tabell 2. Andelen av personer med lønnsnntekt og nærngsnntekt nnen forskjellge nærnger. Prosent Jord- Berg- Byggebruk, verks- og skogt drft, anbruk, ndustr, leggsfske kraft- og vrkog vann- somfangst forsynng het Varehandel, hotellog restaurantvrksomhet Nærng Transport, Bank- og lag- fnansrng, vrksomhet, Offentlg, Ikke post eendoms- sosal yrkes- I alt og drft og og prvat aktv, tele- forretnngs- tjeneste- uoppkom- messg ytng gtt mun- tjenestekas- ytng oner Personer med: 1) lønnsnntekt nærngsnntekt personer med: lønnsnntekt nærngsnntekt ) En del personer mottar flere former for nntekt. Derfor kan summene overstge 100.

17 Tabell 3. Personer med lønnsnntekt nnen forskjellge nærnger etter former for lønnsutbetalng. Prosent 16 Nærng Sedler og mynt Over lønns- Med konto sjekk forretnngsbank Former for lønnsutbetalng Over Over lønnskonto lønnskonto Post- sparebansparebanken Over Over post- bankgro gro Tallet PA Annen Uopp- I alt personer mate gtt som svarte Jordbruk, skogbruk, fske og fangst 39 Bergverksdrft, ndustr, kraftog vannforsynng 35 Bygge- og anleggsvrksomhet 32 Varehandel, hotell- og restaurantvrksomhet Transport, lagrng, post og telekommunkasjoner 36 Bank- og fnansvrksomhet, eendomsdrft og forretnngsmessg tjenesteytng 8 Offentlg, sosal og prvat tjenesteytng 22 Uoppgtt 57 Alle , Tabell 4. Personer med lønnsnntekt forskjellge bostedsstrøk etter former for lønnsutbetalng. Prosent Bostedsstrøk Sedler og mynt Over lønns- Med konto sjekk forretnngsbank Former for lønnsutbetalng Over Over lønnskonto lønnskonto Post- sparebansparebanken Over Over post- bankgro gro Tallet på Annen Uopp- I alt personer mate gtt som svarte Oslo, Bergen og Trondhem Andre tettbygde strøk Spredtbygde strøk Alle

18 17 Tabell 5. Personer med nærngsnntekt nnen forskjellge nærnger etter former for oppgjør. Prosent Nærng Former for oppgjør Over lønns- Over - Sedler Med konto lønns- Over Annen Uopp- I alt og mynt sjekk forretnngs- konto postgro måte gtt bank s arebank personer som svarte Jordbruk, skogbruk, fske og fangst... Bergverksdrft, ndustr, kraft- og vannforsynng Bygge- og anleggsvrksomhet Varehandel, hotellog restaurantvrksomhet Transport, lagrng, post og telekommunkasjoner Offentlg, sosal og prvat tjenesteytng Annet og uoppgtt Alle Tabell 6. Personer med nærngsnntekt forskjellge bostedsstrøk etter former for oppgjør. Prosent Bostedsstrøk Sedler og mynt Former for oppgjør Over lønns- Over Med konto lonnskonto sjekk forretnngsbank s arebank Over postgro Annen mate Uopp- I alt gtt personer som svarte Oslo, Bergen og Trondhem Andre tettbygde strøk Spredtbygde strøk Alle

19 Tabell 7. Personer med pensjon forskjellge bostedsstrek etter former for pensjonsutbetalng. Prosent 18 Bostedsstrek Former for utbetalng Over lenns- Over lenns- Over Over Sedler konto konto post- bankog mynt forretnngs- sparegro gro bank bank Annen Uopp- I alt måte gtt personer som svarte Oslo, Bergen og Trondhem 28 7 Andre tettbygde strek 22 3 Spredtbygde strek 31 1 Alle Tabell 8. Andelen av personer forskjellge grupper av yrkesaktvtet, som har sjekkdsponbel konto. Prosent Yrkesaktvtet Selv- Skoleelever, Pensjonster, Husarbed Annet og I alt Ansatte stendge studenter trygdede m.v. hjemme uoppgtt Andel personer som svarte Tabell 9. Andelen av personer grupper for utdannng, som har sjekkdsponbel konto. Prosent Folkeskole Utdannng Annen utdannng Gymnaspå ungdoms- nvå skolenvå Unverstets- I alt og hegskole- Uoppgtt nvå Andel personer som svarte Tabell 10. Andelen av personer grupper for bostedsstrek, som har sjekkdsponbel konto. Prosent Bostedsstrek Oslo, Bergen Andre tettbygde Spredtbygde I alt o Trondhem strek strek Andel personer som svarte

20 19 Tabell 11. Andelen av personer størrelsesgrupper for husholdnngen, som har sjekkdsponbel konto. Prosent Tallet ersoner husholdnn en 1 person 2-3 personer 4-5 personer 6 personer o flere I alt Andel personer som svarte Tabell 12. Personer med sjekkdsponbel konto grupper for yrkesaktvtet, etter tallet på sjekker trukket månedlg. Prosent Yrkesaktvtet Tallet å sekker flere... Uoppgtt I alt personer som svarte Selvstendge Ansatte Husarbed hjemme Annet og uoppgtt Alle Tabell 13. Personer med sjekkdsponbel konto grupper for utdannng, etter tallet på sjekker trukket månedlg. Prosent Utdannng sjekker og flere Uoppgtt I alt personer som svarte Folkeskole Annen utdannng på ungdomsskolenvå Gymnasnvå Unverstets- og høgskolenvå Uoppgtt Alle Tabell 14. Personer med sjekkdsponbel konto grupper for bostedsstrok, etter tallet på sjekker trukket månedlg. Prosent Bostedsstrøk sjekker og flere Uoppgtt I alt personer som svarte Oslo, Bergen og Trondhem Andre tettbygde strøk Spredtbygde strøk Alle

21 20 Tabell 15. Personer med sjekkdsponbel konto grupper for yrkesaktvtet etter månedlg kontantuttak bank fra sjekkdsponbel konto. Prosent Yrkesaktvtet Under kr. 200 Kontantuttak Kr Kr Kr Kr o over Uoppgtt 1 alt personer som svarte Selvstendge Ansatte Husarbed hjemme Annet og uoppgtt Alle Tabell 16. Personer med sjekkdsponbel konto grupper for utdannng, etter månedlg kontantuttak bank fra sjekkdsponbel konto. Prosent Kontantuttak Utdannng Under Kr Kr Kr Kr Uopp- I alt personer kr og over gtt som svarte Folkeskole Annen utdannng på ungdomskolenvå Gymnasnvå Unverstets- og høgskolenvå Uoppgtt Alle Tabell 17. Personer med sjekkdsponbel konto grupper for bostedsstrok, etter månedlg kontantuttak bank fra sjekkdsponbel konto. Prosent Bostedsstrøk Kontantuttak Under Kr Kr Kr Kr Uopp- I alt personer kr og over gtt som svarte Oslo, Bergen og Trondhem Andre tettbygde strøk Spredtbygde strøk Alle Tabell 18. Personer med sjekkdsponbel konto forskjellge størrelsesgrupper for husholdnngen, etter månedlg kontantuttak bank fra sjekkdsponbel konto. Prosent personer husholdnngen Under kr. 200 Kontantuttak Kr Kr Kr Kr og over Uoppgtt I alt personer som svarte 1 person personer ft ' 6 personer og flere Alle

22 21 Tabell 19. Personer med sjekkdsponbel konto grupper for yrkesaktvtet, etter tallet på sjekker trukket månedlg bank. Prosent Yrkesaktvtet sjekker 0 11 og flere Uopptt I alt personer som svarte Selvstendge Ansatte Husarbed hjemme Annet og uoppgtt Alle Tabell 20. Personer med sjekkdsponbel konto grupper for utdannng, etter tallet på sjekker trukket månedlg bank. Prosent Utdannng sjekker og flere Uoppgtt I alt personer som svarte Folkeskole Annen utdannng på ungdomsskolenvå Gymnasnvå Unverstets- og hogskolenvå Uoppgtt Alle Tabell 21. Personer med sjekkdsponbel konto grupper for bostedsstrok, etter tallet på sjekker trukket månedlg bank. Prosent BostedsstrOk Tallet,på sjekker og flere Uoppgtt I alt personer som svarte Oslo, Bergen og.trondhem Andre tettbygde strok Spredtbygde strok Alle Tabell 22. Personer med sjekkdsponbel konto forskjellge storrelsesgrupper for husholdnngen, etter tallet på sjekker trukket månedlg bank. Prosent personer husholdnngen sjekker 11 og flere Uopp- I alt gtt personer som svarte 1 person personer personer og flere Alle O roo

23 Tabell 23. Personer med sjekkdsponbel konto grupper for yrkesaktvtet, etter tallet på sjekker kombnert med kontantuttak trukket månedlg forretnnger o.l. Prosent 22 I alt personer som svarte Selvstendge 52 Ansatte 39 Husarbed hjemme 24 Annet og uoppgtt 50 Alle Tabell 24. Personer med sjekkdsponbel konto grupper for utdannng, etter tallet på sjekker kombnert med kontantuttak trukket månedlg forretnnger m.v. Prosent Utdannng Folkeskole Annen utdannng på ungdomsskolenvå Gymnasnvå Unverstets- og høgskolenvå Uoppgtt Alle sjekker kombnert med kontantuttak Yrkesaktvtet 11 og Uopptt o flere Tallet å sekker kombnert med kontantuttak 11 og Uoppgtt flere I alt personer som svarte Tabell 25. Personer med sjekkdsponbel konto grupper for bostedsstrok, etter tallet på sjekker kombnert med kontantuttak trukket månedlg forretnnger m.v. Prosent Bostedsstrøk sjekker kombnert med kontantuttak 11 og Uopp- I alt personer flere ttt som svarte Oslo, Bergen og Trondhem Andre tettbygde strøk Spredtbygde strøk Alle Tabell 26. Personer med sjekkdsponbel konto grupper for yrkesaktvtet, etter tallet på sjekker pålydende under kr. 100,- trukket månedlg. Prosent Yrkesaktvtet 0 sjekker under kr. 100,- 11 og flere Uopptt I alt personer som svarte Selvstendge Ansatte Husarbed hjemme Annet og uoppgtt Alle

24 Tabell 27. Personer med sjekkdsponbel konto grupper for utdannng, etter tallet på sjekker pålydende under kr. 100,- trukket månedlg. Prosent 23 Utdannng sjekker under kr. 100,- 11 og flere Uoppgtt I alt personer som svarte Folkeskole Annen utdannng på ungdomsskolenvå Gymnasnvå Unverstets- og høgskolenvå Uoppgtt Alle Tabell 28. Personer med sjekkdsponbel konto forskjellge størrelsesgrupper for husholdnngen, etter tallet på sjekker pålydende under kr. 100,- trukket månedlg. Prosent personer husholdnngen sjekker under kr. 100,- 11 og flere Uoppgtt I alt personer som svarte 1 person 2-3 personer personer og flere Alle Tabell 29. Personer med lønnskonto Postsparebanken, etter tallet på kontantkort trukket månedlg på kontoen. Prosent Tallet å kontantkort og I alt personer flere som svarte Alle personer Tabell 30. Personer med lønnskonto Postsparebanken, etter tallet på kontantkort pålydende under kr. 100,- trukket månedlg på kontoen. Prosent kontantkort 4 og flere I alt personer som svarte Alle personer

25 Tabell 31. Personer med lonnskonto Postsparebanken, etter månedlg belop tatt ut av kontoen. Prosent 24 Under kr. 200 Kr Månedl Kr belo Kr Kr Uoppog over gtt I alt personer som svarte Alle personer Tabell 32. Personer grupper for yrkesaktvtet, etter beholdnng av sedler og mynt for lopende bruk. Prosent Uoppgtt Yrkesaktvtet Under kr. 50 Kr Kr Beholdnn av sedler og m n Kr. Kr Kr Kr og over 1 alt personer som svarte Selvstendge. 5 Ansatte 16 Skoleelever, studenter 49 Pensjonster, trygdede m.v. 7 Husarbed hjemme 23 Annet 24 Uoppgtt 31 Alle Tabell 33. Personer forskjellge nærnger, etter beholdnng av sedler og mynt for lopende bruk. Prosent Nærng Beholdnng av sedler og mynt Under Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. kr Kr Uopp- I alt personer og over gtt som svarte Jordbruk, skogbruk, fske og fangst Bergverksdrft, ndustr, kraftog vannforsynng Bygge- og anleggsvrksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvrksomhet Transport, lagrng, post og telekommunkasjoner Bank- og fnansvrksomhet, eendomsdrft og forretnngsmessg tjenesteytng Offentlg, sosal og prvat tjenesteytng Ikke yrkesaktv, uoppgtt Alle

26 Tabell 34. Personer grupper for utdannng, etter beholdnng av sedler og mynt for lepende bruk. Prosent 25 Utdannng Beholdnng av sedler og m nt Under - Kr. Kr.' - Kr.' k, Kr. Kr Uopp- I alt personer kr og over tt som svarte Folkeskole Annen utdannng på ungdomsskolenvå Gymnasnvå Unverstets- og hegskolenvå Uoppgtt Alle Tabell 35. Personer grupper for bostedsstrek, etter beholdnng av sedler og mynt for lepende bruk. Prosent Bostedsstrek Under kr. 50 Kr, Beholdnng av sedler og mynt Kr Kr Kr. Kr. Kr Uopp og over gtt alt personer som svarte Oslo, Bergen og Trondhem Andre tettbygde strek Spredtbygde strek Alle Tabell 36. Personer forskjellge sterrelsesgrupper for husholdnngen, etter beholdnng av sedler og mynt for lepende bruk. Prosent personer husholdnngen Under kr. 50 Kr Beholdnng av sedler og mynt Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Uopp- I alt personer og over gtt som svarte 1 person personer ,, personer og flere Alle

27 26 Tabell 37. Vsse utgfter etter vanlgste betalngsmåte. Prosent Utgft Betalnssmåte Ikke hatt Sedler Kjøpt Faste Post- Bank- Sjekk på opput- ggro gro ft mynt bok drag Kjøpekort/ kredttkort Uopp- Annet gtt I alt personer som svarte Huslee Elektrsk strøm Avsabonnement _ 0 _ Renter og avdrag på bolglån bank eller Postsparebanken Renter og avdrag på andre lån enn bolglån bank eller Postsparebanken Matvarer Bensn Blreparasjoner Større klesartkler Møbler Elektrske husholdnngsartkler Tabell 38. Personer etter hvem som valgte betalngsmåten for vsse utgfter. Prosent Utgft Val av betalngsmåte Ikke Leer/ Utleer/ hatt kjøper selger ut ft har val t har val :t Uopp- I alt personer gtt som svarte Huslee Elektrsk strøm Avsabonnement Tabell 39. Oppgjørstlfeller ved betalng av huslee, elektrstet og avsabonnement grupper for betalngsmåter, etter hvem som har valgt betalngsmåten. Prosent Betalngsmåte Valg av betalngsmåte Leer/ Utleer"- kj øper selger har val4t har valgt Uopp - gtt I alt oppgjørstlfeller Sedler og mynt Postgro Bankgro Sjekk Kjøpt på bok. Faste oppdrag Kjøpekort/kredttkort Annet Uoppgtt I alt

28 Tabell 40. Gjennomsnttlg månedlg utgft tl renter, avdrag og omkostnnger av gjeld for alle personer, etter type gjeld og vktgste formål med gjelden. Kroner 27 Vktgste formal med gjelden Av- Kjøpebetal- kort/ ngs- kredttgjeld kort Gjeld På bok Type gjeld Sparelån bank eller Postsparebanken Pantelån bank eller Postsparebanken Lønnskontolån bank eller Postsparebanken Andre lån bank eller Postsparebanken I alt Prvate transportmdler 12,20 0,20 0,40 1,00 Prvat personbl 10,70-0,20 0,30 1,00 Andre prvate transportmdler 1,60 0,10 Møbler m v 8,00 1,20 0,10 0,30 0,40 Møbler og nnrednng 4,00 0,70 0,10 0,30 0,20 Elektrske husholdnngsartkler, rado, fjernsyn, stereoanlegg 4,00 0,50 0,20 Prvate transportmdler og møbler m.v. alt 20, O 30 0,70 1,40 Bolg og frtdshus 4,40 1,60 1,60 Bolg 4,40 1,50 1,50 Frtdshus 0,10 0,10 Annet 2,00 3,10 10,00 0,50 1,30 Uoppgtt 17,00 0,80 4,20 0,60 I alt 43,70 5,10 14, ,80 3,00 2,20 0,80 0,10 0,10 3,10 99,90 97,40 2,50 5,60 13,00 121,70 6,20 23,10 5,20 19,60 1,00 3,50 0,50 10,50 0,50 5,60 4,90 6,70 33,60 38,30 145,60 37,30 142,10 1,00 3,50 9,00 31,50 9,60 45,50 63,70 256,20 Tabell 41. Gjennomsnttlg gjenstående gjeldsbeløp for alle personer, etter type gjeld og vktgste formål med gjelden. Kroner Vktgste formal med gjelden Av- Kjøpebetal- kort/ ngs- kredttgjeld kort Type gjeld Spare- Sparelån Gjeld bank Pa eller bok Postsparebanken Lønnskontolån bank eller Postsparebanken Pante- Andre lån lån bank bank eller eller Post- Postspare- sparebanken banken I alt 6,80 79,40 Prvate transportmdler 190,10-0,20 14,50 135,80 Prvat personbl 156,70-0,20 3,70 14,50 61,10 89,30 Andre prvate transportmdler 33, ,10 18,30 46,50 Møbler m v 64,10 7,70 0,50 6,10 1,30 0,60 14,80 Møbler og nnrednng 32,70 3,10 0,50 6,10 1,30 0,60 6,60 Elektrske husholdnngsartkler, rado, fjernsyn, stereoanlegg ,60 - Prvate transportmdler og møbler m.v. alt 254,20 7,70 0, ,20 44,10 12,90 15,80 80,00 150,60 522,20 59,10 Bolg og frtdshus 144,50 56, , ,50 Bolg 144,50 46,70 55, , ,70 12,40 Frtdshus 1,50 59,40 12,80 Annet 19,00 14,30 6,00 4,00 15,00 263,00 494,80 Uoppgtt 59,40 3,90 1,30 6, ,30 143,80 I alt ,90 7,90 427,00 325,50 101,50 95,20 51, , ,90 86,10 816, ,40 76,00 94, , , ,80

29 Tabell 42. Andelen av alle personer som har forskjellge typer gjeld for forskjellge formål. Prosent 28 Vktgste formal med gjelden Av- Kjøpebetal- kort/ ngs- kredttgjeld kort Tue gjeld Sparelån Gjeld bank på eller bok Postsparebanken Lønnskontolån bank eller Pcastsparebanken Pante- Andre lån lån bank bank eller eller Post- Postspare- sparebanken banken Prvate transportmdler Prvat personbl Andre prvate transportmdler 1 _ Møbler m v Møbler og nnrednng Elektrske husholdnngsartkler, rado, fjernsyn, stereoanlegg _ Prvate transportmdler og møbler m.v. alt 1 2 Bolg og frtdshus Bolg Frtdshus Annet Uoppgtt I alt personer med forskjellge t er. eld Tabell 43. Gjennomsnttlg månedlg utgft tl renter, avdrag og omkostnnger for personer med forskjellge typer gjeld, etter vktgste formal med gjelden. Kroner Vktgste formal med gjelden Av- Kjøpebetal- kort/ ngs- kredttgjeld kort Type gjeld Sparelån Gjeld bank pa eller bok Post- sparebanken Lønnskontolån bank eller Postsparebanken Pantelån bank eller Postsparebanken Andre lån bank eller Postsparebanken Prvate transportmdler 124,30-8,30 43,30 50,30 12,40 60,60 Prvat personbl 108,30 8,30 33,80 50,30 8,90 51,90 Andre prvate transportmdler 16, ,50 3,50 8,70 Møbler m v 80,00 40,90 6,90 27,50 8,20 0,50 5,60 Møbler og nnrednng 39,90 23,10 6,90 27,50 8,20 0,50 5,10 Elektrske husholdnngsartkler, rado, fjernsyn, stereoanlegg ,10 17,80-0,50 Prvate transportmdler og møbler m.v. alt ,20 70,80 58,50 12,90 66,20 Bolg og frtdshus 45, ,90 80,80 398,00 381,30 Bolg 45, ,40 74,40 383,60 371,40 Frtdshus ,50 6,40 14,40 9,90 Annet 21,00 102,30 422,00 37,50 64,30 31,50 82,30 Uoppgtt 174,10 29,50 147,20-28,90 67,80 95,60 I alt 444, I 584,50 246,10 232,60 510,20 625,40 personer med forskjellge typer gjeld

30 29 Tabell 44. Gjennomsnttlg gjenstående gjeldsbelop for personer med forskjellge typer gjeld, etter vktgste formal med gjelden. Kroner Vktgste formal med gjelden Av- KjOpebetal- kort/ ngs- kredttgjeld kort Type gjeld LOnnskontolån bank eller Postsparebanken Sparelån Gjeld bank Ph eller bok Postsparebanken Pantelån bank eller Postsparebanken Andre lån bank eller Postsparebanken Prvate transportmdler 1 961,40 8,30 662,50 721,00 448, ,40 Prvat personbl 1 616,70 8,30 362,50 721,00 345,30 888,30 Andre prvate transportmdler 344, ,00-103,50 462,10 MObler m.v ,10 272,40 27,80 590,00 66,70 3,50 147,70 MObler og nnrednng 337,40 110,00 27,80 590,00 66,70 3,50 65,60 Elektrske husholdnngsartkler, rado, fjernsyn, stereoanlegg 324,70 162,40-82,10 Prvate transportmdler og mobler m.v. alt 2623,50 272,40 36, ,5 787,70 452, ,10 Bolg og frtdshus , , , , ,60 Bolg , , , , ,90 Frtdshus ,00 76,90 336,00 127,70 Annet 196,10 504,40 321,40 390,00 747, , ,40 Uoppgtt ,50 136,40 70,80-339, , ,80 1 alt 4 923,50 913,10 428, , , , ,80 personer med forskjellge typer gjeld

31 30 Tabell 45. Gjennomsnttlg månedlg utgft tl renter, avdrag og omkostnnger av gjeld på, transportmdler, mobler m.v., bolg og frtdshus for alle personer grupper for yresaktvtet/ utdannng/bostedsstrok/nærng/tallet på personer husholdnngen/alder, etter type gjeld. Kroner Av- KjOpebetal- kort/ ngs- kredtt gjeld kort Type gjeld Sparelån Gjeld bank på eller bok Postsparebanken LOnnskontolån bank eller Postsparebanken Pante- Andre lån lån bank bank I alt eller eller Post- Postspare- sparebanken banken Tallet på personer som svarte Yrkesaktvtet Selvstendge Ansatte Skoleelever, studenter Pensjonster, trygdede m.v. Husarbed hjemme Annet og uoppgtt Utdannng Folkeskole Annen utdannng på ungdomsskolenvå Gymnasnvå Unverstets- og hogskolenvå Uoppgtt BostedsstrOk Oslo, Bergen og Trondhem... Andre tettbygde strok... Spredtbygde str0k...,... Nærng Jordbruk, skogbruk, fske og fangst Bergverksdrft, ndustr, kraft- og vannforsynng Bygge- og anleggsvrksomhet. Varehandel, hotell- og restaurantvrksomhet Transport, lagrng, post og telekommunkasjoner Bank- og fnansvrksomhet, eendomsdrft og forretnngsmessg tjenesteytng Offentlg, sosal og prvat tjenesteytng Ikke yrkesaktv, uoppgtt personer husholdnngen 1 person 2-3 personer personer og flere 30,80 3,70 12,00 5,40 1,80 182,40 114,30 350, ,60 6,60 19,00 3,30 9,00 185,30 99,00 394, , ,10 7, ,80 6,20 8,60 2,40-46,90 8,20 72, ,00 2,20 6, ,10 2,20 34, ,40 6,00 20,30 6,10-52,90 15,80 114, ,10 5,00 13,90 2,20 4,00 124,80 36,90 236, ,80 3,70 3,90 3,50 21,80 55,50 111, ,70 5,00 22,90 7,70 3,90 176,40 147,40 394, ,50 7,70 28,60 4,80 15,00 220,80 116,30 456, ,10 6,50 3,90 8,50 50,20 70,30 181, ,10 13,80 15,50 3,50 12,20 89,70 93,10 347, ,20 4,60 15,20 3,40 3,90 109,80 64,50 236, ,90 1,90 13,30 2,10 2,60 146,30 50,70 238, ,20 0,70 15,70 3,20 2,10 73,6 0 16,70 150, ,10 4,30 12,60 2,80 7,10 175,30 93, ,10 0,70 28,20 3,80 6,20 297,50 159,90 560, ,30 7,10 24,10 4,60 5,70 166,70 144,70 403, ,90 7,30 14,30 1,70 8,80 70,20 133,20 255, ,60 17,90 26,90 13,30 13,90 221,50 115,90 501, ,50 9,40 13,50 2,60 11,60 226,70 64,60 352, ,40 3,50 9,70 1,80 26,10 6,60 56, ,50 6,40 8,20 1,70 6,80 32,20 113,40 184, ,30 4,60 7,90 3,00 3,90 95,90 51,70 194, ,90 6,00 23,40 3,20 6,00 192,00 58,60 361, ,00 0,80 21,40 1,60 1,60 52,10 101,30 220, Alder år " " " Alle 92,90 4,30 12,70 2,40 5,60 29,20 80,00 226, ,40 7,50 24,70 3,10 8,80 205,90 73,70 371, ,20 3,00 6,50 3,40 1,20 126,00 58,70 214, ,60 4,30 6, ,30 5,40 48, ,70 5,10 14,50 2,80 4,80 121, ,

32 31 Tabell 46. Gjennomsnttlg gjenstående gjeldsbeløp p( 5; transportmdler, møbler m.v., bolg og frtdshus for alle personer grupper for yrkesaktvtet/utdannng/bostedsstrok/nærng/tallet på personer husholdnngen/alder, etter type gjeld. Kroner Yrkesaktvtet Selvstendge. Ansatte Skoleelever, studenter..... Pensjonster, trygdede m.v. Husarbed hjemme.. Annet og uoppgtt. Utdannng Folkeskole Annen utdannng på ungdomsskolenvå. Gymnasnvå... Unverstets- og høgskolenvå... Uoppgtt... Bostedsstrøk Oslo, Bergen og Trondhem... Andre tettbygde strøk Spredtbygde strøk Nærng Jordbruk, skogbruk, fske og fangst. Bergverksdrft, ndustr, kraft- og vannforsynng... Bygge- og anleggsvrksomhet Varehandel, hotellog restaurantvrksomhet Transport, lagrng, post og telekommunkasjoner. Bank- og fnansvrksomhet, eendomsdrft og forretnngsmessg tjenesteytng Offentlg, sosal og prvat tjenesteytng Ikke yrkesaktv, uoppgtt Tallet personer.2..--, husholdnngen 1 person personer ,,... 6 personer og flere Alder år " O 00. I ,, I alt Av- Kjøpebetal- kort/ ngs- kredttgjeld kort Typjeld Sparelån Gjeld bank på eller bok Postsparebanken Lønnskontolån bank eller Postsparebanken Pante- Andre lån lån bank bank eller eller Post- Postspare- sparebanken banken I alt Tallet pa personer som svarte 517,30 22,20 4,80 71,00 6, , , , ,90 34,50 10,10 112,70 181, , , , ,80-111, , , ,70 9,50 3,80 26, ,40 366, , ,60 16,90 3,40 868,30 235, , ,20 23,60 15,70 112, ,70 818, , ,10 25,40 6,80 69,10 110, , , , ,10 24,40 7,50 44, ,50 437, , ,00 22,20 7,90 151,60 36, , , , ,20 42,50 22,60 165,40 195, , , , ,30 24,70 1,50-93, , , , ,00 54,70 6,80 37,40 148, , , , ,10 30,20 8,10 87,90 123, , , , ,20 9,90 8,30 80,40 44, , , , ,30 7,10 12,50 38,20 7, , , , ,70 32,70 5,50 41,00 326, , , , ,30 2,60 7,30 273,50 73, , , , ,20 33,10 16,40 130,80 112, , , , ,80 43,80 3,10 53,60 30, , , , ,00 135,90 26,90 615,40 50, , , , ,10 33,70 6,10 58,90 154, , , , ,70 16,40 6,20 30, ,70 562, , ,80 18,50 5,20 85,90 60, , , , ,50 26,10 4,80 75,40 122, , , , ,30 31,80 11,80 45,10 79, , , , ,00 2,40 13,90 238,10 23, , , , ,50 40,00 13,40 65,20 44, , , , ,40 32,20 9,80 89,60 221, , , , ,00 14,00 3,30 89,10 16, , , , , ,80 14, ,90 173, , ,10 25, ,00 ) 4, , , ,

33 32 Tabell 47. Andelen av personer med forskjellge typer gjeld på transportmdler, mobler m.v., bolg og frtdshus grupper for yrkesaktvtet/utdannng/bostedsstrok/nærng/tallet på personer husholdnngen/alder. Prosent Av- KjOpebetal- kort/ ngs- Kredttgjeld kot Type gjeld Sparelån Gjeld bank på eller bok Postsparebanken LOnnskontolån bank eller Postsparebanken Pantelån bank eller Postsparebanken Andre Tallet lån på bank pereller soner Post- som spare- svarte banken Yrkesaktvtet Selvstendge Ansatte Skoleelever, studenter Pensjonster, trygdede m.v Husarbed hjemme Annet og uoppgtt Utdannng Folkeskole Annen utdannng på ungdomsskolenvå Gymnasnvå Unverstets- og hogskolenvå Uoppgtt BostedsstrOk Oslo, Bergen og Trondhem Andre tettbygde str0k Spredtbygde strøk Nærng Jordbruk, skogbruk, fske og fangst Bergverksdrft, ndustr, kraft- og vannforsynng Bygge- og anleggsvrksomhet 2, Varehandel, hotell- og restaurantvrksomhet Transport, lagrng, post og telekommunkasjoner Bank- og fnansvrksomhet, eendomsdrft og forretnngsmessg tjenesteytng Offentlg, sosal og prvat tjenesteytng Ikke yrkesaktv,, uoppgtt personer husholdnngen 1 person personer " personer og flere Alder år * OOOOOOOO OOOOOOOO Ialt

34 33 Tabell 48. Gjennomsnttlg månedlg utgft tl renter, avdrag og omkostnnger av forskjellge typer gjeld på transportmdler, møbler m.v., bolg og frtdshus, for personer med slk gjeld grupper for yrkesaktvtet/utdannng/bostedsstrok/nærng/tallet på personer husholdnngen/alder. Kroner Type eld Gjeld pa bok Avbetalngsgjeld Kjøpekort/ Kredttkort Sparelån bank eller Postsparebanken Lønrtskontolån bank eller Postsparebanken Pantelån bank eller Postsparebanken Andre Ian bank eller Postsparebanken Yrkesaktvtet Selvstendge... Ansatte Skoleelever, studenter Pensjonster, trygdede m.v Husarbed hjemme... Annet og uoppgtt Utdannng Folkeskole Annen utdannng på ungdomsskolenvå Gymnasnvå Unverstets- og hogskolenvå Uoppgtt 395,40 312,50 433,30 303,30 300,00 614,40 769,10 507,00 180,30 557,70 225,40 230,80 548,60 681,60 87,70 52,90 83,00 300,00 900,00 250,00 234,60 216,50 209,70 109,80 700,00 188,20 112,70 208,40 145,70 700,00 264,50 389,10 350,10 566,30 170,80 607,80 207,50 269,20 362,20 412,00 264,80 147,90 275,00 324,30 319, ,10 211,40 147,00 700,00 350,00 125,60 154, ,10 603,40 256,30 760,00 180,00 221,00 772,80 454,90 405,00 250,00 151,00 217,30 322,10 541,00 Bostedsstrøk Oslo, Bergen og Trondhem Andre tettbygde strok... Spredtbygde strok Nærng Jordbruk, skogbruk, fske og fangst. Bergverksdrft, ndustr, kraft- og vannforsynng 0. Bygge- og anleggsvrksomhet... Varehandel, hotell- og restaurantvrksomhet... P * Transport, lagrng, post og elekommunkasjoner OOOOOOSMOS000400, 00 t Bank- og fnansvrksomhet, eendomsdrft og forretnngsmessg tj enesteytng... Offentlg, sosal og prvat tjenesteytng , OA Ikke yrkesaktv og uoppgtt Tallet =Lone husholdnngen 1 person... e personer a... a $ personer og flere... O000O0 Alder år , alt... **WO ,40 253,80 531,70 234,00 228,60 839,40 871,70 305,80 134,40 663,50 186,60 232,30 538,10 512,40 276,00 140,90 526,70 425,00 240,90 403,70 656,80 485,70 100,00 750,00 450,00 300,00 452,20 234, ,50 117,20 273,30 147,00 268,30 561,80 519,80 288,50 80,00 825,00 225,00 182,50 321,80 850,20 330,30 190,40 469, ,00 153,60 956, ,70 248,10 205, ,00 190,00 490,00 327,70 844,60 446,80 175,00 525,00 135,00 121, ,00 753,30 220,20 278,50 600,00 256,70 245,90 572,50 479,70 187,50 137,40 725,00 261,60 270,50 185,80 197,80 178,00 250,00 166,50 263,40 182, ,60 338,30 162,40 540,00 261,00 224,20 484,00 587,00 590,60 186,20 663,30 254,30 233,30 604,90 483,40 353,00 100,00 750,00 200,00 200,00 298,20 798,10 621,40 124,70 403,20 500,00 258,80 446,40 796,40 352,20 186,80 750,00 211,00 222,70 626,40 512,30 343,70 196,70 510,00 220,60 231,00 436,20 735, ,00 625,00 250,00 199,80 215,20 444,9 172,60 584, ,60 510,20 625,40

35 Tabell 49. Gjennomsnttlg gjenstående gjeldsbeløp av forskjellge gjeldstyper på transportmdler, møbler m.v., bolg og frtdshus for personer med gjeld grupper for yrkesaktvtet/ utdannng/bostedsstrok/nærng/tallet på personer husholdnngen/alder. Kroner 34 Type gjeld Lønns- Sparekontolån Av- Kjøpe- lån Gjeld bank betal- kort/ bank eller ngs- kredtt- PIeller bok Postgjeld kort Postsparesparebanken banken Pantelån bank eller Postsparebanken Andre lån bank eller Postsparebanken Yrkesaktvtet Selvstendge 6 645, ,00 266, , , , ,90 Ansatte 5 326,70 938,20 406, , , , ,50 Skoleelever, studenter 1 403, , ,30 Pensjonster, trygdede m.v 600, ,00 400, ,00 : , ,00 Husarbed hjemme 2 278,90 843,80 675,00 : , ,30 Annet og uoppgtt 3 364,70 579,60 540, ,0; : , ,00 Utdannng Folkeskole 5 644,40 910,20 433, , , , ,60 Annen utdannng på ungdomsskolenvå 3 093,30 970,70 525,00 : 4 156, , ,30 Gymnasnvå 1 795,10 675,00 342, , , , ,10 Unverstets- og høgskolenvå , ,50 600, , , , ,30 Uoppgtt 5 758,80 950,00 58, , , ,00 Bostedsstrøk Oslo, Bergen og Trondhem , ,50 382, , , , ,90 Andre tettbygde strøk 5 598,60 877,20 423, , , , ,50 Spredtbygde strøk 3 608,90 736,40 451, , , , ,70 Nærng Jordbruk, skogbruk, fske og fangst 4 738, ,00 875, , , , ,00 Bergverksdrft, ndustr, kraft- og vannforsynng 9 788,30 893,50 275, , , , ,50 Bygge- og anleggsvrksomhet ,30 300,00 212, , , , ,50 Varehandel, hotell- og restaurantvrksomhet 3 465,30 885,90 439, , , , ,70 Transport, lagrng, post og telekommunkasjoner 3 382, ,00 350, , , , ,40 Bank- og fnansvrksomhet, eendomsdrft og forretnngsmessg tjenesteytng , ,00 525, ,00 985, , ,00 Offentlg, sosal og prvat tjenesteytng 2 754, ,00 360, , , , ,10 Ikke yrkesaktv og uoppgtt ,20 737,90 556, ,00 : , ,00 personer husholdnnpn 1 person 3 284,40 720,00 253, , , , , personer 4 299,70 916,00 393, , , , , ,70 978,60 438, , , , ,70 6 personer og flere ,80 300,00 875, , , , ,60 Alder år 3 209, ,70 472, , , , ,80 II ,40 796,80 423, , , , ,20 t, ,00 918,60 390, , , , ,00 I/ ,00 625,00 275, , , ,00 I alt 4 923, , , , , ,80

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

D Enslig D Gift/reg.partner/samboer D Enke, enkemann, gjenlevende partner/samboer D Skilt/separert Status

D Enslig D Gift/reg.partner/samboer D Enke, enkemann, gjenlevende partner/samboer D Skilt/separert Status Søknad om økonomsk stønad (Alle spørsmål må besvares) For NAV: Kontor Mottatt (dato) Søker-D Journalnr. Saksnr. Saksbehandler Arkvkode Det søkes om mdler tl Se ev. utdypng på s. 4 Begrunnelse Søkerens

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Røy!kevaneundersøkelse. 4. kvartal 1973

Røy!kevaneundersøkelse. 4. kvartal 1973 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSOKELSER Nr. 9 Røy!kevaneundersøkelse 4. kvartal 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 9 ROYKEVANEUNDERSØKELSE 4. KVARTAL

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Fritidshusundersøkelse 1967/1968

Fritidshusundersøkelse 1967/1968 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 5 Fritidshusundersøkelse 1967/1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr. 5 FRITIDSHUSUNDERSØKELSE 1967/1968 Statistisk

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON130 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 15.0.015 Sensur kunngjøres senest: 0.07.015 Td for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HVALER 0111 STATISTISK SENTRALBYRÅ -

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HVALER 0111 STATISTISK SENTRALBYRÅ - FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall Prognoser HVALER 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KAKE OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående r.^ - Prognoser"

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013 Qoll /30 OPV r ' \. s Ht; Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 mo å Ht MN - TKV fd."n*m.:g>d cl~;:o;lu Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 Kommunale og kke-kommunale barnehageeere plkter

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON13 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 11.8.16 Sensur kunngjøres senest: 6.8.16 Td for eksamen: kl. 9: 1: Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535 NORGE [B] () UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 3535 (5) Int. Cl. B Ol D 53/0 STYRET () Patentsøknad nr. 6/73 FOR DET INDUSTRIELLE () nngtt. RETTSVERN (3) Løpedag 5.06.73 (4) Søknaden ålment tlgjengelg fra 30..74 (44)

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1 NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GRIP 1555 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1 NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GRIP 1555 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLNGEN NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GRP STATSTSK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser' legger

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 2 For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Rapport fra Kontoret for intervjuundersokelser Nr. 2 FORBRUKSUNDERSØKELSEN

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 l 4 l I l :f'f:~f;e;.-~.:: Årsmeldngfor barnehagerp

Detaljer

Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste

Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr, 37 Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSOKELSER

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/ Forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skfte eendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter Og Kjøper: kalt selger Rssa kommune Rådhusveen

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

Løsning til seminar 3

Løsning til seminar 3 Løsnng tl semnar 3 Oppgave ) Investerngsfunksjonen Investerngene påvrkes hovesaklg av renta og av aktvtetsnvået økonomen. Når renta går opp øker kostnaen ve å fnansere nvesternger. V kan s at et lr relatvt

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall -

Detaljer

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater 009/30 Notater Mare Lllehammer Notater Uskkerhetsanalyse or utslpp av arlge stoer vdelng or IT og metode/seksjon or statstske metoder og standarder Innhold 1. Bakgrunn og ormål.... Metode....1 Fastsettelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

RAPPORT VRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSOKELSER NR. 12 LYTTERUNDERSOKELSE OM UNGDOMMENS RADIOAVIS APRIL Statistisk Sentralbyrå.

RAPPORT VRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSOKELSER NR. 12 LYTTERUNDERSOKELSE OM UNGDOMMENS RADIOAVIS APRIL Statistisk Sentralbyrå. RAPPORT VRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSOKELSER NR. 12 LYTTERUNDERSOKELSE OM UNGDOMMENS RADIOAVIS APRIL 1970 Statistisk Sentralbyrå Oslo 1970 FORORD LytterundersOkelse om Ungdommens Radioavis april 1970

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2014

Styrets beretning pr. 30.06.2014 (2 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE Styrets beretnng pr. 30.06.2014 BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. Danca PensjonsforskrngAS oppnådde pr. 30.06.2014: VART MORSELSKAP DANICA PENSION

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

-Aniänfáíiffiåííifi5fä1i. Antailayr éktététauet 29 DES {is. Norméltapsfirosent. kjell vidar Seljevoll. Isrw *f~';. xmljne.

-Aniänfáíiffiåííifi5fä1i. Antailayr éktététauet 29 DES {is. Norméltapsfirosent. kjell vidar Seljevoll. Isrw *f~';. xmljne. l I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Teleaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler kjell vdar Seljevoll M Q3;-.19"9,2 :sr. Vår re. (bes

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer 009 04 Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov 30.0.04 INF 4 Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2012/2014. Individuell skriftlig eksamen. MAS 402- Statistikk. Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 10.00-12.00

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2012/2014. Individuell skriftlig eksamen. MAS 402- Statistikk. Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 10.00-12.00 MASTER I IDRETTSVITESKAP 0/04 Indvduell skrftlg eksamen MAS 40- Statstkk Trsdag 9. oktober 0 kl. 0.00-.00 Hjelpemdler: kalkulator Eksamensoppgaven består av 9 sder nkludert forsden Sensurfrst: 30. oktober

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LEVANGER 1701 STATISTJSK SENTRALBYRA - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LEVANGER 1701 STATISTJSK SENTRALBYRA - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LEVANGER 70 STATISTJS SENTRALBYRA - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesnng 3 MET359 Økonometr ved Davd Kreberg Vår 0 Oppgaver Alle oppgaver er merket ut fra vanskelghetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg Multple regresjon Oppgave.* Ta utgangspunkt

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no Mgranorsk ARBEIDSNORSKKURS Mgranorsk Arbedsnorsk senker terskelen nn arbedslvet gjennom å utvkle begrepsforståelse nnenfor spesfkke fagområder. Arbedsnorsk kan kombneres med Mgranorsk Allmenn eller brukes

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Viser til min søknad om konsesjon i brev av og senere møte med Petter Bjartnes samt senere samtaler pr. tlf. vedr. denne saken.

Viser til min søknad om konsesjon i brev av og senere møte med Petter Bjartnes samt senere samtaler pr. tlf. vedr. denne saken. Fra: Odd Wandsvk [malto:oddwand@onlne.no] Sendt: 7. aprl 017 0:07 Tl: Hovn Marann Kop: aslaugwandsvk@gal.com Emne: Re: Ang. konsesjon He Marann! Vser tl mn søknad om

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder 007/30 Notater Nna Hagesæter Notater Bruk av applkasjonen Struktur Stabsavdelng/Seksjon for statstske metoder og standarder Innold 1. Innlednng... 1.1 Hva er Struktur, og va kan applkasjonen brukes tl?...

Detaljer

Prisindeks for godstransport på vei

Prisindeks for godstransport på vei Notater Documents 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Notater 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Statstsk sentralbyrå Statstcs

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statstkk og økonom, våren 7 Oblgatorsk oppgave Løsnngsforslag Oppgave Anta at forbruket av ntrogen norsk landbruk årene 987 99 var følgende målt tonn: 987: 9 87 988: 8 989: 8 99: 8 99: 79 99: 87 99: 9

Detaljer