For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967"

Transkript

1 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 2 For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

2 Rapport fra Kontoret for intervjuundersokelser Nr. 2 FORBRUKSUNDERSØKELSEN FOR STUDENTER OG SKOLEUNGDOM 967 Statistisk Sentralbyrå Oslo 968

3 For ord Forbruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 967 er utført etter oppdrag av Kirke- og undervisningsdepartementet. Undersøkelsen ble planlagt i samarbeid med Statens lånekasse for studerende ungdom. Arbeidet med undersøkelsen har vært ledet av førstesekretær Per Anders Vatle. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. juni 968 Odd Aukrust Sverre Hove

4 Innhol d Side Oversikt. UndersOkelsens formål 2. Innsamlingen av materialet 3. Utvalget. Bearbeidingen 5 Tabeller. Månedsutgift etter lærested 7 2. Månedsutgift etter skoleslag 7 3. Månedsutgift etter utdanningstid 8. Månedsutgift etter alder og kjonn 8 5. Arsutgift etter lærested 9 6. Arsutgift etter skoleslag s 9 7. Arsutgift etter utdanningstid 0 8. Arsutgift etter alder og kjønn 9. Finansiering av årsutgifter etter lærested 0. Finansiering av årsutgifter etter skoleslag. Studenter/skoleungdom etter lærested og månedsutgift til matvarer, husleie, lys og brensel 3 2. Studenter/skoleungdom etter lærested og årsutgift til enkelte utgiftsgrupper 3. Studenter/skoleungdom etter lærested og samlet årsutgift til studiet/skolegangen 5. Studenter/skoleungdom etter avstand mellom hjem og lærested og tallet på enkeltreiser mellom hjem og lærested 5 5. Studenter/skoleungdom etter lærested og tallet på måneder da det ble betalt husleie.. 6. Studenter/skoleungdom etter skoleslag og kost og losji hjemme i ferietiden Standardtegn - Null

5 OVERSIKT. UndersOkelsens formål UndersOkelsen tok sikte på å kartlegge forbruksutgiftene i 967 hos studenter ved universiteter og høgskoler og hos elever ved vanlige lærerskoler og tekniske skoler. UndersOkelsen var begrenset til ugifte studerende som bodde borte fra hjemmet. 2. Innsamlingen av materialet Utgiftsoppgavene ble samlet inn dels ved regnskapsforing og dels ved intervju. Varer med hy innkjøpsfrekvens som matvarer, drikkevarer, tobakk, husleie, lys og brensel, toalettartikler, reiseutgifter på lærestedet m.v. ble regnskapsført. Byrået regnet med at det ville by på praktiske vansker å få de studerende til å fore regnskap i feriemånedene og i måneder med særlig sterkt eksamenspress. RegnskapsfOringen ble derfor begrenset til 2 måneder - april og oktober 967. Oppgaver over utgiftene til varer med lav innkjopsfrekvens og over utgifter søm forfaller til betaling kvartalsvis eller sjeldnere ble samlet inn ved intervjuer for året 967. Intervjuene omfattet også spørsmål om finansieringen av utgiftene i 967. Regnskapsføringen skjedde på den måten at utgiftene ble fort spesifisert inn i en regnskapsbok etter hvert som innkjøpene ble foretatt. Ved registrering av utgiftene ble betalingsprinsippet lagt til grunn, dvs. at det er de faktiske utbetalinger i oppgaveperioden som er med. Intervjuarbeidet ble foretatt i januar 968 av Statistisk Sentralbyrås intervjuorganisasjon. 3. Utvalget Undersøkelsen tok sikte på å gi tall for hver av de 3 største byer, for mellomstore byer under ett og for mindre byer og tettbebyggelser under ett. Utvalget av studerende ble derfor trukket innen hver av disse grupper, men med noe forskjellig utvalgsprosent. En del mindre læresteder som ikke kunne nås med Byråets faste intervjuerstab,ble holdt utenfor. De læresteder som er med hadde i alt 95 prosent av de studerende som undersøkelsen skulle omfatte. De enkelte skoler og universiteter hjalp til med å skaffe de nødvendige oppgaver over elevene og studentene. I mange tilfeller manglet imidlertid oppgaver over de studerendes ekteskapelige status og boligforhold. Opplysninger am dette måtte derfor innhentes særskilt. Etter planen skulle alle som forte månedsregnskap bli intervjuet i begynnelsen av 968. Studerende som begynte sin utdanning hosten 967, eller som avbrot studiene i 967 er derfor ikke med. Etter den opprinnelige planen skulle undersøkelsen omfatte om lag 500 studerende. På grunn av manglende kjennskap til ekteskapelig status, boligforhold m.v. ble det trukket et noe storre utvalg. Det direkte frafallet i april ble noe storre enn ventet (ca. 27 prosent). Det var 80 som nektet å fore regnskap, og 70 svarte ikke på Byråets henvendelse. Utvalget ble derfor supplert både før regnskapsforingen i oktober og intervjuingen i januar 968. Ved denne suppleringen av utvalget var frafallet av omtrent samme storrelse som i april.

6 5 Hvorledes de studerende som har gitt årsintervju fordeler seg på de 5 grupper av læresteder, går fram av tabellen nedenfor. Studenter/skoleungdom etter skoleslag og lærested Lærested Universiteter og hogskoler Lærerskoler Tekniske skoler Oslo Bergen Trondheim 3 I 9 Mellomstore byer Mindre byer og tettsteder Bearbeidingen Undersøkelsen bygger på 97 månedsregnskaper, 00 i april og 57 i oktober og 655 årsintervjuer. Da en ikke hadde opplysninger om hvorledes utgiftene til varer med hy innkjopsfrekvens varierer over året, ble månedsregnskapene og intervjuoppgavene bearbeidd hver for seg. Utgiftene etter regnskapsforingen er spesifisert på 2 grupper av varer og tjenester (se tabellene -). Matvaregruppen er spesifisert på mat og drikke på kafé o.l. og mat ellers. Videre er gruppen drikkevarer spesifisert på alkoholfrie og alkoholholdige drikkevarer. Intervjuoppgavene er spesifisert på 3 hovedgrupper med en del undergrupper (se tabellene 5-8). Transportutgiftene er registrert dels ved regnskapene og dels ved intervjuene. De daglige reiseutgifter på lærestedet er regnskapsført, mens reiseutgiftene mellom lærestedet og hjemmet og utgiftene til egne transportmidler er konstatert ved årsintervjuene. Utgiftene til helsepleie er også registrert dels ved regnskapsforing og dels ved årsintervju. Oppgavene over utgiftene til medisiner har en fått gjennom regnskapene og utgifter til lege, tannlege, briller og andre varige utgifter til helsestell gjennom årsintervjuene. Utgiftene til aviser og tidsskrifter i lossalg er regnskapsfort, mens abonnementsutgiftene er konstatert ved intervju. Mellomstore byer omfatter: Halden, Sarpsborg, Hamar, Kristiansand, Stavanger, Ålesund og Troms0. Mindre byer og tettbebyggelser omfatter: Ås, Elverum, Sem, Notodden, Stord, Volda, Narvik.

7 TABEL LER

8 7 Tabell. Månedsutgift etter lærested. Kr.... Utgiftsgruppe Oslo Bergen Trondheim Mellomstore byer Mindre byer og tettsteder 633. Matvarer 298 a. Mat og drikke på kafé o.l. 7 b. Mat ellers Drikkevarer 2 a. Alkoholfrie V b. Alkoholholdige 7 3. Tobakk 6. Husleie, lys og brensel Rengjoringsmidler m.v Personlig pleie Medisin m v 8. Reiseutgifter (på lærestedet) 9. Aviser, tidsskrifter i 0ssalg 0. Porto, telegram, telefon m.v 2. FornOyelser Annet Tabell 2. Månedsutgift etter skoleslag. Kr. Utgiftsgruppe Universiteter og hogskoler Lærerskoler Tekniske skoler. Matvarer a. Mat og drikke på kafé. o.l. b. Mat ellers 2. Drikkevarer a. Alkoholfrie b. Alkoholholdige 3. Tobakk. Husleie, lys og brensel 5. Rengjoringsmidler m v 6. Personlig pleie 7. Medisin m.v. 8. Reiseutgifter (på lærestedet) 9. Aviser, tidsskrifter i 0ssalg 0. Porto, telegram, telefon m.v. Fornøyelser 2. Annet

9 8 Tabeil 3. Månedsutgift etter utdanningstid. Kr. v.- Utgiftsgruppe - li i Over år år år år år6år a I I , a. Mat o6 drikke på kafé o.l b. Mat ellers i.kevatz, a.aikuhifïi 3 6 b, d.koholbcādige iy, og brensel Re,i5joiingsmidler m v personlig pleie Medisin m v 6 2 5, Reiseutgifter (på lærestedet) Aviser, tidsskrifter i løssalg , Porto, telegram, telefon m.v Fornøyelser Annet Tabell. Månedsutgift etter alder og kjønn. Kr. Utgiftsgruppe Alder Kvinner Under 2 år 2-23 år 2-25 år Over 25 år Kvinnenener Kvin- Kvin- Kvin ner a t Matvarer a. Mat og drikke på kafé o b. Mat ellers Drikkevarer a. Alkoholfrie b. Alkoholholdige Tobakk Husleie, lys og brensel Rengjøringsmidler m v Personlig pleie Medisin m v Reiseutgifter (på lærestedet) Aviser, tidsskrifter i løssalg Porto, telegram, telefon m.v Fornøyelser Annet

10 9 Tabell 5. Arsutgift etter lærested. Kr. Utgiftsgruppe al t. Møbler og husholdningsartikler. 2. Klær og skotoy a. Klær b. Skoty 3. Helsepleie. Transport a. Reiseutgifter mellom lærestedet og hjemmet b. KjOp av egne transportmidler C. Drift av egne transportmidler 5. Studieutgifter/skolegang a. Skolepenger, semesteravgift b. Eksamensavgift C. Lærebøker d. Studiemateriell/skolemateriell 6. Aviser, tidsskrifter (i abonnement) og boker 7. Radio, musikk, sport m v 8. Personlige effekter 9. Foreningsutgifter 0. Ferieutgifter. Gaver 2, Skatter og trygder 3. Annet Mellom- Mindre by,t Oslo Bergen Trondheim store og byer tettsteder _ Tabell 6. Arsutgift etter skoleslag. Utgiftsgruppe Universiteter Lærer- Teknisk og hogskoler skoler skoler I al t Møbler og husholdningsartikler Klær og skotøy a. Klær b. Skoty Helsepleie Transport a. Reiseutgifter mellom lærestedet og hjemmet b. Kjøp av egne transportmidler C. Drift myegne transportmidler Studieutgifter/skolegang a. Skolepenger,semesteravgift b. Eksamensavgift C. Lærebøker d. Studiemateriell/skolemateriell

11 Tabell 6 (forts.). Arsutgift etter skoleslag. Kr. 0 Utgiftsgruppe Universiteter og høgskoler Lærerskoler Tekniske skoler 6. Aviser, tidsskrifter (i abonnement) og boker Radio, musikk, sport m v Personlige effekter Foreningsutgifter Ferieutgifter Gaver /, Skatter og trygder Annet Tabell 7. Arsutgift etter utdanningstid. Kr. Utgiftsgruppe Under - 2-2i 3-3i -i 5-6 Over år år år år år år 6 år I a, t Møbler og husholdningsartikler. 2. Klær og skotøy a. Klær b. Skotøy Helsepleie Transport a. Reiseutgifter mellom lærestedet og hjemmet b. Kjøp av egne transportmidler C. Drift avegne transportmidler Studieutgifter/skolegang a. Skolepenger, semesteravgift b. Eksamensavgift C. Lærebøker d. Studiemateriell/skolemateriell Aviser, tidsskrifter (i abonnement) og bøker 7. Radio, musikk, sport m v Personlige effekter 9. Foreningsutgifter Ferieutgifter Gaver 2. Skatter og trygder 3. Annet

12 Tabell 8. Arsutgift etter alder og kjonn. Kr. Alder Kvinner Under 2 år 2-23 år 2-25 år Over 25 år Kvinner ner ner Kvin- Kvin- Kvin- ner alt MObler og husholdningsartikler 2. Klær og skotøy a. Klær b. Skoty 3. Helsepleie Transport a. Reiseutgifter mellom lærestedet og hjemmet b. Kjop av egne transportmidler C. Drift av egne transportmidler 5. Studieutgifter/skolegang a. Skolepenger, semesteravgift b. Eksamensavgift C. LærebOker d. Studiemateriell/skolemateriell Aviser, tidsskrifter (i abonnement) og boker. 7. Radio, musikk, sport m.v. 8. Personlige effekter Foreningsutgifter 0. Ferieutgifter. Gaver Skatter og trygder 3. Annet Tabell 9. Finansiering av årsutgifter etter lærested Oslo Bergen Trondheim Kroner Mellomstore byer Mindre byer og tettsteder Lån i Statens lånekasse Lån i andre banker Lån av foreldre Andre private lån Statsstipend Andre stipend Hjelp i kontanter hjemmefra Andre gaver Arbeidsinntekt hos foreldre - brutto Arbeidsinntekt hos andre - brutto Andre inntekter

13 2 Tabell 9 (forts.). Finansiering av årsutgifter etter lærested Oslo Bergen Trondheim Prosent Mellomstore byer Mindre byer og tettsteder I a t 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Lån i Statens lånekasse 2,2 38,6,2,6 8,5 5,7 Lån i andre banker 2,7 2,3, 2,3 3,2 3, Lån av foreldre,7 5, 3,7,2,7 5,2 Andre private lån,0,, 0,5 2,0,0 Statsstipend 5,, 5, 5, 8,3 8,0 Andre stipend,3, 2,0,0,0 0,6 Hjelp i kontanter hjemmefra 0,2,5 0,5 8,0 8,6 7,6 Andre gaver,,,2,5 0,9,0 Arbeidsinntekt hos foreldre - brutto,6,6,,8, 2,0 Arbeidsinntekt hos andre - brutto 27,5 3,5 2,5 26,0 9,0 6,0 Andre inntekter 2,3,,9 5,0 2, 3,8 Tabell 0. Finansiering av årsutgifter etter skoleslag Universiteter Lærer- Tekniske og høgskoler skoler skoler I a t Kroner Lån i Statens lånekasse 37 Lån i andre banker 283 Lån av foreldre 85 Andre private lån 08 Statsstipend 530 Andre stipend 37 Hjelp i kontanter hjemmefra 059 Andre gaver 0 Arbeidsinntekt hos foreldre - brutto 69 Arbeidsinntekt hos andre - brutto Andre inntekter Prosent I a t 00,0 Lån i Statens lånekasse 2,2 Lån i andre banker 2,7 Lån av foreldre,7 Andre private lån,0 Statsstipend 5, Andre stipend,3 Hjelp i kontanter hjemmefra 0,2 Andre gaver, Arbeidsinntekt hos foreldre - brutto,6 Arbeidsinntekt hos andre - brutto 27,5 Andre inntekter 2,3 00,0 00,0 00,0 0,2 8,0 5, 2,8 2,2 3,,5 7,5 2,5 0,8,7 2,8, 8,8 5,9,5 0,6 0,8 0,8 0,7,,,6 0,8,8, 0,9 29, 5,5 26,9 2, 2,3 0,8

14 3 Tbeil ]. Studenter/skoleungdom etter lærested og månedsutgift til matvarer, husleie, lys og brensel. Oktober 967. Prosent Månedsutgift i kr. Mellom- Mindre byer Oslo Bergen Trondheim store og byer tettsteder Matvarer, husleie, lys og brensel 00,0 00,0 00,0 Under 250 2,7 0,7 2, 250 ' 299 7,5,9 7, ,0,7, ,5 20,9 8, ,2 9,6 20, , 5, 6, , 9,8 9, ,5,9 8, WO 69 2, 2, 3,2 650 eg over 7,0 7,0 9,5,0 8,9,9 2,0 20,8 9,3 5,0 9,8 6,6,2 5,7 20, 25,3 9,8 5,6 2,2 6,0 7,3 9, 7,0 7, - 9,,8,0 2,0 2, Matvarer 00,0 alt 00,0 00,0 Under 200,7 2,6 9, , 29 8,2 23, 0, , 23,7 23, ,7 8,2 2, ,9 7,0, , 8, 5, ,,,2 500 og over 6,2 5,6,6 8, 30,7 32, 9, 2,8 9,3 7, 8,7 23,8 28,3 5,8,9,2 5,0 8,3 8,0,0,6 9, 3,0 9,,0 Husleie, lys og brensel 00,0 00,0 00,0 Under 50 0,3 _ - 2, , 3,5 7, ,0 7,7 6, ,3 8, 22,0 25-9,9 9, 23, , 2,0 22, ,5,9 6, ,8 5,6-225 og over,7 2, 2,2 _ 00,0 00,0 00,0 9'9,0 2,9 2,8 6, 28,7 2, 9,2 27,7 35,0 26,3 7,8 7,3 2, 7,9 22,9 3,0 2,0-2,0 -,0

15 Tabell 2. Studenter/skoleungdom etter lærested og årsutgift til enkelte utgiftsgrupper. Prosent Arsutgift i kr. Mellom- Mindre byer Oslo Bergen Trondheim store og byer tettsteder Klær og skotøy I a t 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Under 500 2,9,0,5,6 9, 7, ,5 25,3 26,0 36,8 29,9 3, ,7 29,6 35,6 27,8 3,6 36, ,8 9,9 6,3 5,3 5, 5, og over, 0,,2 0,6 5,r, 3,7 8,7 Studieutgifter/skolegang 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Under 300 2,8 2,9 3,5 9,7 8,0 3, ,2 2, 0,6 0, 6,8 0, ,9 7,8 8,3 8,8 0,3 0, ,7 2,2 7,3 30,6 5, 2, ,0 3, 6,3 3,9 2,8, ,0,8 5, 9,7 22,2 5, 200 og over 8, 7,5 8,6 6,9,5,5 Reiseutgifter mellom hjemmet og lærestedet I a t 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Under 00 6,2 8,6 2,9 2, 5, 7, ,7 33,9 2, 2,5 23, 33, , 3,7 35,6,7 28,2 33, ,699 8,8,5 26,9 22,2 23,9 7,3 700 og over 2,2,3 3,5 2,5 9,7 7,7 Ferieutgifter I a t 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 0 27,6 28,5 36,5 22,9 22,2 22, ,5 9, 6,7 6,3 3, 6, ,9 22, 9,2 2,5 27, 2, ,3 5,6 6, 22,2 27, 20, ,7 2,7,8 0, 8,5 2, , 5,,8,9,3, ,,8 2,9, 0,8 2, ,9,3,0 3,5 2,6 9, og over 6,6 7,5 7,7 6,9 3, - Radio, musikk, sport m.v. 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Under 50 26,7 29,6 27,9 3,2 37,6 28, ,2 9,7 8,6 8,3 8,0 3, ,7 7,2 20,2,6 6,8 8, ,2 3, 9,6 0, 7,7 8, ,6 6, 5,8 3,9 2,0, ,5 9,7 0,6 6,0 7,7, ,8,3 2,5, 5, 8,6 500 og over 5,3 2,7,8 2,5 5, 5,8 Egne transportmidler 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 0 80,5 80,7 87,5 72,2 86,3 8, ,0 9, 3,9 3,2,3, ,2,8 3,9 8,3 5,, ,3 2,2 2,8 2,8,7, og over 3,0 3,2,9 3,5 2,6 2,9

16 5 Tabell 3. Studenter/skoleungdom etter lærested og samlet årsutgift til studiet/skolegangen. Prosent Arsutgift i kr. Mellom- Mindre byer Oslo Bergen Trondheim store og b er tettsteder Under og over Tabell. Studenter/skoleungdom etter avstand mellom hjem og lærested og tallet på enkeltreiser mellom hjem og lærested. Prosent Enkeltreiser mellom hjem og lærested Avstand mellom hjem og lærested Under km 50 km km km km og over 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0-2 3,7 9, -,3 5,0 3, ,0 3,8 3,0 0,5 29,7 5, ,9,9, 5,8 36,5 38, ,9 7,6 8,0 36,2 2,5 6,2-20 7,9 9,5 33,2 30,3 3, , 20,0 22,5,8 0, Over 30 0,2 38, 28,9, Tabell 5. Studenter/skoleungdom etter lærested og tallet på måneder da det ble betalt husleie. Prosent Måneder Oslo Bergen Trondheim Mellomstore jyer Mindre byer og tettsteder I a t 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Under 9 5, 7,5,8 2,8 3,,0 9 8, 2,,8,8 0,8,0 0 35,2 26,9 29,8 5,2 3,6 56,7 7,2 5, 0,6 5,6 8,6 7,3 2, 7,8 50,0 32,6 55,6 2,0 Tabell 6. Studenter/skoleungdom etter skoleslag og kost og losji hjemme i ferietiden. Prosent Måneder med gratis kost og losji hjemme i ferietiden Universiteter og høgskoler Lærerskoler Tekniske skoler I a t 00,0 00,0 00,0 00,0 0 6, 6,2 2,9 0,2 Under i 0,7,7 5,8 9,5 5, 2 6,5 8,7,2 2 2,8 26,8 9,8 5,7 3 3,3 2,9 5,6 9,6,9 3,9 8,2 0,8

17

Denne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon).

Denne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon). Brukerveiledning til «Sjef i eget liv» Sjef i eget liv viser sammenheng mellom inntekt, forbruk og sparing. Simulatoren, hvor du kan foreta endringer og se konsekvenser av ulike økonomiske valg, er en

Detaljer

Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002. av 23. januar 2002

Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002. av 23. januar 2002 Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002 2004/EØS/56/27 av 23. januar 2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til de reviderte

Detaljer

Alle løpende utgifter anses dekket av det beløp som månedlig ytes i utgiftsdekning og av barnetrygden. (fra fosterhjemsavtalen)

Alle løpende utgifter anses dekket av det beløp som månedlig ytes i utgiftsdekning og av barnetrygden. (fra fosterhjemsavtalen) 1 Retningslinje for Trondheim kommunes presisering og håndtering av fosterhjemsavtalens pk. 6.3.2 og pk. 6.3.3., samt rammer for ytelser innenfor pk. 6.3.3. Tekst som er klippet direkte fra fosterhjemsavtalen

Detaljer

Fritidshusundersøkelse 1967/1968

Fritidshusundersøkelse 1967/1968 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 5 Fritidshusundersøkelse 1967/1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr. 5 FRITIDSHUSUNDERSØKELSE 1967/1968 Statistisk

Detaljer

SIFOs Referansebudsjett

SIFOs Referansebudsjett SIFOs Referansebudsjett Lenker > SIFOs Referansebudsjett > Om budsjettet Om budsjettet Referansebudsjett for forbruksutgifter Nynorsk Referansebudsjettet 2014 SIFOs Standardbudsjett for forbruksutgifter

Detaljer

5. Forbruk. Eiliv Mørk. Nøysomme aleneboende bruker lite på transport

5. Forbruk. Eiliv Mørk. Nøysomme aleneboende bruker lite på transport Aleneboendes levekår Forbruk Eiliv Mørk 5. Forbruk Nøysomme aleneboende bruker lite på transport Aleneboende har hatt en lavere forbruksvekst enn par uten barn. Aleneboende har lavest totalforbruk i alle

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 284 HUSHOLDNINGSREGNSKAPER FOR ALDERSTRYGDEDE MAI 1955 APRIL 1956 Family Budgets for Old Age Pensioners May 1955 April 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

RAPPORTER ERA PRØVEUNDERSØKELSER FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1972. Grete Dahl. Vedlegg 36

RAPPORTER ERA PRØVEUNDERSØKELSER FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1972. Grete Dahl. Vedlegg 36 20. november 1974 IO 74/51 RAPPORTER ERA PRØVEUNDERSØKELSER FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1972 av Grete Dahl INNHOLD x Side 1. Innledning...... 1 2. Formål med undersøkelsen... 2 3. Opplegg og gjennomføring av

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 12 Når går bussen? Dette kapittelet handler i stor grad om ulike transportmidler. Åpningsbildet på side 174 gir rik anledning

Detaljer

<Kunde.navn> <Kunde.postadresse> <kunde.postnr> <Kunde.Poststed> 22.12.2015. Julebrev 2015 Opplysninger til årsoppgjøret

<Kunde.navn> <Kunde.postadresse> <kunde.postnr> <Kunde.Poststed> 22.12.2015. Julebrev 2015 Opplysninger til årsoppgjøret Seterstøavegen 2C 2150 Årnes Org.nr : 971 455 012M Telefon : 63 91 29 20 Telefaks: 63 91 29 28 post@vorma.no www.vorma.no 22.12.2015 Julebrev

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650 Årsregnskap 2015 for BSI Dans Org.nr. 975 725 650 BSI Dans Informasjon om klubben BSI Dans er en gren av BSI, Bergen Studentidrett, og ble startet opp høsten 1992 for å skape et sosialt dansemiljø for

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

VÅLER 2014. Gyldig fra

VÅLER 2014. Gyldig fra VÅLER KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER

INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER En brosjyre utarbeidet av Jusshjelpa i Nord-Norge Ved Stian Mæland Revidert av Aasta Pettersen Samkjørt med Fangehåndboka til Juss-Buss (2012) 1 INNLEDNING Formålet med denne

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Beregning av byers klimafotavtrykk

Beregning av byers klimafotavtrykk Beregning av byers klimafotavtrykk - forprosjekt for Oslo og muligheter for samarbeid med flere framtidsbyer Framtidens byer Storsamling 16. Mars Oslo Kontakt: Hogne Nersund Larsen, Forsker MiSA Christian

Detaljer

Er du flyktning og søker bostøtte?

Er du flyktning og søker bostøtte? Er du flyktning og søker bostøtte? Bostøtte er en statlig støtte til husstander som har høye boutgifter og lave inntekter. Du kan søke bostøtte når du har fått et personnummer. Du kan søke elektronisk

Detaljer

GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE 1. Generelt Med kommunale ombud menes, der annet ikke er presisert, folkevalgte i Lørenskog kommune og medlemmer i råd og utvalg som er opprettet

Detaljer

KAPITTEL V. En oppfølging av en årgang ugifte mødre over en 10-års periode

KAPITTEL V. En oppfølging av en årgang ugifte mødre over en 10-års periode KAPITTEL V En oppfølging av en årgang ugifte mødre over en 10-års periode ANALYSE OG BESKRIVELSE Vi har tidligere sett at det I de senere år i Norge hvert år er blitt født omkring et par tusen barn utenfor

Detaljer

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018 Budsjett Note Høst oppstartsår 1.budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 1 5 852 250 15 606 000 19 507 500

Detaljer

BOLIGSTROK, YRKESSTATUS OG ÅRSTID SOM FORKLARINGSFAKTORER FOR HUSHOLDNINGENS UTGIFT TIL FORBRUKSVARER

BOLIGSTROK, YRKESSTATUS OG ÅRSTID SOM FORKLARINGSFAKTORER FOR HUSHOLDNINGENS UTGIFT TIL FORBRUKSVARER IO 69/18 Oslo, 11. november 1969 BOLIGSTROK, YRKESSTATUS OG ÅRSTID SOM FORKLARINGSFAKTORER FOR HUSHOLDNINGENS UTGIFT TIL FORBRUKSVARER Tilleggsresultater til Forbruksundersøkelsen 1967, hefte II Av Hilde

Detaljer

for å se til at regnskapet blir ordentlig

for å se til at regnskapet blir ordentlig IO 74/39 1. oktober 1974 SYSTEMATISKE MALEFEIL VED REGISTRERING AV FORBRUKSUTGIFTER VED REGNSKAPSFØRING av Odd Skarstad INNHOLD Side 1. Innledning............... 2 1.1. Formål med undersøkelsen...... 2

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNAL DISPONERT BOLIG

SØKNAD OM KOMMUNAL DISPONERT BOLIG BAMBLE KOMMUNE Eiendomsforvaltning PB 80 3993 Langesund Tlf. 35 96 50 00 Konfidensielt Unntatt fra off.l. 13 SØKNADEN LEVERES SERVICETORGET PÅ RÅDHUSET ELLER SENDES EIENDOMSFORVALTNINGEN. SØKNAD OM MIDLERTIDIG

Detaljer

Vedlegg: Høring 170107_KD.doc Høring - Forslag til endring i opplæringslova og friskoleloven

Vedlegg: Høring 170107_KD.doc Høring - Forslag til endring i opplæringslova og friskoleloven file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_AAfk1.htm Fra: Berg, Halvard [Halvard.Berg@aa-f.kommune.no] Sendt: 17. januar 2007 17:05 Til: Postmottak KD Emne: Høring - Forslag til endring i opplæringslova

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

Ekstraordinært styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, 30.01.2016. Referat. Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016. Side 1

Ekstraordinært styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, 30.01.2016. Referat. Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016. Side 1 Referat Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune:

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune Tidsrom: Adresse: Fylkesmannens tilsynsgruppe: Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: 24. august 2011 til 28. februar 2012 Oppland fylkeskommune Postboks

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no Layout/Produksjon: www.inpublish.no EIDSBERG kommune Frihet til å reise Frihet til å reise Gyldig fra 1. november 2013 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom 8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom Nina Grytten Torkildsen, Inghild Follestad og Liv Doksrød En kort oppsummering av de meste relevante støtteordningene fra NAV (Hovedregler) følger

Detaljer

Holdninger til norsk utviklingshjelp

Holdninger til norsk utviklingshjelp RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr, 32 Holdninger til norsk utviklingshjelp 1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSOKELSER NR. 32 HOLDNINGER

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977. Helge Herigstad INNHALD. T abellregis ter ****** 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977. Helge Herigstad INNHALD. T abellregis ter ****** 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977 av Helge Herigstad INNHALD Side T abellregis ter ****** 1 1. Tabellar i teksten 1 2. Særskilt tabelldel 1 Tekstdel

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Har barn det bra i store barnehager? Frokostseminar 26.januar 2016

Har barn det bra i store barnehager? Frokostseminar 26.januar 2016 Har barn det bra i store barnehager? Frokostseminar 26.januar 2016 1 Hvorfor er barnehagers størrelse et tema? Barnehageforliket 2002. Rett til barnehage i 2009. Mange nye plasser måtte etableres raskt.

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå Kulturstatistikk 2009 Statistiske analysar 2. Privat forbruk Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst 2.1. Nokre resultat Forbruksundersøkinga 2007-2009 viser at det gjennomsnittlege forbruket

Detaljer

Hva betyr bolig for integrering av innvandrere i Norge?

Hva betyr bolig for integrering av innvandrere i Norge? Hva betyr bolig for integrering av innvandrere i Norge? Fafo-frokost, 17.2.2012 Anne Skevik Grødem Inger Lise Skog Hansen Roy A. Nielsen Fafo Grunnlag for bekymring? Kvalitativ studie barnefamilier i kommunale

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 11 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 11 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 11 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 11 God bedring! I dette kapittelet stifter vi bekjentskap med ulike helseinstitusjoner. Karim brekker beinet når han spiller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRIVSELSSENTERET SAN RAMON - 2015

ÅRSRAPPORT TRIVSELSSENTERET SAN RAMON - 2015 Konto misjonsarbeidet: Liv Haug Spareskillingsbanken: 3060 31 58292 Liv Haug: livhaug1@hotmail.com ÅRSRAPPORT TRIVSELSSENTERET SAN RAMON - 2015 I mai-juni 2013 startet innsamlingen til Trivselssenteret

Detaljer

Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste

Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr, 37 Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSOKELSER

Detaljer

Søknad om økonomisk stønad

Søknad om økonomisk stønad Personopplysninger Etternavn Fornavn Fødselsnr. Adresse Postnr. Poststed Telefon Sivil status o Ugift o Samboer / gift / reg.partner Etternavn Fornavn Fødselsnr. Bor du sammen med foreldre eller andre?

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen 1975

Ungdomsundersøkelsen 1975 RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr. 35 Ungdomsundersøkelsen 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 35 UNGDOMSUNDERSØKELSEN 1975

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Søknad om kommunal utleiebolig

Søknad om kommunal utleiebolig Postadresse Telefon 32 04 55 70 Sak Nr. Knr. Søknaden leveres Boligtjenesten, Papirbredden 3, Grønland 53. Eventuelt til Servicetorget, Engene 1, 3008 Drammen. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Tema: Norge før og nå Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Norge før og nå Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Norge før og nå Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring september 2006 1 Norge før og nå en oversikt 1380 - Norge går inn i union med Danmark 1814 - Norge går fra union med Danmark til union

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 0 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 1 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 0/. Som i 0

Detaljer

Eie/leie? http://www.youtube.com/watch?v=jxcwdzczmoa Utfordringer og muligheter i et økonomisk perspektiv

Eie/leie? http://www.youtube.com/watch?v=jxcwdzczmoa Utfordringer og muligheter i et økonomisk perspektiv Eie/leie? http://www.youtube.com/watch?v=jxcwdzczmoa Utfordringer og muligheter i et økonomisk perspektiv Nina er 38 år og har nettopp blitt alene med Janne 14 år og Petter 10 år. Hun har fast jobb innenfor

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Saksframlegg. FORSØK MED AKTIVSTØNAD FOR DELTAGERE VED STAVNE GÅRD OG ARBEID OG KOMPETANSE. Arkivsaksnr.: 07/15510

Saksframlegg. FORSØK MED AKTIVSTØNAD FOR DELTAGERE VED STAVNE GÅRD OG ARBEID OG KOMPETANSE. Arkivsaksnr.: 07/15510 Saksframlegg FORSØK MED AKTIVSTØNAD FOR DELTAGERE VED STAVNE GÅRD OG ARBEID OG KOMPETANSE. Arkivsaksnr.: 07/15510 Forslag til innstilling: 1. Trondheim bystyre støtter forsøket med å innføre Aktivstønad

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet gjennomgår og eventuelt godkjenner regnskap for NKS 2015. Bakgrunn: Resultatregnskapet

Detaljer

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn NAV STRAND Søknad om leie av kommunal bolig Søknad om (kryss av for det tilbudet som det søkes om) Ordinær bolig Bytte av bolig Forlenget botid Omsorgsbolig 1. Personopplysning Søker: Navn (etternavn,

Detaljer

Betaling for opphold i institusjon

Betaling for opphold i institusjon HVORDAN BETALES VEDERLAGET Vederlaget kan trekkes direkte fra konto ved å oppgi ditt KID-nr. fra kommunen i banken. Dersom avtalegiro ikke ønskes, vil kommunen sende faktura på månedsbeløpet. Beløpet betales

Detaljer

Akademikere logger ikke av

Akademikere logger ikke av Akademikere logger ikke av De er akademikere eller ledere, er midt i yrkeslivet, bor i større byer og logger ikke av selv om de går hjem. De blir oppringt, sjekker og svarer på e-post eller holder seg

Detaljer

Avgifter ved NLA Høgskolen 2016/2017, studiested Bergen, pr 09.06.16. Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll.

Avgifter ved NLA Høgskolen 2016/2017, studiested Bergen, pr 09.06.16. Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Tekst 1 Studie- og semesteravgifter 1.1 Ordinær studie- og semesteravgift Inkl kopinoravgift for elektroniske kompendier Semesteravgift til SiB kr. 570,- 1.2 Videreutdanning/nettstudiumsavgift. Inkludert

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg:

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Melding Fra: Reidun Bjørn [reidun.bjorn@tromsfylke.no] på vegne av Fylkesrådets forkontor [forkontor@tromsfylke.no] Sendt: 17. januar 2007 12:44 Til: Postmottak KD Kopi: Snorre Bråthen; Renate Thomassen

Detaljer

STATISTISK ANALYSER NR. 2 5 FORBRUK BLANT SKOLEUNGDOM OG STUDENTER 1973-1974 STUDENTS' CONSUMER EXPENDITURE 1973-1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ

STATISTISK ANALYSER NR. 2 5 FORBRUK BLANT SKOLEUNGDOM OG STUDENTER 1973-1974 STUDENTS' CONSUMER EXPENDITURE 1973-1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ STATISTISK ANALYSER NR. 2 5 FORBRUK BLANT SKOLEUNGDOM OG STUDENTER 1973-1974 STUDENTS' CONSUMER EXPENDITURE 1973-1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0606-5

Detaljer

TV-SERIE OM VINJE OG FERDAMINNE - SØKNAD OM STØTTE

TV-SERIE OM VINJE OG FERDAMINNE - SØKNAD OM STØTTE Saknr. 398/10 Ark.nr. 223 C5. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte tv-serien om Vinje og ferdaminne. Hedmark fylkeskommune må nøye vurdere

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknad om kommunal bolig 1. Søker Boligkontoret Postboks 123 4891 Grimstad Navn: Pers. nr: Adresse: Postnr: Poststed Tlf. privat: Tlf. arbeid: E-post: Statsborgerskap: Nasjonalitet: Status oppholdstillatelse:

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester Deanu gielda/tana kommune Betalingssatser - Hjemmetjenester (Vedtatt i kommunestyret i sak 84/2013) 1. Hjemmetjenester 1.1. Alternativ Inntektsgrunnlag G = kr. 85 122,- pr 1.5.13 Abonn.grense Abonn.pris

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Har barn det bra i store barnehager? Beret Bråten, Fafo Styrere i barnehager i Bærum, 26.mai 2016

Har barn det bra i store barnehager? Beret Bråten, Fafo Styrere i barnehager i Bærum, 26.mai 2016 Har barn det bra i store barnehager? Beret Bråten, Fafo Styrere i barnehager i Bærum, 26.mai 2016 Oppdraget ble gitt av storbyene Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Finansiert av KS Program

Detaljer

Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007

Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007 2007/11 Notater Ragnhild Nygaard og Notater Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007 Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for økonomiske indikatorer Innhold

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

7 Økonomi KATEGORI 1. 7.1 Lønn og feriepenger. 7.2 Skatt

7 Økonomi KATEGORI 1. 7.1 Lønn og feriepenger. 7.2 Skatt 7 Økonomi KATEGORI 1 7.1 Lønn og feriepenger Oppgave 7.110 Ivar har 24 000 kr i fast månedslønn. Det svarer til 150 kr per time. En måned arbeider han 6 timer overtid med 20 % tillegg. a) Hvor mye tjener

Detaljer

HedmarksIndikatoren. 2. kvartal (Q2) 2008. - et samarbeid mellom TNS Gallup og Sparebanken Hedmark -

HedmarksIndikatoren. 2. kvartal (Q2) 2008. - et samarbeid mellom TNS Gallup og Sparebanken Hedmark - HedmarksIndikatoren 2. kvartal (Q2) 2008 - et samarbeid mellom TNS Gallup og Sparebanken Hedmark - Om HedmarksIndikatoren HedmarksIndikatoren er basert på Norsk TrendIndikator. HedmarksIndikatoren måler

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb).

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). ÅRSMELDING FOR 2011 Styret Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). Styret i Rauma historielag har i 2011 bestått

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Undersøkelse om Forbruker- rapporten, vareundersøkelser og reklamasjoner 1969

Undersøkelse om Forbruker- rapporten, vareundersøkelser og reklamasjoner 1969 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSOKELSER Nr. 8 Undersøkelse om Forbruker- rapporten, vareundersøkelser og reklamasjoner 1969 STATISTISK SENTRALSYRA OSLO RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSØKELSER

Detaljer

- AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN

- AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN MIN FREMTID - AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN Dere er mellom 23 og 27 år. Dere skal nå etablere dere i et hus, rekkehus eller i en leilighet. I denne delen av prosjektet skal dere ha en oversikt

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Kom i gang med Nysgjerrigper

Kom i gang med Nysgjerrigper Kom i gang med Nysgjerrigper Gro Wollebæk Vevelstadåsen skole, ressurslærer og forfatter av naturfagserien Spire. Side Nysgjerrigpermetoden og læreplanverket Formålsparagrafen: Opplæringen skal «fremje

Detaljer