Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn"

Transkript

1 Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

2 1 Innhold 110-A Fri kost og losji A Lønn, honorarer mv A Trekkpliktige naturalytelser A Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i utlandet Styrehonorar mv. til person som er skattemessig bosatt i utlandet Lønn mv. fra utenlandsk diplomatisk eller konsulær stasjon og som ikke er skattepliktig i Norge A Skattepliktig del av ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring (merpremie) - andre betalte premier mv A Trekkpliktig hyretillegg A Fri bil A Trekkpliktig fri kost for sokkelarbeider A Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold A Fri bolig i arbeidsforhold Utbetaling fra fond for idrettsutøvere Lønn ved konkurs - statsgaranti mv A Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinental-sokkel til person som er skattemessig bosatt i utlandet A Annen fri bil (hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruk) A Utenlandske sjøfolk som er trygdet i Norge uten å være skattepliktige A Lønn fra den norske stat opptjent i utlandet Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i Norge som ikke er avgiftspliktig A Elektronisk kommunikasjon bredbånd, fri telefon (herunder fri mobiltelefon) mv A Opsjonsytelser (kontantytelser) A Ansattes kjøp av aksjer/grunnfondsbevis til underkurs A Opsjonsytelser (naturalytelser) Godtgjørelse til dagmamma eller praktikant som passer barn i barnets hjem A Fri bil som faller utenfor standardreglene A Trekkpliktige naturalytelser for arbeid utført i utlandet Trekkpliktige naturalytelser for arbeid utført i Norge som ikke er avgiftspliktige Godtgjørelse utbetalt av veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon Godtgjørelse til privatpersoner for arbeidsoppdrag i oppdragsgivers hjem A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak A Kostbesparelse i hjemmet Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy A Diverse A Smusstillegg A Trekkpliktig (herunder fast) bil- og båtgodtgjørelse mv

3 2 155-A Trekkpliktig godtgjørelse til reise og kost A Trekkpliktig godtgjørelse mv. til reise, kost og losji til utenlandsk arbeidstaker A Trekkpliktig godtgjørelse til losji innland/utland A Trekkpliktig stipend A Andre trekkpliktige utgifts og 212-A Pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold mv Skattepliktig etterlønn og etterpensjon etter dødsfall Pensjon i dødsmåneden (skattefri) Føderåd Skattepliktig ektefelletillegg Avtalefestet pensjon (AFP) Barnepensjon fra andre enn folketrygden Naturalytelser i pensjonsforhold Introduksjonsstønad Kvalifiseringsstønad Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) og livrenter tegnet som fortsettelsesforsikringer Skattefritt ektefelletillegg Ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor Rentefordel ved rimelig lån for pensjonist Uførepensjon fra andre enn folketrygden Underholdsbidrag til tidligere ektefelle Diverse Utbetalinger mv. til næringsdrivende Godtgjørelse til dagmamma som passer barnet i dagmammaens hjem Lott eller part (herunder minstelott) til fisker Fri reise til og fra arbeidet (fri transport) Fri barnehageplass Arbeidsgivers tilskudd til barnehage som ikke er bedriftsbarnehage Fri kost og losji for norsk arbeidstaker som ville hatt krav på fradrag for merutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet Fri kost og losji for utenlandsk arbeidstaker som pendler fra utlandet Fri bolig til utenlandsk arbeidstaker som pendler fra utlandet (trekkfri) A Trekkfri fri kost for sokkelarbeider Andre trekkfrie naturalytelser Diettgodtgjørelse m/overnatting på tjenestereise mv. - innland/utland Diettgodtgjørelse m/overnatting - hotell - innland - beordring Diettgodtgjørelse u/overnatting på tjenestereise - innland/utland

4 3 616 Diettgodtgjørelse ved overnatting på hotell - arbeidsopphold i utlandet utover 28 døgn Kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining (på tjenestereiser) Kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining (pendler) Diettgodtgjørelse - hybel/brakke (privat) - innland/utland - Skattedirektoratets forskuddssats Losjigodtgjørelse - egen brakke eller campingvogn Diettgodtgjørelse ved overnatting til langtransportsjåfør i utlandet - Skattedirektoratets takseringssats Diettgodtgjørelse - pensjonat - innland/utland - Skattedirektoratets forskuddssats Godtgjørelse til kost og losji til utenlandsk arbeidstaker som pendler fra utlandet Diverse Trekkfri bilgodtgjørelse Trekkfri bilgodtgjørelse EL-bil Andre trekkfrie utgifts (bil mv.) Kontantgodtgjørelse til dekning av reiseutgifter til besøk i hjemmet i Norge Dekning av besøksreiser til hjemmet i Norge - refusjon eller naturalytelse Dekning av besøksreiser til hjemmet i utlandet refusjon eller naturalytelse Kontantgodtgjørelse til dekning av besøksreiser til hjemmet i utlandet /849 Diverse Flyttegodtgjørelse og kompensasjonstillegg Trekkfrie stipend Godtgjørelser i henhold til særavtaler inngått av bl.a. Utenriksdepartementet Matpenger i forbindelse med overtid /749 Andre trekkfrie utgifts Skattefri erstatning for tort og svie A Betaling til fond for idrettsutøvere A inntekt A Inntekt på Jan Mayen og i norske biland i Antarktis A Lønn mv. til utenlandske artister Skattefrie utbetalinger Skattefri arbeidsinntekt til barn under 13 år Annen inntekt A Trekkfritt hyretillegg A Lønn og annen kontant godtgjørelse som ikke er skattepliktig for person som er medlem av folketrygden Fordel av fri bolig inkludert kompensasjonstillegg for statsansatte i utlandet A Lønn mv. for arbeidstaker ansatt på nettolønnsordning - arbeid utført i Norge A Lønn mv. for arbeidstaker ansatt på nettolønnsordning - arbeid utført i utlandet

5 4 110-A Fri kost og losji Utgifter ved besøksreiser, Fordel fri kost trekkpliktig Lønn, naturalytelser, pendlere, kost og losji Fordel fri losji - trekkpliktig Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Utgifter ved besøksreiser, Fordel fri kost - trekkpliktig naturalytelser, pendlere, kost og losji Fordel fri losji - trekkpliktig Særskilt skattelov - Jan Mayen og bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Fordel fri kost - trekkpliktig Fordel fri losji - trekkpliktig Utgifter ved besøksreiser, Fordel fri kost - trekkpliktig Særskilt skattelov pendlere, kost og losji Fordel fri losji - trekkpliktig 111-A Lønn, honorarer mv. Hurtigvalg ordinær - ordinær Lønn, naturalytelser, godt- Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Lønnkontantytelsgjørelser Ordinær Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 4

6 5 Rett til sjøfolksfradrag Lønnkontantytelse lønn, naturalytelser, godt- Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Ordinær gjørelser Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 112-A Trekkpliktige naturalytelser Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig Ordinær - annet Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - Ordinær naturalytelser, annet Særskilt skattelov - Jan Mayen Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - Ordinær og bilandene annet Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - Ordinær annet 5

7 6 113-A Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i utlandet Lønn, naturalytelser, godt- Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Lønnkontantytelse utlandet Opptjent i gjørelser Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Rett til sjøfolksfradrag Lønnkontantytelse utlandet Opptjent i lønn, naturalytelser, godt- Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse gjørelser Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 6

8 7 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, naturalytelser, Inntekt opptjent i utlandet Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Kommunal omsorgslønn/fostergodt-gjørelse - opptjent i utlandet Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn opptjent i utlandet Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikkearbeidet tid 7

9 8 114 Styrehonorar mv. til person som er skattemessig bosatt i utlandet Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Styrehonorar og Utbetalt styrehonorar ikke skattepliktig godtgjørelse/verv i Norge Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Utbetalt styrehonorar ikke Styrehonorar og godtgjørelse skattepliktig i Norge godtgjørelse/verv 115 Lønn mv. fra utenlandsk diplomatisk eller konsulær stasjon og som ikke er skattepliktig i Norge Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn fra utenlandsk diplomatisk stasjon godtgjørelse 116-A Skattepliktig del av ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring (merpremie) - andre betalte premier mv. Hurtigvalg Forsikringspremie - skattepliktig Valg 1 Valg 2 Lønn, naturalytelser, godtgjørelse Forsikringspremier skattepliktig del Valg 1 Valg 2 Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, godtgjørelse Forsikringspremier skattepliktig del Valg 1 Valg 2 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Forsikringspremier skattepliktig del Valg 1 Valg 2 8

10 9 Særskilt skattelov - Forsikringspremier skattepliktig del 117-A Trekkpliktig hyretillegg Lønn, naturalytelser, godtgjørelse Spesielt for hyre og hyretillegg Hyretillegg - trekkpliktig Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, Spesielt for hyre og hyretillegg Hyretillegg - trekkpliktig godtgjørelse Særskilt skattelov Jan Øvrig lønn, naturalytelser, Hyretillegg Trekkpliktig Mayen og bilandene Særskilt skattelov Spesielt for hyre og hyretillegg Hyretillegg - trekkpliktig 118-A Fri bil Lønn, naturalytelser, godtgjørelse Fri bil (firmabil) Standardregel Bilpool Lønn, naturalytelser, godtgjørelse Fri bil (firmabil) Standardregel Ordinær Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, godtgjørelse Fri bil (firmabil) Standardregel Bilpool Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, godtgjørelse Fri bil (firmabil) Standardregel Ordinær Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Standardregel Bilpool Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Standardregel Ordinær 9

11 10 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Standardregel Bilpool Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Standardregel Ordinær 119-A Trekkpliktig fri kost for sokkelarbeider Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Kost sokkelarbeider Trekkpliktig godtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Kost sokkelarbeider Trekkpliktig godtgjørelse 120-A Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Lønn, naturalytelser, godtgjørelse Øvrig lønn, naturalytelser, Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold godtgjørelse Særskilt skattelov Jan Mayen og Øvrig lønn, naturalytelser, Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold bilandene Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold 10

12 A Fri bolig i arbeidsforhold Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fri bolig Helt/delvis fri bolig i godtgjørelse arbeidsforhold Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fri bolig godtgjørelse Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, naturalytelser, Fri bolig Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Fri bolig Helt/delvis fri bolig i arbeidsforhold 122 Utbetaling fra fond for idrettsutøvere Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fond idrettsutøvere Utbetaling fra fond godtgjørelse Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Fond idrettsutøvere 11

13 Lønn ved konkurs - statsgaranti mv. Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelser Konkurs/statsgaranti Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelser Konkurs/statsgaranti Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn konkurs / statsgaranti 124-A Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel til person som er skattemessig bosatt i utlandet Utlending på Lønn, naturalytelser, godt- Lønnkontantytelse kontinental- norsk gjørelser sokkel Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 12

14 13 Rett til sjøfolksfradrag lønn, norsk Utlending på Lønn- kontant- ytelse naturalytelser, kontinental sokkel Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 125-A Annen fri bil (hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruk) Lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Øvrig Bilpool Lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Øvrig Ordinær Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Øvrig Bilpool Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Øvrig Ordinær Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Øvrig Bilpool Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Øvrig Ordinær Særskilt skattelov Fri bil (firmabil) Øvrig Bilpool Særskilt skattelov Fri bil (firmabil) Øvrig Ordinær 13

15 A Utenlandske sjøfolk som er trygdet i Norge uten å være skattepliktige Lønn, naturalytelser, godtkontant- Lønn- Utenlandske sjøfolk ikke skattepliktig gjørelser ytelse Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Særskilt skatte- og avgiftsregel - Rett til sjøfolksfradrag Rett til sjøfolksfradrag - Lønn- Utenlandsk sjøfolk - lønn, naturalytelser, godtytelse kontant- ikke skattepliktig gjørelser Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 127-A Lønn fra den norske stat opptjent i utlandet Fra den Lønn, naturalytelser, godt- Lønnkontantytelse opptjent i norske stat gjørelser utlandet Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 14

16 15 Særskilt skatte- og avgiftsregel - Rett til sjøfolksfradrag Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn- norske stat Fra den naturalytelser, kontantytelse opptjent i utlandet Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn utbetalt fra den norske stat opptjent i utlandet Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 129 Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i Norge som ikke er avgiftspliktig Lønn, naturalytelser, godt- Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse giftspliktig Ikke av- Lønnkontantytelsgjørelser utbetaling Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 15

17 16 Særskilt skatte- og avgiftsregel - Rett til sjøfolksfradrag Rett til sjøfolksfradrag Lønn- Ikke avgiftspliktig - lønn, naturalytelserkontantytelse utbetaling Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 130-A Elektronisk kommunikasjon bredbånd, fri telefon (herunder fri mobiltelefon) mv. Hurtigvalg Mobiltelefon mv (ekom) - naturalytelse Lønn, naturalytelser, Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Lønn, naturalytelser, Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Særskilt skattelov Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Særskilt skattelov Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse 16

18 A Opsjonsytelser (kontantytelser) Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - kontantytelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - naturalytelser, kontantytelse Særskilt skattelov Jan Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - kontantytelse Mayen og bilandene Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - kontantytelse 132-A Ansattes kjøp av aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner Aksjer/grunnfondsbevis naturalytelser, og aksjer til underkurs Særskilt skattelov Jan Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Aksjer/grunnfondsbevis Mayen og bilandene til underkurs Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs 17

19 A Opsjonsytelser (naturalytelser) Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - naturalytelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og Opsjonsytelse - naturalytelse naturalytelser, aksjer Særskilt skattelov Jan Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - naturalytelse Mayen og bilandene Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - naturalytelse 134 Godtgjørelse til dagmamma eller praktikant som passer barn i barnets hjem Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn for barnepass i barnets hjem 135-A Fri bil som faller utenfor standardreglene Lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Utenfor standardregelen Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Utenfor standardregelen 18

20 19 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Utenfor standardregelen Særskilt skattelov - Fri bil (firmabil) Utenfor standardregelen 136-A Trekkpliktige naturalytelser for arbeid utført i utlandet Standardregel Bilpool Fri bil (firmabil) Lønn, naturalytelser, utland Ordinær Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - annet Utland/ kontinentalsokkel Standardregel Bilpool Fri bil (firmabil) Rett til sjøfolksfradrag - lønn, utland Ordinær naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - annet Utland/ kontinentalsokkel Særskilt skattelov Jan Standardregel Bilpool Fri bil (firmabil) Mayen og bilandene utland Ordinær Standardregel Bilpool Fri bil (firmabil) utland Ordinær Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse Utland/ trekkpliktig - annet kontinentalsokkel 19

21 Trekkpliktige naturalytelser for arbeid utført i Norge som ikke er avgiftspliktige Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse Ikke avgiftspliktig - arbeid trekkpliktig - annet utført i Norge Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - annet Øvrig lønn, naturalytelser, Ikke avgiftspliktig - arbeid utført i Norge Særskilt skattelov - Jan Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse Ikke avgiftspliktig - Mayen og bilandene trekkpliktig - annet arbeid utført i Norge Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse Ikke avgiftspliktig - trekkpliktig - annet arbeid utført i Norge 139 Godtgjørelse utbetalt av veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn fra veldedig/allmennyttig institusjon/organisasjon 140 Godtgjørelse til privatpersoner for arbeidsoppdrag i oppdragsgivers hjem Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn for lønnsarbeid i hjemmet 20

22 A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Lønn, naturalytelser, godt- Lønnkontantytelstiltak Arbeidsmarkedsgjørelser Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Arbeids- Lønn- kontant- ytelse naturalytelser, markedstiltak Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Arbeidsmarkedstilbud Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 21

23 A Kostbesparelse i hjemmet Lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, Kostbesparelse i hjemmet - pendler pendlere, kost og losji Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Utgifter ved besøksreiser, Kostbesparelse i hjemmet - pendler naturalytelser, pendlere, kost og losji Særskilt skattelov - Jan Mayen Utgifter ved besøksreiser, Kostbesparelse i hjemmet - pendler og bilandene pendlere, kost og losji Særskilt skattelov - Utgifter ved besøksreiser, Kostbesparelse i hjemmet - pendler pendlere, kost og losji 144 Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy Lønn, naturalytelser, Spesielt for hyre og hyretillegg Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 22

24 23 Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelse, godtgjørelse Spesielt for hyre og hyretillegg Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Særskilt skattelov - Spesielt for hyre og hyretillegg Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 23

25 A Diverse Lønnkontantytelse Ordinær Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Opptjent i utland tidligere år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Opptjent i utland tidligere år Lønn, naturalytelser, godt- Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøgjørelser Spesielt for hyre og hyretillegg Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikkearbeidet tid Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy 24

26 25 Ordinær Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Opptjent i utland tidligere år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn opptjent i utland kontantytelse Utenlandsk inntektsmottaker tidligere år naturalytelser, hjelpefartøy Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy opptjent i utland tidligere år Lønn opptjent i utland tidligere år Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikkearbeidet tid 25

27 A Smusstillegg Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Smusstillegg Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Smusstillegg Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, naturalytelser, Smusstillegg Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Smusstillegg 153-A Trekkpliktig (herunder fast) bil- og båtgodtgjørelse mv. Lønn, naturalytelser, Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Trekkpliktig bilgodtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Fast bilgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Trekkpliktig bilgodtgjørelse Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Trekkpliktig bilgodtgjørelse Særskilt skattelov - Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Trekkpliktig bilgodtgjørelse 26

28 A Trekkpliktig godtgjørelse til reise og kost Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Trekkpliktig godtgjørelse Kost - trekkpliktig godtgjørelse Lønn, naturalytelser, annet Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenesterei- Kost - trekkpliktig godtgjørelse ser, kost og losji Trekkpliktig godtgjørelse annet Særskilt skattelov Jan Mayen og Godtgjørelse tjenestereiser, Kost - trekkpliktig godtgjørelse bilandene kost og losji Trekkpliktig godtgjørelse annet Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Trekkpliktig godtgjørelse Kost - trekkpliktig godtgjørelse Særskilt skattelov - annet 156-A Trekkpliktig godtgjørelse mv. til reise, kost og losji til utenlandsk arbeidstaker Lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending 27

29 28 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Særskilt skattelov - Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending 157-A Trekkpliktig godtgjørelse til losji innland/utland Lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Losji - trekkpliktig godtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, kost og Losji - trekkpliktig losji godtgjørelse Særskilt skattelov Jan Godtgjørelse tjenestereiser, kost Losji - trekkpliktig godtgjørelse Mayen og bilandene og losji Særskilt skattelov - Godtgjørelse tjenestereiser, kost Losji - trekkpliktig godtgjørelse og losji 28

30 A Trekkpliktig stipend Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend Trekkpliktig Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend Trekkpliktig naturalytelser, Særskilt skattelov Jan Mayen Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend Trekkpliktig og bilandene Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend Trekkpliktig 199-A Andre trekkpliktige utgifts Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig - annet Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, godt- Utgiftsgodtgjørelse gjørelser trekkpliktig - annet Særskilt skattelov Jan Mayen og Øvrig lønn, naturalytelser, Utgiftsgodtgjørelse bilandene trekkpliktig - annet Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig - annet 29

31 og 212-A Pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold mv. Pensjon Etterbetaling Pensjon/livrenter i arbeidsforhold og trygd Kildeskatt på Etterbetaling Pensjon/livrenter i arbeidsforhold pensjoner Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Særskilt skattelov - Pensjon og Etterbetaling Pensjon/livrenter i arbeidsforhold trygd Pensjon/livrenter i arbeidsforhold 214 Skattepliktig etterlønn og etterpensjon etter dødsfall Pensjon og trygd Etterlønn og etterpensjon Skattepliktig Særskilt skattelov Jan Mayen og Øvrig lønn, naturalytelser, Etterlønn og etterpensjon bilandene Særskilt skattelov - Pensjon og trygd Etterlønn og etterpensjon 215 Pensjon i dødsmåneden (skattefri) Gjelder pensjoner utbetalt i dødsmåneden. Fra og med 2015 er ikke lenger krav om å rapportere pensjon i dødsmåneden med en egen beskrivelse. Skattefrihet for pensjon i dødsmåneden blir ivaretatt av skatteetaten under ligningsbehandlingen. Fra januar 2015 skal pensjon i dødsmåneden innrapporteres med samme beskrivelse som er benyttet for de aktuelle pensjonsytelsene i månedene før dødsmåneden. Unntak: All pensjon som utbetales etter selve dødsmåneden anses som etterpensjon, og innrapporteres som Etterlønn og etterpensjon etter dødsfall". 30

32 Føderåd (Innrapportering skjer fortsatt bare en gang i året) Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Kildeskatt på pensjoner Føderåd Ordinær Valg 1 Valg 2 Særskilt skattelov - Føderåd 219 Skattepliktig ektefelletillegg Ektefelletillegg skattepliktig Etterbetaling Ektefelletillegg - skattepliktig Pensjon og trygd Kildeskatt på pensjoner Ektefelletillegg - skattepliktig Etterbetaling Skattepliktig ektefelletillegg Særskilt skattelov - Pensjon og Ektefelletillegg skattepliktig trygd Etterbetaling Skattepliktig ektefelletillegg 31

33 Avtalefestet pensjon (AFP) Avtalefestet pensjon Etterbetaling Avtalefestet pensjon Pensjon og trygd Avtalefestet pensjon Kildeskatt på pensjoner Etterbetaling Avtalefestet pensjon Pensjon og trygd Avtalefestet pensjon Særskilt skattelov - Pensjon og trygd Etterbetaling Avtalefestet pensjon 228 Barnepensjon fra andre enn folketrygden Barnepensjon Etterbetaling Barnepensjon Pensjon og trygd Barnepensjon Kildeskatt på pensjon Etterbetaling Barnepensjon Pensjon og trygd Barnepensjon Særskilt skattelov - Pensjon og trygd Etterbetaling Barnepensjon 32

34 Naturalytelser i pensjonsforhold Pensjon og trygd Kildeskatt på pensjoner Naturalytelser i pensjonsforhold Naturalytelser i pensjonsforhold Bil Bolig Mobiltelefon mv (ekom) Øvrig Bil Bolig Mobiltelefon mv (ekom) Øvrig Særskilt skattelov - Pensjon og trygd Naturalytelser i pensjonsforhold Bil Bolig Mobiltelefon mv (ekom) Øvrig 232 Introduksjonsstønad Etterbetaling Introduksjonsstønad Pensjon og trygd Introduksjonsstønad 237 Kvalifiseringsstønad Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Kvalifiseringsstønad 238 Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) og livrenter tegnet som fortsettelsesforsikringer Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive)/fortsettelsesforsikringer 33

35 34 Særskilt skattelov Pensjon og trygd Nye livrenter arbeidsforhold (kollektive)/fortsettelsesforsikringer 242 Skattefritt ektefelletillegg Ektefelletillegg - skattefritt Pensjon og trygd Etterbetaling Ektefelletillegg skattefritt 243 Ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor Etterbetaling Ny avtalefestet pensjon Pensjon og trygd Kildeskatt på pensjoner Etterbetaling Ny avtalefestet pensjon Ny avtalefestet pensjon Ny avtalefestet pensjon Særskilt skattelov - Etterbetaling Ny avtalefestet pensjon Pensjon og trygd Ny avtalefestet pensjon 246 Rentefordel ved rimelig lån for pensjonist Pensjon og Kildeskatt på pensjoner Naturalytelser i pensjonsforhold Rentefordel lån trygd Naturalytelser i pensjonsforhold Rentefordel lån Særskilt skattelov - Pensjon og trygd Naturalytelser i pensjonsforhold Rentefordel lån 34

36 Uførepensjon fra andre enn folketrygden Etterbetaling Uførepensjon Pensjon og trygd Kildeskatt på pensjoner Etterbetaling Uførepensjon Uførepensjon Uførepensjon Etterbetaling Uførepensjon Særskilt skattelov - Pensjon og trygd Uførepensjon 248 Underholdsbidrag til tidligere ektefelle Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Underholdsbidrag til tidligere ektefelle 249 Diverse Etterbetaling Pensjon diverse Pensjon og trygd Kildeskatt på pensjoner Etterbetaling Pensjon diverse Pensjon diverse Pensjon diverse Særskilt skattelov - Pensjon og trygd Etterbetaling Pensjon diverse Særskilt skattelov - Pensjon og trygd Pensjon diverse 35

37 Utbetalinger mv. til næringsdrivende Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Næringsinntekt Honorar/godtgjøring til opphavsmann av åndsverk - kontantytelse Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Næringsinntekt Honorar/godtgjøring til opphavsmann av åndsverk - naturalytelse 404 Godtgjørelse til dagmamma som passer barnet i dagmammaens hjem Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Næringsinntekt Honorar/godtgjøring til opphavsmann av åndsverk - kontantytelse Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Næringsinntekt Honorar/godtgjøring til opphavsmann av åndsverk - naturalytelse Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Næringsinntekt Vederlag til dagmamma i eget hjem - kontantytelse Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Næringsinntekt Vederlag til dagmamma i eget hjem - utgiftsgodtgjørelse 446 Lott eller part (herunder minstelott) til fisker Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Næringsinntekt Vederlag - lott eller part Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Næringsinntekt Vederlag - lott eller part 36

38 Fri reise til og fra arbeidet (fri transport) Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fri reise til og fra arbeidet Særskilt skattelov - Jan Mayen og Øvrig lønn, naturalytelser, Fri reise til og fra arbeidet bilandene Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Fri reise til og fra arbeidet 520 Fri barnehageplass Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Barnehage Bedriftsbarnehage skattefri Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Barnehage Bedriftsbarnehage skattefri 521 Arbeidsgivers tilskudd til barnehage som ikke er bedriftsbarnehage Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Barnehage Skattefritt tilskudd 37

39 Fri kost og losji for norsk arbeidstaker som ville hatt krav på fradrag for merutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet Fri bolig Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fri kost Norsk pendler Fri losji Fri bolig Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Fri kost Norsk pendler Fri losji 525 Fri kost og losji for utenlandsk arbeidstaker som pendler fra utlandet Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fri kost Utenlandsk pendler Fri losji Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Fri kost Utenlandsk pendler Fri losji 526 Fri bolig til utenlandsk arbeidstaker som pendler fra utlandet (trekkfri) Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fri bolig Utenlandsk pendler Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Fri bolig Utenlandsk pendler 38

40 A Trekkfri fri kost for sokkelarbeider Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Kost sokkelarbeider Trekkfri Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Kost sokkelarbeider Trekkfri 549 Andre trekkfrie naturalytelser Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkfri Diettgodtgjørelse m/overnatting på tjenestereise mv. - innland/utland Lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, Kost trekkfri godtgjørelse Hotell kost og losji Nattillegg - trekkfritt Rett til sjøfolksfradrag, lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, Kost trekkfri Hotell kost og losji godtgjørelse Særskilt skattelov Jan Godtgjørelse tjenestereiser, Kost trekkfri godtgjørelse Hotell Mayen og bilandene kost og losji Nattillegg - trekkfritt Særskilt skattelov Godtgjørelse tjenestereiser, kost Kost trekkfri godtgjørelse Hotell og losji Nattillegg - trekkfritt 39

41 Diettgodtgjørelse m/overnatting - hotell - innland - beordring Lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, kost Kost trekkfri Arbeidsopphold og losji godtgjørelse utover 28 døgn Rett til sjøfolksfradrag, lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenesterei- Kost trekkfri Arbeidsopphold ser, kost og losji godtgjørelse utover 28 døgn Særskilt skattelov Jan Mayen og Godtgjørelse tjenestereiser, Kost trekkfri Arbeidsopphold bilandene kost og losji godtgjørelse utover 28 døgn Særskilt skattelov - Godtgjørelse tjenestereiser, Kost trekkfri Arbeidsopphold kost og losji godtgjørelse utover 28 døgn 614 Diettgodtgjørelse u/overnatting på tjenestereise - innland/utland Lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, kost Kost trekkfri Uten overnatting og losji godtgjørelse Særskilt skattelov Jan Mayen og Godtgjørelse tjenestereiser, Kost trekkfri Uten overnatting bilandene kost og losji godtgjørelse Særskilt skattelov - Godtgjørelse tjenestereiser, Kost trekkfri Uten overnatting kost og losji godtgjørelse 40

42 Diettgodtgjørelse ved overnatting på hotell - arbeidsopphold i utlandet utover 28 døgn Lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, Kost trekkfri Arbeidsopphold utover kost og losji godtgjørelse 28 døgn - utland Særskilt skattelov Jan Godtgjørelse tjenestereiser, Kost trekkfri Arbeidsopphold utover Mayen og bilandene kost og losji godtgjørelse 28 døgn - utland Særskilt skattelov Godtgjørelse tjenestereiser, Kost trekkfri Arbeidsopphold utover kost og losji godtgjørelse 28 døgn - utland 619 Kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining (på tjenestereiser) Lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Administrativ forpleining Rett til sjøfolksfradrag, lønn, Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Administrativ forpleining naturalytelser, Særskilt skattelov Jan Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Administrativ forpleining Mayen og bilandene Særskilt skattelov - Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Administrativ forpleining 41

43 Kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining (pendler) Øvrig lønn, Norsk pendler Lønn, naturalytelser, Administrativ naturalytelser, Utenlandsk pendler (skattekort uten forpleining standardfradrag) Rett til sjøfolksfradrag - Øvrig lønn, naturalytelser, Utenlandsk pendler (skattekort Norsk pendler Administrativ lønn, naturalytelser, forpleining uten standardfradrag) Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Administrativ forpleining Norsk pendler Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) 623 Diettgodtgjørelse - hybel/brakke (privat) - innland/utland - Skattedirektoratets forskuddssats Lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, Kost - trekkfri godt- Hybel, brakke, kost og losji gjørelse privat Rett til sjøfolksfradrag, lønn, Godtgjørelse tjenestereiser, Kost - trekkfri godt-- Hybel, brakke, naturalytelser, kost og losji gjørelse privat Særskilt skattelov Jan Godtgjørelse tjenestereiser, Kost - trekkfri godtgjørelse Hybel, brakke, Mayen og bilandene kost og losji privat Særskilt skattelov - Godtgjørelse tjenestereiser, Kost - trekkfri godtgjørelse Hybel, brakke, kost og losji privat 42

44 Losjigodtgjørelse - egen brakke eller campingvogn Lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, Losji - trekkfri Egen brakke/ pendlere, kost og losji godtgjørelse campingvogn Særskilt skattelov Jan Mayen og Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost Losji - trekkfri godtgjørelse bilandene og losji Særskilt skattelov - Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost Losji - trekkfri godtgjørelse og losji 626 Diettgodtgjørelse ved overnatting til langtransportsjåfør i utlandet - Skattedirektoratets takseringssats Lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, Kost - trekkfri Langtransportsjåfør i kost og losji godtgjørelse utlandet Rett til sjøfolksfradrag, lønn, Godtgjørelse tjenestereiser, Kost - trekkfri Langtransportsjåfør i naturalytelser, kost og losji godtgjørelse utlandet Særskilt skattelov Jan Godtgjørelse tjenestereiser, Kost - trekkfri Langtransportsjåfør i Mayen og bilandene kost og losji godtgjørelse utlandet Særskilt skattelov - Godtgjørelse tjenestereiser, Kost - trekkfri Langtransportsjåfør i kost og losji godtgjørelse utlandet 43

45 Diettgodtgjørelse - pensjonat - innland/utland - Skattedirektoratets forskuddssats Lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, Kost - trekkfri godtgjørelse Pensjonat kost og losji Rett til sjøfolksfradrag, lønn, Godtgjørelse tjenestereiser, Kost - trekkfri godtgjørelse Pensjonat naturalytelser, kost og losji Særskilt skattelov Jan Godtgjørelse tjenestereiser, Kost - trekkfri godtgjørelse Pensjonat Mayen og bilandene kost og losji Særskilt skattelov - Godtgjørelse tjenestereiser, Kost - trekkfri godtgjørelse Pensjonat kost og losji 628 Godtgjørelse til kost og losji til utenlandsk arbeidstaker som pendler fra utlandet Kost - trekkfri godtgjørelse Lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Losji - trekkfri godtgjørelse Besøksreiser hjem med fri kost på arbeidsted - utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) 44

46 Diverse Lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, Kost - trekkfri Besøksreiser hjem med fri pendlere, kost og losji godtgjørelse kost på arbeidsted Særskilt skattelov Jan Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost Kost - trekkfri godtgjørelse Mayen og bilandene og losji Særskilt skattelov - Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost Kost - trekkfri godtgjørelse og losji 711 Trekkfri bilgodtgjørelse Hurtigvalg Trekkfri kilometergodtgjørelse vanlig bil Lønn, naturalytelser, Bilgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse - trekkfri Bil Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Bilgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse - trekkfri Bil Særskilt skattelov - Bilgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse - trekkfri Bil 45

47 Trekkfri bilgodtgjørelse EL-bil Lønn, naturalytelser, Bilgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse - trekkfri EL-bil Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Bilgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse - trekkfri El-bil Særskilt skattelov - Bilgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse - trekkfri EL-bil 714 Andre trekkfrie utgifts (bil mv.) Lønn, naturalytelser, Kilometergodtgjørelse - trekkfri Øvrige fremkomstmidler Bilgodtgjørelse Passasjertillegg - trekkfritt Særskilt skattelov Jan Kilometergodtgjørelse - trekkfri Øvrige fremkomstmidler Bilgodtgjørelse Mayen og bilandene Passasjertillegg - trekkfritt Særskilt skattelov - Kilometergodtgjørelse - trekkfri Øvrige fremkomstmidler Bilgodtgjørelse Passasjertillegg - trekkfritt 46

48 Kontantgodtgjørelse til dekning av reiseutgifter til besøk i hjemmet i Norge Kilometergodtgjørelse besøksreiser Lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, hjem - trekkfri pendlere, kost og losji Refusjon trekkfri utgift besøksreiser Pendler hjem Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kilometergodtgjørelse besøksreiser hjem pendler - trekkfri Refusjon trekkfri utgift besøksreiser hjem Særskilt skattelov - Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kilometergodtgjørelse besøksreiser hjem pendler - trekkfri Refusjon trekkfri utgift besøksreiser hjem 723 Dekning av besøksreiser til hjemmet i Norge - refusjon eller naturalytelse Lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og Naturalytelse - trekkfri Pendler losji Særskilt skattelov Jan Naturalytelse - trekkfri Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Mayen og bilandene Særskilt skattelov - Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Naturalytelse - trekkfri 47

49 Dekning av besøksreiser til hjemmet i utlandet refusjon eller naturalytelse Lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, Naturalytelse - Utenlandsk pendler (skattekort pendlere, kost og losji trekkfri uten standardfradrag) 725 Kontantgodtgjørelse til dekning av besøksreiser til hjemmet i utlandet Lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kilometergodtgjørelse besøksreiser hjem - trekkfri Refusjon trekkfri utgift besøksreiser hjem Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) 749/849 Diverse Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Utgiftsgodtgjørelse trekkfri - annet 813 Flyttegodtgjørelse og kompensasjonstillegg Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Flyttegodtgjørelse Særskilt skattelov Jan Mayen og Øvrig lønn, naturalytelser, Flyttegodtgjørelse bilandene Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Flyttegodtgjørelse 48

50 Trekkfrie stipend Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend Trekkfritt Særskilt skattelov Jan Mayen og Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend Trekkfritt bilandene Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend Trekkfritt 824 Godtgjørelser i henhold til særavtaler inngått av bl.a. Utenriksdepartementet Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Særavtale tillegg/godtgjørelse/ytelser utenrikstjenesten 825 Matpenger i forbindelse med overtid Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Overtidsmat Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, naturalytelser, Overtidsmat Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Overtidsmat 49

51 50 849/749 Andre trekkfrie utgifts Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Utgiftsgodtgjørelse trekkfri - annet 911 Skattefri erstatning for tort og svie Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Erstatning - skattefri Særskilt skattelov Jan Mayen og Øvrig lønn, naturalytelser, Erstatning - skattefri bilandene Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Erstatning - skattefri 912-A Betaling til fond for idrettsutøvere Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fond idrettsutovere Betaling til fond 50

52 A inntekt Særskilt skattelov Lønn etter skatteloven Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid 914-A Inntekt på Jan Mayen og i norske biland i Antarktis Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Lønn etter skattlegging av personer på Jan Mayen og bilandene Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid 915-A Lønn mv. til utenlandske artister Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn mv til utenlandsk artist 51

53 Skattefrie utbetalinger Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Pensjon og trygd Etterlønn og etterpensjon Skattefri Lønn etter dødsfall trekkfritt Utgiftsgodtgjørelse skattefri 917 Skattefri arbeidsinntekt til barn under 13 år Skattefri inntekt Lønn, naturalytelser, Lønn til barn under kontantytelse 13 år Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid 923 Annen inntekt Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Kapitalinntekt (royalties mv) 52

54 A Trekkfritt hyretillegg Lønn, naturalytelser, Spesielt for hyre og hyretillegg Hyretillegg - trekkfri Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Spesielt for hyre og hyretillegg Hyretillegg - trekkfri Særskilt skattelov - Jan Mayen Øvrig lønn, naturalytelser, Hyretillegg Trekkfri og bilandene Særskilt skattelov - Spesielt for hyre og hyretillegg Hyretillegg - trekkfri 927-A Lønn og annen kontant godtgjørelse som ikke er skattepliktig for person som er medlem av folketrygden Lønn, naturalytelser, godt- lønn til medlem av Ikke skattepliktig Lønn kontantytelse gjørelser folketrygden Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid 53

55 Fordel av fri bolig inkludert kompensasjonstillegg for statsansatte i utlandet Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fri tjenestebolig statsansatt utland kompensasjonstillegg 961-A Lønn mv. for arbeidstaker ansatt på nettolønnsordning - arbeid utført i Norge Beregnet skatt nettolønn Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i Norge Bil (naturalytelse) Bolig (naturalytelse) Utbetalt nettolønn (fastlønn) Utgiftsgodtgjørelse Øvrige naturalytelser Bilpool Ordinær 971-A Lønn mv. for arbeidstaker ansatt på nettolønnsordning - arbeid utført i utlandet Beregnet skatt nettolønn Bil (naturalytelse) Bilpool Ordinær Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i Norge Bolig (naturalytelse) Utbetalt nettolønn (fastlønn) Utgiftsgodtgjørelse Øvrige naturalytelser 54

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 17.08.2016 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige

Detaljer

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Tidligere lønns og trekkode Innrapportering i a meldingen og Visma Lønn Lto Navn Type fordel Lønnsbeskrivelse Trekkplikt Grunnlag aga A meldingsnummer 110A Fri

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene Overgangsveiledning Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Hvem er vi Marthe Hauglin Rådgiver Spesifikasjon og utvikling i EDAG Prosjektet marthe.hauglin@skatteetaten.no Tlf.: 945 363 40 Karine Rikheim

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetsnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen 27.11.13 Pensjonskasseforeningen A-ordningen Stian Berglund EDAG / NAV - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 18062015 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger...

Detaljer

Sist oppdatert 25. oktober 2013

Sist oppdatert 25. oktober 2013 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2013 15. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2013 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2014) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

VEILEDNING. Direkte registrering av a-melding i Altinn A01. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten

VEILEDNING. Direkte registrering av a-melding i Altinn A01. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten Sist oppdatert 20.06.2017 VEILEDNING Direkte registrering av a-melding i Altinn A01 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten Innhold Hva du trenger å forberede før

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2016

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2016 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle lønner i bruk i Oppland fylkeskommune 2016 HR-enheten Sist oppdatert: 29.06.2016 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F lønn Tekst lønn Månedslønn

Detaljer

INNHOLD I A-MELDINGEN

INNHOLD I A-MELDINGEN INNHOLD I A-MELDINGEN Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet...n Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Opplysningspliktig

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

EDAG. konsekvenser for Lønn 5.0

EDAG. konsekvenser for Lønn 5.0 EDAG konseenser for Lønn 5.0 EDAG Hva er EDAG Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver Ett kontaktpunkt for ansettelse, lønn og skatt SSB Lønn / trekk Altinn EDAG NAV SKD Arbeidsgiver Andre Oppgaver som erstattes

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 01.01.2016 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og

Detaljer

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014 Introduksjon til a-ordningen EDAG prosjektet, Mai 2014 1 2 - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen Etatenes

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 01.01.2017 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 8 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 8 3 Roller og

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Del I Innledende bestemmelser Kapittel 1. Lovens virkeområde 1-1 Virkeområde

Del I Innledende bestemmelser Kapittel 1. Lovens virkeområde 1-1 Virkeområde Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og

Detaljer

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser 1. Lønn 1.1. Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 1.1.1. Normrentesats

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle er i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 HR-enheten Sist oppdatert: 01.05.2015 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F Månedslønn Øvrige ansatte 100

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Tegning, litt flere detaljer, ingen realitetsendring. "avvik" (kun endret begrepsbruk - ikke innhold)

Tegning, litt flere detaljer, ingen realitetsendring. avvik (kun endret begrepsbruk - ikke innhold) Oppdatert pr. 04.06.2014 Forrige oppdatering: 18.12.2013 Nåværende kapittel Endring Ny tekst-beskrivelse av endring Merket alle ytelser som kun utbetales og innrapporteres av Arbeids- og Hele velferdsetaten

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Viktig nytt på lønnsområdet

Viktig nytt på lønnsområdet Viktig nytt på lønnsområdet 2012 Agenda Endringene på lønnsområdet i 2012 Reisegodtgjørelser skattemessig frikobling fra statens særavtaler Utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser og arbeidsopphold endringer

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Rettledning til postene skatteetaten.no Ingen endring - ingen levering Leveringsfrist 30. april 2012 Husk alle fradrag Sjekk opplysningene i selvangivelsen Bokmål

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

NOU 1985:5. side 1 av 5

NOU 1985:5. side 1 av 5 Dokumenttype NOU 1985:5 Dokumentdato Tittel Skattlegging av diettgodtgjørelser Utvalgsleder Fagereng Jens Kapittel 1.3 UTVALGETS ARBEID OG KONKLUSJONER Utvalgets oppgave har vært å foreta en vurdering

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 5. utgave Februar 2015 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent

Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent Sak:15/547 13. mai 2015 Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent INNHOLD 1 Kapittel 1 Opplysningsplikt for offentlig

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Kodeoversikta og tillegget finst òg på www.skatteetaten.no

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 04.02.2013 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, januar 2013 Revidert februar 2013 Ny versjon av HogiaLønn 2013.1 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale.

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Oslo, Desember 2017 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra

Detaljer

Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008

Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008 Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008 TT-type Betalbar Snu fortegn Trekkgrunnlag skatt A Maskinelle koder (avsetning) L Lønnskoder (lønn og tillegg) T Sentrale trekkoder

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Erfaringar frå skolebesøk m.m. Fylkesrevisjonen i Møre og Romsdal spesialrevisor Ronny Rishaug

Erfaringar frå skolebesøk m.m. Fylkesrevisjonen i Møre og Romsdal spesialrevisor Ronny Rishaug Erfaringar frå skolebesøk m.m. Fylkesrevisjonen i Møre og Romsdal spesialrevisor Ronny Rishaug Presentasjon av Fylkesrevisjonen Vi er fylkets kontrollorgan og er ikkje underlagt fylkesrådmannen Rapporterer

Detaljer

Verge - skattemessig enkelt eller litt innviklet. Siv-Karine Brødreskift

Verge - skattemessig enkelt eller litt innviklet. Siv-Karine Brødreskift Verge - skattemessig enkelt eller litt innviklet Siv-Karine Brødreskift Selvangivelsen 2013 Sjekk selvangivelsen til den du er verge for! Er alle inntekter kommet med? Flere arbeidsgivere/pensjonsutbetalere?

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sarpsborg 05.02.2016 Svar på høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene Infotjenester er en rådgivningsbedrift

Detaljer

TILSKUDD-/STIPEND i arbeidsforhold

TILSKUDD-/STIPEND i arbeidsforhold TILSKUDD-/STIPEND i arbeidsforhold Nettverksmøte Var.lønn og Reiseregninger 5. mars 2009 (red. 14.1.2014) v/ Inger H Talberg Gjelder utbetaling til ansatte som gjelder: - Forskningstermin/-tilskudd, forskningsstipend

Detaljer

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Faktisk inntekt - Nytt inntektsgrunnlag I dag beregnes bostøtte som hovedregel med siste ligning (2015) lagt til grunn for beregningen

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 17.08.2016 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 7 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 7 3 Roller og

Detaljer

Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad

Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad Business skal være pleasure. for brukere av Huldt & Lillevik Lønn og Visma Lønn Program 8. - 10. juni 2016 Onsdag 8. juni 11.00 Registrering

Detaljer

NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes. Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet

NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes. Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet Medlemskap i folketrygden ved opphold utenfor Norge Generelt om medlemskap i folketrygden Medlem som bosatt i Norge

Detaljer