nr 10/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 10/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Melding til innehaver med ukjent adresse... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelse fra Klagenemnda Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Opphevet varemerkeregistrering INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 Melding til innehaver med ukjent adresse melding til innehaver med ukjent adresse /15 Grunnet ukjent eller uriktig adresse bes 3D Studio Oslo AS om å ta kontakt med Patentstyret snarest. Det foreligger en meddelelse i varemerkesøknad nr til adressaten med svar- eller betalingsfrist Meddelelsen kan fås hos Patentstyret. 3

4 registrerte varemerker nr 10/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Marketing Clinic Oy, Merimiehenkatu 36 D 212, FI HELSINGFORS, Finland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; elektroniske databaser. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; strategiske konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert til markedsførings- og forretningsanalyser; planlegging av markedsføringsstrategier; konsultasjon og rådgivning i forbindelse med administrasjon av bedrifter; tjenester i forbindelse med evaluering av merker og markedsposisjon. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; opplæringsvirksomhet i forbindelse med markedsførings- og forretningsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tjenester i forbindelse med design og utvikling av databaser; dataprogrammering for kommersiell analyse og rapportering; tjenester i forbindelse med design av merker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Dining Experience Rodamco Sverige AB, Box 7846, SE STOCKHOLM, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 16 Aviser, tidsskrifter, trykksaker; fotografier. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, eiendomsvurderinger, taksering av eiendom, utleie av eiendom, kontor, forretningslokaler og leiligheter; informasjon om bosteder, forretningslokaler og kontor i forbindelse med utleie og formidling. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet av bygninger, kontorer, butikklokaler og leiligheter; installasjonsvirksomhet av elektrisitet og elektrisk utstyr og inventar i bygninger, kontorer, butikklokaler og leiligheter. Klasse 39 Fremskaffe parkeringsplasser og garasjer, lagring, utleie av lagerlokaler. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet, kulturvirksomhet, informasjon om utstillinger for kulturelle- og utdanningsformål. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 4

5 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rodamco Sverige AB, Box 7846, SE STOCKHOLM, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 16 Aviser, tidsskrifter, trykksaker; fotografier. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, eiendomsvurderinger, taksering av eiendom, utleie av eiendom, kontor, forretningslokaler og leiligheter; informasjon om bosteder, forretningslokaler og kontor i forbindelse med utleie og formidling. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet av bygninger, kontorer, butikklokaler og leiligheter; installasjonsvirksomhet av elektrisitet og elektrisk utstyr og inventar i bygninger, kontorer, butikklokaler og leiligheter. Klasse 39 Fremskaffe parkeringsplasser og garasjer, lagring, utleie av lagerlokaler. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet, kulturvirksomhet, informasjon om utstillinger for kulturelle- og utdanningsformål. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TANKEN BAK TANKEN BAK AS, Levreveien 53, 1346 GJETTUM, Klasse 35 Reklame og reklamebyråtjenester; kommunikasjonog kommunikasjonsbyråtjenester; reklame og promotering; strategi, research og analyser; meningsmålinger; tekstforfattertjenester til reklame og markedsføring; utarbeidelse av reklame- og kampanjekonsepter; utarbeidelse av reklametekster; presentasjon av varer og tjenester gjennom forskjellige medier; forannevnte tjenester inkludert via radio, fjernsyn, aviser, magasiner, trykksaker og digitale kanaler inkludert men ikke begrenset til internett. Klasse 41 Utdannings- og kursvirksomhet; fotografering, film- og videoopptak; produksjon av film, video og nyhetsreportasjer; journalistisk rådgivning, forundersøkelser i forbindelse med produksjon av magasiner, aviser eller film; journalistisk virksomhet, bearbeiding av digitale og analoge bilder og fotografier; utleie og drift av tjenester forbundet med filmstudioer; innspillingsstudioer for lyd, bilde og film; produksjon og utvikling av fjernsynsunderholdning; produksjon og utarbeidelse av magasiner, aviser, filmer, video, foto, radio- og fjernsynsprogrammer; arrangere og lede kongresser, seminarer, eventer og konferanser; tekstforfattertjenester; skriving, redigering og bearbeiding av tekster til magasiner, aviser, brosjyrer og andre formål; utleie av videoutstyr, lysutstyr og annet utstyr forbundet med produksjon av video, film, foto, magasiner og andre trykksaker; distribusjon av film, video, foto, tekster; redigering og bearbeiding av film, video og fotografier uavhengig av format og type. Klasse 42 Utarbeidelse, programmering, design, formgivning og publisering av nettsider; vedlikehold av nettsider; rådgivning forbundet med nettsider og markedsføring på digitale plattformer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OmniLite Ti Fenix Outdoor AB, Box 209, SE ÖRNSKÖLDSVIK, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 4 Gassbrensel til kaminer, ovner, komfyrer, kokeapparater, blåselamper og til belysning. Klasse 6 Tomme gassbeholdere, gasspatroner og gasssylindere til bruk med stormkjøkken, griller, utegriller, varmeapparater, lamper og lanterner. Klasse 9 Elektriske akkumulatorer; elektriske batterier og celler; batterier til belysning; batterier til lykter og lommelykter; batteribokser; akkumulatorkasser; batteriladere; testapparater til batterier; deler, komponenter og tilbehør til de forannevnte varer inkludert i denne klassen; blitzapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, grilling, koking, steking, kjøling, tørking, ventilasjon, luftkondisjonering, vanntilførsel og sanitære formål; ovner, komfyrer og kokeapparater for utendørs bruk; ovner, komfyrer og kokeapparater til campingbruk og til ekspedisjoner; lykter, fakler; lommelykter (håndholdte lamper); prosjektører, søkelys; lamper; lanterner og hodelamper; gasslightere; regulerings- og sikkerhetsdeler til gassapparater; elektriske gryter og kasseroller; elektriske panner og kokekar; deler, komponenter og tilbehør til de forannevnte varer inkludert i denne klassen. 5

6 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LUNKENHEIMER Pentair Flow Services AG, Freier Platz 10, CH-8200 SCHAFFHAUSEN, Sveits Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 7 Slamventiler. Klasse 37 Installasjon, montasje, reparasjon, service, vedlikehold og renovering av slamventiler. dataprogrammer. Datamaskin design tjenester; tilbyder av applikasjonstjenester (ASP), nemlig, hoste andre sine dataprogramvare applikasjoner; teknisk support tjenester; feilsøking; tilby en nettside som inneholder informasjon i forbindelse med dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAPIDCONNECT Schlumberger Technology B.V., Parkstraat 83-89, NL- 2514JG HAAG, Nederland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 37 Bore- og bygge- og anleggstjenester innen olje- og gassleting, -eksplorasjon og -produksjon. Klasse 42 Teknisk rådgivning innen olje- og gassleting, - eksplorasjon og -produksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TO, TO/M/12/02675 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PIXEL Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, US-CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare, data operativsystem, data browsing programvare, dataprogramvare for å tilby tilgang til internett. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Detaljhandeltjenester med dataprogramvare tilbudt via internett og andre data- og elektronisk kommunikasjonsnett; detaljhandeltjenester med dataprogramvare for bruk på håndholdte digitale elektroniske enheter og annen forbrukerelektronikk. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og Swedish Match North Europe AB, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 34 Tobakk; fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja APCOA Parking Holdings GmbH, Fluhafenrandstrasse 1 D, DE STUTTGART, Tyskland Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse 35 Forretningsførsel og rådgivning ved opprettelse og drift av parkeringsarealer, spesielt for parkeringshus, parkeringsplasser og forskjellige parkeringsanlegg. Tredjepartsrådgivning for markedsbearbeidingstiltak, inkludert salg, markedsføring og reklametiltak samt utvikling og gjennomføring av markedføringskonsepter ved forvaltning ved leie og forpaktning av oppstillingsplasser og parkeringsarealer, samt opprettelse og markedsføring av slike. Klasse 36 Inn- og utleie samt forvaltning av eiendommer, særlig av parkeringshus, parkeringsplasser og forskjellige parkeringsanlegg. Tjenesteyting innen finansiering og inkasso (parkeringsgebyrer og bøter). 6

7 registrerte varemerker nr 10/15 Klasse 39 Forvaltning og annen drift av parkeringsarealer, særlig av parkeringshus, parkeringsplasser og forskjellige parkeringsanlegg, på basis av kontrakter for leie, forpaktning og næringsdrift. Leie og forpaktning av oppstillingsplasser og parkeringsarealer. Utførelse av behovsorienterte tjenesteytelser for parkeringskunder. Formidling av oppstillingsplasser for tredjeparter, særlig over internett. Transport- og trafikklogistikk. Oppbygging og drift samt styring av trafikk- og parkeringsledesystemer for flytende og hvilende trafikk. Trafikkadministrasjon. Taxiadministrasjon. Transporttjenester. Klasse 42 Teknisk rådgivning for utvikling, oppbygging og drift av parkeringsarealer, spesielt av parkeringshus, parkeringsplasser og forskjellige parkeringsanlegg. Levering og lisensiering av programvare for bruk av internettplattformer for forvaltning av parkeringsarealer on- og offline. Klasse 45 Overvåking av parkeringsarealer, spesielt av parkeringshus, parkeringsplasser og forskjellige parkeringsanlegg. Kontroll av at forskrifter for parkering og bruk overholdes, samt sanksjonering av overtredelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/582,471 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTERFACE INTUITION Liaison Technologies Inc, Suite 200, 3157 Royal Drive, US-GA30022 ALPHARETTA, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Computer software-modulsslutningsmotor for analyse av dataprøver utvalgt for å bestemme datastruktur nødvendig for automatisk å produsere grensesnitt nødvendig for datatilordning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/328,410 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STORMRUNNER Hewlett-Packard Development Company, L.P., Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Software; ytelsestestingssoftware; software for testing av applikasjoner; databaseadministrasjonssoftware; datahardware og datasoftware for fjernovervåking og fjernstyring av enheter; datahardware og datasoftware for testing av datasystemer; dataoperativsoftware; datasoftware og datahardware for bruk til nettverksadministrasjon; datasoftware og datafirmware for operativsystemprogrammer; datasoftware for styring og administrasjon av aksesserverapplikasjoner; datasoftware for kryptering; datasoftware for automatisering av datalagring; nedlastbar software i form av mobile applikasjoner for bruk til databaseadministrasjon. Klasse 42 Rådgivingstjenester innen området for produktutvikling og kvalitetsforbedring av software; dataprogrammering og softwaredesign; dataprogrammeringstjenester for andre innen området for administrasjon av softwarekonfigurasjon; konsultasjoner vedrørende datasoftware; konsulenttjenester innen området for tilveiebringelse av online, ikke-nedlastbar software og applikasjoner; konsulenttjenester innen området for vertstjenester for datasoftwareapplikasjoner; design og utvikling av datahardware og datasoftware; tilveiebringelse av online, ikke-nedlastbar software for testing av applikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARNESEN AUGUSTA AS, c/o Bama Gruppen AS, Postboks 263, Alnabru, 0614 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 31 Friske frukter, bær og grønnsaker. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av friske frukter, bær og grønnsaker, samt fruktdrikker og fruktjuicer. 7

8 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/582,975 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RULE INTUITION Liaison Technologies Inc, Suite 200, 3157 Royal Drive, US-GA30022 ALPHARETTA, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Computer software-modul som ved bruk av kunstig intelligens automatisk kan prøve kombinasjoner av konkluderte regeltilordninger for a velge riktig utfall for tilordningsdata fra kilde til mål for en individuell felttilordning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/582,976 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEMANTIC INTUITION Liaison Technologies Inc, Suite 200, 3157 Royal Drive, US-GA30022 ALPHARETTA, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Computer software-modul for analysering av datatilordning på tvers av flere utvalg for å bestemme og generere en semantisk modell. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRAMMER INTECH Brammer Plc, St Ann's House,1 Old Market Place, GB- WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Salg av deler og komponenter for ingeniørarbeid for bruk i vedlikehold, reparasjon og ettersyn av maskiner og maskinverktøy, ingeniørarbeidsapparater og -utstyr, mekaniske systemer, motorer, industrielt utstyr, pumper og kompressorer, inklusive ved hjelp av internett og "produkt sourcing" i forhold til klebemidler, tetningsmidler, oppløsningsmidler, fernisser, rustbeskyttelsesmidler, fyllstoffer, reparasjonsmidler, forseglingsmidler, maling, lakker, belegningsmidler, preparater for merking av metall, korrosjonshindrende midler, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping, såper, løsemidler, håndrensemidler, håndrenseprodukter, preparater til lekkasjedeteksjon, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer), remfett, skjærevæsker, fett, oljer, varer av uedelt metall, låsemuttere, festeanordninger, sikringsringer, sikringsbøyler, hydrauliske tetninger, pneumatiske tetninger, tetningsringer for rotasjonsaksler, tetningssnor, tetningsmaterialer, tetningsringer, hylser til bruk ved akselreparasjon, verktøykasser, deler og tilbehør til de forannevnte varer, maskiner og verktøymaskiner, elektroverktøy, generatorer, slagnøkler, flerbruksverktøy, elektriske driller, elektriske sager, høyttrykksvaskere, elektriske slipemaskiner, elektriske pussemaskiner, elektriske poleringsmaskiner, elektriske skrutrekkere, hydraulisk utstyr, pneumatisk utstyr, ledesystemer for lineær bevegelse, inklusive lineære lagre og kuleskruer, motorer (unntatt for landkjøretøyer), vekselstrømsmotorer, koplinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), motordrev, bånd, bånddrev, kjeder, kjededrev, koplinger, gir, akselkoplinger, låseringer, dreiemomentbegrensere, universalledd, girkasser, motoriserte girkasser, deler og tilbehør til de forannevnte varer, inklusive lagre, hylser, lagerhus, bæretrinser, innkapslede lagerenheter, kuler og ruller for lagre, tilbehør til lagre, spennhylser, lagerposisjoneringsringer, tetningsplater og -ringer for lagre, låseklemmere, låsemuttere, tetningsbærerenheter, lagerseteringer, lagerholdere, tilbehør til hydraulisk utstyr, tilbehør til pneumatisk utstyr, rørsystem til hydraulisk eller pneumatisk utstyr, luftbehandlingsutstyr, pneumatiske sylindre, pneumatiske aktuatorer, pneumatiske tilbehør, pneumatiske slanger og pneumatiske rør, pneumatiske instrumenter (inklusive brytere, tellere, målere), pneumatiske proporsjonale servoventiler, pneumatiske ventiler, tilbehør til pneumatiske ventiler, vakuumutstyr (inklusive vakuumfiltre), aksler og støtter til produkter for lineær bevegelse, kuleskruer, tilbehør til motordrev, hydrauliske tetninger, pneumatiske tetninger, tetninger til rotasjonsaksler, tetningssnor, tetningsmaterialer, tetningsringer, hylser til bruk ved akselreparasjon, maskinspindler, deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), slipesteiner, skjæreverktøy, knivblad, driller, hullsager, tilbehør til hullsager, håndverktøy, filer, hammere, klubber, håndholdte driller, kniver, høvler, tilbehør til høvler, nebbtenger, skjærere, hulltenger, meisler, sager, skrutrekkere, skrutrekkerbits, nøkkelpiper, skiftenøkler, stiftepistoler, momentverktøy, brekkjern, skrunøkler, gripere, nøkler, emneholderutstyr, skrutvinger, verktøyholdeutstyr, låseklemmere, deler og tilbehør til de forannevnte varer, apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering og kontroll, elektronisk måleutstyr, libeller, målestokk, målebånd, vinkelhaker, vinkelmålere, elektrisk og elektronisk utstyr for bruk i forhold til maskiner, verktøymaskiner, motorer og koplinger og anordninger for overføring av drivkraft, vekselrettere, tilbehør til vekselrettere, bremsemotstander, bremsemoduler for vekselrettere, filtre for vekselrettere, operatørpaneler, kommunikasjonstilbehør for vekselrettere, drosselspoler for vekselrettere, personlig beskyttelsesutstyr, inklusive beskyttende klær, hodeplagg, fottøy, vernebriller og briller, programmerbare logiske styringer, deler og tilbehør til de forannevnte varer, elektroniske publikasjoner, inklusive kataloger, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer, deler og tilbehør til kjøretøyer og motorer for kjøretøyer, inklusive lagre, hylser, lagerhus, bæretrinser, innkapslede lagerenheter, kuler og ruller for lagre, tilbehør til lagre, spennhylser, lagerposisjoneringsringer, tetningsplater og -ringer for lagre, låseklemmere, låsemuttere, tetningsbærerenheter, lagerseteringer, lagerholdere, motordrev og tilbehør, bånd, bånddrev, kjeder kjededrev, koplinger, gir, akselkoplinger, låseringer, 8

9 registrerte varemerker nr 10/15 dreiemomentbegrensere, universalledd, deler og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse 37 Gjenoppbygging av spindler; vedlikeholdstjenester og reparasjonstjenester i tilknytning til maskiner og maskinverktøy, kjøretøy, ingeniørarbeidsapparater og - utstyr, mekaniske systemer, motorer, industrielt utstyr, pumper og kompressorer; rehabiliteringstjenester; installasjonstjenester; vedlikehold på kjøretøyer. Klasse 39 Distribusjonstjenester; transportvirksomhet. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet; systemdesigntjenester; tekniske støttetjenester; systemutvikling; rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til industriell automasjon og i forhold til utvikling og design av girdrev og motorer, hydraulikk, pneumatikk, deler og komponenter til ingeniørarbeid; installasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av spesialisert ingeniørarbeid og tilveiebringelse av spesialisert teknisk bistand dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen H C ANDERSEN & CO AS, Postboks 6740 Etterstad, 0609 OSLO, ADVOKATFIRMAET STRANDENÆS AS, Postboks 1448 Vika, 0115 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Soffass SpA, Via Fossanuova, 59, IT PORCARI (LUCCA), Italia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Fuktige papirprodukter impregnert med desinfiserende kremer for husholdningsformål, for rengjøring, hygiene og personlig pleie, spesielt hygieneservietter også brukt som toalettpapir; tamponger, menstruasjonsbind og bleier. Klasse 16 Kluter for husholdningsrengjøring, kluter for personlig rengjøring, hygiene og pleie, ikke impregnert med et rengjøringsmiddel, inkludert kjøkkenhåndklær og badehåndklær, lommetørklær, ansiktsservietter, dekningspapir, bordduker, bordservietter, kjøkkenruller og toalettpapir, hygieneservietter ikke impregnert med et vaskemiddel, også brukt som toalettpapir, både i husholdningspakninger, storhusholdningspakninger og industripakninger. Klasse 35 Engros- og detaljhandelstjenester til fordel for andre, også per post og gjennom andre kommunikasjonsmedier inkludert internett, vedrørende fuktige papirprodukter impregnert med desinfiserende kremer for husholdningsformål, for rengjøring, hygiene og personlig pleie, spesielt hygieneservietter også brukt som toalettpapir; tamponger, menstruasjonsbind og bleier, kluter for husholdningsrengjøring, kluter for personlig rengjøring, hygiene og pleie, ikke impregnert med et rengjøringsmiddel, inkludert kjøkkenhåndklær og badehåndklær, lommetørklær, ansiktsservietter, dekningspapir, bordduker, bordservietter, kjøkkenruller og toalettpapir, hygieneservietter ikke impregnert med et vaskemiddel, også brukt som toalettpapir, både i husholdningspakninger, storhusholdningspakninger og industripakninger; franchisetjenester; salgsfremmende tjenester; presentasjon av varer i kommunikasjonsmedia i detaljhandelsformål. 9

10 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Campus Hamberger Industriewerke GmbH, Rohrdorfer Strasse 133, DE STEPHANSKIRCHEN, Tyskland Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 27 Gulvtepper, tepper og ryer, linoleum, laminatgulv og andre materialer for tildekking av eksisterende gulv av tre, av trematerialer, kork, gummi, plastikk, eller erstatninger for disse materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KENTUCKY FRIED CHICKEN Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc, 1441 Gardiner Lane, US-KY40213 LOUISVILLE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Fisk og vilt; konserverte, frosne, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; potetsnacks, pommes frittes; geleer, syltetøy, kompotter, fruktsauser; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; salater. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is; ferdigretter, snackmat og desserter bestående hovedsakelig av varer i denne klasse; pizzabunner; pizzadeig; pizzasauser; tacoskjell; tacosauser; pasta; dressinger og dipsauser; ostesauser og grønnsaksauser. Klasse 43 Cateringvirksomhet; tilveiebringe matbestillingstjenester via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Opplysningskontoret for frukt og grønt, Postboks 187 Økern, 0510 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk). Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; informasjon om kosthold og skolemat; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en delvis omdanning av internasjonal registrering nr , i henhold til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven 75 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FORCAS Tata Steel UK Limited, 30 Millbank, GB-SW1P4WY LONDON, Storbritannia Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og deres legeringer; bygningsmaterialer av metall. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. 10

11 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STATESMAN Princes Limited, Royal Liver Building, GB-L31NX PIER HEAD, LIVERPOOL, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; buljong; konserverte, tørrede og kokte frukter oggrønnsaker; kompotter; fruktpureer; konserverte, tørrede, kokte og stuede frukter; supper; søte eller salte forretter laget av poteter, smakstilsatt eller naturlig, potetchips; osteposteier, ostepasta; smør; konserverte, tørrede, kokte, frosne eller hermetiserte ferdig tilberedte måltider, delvis eller helt laget av kjøtt, fisk, skinke, fjærkre eller vilt; skalldyr, sjømat (blåskjell, muslinger, krabbekjøtt, skjell, østers); spiselige oljer, olivenoljer og fett. Klasse 30 Næringsmidler av korn; brød, bakverk, konditorvarer og honning, sirup, melassesirup; gjær, bakepulver; kakemixer; kjeks; paier; terter; pizzaer; usøtede kornpreparater; salte ferdig tilberedte måltider delvis eller helt laget av bakverk; kokesauser; sennep; krydderier; pasta (naturlig eller smakstilsatt og/eller fylt); ferdig tilberedte måltider helt eller delvis laget av pasta; eddik, sauser, pastasauser, krydder. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker ogfruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; vann med eller uten kullsyre (mineral eller ikke-mineralvann); grønnsaksjuicer; grønnsaksbaserte drikker, limonade, tonic, ingefærøl, preparater for å lage drikker, sirup og saft for drikker, alkoholfrie frukt- eller grønnsaksekstraktdrikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Trash Bear LASSE LØVKVAM, Valhallveien 8 G, 0196 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Plasti Dip International Inc, 3920 Pheasant Ridge Drive, US-MN55449 BLAINE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 2 Spesialbelegg og overflatebehandling til etterbearbeiding og omlakkering av biler. Vanity Fair Inc, One Fruit of the Loom Drive, US- KY42103 BOWLING GREEN, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 11

12 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Resurs Holding AB, Box 22209, SE HELSINGBORG, Sverige Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, SE MALMÖ, Sverige Klasse 7 Klasse 9 Elektriske husholdningsmaskiner. Kodede og ukodede magnetkort, i form av bank- og betalingskort: apparater for veksling av penger og konvertering av valutaer; elektriske apparater inkludert i denne klassen, hjemmeelektronikk, nemlig TVapparater, videoapparater, DVD-spillere, datamaskiner og databehandlingsutstyr, radioapparater, stereoanlegg, hjemmekinoutstyr, mobiltelefoner, dataog TV-spill samt tilhørende reservedeler og komponenter, apparater for innspilling, opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere. Klasse 16 Ukodede bank- og betalingskort av plast og/eller papir, dokumenter, sjekker, bankanvisninger, verdipapirer, obligasjoner, aksjer og sikkerhetsdokumenter, konto- og identitetskort av papir. Klasse 28 Håndholdte dataspill. Klasse 36 Bankvirksomhet, forsikringsvirksomhet, finansielle og monetær tjenester; amortiseringslånevirksomhet; finansiering av avbetalingskjøp, betalingskort-tjenester; børsmegling; sjekkverifikasjon; clearing, clearingsentraler, deponering av verdisaker; factoring; leasing av fast eiendom; eiendomsagenturer, eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, eiendomstaksering; finansiell forvaltning, finansiell informasjon, finansiell konsultasjon, finansielle evalueringer (forsikring, bank, eiendom), finansieringstjenester, informasjon vedrørende forsikringer; forsikringsgarantitjenester, forsikringskonsultasjoner, forsikringsmegling; økonomisk forvaltning; finansiering av avbetalingskjøp; innkassering av leie; inkassobyråer, kapitalinvestering; forsikringsinformasjon; kredittgivning, kredittinstitutter, kredittkorttjenester; elektronisk pengeoverføring, utstedelse av kredittkort og reisesjekker; utlån mot sikkerhet; valutaveksling; vekslingskontorer. Resurs Holding AB, Box 22209, SE HELSINGBORG, Sverige Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, SE MALMÖ, Sverige Klasse 7 Klasse 9 Elektriske husholdningsmaskiner. Kodede og ukodede magnetkort, i form av bank- og betalingskort; apparater for veksling av penger og konvertering av valutaer; elektriske apparater inkludert i denne klassen, hjemmeelektronikk, nemlig TVapparater, videoapparater, DVD-spillere, datamaskiner og databehandlingsutstyr, radioapparater, stereoanlegg, hjemmekinoutstyr, mobiltelefoner, dataog TV-spill samt tilhørende reservedeler og komponenter, apparater for innspilling, opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere. Klasse 16 Ukodede bank- og betalingskort av plast og/eller papir, dokumenter, sjekker, bankanvisninger, verdipapirer, obligasjoner, aksjer og sikkerhetsdokumenter, konto- og identitetskort av papir. Klasse 28 Håndholdte dataspill. Klasse 36 Bankvirksomhet, forsikringsvirksomhet, finansielle og monetær tjenester; amortiseringslånevirksomhet; finansiering av avbetalingskjøp, betalingskort-tjenester; børsmegling; sjekkverifikasjon; clearing, clearingsentraler, deponering av verdisaker; factoring; leasing av fast eiendom; eiendomsagenturer, eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, eiendomstaksering; finansiell forvaltning, finansiell informasjon, finansiell konsultasjon, finansielle evalueringer (forsikring, bank, eiendom), finansieringstjenester, informasjon vedrørende forsikringer; forsikringsgarantitjenester, forsikringskonsultasjoner, forsikringsmegling; økonomisk forvaltning; finansiering av avbetalingskjøp; innkassering av leie; inkassobyråer, kapitalinvestering; forsikringsinformasjon; kredittgivning, kredittinstitutter, kredittkorttjenester; elektronisk pengeoverføring, utstedelse av kredittkort og reisesjekker; utlån mot sikkerhet; valutaveksling; vekslingskontorer. 12

13 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LYK-Z & DØTRE AS, Postboks 3137 Handelstorget, 3707 SKIEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. Klasse 41 Undervisnings- og opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av kurs og seminarer; yrkesveiledning; workshop (opplæring); coaching (veiledning); kulturelle aktiviteter; videofilming; utgivelse av tekster, andre enn reklame tekster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 Takatsukacho, JP HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA- PREF., Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, motorsykler, ATV (all terrain vehicles), og deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BOULEVARD SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 Takatsukacho, JP HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA- PREF., Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, motorsykler, ATV (all terrain vehicles), og deler og tilbehør til alle forannevnte varer. LYK-Z & DØTRE AS, Postboks 3137 Handelstorget, 3707 SKIEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. Klasse 41 Undervisnings- og opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av kurs og seminarer; yrkesveiledning; workshop (opplæring); coaching (veiledning); kulturelle aktiviteter; videofilming; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen V-STROM SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 Takatsukacho, JP HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA- PREF., Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, motorsykler, ATV (all terrain vehicles), og deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 13

14 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RM-Z SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, Takatsukacho, Minami-ku, JP- HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA- KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, motorsykler, ATV (all terrain vehicles), og deler og tilbehør til alle forannevnte varer. aktiviteter; utleie av fjernsyns- og radioapparater; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer; radioog fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av elektroniske publikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen P4 Radio Hele ASA, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder radioreklame og annonsering, samt utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsstudier; markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; satelittoverføringer; digital lydkringkasting; web-radio; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle P4 Radio Hele ASA, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder radioreklame og annonsering, samt utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsstudier; markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; satelittoverføringer; digital lydkringkasting; web-radio; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av fjernsyns- og radioapparater; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer; radioog fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av elektroniske publikasjoner. 14

15 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norwegian Brand Ltd., 70 Sir John Rogerson's Quay, IE- DUBLIN 2, Irland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Brosjyrer; inngangskort, billetter og boardingkort i trykt form; trykksaker; reise- og in-flight magasiner; tidsskrifter. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter;kontortjenester; administrasjon, gjennomføring og oppfølging av salgsfremmende insentivprogrammer, bonusprogram og kundelojalitetsprogrammer; detaljhandelstjenester, in-flight salgstjenester og internettmarkedsføringstjenester angjeldende tobakk, kosmetikk, klær, klokker, vin og brennevin, smykker og solbriller. Klasse 38 Telekommunikasjon; telekommunikasjon knyttet til reiser, transport med fly og luftfart; elektronisk overføring av nyheter og data for billettsalg; elektronisk overføring av data og dokumenter i forretningsøyemed via dataterminaler fra en datamaskin-basert database; elektronisk nyhetsoverføring forbundet med bestilling, innsjekking og boardingkontroll for flyreiser; elektronisk utstedelse av billetter, nemlig elektronisk overføring av data for billett utstedelse og tilgang til data i flyreservasjonssystemer og databaser. Klasse 39 Flyselskapstjenester; reisetjenester; flytransporttjenester; transport av passasjerer og last med bil, tog, skip og fly; reisebyråer; reisebestilling, reservasjoner eller informasjonstjenester knyttet til reise; utleie av kjøretøy; parkeringstjenester for kjøretøy; budtjenester; cargo lagrings- og håndteringstjenester; charterflytjenester; arrangering av pakkereiser; bestillings- og reservasjonstjenester for reiser; informasjonstjenester relatert til alle forannevnte tjenester. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; byråtjenester for reservasjon av innlosjering; arrangering av midlertidig innlosjering for feriereisende; reservasjoner av midlertidig innlosjering, hotellrom og restauranter; turistreisebyråer og reisebyråer for booking av innlosjering; bar-, kafé-, snack-bar-, cocktail lounge-, flyplassventelounge- og restauranttjenester. Norwegian Brand Ltd., 70 Sir John Rogerson's Quay, IE- DUBLIN 2, Irland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Brosjyrer; inngangskort, billetter og boardingkort i trykt form; trykksaker; reise- og in-flight magasiner; tidsskrifter. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter;kontortjenester; administrasjon, gjennomføring og oppfølging av salgsfremmende insentivprogrammer, bonusprogram og kundelojalitetsprogrammer; detaljhandelstjenester, in-flight salgstjenester og internettmarkedsføringstjenester angjeldende tobakk, kosmetikk, klær, klokker, vin og brennevin, smykker og solbriller. Klasse 38 Telekommunikasjon; telekommunikasjon knyttet til reiser, transport med fly og luftfart; elektronisk overføring av nyheter og data for billettsalg; elektronisk overføring av data og dokumenter i forretningsøyemed via dataterminaler fra en datamaskin-basert database; elektronisk nyhetsoverføring forbundet med bestilling, innsjekking og boardingkontroll for flyreiser; elektronisk utstedelse av billetter, nemlig elektronisk overføring av data for billett utstedelse og tilgang til data i flyreservasjonssystemer og databaser. Klasse 39 Flyselskapstjenester; reisetjenester; flytransporttjenester; transport av passasjerer og last med bil, tog, skip og fly; reisebyråer; reisebestilling, reservasjoner eller informasjonstjenester knyttet til reise; utleie av kjøretøy; parkeringstjenester for kjøretøy; budtjenester; cargo lagrings- og håndteringstjenester; charterflytjenester; arrangering av pakkereiser; bestillings- og reservasjonstjenester for reiser; informasjonstjenester relatert til alle forannevnte tjenester. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; byråtjenester for reservasjon av innlosjering; arrangering av midlertidig innlosjering for feriereisende; reservasjoner av midlertidig innlosjering, hotellrom og restauranter; turistreisebyråer og reisebyråer for booking av innlosjering; bar-, kafé-, snack-bar-, cocktail lounge-, flyplassventelounge- og restauranttjenester. 15

16 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/333,613 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP TOUCH MAT Hewlett-Packard Development Company, L.P., Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner, PC-er, bærbare datamaskiner, reisedatamaskiner, borddatamaskiner, nettbrett (tablet computers), datahardware, håndholdte datamaskiner, dataarbeidsstasjoner; dataservere; datatynnklienter; data- og kommunikasjonsnettverkshardware og - software; databehandlings- og datalagringssystemer; datasoftware; dataprogrammer; operativsoftware for datamaskiner; dataperiferiutstyr; dataperiferienheter; datasoftware for bruk med dataperiferienheter; registrerbare og overskrivbare blanke optiske medier; registrerbare og overskrivbare blanke CD-er og DVD-er og diskstasjoner, drivere og brennere derfor; dataminnekort; skrivere, dataskrivere, alt-i-ett-skrivere, telefaksmaskiner, skannere, kopimaskiner, fotokopimaskiner, projektorer, multifunksjonsmaskiner bestående av skrivere, telefaksmaskiner, skannere og kopimaskiner; billedbehandlingshardware og -software; datamonitorer, dataskjermer, flatskjermer, flatskjermer for fjernsyn og for monitorer; datatastaturer, datamus, datakabler og koblingsstykker, dataadaptere, dockingstasjoner; datasoftware for bruk til opptak, innregistrering, organisering, overføring, manipulering og visning av data-, tekst-, bilde- og lydfiler; datasoftware for utarbeidelse og innskriving av tekst og bilder til optiske opptaksmedier; registrerbare og overskrivbare blanke medier; drivere og diskstasjoner for datamaskiner; optiske drivere og diskstasjoner for datamaskiner; datalagringsinnretninger; bærbare mediespillere, nemlig elektroniske innretninger for opptak, innregistrering, organisering, overføring, manipulering og visning av tekst-, bilde- og lydfiler; kameraer, digitale kameraer, digitale videokameraer; videoprojektorer; kalkulatorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bakers AS, Postboks 43 Økern, 0508 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 30 Brød; konditorvarer; bakverk; kaker; terter; kakedeiger og deigvarer; flatbrød; knekkebrød; kavringer; rundstykker; lefser; hevningsmidler for bakverk; mel; kornpreparater; potetmel som næringsmiddel. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; bakeri; konditori. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/347,196 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP DUET PEN Hewlett-Packard Development Company, L.P., Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Pekepenner (computer stylus); elektroniske penner. 16

17 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen hårbalsam og hårmasker; sjampo; såper, herunder dusj- og badegel; kosmetiske midler for bad; badesalt, ikke for medisinsk bruk; kosmetisk massasjeolje; massasjegel, ikke for medisinsk bruk; parfymevarer; deodoranter for personlig bruk; eteriske essenser og oljer. Klasse 35 Import- og eksportagenturer; detaljsalg og engrossalg av kropps- og skjønnhetspleiemidler, parfymevarer, deodoranter for personlig bruk og eteriske essenser og oljer; annonseringsvirksomhet; salgsfremmende virksomhet. Klasse 44 Kurbadtjenester; helsestelltjenester; skjønnhetspleietjenester for mennesker og dyr. DOGGIEBAG AS, Hoffsjef Løvenskiolds vei 29 B, 0382 OSLO, Klasse 35 Salg av hundeleker og godbiter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Primax Melbye Skandinavia AS, Postboks 160, 2021 SKEDSMOKORSET, Klasse 9 Elektriske apparater og materiell, herunder klemmer til elektriske ledninger. Elektriske koblinger; fordelingsskap [elektrisitet]; fordelingstavler [elektrisitet]; forgreiningsbokser [elektrisitet]; koblingsanordninger, elektriske; koblingsbokser [elektrisitet]; koblingsbokser, elektriske; koblingstavler; kontakter, elektriske; ledningsklemmer [elektrisitet]; lynavledere; materialer for elektrisk strømføring [ledninger, kabler]; overspenningsavledere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AB Alfort & Cronholm, Box 11043, SE BROMMA, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Stiger og stillas av metall; gardintrapper av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av jern og metall (isenkramvarer). Klasse 7 Eldrevet maskinverktøy for behandling av materialer og for produksjon. Klasse 8 Håndverktøy og redskaper for behandling av materialer og for konstruksjon, reparasjon og vedlikehold; pistoler (-hånddrevne). Klasse 9 Måleinstrumenter vedrørende avstand og dimensjon. Klasse 12 Manuelt drevne kjerrer og vogner. Klasse 20 Verktøykasser; arbeidsbenker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Thitipat Suppattranont, 391 Soi Sansuk, Klongton, Klong Toey, TH- BANGKOK, Thailand Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 3 Kropps- og skjønnhetspleiemidler, herunder bodylotion, kroppskremer, kroppsrensemidler og skjønnhetsmasker; hårpleiepreparater, herunder ConocoPhilips Company, 600 N. Dairy Ashford, US- TX77079 HOUSTON, USA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 4 Petroleum, råolje, kondensater, naturgasskondensater, råbitumen, naturgass, flytende naturgass, hydrokarbongass, petroleumsgass, 17

18 registrerte varemerker nr 10/15 komprimert naturgass, flytende petroleumsgass, kulleiegass, gasshydrater, skifergass, asfaltener, tungolje. Klasse 16 Papirvarer, nemlig, bokmerker, mapper, linjaler, viskelær, papir, blokker av papir, penner, blyanter, binders, flerbruksplastposer, kalendere. Klasse 25 Topper, hodeplagg, jakker, hansker. Klasse 39 Transport, lagring og levering av petroleum, kondensater, råbitumen, råolje, naturgasskondensater, naturgass og flytende naturgass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DOROTHY GOODBODY WYE VALLEY BREWERY LIMITED, STOKE LACY, GB-HR74HG HEREFORD, HEREFORDSHIRE, Storbritannia Klasse 32 Øl (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WYE VALLEY WYE VALLEY BREWERY LIMITED, STOKE LACY, GB-HR74HG HEREFORD, HEREFORDSHIRE, Storbritannia Klasse 32 Øl (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner (nedlastbare); undervisningsapparater Klasse 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); bilder; brosjyrer; bøker; fotografier (trykte); magasiner; plakater; tidsskrifter; trykte publikasjoner Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet, demonstrasjoner av varer; online annonsering på datanettverk; organisering av handels- og reklameutstillinger; salg av digitale informasjonsprodukter; utgivelse av reklametekster Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; opplysningsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; informasjon om kosthold; konsulenttjenester innen matvarer, ernæring og kosthold; kulturelle aktiviteter; arrangering av matfestivaler; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); organisering og ledelse av seminarer Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner (nedlastbare); undervisningsapparater Klasse 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); bilder; brosjyrer; bøker; fotografier (trykte); magasiner; plakater; tidsskrifter; trykte publikasjoner Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet, demonstrasjoner av varer; online annonsering på datanettverk; organisering av handels- og reklameutstillinger; salg av digitale informasjonsprodukter; utgivelse av reklametekster Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; opplysningsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; informasjon om kosthold; konsulenttjenester innen matvarer, ernæring og kosthold; kulturelle aktiviteter; arrangering av matfestivaler; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); organisering og ledelse av seminarer 18

19 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner (nedlastbare); undervisningsapparater Klasse 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); bilder; brosjyrer; bøker; fotografier (trykte); magasiner; plakater; tidsskrifter; trykte publikasjoner Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet, demonstrasjoner av varer; online annonsering på datanettverk; organisering av handels- og reklameutstillinger; salg av digitale informasjonsprodukter; utgivelse av reklametekster Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; opplysningsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; informasjon om kosthold; konsulenttjenester innen matvarer, ernæring og kosthold; kulturelle aktiviteter; arrangering av matfestivaler; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); organisering og ledelse av seminarer Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner (nedlastbare); undervisningsapparater Klasse 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); bilder; brosjyrer; bøker; fotografier (trykte); magasiner; plakater; tidsskrifter; trykte publikasjoner Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet, demonstrasjoner av varer; online annonsering på datanettverk; organisering av handels- og reklameutstillinger; salg av digitale informasjonsprodukter; utgivelse av reklametekster Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; opplysningsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; informasjon om kosthold; konsulenttjenester innen matvarer, ernæring og kosthold; kulturelle aktiviteter; arrangering av matfestivaler; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); organisering og ledelse av seminarer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner (nedlastbare); undervisningsapparater Klasse 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); bilder; brosjyrer; bøker; fotografier (trykte);

20 registrerte varemerker nr 10/15 magasiner; plakater; tidsskrifter; trykte publikasjoner Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet, demonstrasjoner av varer; online annonsering på datanettverk; organisering av handels- og reklameutstillinger; salg av digitale informasjonsprodukter; utgivelse av reklametekster Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; opplysningsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; informasjon om kosthold; konsulenttjenester innen matvarer, ernæring og kosthold; kulturelle aktiviteter; arrangering av matfestivaler; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); organisering og ledelse av seminarer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KlatreBarna Balta Gruppen AS, Skogholtveien 4 B, 1178 OSLO, Darius Baltrukonis, Skogholtveien 4 B, 1178 OSLO, Klasse 28 Lekeapparater; husker; leketøy. Klasse 41 Lekeplasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALBOTIVA Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Monsanto Pixel Dialog, Buveien 3, 3214 SANDEFJORD, Klasse 38 Radiokommunikasjon; telekommunikasjon; informasjonsvirksomhet knyttet til de forannevnte tjenestene. Klasse 41 Nyhetsreportasjevirksomhet; reportasjevirksomhet; frilansjournalisme; informasjonsvirksomhet knyttet til de forannevnte tjenestene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CLUB XPRS Advokat Per Eric Alvsing AB, Box 5855, SE STOCKHOLM, Sverige Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer og hårvann. Klasse 18 Dokumentmapper, pengepung, reisemapper og reisevesker (lærvarer). Klasse 24 Tekstile metervarer, gardinkapper, handduker, sengeklær, bordduker, tekstiler, tekstilservietter, tekstilstoffer, fõr (stoffer) og ikke-vevde tekstilvarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VanVan SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 Takatsukacho, JP HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA- PREF., Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Biler, motorsykler, ATV (all terrain vehicles), og deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 20

21 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Artisti AS, Strømsveien 308, 1081 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 31 Fôrprodukter til dyr. Klasse 35 Detaljhandel med og videresalg av fôrprodukter til dyr, for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Artisti AS, Strømsveien 308, 1081 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 31 Fôrprodukter til dyr. Klasse 35 Detaljhandel med og videresalg av fôrprodukter til dyr, for andre. Caretaker AS, Charlotte Andersens vei 1A, 0374 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Apparater og instrumenter til signalering, kontroll og livredning; evakueringssystemer bestående av elektroniske overvåknings- og kommunikasjonsenheter, alarmsirener, nødstrømsaggregater, batterier, nødbelysningsinnretninger, lysindikatorer for markering av fluktvei, elektroniske talesynthesizer for formidling av instruksjoner i nødsituasjoner, pustemasker (andre enn for kunstig åndedrett); personlige beskyttelsesanordninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Supri Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier; is; iskaffe; iste; drikker basert på kaffe, te, kakao, sjokolade, kaffeerstatning og/eller iskrem. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; leskedrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; energidrikker; sportsdrikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Engros- og detaljhandel med de ovennevnte varer i klasse 30 og

22 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sunniva Supri Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier; is; iskaffe; iste; drikker basert på kaffe, te, kakao, sjokolade, kaffeerstatning og/eller iskrem. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; leskedrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; energidrikker; sportsdrikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Engros- og detaljhandel med de ovennevnte varer i klasse 30 og 32. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/374,509 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PWN2OWN Hewlett-Packard Development Company, L.P., Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 41 Datasikkerhetkonkurranse og -evenement hvor konkurransedeltakerne blir utfordret til å finne sikkerhetmessige sårbarheter og svakheter i dataplattformer og software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Discovery Communications, LLC, One Discovery Place, US-MD20910 SILVER SPRING, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Forhåndsinnspilte audiovisuelle opptak, lydbånd, videoplater, CD-plater, DVD-er og multimedia programvare innspilt på CD-ROM, alle med temaer av generell menneskelig interesse; nedlastbare forhåndsinnspilte videoklipp, forhåndsinnspilte lydklipp, tekst og grafikk holdt i elektroniske personlige datamaskiner og håndholdte trådløse enheter, alle med temaer av generell menneskelig interesse. Klasse 38 Kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av streamet lyd og audiovisuelle opptak via internett, kabelnettverk, trådløse nettverk, satellitt, eller interaktive multimedia nettverk; lyd og videokringkasting over Internett; overføring av informasjon innenfor det audiovisuelle området; TVkringkasting; kabel-tv kringkasting; satellitt-tv kringkasting; mobile medietjenester i form av elektronisk overføring av underholdnings-medieinnhold; podcasting tjenester (overføring av digitale opptak av radio-og TV-programmer (podcasts) på Internett); webcasting tjenester (Internett-kringkasting); video-on-demand overføringstjenester; skaffe tilveie on-line fora for overføring av meldinger blant PCbrukere; skaffe tilveie on-line chatterom og elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger mellom brukere innen allmenn interesse. Klasse 41 Underholdningstjenester, nemlig pågående multimedia-programmer innen allmenn interesse, distribuert via ulike plattformer på tvers av flere former for overføringsmedia; tilby underholdningsinformasjon om pågående TV-programmer via et globalt datanettverk; produksjon av TV-programmer; produksjon av filmer, annet enn reklamefilmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORWEGIAN COZY AS, Frydenlundveien 2 A, 2406 ELVERUM, Klasse 18 Bagger, reisevesker, stellevesker, nett og vesker. 22

23 registrerte varemerker nr 10/15 Klasse 20 Puter, senger, sitteunderlag, liggeunderlag, madrasser, vognposer, fotmuffer, soveposer. Klasse 24 Dyner, sengetøy. Klasse 25 Klær, hodeplagg, fottøy, muffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fjell Bryggeri AS, Fjellsdalen 5, 5155 BØNES, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.); cider. Klasse 40 Bryggerivirksomhet; destillasjonsvirksomhet; tilvirkning av drikkevarer og næringsmidler; brygging av øl; destillering av sprit; fremstilling av vin og alkoholholdig cider; fremstilling av andre alkoholholdige drikker; fremstilling av vann, mineralvann, kullsyreholdig vann, fruktdrikker, fruktjuicer, cider, saft og andre drikke preparater; fremstilling av andre ikke-alkoholholdige drikker. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. ORGONITT.NET ZARINA TIBILOVA, Ole Thoresens gate 7 A, 6006 ÅLESUND, Klasse 14 Amuletter [smykker]; halskjeder [smykker]; medaljonger [smykker]; smykker; kjedepynt (smykker); brosjer [smykker]; ringer [smykker]; edelsteiner; halvedelsteiner. Klasse 20 Kunstgjenstander av tre, voks, gips eller plastmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CIENNA Zabricius AS, c/o Per Steiran, Elgfaret 55, 3089 HOLMESTRAND, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 14 Juvelervarer, bijouterivarer, smykker, klokker og ur. Klasse 18 Vesker, håndvesker, bager, kofferter og reisevesker, lommebøker, portemoneer, paraplyer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, belter. 23

24 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DFD FOODWEAR De Forenede Dampvaskerier A/S, Dyregårdsvej 1, DK SKOVLUNDE, Danmark Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, DK-2900 HELLERUP, Danmark Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 37 Reparasjons- og installasjonsvirksomhet i forhold til maskiner og apparater for bruk i menneskelig hygiene og for bruk i vasking og rensing av tøy, tekstiler og lin; vasking og rensing av tøy, tekstiler og lin. Klasse 45 Personlige og sosiale ytelser utøvde av andre for å etterkomme individuelle behov; utleie av arbeidstøy og andre klær. vilt eller fjærkre; kjøtt-, vilt- og fjærkreekstrakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ESPORTNM Dreamhack AB, Skalholtsgatan 10 B, SE KISTA, Sverige Malin Forsman, c/o Advokatfirman Fylgia KB, Boc 55555, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 35 Salgsfremmende tjenester (for tredjemann), Markedsføring, Organisering av handels- og reklameutstillinger. Klasse 41 Undervisning, Organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Anglo Beef Processors UK, Battlefield Road, GB- SY14AH SHREWSBURY, SHROPSHIRE, Storbritannia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, vilt og fjærkre, og produkter laget derav; tilberedte måltider laget helt eller hovedsakelig av kjøtt, STORELOCATOR AS, Knut Alvssons vei 31, 0574 OSLO, Klasse 35 Innsamling av informasjon for bruk i databaser; oppdatering og vedlikehold av data i databaser; salg av motevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Q-armering Celsa Steel Service AS, Vitaminveien 5 B, 0485 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer og software; datasystem og programvare for anvendelse ved merking, pakking, ompakking, identifisering, lokalisering, autentisering, håndtering av overførsel mellom handelspartnere, sporing, kontroll og overvåking av handelsvarer for innsamling, kontroll og analyse av sporingsdata og informasjon i en forsyningskjede, fra produksjon til sluttbruker, for oppnåelse av sikker logistikk og en kontrollert flyt av varer i en slik forsyningskjede; applikasjoner for smarttelefoner, tablet-datamaskiner, e-lesere og annet mobilt eller stasjonært IT-utstyr (nedlastbart); software med programmerings grensesnitt (API, WebServices) for integrasjon med andre dataprogrammer, applikasjoner, databaser, eller BIM- modeller (digitale 1:1 modeller av et bygg); satellittnavigasjonssystemer, nemlig globalt posisjoneringssystem apparater [GPS]; dataprogramvare for navigerings-, posisjonerings- og kommunikasjonsutstyr; elektroniske navigasjonsenheter, nemlig GPS-baserte navigasjonsmottakere; nedlastbar nettsky 24

25 registrerte varemerker nr 10/15 dataprogramvare for organisering av armeringsplaner. Klasse 35 Tilveiebringelse av informasjon og sporingsinformasjon til tredjemann vedrørende produksjonsstatus, prosjektstatus, henting, levering, bestillingshistorikk og ordrebekreftelser via internettilgang og telefon; systematisering av informasjon for bruk i databaser; logistikk (økonomisk planlegging); Klasse 38 Overføring av digitale filer; overføring og synkronisering av data mellom programvarer. Klasse 39 Tilveiebringe informasjon relatert til levering, transport og logistikk; GPS-navigasjonstjenester; sporing av fraktbiler/fraktvogner via datamaskin eller via GPS [transportinformasjon]; sporing ved elektronisk sporing av varer; mobiltelefontjenester. Klasse 42 Datatjenester for å administrere digital armerningsinformasjon som armeringstegninger, armeringslister, bøyelister, produktlister, armeringsbestillinger, armeringsordre, armeringsleveranser, armeringslogistikk og lignende; software tjenester (SaaS); utvikling av dataprogramvare for logistikk, styring av distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; samkjøring av maskinvare og programvare til datamaskiner, nemlig integrasjon av datasystemer og datanettverk; utvikling og design av dataprogrammer; tilveiebringelse av dataprogrammer og datasystem, herunder over Internett for sporing, kontroll og overvåking av handelsvarer og transportenheter i en forsyningskjede, fra produksjon til sluttbruker; nettskytjenester; tilveiebringelse av nettskytjenester med programvare for bruk til applikasjonsutvikling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TOTÊME Toteme AB, c/o Anders Pettersson, Orsavägen 35, SE BROMMA, Sverige Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, som ikke er omfattet av andre klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAPOSETE Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LUKSUSFELLEN Meter Television AB, Box 27837, SE STOCKHOLM, Sverige Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Programvare; nedlastbar programvare for bruk ved levering, distribusjon og sending av underholdning så som musikk og underholdningsrelatert lyd-, video-, tekst-, og multimedieinnhold; apparater for innspilling, opptak, sending eller gjengivelse av lyd og bilder; innspillingsbare plater; elektroniske bøker og publikasjoner; multimediepublikasjoner; videoplater- og publikasjoner; medier med eller tiltenkt for registrering av lyd og/eller video; apparater og instrumenter for innspilling og/eller gjengivelse av lyd og/eller video og/eller informasjon; disketter, lydinnspillinger, plater for innspilling; lydbånd, kassettbånd, (video)bånd, digitale videoplater (DVD); apparater og instrumenter for kommunikasjon; dvd-spill. Klasse 35 Markedsføringstjenester; produksjon av videoinnspillinger for markedsføringsformål; kommersiell informasjon og rådgivning for konsumenter (konsumentrådgivningsbutikk); reklame- og annonsevirksomhet både interaktive og ikke-interaktive; produksjon av lyd og audiovisuell reklame; firma-tilfirma annonsering; annonsering fra firma til konsumenter; utleie av annonseplass inkludert annonser i spillefilmer, lydmateriell og andre lyd- og audiovisuelle verk; datasøking i datafiler, spesielt med media med underholdningsprodukter; spredning av annonse og reklamemateriell for andre via et direkte tilsluttet kommunikasjonsnett; direktekoblet bannerannonsering og markedsføringstjenester; direktekoblet detaljhandelstjenester med streaming eller nedlastning av audiovisuelt innhold tiltenkt/ment for filmer, TVprogram, musikkvideoer, musikk og video og dataspill. Klasse 36 Finansiell rådgivning; kreditrådgivningstjenester. Klasse 41 Underholdningstjenester, nemlig produksjon og distribusjon av TV-program, radioprogram, spillefilmer, reklamefilmer og lydmateriale og andre lyd- og audiovisuelle verk; produksjon og distribusjon av TVprogram, radioprogram, spillefilmer og lydmateriale og andre lyd- og audiovisuelle verk for online-sendinger og interaktive tjenester så som blogger og sosiale medier; tilveiebringelse av en web-plass med TV-program, radioprogram, spillefilmer, lydmateriell og andre lyd- og audiovisuelle verk, fotografier, nyheter, anmeldelser og andre multimedieartikler i samband med TV-program, radioprogram, spillefilmer og lydmateriell og andre lydog audiovisuelle verk, som gir nedlastningsbare spillefilmer og lydmateriell og andre lyd- og audiovisuelle verk, tilveiebringelse av interaktive ressurser via direktekobling inkludert blogger og sosiale medier og programguider vedrørende spørsmål om filmer, lydmateriell og andre lyd- og audiovisuelle verk; elektronisk publisering, nemlig grafikk, fotografier, bilder og audiovisuelle verk av andre, direktekoblet elektronisk publisering, nemlig publisering av audiovisuelt innhold for andre; tilveiebringelse av informasjon om underholdning via globale datanett innenfor underholdningsområdet; tilveiebringelse av informasjon og råd vedrørende hvilken som helst av de nevnte tjenestene; organisering av konferanser og seminar for andre; produksjon av undervisnings TV- 25

26 registrerte varemerker nr 10/15 program; produksjon av kursmateriell. Klasse 45 Lisensiering av immaterialrettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LUXURY TRAP Meter Television AB, Box 27837, SE STOCKHOLM, Sverige Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Programvare; nedlastbar programvare for bruk ved levering, distribusjon og sending av underholdning så som musikk og underholdningsrelatert lyd-, video-, tekst-, og multimedieinnhold; apparater for innspilling, opptak, sending eller gjengivelse av lyd og bilder; innspillingsbare plater; elektroniske bøker og publikasjoner; multimediepublikasjoner; videoplater- og publikasjoner; medier med eller tiltenkt for registrering av lyd og/eller video; apparater og instrumenter for innspilling og/eller gjengivelse av lyd og/eller video og/eller informasjon; disketter, lydinnspillinger, plater for innspilling; lydbånd, kassettbånd, (video)bånd, digitale videoplater (DVD); apparater og instrumenter for kommunikasjon; dvd-spill. Klasse 35 Markedsføringstjenester; produksjon av videoinnspillinger for markedsføringsformål; kommersiell informasjon og rådgivning for konsumenter (konsumentrådgivningsbutikk); reklame- og annonsevirksomhet både interaktive og ikke-interaktive; produksjon av lyd og audiovisuell reklame; firma-tilfirma annonsering; annonsering fra firma til konsumenter; utleie av annonseplass inkludert annonser i spillefilmer, lydmateriell og andre lyd- og audiovisuelle verk; datasøking i datafiler, spesielt med media med underholdningsprodukter; spredning av annonse og reklamemateriell for andre via et direkte tilsluttet kommunikasjonsnett; direktekoblet bannerannonsering og markedsføringstjenester; direktekoblet detaljhandelstjenester med streaming eller nedlastning av audiovisuelt innhold tiltenkt/ment for filmer, TVprogram, musikkvideoer, musikk og video og dataspill. Klasse 36 Finansiell rådgivning; kreditrådgivningstjenester. Klasse 41 Underholdningstjenester, nemlig produksjon og distribusjon av TV-program, radioprogram, spillefilmer, reklamefilmer og lydmateriale og andre lyd- og audiovisuelle verk; produksjon og distribusjon av TVprogram, radioprogram, spillefilmer og lydmateriale og andre lyd- og audiovisuelle verk for online-sendinger og interaktive tjenester så som blogger og sosiale medier; tilveiebringelse av en web-plass med TV-program, radioprogram, spillefilmer, lydmateriell og andre lyd- og audiovisuelle verk, fotografier, nyheter, anmeldelser og andre multimedieartikler i samband med TV-program, radioprogram, spillefilmer og lydmateriell og andre lydog audiovisuelle verk, som gir nedlastningsbare spillefilmer og lydmateriell og andre lyd- og audiovisuelle verk, tilveiebringelse av interaktive ressurser via direktekobling inkludert blogger og sosiale medier og programguider vedrørende spørsmål om filmer, lydmateriell og andre lyd- og audiovisuelle verk; elektronisk publisering, nemlig grafikk, fotografier, bilder og audiovisuelle verk av andre, direktekoblet elektronisk publisering, nemlig publisering av audiovisuelt innhold for andre; tilveiebringelse av informasjon om underholdning via globale datanett innenfor underholdningsområdet; tilveiebringelse av informasjon og råd vedrørende hvilken som helst av de nevnte tjenestene; organisering av konferanser og seminar for andre; produksjon av undervisnings TVprogram; produksjon av kursmateriell. Klasse 45 Lisensiering av immaterialrettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Perry Ellis International Group Holdings Ltd, Montague Sterling Center, 5th Floor, East Bay Street, BS- NASSAU, Bahamas Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 18 Bager, vesker og sekker av lær, av lærimitasjoner og av andre materialer enn lær, nemlig bærebager og - vesker for allbruk samt alle typer ryggsekker. Klasse 24 Puter, dyner, madrassovertrekk, madrassbeskyttere, puteovertrekk og putebeskyttere, herunder slike av naturlige materialer og dun; håndklær, ansiktskluter, dusjforheng, putevar, laken, tepper og pledd, vattepper og trekk for samme, sengetepper, pynteputer og trekk for samme, sengekapper, dynetrekk, sengeskjørt, vinduspynt av tekstil i form av gardiner, draperier, forheng og gardinholdere (tie-backs); trekk og tepper for dagsenger, bordduker, ikke av papir; tekstilservietter, gardiner, draperier; dekorative veggtepper i gobelinstil, laget av tekstiler; quilttepper i form av dekorative veggtepper; stoffer solgt i metervis for bruk til å lage gardiner, draperier og møbeltrekk. 26

27 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Markedsutvalget for reinkjøtt Landbruksdirektoratet, avdeling for reindrift, Postboks 1104, 9504 ALTA, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 16 Reklamemateriell av papp eller papir; trykksaker Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer Klasse 29 Kjøtt og vilt Klasse 35 Bistand ved forretningsdrift; salg av reklamemateriell av papp eller papir, trykksaker, tekstiler og tekstilvarer, kjøtt og vilt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CRISP British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WILD British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen METRAVIC Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Black Bricks BLACK BRICKS INVEST AS, Skøyenstubben 4, 0375 OSLO, Klasse 37 Byggevirksomhet. 27

28 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Borda AS, c/o MESH AS, Tordenskiolds gt. 3, 0160 OSLO, Klasse 29 Grønnsaksnacks; salater; supper; retter basert på bearbeidede grønnsaker, kjøtt og fisk. Klasse 30 Kaffe og te; wraps; muslibarer; yoghurt; dipp. Klasse 32 Juice; vann; lemonade; smoothies. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TYFEGRA AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SNEAKY STEVE F Divisjon Group, Magasingatan 5, SE GØTEBORG, Sverige Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAPOCTASEVEN Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. THE NORWEGIAN POLO CLUB, KRÅKETORPVEIEN 5 A, 1626 MANSTAD, Deloitte Advokatfirma AS, Postboks 221 Sentrum, 0103 OSLO, Klasse 9 Briller, solbriller og sportsbriller, og deler og tilbehør dertil, herunder brilleetuier og oppbevaringsenheter for forannevnte varer. Klasse 14 Klokker, armbåndsur og deler og tilbehør dertil; medaljer; medaljonger; statuer og statuetter av edelmetall. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, inkludert, men ikke begrenset til, sengetepper, sengelaken, pute- og dynetrekk, tepper, håndklær og bordduker. Klasse 25 Klær, inkludert, men ikke begrenset til, mann-, dameog barnesportsklær og -bekledning, fottøy og hodeplagg. 28

29 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/304,541 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPROUT Hewlett-Packard Development Company, L.P., Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner, PC-er, bærbare datamaskiner, reisedatamaskiner, borddatamaskiner, nettbrett (tablet computers), datahardware, håndholdte datamaskiner, dataarbeidsstasjoner; dataservere; datatynnklienter; data- og kommunikasjonsnettverkshardware og - software; databehandlings- og datalagringssystemer; datasoftware; dataprogrammer; operativsoftware for datamaskiner; dataperiferiutstyr; dataperiferienheter; datasoftware for bruk med dataperiferienheter; registrerbare og overskrivbare blanke optiske medier; registrerbare og overskrivbare blanke CD-er og DVD-er og diskstasjoner, drivere og brennere derfor; dataminnekort; skrivere, dataskrivere, alt-i-ett-skrivere, telefaksmaskiner, skannere, kopimaskiner, fotokopimaskiner, projektorer, multifunksjonsmaskiner bestående av skrivere, telefaksmaskiner, skannere og kopimaskiner; billedbehandlingshardware og -software; datamonitorer, dataskjermer, flatskjermer, flatskjermer for fjernsyn og for monitorer; datatastaturer, datamus, datakabler og -koblingsstykker, dataadaptere, dockingstasjoner; datasoftware for bruk til opptak, innregistrering, organisering, overføring, manipulering og visning av data-, tekst-, bilde- og lydfiler; datasoftware for utarbeidelse og innskriving av tekst og bilder til optiske opptaksmedier; registrerbare og overskrivbare blanke medier; drivere og diskstasjoner for datamaskiner; optiske drivere og diskstasjoner for datamaskiner; datalagringsinnretninger; bærbare mediespillere, nemlig elektroniske innretninger for opptak, innregistrering, organisering, overføring, manipulering og visning av tekst-, bilde- og lydfiler; kameraer, digitale kameraer, digitale videokameraer; videoprojektorer; kalkulatorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKERSHUS EIENDOM AS, Postboks 1739 Vika, 0121 OSLO, Klasse 36 Megling av næringseiendom (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/658,459 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELITEPAD Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner; PC-er; bærbare datamaskiner; reisedatamaskiner; nettbrett (tablet computers); datahardware; dataperiferiutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FREXIVO AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. 29

30 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRAXIVO AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STREFYXA Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Chasing Lights Chasing Lights Pte Ltd., 122c Senkang East Way 13-27, SG SINGAPORE, Singapore Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Klasse 16 Papir, papp og publikasjoner laget av disse materialer; bøker; trykksaker; fotografier; skrivesaker og papirvarer; magasiner og portkort. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FROST HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 3535 KRØDEREN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Befordringsmidler til bruk i luften eller i vannet; sikkerhetsseter og sikkerhetsseler for barn for kjøretøyer; sikkerhetsseler for gravide for kjøretøyer; barnevogner; regntrekk til barnevogner; beskyttelsestrekk og utskiftbare trekk til bilseter; solskjermer for kjøretøyer; babyspeil for bakseter i kjøretøyer; barnesykkelseter. Klasse 18 Paraplyer og parasoller; spaserstokker, bæremeiser og bæreseler for bæring av barn. Klasse 20 Speil; soveposer; barnevognposer og bilstolposer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VOKSI FROST HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 3535 KRØDEREN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Befordringsmidler til bruk i luften eller i vannet; sikkerhetsseter og sikkerhetsseler for barn for kjøretøyer; sikkerhetsseler for gravide for kjøretøyer; barnevogner; regntrekk til barnevogner; beskyttelsestrekk og utskiftbare trekk til bilseter; solskjermer for kjøretøyer; babyspeil for bakseter i kjøretøyer; barnesykkelseter. Klasse 18 Paraplyer og parasoller; spaserstokker, bæremeiser og bæreseler for bæring av barn. Klasse 20 Speil; soveposer; barnevognposer og bilstolposer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , BR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CADILLAC CT2 General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US- MI DETROIT, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 12 Motorkjøretøyer og deler dertil. 30

31 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QOLISTO Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHASING LIGHTS Chasing Lights Pte Ltd., 122c Senkang East Way 13-27, SG SINGAPORE, Singapore Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Klasse 39 Organisering av reiser, reiseledervirksomhet, reisebyråtjenester. Klasse 41 Tjenester vedrørende sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 43 Formidling av midlertidig losji, hotell og pensjonatopphold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HEIDERSMANN Stein Torleif Bjella, Øvre-Ålsvegen 340, Nedre Styrkestad, 3570 ÅL, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Grammofonplater, musikkbånd, CD-er, DVD-er, minidisker, videoplater, videobånd og -kassetter og andre media, blanke eller forhåndsinnspilte, for å bære bilde og/eller lyd og/eller annen informasjon; videokameraer, -opptakere og -spillere; radio- og TVapparater og utstyr for disse varer; kassettopptakere og -spillere; laseravlesbare disketter for opptak og avspilling av lyd og bilder; maskinlesbare media for lyd, tekst, bilder og data, magnetiske eller optiske kassetter og disketter; CD-spillere og -opptakere; datamaskindisketter; fotografisk film; magnetiske kassetter og disketter og kassetter til bruk med disse; høyttalere; mikrofoner; fremvisningsskjermer, dataskjermterminaler, dataskjermer; plater og platespillere; innspillinger av lyd eller bilder; filmer; billedbåndsapparater for innspilling, overføring eller gjengivelse av lyd eller av bilder. Klasse 14 Juvelervarer, smykker, edle stener; klokker, ur og kronometriske instrumenter. Klasse 16 Plakater; fotografier; noteark, spillekort; magasiner, aviser og tidsskrifter; instruksjonsmanualer; takkekort; brevpapir, notatblokker; klistremerker; papir og kartong; trykksaker; periodiske publikasjoner; instruksjons- og opplæringsmaterialer (unntatt apparater); plategavekort; gavekort; plateomslag eller -deksler; bøker; sangbøker; notebøker. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, skinn og huder; kofferter og reisevesker; vesker, håndvesker og bagger; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, hodeplagg, fottøy, belter. Klasse 32 Øl. Klasse 35 Detaljhandel, også online, av de forannevnte varene, nemlig grammofonplater, musikkbånd, CD-er, DVD-er, minidisker, videoplater, videobånd og -kassetter og andre media, blanke eller forhåndsinnspilte, for å bære bilde og/eller lyd og/eller annen informasjon, videokameraer, -opptakere og -spillere, radio- og TVapparater og utstyr for disse varer, kassettopptakere og -spillere, laseravlesbare disketter for opptak og avspilling av lyd og bilder, maskinlesbare media for lyd, tekst, bilder og data, magnetiske eller optiske kassetter og disketter, CD-spillere og -opptakere, datamaskindisketter, fotografisk film, magnetiske kassetter og disketter og kassetter til bruk med disse, høyttalere; mikrofoner, fremvisningsskjermer, dataskjermterminaler, dataskjermer, plater og platespillere; innspillinger av lyd eller bilder, filmer, billedbåndsapparater for innspilling, overføring eller gjengivelse av lyd eller av bilder, juvelervarer, smykker, edle stener, klokker, ur og kronometriske instrumenter, plakater, fotografier, noteark, spillekort, magasiner, aviser og tidsskrifter, instruksjonsmanualer, takkekort, brevpapir, notatblokker, klistremerker, papir og kartong, trykksaker, periodiske publikasjoner, instruksjons- og opplæringsmaterialer (unntatt apparater), plategavekort, gavekort, plateomslag eller -deksler, bøker, sangbøker, notebøker, lær og lærimitasjoner, skinn og huder, kofferter og reisevesker, vesker, håndvesker og bagger, paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, klær, hodeplagg, fottøy, belter og øl. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , BR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CADILLAC CT3 General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US- MI DETROIT, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 12 Motorkjøretøyer og deler dertil. 31

32 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lillehammer Taxisentral As, Oskar Skoglys veg 2, 2619 Lillehammer, Klasse 12 Kjøretøy, befordringsmiddel til bruk på land. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , BR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CADILLAC CT4 General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US- MI DETROIT, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 12 Motorkjøretøyer og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , BR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CADILLAC CT7 General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US- MI DETROIT, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 12 Motorkjøretøyer og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RYMEZIO Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AMILTIVA Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CIMPLIVIA Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Loop Health BALANS SCIENCE AS, c/o Bengler AS, Thorvald Meyers gate 49, 0555 OSLO, Klasse 9 Måleinstrumenter; smarttelefoner; syremålere; 32

33 registrerte varemerker nr 10/15 temperaturindikatorer, ikke for medisinske formål; termometre, ikke for medisinsk bruk; trykkmåleinstrumenter; trykkmålere; urinmålere; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare. Klasse 10 Fysikalske apparater for medisinsk bruk; fysioterapiapparater; veterinære apparater og instrumenter, ortopediske artikler, vibrasjonsapparater for massasje; vibratorapparater for bruk i senger. Klasse 25 Sokker; strømper; undertøy. Klasse 42 Utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 44 Fysioterapitjenester; massasje; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester; terapitjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARCATIVA Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RELIEVA SPINPLUS Acclarent, Inc., 1525-B O'Brien Drive, US-CA94025 MENLO PARK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Kirurgiske innretninger, nemlig et dilatasjonssystem for sinus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARGIETA Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen This is Why Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as Sharp Corporation), 22-22, Nagaike-cho, JP OSAKA, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 7 Elektriske støvsugere for husholdningsbruk; elektriske støvsugere for industriell bruk; robotstøvsuger; elektriske automatiske støvsugere (selvgående), nemlig roboter for husholdningsvedlikehold; elektriske automatiske støvsugere (selvgående), nemlig roboter for industriell bruk; elektriske automatiske støvsugere (selvgående), nemlig roboter for å rengjøre solcellemoduler; elektriske vaskemaskiner for husholdningsbruk; elektriske vaskemaskiner for industriell bruk; elektriske mikserefor husholdningsbruk; elektriske miksere for industriell bruk; elektriske blendere for husholdningsbruk; juicemaskiner for bruk på lav hastighet for husholdningsbruk; elektriske fruktpresser for husholdningsbruk; elektrisk fruktpresser; blåsemaskiner for luftkondisjoneringsformål; oppvaskmaskiner for husholdningsbruk; oppvaskmaskiner for industriell bruk; elektriske kjøkkenmaskiner for bearbeiding av mat; kjøttkverner (elektriske); kjøtthakkemaskiner (elektriske). Klasse 11 Mikrobølgeovner; elektriske ovner; luftkondisjoneringsapparater for husholdningsbruk eller industriell bruk; klimaanlegg til bil; elektriske vifter; elektriske ventilasjonsvifter; elektriske ventilatorvifter; elektriske varmeapparat; luftrensere; kjøleskap; fryseskap; kombiskap (kjøl og frys); ventilatorhetter; elektriske komfyrer; ovner med overopphetet damp; mikrobølgeovner med overopphetet damp; elektriske brødristere; elektriske griller til brødristing; elektriske bordovner; elektriske griller; induksjonskomfyrer; koketopper og skuffer for mikrobølgeovner; elektriske varmeskuffer; elektriske riskokere; luftrensere for husholdningsbruk eller industriell bruk; ionegeneratorer for husholdningsbruk eller industriell bruk; elektriske automatiske ionegenererende apparater (selvdrevne); elektriske rensings- og luktfjerningsapparat med ionegenererende funksjoner, brukt for hjelmer; hårfønere; hårfønere med ionegenererende funksjoner; elektriske ansiktsfordampningsapparater med ionegenererende funksjoner; elektriske apparater for 33

34 registrerte varemerker nr 10/15 ansikt med ionegenererende funksjoner; ansiktsbehandlingsutstyr med ultrasoniske bølger for husholdningsformål; bærbare ionegenererende apparater for skjønnhetsformål; luftfuktere for skjønnhetsformål, av skrivebordstypen; ione- og dampproduserende utstyr og apparater med LEDbelysning for bruk ved sengen; ione- og tåkegenerende apparater for skjønnhetsformål; ione- og dampproduserende utstyr og apparater for skjønnhetsformål; elektriske tørkemaskiner for klær og sengetøy for husholdningsformål; tørkeapparater og tørkeinstallasjoner med ionegenererende funksjoner; lysdioder (LED) belysningsapparater og belysningsinstrumenter; belysningsapparater og belysningsinstrumenter; gatelys; gatelys med solcellemoduler; avfuktingsapparater; luftfluktere; vannrensere for husholdningsformål; elektriske vanndispensere; elektriske varmtvannsdispensere; kjøle- og/eller fryseutstillingsmontere; elektriske vannkjeler; elektriske vannvarmere for husholdningsformål; elektriske dusjapparater bestående av en vannvarmer og et dusjhode; elektriske dusjapparater bestående av en vannvarmer, et dusjhode og en pumpe; toalettskåler med spyleanordning; elektriske oppvarmings- og tørkeapparater for baderom; elektriske tørkeapparater for baderom; gassoppvarmings- og gasstørkeapparater for baderom; gasstørkeapparater for baderom; elektriske dampkokere; elektriske kaffemaskiner; elektriske smørbrødgriller; elektriske stekepanner; elektriske frityrkokere; elektriske suppemaskiner; elektriske yoghurtmaskiner; brødbakemaskiner; elektriske te- og kaffetraktere; elektriske kjeler, elektriske kokere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PUKKA PIES Pukka Pies Ltd, The Half Croft, Syston, GB-LE71LD LEICESTER, Storbritannia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 30 Ris; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og bakverksprodukter; butterdeig; frossent bakverk; konditorvarer, konfektyrer; honning; sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressing); ferdigretter og snackmat inngående i klassen; sandwicher; fylte sandwicher; smørbart pålegg for smørbrød og sandwicher; hamburgersandwicher; åpne smørbrød; sandwicher og smørbrød med kjøtt, fisk, salat eller grønnsaker; ristede sandwicher; snackmat; salt snackmat; ferske piroger; piroger; kjøtt-, kjøttfrie-, balti-, vilt- og grønnakspiroger; cornish piroger; kjøtt og løkpiroger; potet, ost og løkpiroger; paier; kjøtt- og kjøttfrie paier; grønnsakspaier; viltpaier; biff- og nyrepaier; kylling og soppaier; kjøtt og løkpaier; potet og kjøttpaier; baltipaier; kjøttfrie paier; innbakte pølser; ost og løkskiver; burgere i brød; matvarer inngående i klassen inneholdende forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OISHII Hallvard Lerøy AS, Postboks 7600, 5020 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); spisepinner. Klasse 35 Markedsføring og salg av husholdnings- og kjøkkenredskaper, beholdere, glassvarer, porselen og keramikk, spisepinner. Klasse 40 Bearbeiding av matvarer; produksjon av ferdigretter; produksjon og tilberedning av sushi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PUKKA Pukka Pies Ltd, The Half Croft, Syston, GB-LE71LD LEICESTER, Storbritannia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 30 Ris; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og bakverksprodukter; butterdeig; frossent bakverk; konditorvarer, konfektyrer; honning; sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressing); ferdigretter og snackmat inngående i klassen; sandwicher; fylte sandwicher; smørbart pålegg for smørbrød og sandwicher; hamburgersandwicher; åpne smørbrød; sandwicher og smørbrød med kjøtt, fisk, salat eller grønnsaker; ristede sandwicher; snackmat; salt snackmat; ferske piroger; piroger; kjøtt-, kjøttfrie-, balti-, vilt- og grønnakspiroger; cornish piroger; kjøtt og løkpiroger; potet, ost og løkpiroger; paier; kjøtt- og kjøttfrie paier; grønnsakspaier; viltpaier; biff- og nyrepaier; kylling og soppaier; kjøtt og løkpaier; potet og kjøttpaier; baltipaier; kjøttfrie paier; innbakte pølser; ost og løkskiver; burgere i brød; matvarer inngående i klassen inneholdende forannevnte varer. 34

35 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , BR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CADILLAC CT8 General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US- MI DETROIT, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 12 Motorkjøretøyer og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POLANO JAKOB GRUDZIEN, Nordbyveien 217, 2013 SKJETTEN, Klasse 20 Benker [møbler]; beslag for møbler, ikke av metall; hodestøtter [møbler; møbler; møbler av metall; oppblåsbare møbler; plastbeslag for møbler; senger [møbler]; seter [møbler]; toalettbord [møbler]; traller [møbler]; tre for møbler; vaskebord [møbler]. Klasse 24 Tekstilovertrekk for møbler; varetrekk for beskyttelse av møbler; varetrekk for møbler av plast. Klasse 37 Polstring av møbler; restaurering av møbler; vedlikehold av møbler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Discovery Communications LLC, One Discovery Place, US-MD20910 SILVER SPRING, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Forhåndsinnspilte audiovisuelle opptak, lydbånd, videoplater, CD-plater, DVD-er og multimedia programvare innspilt på CD-ROM, alle med temaer av generell menneskelig interesse; nedlastbare forhåndsinnspilte videoklipp, forhåndsinnspilte lydklipp, tekst og grafikk holdt i elektroniske personlige datamaskiner og håndholdte trådløse enheter, alle med temaer av generell menneskelig interesse. Klasse 38 Kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av streamet lyd og audiovisuelle opptak via internett, kabelnettverk, trådløse nettverk, satellitt, eller interaktive multimedia nettverk; lyd og videokringkasting over Internett; overføring av informasjon innenfor det audiovisuelle området; TVkringkasting; kabel-tv kringkasting; satellitt-tv kringkasting; mobile medietjenester i form av elektronisk overføring av underholdnings-medieinnhold; podcasting tjenester (overføring av digitale opptak av radio-og TV-programmer (podcasts) på Internett); webcasting tjenester (Internett-kringkasting); video-on-demand overføringstjenester; skaffe tilveie on-line fora for overføring av meldinger blant PCbrukere; skaffe tilveie on-line chatterom og elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger mellom brukere innen allmenn interesse. Klasse 41 Underholdningstjenester, nemlig pågående multimedia-programmer innen allmenn interesse, distribuert via ulike plattformer på tvers av flere former for overføringsmedia; tilby underholdningsinformasjon om pågående TV-programmer via et globalt datanettverk; produksjon av TV-programmer; produksjon av filmer, annet enn reklamefilmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Margit Vea MARGIT VEA AS, Ørpehaugvegen 2, 5534 HAUGESUND, Klasse 16 Kokebøker, bøker om mat og matlaging og kosthold. Klasse 35 Salg av matvarer, kokebøker, bøker om mat og matlaging og kosthold. Klasse 41 Kursvirksomhet og opplæringsvirksomhet. Klasse 43 Informasjon om kosthold og matlaging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BC HOSPITALITY GROUP Bella Center A/S, Center Boulevard 5, DK-2300 KØBENHAVN S, Danmark Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon; ivaretagelse av kontoroppgaver; organisering og avholdelse av messer, utstillinger, konferanser, 35

36 registrerte varemerker nr 10/15 kongresser, show og events med kommersielle og reklamemessige formål. Klasse 36 Utleie av kontorlokaler, showrom og fast eiendom. Klasse 41 Kulturelle arrangementer; underholdningsvirksomhet; arrangering og ledelse av seminarer; produksjon av show (forestillinger); organisering av moteshow med underholdningsmessig formål; organisering av konkurranser; organisering og avholdelse av utstillinger, show og events med kulturelt eller utdannelsesmessig formål; arrangering og ledelse av konferanser; arrangering og ledelse av kongresser; arrangering og ledelse av symposier; arrangering og ledelse av workshops (utdannelse). Klasse 43 Restaurasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av mat og drikke; hoteller; midlertidig innkvartering, herunder utleie av lokaler til messer, utstillinger, konferanser, kongresser og events. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RYTISMO Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Strøm Eriksen STRØM ERIKSEN AS, Storgata 9 B, 8480 ANDENES, Klasse 30 Ubrent kaffe; brente kaffebønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKINVIGORATE Mary Kay Inc., Dallas Parkway, US-TX75001 ADDISON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 21 Håndholdte mekanisk drevne hudrengjøringsbørster; børster, elektrisk drevne; børster for huden; deler og tilbehør til alle forannevnte varer; erstatningsbørstehoder for hudrengjøringsbørster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKINVIGORATE Mary Kay Inc., Dallas Parkway, US-TX75001 ADDISON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk; ikke-medisinske hudpleiepreparater; ikkemedisinske toalettartikler; dufter for personlig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IsenseU SINTEF IKT, Postboks 124 Blindern, 0314 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke 36

37 registrerte varemerker nr 10/15 opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TrailBreak Fenix Outdoor AB, Box 209, SE ÖRNSKÖLDSVIK, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Elektriske akkumulatorer; elektriske batterier og celler; batterier til belysning; batterier til lykter og lommelykter; batteribokser; akkumulatorkasser; batteriladere; testapparater til batterier; deler, komponenter og tilbehør til de forannevnte varer inkludert i denne klassen; blitzapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, grilling, koking, steking, kjøling, tørking, ventilasjon, luftkondisjonering, vanntilførsel og sanitære formål; ovner, komfyrer og kokeapparater for utendørs bruk; ovner, komfyrer og kokeapparater til campingbruk og til ekspedisjoner; lykter, fakler; prosjektører, søkelys; lamper; lanterner og hodelamper; lommelykter (håndholdte lamper); gasslightere; regulerings- og sikkerhetsdeler til gassapparater; elektriske gryter og kasseroller; elektriske panner og kokekar; deler, komponenter og tilbehør til de forannevnte varer inkludert i denne klassen. Klasse 21 Varmeisolerende beholdere for mat og drikke; panner, kokekar, gryter, kasseroller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAPOBU Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RELTELOXONE Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RELTELOX Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IN-BAU SKYDEDØRSSKABE XLNT Design A/S, Gl. Klæstrupvej 75, DK-9740 JERSLEV J, Danmark Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 11 Skap spesielt utformet til vaskekummer; dusjkabinetter. Klasse 19 Dusjavskjerminger i form av skillevegger, ikke av metall. Klasse 20 Møbler, herunder skap, garderobeskap, skyvedørsskap; deler og tilbehør til forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). 37

38 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen problemer knyttet til programvare; fremskaffelse av teknisk støtte og feilsøking via Internett og problemfiksing knyttet til programvare. Fujitsu Ten Ltd, 2-28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, JP KOBE-SHI, HYOGO-KEN, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Apparater for opptak, viderekobling, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; høyttalere, høyttalerstands/stativer, subwoofer, forsterkere, og deres kombinasjonsprodukter, samt deres relaterte grensesnittprodukter, og elektriske kabler, høyttalerkabler, linjekabler og trådløse moduler for å koble hjemmelydutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen pure hotels ROOM XPRESS AS, Postboks 5880 Majorstuen, 0308 OSLO, Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/621,491 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KENDO UI Telerik AD, 33 Alexander Malinov Blvd, BG-1729 SOFIA, Bulgaria Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvareutviklingsverktøy; dataprogramvaretestingsverktøy; dataprogrammer, nemlig programvareutviklingsverktøy for etablering av mobile Internett-applikasjoner og klientgrensesnitt; nettstedsutviklingsprogramvare. Klasse 42 Tjenester knyttet til teknisk støtte, nemlig feilsøking av Resurs Bank AB, Box 22209, SE HELSINGBORG, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Kodede og ukodede magnetkort i form av bank- og betalingskort; apparater for veksling av penger og konvertering av valuta; elektriske apparater inngående i denne klassen, hjemmeelektronikk, nemlig TVapparater, videoapparater, DVD-spillere, data- og databehandlingsutstyr, radioapparater, stereoanlegg, hjemmekinoanlegg, mobiltelefoner samt tilhørende reservedeler og komponenter; apparater for innspilling, opptak, sending eller gjengivelse av lyd og bilde; magnetiske databærere; nedlastningsbar programvare i form av mobil applikasjon, nedlastningsbar programvare via Internett og trådløse enheter, nedlastningsbar programvare for håndtering og kontroll av lojalitets- og markedsføringsprogram via mobiltelefon, globale datanettverk eller Internett; nedlastningsbar programvare for implementering og håndtering av betalinger via mobil, globalt datanettverk eller Internett, nedlastningsbar programvare for forvaltning og håndtering av databaser; elektroniske databaser spilt inn på datamedia; elektroniske publikasjoner (nedlastbar) fra databaser eller Internett; elektroniske publikasjoner (nedlastbar) online fra databaser eller Internett. Klasse 28 Håndholdte dataspill; data- og TV-spill samt tilhørende reservedeler og komponenter. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; analyser av markedsføring; reklame og markedsføringstjenester; markedsføring inkludert direkte markedsføring, markedsføring via telefon, globalt datanettverk eller Internett; lojalitets-, incitaments- og bonusprogramtjenester; organisering, håndtering og kontroll av lojalitets- og markedsføringsprogram (administrativ); kundeklubbtjenester for kommersielle, markedsføring- og/eller reklamerelaterte formål; håndtering, sammenstilling og vedlikehold av datastyrte databaser; informasjon vedrørende lojalitets-, incitaments- og bonusprogramtjenester; foretaksledelse, foretaksadministrasjon, kontortjenester, bokføringstjenester; regnskapsbyråer; 38

39 registrerte varemerker nr 10/15 økonomisk prognostisering; undersøkelser for bedriftseller forretningsvirksomheter; datastyrt filbehandling. Klasse 36 Bank, forsikring, finansielle og økonomiske tjenester; amorteringslånvirksomhet; finansiering av kredittkjøp, debetkorttjenester, børsmegling; verifisering av sjekker; oppgjør, oppgjørssentraler; tjenester knyttet til deponering av verdisaker; factoring; leasing av fast eiendom; eiendomsagenturer, eiendomsforvaltning, eiendomsmegler, eiendomsvurdering; finansiell forvaltning, finansiell informasjon, finansiell rådgivning, finansiell vurdering(forsikring, bank, eiendom), finansieringstjenester, informasjon knyttet til forsikring; forsikringsgarantitjenester, forsikringsrådgivning, forsikringsmegling; økonomisk forvaltning; finansiering av leiekjøp; innkassering av leie; inkassobyråer; kapitalinvestering; forsikringsinformasjon; kredittytelser, kredittinstitusjoner, kreditkorttjenester; elektronisk overføring av betalingsmidler; utstedelse av gavekort og -sjekker; utlån mot sikkerhet; valutaveksling; vekslingskontor; betalingstjenester på mobil, elektroniske betalingstjenester og andre finansielle tjenester; utstedelse av gavekort, kuponger og verdikuponger. Klasse 38 Kommunikasionstjenester via mobiltelefoner, globalt datanettverk eller Internett; datatjenester knyttet til leasing av tilgangstid til databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/274,145 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen brannsikre bord, plater og paneler for bygging inneholdende et brannhemmende kjemikalie; materiale for brannsikring, nemlig ikke-metalliske brannhemmende komposittplater og -paneler laget av tremasse eller cellulosefiber for bygging; kjemisk behandlede papirprodukter, nemlig tjæret takpapp (tjærepapp) inneholdende et brannhemmende kjemikalie; kjemisk behandlede ikke-metalliske brannsikre cellulosebord, -plater og -paneler for bygging, inneholdende et brannhemmende kjemikalie; uvevet kjemisk behandlet tekstil og duk laget av syntetisk fiber og inneholdende et brannhemmende kjemikalie, for bruk i bygningsindustrien. Klasse 24 Kjemisk behandlede tekstiler og vevde varer inneholdende et brannhemmende kjemikalie for bruk i produksjon av klær, bagger, jakker, hansker, møbler og hjeminnredning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OPTICONVEY Optimar Giske AS, Gjøsund, 6050 VALDERØY, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 7 Stasjonære maskiner og roboter for transport, palletering, emballering og/eller innpakning av varer, herunder vareheiser og transportbånd. BLH Technologies, Inc., Granville Street, CA-NSB3J3R1 HALIFAX, Canada Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 1 Brannhemmende midler og sammensetninger for Klasse 2 kommersiell og husholdningsbruk. Brannhemmende maling; vannbaserte og epoksybaserte brannhemmende belegnings- og overflatebehandlingsmidler for byggematerialer; brannhemmende belegnings- og overflatebehandlingsmidler for bruk på aluminium, glassfiber, gips, tørrmur, treverk, tømmer, massive trebjelker og -dragere, og stål. Klasse 17 Materialer for brannsikring, nemlig brannsikre komposittpaneler og -plater laget av glass, karbon eller keramiske fibre; isolasjonsmaterialer, nemlig kjemisk behandlet polyuretanskum inneholdende et brannhemmende kjemikalie; kjemisk behandlet gummi inneholdende et brannhemmende kjemikalie; kjemisk behandlede papirprodukter, nemlig flammehemmende papir for bruk til isolasjon av bygninger inneholdende et brannhemmende kjemikalie; kjemisk behandlet cellulosefilm for kommersiell og industriell bruk inneholdende et brannhemmende kjemikalie; kjemisk behandlede cellulosebaserte isolasjonsmaterialer inneholdende et brannhemmende kjemikalie. Klasse 19 Ikke-metalliske brannsikre bord, plater og paneler for bygging; kjemisk behandlede ikke-metalliske (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/217,619 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dematic Corp., 507 Plymouth Avenue NE, US- MI GRAND RAPIDS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Computer software for bruk til drift, kontroll og administrasjon av materialhåndteringssystemer, distribusjonssentraler, 39

40 registrerte varemerker nr 10/15 ordreoppfyllelsesfasilitetssystemer, detaljhandelsbutikker og -fasiliteter, lagere og lagringsfasiliteter, analyse av materialhåndteringssystemer og deres funksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARONSEN HOLDING AS, Finnhaugveien 16, 0760 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 3 Klasse 5 Hårpleiemidler. Farmasøytiske preparater; farmasøytiske midler for å stanse og redusere hårtap og til bruk i forbindelse med hårtransplantasjon og hårimplantasjon. Klasse 44 Klinikker; skjønnhetspleietjenester; konsultasjoner og behandlinger i forbindelse med hårtap. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/280,749 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONSTER ENERGY ULTRA GREEN Monster Energy Company, 1 Monster Way, US- CA92879 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/281,370 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONSTER ENERGY UNLEADED Monster Energy Company, 1 Monster Way, US- CA92879 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SENSUS CONNECT Volvo Car Corporation, SE GÖTEBORG, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Signal- og kontrollinstrumenter for oppkopling, regulering og kontrollering av elektriske funksjoner i kjøretøy; om bord (on board) elektroniske systemer for kjøretøy, nemlig interaktive kontrollsystemer for kjøretøy for integrering, håndtering og tilveiebringe førertilgang til et kjøretøysnavigasjonssystems funksjoner, telefoner, kjøretøymiljøinformasjon, kjøretøykontrollsystemer, samt varme- og kjølesystemer for kjøretøy. Klasse 12 Kjøretøy og deler til kjøretøy som inngår i klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GENESIS Weber-Stephen Products LLC, 200 East Daniels Road, US-IL60067 PALATINE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 11 Griller. 40

41 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TSAT AS, Martin Linges vei 25, 1364 FORNEBU, Klasse 9 Transmitter (telekommunikasjon); senderapparater (telekommunikasjon). Klasse 38 Satellittoverføring; telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTEMPO AS, Postboks 56, 6821 SANDANE, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAD SHIELD ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED, 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, ZA-7500 PAROW, Sør- Afrika Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Solkrem og solbeskyttende midler (kosmetikk). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIOTEEKIN Suomen Bioteekki Oy, Kaislatie 2, FI RAISIO, Finland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; dietiske tilsetninger for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; vannsugende bomull; akaricider; acetater for farmasøytisk bruk; syrer for farmasøytisk bruk; akonitin; klebebånd for medisinsk bruk; hefteplaster; klebemidler for tannproteser; hjelpestoffer for medisinske formål; luktforfriskningsmidler; luftrensemidler; eggehvitebaserte kosttilskudd; albuminnæringsstoffer for medisinsk bruk; albuminholdige preparater for medisinsk bruk; alkohol for farmasøytiske formål; aldehyder for farmasøytisk bruk; algicider; alginatebasert kosttilskudd; kaseinbasert kosttilskudd; alkaliske jodsalter for farmasøytisk bruk; alkaloider for medisinsk bruk; legeringer av edelmetaller for dental bruk; aloe vera preparater for farmasøytiske formål; aluminiumacetat for farmasøytisk bruk; aminosyrer for medisinske formål; aminosyrer for veterinære formål; anestesimidler; analgetika; angosturabark for medisinske formål; vaskemidler for dyr; antirevmatiske armbånd; antirevmatiske ringer; antiurinsyrepreparater; antibiotika; antikryptogamiske preparater; antioksidantpiller; parasittdrepende halsbånd for dyr; parasittdrepende halsbånd for dyr; antiparasittmidler; antiseptisk bomull; antiseptiske midler; appetittdempende piller; appetittdempende preparater for medisinske formål; midler mot migrene; aseptisk bomull; antiastmatisk te; bleier; buksebleier for barn; bakteriegifter; bakteriepreparater for medisinsk og veterinær bruk; buljonger for bakteriologiske kulturer; bakteriologiske preparater for medisinsk eller veterinær bruk; balsam for medisinsk bruk; balsampreparater for medisinske formål; bandasjer for forbindinger; bark for farmasøytisk bruk; medisinske bad; badesalt for medisinsk bruk; belter for menstruasjonsbind; 41

42 registrerte varemerker nr 10/15 bikarbonat av soda for farmasøytisk bruk; biocider; biologiske preparater for medisinsk bruk; biologiske preparater for veterinært bruk; biologiske vevkulturer for medisinsk bruk; biologiske vevkulturer for veterinært bruk; vismut-preparater for farmasøytisk bruk; binitrat av vismut for farmasøytisk bruk; blod for medisinsk bruk; blodplasma; bensement for operasjons- og ortopediske formål; armbånd for medisinsk bruk; ammeinnlegg; brom for farmasøytisk bruk; brokiutvidende preparater; liktornplaster; kornderivater for medisinsk bruk; tabletter for farmasøytisk bruk, kateku for farmasøytisk bruk, kalomel [avføringsmiddel], kamfer for medisinske formål, Kamferoljer for medisinske formål, kandissukker for medisinsk bruk; farmasøytisk bonbon; kapsler for medisiner, karbolineum [parasittdrepende]; proteinbasert kosttilskudd; risinusolje for medisinsk bruk; vaskemidler for husdyr; etsende stifter; etsemidler for farmasøytisk bruk; sedertre som insektsfrastøtende middel; celluloseester for farmasøytisk bruk; celluloseeter for farmasøytisk bruk; hovkitt; trekull for farmasøytisk bruk; kjemiske ledere for elektrokardiografiske elektroder; befruktningshindrende midler [kjemiske]; kjemiske preparater for medisinsk bruk; kjemiske preparater for farmasøytisk bruk, kjemiske preparater for diagnostisering av graviditet; kjemiske midler for behandling av bladlus; kjemiske preparater for veterinært bruk; kjemiske preparater for behandling av meldugg; kjemiske preparater for behandling av plantemeldugg; kjemiske reagenser for medisinsk eller veterinært bruk; kjemisk-farmasøytiske produkter og preparater; tyggegummi for medisinsk bruk; midler mot frostknuter; kinolin for medisinsk bruk; kloroform; kinabark for medisinsk bruk; kokain; tran; kollodium for farmasøytisk bruk; øyeskyllevann (collyrium); kompresser; kondurangobark for medisinsk bruk; rensepreparater for kontaktlinser; avkjølingsspray for medisinske formål, liktornmidler; liktornringer; bomull for medisinsk bruk; vinstenkrem for farmasøytisk bruk; kreosot for farmasøytisk bruk; bark av kaskarilletre; kulturer av mikroorganismer for medisinsk og veterinær bruk; curare; planteavkok for farmasøytisk bruk [dekokter]; tannslipemidler; amalgam for dental bruk; amalgam av gull for dental bruk; tannsement; materialer for tannavtrykk; tannlakk; tannkitt; deodoranter for klær og tekstiler; deodoranter, ikke for dyr eller mennesker; blodrensemidler; rensemidler for medisinsk bruk; brød for diabetikere (medisinsk bruk); preparater til diagnostikk for medisinsk bruk; bleier til kjæledyr; diastase for medisinsk bruk; dietiske kostfibre; kosttilskudd for dyr; dietetiske drikker for medisinsk bruk; dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; farmasøytiske midler for fordøyelse; digitalin; dillolje for medisinske formål; desinfeksjonsmidler for kjemiske toaletter; desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk; hundelotion; preparater for vasking av hunder; utskyllingspreparater for medisinske formål; forbindingsmateriale [medisinsk]; droger for medisinsk bruk; eliksirer [farmasøytiske preparater]; enzymbasert kosttilskudd; enzympreparater for medisinsk bruk; enzympreparater for veterinært bruk; enzymer for medisinsk bruk; enzymer for veterinært bruk; meldrøye for farmasøytisk bruk; ester for farmasøytisk bruk; eter for farmasøytisk bruk; eukalyptusoljer for farmasøytisk bruk; eukalyptus for farmasøytisk bruk; avføringsmidler; humleekstrakter for farmasøytisk bruk, øyebadevann; øyelapper for medisinske formål; feberstillende midler; fennikel for medisinsk bruk; gjæringsstoffer for farmasøytisk bruk; husapotek; fiskemel for farmasøytiske formål; svovelpulver for farmasøytisk bruk; fluefangere; fluepapir; fluelim; næringsmidler for babyer; formaldehyd for farmasøytisk bruk; antifrostkremer for farmasøytisk bruk; røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av skadedyr]; røkelsespreparater for medisinsk bruk; soppdrepende midler; gallussyre for farmasøytisk bruk; gummigutt for medisinsk bruk; gass for medisinsk bruk; gentian for farmasøytisk bruk; gro- og spiredrepende midler [germicider]; glukosebasert kosttilskudd; druesukker for medisinsk bruk; glyserin for medisinsk bruk; glycerofosfater; fett for medisinsk bruk; fett for veterinærmedisinsk bruk; guajakol for farmasøytisk bruk; gajakol for farmasøytisk bruk; gummi for medisinsk bruk; gurjumbalsam for medisinsk bruk; blyanter mot migrene; hematogen; hemoglobin; hemorroidepreparater; alunstifter [blodstillende]; urtete for medisinske formål; herbicider [ugressdrepende midler]; ugressdrepende midler; hormoner for medisinsk bruk; hydrastin; hydrastinin; kloralhydrater for farmasøytisk bruk; hydrogenperoksid for medisinsk bruk; insektsfrastøtende røkelse; insektfrastøtende midler; insektsdrepende midler; jodid for farmasøytisk bruk; jod for farmasøytisk bruk; jodoform; irsk mose for medisinsk bruk; isotoper for farmasøytisk bruk; jalape; jakalaprotpasta [med.]; brystbærmasse; melkeholdig mel for spedbarn; laktose for farmasøytisk formål; bekjempelsesmidler for larver; laksativer; blyvann; lecitinbasert kosttilskudd; lecitin for medisinsk bruk; blodigler for medisinsk bruk; linimenter; linfrøbaserte kosttilskudd; linfrø for farmasøytisk bruk; linfrømel for farmasøytisk bruk; linfrøoljebaserte kosttilskudd; charpi; lakris for farmasøytisk bruk; lotion for farmasøytisk bruk; lotion for veterinærbruk; pastiller for farmasøytisk bruk; lupulin for farmasøytisk bruk; magnesiumoksyd for farmasøytisk bruk; malt for farmasøytisk bruk; maltmelk for medisinsk bruk; mangrovebark for farmasøytisk bruk; mel for farmasøytisk bruk; medisinske preparater for slanking; medisinsk alkohol; medisinmikstur; medisinske hårvekstmidler; medisinske urter; medisinsk infusjon; gytje for medisinsk bruk; oljer for medisinsk bruk; røtter for medisinsk bruk; medisinte; reiseapotek; farmasøytiske preparater mot forstoppelse; medikamenter for dental bruk; legemidler for dental bruk; medikamenter for humanmedisin; legemidler for human-medisin; medikamenter for veterinær bruk; melissvann for farmasøytisk bruk; karmelittvann [melassespiritus] for farmasøytisk bruk; mentol; kvikksølvsalver; melkefermenter for farmasøytisk bruk; mandelmelk for farmasøytisk bruk; spenefett; kosttilskudd (mineralske); mineralvannsalter; mineralvann for medisinsk bruk; mynte for farmasøytisk bruk; modellervoks [for dental bruk]; muldvarpskinn for medisinske formål; mølldrepende papir; møllmidler; antimiddmidler; munnvann for medisinske formål; badeslamlut; sennep for farmasøytisk bruk; sennepsolje for medisinsk bruk; sennepsplaster; myrobalankork for farmasøytisk bruk; bleier for inkontinente; smertestillende midler; narkotika; nervestyrkende legemiddel; kosttilskudd; ernæringssubstanser for mikroorganismer; terpentinolje for farmasøytisk bruk; salver for farmasøytisk bruk; opiat [sovemiddel]; opium; opodeldok; opoterapeutiske produkter; oksygenbad; oksygen for medisinsk formål; hygieniske bukser for inkontinente; truseinnlegg for hygienisk bruk; sennepspapir; parasittdrepende midler; perlepulver for medisinske formål; pektin for farmasøytisk bruk; pepsin for farmasøytisk bruk; pepton for farmasøytisk bruk; glidemidler for personlig bruk; preparater for utryddelse av skadedyr; vaselin for medisinsk bruk; farmasøytiske produkter; farmasøytiske preparater for hudpleie; farmasøytiske preparater mot flass; fenol for farmasøytisk bruk; fosfater for farmasøytisk bruk; gifter; pollenbasert kosttilskudd; pomader for medisinsk bruk; porselen for tannproteser; kaliumsalt for medisinsk bruk; kataplasma; kantaridpulver; preparater mot hornhud; antisoppmidler; midler for utryddelse av mus; pesticider; preparater for å redusere seksuell aktivitet; preparater mot forbrenning; kalkpreparater for farmasøytisk bruk; sporstoffpreparater for mennesker og dyr; preparater for å lette tannfrembrudd; propolisbasert kosttilskudd; propolis for farmasøytisk bruk; proteintilskudd for dyr; bertramrot [insektpulver]; kvassia for medisinsk bruk; quebrachobark for medisinsk bruk; kinin for medisinsk bruk; Radioaktive produkter for medisinsk bruk; røntgenkontrastmidler for medisinsk bruk; radiologiske kontrastsubstanser for 42

43 registrerte varemerker nr 10/15 medisinsk bruk; radium for medisinsk bruk; rottegift; reagenspapir for medisinsk eller veterinære formål; legemidler mot fotsvette; transpirasjon (legemidler mot transpirasjon; frastøtningsmidler for hunder; rabarbrarøtter for farmasøytisk bruk; bidronningbaserte kosttilskudd; bidronning-geléer for farmasøytisk bruk; gummi for dental bruk; salter for medisinsk bruk; salt for mineralbad; hygieniske pads; menstruasjonstruser; hygieniske tamponger; sanitetsbind; sarsaparilla for medisinsk bruk; skulderbind for kirurgisk bruk; sjøvann for medisinsk bading; sedativer; beroligende medikamenter; sæd for kunstig inseminasjon; serumterapeutiske medisiner; serum; sikkativer for medisinsk bruk; slankepiller; midler for ødeleggelse av snegler; luktesalt; urter for røking for medisinsk bruk; sodasalter for medisinsk bruk; steriliseringsmidler for jord; oppløsningsmidler for kontaktlinser; oppløsningsmidler for fjerning av plaster; sovemidler; stivelse for dietetisk eller farmasøytisk bruk; stamceller for medisinske formål; stamceller for veterinære formål; steriliseringsmidler; steroider; lakrisstenger for farmasøytisk bruk; stryknin; styptisin [blodstillende middel]; blodstillende preparater; medisinsk sukker; sulfamid [medikamenter]; svovelveker for desinfisering; solbeskyttende midler [salver mot solforbrenninger]; produkter mot solforbrenning for farmasøytisk bruk; stikkpiller; forbindingsstoffer; kirurgiske implantater, [levende vev]; kirurgiske stoffer; sirup for farmasøytisk bruk; selvbruningspiller; vinstein for farmasøytisk bruk; plomberingsmaterialer for tenner; terapeutiske preparater for bad; termalvann; thymol for farmasøytisk bruk; jodtinktur; fargeoppløsninger for medisinsk bruk; servietter, impregnert med farmasøytisk lotion; tobakkekstrakt [insektsdrepende middel]; sigaretter uten tobakk for medisinsk bruk; styrkende midler [medisiner]; terpentin for farmasøytisk bruk; vaksiner; underlivssåper; ormemidler; preparater for utryddelse av parasitter; trekkplaster; veterinærmedisinske preparater; kjemiske midler for behandling av sykdommer på vinranker; vitaminpreparater; sårsvamper; vatt for medisinsk bruk; vortestifter; stifter mot vorter; hvetespirebaserte kosttilskudd; gjærbaserte kosttilskudd; gjær for farmasøytisk bruk. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; Ajvar [konservert paprika]; Albumin til matlagingformål; Albuminmelk; Alginater til matlagingsformål; Bearbeidede mandler; Aloe vera bearbeidet for menneskeføde; Ansjos; Dyremarg for bruk som næringsmiddel; Eplepure; Bacon; Konserverte bønner; Blodpølser; Benolje [spiselig]; Buljonger; Konsentrater [buljong]; Smør; smørkrem; Kaviar; Kjøttvarer [bearbeidet]; Oster; Matskjell [ikke levende]; Kakaosmør; Kokossmør; Kokosfett; Kokosoljer; Kokosnøtter, tørkede; Kompotter; tørrmelk; Maisolje; Tranebærsaus (kompott); Kreps, ikke levende; Fløte [melkeprodukter]; Kroketter [næringsmidler]; Krepsdyr, ikke levende; Ostemasse; Dadler; spiselige fuglereder; Fettstoffer [spiselige]; Spisefett; Spiselige oljer; Egg til konsum; Fettholdige blandinger for brødskiver; Fettstoffer for fabrikasjon av spisefett; Fiskefileter; fiskemel som menneskeføde; Fiskemousser; Fisk [ikke levende]; Fiskeprodukter; Fisk, konservert; Fiskehermetikk; Fiskemat; Syltet frukt; Kandiserte frukter; Frossen frukt; Fruktbasert snacks; Fruktskiver; Fruktgele; Fruktskall; Fruktkonserver; Frukter konservert i alkohol; Fruktmos; Fruktsalater; Tørkede frukter; Hermetisk frukt; Vilt; Gelatin; Sylteagurker; Ingefærsyltetøy; Skinke; Sild; Hummus [Smør av bukkeerter]; Fiskelim for næringsmidler; Syltetøy; Geleer, spiselige; Kefir; Gjæret vegetabilsk mat [kimchi]; Kumys; Smult; Gjæret melk til matlagingsformål; Hermetiske linser; Linseolje til matlagingsformål; Lever; Leverpostei; Hummer, ikke levende; Potetchips med lite fett; Margarin; Marmelade; Kjøtt; Kjøttekstrakter; Kjøttgeleer; Kjøtt, konservert; Hermetisk kjøtt; Melk; Drikker av melk eller hovedsakelig av melk; Melkefermenter for kulinarisk bruk; Meieriprodukter; Milkshake; Sopp (konservert sopp); Muslinger, spiselige [ikke levende]; Blåskjell [bløtdyr], [ikke levende]; Eggtoddi; Preparerte nøtter; Olivenolje [spiselig]; Hermetiske oliven; Løker, hermetiske; Olje av palmenøtter [spiselige]; Peanøttsmør; Preparerte peanøtter; Pektin til matlagingsformål; Picallilli [pikkels]; Pikkels; Pollen preparert for ernæringsformål; Potetskiver; Potetchips; Pulver for å lage potetmos; Fjærkre [kjøtt]; Eggpulver; Reker [store] [ikke levende]; Preparater for tilberedelse av buljonger; Preparater for tilberedning av supper; Bearbeidet hvitløk; Bearbeidet fiskerogn; Bearbeidete frø; Berabeidete solsikkefrø; Prostokvasha [surmelk]; Rosiner; Rapsolje [spiselig]; Rapsolje [næringsmiddel]; Osteløype; Ryazhenka [gjæret melk]; Laks [fersk og preparert]; Saltet fisk; Saltet kjøtt; Sardiner; Surkål; Pølser; Griljerte pølser; sjøpølser, [ikke levende]; Algeekstrakter for matlaging; Sesamolje; Skalldyr [ikke levende]; Reker [små] [ikke levende]; Silkeormpupper som menneskeføde; Smetana [rømme]; Snegleegg [til konsum]; Supper; Konserverte soyabønner for bruk i næringsmidler; Soyamelk [melkeerstatning]; Languster [ikke levende]; Talg [spiselig]; Solsikkeolje [spiselig]; Tahini [Smør av sesamfrø]; Ristet tang; Tofu; Tomatsaft for matlaging; Tomatpure; Kallun [innmat]; Trøfler, hermetiske; Tunfisk; Grønnsaksaft for koking; Grønnsaksmousse; Grønnsaksalater; Grønnsaksupper; Grønnsaker, kokte; Grønnsaker, tørkede; Grønnsaker, hermetiske; Hermetiske grønnsaker; Myse [valle]; Pisket krem; Eggehvite; Yoghurt; Eggeplommer. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; Konditorimandler; Anis [frø]; Aromatiske preparater for bruk i næringsmidler; Kaffeerstatninger; Bakepulver; Natron; Byggmel; Propolis; Øleddik; Bindemidler for spiseis; Brød; Rundstykker; Griljermel; Briocher [rund kake av kringledeig]; Kakeglasur; Kakepulver; Kaker; Søtsaker; Kapers; Karameller [godterier]; Sellerisalt; Kornstenger [energibar]; Kornbasert snacks; Kornpreparater; Cheeseburger; Tyggegummi; Sikori [kaffesurrogater]; Chips [kornprodukt]; Sjokolade; Sjokoladedrikker; Sjokolade med melk [drikker]; Sjokolademousse; Chow-chow ; [kryddersaus]; Chutney (krydder); Kanel [krydder]; Nellikspiker [krydder]; Kakao; Kakaodrikker; Kakao med melk; Kaffe; Smakstilsetning av kaffe; Krydderier, sterke; Konfektyrer; Konditorvarer; Søtsaker som dekorasjon for juletrær; Kjeksvarer; Salt til husholdningsbruk; Kokesalt; Maisflak; Flak (mais-); Cornflakes; Maismel; Malt mais; Griljert mais; Couscous [semuljegryn]; Smørbrødkjeks; Vinstein til matlagingsformål; Grovmalt bygg; Knust havre; Karry; Vaniljesaus; Dessertmousse; Deig; Salatdressinger; Spiseis; Essenser for næringsmidler, unntatt eteriske oljer; Næringsmidler på basis av mel; Deigvarer; Gjær for deiger; Aromatiske stoffer [unntatt eteriske oljer]; Smakstilsetninger for kaker [unntatt eteriske oljer]; Smakstilsetninger for drikker [unntatt eteriske oljer]; Mølleprodukter; Smeltesjokolade [konfekt]; Frosset yoghurt [spiseis]; Fruktsaus; Geletopper [sukkertøy]; Konserverte kjøkkenurter [krydderblanding]; Ingefær [krydder]; Druesukker til matlagingsformål; Gluten, bearbeidet for mat; Melassesirup; Havregryn for menneskeføde; Melgrøt laget på melk; Halvah; Skinkeglasur; Maisgryn; Maisgrynpartikler; Honning; Renset bygg; Renset havre; Iskrem; Is for avkjøling; Is [naturlig eller kunstig]; Iste; Infusjon, ikke-medisinsk; Ketchup; Surdeiger; Linfrø for menneskeføde; Lakris [søtsaker]; Pastiller [sukkertøy]; Makaroni; Makroner [bakverk]; Maltkjeks; Maltekstrakter for ernæringsformål; Malt for ernæringsformål; Maltose [maltsukker]; Marinader; Marsipan; Majoneser; Mel; Kjøttkraft; Kjøttpaier; Mørningspreparater for kjøtt, for husholdningsbruk; Mynte for konditorvarer; Melasse; Mysli; Sennep; Sennepspulver; Søtningsmidler, naturlige; Nudelbaserte retter; Nudler; Muskatnøtter; Næringsmidler basert på havre; Havreflak; 43

44 registrerte varemerker nr 10/15 Palmesukker; Pannekaker; Deigvarer; Pastasauser; kjøttdeig; bakverk; buttedeig; Peanøtter [konditorvarer]; Jordnøtter [konditorvarer]; Pepper; Peppermyntesukkertøy; Pimiento [krydder]; Paprika [krydder]; Pestosaus; Smørkjeks; Småkaker; Paier; Pizzaer; Popcorn; Potetmel som næringsmiddel; Pulver for spiseis; Brente mandler; Midler for stabilisering av fløteskum; Puddinger; Quiche; Ravioli; Relish [kryddersaus]; Ris; Risbasert snacks; Riskaker; Bidronninggele; Kavringer; Safran [krydder]; Sago; Salt for konservering av næringsmidler; Smørbrød; Sauser; Bindemidler for pølser; Sjøvann [til matlaging]; Krydderier; Alger [krydder]; Semulje; Sorbet [spiseis]; Soyabønnepasta [smakstilsetning]; Soyamel; Soyasaus; Spaghetti; Krydder; Vårruller; Stjerneanis; Stivelse for næringsmidler; Lakrisstenger [søtsaker]; Sukker; Sushi [risrett med fisk]; Sukkertøy; Tabbouleh; Fylte tacoskjell; Tapioka; Tapiokamel for næringsmidler; Terter; Te; Te-baserte drikker; Tykningsmidler for koking av næringsmidler; Tykningsmidler for koking av mat; Tomatsaus; Tortilla; Gurkemeie for matprodukter [krydder]; Usyret brød [nadverdoblat]; Kaffe, ubrent; Vanilje; Vanillin; Vaniljeerstatninger, vegetabilske; Preparater til erstatning for kaffe; Vermiceller; Eddik; Vafler; Hvetemel; Flormel; Hvetespirer for menneskeføde; Hevningsmidler for bakverk; Gjær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Suomen Bioteekki Oy, Kaislatie 2, FI RAISIO, Finland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; dietiske tilsetninger for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; vannsugende bomull; akaricider; acetater for farmasøytisk bruk; syrer for farmasøytisk bruk; akonitin; klebebånd for medisinsk bruk; hefteplaster; klebemidler for tannproteser; hjelpestoffer for medisinske formål; luktforfriskningsmidler; luftrensemidler; eggehvitebaserte kosttilskudd; albuminnæringsstoffer for medisinsk bruk; albuminholdige preparater for medisinsk bruk; alkohol for farmasøytiske formål; aldehyder for farmasøytisk bruk; algicider; alginatebasert kosttilskudd; kaseinbasert kosttilskudd; alkaliske jodsalter for farmasøytisk bruk; alkaloider for medisinsk bruk; legeringer av edelmetaller for dental bruk; aloe vera preparater for farmasøytiske formål; aluminiumacetat for farmasøytisk bruk; aminosyrer for medisinske formål; aminosyrer for veterinære formål; anestesimidler; analgetika; angosturabark for medisinske formål; vaskemidler for dyr; antirevmatiske armbånd; antirevmatiske ringer; antiurinsyrepreparater; antibiotika; antikryptogamiske preparater; antioksidantpiller; parasittdrepende halsbånd for dyr; parasittdrepende halsbånd for dyr; antiparasittmidler; antiseptisk bomull; antiseptiske midler; appetittdempende piller; appetittdempende preparater for medisinske formål; midler mot migrene; aseptisk bomull; antiastmatisk te; bleier; buksebleier for barn; bakteriegifter; bakteriepreparater for medisinsk og veterinær bruk; buljonger for bakteriologiske kulturer; bakteriologiske preparater for medisinsk eller veterinær bruk; balsam for medisinsk bruk; balsampreparater for medisinske formål; bandasjer for forbindinger; bark for farmasøytisk bruk; medisinske bad; badesalt for medisinsk bruk; belter for menstruasjonsbind; bikarbonat av soda for farmasøytisk bruk; biocider; biologiske preparater for medisinsk bruk; biologiske preparater for veterinært bruk; biologiske vevkulturer for medisinsk bruk; biologiske vevkulturer for veterinært bruk; vismut-preparater for farmasøytisk bruk; binitrat av vismut for farmasøytisk bruk; blod for medisinsk bruk; blodplasma; bensement for operasjons- og ortopediske formål; armbånd for medisinsk bruk; ammeinnlegg; brom for farmasøytisk bruk; brokiutvidende preparater; liktornplaster; kornderivater for medisinsk bruk; tabletter for farmasøytisk bruk, kateku for farmasøytisk bruk, kalomel [avføringsmiddel], kamfer for medisinske formål, Kamferoljer for medisinske formål, kandissukker for medisinsk bruk; farmasøytisk bonbon; kapsler for medisiner, karbolineum [parasittdrepende]; proteinbasert kosttilskudd; risinusolje for medisinsk bruk; vaskemidler for husdyr; etsende stifter; etsemidler for farmasøytisk bruk; sedertre som insektsfrastøtende middel; celluloseester for farmasøytisk bruk; celluloseeter for farmasøytisk bruk; hovkitt; trekull for farmasøytisk bruk; kjemiske ledere for elektrokardiografiske elektroder; befruktningshindrende midler [kjemiske]; kjemiske preparater for medisinsk bruk; kjemiske preparater for farmasøytisk bruk, kjemiske preparater for diagnostisering av graviditet; kjemiske midler for behandling av bladlus; kjemiske preparater for veterinært bruk; kjemiske preparater for behandling av meldugg; kjemiske preparater for behandling av plantemeldugg; kjemiske reagenser for medisinsk eller veterinært bruk; kjemisk-farmasøytiske produkter og preparater; tyggegummi for medisinsk bruk; midler mot frostknuter; kinolin for medisinsk bruk; kloroform; kinabark for medisinsk bruk; kokain; tran; kollodium for farmasøytisk bruk; øyeskyllevann (collyrium); kompresser; kondurangobark for medisinsk bruk; rensepreparater for kontaktlinser; avkjølingsspray for medisinske formål, liktornmidler; liktornringer; bomull for medisinsk bruk; vinstenkrem for farmasøytisk bruk; kreosot for farmasøytisk bruk; bark av kaskarilletre; kulturer av mikroorganismer for medisinsk og veterinær bruk; curare; planteavkok for farmasøytisk bruk [dekokter]; tannslipemidler; amalgam for dental bruk; amalgam av gull for dental bruk; tannsement; materialer for tannavtrykk; tannlakk; tannkitt; deodoranter for klær og tekstiler; deodoranter, ikke for dyr eller mennesker; blodrensemidler; rensemidler for medisinsk bruk; brød for diabetikere (medisinsk bruk); preparater til diagnostikk for medisinsk bruk; bleier til kjæledyr; diastase for medisinsk bruk; dietiske kostfibre; kosttilskudd for dyr; dietetiske drikker for medisinsk bruk; dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; farmasøytiske midler for fordøyelse; digitalin; dillolje for medisinske formål; desinfeksjonsmidler for kjemiske toaletter; desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk; hundelotion; preparater for vasking av hunder; utskyllingspreparater for medisinske formål; forbindingsmateriale [medisinsk]; droger for medisinsk bruk; eliksirer [farmasøytiske preparater]; enzymbasert kosttilskudd; enzympreparater for medisinsk bruk; enzympreparater for veterinært bruk; enzymer for medisinsk bruk; enzymer for veterinært bruk; meldrøye for farmasøytisk bruk; ester for farmasøytisk bruk; eter for farmasøytisk bruk; eukalyptusoljer for farmasøytisk 44

45 registrerte varemerker nr 10/15 bruk; eukalyptus for farmasøytisk bruk; avføringsmidler; humleekstrakter for farmasøytisk bruk, øyebadevann; øyelapper for medisinske formål; feberstillende midler; fennikel for medisinsk bruk; gjæringsstoffer for farmasøytisk bruk; husapotek; fiskemel for farmasøytiske formål; svovelpulver for farmasøytisk bruk; fluefangere; fluepapir; fluelim; næringsmidler for babyer; formaldehyd for farmasøytisk bruk; antifrostkremer for farmasøytisk bruk; røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av skadedyr]; røkelsespreparater for medisinsk bruk; soppdrepende midler; gallussyre for farmasøytisk bruk; gummigutt for medisinsk bruk; gass for medisinsk bruk; gentian for farmasøytisk bruk; gro- og spiredrepende midler [germicider]; glukosebasert kosttilskudd; druesukker for medisinsk bruk; glyserin for medisinsk bruk; glycerofosfater; fett for medisinsk bruk; fett for veterinærmedisinsk bruk; guajakol for farmasøytisk bruk; gajakol for farmasøytisk bruk; gummi for medisinsk bruk; gurjumbalsam for medisinsk bruk; blyanter mot migrene; hematogen; hemoglobin; hemorroidepreparater; alunstifter [blodstillende]; urtete for medisinske formål; herbicider [ugressdrepende midler]; ugressdrepende midler; hormoner for medisinsk bruk; hydrastin; hydrastinin; kloralhydrater for farmasøytisk bruk; hydrogenperoksid for medisinsk bruk; insektsfrastøtende røkelse; insektfrastøtende midler; insektsdrepende midler; jodid for farmasøytisk bruk; jod for farmasøytisk bruk; jodoform; irsk mose for medisinsk bruk; isotoper for farmasøytisk bruk; jalape; jakalaprotpasta [med.]; brystbærmasse; melkeholdig mel for spedbarn; laktose for farmasøytisk formål; bekjempelsesmidler for larver; laksativer; blyvann; lecitinbasert kosttilskudd; lecitin for medisinsk bruk; blodigler for medisinsk bruk; linimenter; linfrøbaserte kosttilskudd; linfrø for farmasøytisk bruk; linfrømel for farmasøytisk bruk; linfrøoljebaserte kosttilskudd; charpi; lakris for farmasøytisk bruk; lotion for farmasøytisk bruk; lotion for veterinærbruk; pastiller for farmasøytisk bruk; lupulin for farmasøytisk bruk; magnesiumoksyd for farmasøytisk bruk; malt for farmasøytisk bruk; maltmelk for medisinsk bruk; mangrovebark for farmasøytisk bruk; mel for farmasøytisk bruk; medisinske preparater for slanking; medisinsk alkohol; medisinmikstur; medisinske hårvekstmidler; medisinske urter; medisinsk infusjon; gytje for medisinsk bruk; oljer for medisinsk bruk; røtter for medisinsk bruk; medisinte; reiseapotek; farmasøytiske preparater mot forstoppelse; medikamenter for dental bruk; legemidler for dental bruk; medikamenter for humanmedisin; legemidler for human-medisin; medikamenter for veterinær bruk; melissvann for farmasøytisk bruk; karmelittvann [melassespiritus] for farmasøytisk bruk; mentol; kvikksølvsalver; melkefermenter for farmasøytisk bruk; mandelmelk for farmasøytisk bruk; spenefett; kosttilskudd (mineralske); mineralvannsalter; mineralvann for medisinsk bruk; mynte for farmasøytisk bruk; modellervoks [for dental bruk]; muldvarpskinn for medisinske formål; mølldrepende papir; møllmidler; antimiddmidler; munnvann for medisinske formål; badeslamlut; sennep for farmasøytisk bruk; sennepsolje for medisinsk bruk; sennepsplaster; myrobalankork for farmasøytisk bruk; bleier for inkontinente; smertestillende midler; narkotika; nervestyrkende legemiddel; kosttilskudd; ernæringssubstanser for mikroorganismer; terpentinolje for farmasøytisk bruk; salver for farmasøytisk bruk; opiat [sovemiddel]; opium; opodeldok; opoterapeutiske produkter; oksygenbad; oksygen for medisinsk formål; hygieniske bukser for inkontinente; truseinnlegg for hygienisk bruk; sennepspapir; parasittdrepende midler; perlepulver for medisinske formål; pektin for farmasøytisk bruk; pepsin for farmasøytisk bruk; pepton for farmasøytisk bruk; glidemidler for personlig bruk; preparater for utryddelse av skadedyr; vaselin for medisinsk bruk; farmasøytiske produkter; farmasøytiske preparater for hudpleie; farmasøytiske preparater mot flass; fenol for farmasøytisk bruk; fosfater for farmasøytisk bruk; gifter; pollenbasert kosttilskudd; pomader for medisinsk bruk; porselen for tannproteser; kaliumsalt for medisinsk bruk; kataplasma; kantaridpulver; preparater mot hornhud; antisoppmidler; midler for utryddelse av mus; pesticider; preparater for å redusere seksuell aktivitet; preparater mot forbrenning; kalkpreparater for farmasøytisk bruk; sporstoffpreparater for mennesker og dyr; preparater for å lette tannfrembrudd; propolisbasert kosttilskudd; propolis for farmasøytisk bruk; proteintilskudd for dyr; bertramrot [insektpulver]; kvassia for medisinsk bruk; quebrachobark for medisinsk bruk; kinin for medisinsk bruk; radioaktive produkter for medisinsk bruk; røntgenkontrastmidler for medisinsk bruk; radiologiske kontrastsubstanser for medisinsk bruk; radium for medisinsk bruk; rottegift; Reagenspapir for medisinsk eller veterinære formål; legemidler mot fotsvette; transpirasjon (legemidler mot transpirasjon; frastøtningsmidler for hunder; rabarbrarøtter for farmasøytisk bruk; bidronningbaserte kosttilskudd; bidronning-geléer for farmasøytisk bruk; gummi for dental bruk; salter for medisinsk bruk; salt for mineralbad; hygieniske pads; menstruasjonstruser; hygieniske tamponger; sanitetsbind; sarsaparilla for medisinsk bruk; skulderbind for kirurgisk bruk; sjøvann for medisinsk bading; sedativer; beroligende medikamenter; sæd for kunstig inseminasjon; serumterapeutiske medisiner; serum; sikkativer for medisinsk bruk; slankepiller; midler for ødeleggelse av snegler; luktesalt; urter for røking for medisinsk bruk; sodasalter for medisinsk bruk; steriliseringsmidler for jord; oppløsningsmidler for kontaktlinser; oppløsningsmidler for fjerning av plaster; sovemidler; stivelse for dietetisk eller farmasøytisk bruk; stamceller for medisinske formål; stamceller for veterinære formål; steriliseringsmidler; steroider; lakrisstenger for farmasøytisk bruk; stryknin; styptisin [blodstillende middel]; blodstillende preparater; medisinsk sukker; sulfamid [medikamenter]; svovelveker for desinfisering; solbeskyttende midler [salver mot solforbrenninger]; produkter mot solforbrenning for farmasøytisk bruk; stikkpiller; forbindingsstoffer; kirurgiske implantater, [levende vev]; kirurgiske stoffer; sirup for farmasøytisk bruk; selvbruningspiller; vinstein for farmasøytisk bruk; plomberingsmaterialer for tenner; terapeutiske preparater for bad; termalvann; thymol for farmasøytisk bruk; jodtinktur; fargeoppløsninger for medisinsk bruk; servietter, impregnert med farmasøytisk lotion; tobakkekstrakt [insektsdrepende middel]; sigaretter uten tobakk for medisinsk bruk; styrkende midler [medisiner]; terpentin for farmasøytisk bruk; vaksiner; underlivssåper; ormemidler; preparater for utryddelse av parasitter; trekkplaster; veterinærmedisinske preparater; kjemiske midler for behandling av sykdommer på vinranker; vitaminpreparater; sårsvamper; vatt for medisinsk bruk; vortestifter; stifter mot vorter; hvetespirebaserte kosttilskudd; gjærbaserte kosttilskudd; gjær for farmasøytisk bruk. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; Ajvar [konservert paprika]; Albumin til matlagingformål; Albuminmelk; Alginater til matlagingsformål; Bearbeidede mandler; Aloe vera bearbeidet for menneskeføde; Ansjos; Dyremarg for bruk som næringsmiddel; Eplepure; Bacon; Konserverte bønner; Blodpølser; Benolje [spiselig]; Buljonger; Konsentrater [buljong]; Smør; smørkrem; Kaviar; Kjøttvarer [bearbeidet]; Oster; Matskjell [ikke levende]; Kakaosmør; Kokossmør; Kokosfett; Kokosoljer; Kokosnøtter, tørkede; Kompotter; tørrmelk; Maisolje; Tranebærsaus (kompott); Kreps, ikke levende; Fløte [melkeprodukter]; Kroketter [næringsmidler]; Krepsdyr, ikke levende; Ostemasse; Dadler; spiselige fuglereder; Fettstoffer [spiselige]; Spisefett; Spiselige oljer; Egg til konsum; Fettholdige blandinger for brødskiver; Fettstoffer for fabrikasjon av spisefett; Fiskefileter; fiskemel som menneskeføde; Fiskemousser; Fisk [ikke levende]; Fiskeprodukter; Fisk, konservert; Fiskehermetikk; Fiskemat; Syltet 45

46 registrerte varemerker nr 10/15 frukt; Kandiserte frukter; Frossen frukt; Fruktbasert snacks; Fruktskiver; Fruktgele; Fruktskall; Fruktkonserver; Frukter konservert i alkohol; Fruktmos; Fruktsalater; Tørkede frukter; Hermetisk frukt; Vilt; Gelatin; Sylteagurker; Ingefærsyltetøy; Skinke; Sild; Hummus [Smør av bukkeerter]; Fiskelim for næringsmidler; Syltetøy; Geleer, spiselige; Kefir; Gjæret vegetabilsk mat [kimchi]; Kumys; Smult; Gjæret melk til matlagingsformål; Hermetiske linser; Linseolje til matlagingsformål; Lever; Leverpostei; Hummer, ikke levende; Potetchips med lite fett; Margarin; Marmelade; Kjøtt; Kjøttekstrakter; Kjøttgeleer; Kjøtt, konservert; Hermetisk kjøtt; Melk; Drikker av melk eller hovedsakelig av melk; Melkefermenter for kulinarisk bruk; Meieriprodukter; Milkshake; Sopp (konservert sopp); Muslinger, spiselige [ikke levende]; Blåskjell [bløtdyr], [ikke levende]; Eggtoddi; Preparerte nøtter; Olivenolje [spiselig]; Hermetiske oliven; Løker, hermetiske; Olje av palmenøtter [spiselige]; Peanøttsmør; Preparerte peanøtter; Pektin til matlagingsformål; Picallilli [pikkels]; Pikkels; Pollen preparert for ernæringsformål; Potetskiver; Potetchips; Pulver for å lage potetmos; Fjærkre [kjøtt]; Eggpulver; Reker [store] [ikke levende]; Preparater for tilberedelse av buljonger; Preparater for tilberedning av supper; Bearbeidet hvitløk; Bearbeidet fiskerogn; Bearbeidete frø; Berabeidete solsikkefrø; Prostokvasha [surmelk]; Rosiner; Rapsolje [spiselig]; Rapsolje [næringsmiddel]; Osteløype; Ryazhenka [gjæret melk]; Laks [fersk og preparert]; Saltet fisk; Saltet kjøtt; Sardiner; Surkål; Pølser; Griljerte pølser; sjøpølser, [ikke levende]; Algeekstrakter for matlaging; Sesamolje; Skalldyr [ikke levende]; Reker [små] [ikke levende]; Silkeormpupper som menneskeføde; Smetana [rømme]; Snegleegg [til konsum]; Supper; Konserverte soyabønner for bruk i næringsmidler; Soyamelk [melkeerstatning]; Languster [ikke levende]; Talg [spiselig]; Solsikkeolje [spiselig]; Tahini [Smør av sesamfrø]; Ristet tang; Tofu; Tomatsaft for matlaging; Tomatpure; Kallun [innmat]; Trøfler, hermetiske; Tunfisk; Grønnsaksaft for koking; Grønnsaksmousse; Grønnsaksalater; Grønnsaksupper; Grønnsaker, kokte; Grønnsaker, tørkede; Grønnsaker, hermetiske; Hermetiske grønnsaker; Myse [valle]; Pisket krem; Eggehvite; Yoghurt; Eggeplommer. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; Konditorimandler; Anis [frø]; Aromatiske preparater for bruk i næringsmidler; Kaffeerstatninger; Bakepulver; Natron; Byggmel; Propolis; Øleddik; Bindemidler for spiseis; Brød; Rundstykker; Griljermel; Briocher [rund kake av kringledeig]; Kakeglasur; Kakepulver; Kaker; Søtsaker; Kapers; Karameller [godterier]; Sellerisalt; Kornstenger [energibar]; Kornbasert snacks; Kornpreparater; Cheeseburger; Tyggegummi; Sikori [kaffesurrogater]; Chips [kornprodukt]; Sjokolade; Sjokoladedrikker; Sjokolade med melk [drikker]; Sjokolademousse; Chow-chow ; [kryddersaus]; Chutney (krydder); Kanel [krydder]; Nellikspiker [krydder]; Kakao; Kakaodrikker; Kakao med melk; Kaffe; Smakstilsetning av kaffe; Krydderier, sterke; Konfektyrer; Konditorvarer; Søtsaker som dekorasjon for juletrær; Kjeksvarer; Salt til husholdningsbruk; Kokesalt; Maisflak; Flak (mais-); Cornflakes; Maismel; Malt mais; Griljert mais; Couscous [semuljegryn]; Smørbrødkjeks; Vinstein til matlagingsformål; Grovmalt bygg; Knust havre; Karry; Vaniljesaus; Dessertmousse; Deig; Salatdressinger; Spiseis; Essenser for næringsmidler, unntatt eteriske oljer; Næringsmidler på basis av mel; Deigvarer; Gjær for deiger; Aromatiske stoffer [unntatt eteriske oljer]; Smakstilsetninger for kaker [unntatt eteriske oljer]; Smakstilsetninger for drikker [unntatt eteriske oljer]; Mølleprodukter; Smeltesjokolade [konfekt]; Frosset yoghurt [spiseis]; Fruktsaus; Geletopper [sukkertøy]; Konserverte kjøkkenurter [krydderblanding]; Ingefær [krydder]; Druesukker til matlagingsformål; Gluten, bearbeidet for mat; Melassesirup; Havregryn for menneskeføde; Melgrøt laget på melk; Halvah; Skinkeglasur; Maisgryn; Maisgrynpartikler; Honning; Renset bygg; Renset havre; Iskrem; Is for avkjøling; Is [naturlig eller kunstig]; Iste; Infusjon, ikke-medisinsk; Ketchup; Surdeiger; Linfrø for menneskeføde; Lakris [søtsaker]; Pastiller [sukkertøy]; Makaroni; Makroner [bakverk]; Maltkjeks; Maltekstrakter for ernæringsformål; Malt for ernæringsformål; Maltose [maltsukker]; Marinader; Marsipan; Majoneser; Mel; Kjøttkraft; Kjøttpaier; Mørningspreparater for kjøtt, for husholdningsbruk; Mynte for konditorvarer; Melasse; Mysli; Sennep; Sennepspulver; Søtningsmidler, naturlige; Nudelbaserte retter; Nudler; Muskatnøtter; Næringsmidler basert på havre; Havreflak; Palmesukker; Pannekaker; Deigvarer; Pastasauser; kjøttdeig; bakverk; buttedeig; Peanøtter [konditorvarer]; Jordnøtter [konditorvarer]; Pepper; Peppermyntesukkertøy; Pimiento [krydder]; Paprika [krydder]; Pestosaus; Smørkjeks; Småkaker; Paier; Pizzaer; Popcorn; Potetmel som næringsmiddel; Pulver for spiseis; Brente mandler; Midler for stabilisering av fløteskum; Puddinger; Quiche; Ravioli; Relish [kryddersaus]; Ris; Risbasert snacks; Riskaker; Bidronninggele; Kavringer; Safran [krydder]; Sago; Salt for konservering av næringsmidler; Smørbrød; Sauser; Bindemidler for pølser; Sjøvann [til matlaging]; Krydderier; Alger [krydder]; Semulje; Sorbet [spiseis]; Soyabønnepasta [smakstilsetning]; Soyamel; Soyasaus; Spaghetti; Krydder; Vårruller; Stjerneanis; Stivelse for næringsmidler; Lakrisstenger [søtsaker]; Sukker; Sushi [risrett med fisk]; Sukkertøy; Tabbouleh; Fylte tacoskjell; Tapioka; Tapiokamel for næringsmidler; Terter; Te; Te-baserte drikker; Tykningsmidler for koking av næringsmidler; Tykningsmidler for koking av mat; Tomatsaus; Tortilla; Gurkemeie for matprodukter [krydder]; Usyret brød [nadverdoblat]; Kaffe, ubrent; Vanilje; Vanillin; Vaniljeerstatninger, vegetabilske; Preparater til erstatning for kaffe; Vermiceller; Eddik; Vafler; Hvetemel; Flormel; Hvetespirer for menneskeføde; Hevningsmidler for bakverk; Gjær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/396,591 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LASHTOPIA Bare Escentuals Beauty, Inc, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Maskara. 46

47 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mr Vi Wok Togo WOK TOGO AS, Storgata 7, 2050 JESSHEIM, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EMBRIQ AS, Dronning eufemias gt 16, 0191 OSLO, Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Marketwell KERSTIN ELISABETH KROHG, UNDELSTADVEIEN 18, 1387 ASKER, Klasse 9 Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare] Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester Klasse 42 Softwaretjenester [SaaS] British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JAVA MONSTER Monster Energy Company, 1 Monster Way, US- CA92879 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker; øl. 47

48 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, DE EMMERTHAL, Tyskland Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og Klasse 5 skogbruk; gjødningsmidler. Desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 16 Trykksaker. Klasse 20 Varer inkludert i klasse 20 av tre eller plast, nemlig kompostere av plast, kanter til bed av plast, hus for insekter, hus for piggsvin, hus for flaggermus, hus for nyttedyr; kammer for nyttedyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kurt Geiger Limited, 24 Britton Street, GB-EC1M5UA LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymeriprodukter, eteriske oljer, kosmetikk, toalettprodukter, hårpleie- og hårfargeprodukter, body lotions, hånd lotions; lotions for føtter; tannpussemidler; Klasse 9 skokrem, skopoleringsmidler, skovoks. Kredittkort, debetkort, belønningskort og betalingskort; ikke-kodede magnetiske kort; smartkort; kodede bankkort; elektriske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og reproduksjon av lyd eller bilder, magnetiske databærere, innspillingsdisker; forhåndinnspilte CDer, CD-ROMs, bånd og disker; solbriller, briller, solbrille- og brille-etuier og - innfatninger, kontaktlinser og kontaktlinsebeholdere, vernefottøy. Klasse 14 Juvelervarer; klokker og armbåndsur; mansjettknapper; edle stener; edelmetall og deres legeringer og juveler i edelmetall eller overtrukket dermed, nemlig gull, sølv, platina og rhenium; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 18 Lær- og lærimitasjoner, og varer laget av disse materialer; kofferter, reisevesker og reisesett, håndvesker, vesker, lommebøker, hatteesker, paraplyer, parasoller, spaserstokker. Klasse 25 Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLD British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FALCON Fair Isaac Corp, 901 Marquette Avenue, Suite 3200, US-MN55402 MINNEAPOLIS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Software og bedriftssoftwareapplikasjoner for bruk ved overvåkning, sporing, påvisning, avverging og håndtering av bedrageri innen områdene kredittbedrageri, kredittkortbedrageri, betalingskortbedrageri, sjekkbedrageri, tyveri av identitet, pant- og lånebedrageri samt bankbedrageri Klasse 35 Utarbeidelse av fremtidsbeskrivende modeller, nemlig bruk av fremtidsbeskrivende analyser for å tilveiebringe forretningsinformasjon for bruk ved overvåkning, sporing, påvisning, avverging og håndtering av bedrageri innen områdene kredittbedrageri, kredittkortbedrageri, betalingskortbedrageri, sjekkbedrageri, tyveri av identitet, pant- og lånebedrageri samt bankbedrageri Klasse 42 Tilveiebringe bruk av online ikke-nedlastbart software for bruk ved overvåkning, sporing, påvisning, avverging og håndtering av bedrageri innen områdene kredittbedrageri, kredittkortbedrageri, betalingskortbedrageri, tyveri av identitet, pant- og lånebedrageri samt bankbedrageri; utvikling av brukertilpasset software for andre for bruk ved overvåkning, sporing, påvisning, avverging og håndtering av bedrageri; data-warehousing, datamining og utarbeidelse av fremtidsbeskrivende modeller, alle for bruk i overvåkning, sporing, påvisning, avverging og håndtering av bedrageri innen områdene kredittbedrageri, kredittkortbedrageri, betalingskortbedrageri, sjekkbedrageri, tyveri av identitet, pant- og lånebedrageri samt bankbedrageri 48

49 registrerte varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PACHANGA Pet Incorporated, Number One General Mills Boulevard, US-MN55426 MINNEAPOLIS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Tacoskjell; tortillas; krydderier og krydder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 28 Spill og leketøy, nemlig kortspill, darts, dukker, oppblåsbare leker; plysjdukker, plysjleker, actionfigurer og tilbehør dertil, enkeltstående videospillmaskiner med CD ROM, enkeltstående videospillmaskiner, enkeltstående audiooutputspillmaskiner, annet enn de som bare kan brukes sammen med TV-apparater; brettspill; sportsartikler, nemlig golfklubber, baseballer, fotballer, padleballer, aktivitetsballer, aktivitetsleker; rullebrett; baseballtrær, juletrepynt. Klasse 41 Underholdningstjenester; produksjon, forberedelser, fremvisning, distribusjon og utleie av TV- og radioprogrammer og filmer, animerte filmer og lyd- og videoopptak for eksempel gjennom interaktive medier, blant annet Internett; produksjon av live underholdningsprogrammer, produksjon av TVunderholdningsprogrammer; TV-programmering med musikk; publisering av bøker, magasiner og tidsskrifter; produksjon og utleie av utdannings- og undervisningsmateriell; organisasjon, produksjon og presentasjon av arrangementer for utdanning, kultureller underholdningsformål, for eksempel gjennom interaktive medier; organisasjon, produksjon og presentasjon av konkurranser, spill, spørrekonkurranser, utstillinger, sportsarrangementer, show, road show, iscenesatte hendelser, teaterforestillinger, konserter, live opptredener og publikumdeltakelsesarrangementer; organisering av interaktive spill; produksjon av sms-quiz programmer; underholdning og utdanning; samtlige forannevnte tjenester også utført via et globalt datanettverk og andre (interaktive) kommunikasjonsnettverk, inkludert Internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Viacom International Inc., 1515 Broadway, US- NY10036 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Hårsjampo, såper til huden, tannkrem, hårbalsam, sminke, lotions for huden, kroppskremer, personlige deodoranter, skumbad, parfyme, cologne. Klasse 18 Paraplyer, handlevesker, ryggsekker, rumpetasker, budbager, håndvesker, lommebøker og portemonéer, sportsbager, klesbager for reisebruk, små ryggsekker, punger for vekslepenger, reisevesker, strandvesker. Klasse 25 Badetøy, badekåper og morgenkåper, strandtøy, belter (bekledning), shortser, jakker, frakker, sokker, fottøy, bandannaer, sweatere, Halloween kostymer, maskeradekostymer, kostymer for rollefigurer, scenekostymer, kjoler, hansker, gymnastikkshortser, øremuffer, halstørklær, pyjamaser, bukser, skjorter, treningsgensere, skiklær, slacks, solskjermer, bukseseler og strømpeholdere, pologensere, undertøy, vester, oppvarmingsdresser, hodeplagg. NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue, US-NY10022 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Lydopptak og videoopptak, nemlig lydopptak og videoopptak som inneholder underholdning og informasjon om basketballsporten; audio-plater, videoplater, datamaskin laserdisketter, pre-innspilte lyd og videokassetter, pre-innspilte lyd og videobånd, innspilte CD-plater, ferdiginnspilte laserplater, alle med underholdning og informasjon relatert til basketball; datatilbehør, nemlig flash-stasjoner, datamaskinstativ, musematter, datamus, plateetuier, bærevesker tilpasset for datamaskiner, tastatur for datamaskiner, 49

50 registrerte varemerker nr 10/15 alle relatert til basketball; dataprogrammer for visning av informasjon, statistikk eller spørsmål om basketball; dataprogrammer, nemlig skjermsparere med basketball temaer; dataprogram for å få tilgang til og visning av bakgrunnsbilde for datamaskin; datamaskin programvare, nemlig browsere for bruk til visning data på internett; PC-film, nemlig montert plastfolie for å få ripesikker barriere på og rundt dataenheter; dataspillprogramvare; videospillprogramvare, videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, hodetelefoner og ørepropper, trådløse telefoner, telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig hodetelefoner, beskyttelsesfilm, ansiktplater og mobiltelefon cover (dekke); elektronikktilbehør, nemlig etuier, deksler og stativ for MP3-spillere, elektroniske nettbrett og bærbare digitale assistentenheter; dekorative dekker (covere) til brytere, videoskjermer, dataskjermer, kikkerter; solbriller; brilleinnfatninger; remmer og lenker til briller; brille- og solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; magnetisk kodede telefonkort til betalingsformål; nedlastbare video-opptak, video stream innspillinger og nedlastbare lydinnspillinger innen basketball over Internett; nedlastbare programvare for visning av databaser med informasjon, statistisk informasjon, spørsmål, statistikk (undersøkelser), og interaktive statisktiske undersøkelser innen basketball via internett; nedlastbare dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill og nedlastbar programvare for spørrespill levert over internett; nedlastbar programvare til bruk som skjermsparere og til bruk i utformingen av plastfolie/beskyttelsesfolie til beskyttelse av dataskjermer, samt til bruk for å lage avatarer for å bruk i dataspill og i manipulerte datapekere over Internett; nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter innen basketball via Internett; nedlastbare kataloger som leveres via Internett med en rekke basketballinspirerte produkter; nedlastbare gratulasjonskort levert over Internett. Klasse 16 Publikasjoner og trykksaker, nemlig basketball samlekort, samlekort, klistremerker, dekaler, frimerker, samledisketter i papp, notattavler, oppslagstavler, karaffelbrikker av papir, postkort, spisebrikker av papir, ansiktsservietter, notatkort, notatblokk, kulepenner, fargestifter, markørpenner, gummistrikker, blyanter, penn- og papirholdere, dokumentstativ, minnebøker (scrap books), stempler, tegnelinjaler, bannere og flagg laget av papir, ringpermer, saksmapper, notisbøker, porteføljenotatbøker, umonterte og monterte fotografier, plakater, kalendere, klistremerker, bokomslag, bokmerker, innpakningspapir, aktivitetsbøker for barn, fargebøker for barn; statistiske bøker, guidebøker, og oppslagsverk, alt innen basketball; magasiner innen basketball, kataloger innen basketball, jubileumsspill og suvenir programmer knyttet til basketball, papirvimpler, skrivesaker, postkort, invitasjonskort, trykte sertifikater, gratulasjonskort, julekort, informasjonsark med statistikk innen ulike basketballemner; nyhetsbrev, brosjyrer, hefter, og spilleplaner for basketballkamper; banksjekker, sjekk bokomslag, sjekk bokholdere, tegneserier; ikke-magnetiske kredittkort og telekort som ikke er magnetisk kodet; klippekort. Klasse 25 Klær, nemlig strømper, sko, basketballsko, basketballjoggesko, tøfler, t-skjorter, skjorter, pologensere, treningskjorter, treningsbukser, bukser, treningsoverdeler, gensere, shortser, pyjamaser, sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, nattskjorter, luer, capser, visir, overtrekkssdresser, overtreksbukser, overtrekksjakker/gensere/, vindtette jakker, parkas, jakker, baby smekker ikke av papir, pannebånd, håndleddsbånd (klær), forklær, undertøy, boxer shorts, tøysko, ørevarmere, hansker, votter, skjerf, vevede og strikkede skjorter, jerseykjoler, kjoler, cheerleadingkjoler og uniformer, badetøy, badedrakter, bikinier, badebukser, surfeshorts, våtdrakter, strandklær, sandaler, strandsandaler, strandhatter, solskjermer, svømme caps, badehetter, hodeplagg med tilhørende parykker. Klasse 28 Leker, spill og sportsutstyr, nemlig basketballer, golfballer, lekeplassballer, sportsballer, gummiballer og skumballer, myke baller for spill, plastballer for spill, basketballnett, basketballkurver, små basketballkurver, basketballpumper og nåler; golfkøller, golfbager, golf puttere, golfutstyr, nemlig reparasjonssett for oppslått torv [golfutstyr]., tees, ballmarkører, golfbagtrekk, trekk til golfklubber, golfhansker, esker [emballasje] til golfballer, golf putter; stativ til billiardkølle, billiardballer, stativ til billiardballer, dartskap, elektronisk brettspill, basketballspill [brettspill], ferdighetsspill, selskapsspill for barn og voksne, spørrespillspill, kunnskapsspill og elektroniske arkadespillmaskiner, basketball utstyrspakke med kurv og fløyte, dukker, dekorative dukker, samledukker, actionfigure, utstoppede leker, plysjleker, puslespill, byggeklosser, juletrepynt og julestrømper; leketøysbiler, lastebiler, tog og varebiler, skumfigurer av fingre og trofeer, leketøytrofeer, spillkort, kortspill, leketøy med lyd, kosedyr; strandleker, nemlig, badeballer, oppblåsbare baller, bøtter og spader, sandleker, sandkasseleker, vannspruteleker; bassengtilbehør, nemlig svømmeutstyr, svømmemadrasser, vannflåter, skumflåter, svømmeringer, baderinger, skumringer, kroppsbrett, surfebrett, svømmeføtter, hjelpemidler for å svømme; utstyrspakker inneholdende volleyball, volleyballnett, sidelinjer og fløyte, og utsyrspakke til vannpolo, nemlig ball, nett og fløyte; dekorative vindpølser; miniatyrstadioner [reproduksjoner], nemlig små modeller av en stadion i plast; snøglobus [leker]; videospillmaskiner for bruk til fjernsyn og håndholdte kontrollere til bruk til videospill. Klasse 41 Underholdning og pedagogiske tjenester innen TV-og radioprogrammer om basketball, basketballkamper og basketballutstillinger; produksjon og distribusjon av radio og TV show om basketballkamper, basketballhendelser og programmer innen basketball; gjennomføre og arrangere basketballleirer, treningsakademier, danskeakademier og basketballkamper; underholdningstjenester innen opptreden eller dans på basketballkamper og utstillinger, akademier, leirer, kampanjer og andre basketball-relaterte hendelser, spesielle arrangementer og fester; fan-klubber; underholdningstjenester, nemlig å gi et nettsted med multimediemateriale i innen TVhøydepunkter, interaktive tv-høydepunkter, videoopptak, video stream innspillinger, interaktive video høydepunkter, radioprogrammer, radiohøydepunkter og lydinnspillinger innen basketball; gi nyheter og informasjon innen statistikk og spørsmål innen basketball; on-line ikke-nedlastbare spill, nemlig, dataspill, videospill, interaktive videospill, ferdighetsspill, arkadespill, voksnes og barns selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; elektroniske publiseringstjenester, nemlig, utgivelse av blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker, og timeplaner på nettet, alt innen basketball; tilbyder av en online database innen basketball. 50

51 Internasjonale varemerkeregistreringer internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 71. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 72 og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Etterfølgende utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den Prioritet: Besluttet gjeldende dato i : internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i, jf. varemerkeloven 70. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: HERTOG JAN InBev Nederland N.V., Ceresstraat 1, NL-4811CA BREDA, Nederland Klasse 32 Beer, mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; syrups and other preparations for making beverages (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: use; scented wood; perfumes; greases for cosmetic purposes; perfumery; decorative transfers for cosmetic purposes; eyebrow pencils; cosmetic pencils; skin whitening creams; hair spray; nail polish; nail varnish; after-shave lotions; hair lotions; lotions for cosmetic purposes; beauty masks; oils for perfumes and scents; oils for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; essential oils; ethereal oils; oils for cleaning purposes; bergamot oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; almond oil; rose oil; almond milk for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; soap; deodorant soap; cakes of toilet soap; mint for perfumery; cosmetic kits; eau de Cologne; bases for flower perfumes; lipsticks; pomades for cosmetic purposes; shaving preparations; cosmetic preparations for baths; toiletries; hair waving preparations; leather bleaching preparations; cosmetic preparations for slimming purposes; make-up removing preparations; nail care preparations; make-up powder; tissues impregnated with cosmetic lotions; potpourris (fragrances); bath salts, not for medical purposes; astringents for cosmetic purposes; eyebrow cosmetics; make-up preparations; sun-tanning preparations (cosmetics); sunscreen preparations; hair colorants; hair dyes; cosmetic preparations for eyelashes; depilatories; depilatory preparations; depilatory wax; cosmetic preparations for skin care; cosmetics; mascara; bleaching preparations (decolorants) for cosmetic purposes; antiperspirants (toiletries); talcum powder, for toilet use; shampoos; extracts of flowers (perfumes) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "TD Scarlet-21 vek", korp. 5, 9, ul. Akad. Koroleva, RU MOSKVA, Russland Klasse 3 Amber (perfume); petroleum jelly for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; swabs (toiletries); aromatics (essential oils); scented water; lavender water; toilet water; make-up; deodorants for personal 51

52 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BlueOrchard BlueOrchard Finance SA, 32, rue de Malatrex, CH GENÈVE, Sveits Klasse 36 Advice, research and analysis in the field of finance, management of investment funds, particularly in favor of institutions geared at investments and credits in the field of microfinance (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: EPSolute Chemische Fabrik Budenheim KG, Rheinstrasse 27, DE BUDENHEIM, Tyskland Klasse 1 Chemicals and additives used in the manufacture of plastics, namely being stabilisers for suspension polymerisation, being stabilisers, flame-protection chemicals, for reducing waste gas, being pigment, for adjusting ph values; chemicals and additives, namely calcium phosphate (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: STADLER FORM Stadler Form Aktiengesellschaft, Chamerstrasse 174, CH-6300 ZUG, Sveits Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. Klasse 21 Household utensils not made of precious metals; household utensils made of precious metals (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ASHLEY Ashley Furniture Industries Inc, One Ashley Way, US- WI54612 ARCADIA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 20 Furniture (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: XENIA Boomkwekerij van Rijn - de Bruijn B.V., Egelweg 1, NL- 5406PD UDEN, Nederland Klasse 31 Agricultural, horticultural and forestry products and seeds, not included in other classes; seeds for sowing; live plants and flowers, plant parts; arboriculture products; fruit trees and parts thereof, such as grafts, buds, cuttings and fruits; tissue culture material, all the aforementioned goods in particular concerning varieties of the plant species pear. Klasse 44 Multiplication, cultivation and propagation of the goods mentioned in class

53 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: SERGE FERRARI Ferrari Participations, Zone Industrielle, FR SAINT JEAN DE SOUDAIN, Frankrike Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 24 Textiles and textile goods, namely, composite textiles membranes, namely, canvas fabric sewn with interbonded thermoplastic threads for use as a textile in the manufacture of industrial shade parasols and marquees; composite textiles membranes, namely, polyacrylic fabrics for use as a textile in the manufacture of wall coverings used for support and/or decoration; composite textiles membranes, namely, polyester fabric for use as a textile in the manufacture of whole building wall coverings, window blinds, garden furniture, camping furniture and swimming pool covers, namely, coated textile fabrics and textile material incorporating polyester fibers and waterproof membrane; composite textiles membranes, namely, textile whole building surface and wall coverings, namely, fabrics and cloth banners covered with plastics for advertising, decoration and design use; composite textiles membranes, namely, hemp based mixed fabrics, namely, textile fabrics made primarily from hemp for manufacturing use; composite textiles membranes, namely, fiberglass fabric for textile use, namely, silicone coated fiberglass fabrics for use in textile architecture and construction projects; composite textiles membranes, namely, textiles and fabrics coated or impregnated with plastics as well as articles made thereof, namely, textile wall hangings; composite textiles membranes, namely, fabrics coated with thermoplastic coatings for use in manufacturing in a wide variety of industries, namely, coated textile fabrics for blinds and sun shades and verandas, coated textile fabrics for garden and camping furniture and textile fabrics for swimming pool coverings; composite textiles membranes, namely, coated fabrics and textile materials, namely, fabrics coated with plastic coatings for use in manufacturing in the industries of architecture, furniture, design, yachting, advertisement, protection systems; banners and thin banners in the nature of streamers of plastic-coated textiles; composite textiles membranes, namely, textile building surface and wall fabrics, namely, interior decoration fabrics in the nature of textile materials for wall and façade decoration, for light boxes, for partitions, for kakemonos, for signs, for totems, and for bill postings; all of the foregoing for sale to professional specifiers, such as engineers and architects and not the general public, through technical networks for use in a wide variety of industries (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: SMILLA Matina GmbH, Herzog-Wilhelm-Strasse 12, DE MÜNCHEN, Tyskland Klasse 21 Litter boxes (trays) for pets, feeding troughs for animals, tankards, cages for household pets, birdcages. Klasse 28 Toys for domestic pets. Klasse 31 Animal foodstuffs, products for animal litter, edible chewing bones for animals (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: LUKULLUS Matina GmbH, Herzog-Wilhelm-Strasse 12, DE MÜNCHEN, Tyskland Klasse 20 Stuffed animals, reservoirs, not of metal nor of masonry, beds for household pets, vats, not of metal, busts of wood, wax, plaster or plastic, cases of wood or plastic, figurines (statuettes) of wood, wax, plaster or plastic, corks for bottles, fodder racks, display stands, beds for household pets, kennels for household pets, pet cushions, nesting boxes for household pets, nameplates, not of metal, air pillows, not for medical purposes, coral, wickerwork, scratching posts for cats, ladders of wood or plastic, straw mattresses, furniture of metal, shells, racks (furniture), keyboards for hanging keys, cupboards, wind chimes (decoration), chests for toys, flower-stands (furniture). Klasse 28 Toys for domestic pets. Klasse 31 Aromatic sand for pets (litter), fishmeal for animal consumption, pet food, lime for animal forage, grains for animal consumption, meal for animals, animal foodstuffs, additives to fodder, not for medical purposes, sanded paper for pets (litter), beverages for pets, by-products of the processing of cereals, for animal consumption, edible chews for animals, protein for pet consumption, litter for pets, litter peat for pets

54 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: COSMA Matina GmbH, Herzog-Wilhelm-Strasse 12, DE MÜNCHEN, Tyskland Klasse 21 Litter boxes (trays) for pets, feeding troughs for animals, tankards, cages for household pets, birdcages. Klasse 28 Toys for domestic pets. Klasse 31 Pet food, namely food for dogs and cats, products for animal litter, edible chews for animals (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: TIGERINO Matina GmbH, Herzog-Wilhelm-Strasse 12, DE MÜNCHEN, Tyskland Klasse 5 Veterinary preparations for pets, disinfectants for pets, analgesics for pets, antibiotics for pets, antiparasitic preparations for pets, antiseptics for pets, medicines for pets, air freshening preparations, therapeutic bath preparations for pets, sedatives for pets, biological preparations for veterinary purposes, namely for pets, chemical preparations for veterinary purposes, namely for pets, foodstuffs with a protein base for veterinary purposes, namely for pets, enzymes for veterinary purposes, namely for pets, enzyme preparations for veterinary purposes, namely for pets, febrifuges for pets, pharmaceutical skin care preparations for pets, vaccines for pets, chemical contraceptives for pets, lotions for veterinary purposes, namely for pets, sea water for veterinary baths, namely for pets, mineral food supplements for pets, mud for veterinary purposes, namely for pets, mouth rinses for veterinary purposes, namely for pets, nervines for veterinary purposes, namely for pets, antiparasitic collars for pets, chemical reagents for veterinary purposes, ointments for veterinary purposes, namely for pets, soporifics for pets, preparations of trace elements for animal consumption, namely for pets, veterinary preparations for pets, vitamin preparations for pets, worming preparations for pets; food supplements for veterinary purposes, namely for pets; animal washes. Klasse 28 Toy balls, building blocks (toys), ornaments for Christmas trees (except illumination articles and confectionery), spinning tops (toys), playing balls, mobiles (toys), marbles, soft toys, dolls (toys), ring games, swings, practical jokes, toys for pets, toy vehicles. Klasse 31 Foodstuffs for animals, agricultural, horticultural and forestry products and grains, included in this class; live animals, algae for animal consumption, sweet-smelling sand for domestic animals (litter), fishmeal for animal consumption, pet food, lime for animal forage, grains for animal consumption, meal for animals, foodstuffs for companion animals, additives for foods, not for medical purposes, sanded paper for pets (litter), beverages for pets, by-products from the processing of cereals for animal foodstuffs, sweet-smelling sand for domestic animals, edible chewing bones for animals, strengthening animal forage, protein for animal consumption, litter for animals, bred stock, litter peat (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, GREEN STREET ADVISORS Green Street Advisors (UK) Ltd, 22 Grosvenor Square, 3rd Floor, GB-W1K6LF LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Computer hardware, software, firmware and peripheral equipment; electronic and non-printed publications; downloadable publications; apparatus, instruments and media for the recording, storage, carriage, manipulation, transmission, reproduction, and retrieval of data, signals, information, code, images, text, video, sound and audio; CD-ROMs; DVDs; downloadable audio, visual and audiovisual materials; interactive computer software; teaching apparatus and instruments; computer software for collecting and managing data, performing analyses, conducting studies, and creating and generating reports in the field of investments and investment analysis; parts and fittings for all the aforesaid goods. Klasse 35 Advertising; business management; business administration; office functions; compilation and provision of business information; business research and advisory services; business appraisals, analysis and investigations; provision of commercial information; provision of statistical information; provision of online business information storage and retrieval; provision of corporate governance information and reports; including (but not limited to) all the aforesaid services provided by global communications networks. Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; portfolio management; financial and investment services; investment banking consulting and advisory services; financial consultancy services; investment funds; investment funds brokerage, management, consultation and advisory services; trading of financial securities and derivatives; securities brokerage; provision of financial reports; financial valuation services; investment valuation services; provision of reports on stock markets; definition, maintenance and calculation of financial indices; provision of reports concerning stock exchanges, securities, notes, bonds, futures and options; provision of real estate information, reports and valuations; provision of property market information and reports; including (but not limited to) all the aforesaid services provided by global communications networks. 54

55 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: VOX POPULI Bodegas Murviedro SA, Ampliación - P.I. El Romeral, s/n, ES REQUENA (VALENCIA), Spania Klasse 33 Alcoholic beverages, except beers C.B.C. ROYAL FIRST S.R.L., Via Martiri Delle Foibe, 28, IT SCOMIGO DI CONEGLIANO (TV), Italia Klasse 7 Electric coffee grinders, distribution machines, automatic. Klasse 9 Dosage dispensers. Klasse 11 Electric coffee brewers; espresso and cappuccino coffee machines; electric coffee pots and their accessories; electric coffee filters; coffee roasting machines (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: COSMOPARIS COSMOPARIS, 28 avenue de Flandre, FR PARIS, Frankrike Klasse 18 Handbags, wallets. Klasse 25 Footwear for men and for women. (111) Int.reg.nr: A (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: A combined mark consisting of a word element "RE:ACTION" in Roman and in original graphical style of writing and a figurative element in the form of crossed lightnings placed under the word element. Klasse 28 Roller skates and protective accessories thereto; ice skates Overdratt fra int. reg. nr

56 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Valora Schweiz AG, Hofackerstrasse 40, CH-4132 MUTTENZ, Sveits Klasse 35 Advertising; business management; business administration; retail sale services in department stores, supermarkets, kiosks, drugstores, shops and DIY centers, clothes shops, watchmakers and jewelry stores, grocery stores, household goods stores, hi-fi and home appliance stores, sports stores, photo shops, bathroom fixture stores, toy stores, furniture and furnishing stores, upholstery stores, stationery supplies stores, stationery stores, horticultural centers, pet shops, car showrooms, bookshops and agricultural, horticultural and forestry stores; procurement services for others (purchase of goods and services for other companies); purchase order and invoicing services also in the field of e-commerce; e-commerce services, namely online services for providing contracts for the purchase and sale of goods on behalf of others; advice in connection with company organization and management, particularly by franchisers; business consultancy for franchise concepts; franchising services, including consulting for company management in connection with franchise systems; providing of professional business know-how (franchising); marketing; public relations; sales promotion; compilation and systematization of information into computer databases; retail sales via communication networks with a computer; retail sales services via communication networks; private purchase and sale offers by a kiosk for others. Klasse 36 Insurance underwriting, including car insurance, nonlife insurance, travel insurance, life insurance and education insurance as well as consultancy and information services relating to insurance; financial affairs; financial services, including credit card services; credit and debit card services, issuing of credit and debit cards, issuing of credit, monetary transaction services in connection with credit cards, downloadable payment cards and debit cards (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BARKOO Matina GmbH, Herzog-Wilhelm-Strasse 12, DE MÜNCHEN, Tyskland Klasse 5 Veterinary products; dietetic foodstuffs and preparations for veterinary use, in particular for dogs; food supplements for animals, in particular for dogs; disinfectants; preparations for destroying vermin; medicines for veterinary purposes; biological preparations for veterinary purposes; chemical preparations for veterinary purposes; enzymes for veterinary purposes; enzyme preparations for veterinary purposes; greases for veterinary purposes; antiparasitic collars for animals; dog lotions, dog washes, lotions for veterinary purposes; anti-insect oils; veterinary preparations; vermifuges; protein supplements for animals. Klasse 21 Litter trays for pets; mangers for animals; tankards; cages for household pets; basins [receptacles]; mangers for livestock. Klasse 31 Animal foodstuffs, in particular dogs; products for animal litter; feedstuffs for domestic animals, in particular dog food; grains for animal consumption; meal for animals; additives to fodder, not for medical purposes; straw [forage]; barley; beverages for pets; grains [cereals]; residual products of cereals for animal consumption; hay; strengthening animal forage, in particular dogs; straw litter; distillery waste for animal consumption; bred stock; litter peat; edible chews for animals, in particular dogs (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: STORKE Legio International NV, Legeweg 157D, BE-8020 OOSTKAMP, Belgia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 11 Lighting apparatus for bathrooms and washrooms, lighting apparatus for mirrors; sanitary installations; baths and bathing equipment; bath installations; baths; bath tubs for sitz baths; bath linings; heaters for baths; bidets; Jacuzzi equipment; spa baths; shower enclosures; showers; water taps; manual or automatic hot/cold water mixer taps; spray nozzles and holders for spray nozzles; toilets; toilet seats; toilet bowls; urinals, non-slip devices for baths, showers; bathroom fittings, including for baths, showers, washbasins and WCs. 56

57 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 Klasse 20 Sanitary furniture; washstands (dressing tables); bathroom furniture accessories, not of metal; cabinet work for bathrooms; mirrors for bathrooms; mirror cabinets for bathrooms; picture frames (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: BARCADE Barcade Inc., 388 Union Avenue, US-NY11211 BROOKLYN, USA Klasse 43 Bars; bar services; bar services featuring snacks (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of Latin letters "ChaCheer". QIAQIA FOOD CO., LTD., Lianhua Road, Economic & Technological Development Zone, CN- HEFEI, ANHUI, Kina Klasse 29 Charqui; food products made from fish; fruits, tinned; fruit chips; fruit-based snack food; potato chips; potato crisps; peanut butter; jams; cranberry sauce (compote); tahini (sesame seed paste); vegetables, dried; pickles; salted vegetables; flavored radish; dried bamboo shoots; eggs; soy milk; cheese; yoghurt; milk beverages (milk predominating); milk products; milk tea (milk predominating); milk shake; chocolate nut butter; cocoa butter; vegetable salads; fruit salads; fruit jellies; nuts, prepared; peanuts, processed; sunflower seeds, processed; melon seeds, processed; pine nuts, processed; processed pistachios; beans, processed; cooked beans; dried edible mushroom; albumen for food; chilli oil. Klasse 30 Cocoa products; coffee; coffee-based beverages; chocolate-based beverages; tea substitutes; natural sweeteners; candy; chocolate; fondants (confectionery); fruit jellies (confectionery); crunchy rice candy; honeyed peanuts; sugar-coated coffee beans; honey; rusks; biscuits; cookies; petits fours (cakes); puddings; eight-treasure rice pudding (steam glutinous rice with bean paste, lotus seeds, preserved fruit, etc.); jiaozi (dumpling); cereal preparations; popcorn; cerealbased snack food; rice-based snack food; pop rice; crispy rice; rice cake; edible gluten; potato flour; ice cream; cooking salt; weeds (condiment); curry (spice); chutneys (condiments); flavoring sauce; yeast; essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils; meat tenderizers, for household purposes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: Jiangsu Dalen Electronic Co., Ltd., No.143 Songshan Road, New District, CN- SUZHOU JIANGSU, Kina Klasse 11 Light bulbs; lamps; jacklights; lamp casings; lighting apparatus and installations; ceiling lights; luminous tubes for lighting; fluorescent tubes; lampshade holders (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: Guangdong Archie Hardware Co Ltd, Dali Chang Hong Ridge Industrial Park, Nanhai District, CN FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, Kina Klasse 6 Aluminum alloy profiles; pipes of metal; windows of metal; locks of metal, other than electric; signboards of metal; bells for animals; works of art of common metal; clothes hooks of metal; door handles of metal; towel dispensers, fixed, of metal; fittings of metal for 57

58 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 windows; door closers, non-electric; hinges of metal. Klasse 9 Time clocks [time recording devices]; signal lanterns; wires, electric; switches, electric; sockets, plugs and other contacts [electric connections]; protection devices for personal use against accidents; locks, electric; theft prevention installations, electric; eyeglass frames. Klasse 11 Electric lights for Christmas trees; electric fans for personal use; hydrants; heating installations; fountains; bath installations; toilet seats; roasting apparatus; disinfectant distributors for toilets; filters for drinking water. Klasse 21 Containers for household or kitchen use; glassware for daily use; ceramics for household purposes; works of art, of porcelain, terracotta or glass; tea services [tableware]; soap holders; rails and rings for towels; scrubbing brushes; vacuum bottles; crystal [glassware]. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Lou Chongli, Zele Street, Xinyuan Village, Xiaolin Town, Cixi, CN ZHEJIANG, Kina Klasse 8 Wrenches [hand tools]; spanners [hand tools]; dies [hand tools]; hand tools, hand-operated; screwdrivers; pestles for pounding; pliers; hand pumps; lifting jacks, hand-operated; cutting tools; perforating tools [hand tools] (554) Merket er et tre-dimensjonal Adey Holdings (2008) Ltd, UK Head Office, Gloucester Road, GB-GL518NR CHELTENHAM, GLOUCESTERSHIRE, Storbritannia Klasse 9 Magnetic apparatus and instruments; testing apparatus and instruments; water testing apparatus and instruments; water monitoring apparatus and instruments; apparatus and instruments for testing central heating water; apparatus and instruments for monitoring central heating water; parts and fittings for all of the aforesaid goods. Klasse 11 Apparatus and installations for heating and water supply; central heating apparatus and installations; filters being parts of household or industrial installations; magnetic filters being parts of household or industrial installations; non-magnetic filters being parts of household or industrial installations; power flushing filters being parts of household or industrial installations; filters being parts of central heating apparatus and installations; magnetic filters being parts of central heating apparatus and installations; nonmagnetic filters being parts of central heating apparatus and installations; power flushing filters being parts of central heating apparatus and installations; filters being for use in central heating systems; magnetic filters being for use in central heating systems; non-magnetic filters being for use in central heating systems; power flushing filters being for use in central heating systems; water filtration apparatus and installations; water filtration apparatus and installations for central heating apparatus and installations; portable filtration units (other than machines); power flushing filters (magnetic); magnetic filters for use in central heating systems, cooling systems, boilers, heaters and radiators; parts and fittings for all of the aforesaid goods. 58

59 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, apparatus and installations; portable filtration units (other than machines); power flushing filters (magnetic); magnetic filters for use in central heating systems, cooling systems, boilers, heaters and radiators; parts and fittings for all of the aforesaid goods (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , JP, (554) Merket er et tre-dimensjonal Adey Holdings (2008) Ltd, UK Head Office, Gloucester Road, GB-GL518NR CHELTENHAM, GLOUCESTERSHIRE, Storbritannia Klasse 9 Magnetic apparatus and instruments; testing apparatus and instruments; water testing apparatus and instruments; water monitoring apparatus and instruments; apparatus and instruments for testing central heating water; apparatus and instruments for monitoring central heating water; parts and fittings for all of the aforesaid goods. Klasse 11 Apparatus and installations for heating and water supply; central heating apparatus and installations; filters being parts of household or industrial installations; magnetic filters being parts of household or industrial installations; non-magnetic filters being parts of household or industrial installations; power flushing filters being parts of household or industrial installations; filters being parts of central heating apparatus and installations; magnetic filters being parts of central heating apparatus and installations; nonmagnetic filters being parts of central heating apparatus and installations; power flushing filters being parts of central heating apparatus and installations; filters being for use in central heating systems; magnetic filters being for use in central heating systems; non-magnetic filters being for use in central heating systems; power flushing filters being for use in central heating systems; water filtration apparatus and installations; water filtration apparatus and installations for central heating Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), Konan, Minato-ku, JP TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Game programs for arcade video game machines; batteries for hand-held games with liquid crystal displays; batteries for home video game consoles used with televisions; batteries for mobile computer terminals; cleaning discs for DVD; earphones; consumer electronic products, namely, audio amplifiers, audio speakers, audio receivers, electrical audio and speaker connectors; home theater systems; audio recorders; video recorders; digital cameras; television receivers; modems; headphones; microphones for telecommunication apparatus; headphones for mobile computer terminals; microphones for mobile computer terminals; earphones for mobile computer terminals; straps, for mobile phones; smart phones; cellular phones; set-top boxes; optical disc players; optical disc recorders; DVD players; DVD recorders; compact disc players; compact disc recorders; video disc players; navigation apparatus for vehicles on-board computers; electric capacitors for telecommunication apparatus; receiving tuners for television broadcasting; Web cameras; video cameras; head-mounted video displays; three-dimensional active-shutter eyewear products; three-dimensional display device; liquid crystal display (LCD) televisions; MP4 players; MP4 players; plasma display panel (PDP) televisions; thin film transistor-liquid crystal display panels; downloadable computer programs via mobile computer terminals; keyboards for computers; memory cards exclusively for use with hand-held games with liquid crystal displays; downloadable game programs via mobile computer terminals; mobile computer terminal devices; keyboards for mobile computer terminals; mouse for mobile computer terminals; memory cards for mobile computer terminals; remote controllers for mobile computer terminals; battery chargers for mobile computer terminals; game programs for mobile phones; computer game software; computer programs for document management; computer screen saver software; computer software for encryption; computer software for organizing and viewing digital images and photographs; computer software for processing digital images; computer 59

60 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 software for processing digital music files; computer software for use in relation to digital animation and special effects of images; music-composition software; software to control and improve audio equipment sound quality; virtual reality game software; memory cards for home video game consoles used with televisions; optical mouse; electronic tags for goods; personal digital assistants; touch panels for computers; tablet computers; computer operating programs; computer game programs; electronic book readers; joy-stick for use of game for computers; game programs for home video game consoles used with televisions; game programs for hand-held games with liquid crystal displays; downloadable game character images featuring video games and computer games; recorded video discs and video tapes featuring entertainment in the nature of action adventure, drama, comedy, romance, science fiction, horror and mystery; prerecorded audio compact discs; phonograph records featuring music; sound recorded magnetic cards, sheets and tapes; downloadable music files via the Internet; downloadable standby image for cellular telephones; downloadable ring tones for mobile phones; downloadable electronic publications in the nature of books, manuals, magazines, newspapers in the field of video games, game software, music and video movies; earphones for home video game consoles used with televisions; headphones for home video game consoles used with televisions; microphones for home video game consoles used with televisions; keyboards for home video game consoles used with televisions; mouse for home video game consoles used with televisions; Web cameras exclusively for use with home video game consoles used with televisions; earphones exclusively for use with hand-held games with liquid crystal displays; headphones exclusively for use with hand-held games with liquid crystal displays; microphones exclusively for use with hand-held games with liquid crystal displays; keyboards exclusively for use with hand-held games with liquid crystal displays; mouse exclusively for use with hand-held games with liquid crystal displays. Klasse 11 Shower cubicles; bath tubs; sauna bath installations; bath installations; central heating radiators; radiators for heating installations; air purifying apparatus and machines; radiator caps; hot-air space heating apparatus for industrial purposes; hot-water space heating apparatus for industrial purposes; industrial humidifiers; industrial air purifiers; industrial dehumidifiers; air conditioning installations; air conditioning apparatus; air cooling apparatus; heating apparatus for defrosting windows of vehicles; air conditioners for vehicles; steam heating apparatus for industrial purposes; window-mounted air-conditioners for industrial purposes; locally induced air-conditioners for industrial purposes; air-conditioning apparatus for industrial purposes; central air-conditioning installations for industrial purposes; radiators for industrial airconditioning purposes; refrigerating appliances and installations; pavement heating apparatus; refrigerating cabinets; lights for air vehicles; chandeliers; diving lights; standard lamps; lamps; lamp shades; pocket search lights; germicidal lamps for purifying air; fluorescent lamps; safety lamps for underground use; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; headlights for automobiles; fish-luring lights; vehicle headlights; lights for vehicles; lighting apparatus for vehicles; vehicle dynamo lamps; mercury lamps; aquarium lights; infrared lamps; ceiling lights; electric lamps; miniature light bulbs; incandescent lamps; incandescent lamps and their fittings; discharge lamps and their fittings; freezers; electromagnetic induction cookers for household purposes; clothes dryers; coffee roasters for household purposes; plate warmers; hot plates; hot plates for household purposes; electric space cooling apparatus for household purposes; range hoods for household purposes; bread baking machines; bread-making machines; electric bath-water purifying apparatus for household purposes; air sterilisers for household purposes; air purifiers for household purposes; air filtering installations; filters for air conditioning; extractor hoods, for kitchens; electric fans for household purposes; heating installations; water ionizers for household purposes; electric cooking pots for household purposes; electric cooking stoves for household purposes; electrically heated carpets; electric coffee makers, for household purposes; electric radiant heaters for household purposes; electric toasters for household purposes; electric kettles for household purposes; electric cooking ovens for household purposes; electric waffle irons; electric foot warmers for personal use; electric blankets for household purposes; electric refrigerators for household purposes; electric freezers for household purposes; electromagnetic induction cookers for household purposes; immersion heaters; heating elements; futon driers for household purposes; microwave ovens for household purposes; electric hair dryers for household purposes; toilet stool units with a washing water squirter; disinfectant dispensers for toilets; toilet bowls; gas cooking ovens for household purposes; kitchen sinks; ice chests for household purposes, not for carrying with; ice-cooling refrigerators for household purposes; water filtering apparatus for household purposes. Klasse 14 Precious metals; alloys of precious metal; semiprecious stones; olivine in the nature of gems; opal; jade; emerald; sapphire; ruby; topaz; chalcedony; artificial gemstones; precious stones; unwrought and precious stones; semi-wrought precious stones and their imitations; key holders of precious metals; boxes of precious metal; jewellery cases; trophies of precious metals; commemorative cups made of precious metal; earrings; tie pins; tie clips; necklaces; bracelets; pendants; medals; lockets; insignias of precious metal; badges of precious metal; rings in the nature of trinkets; jewellery; cuff links; chronometers; stopwatches; watch and clock springs; pocket watches; atomic clocks; watch glasses; straps for wristwatches; watch bands and straps; watch chains; clock cases; automobile clocks; clock and watch hands; table clocks; wall clocks; sundials; alarm clocks; wristwatches; clocks; watches. Klasse 16 Addressing machines; typewriters; inking ribbons; envelope sealing machines for offices; stamp affixing machines being office requisites; electric staplers for offices; stamp obliterating machines; drawing instruments; mimeographs; relief duplicators; paper shredders for office use; franking machines; rotary duplicators; French curves; electric pencil sharpeners; hygienic paper; towels of paper; table napkins of paper; handkerchiefs of paper; hand towels of paper; filter paper; toilet paper; postcard paper; writing paper; printing paper; bookmarkers; albums; cards, stationery; crayons; felt writing pens; seals, stationery; mechanical pencils; sketchbooks; stickers, stationery; note books; pen cases; stapling presses, non-electric; ball-point pens; pocket memorandum books; memo pads containing adhesive on one side of the sheets for attachment to surfaces; pencils; plastic under lays for writing paper; picture postcards; painters' article; rubber erasers; adhesive tapes for stationery or household purposes; rulers for stationery and office use; stands for pens and pencils; envelopes; writing pads; tags containing adhesive on one side of the sheets for attachment to surfaces; address stamps; ruled paper; ink stones; postcards; painters' easels; writing ink; inkwells; ink erasers; carbon paper; canvas for painting; pencil point protectors; greeting cards; pencil lead holders; scrapbooks; score-cards; score-books; inking pads; pastels; palettes for painters; felt marking pens; paper knives; pen clips; penholders; pen nibs; musical greeting cards; loose-leaf pads; stamp cases; stamp stands; seal ink pads; thumbtacks; drawing boards; silk canvas for painting; blackboards; blackboard erasers; tags for index cards; office requisites, namely, fingerstalls and adhesive tape dispensers; paper stationery; correcting tapes for type and documents; paper folders; 60

61 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 rubber erasers; letter racks; binding strips for bookbinding; writing slates; chalk for lithography; slate pencils; price tags; terrestrial globes; steel pens; account slip pads; stencil paper; date stamps; moulds for modelling clays; chalks; numbering stamps; wristbands for the retention of writing instruments; writing implements; sealing stamps; protractors as drawing instruments; paperweights; adhesive bands for stationery or household purposes; plotting papers; ink sticks; indian inks; fountain pens; business card paper; modelling clay; writing brushes; letter paper; catalogues; calendars; newsletters; pamphlets; specification manuals for video game programs; strategic manuals for video games; song books; sheet music; magazines; printed timetables; instruction manuals; books; newspapers; geographical maps; diaries; photographs; photograph stands. Klasse 18 Clothing for domestic pets; dog collars; dog shoes; purses; key cases; Gladstone bags; suitcases; handbags; beach bags; briefcases; Boston bags; schoolchildren's backpacks; rucksacks; leather shoulder belts; shoulder bags; chain mesh purses; pocket wallets; carry-on bags; folding briefcases; school satchels; business card cases; travelling trunks; garment bags for travel; card cases for contactless IC cards; unfitted vanity cases; beach umbrellas; umbrellas and their parts; umbrella covers; umbrella handles; frames for umbrellas or parasols; rainproof parasols; telescopic umbrellas; parasols; frames for umbrellas; metal parts of umbrellas; bags for umbrellas; walking sticks; canes; metal parts of canes and walking-sticks; handles for canes and walking-sticks; riding saddles; saddle cloths for horses; bridoons; reins; horse bits; whips; horse collars; pads for horse saddles; blinkers for horses; saddlery; harness fittings; horse blankets. Klasse 25 Blazers; button down shirts; capes; collars for clothing; coveralls; down jackets; dress shirts; dress suits; dust coats; fishermen's jackets; golf shirts; golf trousers; gowns; jeans; jogging suits; jump suits; jumpers; knit shirts; layettes; morning coats; nightgowns; rain wear; slacks; snow suits; snowboard jackets; snowboard trousers; sports jackets; sweat shirts; sweat suits; T-shirts; trench coats; wind coats; evening dresses; overcoats; cardigans; sarongs; jackets for clothing; jogging pants; sweat pants; ski jackets; ski pants; sport shirts; trousers; pants; sweaters; chasubles; topcoats; dresses; parkas; blouses; vests; pelisses; polo shirts; ponchos; mantles; raincoats; shirts for suits; shirts; open-necked shirts; school uniforms; wristbands for clothing; brassieres; briefs; corsets; leotards; lingerie; panties; peignoirs; shorts; sleepwear; bathrobes; undershirts; girdles; chemises; underpants; tights; dress shields; night gowns; negligees; pajamas; panties, shorts and briefs; hosiery; underwear; nightwear; bathing suits; swimsuits; swimming caps; bow ties; ear muffs; legwarmers; stoles; bandanas; gloves as clothing; sleep masks; puttees and gaiters; scarfs; stockings; socks; neckties; neckerchieves; pelerines; mufflers; baseball caps; cap visors; children's headwear; golf caps; hoods; sweatbands; wimples; shower caps; nightcaps; caps for headwear; hats; suspender belts; waist belts; stocking suspenders; garters; sock suspenders; braces for clothing; waistbands; belts for clothing; anglers' shoes; ballet shoes; deck-shoes; footwear; insoles for footwear; shoe soles; sneakers; snow boots; inner soles; sandals and beach shoes; training shoes; rain boots; leather shoes; insoles for shoes and boots; shoe soles for repair; women's shoes; winter boots; infants' shoes and boots; tips for footwear; tongue or pullstrap for shoes and boots; protective metal members for shoes and boots; metal fittings for Japanese style wooden clogs; wooden bodies for Japanese style clogs; sandal-clogs; slipper soles; Japanese style sandals of felt; soles for Japanese style sandals; uppers for Japanese style sandals; Japanese style sandals of leather; toe straps for Japanese style wooden clogs; uppers of woven rattan for Japanese style sandals; sports over uniforms; headbands for clothing; anorak; handball shoes; tennis shoes; golf shoes; soccer shoes; ski suits for competition; football boots; studs for football boots; hockey shoes; bowling shoes; boxing shoes; wind-jackets; rugby shoes; karate suits; kendo outfits; judo suits; climbing boots; baseball shoes; footwear for track and field athletics; horseriding boots; wetsuits for water-skiing. Klasse 28 Coin-operated arcade video game machines; amusement machines for use in amusement parks other than arcade video game machines; toy action figures; cards for trading card games; mini-car toys; toy model rockets; astronaut-shaped toys; battery-powered computer game with LCD screen; electronic games for the teaching of children; electronic targets for games and sports; electronic action toys; electronic games for the teaching of children; home video game consoles used with televisions; handset cradles for home video game consoles used with televisions; game controllers for home video game consoles used with televisions; joysticks exclusively for use with home video game consoles used with televisions; parts and accessories for home video game consoles used with televisions; protective carrying cases specially adapted for handheld video games; hand-held games with liquid crystal displays; mounts connectable to ac adapters and d-terminal cables exclusively for use with handheld games with liquid crystal displays; mounts exclusively for use with hand-held games with liquid crystal displays; molded toy figures; model toys; radio control receivers and transmitters for model toys; motor controllers for model toys; dolls; dice games; game cards; game equipment; chess games; checker sets; playing cards; trading card games; dominoes; conjuring apparatus; billiard equipment; chest expanders; golf ball markers; golf clubs; golf bags; surf boards; ski cases; ski bindings; golf tees; paragliders; bowling bags; boxing gloves; rackets for tennis or badminton; guts for rackets for tennis or badminton; racket cases for tennis or badminton; roller skates; stationary exercise bicycles and rollers therefor; water skis; baseball gloves; archery bows; fishing rods; fishing tackle (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Simone K-Mail Order Invest GmbH & Co. KG, Sachsenstrasse 23, DE PFORZHEIM, Tyskland Klasse 35 Advertising; business management; business administration; office functions; updating of advertising material; cost price analysis; business inquiries; business management and organization consultancy; business management consultancy; personnel management consultancy; advisory services for business management; professional business consultancy; accounting; auditing; computerized file management; publicity agencies; auctioneering; transcription; relocation services for businesses; business investigations; compilation of statistics; business efficiency expert services; drawing up of statements of accounts; tax preparation; economic forecasting; commercial information agencies; commercial information and advice for consumers 61

62 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 [consumer advice shop]; invoicing; television advertising; photocopying services; business management of performing artists; business management of sports people; business management of hotels; publication of publicity texts; commercial or industrial management assistance; business information; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; layout services for advertising purposes; payroll preparation; modelling for advertising or sales promotion; marketing; marketing research; marketing studies; opinion polling; data search in computer files for others; business research; public relations; on-line advertising on a computer network; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of fashion shows for promotional purposes; business organization consultancy; outsourcing services [business assistance]; employment agencies; personnel recruitment; psychological testing for the selection of personnel; bill-posting; business management assistance; presentation of goods on communication media, for retail purposes; price comparison services; production of advertising films; radio advertising; news clipping services; shop window dressing; word processing; typing; secretarial services; sponsorship search; shorthand; systemization of information into computer databases; telephone answering for unavailable subscribers; telemarketing services; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; dissemination of advertising matter; writing of publicity texts; sales promotion for others; office machines and equipment rental; rental of photocopying machines; rental of vending machines; rental of advertising space; publicity material rental; rental of advertising time on communication media; arranging subscriptions to telecommunication services for others; arranging newspaper subscriptions for others; advertising by mail order; distribution of samples; direct mail advertising; document reproduction; administrative processing of purchase orders; demonstration of goods; advertising; publicity columns preparation; business appraisals; compilation of information into computer databases; mail order, retailing and wholesaling, including via the internet, of bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, shaving soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes, food for babies, plasters, materials for dressings, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, hand tools and implements (handoperated), scientific, nautical, surveying, cinematographic, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, magnetic data carriers, recording discs, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, fire-extinguishing apparatus, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, orthopaedic articles, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, paper, cardboard and goods made from these materials, printed matter, book binding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and office requisites, instructional and teaching material, plastic materials for packaging, printers' type, printing blocks, leather and imitations of leather, and goods made of these materials, animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, saddlery, furniture, mirrors, picture frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, household or kitchen utensils and containers, combs and sponges, brushes, brush-making materials, articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass, glassware, porcelain and earthenware, textiles and textile goods, bed and table covers, footwear, carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors, wall hangings, games and playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for christmas trees, meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, bakingpowder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice, agricultural, horticultural and forestry products and grains, fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for animals, malt, beers, mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, alcoholic beverages, tobacco, smokers' articles, matches (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, OPTIRO Biomet Global Supply Chain Center BV, Toermalijnring 600, NL-3316LC DORDRECHT, Nederland Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; plasters, materials for dressings; wax for medical use; antiseptics; fungicides for medical use. Klasse 9 Scientific apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; data processing equipment and computers; computer programmes and computer software (recorded and downloadable). Klasse 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials; implants; implants coated with biomaterials. Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; instructional and teaching material (except apparatus). Klasse 35 Advertising in the field of medical products, biomaterials, medicines, orthopaedics, surgery and patient care; business management services; business administration; office functions; guidance in marketing and marketing of products in the field of medical products, biomaterials, medicines, orthopaedics, surgery and patient care (terms too vague in the opinion of the International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common Regulations); business organisation and business economics consultancy, providing business information in particular in the field of hospitals and other health care institutions; compilation and systemization of information into computer databases; data search in computer files for others. 62

63 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; accident insurance underwriting; accommodation bureaux [apartments]; actuarial services; financial analysis; antique appraisal; apartment house management; art appraisal; banking; brokerage; brokerage of carbon credits; business liquidation services, financial; charitable fund raising; check [cheque] verification; clearing, financial; credit bureaux; credit card services; customs brokerage; debit card services; debt collection agencies; deposits of valuables; financial evaluation of wool; exchanging money; factoring; fiduciary; financial consultancy; financial evaluation [insurance, banking, real estate]; financial information; financial management; financial sponsorship; financing services; fire insurance underwriting; fiscal assessments; fund investments; electronic funds transfer; guarantees; health insurance underwriting; hire-purchase financing; home banking; housing agents; instalment loans; insurance brokerage; insurance consultancy; insurance information; insurance underwriting; issuance of credit cards; issue of tokens of value; issuing of travellers' checks [cheques]; jewelry appraisal; leasing of farms; leasing of real estate; lending against security; life insurance underwriting; loans [financing]; marine insurance underwriting; mortgage banking; mutual funds; numismatic appraisal; organization of collections; pawnbrokerage; provident fund services; real estate agencies; real estate appraisal; real estate management; rent collection; rental of offices [real estate]; renting of flats; repair costs evaluation [financial appraisal]; retirement payment services; safe deposit services; savings bank services; securities brokerage; stamp appraisal; stock exchange quotations; financial valuation of standing timber. Klasse 41 Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; analysis for oil-field exploitation; architectural consultation; architecture; authenticating works of art; bacteriological research; biological research; calibration [measuring]; chemical analysis; chemical research; chemistry services; cloud seeding; computer programming; computer rental; computer software consultancy; computer software design; updating of computer software; computer system analysis; computer system design; computer virus protection services; construction drafting; consultancy in the design and development of computer hardware; consultancy in the field of energysaving; conversion of data or documents from physical to electronic media; cosmetic research; creating and maintaining web sites for others; data conversion of computer programs and data [not physical conversion]; design of interior decor; digitization of documents [scanning]; dress designing; duplication of computer programs; engineering; quality evaluation of wool; geological prospecting; geological research; geological surveys; graphic arts designing; handwriting analysis [graphology]; hosting computer sites [web sites]; industrial design; installation of computer software; scientific laboratory services; land surveying; maintenance of computer software; material testing; mechanical research; monitoring of computer systems by remote access; oil-field surveys; oil prospecting; oilwell testing; packaging design; physics [research]; technical project studies; providing search engines for the internet; provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting; quality control; recovery of computer data; rental of computer software; rental of web servers; research and development for others; research in the field of environmental protection; styling [industrial design]; surveying; technical research; textile testing; underwater exploration; urban planning; quality valuation of standing timber; vehicle roadworthiness testing; water analysis; weather forecasting. Klasse 44 Medical and veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; orthopaedic care, medical treatment of orthopaedic conditions following a particular programme as well as conducting clinical studies, consultancy and information in the aforesaid fields (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: FUNNY Plock GmbH, Spörerau 13, DE WANG, Tyskland Klasse 5 Tissues impregnated with pharmaceutical lotions; disinfectants for hygiene purposes. Klasse 10 Gloves for medical purposes; gloves for massage; surgical drapes; sterile sheets, surgical. Klasse 16 Toilet paper; towels of paper; household paper rolls; kitchen towels and kitchen towel rolls of paper; sanitary bags of paper or plastic; table mats of paper; bags of paper for doner kebabs; pizza boxes; udder cloths of paper (terms considered too vague by the International Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regulations); table napkins of paper; paper coasters (drinks coasters); table cloths of paper; industrial paper rolls; packaging for paper tissues; garbage bags of paper or plastic; multi-purpose bags of paper or plastic; disposable plastic bags; stretch-wrap film of plastic for wrapping; preserving foils of plastic for packaging; adhesive tape for stationery or household purposes; cosmetic tissues; handkerchiefs of paper; hygienic papers; rolls of cleaning cloths of paper; paper for cleaning purposes; plastic (stretch) film for palletisation; garbage bags of paper or plastic; bags of paper; napkins of paper for removing make-up. Klasse 20 Dispensers, fixed, not of metal (plastic); paper towel dispensers (fixed), not of metal; packaging containers of plastic. Klasse 21 Metal boxes for dispensing serviettes; soap dispensers; toilet paper holders; cleaning cloth dispensers; cloths for cleaning (dish cloths); sponges; drinking-cups; insulated mugs; disposable plates; cups of paper and plastic; gloves for household purposes; boxes of paper for cosmetics (terms considered too vague by the International Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regulations); plates (paper -). Klasse 24 Napkins, of cloth, for removing make-up. Klasse 35 Wholesaling and retailing in the fields of washing preparations, soaps, essential oils, cosmetics, sanitary preparations for medical purposes, disinfectants, paper and paper towel dispensers, fixed, of metal, gloves for medical purposes, gloves for massage, surgical drapes, sterile sheets, surgical, paper, cardboard and goods made from these materials, plastic materials for packaging

64 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, Nicholas Piggott, c/o RadioDNS, 96a Curtain Road, GB-EC2A3AA LONDON, Storbritannia Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Apparatus for recording, transmitting or reproduction of sound, music, images, data and videos; computer software; embedded software for use with radios, and radio apparatus and instruments; application software for mobile devices, tablet computers and smartphones; radio apparatus and instruments; radios; radio tuners; car radios; radios for vehicles; portable radios; radios incorporating clocks; wireless broadband radios; digital radios; mobile devices incorporating radios; mobile telephones incorporating radios; computers incorporating radios; tablet computers incorporating radios; audio players; audio players incorporating radios; MP3 players incorporating radios; MP4 players; MP4 players incorporating radios; decoders; sound reproducing and sound recording apparatus and instruments; downloadable electronic media; publications downloaded in electronic form from the Internet; printed matter in electronic form; on-line publications, magazines, periodicals and newspapers; text, audio and/or visual images and data transmitted by electrical or electronic means; printed matter in electronic form; photographs and stills in electronic form; parts, fittings and accessories for the aforesaid goods. Klasse 16 Printed matter; books; brochures; manuals; magazines; newspapers; periodical publications; posters, photographs and prints; guidebooks; handbooks; calendars; folders; notebooks; diaries; address books; stationery; instructional and teaching materials (except apparatus); greeting cards; postcards; pens; pencils; erasers; pen and pencil cases; decalcomanias and stickers. Klasse 38 Telecommunication; broadcasting services; radio broadcasting; transmission of radio programmes and information relating thereto; streaming of radio; broadcast of radio programmes; radio broadcasting; radio broadcasting of information and other programs; transfer of data and information by radio; communication of data by means of radio; Internet radio broadcasting services; information, advisory and consultancy services in relation to the aforesaid services. Klasse 41 Entertainment; radio entertainment services; entertainment by means of radio; entertainment services provided by radio; production, preparation, presentation, distribution, syndication, networking and rental of television and radio programmes, and of films and sound and video recordings; production of radio broadcasts; publication of books; publishing services; arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars, symposiums, shows and workshops [training]; arranging and conducting of lectures, demonstrations, displays, exhibitions, presentations, seminars, concerts, gigs, shows, events and festivals for educational, entertainment, teaching and training purposes; conducting instructional, teaching and coaching classes, courses, seminars, presentations, shows and workshops; organisation of competitions; electronic library services for the supply of electronic information (including archive information) in the form of electronic texts, audio and/or video information and data, games and amusements; providing on-line publications (non-downloadable); providing digital sound, music and video recordings, not downloadable, from the Internet; providing digital sound, music and video recordings, not downloadable, from MP3 and MP4 Internet websites; providing digital sound recordings, not downloadable, from the Internet; providing digital sound recordings, not downloadable, from MP3 Internet websites; providing digital music and sound recordings, not downloadable, from the Internet; providing digital music and sound recordings, not downloadable, from MP3 Internet websites; providing digital video, image, film, radio and TV recordings and programmes, not downloadable, from the Internet; providing digital video, image, film radio and TV recordings and programmes, not downloadable, from MP4 Internet websites; provision of information relating to music, musical recordings and musical entertainment; information, advisory and consultancy services in relation to the aforesaid services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: MONCLER Moncler SpA, Via Stendhal, 47, IT MILANO, Italia Klasse 14 Precious metals; gold; palladium; precious stones; jade; jewellery; imitation jewellery; costume jewellery; trinkets [jewellery and imitation jewellery]; charms [jewellery and imitation jewellery]; decorative charms for cellular phones; threads of precious metal [jewellery and imitation jewellery]; bracelets [jewellery and imitation jewellery]; necklaces [jewellery and imitation jewellery]; lockets jewellery and imitation jewellery]; chains jewellery and imitation jewellery]; rings jewellery and imitation jewellery]; brooches jewellery and imitation jewellery]; earrings; diadems; medallions jewellery and imitation jewellery]; medals; pins jewellery and imitation jewellery]; ornamental pins; tie pins; pendants; cuff links; fancy keyrings of precious metals; key chains of precious metal; key tags of plastic; nonmetal key holders; metal key holders; key rings [trinkets or fobs]; badges of precious metal; amulets jewellery and imitation jewellery]; lanyards [keycords]; jewellery cases [caskets], not of precious metal; jewellery cases [caskets]; shoe ornaments of precious metal; hat ornaments of precious metal; key rings; decorative boxes made of precious metal; precious metal trophies; statues of precious metal; figurines [statuettes] of precious metal; statuettes of precious metal; works of art of precious metal; clocks; wall clocks; watches; alarm clocks; chronometers; chronographs [watches]; wrist watches; stopwatches; pocket watches; cases for clocks and watches; watch bands; watch straps; watch chains; watch bracelets. 64

65 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: eivy Anna Vister, Tottvägen 61 A, SE ARE, Sverige Klasse 25 Clothing; sweat-absorbent underwear; outerclothing; jerseys; ski clothing; waterproof clothing; beach clothes; headbands (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: creams for cellulite reduction; hair sprays; hair lotions; hair colour removers; hair colourants; hair dye; hair rinses; hair lighteners; hair conditioners; hair moisturisers; permanent wave preparations; gels, sprays, mousses and balms for hair styling and hair care; depilatory preparations; hand soaps; soaps; facial soaps; skin cleansing creams; skin cleansing lotions; shower gel; bubble bath; bath oils; bath pearls; nonmedicated bath salts; body lotions; shaving balms; shaving cream; shaving soap; aftershave lotions; hair shampoos; bath preparations, not for medical purposes; mouth washes, not for medical purposes; dentifrices; laundry starch; laundry soap; stain removers; cleaning preparations; rust removing preparations; carpet shampoos; cloths impregnated with a detergent for cleaning; emery; pumice stone; polishing powder; shoe polish; shoe wax; shoe cream; creams for leather; leather bleaching preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FI, T Ensto All-In-One Ensto Oy, Ensio Miettisen Katu 2, FI PORVOO, Finland Klasse 9 Cables (electrical), cable locators, conduits (electrical), cables (optical fiber), optical cables, electric cable connectors, cable modems, electrical connections namely cold shrink splices, cable protecting and jointing equipment (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of an imprint depicting a stylized letter M overlaid on the figure of a stylized cockerel. Moncler SpA, Via Stendhal, 47, IT MILANO, Italia Klasse 3 Perfumes; toilet water; personal deodorants; incense; air fragrancing preparations; sachets for perfuming linen; essential oils for personal use; henna [cosmetic dye]; eye shadows; cosmetic pencils; foundation makeup; face powders; talcum powder; rouges; lipsticks; lipstick cases; mascaras; sun screen preparations; suntanning preparations [cosmetics]; nail polish; beauty masks; facial scrubs; face creams; body creams; cosmetic creams; cosmetic slimming preparations; (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, ARTEK Vitra Patente AG, Klünenfeldstrasse 22 Muttenz, CH BIRSFELDEN, Sveits Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 11 Apparatus and installations for lighting. Klasse 20 Furniture; mirrors; decorative objects and of wood, wax, plastic, marble, in porcelain or plastic; figurines (statuettes), busts and miniature furniture of wood, wax, plastic, marble, porcelain or plastic; coat hangers; door stops; bedsteads of wood; bed curtains for decoration; bassinettes; pedestals and holders for flower pots; mattresses; cushions; ottomans; umbrella stands; beds and cushions for animals; woven and plaited mats; room dividers; curtains and blinds of beads and of 65

66 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 wood. Klasse 35 Retail sale furniture, textile material, bed linen and table linen, curtains, cushions and covers, decorative objects, tableware, candle holders, vases, trays and lamps (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, GIOTECK GBB Group Ltd, Unit 103, Devonshire Business Centre, Works Road, GB-SG61GJ LETCHWORTH, HERTS, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Cables; HDMI cables; USB hubs; USB module systems; apparatus and instruments for charging electronic equipment; chargers; battery chargers; headphones; headsets; microphones; throat microphones; remote control apparatus and instruments; remote control apparatus and instruments; remote control apparatus and instruments for controlling music equipment, equipment for playing films, DVD players, Blu Ray players, and equipment for reproducing sound and images; USB hubs for use with computer game and video game consoles; USB module systems for use with computer game and video game consoles; parts and fittings for all of the aforesaid. Klasse 28 Electronic gaming equipment; electronic apparatus and equipment designed for use with computer and video games consoles; apparatus and instruments adapted for use with computer game and video game consoles; cables for use with computer game and video games consoles and game controllers; chargers for use with computer game and video game consoles; headsets for use with computer game and video game consoles; microphones and throat microphones for use with computer game and video game consoles; remote control apparatus and instruments for controlling computer games and video games; controllers and joysticks for computer game and video games; parts and fittings for computer game and video game controllers; non-slip trigger enhancements / fittings for video game and computer game console controllers; LED lightbars adapted for use with computer game and video game consoles; parts and fittings for all of the aforesaid goods (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: MARCHÉ MÖVENPICK Mövenpick Holding AG, Obernneuhofstrasse 12, CH BAAR, Sveits Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 43 Provision of food and drink in restaurants, coffee shops, wine bars, brasseries, take-away restaurant services; operation of hotels, restaurants and installations for institutional food services; catering services (including consulting relating thereto); rental of conference rooms; organization and holding of banquets; operation of installations for accommodation and camping; operation of kitchens for provision of food and drink, rental of containers, tableware and kitchen utensils (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, /31 Xeroflor Bonar Xeroflor GmbH, Henstedter Weg 2, DE GROSS IPPENER, Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 1 Soils, substrates and fertilizers for plants. Klasse 17 Foil, not for packaging purposes, for use in combination with agricultural, horticultural and forestry products and seeds, for use in combination with seeds, natural plants and flowers, namely for use in combination with plant and vegetation mats or systems. Klasse 31 Natural plants; natural flowers; seeds; agricultural, horticultural and forestry products in so far as they are not included in other classes; live plants in form of plant and vegetation mats for use on roofs, roof gardens, buildings, infrastructure, namely roadside vegetation, roundabouts, slopes, centre strips, green city spaces, vertical surfaces of walls or objects

67 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Doctor Eckstein BioKosmetik Linde Eckstein GmbH + Co KG, Flurstrasse 27a-35, DE OBERASBACH, Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics; hair lotions, dentifrices; soaps in solid and liquid form; deodorant soap; disinfectant soap; medicated soap; antiperspirant soap; shaving soaps; cosmetics; cosmetic skin creams; cosmetic preparations for skin care; preparations for hand and nail care; powders for cosmetic purposes; make-up preparations and makeup; facial cleansers; make-up removers; special treatment preparations for care of the face, body and for small children; sunscreens; shaving care preparations, scented/aromatic care preparations and body care preparations; hair lotions and hair care preparations; shower gels; perfumed and nonperfumed bath salts, bath and shower additives, personal hygiene preparations; face care preparations in ampoules; perfumery, fragrances, toilet waters, eau de toilette and eau de cologne; non-medicated hair lotions; foot care preparations, in particular foot creams, foot sprays (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, FleetRemote GE Equipment Services Europe BV, Amsteldijk 166, NL-1079LH AMSTERDAM, Nederland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Business management; business administration; business consultancy including consultancy relating to the leasing and rental of trailers, lorries, trucks and other vehicles and means of transport and the leasing and rental of containers, including but not limited to business consultancy relating to (preventive) replacement, (preventive) maintenance, repair, limitation of customers' liability resulting from damages to means of transport and (prepaid) damage repairs. Klasse 36 Financial affairs. Klasse 37 Repair and maintenance of trailers, lorries, trucks and other vehicles and means of transport also including containers, swap bodies and similar equipment ( Transportation Equipment ) and all services related to the repair and maintenance of Transportation Equipment, including but not limited to the remedy of defects, and the repair of damages caused by breakdown or accidents, including but not limited to (preventive) replacement, (preventive) maintenance, (preventive) repair, installation, servicing and maintenance of technical installations, including but not limited to coolers and lifts, on Transportation Equipment. Klasse 39 Transport; transport of stranded trailers, lorries, trucks and other vehicles and means of transport; towing and hauling services; rental of trailers, lorries, trucks and other vehicles and means of transport and rental of containers; leasing of trailers, lorries, trucks and other vehicles and means of transport and leasing of containers, including limitation of customers' liability resulting from damages to means of transport and (prepaid) damage repairs (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: CRYSTAL SHOCK L'Oreal, 14, rue Royale, FR PARIS, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Make-up products (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Doctor Eckstein Linde Eckstein GmbH + Co KG, Flurstrasse 27a-35, DE OBERASBACH, Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics; hair lotions, dentifrices; soaps in solid and liquid form; deodorant soap; disinfectant soap; medicated soap; antiperspirant soap; shaving soaps; cosmetics; cosmetic skin creams; cosmetic preparations for skin care; preparations for hand and nail care; powders for cosmetic purposes; make-up preparations and makeup; facial cleansers; make-up removers; special treatment preparations for care of the face, body and for small children; sunscreens; shaving care preparations, scented/aromatic care preparations and body care preparations; hair lotions and hair care preparations; shower gels; perfumed and nonperfumed bath salts, bath and shower additives, personal hygiene preparations; face care preparations 67

68 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 in ampoules; perfumery, fragrances, toilet waters, eau de toilette and eau de cologne; non-medicated hair lotions; foot care preparations, in particular foot creams, foot sprays (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, ROLLS-ROYCE Rolls-Royce plc, 62 Buckingham Gate, GB-SW1E6AJ LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Fissionable material for nuclear energy; moderating materials for nuclear reactors. Klasse 4 Thermal barrier coatings; abradable coatings; abrasive coatings; environmental coatings. Klasse 7 Gas turbine engines, reciprocating engines and internal combustion engines for sea and air vehicles; stationary gas turbine engines for generating industrial power; power transmissions; line replaceable units for gas turbine and internal combustion engines for sea and air vehicles and for generating industrial power; reciprocating engines for use and application in landbased power generation; reciprocating engines for use and application in marine propulsion; reciprocating engines for use in driving a mechanical load; compressors; marine propulsion units; lifting and hoisting devices namely, windlasses for anchoring and mooring; bearings; mechanical seals [machines parts]; thrusters [marine propulsion apparatus]; winches and hoisting equipment; cranes; ship lifts; machine coupling and transmission components for use with the aforesaid goods; anchoring vessel for steering and control of winches and other lifting mechanisms; axialflow engine; electric power propulsion systems; machine tools; parts and fittings for the aforesaid goods; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, measuring and signaling apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers; recording discs; data processing equipment; computers; computer application software and media content for mobile phones; computer software in relation to aerospace, marine and power generation; electrical controls; electrical connectors; ultrasonic inspection apparatus; electronic data processing equipment; signaling apparatus; electrical apparatus and instruments for inspection; computer software for shipboard systems; electric distribution consoles for steering and control of deck machinery on board ships; video monitors and screen display monitors for use with the abovementioned control consoles; computer software for use in steering and control systems for marine vehicles; computer processing equipment, namely, computer central processing units and computers; ships' steering gear [automatic]; deck operating system; launch and recovery system; power electric systems; electric batteries; simulators; electric magnetic chip detector; computational fluid dynamics; sunglasses; calculators; computer peripherals including multi USB ports, computer mice, mouse mats, speakers, USB flash drives, power chargers, computer tablet cases; earphones; phone cases; DVDs; CDs; magnifying lenses; tape measures; glasses cases; reflective clothing for the prevention of accidents. Klasse 11 Torches; book lights; igniters; nuclear reactors; nuclear cogeneration plants; atomic piles and nuclear power plants, nuclear generators and parts for the aforesaid goods; installations for processing nuclear fuel and nuclear moderating material; water jets. Klasse 12 Vehicles, vessels and apparatus for locomotion by sea and air; submarines; rudders; ships' steering gear; stabilisers for reducing the motion of ships; gearboxes for land vehicles; marine propellers; propeller rudder system; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 14 Clocks and watches; statuettes; ornaments; jewellery boxes; jewellery including tie pins, tie clips, lapel pins, badges, charms, chains, earrings, brooches, rings, pendants, pins, keyrings, coins and cufflinks all made of precious metal or coated therewith. Klasse 16 Pen sets and pencil sets all sold complete; pencils; blotters for use on desks; letter openers; note pads and refills; paperweights; pens; rulers; atlases; posters; books and pictures; binders; framed prints and pictures; photo prints; printed matter; printed publications; instruction manuals; technical drawings; paper and paper products, namely, publications, brochures, magazines, anti-corrosion paper, notebooks, diaries, packaging; computer printouts; gift bags of paper or plastic; money clips; erasers; desk calendars; diaries made of leather, desk notepads, passport holders all made of leather; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 18 Umbrellas, covers therefor; walking sticks; travel bags; travel sets; sports holdalls; game bags; pocket wallets made of leather; key cases; straps for luggage; business card cases; luggage tags; bags. Klasse 21 Chamois leather; dusters; cool bags; dishes; coasters; tankards; hip flasks; water bottles; mugs, tea cups, tea sets, demitasse sets; corkscrews; decanter; ice bucket; wine stopper; wine carriers; powder compacts and cosmetic containers; drinking glasses; lunch boxes; bowls. Klasse 25 Clothing including anoraks, hats, T-shirts, sweatshirts, belts, braces, gilets, jackets, cagoules, boiler suits, overalls, aprons, scarves, cravats, gloves, ties, clothes for cycling, bibs, cummerbund. Klasse 26 Badges for wear, none being of precious metals or coated therewith; lanyards for wear; clasps for handbags. Klasse 28 Golf ball carriers; golf club covers (not of leather); cricket bags; golf balls; golf clubs; golf tees; puzzles; balloons; divot tools; playing cards; jigsaw puzzles. Klasse 36 Insurance services; financial services relating to aero, marine and energy sectors; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 37 Repair, maintenance and installation services relating to engines and ships and their parts and fittings; construction, repair, maintenance, installation and decommissioning services in relation to nuclear reactors, nuclear installations, nuclear generators, nuclear cogeneration plants, atomic piles, nuclear power plants, nuclear processing installations and their constituent parts and components; computer hardware apparatus installation, maintenance and repair; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 39 Leasing of engines and components; packaging services; storage; storage services; transportation of goods; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 40 Processing of materials; finishing services; treatment of nuclear power stations; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 41 Education and training services relating to the maintenance, servicing, repair and operation of engines, marine vehicles, nuclear engineering products 68

69 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 and facilities and related software and parts thereof; training provided through simulators; providing online electronic publications; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 42 Technical consultancy services relating to engines; monitoring and analysis of engines and engine operation; ship design; ship and marine technology consultancy services; software consultancy services; nuclear engineering consultancy services; engineering research services; design and development of nuclear power stations; design and development of computer software and hardware; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, Klasse 9 Rolls-Royce plc, 62 Buckingham Gate, GB-SW1E6AJ LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Fissionable material for nuclear energy; moderating materials for nuclear reactors. Klasse 4 Thermal barrier coatings; abradable coatings; abrasive coatings; environmental coatings. Klasse 7 Gas turbine engines, reciprocating engines and internal combustion engines for sea and air vehicles; stationary gas turbine engines for generating industrial power; power transmissions; line replaceable units for gas turbine and internal combustion engines for sea and air vehicles and for generating industrial power; reciprocating engines for use and application in landbased power generation; reciprocating engines for use and application in marine propulsion; reciprocating engines for use in driving a mechanical load; compressors; marine propulsion units; lifting and hoisting devices namely, windlasses for anchoring and mooring; bearings; mechanical seals [machines parts]; thrusters [marine propulsion apparatus]; winches and hoisting equipment; cranes; ship lifts; machine coupling and transmission components for use with the aforesaid goods; anchoring vessel for steering and control of winches and other lifting mechanisms; axialflow engine; electric power propulsion systems; machine tools; parts and fittings for the aforesaid goods; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, measuring and signaling apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers; recording discs; data processing equipment; computers; computer application software and media content for mobile phones; computer software in relation to aerospace, marine and power generation; electrical controls; electrical connectors; ultrasonic inspection apparatus; electronic data processing equipment; signaling apparatus; electrical apparatus and instruments for inspection; computer software for shipboard systems; electric distribution consoles for steering and control of deck machinery on board ships; video monitors and screen display monitors for use with the abovementioned control consoles; computer software for use in steering and control systems for marine vehicles; computer processing equipment, namely, computer central processing units and computers; ships' steering gear [automatic]; deck operating system; launch and recovery system; power electric systems; electric batteries; simulators; electric magnetic chip detector; computational fluid dynamics; sunglasses; calculators; computer peripherals including multi USB ports, computer mice, mouse mats, speakers, USB flash drives, power chargers, computer tablet cases; earphones; phone cases; DVDs; CDs; magnifying lenses; tape measures; glasses cases; reflective clothing for the prevention of accidents. Klasse 11 Torches; book lights; igniters; nuclear reactors; nuclear cogeneration plants; atomic piles and nuclear power plants, nuclear generators and parts for the aforesaid goods; installations for processing nuclear fuel and nuclear moderating material; water jets. Klasse 12 Vehicles, vessels and apparatus for locomotion by sea and air; submarines; rudders; ships' steering gear; stabilisers for reducing the motion of ships; gearboxes for land vehicles; marine propellers; propeller rudder system; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 14 Clocks and watches; statuettes; ornaments; jewellery boxes; jewellery including tie pins, tie clips, lapel pins, badges, charms, chains, earrings, brooches, rings, pendants, pins, keyrings, coins and cufflinks all made of precious metal or coated therewith. Klasse 16 Pen sets and pencil sets all sold complete; pencils; blotters for use on desks; letter openers; note pads and refills; paperweights; pens; rulers; atlases; posters; books and pictures; binders; framed prints and pictures; photo prints; printed matter; printed publications; instruction manuals; technical drawings; paper and paper products, namely, publications, brochures, magazines, anti-corrosion paper, notebooks, diaries, packaging; computer printouts; gift bags of paper or plastic; money clips; erasers; desk calendars; diaries made of leather, desk notepads, passport holders all made of leather; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 18 Umbrellas, covers therefor; walking sticks; travel bags; travel sets; sports holdalls; game bags; pocket wallets made of leather; key cases; straps for luggage; business card cases; luggage tags; bags. Klasse 21 Chamois leather; dusters; cool bags; dishes; coasters; tankards; hip flasks; water bottles; mugs, tea cups, tea sets, demitasse sets; corkscrews; decanter; ice bucket; wine stopper; wine carriers; powder compacts and cosmetic containers; drinking glasses; lunch boxes; bowls. Klasse 25 Clothing including anoraks, hats, T-shirts, sweatshirts, belts, braces, gilets, jackets, cagoules, boiler suits, overalls, aprons, scarves, cravats, gloves, ties, clothes for cycling, bibs, cummerbund. Klasse 26 Badges for wear, none being of precious metals or coated therewith; lanyards for wear; clasps for 69

70 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 handbags. Klasse 28 Golf ball carriers; golf club covers (not of leather); cricket bags; golf balls; golf clubs; golf tees; puzzles; balloons; divot tools; playing cards; jigsaw puzzles. Klasse 36 Insurance services; financial services relating to aero, marine and energy sectors; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 37 Repair, maintenance and installation services relating to engines and ships and their parts and fittings; construction, repair, maintenance, installation and decommissioning services in relation to nuclear reactors, nuclear installations, nuclear generators, nuclear cogeneration plants, atomic piles, nuclear power plants, nuclear processing installations and their constituent parts and components; computer hardware apparatus installation, maintenance and repair; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 39 Leasing of engines and components; packaging services; storage; storage services; transportation of goods; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 40 Processing of materials; finishing services; treatment of nuclear power stations; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 41 Education and training services relating to the maintenance, servicing, repair and operation of engines, marine vehicles, nuclear engineering products and facilities and related software and parts thereof; training provided through simulators; providing online electronic publications; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 42 Technical consultancy services relating to engines; monitoring and analysis of engines and engine operation; ship design; ship and marine technology consultancy services; software consultancy services; nuclear engineering consultancy services; engineering research services; design and development of nuclear power stations; design and development of computer software and hardware; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, Rolls-Royce plc, 62 Buckingham Gate, GB-SW1E6AJ LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Fissionable material for nuclear energy; moderating materials for nuclear reactors. Klasse 4 Thermal barrier coatings; abradable coatings; abrasive coatings; environmental coatings. Klasse 7 Gas turbine engines, reciprocating engines and internal combustion engines for sea and air vehicles; stationary gas turbine engines for generating industrial power; power transmissions; line replaceable units for gas turbine and internal combustion engines for sea and air vehicles and for generating industrial power; reciprocating engines for use and application in landbased power generation; reciprocating engines for use and application in marine propulsion; reciprocating engines for use in driving a mechanical load; compressors; marine propulsion units; lifting and hoisting devices namely, windlasses for anchoring and mooring; bearings; mechanical seals [machines parts]; thrusters [marine propulsion apparatus]; winches and hoisting equipment; cranes; ship lifts; machine coupling and transmission components for use with the aforesaid goods; anchoring vessel for steering and control of winches and other lifting mechanisms; axialflow engine; electric power propulsion systems; machine tools; parts and fittings for the aforesaid goods; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, measuring and signaling apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers; recording discs; data processing equipment; computers; computer application software and media content for mobile phones; computer software in relation to aerospace, marine and power generation; electrical controls; electrical connectors; ultrasonic inspection apparatus; 70

71 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 electronic data processing equipment; signaling apparatus; electrical apparatus and instruments for inspection; computer software for shipboard systems; electric distribution consoles for steering and control of deck machinery on board ships; video monitors and screen display monitors for use with the abovementioned control consoles; computer software for use in steering and control systems for marine vehicles; computer processing equipment, namely, computer central processing units and computers; ships' steering gear [automatic]; deck operating system; launch and recovery system; power electric systems; electric batteries; simulators; electric magnetic chip detector; computational fluid dynamics; sunglasses; calculators; computer peripherals including multi USB ports, computer mice, mouse mats, speakers, USB flash drives, power chargers, computer tablet cases; earphones; phone cases; DVDs; CDs; magnifying lenses; tape measures; glasses cases; reflective clothing for the prevention of accidents. Klasse 11 Torches; book lights; igniters; nuclear reactors; nuclear cogeneration plants; atomic piles and nuclear power plants, nuclear generators and parts for the aforesaid goods; installations for processing nuclear fuel and nuclear moderating material; water jets. Klasse 12 Vehicles, vessels and apparatus for locomotion by sea and air; submarines; rudders; ships' steering gear; stabilisers for reducing the motion of ships; gearboxes for land vehicles; marine propellers; propeller rudder system; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 14 Clocks and watches; statuettes; ornaments; jewellery boxes; jewellery including tie pins, tie clips, lapel pins, badges, charms, chains, earrings, brooches, rings, pendants, pins, keyrings, coins and cufflinks all made of precious metal or coated therewith. Klasse 16 Pen sets and pencil sets all sold complete; pencils; blotters for use on desks; letter openers; note pads and refills; paperweights; pens; rulers; atlases; posters; books and pictures; binders; framed prints and pictures; photo prints; printed matter; printed publications; instruction manuals; technical drawings; paper and paper products, namely, publications, brochures, magazines, anti-corrosion paper, notebooks, diaries, packaging; computer printouts; gift bags of paper or plastic; money clips; erasers; desk calendars; diaries made of leather, desk notepads, passport holders all made of leather; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 18 Umbrellas, covers therefor; walking sticks; travel bags; travel sets; sports holdalls; game bags; pocket wallets made of leather; key cases; straps for luggage; business card cases; luggage tags; bags. Klasse 21 Chamois leather; dusters; cool bags; dishes; coasters; tankards; hip flasks; water bottles; mugs, tea cups, tea sets, demitasse sets; corkscrews; decanter; ice bucket; wine stopper; wine carriers; powder compacts and cosmetic containers; drinking glasses; lunch boxes; bowls. Klasse 25 Clothing including anoraks, hats, T-shirts, sweatshirts, belts, braces, gilets, jackets, cagoules, boiler suits, overalls, aprons, scarves, cravats, gloves, ties, clothes for cycling, bibs, cummerbund. Klasse 26 Badges for wear, none being of precious metals or coated therewith; lanyards for wear; clasps for handbags. Klasse 28 Golf ball carriers; golf club covers (not of leather); cricket bags; golf balls; golf clubs; golf tees; puzzles; balloons; divot tools; playing cards; jigsaw puzzles. Klasse 36 Insurance services; financial services relating to aero, marine and energy sectors; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 37 Repair, maintenance and installation services relating to engines and ships and their parts and fittings; construction, repair, maintenance, installation and decommissioning services in relation to nuclear reactors, nuclear installations, nuclear generators, nuclear cogeneration plants, atomic piles, nuclear power plants, nuclear processing installations and their constituent parts and components; computer hardware apparatus installation, maintenance and repair; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 39 Leasing of engines and components; packaging services; storage; storage services; transportation of goods; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 40 Processing of materials; finishing services; treatment of nuclear power stations; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 41 Education and training services relating to the maintenance, servicing, repair and operation of engines, marine vehicles, nuclear engineering products and facilities and related software and parts thereof; training provided through simulators; providing online electronic publications; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings. Klasse 42 Technical consultancy services relating to engines; monitoring and analysis of engines and engine operation; ship design; ship and marine technology consultancy services; software consultancy services; nuclear engineering consultancy services; engineering research services; design and development of nuclear power stations; design and development of computer software and hardware; none of the aforesaid relating to motor cars or their parts and fittings (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, PHOTOFLEX Photoflex, Inc., 97 Hangar Way, US-CA95076 WATSONVILLE, USA Klasse 9 Photographic equipment; photographic apparatus, instruments, and tools, namely, light stands, light domes, strobe connectors, reflecting discs, photographic umbrellas, photographic equipment bags and camera cases, and equipment clamps; photography lighting apparatus; lighting apparatus; light stands; light domes; reflecting panels, strobe connectors, reflecting discs and soft boxes, all being photography lighting apparatus; strobe lights; bags, cases and clamps for the aforementioned goods; parts and fittings for all the aforesaid goods

72 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, Koopman International BV, Distelweg 88, NL-1031HH AMSTERDAM, Nederland Klasse 21 Cookingware and bakeware, such as baking tins, baking sets, rolling pins, pastry brushes, pastry cutters, piping bags, baking spatula, cake stands, canister sets, whisks, graters, cake-server, cake brushes, crockery and glassware for household (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Klüber Klüber Lubrication München SE & Co. KG, Geisenhausenerstr. 7, DE MÜNCHEN, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Chemical preparations based on oils, fats and waxes, in particular chemical preparations based on oils, fats and waxes being mould release agents for the moulding of plastics or metals or release agents for the welding of metal; solvents; chemical additives for oils; antifreeze; brake fluid. Klasse 2 Lacquers, in particular lubricating lacquers; coating preparations for protection against rust and/or corrosion. Klasse 4 Motor oil, in particular lubricating oils; industrial grease, in particular lubricating greases; lubricants, in particular lubricants in the form of lubricating lacquers; lubricant additives; self-lubricating raw artificial resins and plastics for improving sliding properties, in particular in the form of powders, liquids or pastes; selflubricating artificial resins and plastics for improving sliding properties in the form of powders, liquids or pastes, being friction-reducing coating preparations; self-lubricating artificial resins and plastics for improving sliding properties in the form of powders, blocks and poles, being semi-finished products, and being substitutes for anti-friction metals. Klasse 7 Mounting parts made using self-lubricating artificial resins and plastics for improving sliding properties, namely self-lubricating bearings. Chanel SarL, Burgstrasse 26, CH-8750 GLARUS, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 14 Jewelry cases made of precious metals, watch cases made of precious metals; precious metals, unwrought or semi-wrought; jewelry; jewelry products; rings, earrings, bracelets, necklaces, pendants, brooches, cuff links, precious stones; charms; charms for mobile telephones; key rings of precious metals or their alloys or coated therewith; horological and chronometric instruments, watches, clocks, watch straps. Klasse 18 Handbags, wallets, umbrellas, parasols, vanity cases, attaché cases, luggage, purses (not of precious metal or coated therewith); bags; leathers and skins, all for use in the clothing industry; suitcases (carrying cases); luggage tags of leather. Klasse 25 Clothing, headgear, footwear, gloves, scarves, belts and neckties

73 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, MM GALLERY 20:10 Mos Mosh A/S, Ejlersvej 24, DK-6000 KOLDING, Danmark Klasse 18 Leather; leather laces; leather cords; imitation leather; imitation leather; synthetic leather; leather twist; leather thread; leather handbags; polyurethane leather; leather straps; boxes made of leather; cases, of leather or leatherboard; leather and imitation leather; leather cloth; leather for shoes; leather shoulder belts; leather, unworked or semi-worked; moleskin [imitation of leather]; shoulder belts; shoulder straps; leather straps; straps made of imitation leather. Klasse 25 Leather jackets; leather coats; leather waistcoats; leather shoes; leather clothing; clothing; wristbands [clothing]; gabardines [clothing]; ties [clothing]; tops [clothing]; belts [clothing]; knitted clothing; knitwear [clothing]; jackets [clothing]; footwear; headgear; bottoms [clothing]; casual trousers; casual wear; chemises; combinations [clothing]; cotton coats; dress shirts; dressing gowns; duffel coats; dust coats; ear muffs; ear muffs [clothing]; evening coats; evening suits; evening wear; gloves; gloves including those made of skin, hide or fur; gowns; house coats; jackets; stuff jackets [clothing]; jackets and socks; jogging outfits; jogging sets [clothing]; knitted gloves; leather belts [clothing]; leather jackets; leg warmers; leggings [trousers]; leisure suits; leisurewear; maternity clothing; open-necked shirts; panties, shorts and briefs; pants (am.); pantsuits; polo shirts; polo sweaters; ponchos; printed t-shirts; pullovers; quilted jackets [clothing]; scarves; shoulder scarves; shoulder wraps; silk ties; singlets; skirt suits; skirts; skorts; socks; socks and stockings; stockings; sweat jackets; sweatpants; tank tops; tee-shirts; topcoats; tracksuit bottoms; tracksuit tops; trainers [footwear]; trench coats; trouser straps; trousers shorts; trunks; waistcoats; wearable garments and clothing, namely, shirts; women's ceremonial dresses; women's suits; woollen tights; woollen socks; ankle boots; army boots; ballet slippers; baseball shoes; basketball sneakers; bath sandals; bath shoes; beach shoes; booties; boots; canvas shoes; casual footwear; dress shoes; espadrilles; high-heeled shoes; pumps [footwear]; rain boots; rain shoes; running shoes; sandal-clogs; sandals; walking shoes; winter boots; beach hats; berets; baseball caps; caps [headwear]; bobble hats; flat caps; fur hats; head sweatbands; headbands [clothing]; hoods [clothing]; knitted caps; leather headwear; top hats; woolly hats. Klasse 35 Mail order retail services connected with clothing accessories; retail services connected with the sale of clothing and clothing accessories; retail store services in the field of clothing. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, DST-CHEMICALS DST-Chemicals A/S, Merkurvej 27B, DK-6000 KOLDING, Danmark Klasse 1 Degreasing agents [not for household use]; degreasing solvents for use in manufacturing processes; degreasing agents for use in manufacturing processes; agents for degreasing for use in a manufacturing process; chemical degreasing agents for use in manufacturing processes; chemical degreasing liquids for use in manufacturing processes; degreasing materials for use in manufacturing processes; degreasing preparations for use in manufacturing processes; degreasing liquids for use in manufacturing processes; chemical adsorbents; chemical additives; chemical synergists; chemical substances, chemical materials and chemical preparations, and natural elements; detergents for use in manufacture and industry. Klasse 2 Rust preventatives; rust resisting substances; preservatives against rust; rust proofing preparations; anti-rust products; anti-rust treatments; anti-rust compounds; anti-rust preparations. Klasse 3 Scouring solutions; rust removing preparations; degreasing preparations for engines; rust removers; cleaning preparations. Klasse 35 Administration of business affairs; conducting of products presentations for business purposes; business administration; business management services; business office services; commercial management; management assistance; information about sales methods; provision of business assistance; administrative processing of purchase orders; arranging of contracts for others for the buying and selling of goods; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; import and export agency services; presentation of goods on communications media, for retail purposes; presentation of goods on communication media, for retail purposes; presentation of goods on communication media, for retail purposes; presentation of goods on communication media, for retail purposes; computerised point-of-sale data collection services for retailers; online advertisements; placing of advertisements; preparing of advertisements; compilation of advertisements; advertising and advertisement services

74 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, 10, US, TIAA HENDERSON REAL ESTATE TIAA Henderson Real Estate Ltd, 150 Aldersgate Street, GB-EC1A4AB LONDON, Storbritannia Klasse 35 Distribution services for the promotion and sales of real estate products. Klasse 36 Real estate affairs; financial affairs; monetary affairs; insurance; financing and treasury management services; investment services; investment advisory services; investment management services; consultation services; management services; funds investment services; fund, portfolio, asset and property management services; investment advisory services, namely, in relation to direct investment, equity and debt investments, fund of funds and multi-manager investments, investments through pooled funds, club deals and segregated accounts; syndication; brokerage; financial lending; research; tax and regulatory structuring services; appraisals; leasing; site selection; valuation; acquisition services; escrow services; closing and settlement; property development; all of the foregoing relating to real estate or real estate related services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Loba GmbH & Co KG, Leonberger Strasse 56-62, DE DITZINGEN, Tyskland Klasse 1 Chemicals used in industry, including chemicals for the cleaning, care, surface treatment and sealing of wood, cork, stone, linoleum, laminate, rubber, polyolefins and PVC, in particular being floor, wall or ceiling coverings; adhesives used in industry, including adhesives for glueing wood, cork, stone, linoleum, laminate, rubber, polyolefins and PVC, in particular being floor, wall or ceiling coverings. Klasse 2 Paints, varnishes and lacquers, preservatives against deterioration of wood, wood coatings (paints), wood waterproofing preparations, mordants and colorants, including radiation-hardening goods, in particular radiation-hardening finishes and oils, used as coatings, as coatings, as well as goods for care and surface treatment of wood, cork, stone, linoleum, laminate, rubber, polyolefins and PVC, in particular being floor, wall or ceiling coverings; goods for sealing of wood, cork, stone, linoleum, laminate, rubber, polyolefins and PVC, like finishes, oils and waxes, used as coatings in particular being floor, wall or ceiling coverings; floor lacquers; thinners for paints and lacquers; primers for paints and lacquers; binding preparations for paints and lacquers; solvents in form of additives to floor wax, floor oil and floor lacquers. Klasse 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, and waxes, oils and wax/oil combinations, including goods for the cleaning, care, surface treatment of wood, cork, stone, linoleum, laminate, rubber, polyolefins and PVC, in particular being floor, wall or ceiling coverings; goods for sealing of wood, cork, stone, linoleum, laminate, rubber, polyolefins and PVC, like finishes, oils and waxes, used for cleaning and maintenance, in particular being floor, wall or ceiling coverings; floor wax and floor oil; floor wax; solvents, used as scouring preparations, for floor wax, floor oil and floor lacquer; wax, oil and lacquerremoving preparations; cleaning preparations, including sanitary and industrial cleaners, including for work apparatus for the cleaning, care, surface treatment and sealing of wood, cork, stone, linoleum, laminate, rubber, polyolefins and PVC. Klasse 8 Hand tools and implements (hand-operated) for the building trade, including for the cleaning, care, surface treatment and sealing of wood, cork, stone, linoleum, laminate, rubber, polyolefins and PVC, in particular being floor, wall or ceiling coverings; hand tools and instruments, namely applicators and spatulas, each for paints, coatings, varnishes, primers, oils and waxes as well as care and maintenance products (hand-tools) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DK, VA TRAILERMAX Transport-Teknik A/S, Vanderupvej 2, DK-6000 KOLDING, Danmark Klasse 11 Lighting apparatus for trailers

75 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: FlixBus FlixBus, Sandstrasse 3, DE MÜNCHEN, Tyskland Klasse 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. Klasse 35 Advertising; business management; business administration; office functions. Klasse 39 Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IT, VI2014C PlastRetard (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the word PlastRetard, written in whichever way. Sicit 2000 S.p.A., Via Arzignano, 80, IT CHIAMPO (VI), Italia Klasse 1 Agglutinants for plasters; chemical additives for plasters and retarders for use with plasters (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, PAA UNIGESTION HOLDING SA, 8c, avenue de Champel, CH-1207 GENÈVE, Sveits Klasse 16 Newspapers and newsletters for investors. Klasse 35 Business management and organization consultancy; efficiency experts; economic forecasting. Klasse 36 Insurance underwriting; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. Klasse 42 Industrial analysis and research services; design and development of computers and software. L'OREAL, 14 rue Royale, FR PARIS, Frankrike Klasse 3 Make-up (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: CABINZERO TNG EUROPE LIMITED, 87B Queens Road, GB- LE21TT LEICESTER, LEICESTERSHIRE, Storbritannia Klasse 18 Luggage; backpacks; travelling bags; suitcases; luggage tags of leather; school bags; leisure bags; luggage label holders

76 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: E 500 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Automobiles and structural parts therefor (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: E 200 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Automobiles and structural parts therefor (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: E 350 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Automobiles and structural parts therefor (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: E 450 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Automobiles and structural parts therefor (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: E 300 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Automobiles and structural parts therefor (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, (571) Beskrivelse av merket: Red, white and black. J. Lensveld & Zonen B.V., Koggehaven 24, NL-3133LA VLAARDINGEN, Nederland Klasse 39 Transportation logistics; air freight shipping services; freight shipping; road haulage services

77 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, PANTHERE DE CARTIER Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, CH-6312 STEINHAUSEN, Sveits Klasse 25 Clothing; sashes for wear, shawls, scarves, ties, suspenders, gloves (clothing), belts (clothing), footwear (except orthopedic footwear), headgear. Klasse 34 Lighters of precious metal or coated therewith (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Bill Seidl, 14, bd Carl-Vogt Case Postale 257, CH-1211 GENÈVE 8, Sveits Klasse 1 Chemical products used in industry, as well as in agriculture, artificial resins. Klasse 2 Paints, varnishes, lacquers, colorants. Klasse 3 Bleaching cleaners and other substances for laundry use, cleaning and soaps. Klasse 4 Klasse 5 Industrial oils (petroleum) and greases. Medicines and sanitary preparations for medical purposes, disinfectants and fungicides. Klasse 32 Non-alcoholic beverages (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , UA, m IN GOD WE TRUST PRYVATNE PIDPRYIEMSTVO 'INTELEKT SERVIS- 2007', prospekt Peremogy, budynok 68/1, ofis 62, UA KIEV, Ukraina Klasse 16 Forms, printed; drawing pads; pamphlets; booklets; signboards of paper or cardboard; viscose sheets for wrapping; greeting cards; shields [paper seals]; graphic representations; graphic reproductions; graphic prints; advertisement boards of paper or cardboard; printed matter; printing sets, portable [office requisites]; printing blocks; printing type; printed publications; prints [engravings]; labels, not of textile; hand labelling appliances; sealing wafers; tracing paper; tracing cloth; stationery; paintings [pictures], framed or unframed; pictures; wood pulp board [stationery]; cardboard articles; manifolds [stationery]; tickets; carbon paper; copying paper [stationery]; absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; waxed paper; stickers [stationery]; index cards [stationery]; printers' blankets, not of textile; paper sheets [stationery]; electrocardiograph paper; wrapping paper; paper for recording machines; paper for radiograms; wood pulp paper; parchment paper; transfers [decalcomanias]; periodicals; writing chalk; writing materials; writing cases [sets]; writing paper; announcement cards [stationery]; paper shredders for office use; postcards; postage stamps; flags of paper; gummed tape [stationery]; printers' reglets; luminous paper; silver paper; placards of paper or cardboard; letter trays; fabrics for bookbinding (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: GIO Blue Bird B.V., Populierenweg 39, NL-3421TX OUDEWATER, Nederland Klasse 29 Milk and milk products and substitutes therefor and manufactures thereof; products in place of cream or evaporated milk. Klasse 30 Coffee, tea preparations and mixtures for rapid preparation of coffee drinks; tea; sugar; cocoa and not included in other classes mixtures for rapid preparation of chocolate drinks insofar. Klasse 35 Retail services, namely business intermediary services in relation to the purchase and sale of milk, milk products and substitutes therefor, and products made from them, tea, coffee preparations and mixtures for rapid preparation of coffee beverages, tea, sugar, cocoa and mixtures for rapid preparation of chocolate drinks; services of a wholesaler, namely arranging the import and export of milk, milk products and substitutes therefor, and products made from them, tea, coffee preparations and mixtures for rapid preparation of coffee beverages, tea, sugar, cocoa and mixtures for rapid preparation of chocolate drinks

78 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IT, TO2014C M-345 HET Alenia Aermacchi SpA, Via Ing. Paolo Foresio, 1, IT VENEGONO SUPERIORE, Italia Klasse 9 Aeroplanes softwares for on-board systems; air vehicles softwares for on-board systems; aircrafts softwares for on-board systems; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; navigation apparatus for aeroplanes, air vehicles, aircrafts (on board computer); data processing equipment. Klasse 12 Aeronautical apparatus, machines and appliances; aeroplanes; air vehicles; aircrafts (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, YoungBlood International Cell Technologies LLC, 120 South Houghton Road #138, US-AZ85748 TUCSON, USA Klasse 5 Biological tissue, namely, adult stem cells for the purpose of immune enhancement for medical purposes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: SAVENCIA Sud Alimentation, 957 Chemin de la Chèvre d'or, Les Oliviers Villa 11, FR BIOT, Frankrike Klasse 5 Dietetic food and substances for medical or veterinary use; food for babies; food supplements for medical use; herbal teas; medical preparations for slimming; appetite suppressants for medical use; dietetic foods for medical use; dietetic beverages for medical use; dietetic substances for medical use; dietary fibers; medicinal infusions; lacteal flour for babies; malted milk beverages for medical use; lactose for pharmaceutical use; medicinal tea; herbal teas; sugar for medical use; sweeteners for medical use; sodium salt substitutes for medical and dietetic use. Klasse 29 Meat and meat-based preparations, fish and fishbased preparations, poultry and game and preparations based on poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; cheese and cheese-based foods; butter; yogurts; edible oils and fats; fats for food; charcuterie; ham; salted products (meat and fish); crustaceans (not live); canned meat or fish; milk beverages, milk predominating; milk desserts consisting principally of milk; milk desserts, mainly of milk with fruit or flavored with fruit; milk-based mousses; jellied milk; egg flans; puddings (based on milk or dairy cream); meat, fish, poultry, game, vegetable and cheese-based cooked dishes; charcuterie; ham; offal, rillettes, black pudding; liver pâté; fish mousses; vegetable mousses; sausages of all kinds; processed fish spawn; pickles; chips (potato); preparations for making soup and broth; canned meat, fish, fruit or vegetables; deep-frozen, dried and freeze-dried meat, fish, fruit or vegetablebased canned food; candied fruits, crystallized fruits; protein for human consumption. Klasse 30 Coffee, tea, cocoa, chocolate and chocolate products; cocoa products; coffee, tea, cocoa and chocolatebased beverages; sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices (ice creams and sorbets); coffee or chocolate-based desserts; semolina, rice or cereal-based desserts; chocolate milk desserts; pastry desserts, particularly clafoutis, babas, charlottes; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment; sandwiches, pizzas; cooked dishes made with rice, pasta; pancakes; cookies; Viennese pastries; cakes; rusks; sugar confectionery. Klasse 31 Live animals; fresh fruits and vegetables; foodstuffs for animals; malt; live crustaceans; shrubs; plants; fresh flowers; agricultural products (neither prepared nor processed); grains, seeds; algae for human or animal consumption; pet food; salt for cattle; raw cocoa beans; unprocessed cereal seeds; milk flour for animals; strengthening animal forage; milk-derived cattle feed; grains for animal consumption; fresh garden herbs; fish spawn. Klasse 32 Mineral and aerated waters, beers, lemonades, syrups, fruit juices and other non-alcoholic beverages, preparations for making beverages; non-alcoholic aperitifs; essences for making beverages; powders for effervescing beverages; isotonic beverages; mixed fruit or vegetable beverages (smoothies); seltzer water; table waters. Klasse 35 Business, namely, business management assistance, business management and organization consultancy, business management consultancy, professional business consultancy, efficiency experts, business information, business inquiries, business management, business administration, business investigations, commercial information agencies; rental of advertising space; online advertising on a computer network; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; commercial information and advice for consumers (consumer advice shop); retail sale services for foodstuffs excluding wines, including for sale online or by mail-order catalog; advertising and promotional operations for commercial purposes, all the aforesaid services in connection with the manufacture, production and marketing of food products, food ingredients, or ingredients obtained from food substances. Klasse 42 Biological research, bacteriological research, chemical research; research in the field of environmental protection; scientific and technical research in the field of human and animal consumption; quality control; food analysis laboratories; packaging design services. Klasse 43 Services for providing food and drink; food and drink 78

79 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 catering; home cooking services; organization of parties (catering); bar, café, cafeteria services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: MCKESSON McKesson Corporation, 33rd Floor, One Post Street Law Department, US-CA94104 SAN FRANCISCO, USA Klasse 9 Software for financial, administrative and clinical functions, namely, software for use in database management, information processing, and electronic storage of data for hospitals, physician practices, payers, and other institutional healthcare operations. Klasse 35 Wholesale distributorship business management consulting services in the nature of supply chain services for the healthcare industry, namely, managing the process involved in producing, selecting, ordering, shipping, distribution and inventory control of pharmaceutical, specialty pharmaceutical and medical and surgical goods; business management consultation in the supply chain field in the nature of pharmaceutical, specialty pharmaceutical and medical and surgical goods product selection and inventory control; pharmacy management services, namely, management services provided to pharmacies for inventory control of drugs and pharmacy merchandise; retail drug store services; business marketing and business marketing consulting services for pharmaceutical manufacturers; business support services, namely, business consulting, assistance, management and advisory services in the field of pharmaceutical clinical trials; pharmacy business management services which facilitates operational efficiencies, reduces medication errors, and improves clinical outcomes for patients; offering business management assistance in the establishment and/or operation of pharmacies; business management services for groups that provide medical services; business consulting services in the field of managing medical clinics, practices and facilities. Klasse 36 Financial management services for the healthcare industry; financial strategic management services for the healthcare industry; electronic processing of insurance claims and payment data for healthcare payers and providers; pharmacy benefit management services. Klasse 42 Computer consulting services in the nature of providing operational services in managing healthcare information technology departments, namely, consulting services in the field of designing, selection, implementation and operation of healthcare computer hardware and software systems for others; technical consultation services in the field of pharmacy automation, namely, consulting in the field of designing, selection, implementation and operation of equipment used to automate dispensing of medication in pharmacies. Klasse 44 Patient care services in the nature of managed healthcare services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, DE HAMBURG, Tyskland Klasse 3 Soaps; cosmetics (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: CEREBRUM NATIRIS-CENTRO DIETÉTICO, S.A., Centro Empres Sintra Estoril VIII, Frac. A B Linho, Estrada de Albarraque, PT SINTRA, Portugal Klasse 5 Dietetic food supplements for medical purposes; dietetic substances consisting of vitamins, minerals and trace elements, either individually or in combination; food additives and supplements for medicinal purposes; medicinal preparations and substances; nutritional supplements; pharmaceutical preparations

80 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Asahi Intecc Co Ltd, 1703 Wakita-cho, Moriyama-ku, Nagoya-shi, JP AICHI, Japan Klasse 6 Hardware of metal; non-electric cables of metal; nonelectric wires of common metal; tubes of metal; nonelectric coils of metal; non-electric metal cables coated with polymeric materials; non-electric metal wires coated with polymeric materials; metal tubes coated with polymeric materials; non-electric metal coils coated with polymeric materials; wire rope. Klasse 10 Surgical, medical and dental apparatus and instruments, and their parts and accessories; medical guidewires, and their parts and accessories; IVR (interventional radiology) guidewires; PTCA (percutaneous transluminal coronary angioplasty) guidewires; spring guidewires; plastic clad guidewires; medical catheters and their parts and accessories; PTCA (percutaneous transluminal coronary angioplasty) guiding catheters; PTCA balloon catheters; angiographic catheters; micro catheters; occlusion catheters; ablation catheters; atherectomy catheters; stents and their parts and accessories (571) Beskrivelse av merket: The image of a hookah inside the box and the word (Al Mahmood & Molasses) in Farsi or Persian characters. (561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: AL MAHMOOD & Molasses. (566) Oversettelse av merket eller ord i merket: AL MAHMOOD & Molasses. KARAPARSIAN 110 CO., P.O.BOX: 13145/838, Number 13, Mahdiyeh passaged, In front of Akbar Abadi hospital, Crossroad Molavi, IR- TEHRAN, Iran Klasse 34 Tobacco (molasses tobacco) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , ES, IBEDUL HERMANOS RODRIGUEZ BARBANCHO, S.L., Avda. Marqués de Santillana, 141, ES HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), Spania Klasse 29 Hams and sausages, meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; prepared dishes for consumption based on meat, fish or vegetables

81 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , AU, Klasse 11 LED lighting (indoor and outdoor). Klasse 35 Wholesale services for electrical components, electronic components, electromechanical modular parts and elements, integrated circuits, semiconductors, potentiometer, condenser, varistors, resistors, thermistors, thermistors censors, film chip arrays and thin film chip fuses, melting fuse, computer chips, switches, resonators, inductors, piezoelectric crystals and elements, emitting diodes (LED), displays, indoor and outdoor lighting apparatus; procurement services for others; computerized stock management. Klasse 39 Transport; logistics services in the transport sector; packaging and storage of goods. Klasse 42 Technical consultancy in the field of electrotechnics, electronics and electromechanics; engineering; technical project management in the field of electrotechnics, electronics and electromechanics Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 Wakley Road, AU-NSW2681 YENDA, Australia Klasse 32 Beers; ale; lager; porter; stout; fruit ales and beers; non-alcoholic cider; non-alcoholic, low alcohol and dealcoholised beer; non-alcoholic and de-alcoholised wine; de-alcoholised drinks; ginger beer; malt containing beverages; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers); wines and drinks containing wine; low alcohol wine; low alcohol drinks; cider; alcoholic carbonated beverages; distilled beverages; liqueurs; whisky; pre-mixed alcoholic beverages; spirits (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, /35 ECOMAL Europe GmbH, Wilhelm-Schauenberg- Strasse 7, DE KIRCHZARTEN, Tyskland Klasse 9 Electrical components; electronic components; electromechanical components; optoelectronic components; electronic, electrical, electromechanical modular parts and elements; integrated circuits; semiconductors; potentiometer; capacitors; varistors; resistors; thermistors; thermistors censors; film chip arrays and thin film chip fuses; melting fuses; computer chips; switches; resonators; inductors; piezoelectric crystals and elements; emitting diodes [LED]; displays. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, /35 ECOMAL Europe GmbH, Wilhelm-Schauenberg- Strasse 7, DE KIRCHZARTEN, Tyskland Klasse 9 Electrical components; electronic components; electromechanical components; optoelectronic components; electronic, electrical, electromechanical modular parts and elements; integrated circuits; semiconductors; potentiometer; capacitors; varistors; resistors; thermistors; thermistors censors; film chip arrays and thin film chip fuses; melting fuses; computer chips; switches; resonators; inductors; piezoelectric crystals and elements; emitting diodes [LED]; displays. Klasse 11 LED lighting (indoor and outdoor). Klasse 35 Wholesale services for electrical components, electronic components, electromechanical components, optoelectronic components, electronic, electrical, electromechanical modular parts and elements, integrated circuits, semi-conductors, potentiometer, condenser, varistors, resistors, thermistors, thermistors censors, film chip arrays and thin film chip fuses, melting fuse, computer chips, switches, resonators, inductors, piezoelectric crystals and elements, emitting diodes (LED), displays, indoor and outdoor lighting apparatus; procurement services for others; computerized stock management. Klasse 39 Transport; logistics services in the transport sector; packaging and storage of goods. Klasse 42 Technical consultancy in the field of electrotechnics, electronics and electromechanics; engineering; technical project management in the field of electrotechnics, electronics and electromechanics

82 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, IDENTITY Griffin Technology, Inc., 2030 Lindell Avenue, US- TN37203 NASHVILLE, USA Klasse 9 Cases for portable electronic devices, namely, cell phones, portable media players, tablets and computers (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CZ, Aviationexam s.r.o., Petrzilkova 2583/13, CZ PRAHA 13 - STODULKY, Den tsjekkiske republikk Klasse 9 Computer programs (downloadable software), recorded computer programmes, recorded computer software, electronic publications (downloadable). Klasse 41 Providing on-line electronic publications (not downloadable); tuition, teaching, instruction services, educational services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IT, RM2014C (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the words POLAR SENSE written in fancy characters; the letter R of the word POLAR is linked to the first letter of the word SENSE, which is in a higher position. DEGA S.r.l., Via Piave 52, IT ROMA, Italia Klasse 18 Leather, unworked or semi-worked; imitation leather; key cases; shoulder belts of leather; vanity cases, not fitted; trunks, travelling trunks; bags; sling bags for carrying infants; bags for sports; chain mesh purses; purses; handbags; travelling sets; briefcases; school bags; leatherboard; cases, of leather or leatherboard; coverings of skins; moleskin; umbrella covers; walking stick handles; pouch baby carriers; animal skins; curried skins; chamois leather, other than for cleaning purposes; fur; card cases; music cases; pocket wallets; haversacks; valises; suitcases; attaché cases; garment bags for travel; rucksacks; parasols; walking sticks; whips; saddlery. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear, namely, clothing for gymnastics, dresses, suits, wedding dresses, bath robes, bandanas, neckerchiefs, berets, caps, hats, suspenders, socks, stockings, tights, trousers, shirts, coats, overcoats, parkas, belts, bathing suits, beach clothes, neckties, pullovers, sweaters, sport jerseys, jumper dresses, jackets, garters, skirts, gloves, leg warmers, leggings, vests, underwear, knitwear, hosiery, underpants, slippers, pajamas, ponchos, sandals, shoes, beach shoes, scarfs, shawls, slips, boots, tailleurs, tee-shirts (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: MINI AIR Chen Yee Industry (xiamen) co. Ltd, Room 102, No. 128, Xing Shan Road, Huli District, CN- XIAMEN, FUJIAN, Kina Klasse 7 Adhesive tape dispensers [machines]; sheaf-binding machines; bottle filling machines; wrapping machines; packing machines; sealing machines for industrial purposes; filling machines; bottle stoppering machines; bottle stoppering machines; electrical device for sealing plastics [packaging] (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BULKPAK Menasha Corporation, 1645 Bergstrom Road, US- WI54956 NEENAH, USA Klasse 20 Collapsible handling storage and packaging containers, made primarily of plastic, for commercial use

83 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Valmet Technologies, Inc., Keilasatama 5, FI ESBO, Finland Klasse 7 Machines and machine tools; motors and engines [except for land vehicles]; machine coupling and transmission components [except for land vehicles]; agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; boilers as parts of machines; fuel feeders; cleaning machines for industrial installations; log handling, debarking, chipping, chip screening, chip handling, and bark and biomass handling machines; chipper knives as parts of chipping machines; rotating motors except for land vehicles and drives; roll conveyors for wood processing; washing, flotation, dispersing, refining, deflating, broke handling, fiber recovering, wet end chemical handling, thickening, forming, pressing, sizing, coating, calendaring, reeling, parent roll handling, bonding, de watering, screening, pulping, delignification, defibrating, feeding, grinding, separating, scrubbing, mixing, filtration, creping, sheet transferring, cleaning and bleaching machines for chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation and fiber manufacturing; blades as parts of wood processing machines; coating blades as parts of machines, doctor blades and cutting blades for winders; blow line separators; chip feeders; drum filters and their nozzles; pumps and separators; mixer kits containing stator, rotor and scraper ring; mixers for liquids and gases; spray pipes as parts of machines; cyclones for wood processing; screen baskets as parts of machines; green and white liquor handling machines; slaking machines for industrial process and causticizing machines; lime mud handling machines; drives and gear boxes except for land vehicles; lime re-burning machines; filters for machines; bearings for machines; screening machines for pulp drying; dewatering machines; cutting machines; baling and bale handling machines; paper and board winding and roll handling machines; folding machines; oil coolers and filters; oil tanks for machines; down feeding machines; packaging machines; pressing machines; press stamps with hydraulic cylinders; tying machines for industrial use; screw drainers for draining and transporting; preheating and heating machines as parts of process machines; disc refining, cone refining, cone disc refining, high consistency refining and low consistency refining machines; cyclone separators; steam separators; water jet pumps; drop-in machines for feeding; lignin removal machines; industrial cleaning machines utilizing pressure jets; cleaning machines for industrial installations; forming fabric shaking machine; web handling machines for pulp and paper Klasse 9 manufacturing; silencers for machines and motors; rolls being parts of machines; brake pads for machines; machine saws; segment bars for machines; blades and blade holders for machines; paper machines; machines for cleaning, purifying, utilizing and recycling water; dust removing installations for cleaning purposes; sheet stabilizing machines; web turning machines; sheet cooling machines; trim conveying equipments; broke conveying equipments; machines and equipments for bio refinery process; wet lap machines; steam boxes and moisturizing devices as parts of machines; hot water spreading equipment as parts of machines; machines for ethanol manufacturing; presses; biomass drying machines; biomass crushing machines; machines for producing coal and fuel from biomass; hoods for paper, board and tissue machines; gasifiers. Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; electronic speed control equipment; computer software for controlling debarking process; electronic position indicators; electronic material detectors; optical measuring apparatus for chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining; computer process control and system operating software for chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining; electronic process control equipment; alkali measuring apparatus; apparatus for measuring physical conditions and movements of air; electronic indicators; computer software for process optimization; electronic control panels; computer software for energy efficiency analysis; electric oscillators; computer software and electronic sensors for collecting data of industrial operations; downloadable electronic instruction manuals. Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; industrial boilers; fluidized bed boilers, heating boilers; hot water boilers; burners; heating and energy plants for producing energy and energy sources; pyrolyzers as parts of pyrolyzing equipment; air and gas cleaning apparatus and machines; flue gas scrubbers, electrostatic precipitators as parts of equipment, bag filters as parts of equipment, vent gas scrubbers, odor gas removing equipment, cooking machines; steaming bins for presteaming wood chips; pressure diffusers; filters and filtering units for industrial apparatus; heating apparatus for pulping; water treatment units; evaporators; recovery boilers for chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining; ash conveying and leaching installations; heat recovery machines; air conditioning and ventilation units for machine rooms; apparatus for collecting dust from the air; bed reactors for firing fuels to produce energy; humidifiers; cooling machines; heat recovery machines; pyrolysing reactors; gasification plants, pyrolysis plants, torrefaction plants, steam explosion plants and biorefining plants for producing energy and energy sources; drying machines for chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation and fiber manufacturing. Klasse 37 Building construction; repair; installation services; installation, maintenance and repair services of boilers, burners, power plants, heating plants, air and gas cleaning machines; inspection and remote diagnosis services for monitoring the condition and function of 83

84 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 boilers, burners, fuel feeders, power plants, heating plants, air and gas cleaning machines, and cleaning machines for industrial installations; installation, maintenance and repair services of machines and equipments in the field of chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation and fiber manufacturing and biomass refining; inspection and remote diagnosis services for monitoring the condition of machines and equipments in the field of chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber manufacturing and biomass refining (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a stylized spiral design topped with a dot, partially contained by a circle. Wikimedia Foundation Inc, 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Klasse 41 Providing a collaboratively created and maintained online scientific catalogue of biological species; providing online publications on the use of and contribution to an online scientific catalogue of biological species. Klasse 42 Hosting a website featuring an open source technology that enables users to view, discuss, write, edit, contribute to, and maintain an online scientific catalogue of biological species; computer services, namely, maintaining an online scientific catalogue of biological species (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , JP, BE MOVED Sony Corporation, Konan, Minato-ku, JP TOKYO, Japan Klasse 35 Advertising and publicity services; post-production editing services for advertisements; providing consulting services relating to advertising media in the field of facilitating the planning for selling goods; planning and production of advertising media; advertising agency services, namely, promoting the goods and services of others; advertising for promoting the goods and services; advertising, marketing and promotion services; marketing; marketing design services and talent agencies; management of entertainers; entertainer referral; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; commercial administration of the licensing of computers and computer programs of others; commercial administration of intellectual property rights; import-export agencies; retail services or wholesale services for electrical machinery and apparatuses; retail services or wholesale services for musical instruments and records; retail services or wholesale services for sound-recorded or videorecorded media. Klasse 41 Provision of entertainment; organization of entertainment events of dancing, shows, plays, musical performances; direction or presentation of dancing, shows, plays, musical performances; providing information in the fields of entertainment, movies, and music over computer networks and global communication networks; providing information on a website over a global computer network on musical artists, tours of musical artists, sound recordings popular culture and events and musical based entertainment; providing entertainment information on a a website via global computer networks; arranging and planning of concerts or musical performances; providing streaming, and wireless entertainment content in the nature of audiovisual works, motion pictures, trailers, television programming, music, and games by means of an interactive global computer and communications networks; production of film, audio master tape and disk; recording, modifying or editing services for film, sound and video; production of animation television programs; production of videotape film in the field of education, culture, entertainment or sports featuring animation programs [not for movies or television programs and not for advertising or publicity]; production of master CD-ROMs recorded with music and video; post-production editing services in the field of music, videos and films; editing films, music and image in the post-production process; production of sound and music video recordings; providing online entertainment, namely, production of sound and audiovisual recordings in the field of music and musical based entertainment; providing facilities for producing video, cinema and photography productions; operation of video and audio equipment for production of radio and television programs; motion picture studio services; television studio services; providing audio or video studio services; provision of cinema or theatre facilities; providing facilities for movies, shows, plays, music or educational training; rental of motion pictures; rental of cinematographic machines and apparatus; rental of audio frequency devices and apparatus and video frequency devices and apparatus; rental of soundrecorded or video-recorded video discs, magnetic 84

85 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 tapes, magnetic discs, optical discs, magneto-optical discs, CD-ROMs and DVD-ROMs; rental of videotapes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the word LSLogic shown in purple-violet; the letters "LSL" are capital letters and the remainder of the word is in lower case letters; to the left of the word is design generally in the shape of an oval comprised of intersecting smaller ovals of the purple-blue, purple-violet and green. Professional Learning Center, LLC., c/o Bruce A. Rosenfield 1600 Market Street, Suite 3600, US- PA19103 PHILADELPHIA, USA Klasse 41 Educational and training services in the fields of teaching hearing impaired children and early childhood education (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, REZENCE Alliance for Wireless Power, 3855 SW 153rd Drive, US- OR97003 BEAVERTON, USA Klasse 9 Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating and controlling electricity, namely, battery chargers, wireless chargers for battery-operated equipment, power supplies, batteries; wireless power supply devices, namely, devices that convert electricity into electromagnetic energy, transmit the energy wirelessly, receive the electromagnetic energy, and convert the received electromagnetic energy into electricity for the purpose of powering electronic devices; wireless battery chargers that charge batteries by converting electromagnetic energy into electrical energy; wireless power transmitters, namely, devices that convert electricity into electromagnetic energy, which is then transmitted wirelessly; wireless power receivers, namely, devices that receive electromagnetic energy and convert that energy into electricity; wireless power transmitting networks, namely, networks consisting of multiple interconnected wireless power transmitters and wireless power receivers in the nature of the aforementioned goods; electrical wireless power distribution units for electronic devices, namely, electrical power distribution units which incorporate the aforementioned wireless power transmitters and wireless power receivers (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, SURVIVOR Griffin Technology, Inc., 2030 Lindell Avenue, US- TN37203 NASHVILLE, USA Klasse 9 Protective cases for portable electronic devices, namely, laptop computers, tablet computers, and smart phones (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The trademark consists of stylized Latin characters "KR", "KERUI GROUP", and also there is a cone in green between "K" and "R": the color of background behind "K" and "R", as well as the color of "KERUI GROUP" are in blue. The trademark as a whole has no significance nor is it a term of art in the relevant trade or industry or as applied to the services listed in the application, no geographical significance and no meaning in any foreign language. Shandong Kerui Group Holding Co. Ltd., Shengli Industrial Park, CN- DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina Klasse 35 Marketing studies; marketing research; import-export agencies; auctioneering; sales promotion for others. Klasse 37 Repair information; construction; underwater repair; mining extraction; drilling of wells; boiler cleaning and repair; burner maintenance and repair; machinery installation, maintenance and repair; electric appliance installation and repair. Klasse 42 Technical research; technical project studies; 85

86 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 engineering; quality control; analysis for oil-field exploitation; oil-well testing; geological surveys; oil-field surveys; oil prospecting; computer system analysis; creating and maintaining web sites for others (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: JUICE TREE Tropicalia Beverages Industries B.V., Postbus 11038, NL-3004EA ROTTERDAM, Nederland Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers); alcoholic beverages containing fruit juices. Klasse 43 Services for providing food and drink; juice bars (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, CDK GLOBAL XYZ Holding Company, LLC, c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400, US- DE19808 WILMINGTON, USA Klasse 16 Printed materials, namely, training manuals, books, newsletters, and forms to be used by retailers and manufacturers of automobiles, minivans, light trucks, sport utility vehicles, heavy trucks, construction equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats, marine vehicles, powersports vehicles and recreational vehicles (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, CDK GLOBAL XYZ Holding Company, LLC, c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400, US- DE19808 WILMINGTON, USA Klasse 35 Advertising and marketing; digital marketing services; computerized database management; providing business intelligence services; business management services; digital marketing strategy consultancy; management consulting services, namely, providing analysis and recommendations on optimizing retail workflows; outsource service provider in the field of customer relationship management; business consulting in the field of predictive analytic solutions; business consulting, namely, gathering, analyzing and providing business information and data to others; computerized database management; all of the foregoing services provided to retailers and manufacturers of automobiles, minivans, light trucks, sport utility vehicles, heavy trucks, construction equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats, marine vehicles, powersports vehicles and recreational vehicles (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, CDK GLOBAL XYZ Holding Company, LLC, c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400, US- DE19808 WILMINGTON, USA Klasse 41 Educational and training services for retailers of automobiles, minivans, light trucks, sport utility vehicles, heavy trucks, construction equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats, marine vehicles and recreational vehicles

87 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (571) Beskrivelse av merket: The trademark consists of two Latin characters "KR" with dark background; the trademark as a whole has no significance nor is it a term of art in the relevant trade or industry or as applied to the goods listed in the application no geographical significance and no meaning in any foreign language. Shandong Kerui Group Holding Co. Ltd., Shengli Industrial Park, CN- DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina Klasse 9 Aerials; measuring apparatus; measuring instruments; materials for electricity mains (wires, cables); converters, electric; distribution consoles (electricity); voltage regulator; low-voltage power supply; electrolysers; ionization apparatus not for the treatment of air or water; electrobath. Klasse 22 Ropes; car towing ropes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , BX, KRAMP Kramp Groep BV, Breukelaarweg 33, NL-7051DW VARSSEVELD, Nederland Klasse 35 Wholesale services in relation to, business intermediary services for the wholesale of, as well as business intermediary services for the buying and selling of metal building materials, transportable buildings of metal, non-electric cables and wires of common metal, ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of metal, goods of common metal, bolts of metal, nuts of metal, aforementioned goods mainly for agricultural, horticultural, gardening, landscaping and forestry purposes, machine tools, motors and engines (except for land vehicles), machine coupling and transmission components (except for land vehicles), incubators for eggs, agricultural, horticultural, gardening, landscaping and forestry machines, agricultural, horticultural, gardening, landscaping and forestry tools and implements, other than hand operated, hydraulic cylinders, pneumatic cylinders, hand tools and implements (hand-operated), mainly for agricultural, horticultural, gardening, landscaping and forestry purposes, scientific, surveying, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, compact discs, DVDs and other digital recording media, data processing equipment, computers, computer software, fire extinguishing apparatus, clothing, footwear and headgear for protection against accidents, irradiation and fire, protective goggles, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, vehicles, land vehicles, parts and fittings for land vehicles, parts and fittings for vehicles, clothing, including work clothing, footwear, including work shoes and boots, headgear, games and playthings, gymnastic and sporting articles, also by electronic and telecommunication means (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , AD, SOLARIS Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, CH NEUCHÂTEL, Sveits Klasse 9 Batteries for electronic cigarettes; batteries for electronic devices that are used for heating tobacco, battery chargers for electronic devices that are used for heating tobacco; USB chargers for electronic devices that are used for heating tobacco; car chargers for electronic cigarettes; car chargers for devices that are used for heating tobacco. Klasse 11 Electronic vaporizers; apparatus for heating liquids; apparatus for generating vapor, wired vaporizers. Klasse 34 Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for rollyour-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, heated tobacco products, electronic apparatus that heat cigarettes; electronic smoking apparatus; electronic cigarettes; electronic cigarettes for use as an alternative to traditional cigarettes; electronic nicotine inhalation devices; vaporizing apparatus for tobacco, tobacco products and tobacco substitutes; smokers' articles for electronic cigarettes; chargers, extinguishers and accessories, parts and fittings for use in connection with electronic cigarettes or apparatus for heating tobacco; electronic rechargeable cigarette cases

88 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, ESMARA Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE NECKARSULM, Tyskland Klasse 14 Jewellery; rings (jewellery), necklaces, bracelets, earrings, pendants, key rings [trinkets or fobs]; jewellery cases [caskets]; timepieces. Klasse 18 Leatherware, namely bags, suitcases, handbags, backpacks, briefcases, vanity cases, not fitted, cases, pouches, pocket wallets, credit card holders, purses, travelling sets, key cases, luggage tags, belts (straps), all the aforesaid goods being made of leather; goods made of imitations of leather, namely bags, suitcases, handbags, backpacks, briefcases, vanity cases, not fitted, cases, pouches, pocket wallets, credit card holders, purses, travelling sets, key cases, luggage tags, belts (straps), all the aforesaid goods being made of imitations of leather; hand bags, casual bags; purses, change purses. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; outer-clothing, suits, costumes, blazers, blouses, tunics, shirts, tops, denim pants, pants (am.), gowns, skirts, pullovers, sweat shirts, cardigans, waistcoats, combinations [clothing], jackets and coats; underclothing and underwear for day and night wear, girdles, tights, corsets, brassieres, corsets, bodies, camisoles, tops, corsets, negligees, pants (am.), pants (am.), jazz pants, hipster pants, thongs, shorts knickers, boxer shorts, suspender belts, garters, garters, undershirts, bed wear and night wear, tights, stockings, socks, tank tops, nighties, sleepsuits, dressing gowns, petticoats, articles of clothing for swimwear, swimming costumes, bikinis; footwear insoles; shawls. Klasse 26 Hair ornaments (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, EM, RoamingHood Steffen Wiesenbach, Am Bahnhof 10b, DE LEBUS, Tyskland Klasse 35 Tariff information and advisory services. Klasse 38 Information about telecommunication; information services relating to telecommunications; advisory services relating to communications; information, consultancy and advisory services relating to telecommunications; professional consultancy relating to telecommunications; information and advisory services relating to telecommunication services; telephone and telecommunication services; advisory services relating to communications; information services relating to electronic communication networks; cellular telephone communication; telecommunications services for the distribution of data; telecommunications to obtain information from databases; telecommunication services; telecommunications services using cellular radio networks; provision of reports relating to communications; telecommunications access services; communication of data by means of telecommunications; transmission of database information via telecommunications networks. Klasse 42 Technical advice in relation to telecommunications (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, /09 OPR Celesio AG, Neckartalstrasse 155, DE STUTTGART, Tyskland Klasse 9 Computer software, in particular for the pharmaceutical and medical fields, particularly for the equipment of pharmacies, drugstores, laboratories and doctors' offices; computer programs recorded on data carriers; machine readable data carriers of all kinds with information, particularly floppy disks, CD-ROMs, DVDs, CDs. Klasse 35 Business advisory services for pharmacies, drug stores, doctors' offices and clinics, particularly in the management, planning and control of material movements, coordination of the flow of goods and the supply of materials, verification, optimization and adaptation of the range of goods, the aforesaid services also provided via the Internet; presentation of goods and services at trade fairs, exhibitions and on the Internet; customer acquisition and care by means of mail advertising (mailings); advertising and promotional determination; dissemination of advertisements; online advertising on a computer network; demonstration of goods for advertising purposes; goods and services presentation; distribution of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); updating of advertising material; advertising on the Internet for others; database services, namely collecting and updating data and other information in computer databases; office functions, namely capture and analysis of data with the help of computers and programs. Klasse 42 Development of computer programs, in particular for the pharmaceutical and medical fields; design and development of software for inventory management relating to pharmaceutical and medical fields

89 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: blush hour Illenseer & Güner GbR, Gladbacher Strasse 46, DE DÜSSELDORF, Tyskland Klasse 3 Perfumery, toilet waters; bath and shower gels and salts, not for medical purposes; cakes of toilet soap; deodorants for human beings or for animals; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations (cosmetics); makeup preparations; hair wash; gels, mousses, balms and preparations in aerosol form for hairdressing and haircare; lacquer for the hair; hair coloring and hair decolorizing preparations; hair waving and hair setting preparations; ethereal oils. Klasse 21 Cosmetic utensils; combs, combs and brushes (except for painting purposes); shaving brushes, cosmetic brushes, powder puffs, eyebrow brushes; brushes and bowls for applying hair dyes; electric toothbrushes; water apparatus for cleaning teeth and gums; hair combs, hairbrushes, soap dishes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Innova Champion Europe OY, Pl 25, FI TAMMERFORS, Finland Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for christmas trees; backgammon games; cue tips; snooker cues; billiard markers; billiard balls; billiard tables; billiard table cushions; bingo cards; dominoes; electronic targets; frisbees; fitness exercise machines; golf gloves; golf bags, with or without wheels; golf clubs; pitch mark repair tools [golf accessories]; scent lures for hunting or fishing; harpoon guns [sports articles]; rosin used by athletes; quoits; rattles [playthings]; horseshoe games; hunting game calls; fairground ride apparatus; seal skins [coverings for skis]; spinning tops [toys]; bladders of balls for games; air pistols [toys]; hockey sticks; foosball tables; christmas tree stands; ornaments for christmas trees, except illumination articles and confectionery; christmas trees of synthetic material; bows for archery; archery implements; landing nets for fishing; fish hooks; fishing equipment; kaleidoscopes; portable games with liquid crystal displays; gloves for games; dumb-bells; body-training apparatus; bowling apparatus and machinery; ninepins; ninepins; artificial snow for christmas trees; rocking horses; swings; reels for fishing; sleds [sports articles]; bells for christmas trees; body boards; discuses for sports; climbers' harness; floats for fishing; coin-operated billiard tables; slot machines (gaming devices); confetti; creels [fishing traps]; cricket bags; novelties for parties, dances [party favors, favours]; stationary exercise bicycles; rollers for stationary exercise bicycles; marbles; candle holders for christmas trees; elbow guards [sports articles]; starting blocks for sports; surf skis; surfboard leashes; playing cards; board games; kite reels; kites; balls for games; toy cars; masks [playthings]; playing balls; toy weapons; scooters [toys]; toys; toys for domestic pets; paragliders; chalk for billiard cues; slides [playthings]; skating boots with skates attached; skates; snow globes; batting gloves [accessories for games]; targets; mah-jong; bats for games; strings for rackets; strings for rackets; marionettes; fencing weapons; fencing gauntlets; fencing masks; men's athletic supporters [sports articles]; mobiles [toys]; camouflage screens [sports articles]; teddy bears; caps for pistols [toys]; detonating caps [toys]; shin guards [sports articles]; dice; cups for dice; ascenders [mountaineering equipment]; dolls' beds; dolls' clothes; dolls; dolls' houses; dolls' rooms; dolls' feeding bottles; bite sensors [fishing tackle]; bite indicators [fishing tackle]; boxing gloves; punching bags; rods for fishing; pachinkos; weight lifting belts [sports articles]; jigsaw puzzles; paper party hats; explosive bonbons [christmas crackers]; stuffed toys; stuffed toys; gaming machines for gambling; controllers for game consoles; playing cards; apparatus for games; amusement machines, automatic and coin-operated; chips for gambling; balls for games; toys; butterfly nets; baseball gloves; scale model vehicles; scale model kits [toys]; novelties for parties, dances [party favors, favours]; knee guards [sports articles]; spring boards [sports articles]; tables for table tennis; surfboards; masts for sailboards; scrapers for skis; scratch cards for playing lottery games; radio-controlled toy vehicles; building blocks [toys]; building games; bob-sleighs; ring games; edges of skis; hang gliders; piñatas; sling shots [sports articles]; roulette wheels; skateboards; roller skates; roller skates; soap bubbles [toys]; chessboards; chess games; clay pigeon traps; clay pigeons [targets]; poles for pole vaulting; parlour games; lines for fishing; skis; bags especially designed for skis and surfboards; ski bindings; sole coverings for skis; wax for skis; shuttlecocks; protective paddings [parts of sports suits]; lines for fishing; surfboards; decoys for hunting or fishing; conjuring apparatus; checkerboards; draughts; twirling batons; bait [artificial]; theatrical masks; tennis ball throwing apparatus; tennis nets; darts; trampolines; swimming pools [play articles]; flotation apparatus for swimming; swimming kick boards; swimming jackets; flippers for swimming; swimming belts; harness for sailboards; paintball guns [sports apparatus]; paintballs [ammunition for paintball guns] [sports apparatus]; nets for sports; surf skis; arcade video game machines; video game apparatus; exercisers [expanders]; gymnastic articles; targets; targets for sporting use. Klasse 41 Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; rental of audio equipment; recording studios; timing of sports events; entertainment; entertainment information; holiday camp services [entertainment]; academies [education]; vocational retraining; operating of lotteries; discotheque services; zoological garden services; animal training; publication of electronic books and journals on-line; electronic desktop publishing; rental of movie projectors and accessories; movie studios; film production, other than advertising films; rental of motion pictures; entertainer services; nursery schools; providing golf facilities; personal trainer services [fitness training]; amusement park services; party planning [entertainment]; organization of shows [impresario services]; dubbing; organization of balls; calligraphy services; providing karaoke services; scriptwriting services; providing casino facilities; arranging of beauty contests; club services [entertainment or education]; arranging and conducting of colloquiums; rental of 89

90 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 stadium facilities; organization of competitions [education or entertainment]; correspondence courses; publication of books; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of concerts; music-halls; services of schools [education]; educational examination; vocational guidance; conducting fitness classes; health club services [health and fitness training]; photographic reporting; library services; rental of toys; mobile library services; physical education; booking of seats for shows; ticket agency services [entertainment]; modelling for artists; microfilming; organisation of fashion shows for entertainment purposes; providing museum facilities [presentation, exhibitions]; rental of sound recordings; rental of stage scenery; rental of stage scenery; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; provision of tuition; education information; arranging and conducting of workshops [training]; orchestra services; providing gaming house facilities; games equipment rental; game services provided on-line from a computer network; rental of radios and televisions; radio entertainment; providing on-line electronic publications, not downloadable; music composition services; organisation of seminars; circuses; boarding schools; presentation of live performances; arranging and conducting of symposiums; theatre productions; publication of texts, other than publicity texts; editing of texts (except publicity texts); layout services, other than for advertising purposes; subtitling; production of television and radio programs; television entertainment; rental of tennis courts; disc jockey services; language interpreter services; production of music; practical training [demonstration]; gambling; organization of sports competitions; providing sports facilities; providing sports facilities; rental of skin diving equipment; rental of sports equipment, except vehicles; religious education; news reporters services; rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios; coaching [training]; photography; rental of camcorders; videotape film production; videotaping; videotape editing; rental of videotapes; rental of video recorders; production of shows; recreation information; sign language interpretation; providing recreation facilities; gymnastic instruction; rental of sports grounds; night clubs; providing sports facilities; booking of sports facilities. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; material testing; testing [inspection] of vehicles for roadworthiness; analysis for oil-field exploitation; architectural consultation; architecture; quality evaluation of wool; digitization of documents [scanning]; bacteriological research; biological research; energy auditing; consultancy in the field of energy-saving; monitoring of computer systems by remote access; physics [research]; geological research; geological research; graphic design; provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting; information technology [IT] consulting services; engineering services; installation of computer software; providing search engines for the internet; calibration [measuring]; handwriting analysis [graphology]; urban planning; chemical research; chemical analysis; chemistry services; clinical trials; consultancy in the design and development of computer hardware; computer software consultancy; cosmetic research; quality control; scientific laboratory services; land surveying; land surveying; geological prospecting; mechanical research; styling [industrial design]; oil-field surveys; oil-well testing; oil prospecting; packaging design; server hosting; cloud seeding; quality valuation of standing timber; construction drafting; meteorological forecasting; design of interior decor; authenticating works of art; technical research; technical project studies; material testing; industrial design; data conversion of computer programs and data [not physical conversion]; scientific research; conversion of data or documents from physical to electronic media; computer system analysis; computer system design; duplication of computer programs; updating of software; design of software; maintenance of software; computer programming; recovery of computer data; computer virus protection services; hosting of internet sites; creating and maintaining web sites for others; research in the field of environmental protection; research and development for others; fashion design; water analysis; underwater exploration; web site design consultancy; software as a service [SAAS]; leasing of computer facilities (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DK, VA Analog Fritz Hansen A/S, Allerødvej 8, DK-3450 ALLERØD, Danmark Klasse 20 Furniture (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, MAST BROTHERS Mast Brothers, Inc., 105A North 3rd Street, US- NY11249 BROOKLYN, USA Klasse 30 Chocolate; chocolate bark containing ground coffee beans; chocolate bars; chocolate candies; chocolate chips; chocolate tablets; cocoa nibs; chocolate covered nuts; chocolate powder; chocolate syrup; chocolate topping; hot chocolate; chocolate fondue; chocolate mousse; chocolate pastes; chocolate truffles; chocolate-based fillings for cakes and pies; chocolatebased ready-to-eat food bars; milk chocolate; chocolate spreads containing nuts. Klasse 43 Cafe and restaurant services

91 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: SYNVITAL Medivit ApS, Hyldegårdsvej 34, DK-2920 CHARLOTTENLUND, Danmark Klasse 5 Dietary supplement comprising vitamins and minerals (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (571) Beskrivelse av merket: The trademark consists of two Latin characters "KR" with dark background; the trademark as a whole has no significance nor is it a term of art in the relevant trade or industry or as applied to the goods listed in the application, no geographical sigificance and no meaning in any foreign language. Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd., Kesan Road, Shengli Industrial Park, CN DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina Klasse 1 Nitrogen; nitric monoxide; nitrous oxide; dry ice (carbon dioxide); soda ash; salts for industrial purposes; oil dispersants; chemical additives for drilling muds; drilling muds; industrial chemicals; emulsifiers; antifoamer for water-resistant slurry; phosphor powder; chemical additives to fungicides. Klasse 11 Boilers, other than parts of machines; heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; fuel economizers; distillation apparatus; evaporators; steam boilers, other than parts of machines; oil burners; steam generating installations; flues for heating boilers; heat pumps. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (571) Beskrivelse av merket: The trademark consists of two Latin characters "KR" with dark background; the trademark as a whole has no sigificance nor is it a term of art in the relevant trade or industry or as applied to the goods and services listed in the application, no geographical sigificnace and no meaning in any foreign language. Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd., Kesan Road, Shengli Industrial Park, CN DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina Klasse 12 Trucks; trailers (vehicles); vehicles for locomotion by land, air, water or rail; concrete mixing vehicles; lifting cars (lift cars); tipping apparatus, parts of trucks and wagons; automobile bodies; propulsion mechanisms for land vehicles; fracturing trucks; truck-mounted blenders. Klasse 40 Metal plating; boiler-making; recycling of waste and trash; waste treatment (transformation); destruction of waste and trash; incineration of waste and trash; sorting of waste and recyclable material (transformation); production of energy; rental of generators; processing and handling of chemical reagents

92 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: cleansers, soaps for personal use, toilet soaps, bath soaps, bath and shower foams, bath and shower gel, body oils, body lotions, skin lotions, lipsticks, lip gloss, face powders, eye pencils, rouge, mascara, eye shadows, foundation make-up, talcum powder, nail polish (571) Beskrivelse av merket: The trademark consists of stylized Latin characters "KR", "KERUI GROUP", and also there is a cone in grey between "K" and "R"; the color of background behind "K" and "R" is black; the trademark as a whole has no significance nor is it a term of art in the relevant trade or industry or as applied to the goods listed in the application, no geographical significance and no meaning in any foreign language. Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd., Kesan Road, Shengli Industrial Park, CN DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina Klasse 7 Electromechanical machines for chemical industry; steam engine boilers; feeding apparatus for engine boilers; fuel economizer; carburetor; equipment for producing carbon dioxide; starters for motors and engines; generators of electricity; motors, electric, other than for land vehicles; pumps (machines); compressed air pumps; superchargers; heat exchangers (parts of machines); filters (parts of machines or engines); washing apparatus (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , IT, FI2014C (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, CHALK Thorn Lighting Limited, Butchers Race Green Lane Industrial Estate, GB-DL166HL SPENNYMOOR, COUNTY DURHAM, Storbritannia Klasse 9 Electric and electronic equipment for the operation of light-emitting diodes and discharge lamps; lenses for focusing light; light diodes. Klasse 11 Lighting installations, devices and equipment and lights; indoor lights; wall lights; exterior lights; light modules and lights with light emitting diodes or discharge lamps being for lighting; light sources containing light-emitting diodes (not included in other classes); housings, screens for directing light, reflectors and covers for lights, sockets for lamps, suspension devices for lights; electric lamps. Klasse 42 Design and technical planning of lighting installations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Fendi Adele SrL, Via Flaminia 968, IT ROMA, Italia Klasse 3 Perfumes, eau de parfum, eau de Cologne, toilet water, after shave creams, after shave lotions, shaving lotions, shaving creams and foams, hair lotions, shampoos, hair conditioners, essential oils for personal use, beauty masks, cosmetic cold creams, hand creams, body and facial creams, body milk, deodorants for personal use, antiperspirants for personal use, skin Salumificio Mottolini S.r.l., Via Lozzoni, 5, IT POGGIRIDENTI SO, Italia Klasse 29 Meat; charcuterie, in particular ham and bresaola (typical Italian dried beef). 92

93 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , BX, FLEXION HAMMERHEAD Eriks NV, Robonsbosweg 7 d, NL-1816MK ALKMAAR, Nederland Klasse 6 Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores; hoses, pipes, pipe fittings, hose clamps, tube clamps and pipe clamps, belt connectors, flanges, sleeves, elbows, cylinders, roller and wheel covers, protection shields (guard plates), bolts, screw nuts, trays (containers), plates, blocks and bars of metal, all for technical uses and not included in other classes; stop valves, shutoff valves; seals, valves and shutoff valves of metal, not included in other classes; attachments of metal for pipes for industrial installations, in particular disconnecting, adaptation, distribution and safety fittings, sliding gates. Klasse 7 Steam traps. Klasse 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal (with the exception of sewer discharge curves and plastic and plastic pipes and bends for the sanitary industry); end bus and flange gaskets and seals, packing cones, valve rings, semi-processed materials for steam traps, rubber valves, butterfly valves, packing plates, gasket sheets, valves, gaskets, stuffing rings, sealing rings, cord rings, oil and grease seals, dust seals, gauge rings, couplings disks, clutch discs, pipe muffs, hoses, pipes, fittings, hose clamps, tube clamps and pipe clamps, belt connectors, flanges, insulating sleeves for machinery, elbows, cylinders, roller and wheel covers, protection shields (guard plates), trays (containers), extruded plastic in the form of plates, blocks and bars; sealants; rubber vibration dampers and mats for vibration and shock proof installing of machines, of rubber, resins and other plastic manufactured tape for technical purposes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: AMERICA HANDEL SA DE CV, Baja California 278 Int. 802, Col. Hipódromo Condesa, MX DEL. CUAUHTÉMOC, Mexico Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: PARFEX, 16 Avenue Louison Bobet Parc Industriel Bois de Grasse, FR GRASSE, Frankrike Klasse 3 Perfumes, essential oils

94 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, /05 confectionery, retail and wholesale services also online of glucose for food or provided by means of mail order catalogs; commercial information and advice for consumers (consumer advice shop) Medicom Pharma GmbH, Feringastrasse 4, DE UNTERFÖHRING, Tyskland Klasse 3 Soaps, in particular medicated, disinfectant and deodorant soaps; perfumery; essential oils, oils for toilet purposes, oils for cosmetic purposes; preparations for toilet purposes; cosmetics, in particular cosmetic creams, cosmetic preparations for skin care, sun-tanning preparations, cosmetic pencils; hair lotions; shampoo; hair spray; hair dyes; dentifrices; mouth washes, not for medical purposes; sun screen Klasse 5 preparations. Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; medicines for human purposes, medicines for veterinary purposes; dietetic food and substances adapted for medical and veterinary purposes; food for babies; nutritional supplements for human beings; dietetic supplements for animals; air purifying preparations; medicinal mud; mud for medicinal baths; oxygen baths; bath salts for medical purposes; bath preparations for medical purposes; therapeutic preparations for the bath; medicinal teas; herbal teas for medicinal purposes; medicinal herbs; sunburn preparations for pharmaceutical purposes. Klasse 35 Wholesale and retail services for soaps, in particular medicinal, disinfectant and deodorant soaps, perfumery, essential oils, oils for toilet purposes, oils for cosmetic purposes, preparations for toilet purposes, cosmetics, in particular cosmetic creams, cosmetic preparations for skin care, sun-tanning preparations, cosmetic pencils, hair lotions, shampoos, hair spray, hair dyes, dentifrices, mouth washes, not for medical purposes, sun screen preparations, pharmaceutical preparations, veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes, medicines for human purposes, medicines for veterinary purposes, dietetic food and substances adapted for medical and veterinary purposes, food for babies, nutritional supplements for human beings, dietetic supplements for animals, air purifying preparations, medicinal mud, mud for medicinal baths, oxygen baths, bath salts for medical purposes, bath preparations for medical purposes, therapeutic preparations for the bath, medicinal teas, herbal teas for medicinal purposes, medicinal herbs, sunburn preparations for pharmaceutical purposes, dietetic products for nonmedical purposes, mainly consisting of proteins and fats, preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, milk and milk products, dietetic products for non-medical purposes, mainly consisting of carbohydrates, candy, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, honey, golden syrup, sauces (condiments), spices, sugar, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, KEKKILÄ Kekkilä OY, Äyritie 8 D, FI VANDA, Finland Klasse 7 Machines and machine tools for agricultural, gardening and forestry use; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; automatic vending machines; composting machines; agricultural, gardening and forestry implements other than hand operated. Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; toilets; portable toilets; dry toilets; toilet cisterns; toilet seats; toilet bowls. Klasse 20 Indoor and outdoor furniture; containers made of plastic for compost (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: KFV Karl Fliether GmbH & Co KG, Siemensstrasse 10, DE VELBERT, Tyskland Klasse 6 Locks of metal (not electric), bolts for windows or doors of metal; lock bolts of metal; door fittings of Klasse 9 metal; key blanks, keys and lock cylinders of metal. Remote control apparatus for locks, gauges for the assembling of locks and fittings at doors, software for electric locks and locking systems, electric and electronic locks, electric and electronic keys. Klasse 20 Keys (other than electric) not of metal, door fittings not of metal, door bolts not of metal. 94

95 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: BABYCOOK BEABA, 31 avenue de l'opéra, FR PARIS, Frankrike Klasse 7 Electric apparatus (mixers) for mixing meals particularly for children. Klasse 11 Electric apparatus for cooking or reheating meals particularly for children (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, /03 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, KP Snacks Ltd, Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, GB-UB48EE MIDDLESEX, Storbritannia Klasse 29 Extruded and pelletised or otherwise manufactured or processed vegetable and potato products; roasted, dried, salted, spiced, coated and processed nuts, cashew nuts, pistachio nuts, almonds, peanuts and coconut (desiccated); preserved, dried and cooked fruits and vegetables; seaweed extracts for food; ginger products as dried fruits, peanut butter. Klasse 30 Extruded and pelletised or otherwise manufactured or processed tapioca, manioc, rice, maize, wheat or other cereal products and ginger products as confectionery and jellied fruits; savoury biscuits and lye bakery products; muesli bars, mainly consisting of nuts, dried fruits and processed cereal grains; chocolate, chocolate goods; sauces. Klasse 31 Unprocessed nuts, cashew nuts, pistachio nuts, almonds, peanuts and seeds; seaweed for human consumption Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, DE HAMBURG, Tyskland Klasse 3 Cosmetics; cosmetic sun tanning preparations; cosmetic after-sun skin care preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: SHINGRIX GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'institut 89, BE-1330 RIXENSART, Belgia Klasse 5 Vaccines for human use

96 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: VERRUFILM LABORATOIRES BAILLEUL S.A., 10, rue Nicolas Adames, LU-1114 LUXEMBOURG, Luxembourg Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary products for medical purposes; dietetic food and substances for medical or veterinary use; food supplements for humans and animals; materials for dressings; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides; bath preparations for medical purposes; chemical preparations for medical or pharmaceutical use; medicinal herbs; herbal teas; parasiticides (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, EVIVICO Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, CH ALLSCHWIL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: SAREK Polinova AB, c/o Polarbröd AB, SE ÄLVSBYN, Sverige Klasse 30 Bread and bakery products; ready-made food mainly consisting of bread and bakery products (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: Windsor Smith Pty Ltd, High Street, AU- Vic3072 PRESTON, Australia Klasse 25 Footwear (571) Beskrivelse av merket: The trademark consists of stylized Latin characters "KERUI"; the trademark as a whole has no significance nor is it a term of art in the relevant trade or industry or as applied to the goods listed in the application, no geographical significance and no meaning in any foreign language. Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd., Kesan Road, Shengli Industrial Park, CN DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina Klasse 12 Trucks; trailers (vehicles); vehicles for locomotion by land, air, water or rail; concrete mixing vehicles; lifting cars (lift cars); tipping apparatus, parts of trucks and wagons; automobile bodies; propulsion mechanisms for land vehicles; fracturing trucks; truck-mounted blenders. Klasse 40 Metal plating; boiler-making; recycling of waste and trash; waste treatment (transformation); destruction of waste and trash; incineration of waste and trash; 96

97 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 sorting of waste and recyclable material (transformation); production of energy; rental of generators; processing and handling of chemical reagents (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: Imgur IMGUR, INC., 929 Market St., US-CA94103 SAN FRANCISCO, USA Klasse 42 Providing a website that gives computer users the ability to upload, exchange and share photos and images (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: downloadable mobile application to view, upload, and share files to a repository of images, sound, text and other media files; downloadable publications in the nature of images, sound, text, and other media files of an encyclopedic nature. Klasse 41 Providing a collaboratively created and maintained online repository of images, sound, text, and other media files; providing an online publication in the nature of an interactive index of general knowledge containing images, sound, text, and other media files for educational and entertainment purposes; arranging and conducting contests and incentive programs for educational purposes. Klasse 42 Hosting a website featuring an open source technology that enables users to view, discuss, edit, and contribute to an online repository of images, sound, text, and other media files; computer services, namely, maintaining an online repository of images, sound, text and other media files (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, /09 UVEX OCTO+ UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Strasse 181, DE FÜRTH, Tyskland Klasse 9 Protective helmets for skiers (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, /33 (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a black line in the shape of an incomplete tear drop with an arrow tip and arrows pointing to the center of the tear drop towards a circle in the middle. Wikimedia Foundation Inc, 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Klasse 9 Downloadable software providing access to a collaboratively created and maintained repository of images, sound, text, and other media files; Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Sektkellereistrasse 5, DE FREYBURG/UNSTRUT, Tyskland Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers). 97

98 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, BlueIQ Kässbohrer Geländefahrzeug AG, Kässbohrerstrasse 11, DE LAUPHEIM, Tyskland Klasse 7 Attachments for tracked vehicles for maintenance of snowy terrain and landscaping of snowy terrain, in particular milling cutters, rope winches, dozer blades; internal combustion engines for tracked vehicles and system parts therefor; motor-operated apparatus and devices for landscaping and maintenance of snowy terrain; hydraulic control and regulating apparatus; hydraulic controls for work apparatus of tracked vehicles for maintenance of snowy terrain and landscaping of snowy terrain. Klasse 9 Electric and electronic control and regulating apparatus for use in vehicles for maintenance of snowy terrain and landscaping of snowy terrain; electric, electronic and optical apparatus for capturing, transmission and recording of electric, electronic or optical data or signals for use in tracked vehicles for maintenance of snowy terrain and landscaping of snowy terrain; software therefor. Klasse 12 Motor vehicles, in particular tracked vehicles for maintenance of snowy terrain and landscaping of snowy terrain and parts therefor, in particular travel drive motors. Klasse 41 Providing of training and further training; sporting and cultural activities. Klasse 42 Science and technology services, in particular for landscaping and maintenance of snowy terrain (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , BX, ORIFLAME ELEO Oriflame Cosmetics SA, 24, avenue Emile Reuter, LU LUXEMBOURG, Luxembourg Klasse 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , SE, 2014/03407 PMA2 Tikkurila Sverige AB, Textilgatan 31, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives against rust and deterioration of wood, metal, plastic and other building materials; colorants (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: ANAPLAN ANAPLAN, INC., 625 Second Street, Suite 101, US- CA94107 SAN FRANCISCO, USA Klasse 9 Computer software for use by businesses for the purposes of internal financial forecasting, financial analysis, and financial planning. Klasse 36 Financial consultation and advisory services, namely, financial consultation for businesses in the fields of financial forecasting, financial analysis, and financial planning. Klasse 42 Application service provider (ASP) featuring software for use by businesses for providing financial consultation in the fields of financial forecasting, financial analysis, and financial planning; providing temporary use of on-line non-downloadable software for use by businesses for providing financial consultation in the fields of financial forecasting, financial analysis, and financial planning (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, Qmotion Qmotion Incorporated, 3400 Copter Road, US- FL32514 PENSACOLA, USA Klasse 20 Indoor blinds; window shades, namely, roller shades, pleated shades and honeycomb shades; venetian blinds; drapery hardware, namely, traverse rods, poles, 98

99 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 curtain hooks, curtain rods and finials (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: AERODRUMS Fictitious Capital Limited, Camrose House, 2A Camrose Avenue, GB-HA86EG EDGEWARE, MIDDLESEX, Storbritannia Klasse 9 Computer software; downloadable computer software; downloadable publications; downloadable software applications; sunglasses; USBs; pre-recorded instructional DVDs. Klasse 15 Musical instruments; parts and fittings for musical instruments (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: Love Your Skin London LLP, Thornton House, Thornton Road, Wimbledon, GB-SW194NG LONDON, Storbritannia Klasse 3 Anti-sun preparations [cosmetics]; body creams [cosmetics]; cleansing milks for skin care; colour cosmetics for the eyes; colour cosmetics for the skin; compounds for skin care after exposure to the sun's rays; cosmetics; cosmetics containing ultraviolet blocking factors; cosmetics containing ultraviolet screening factors; cosmetics for bronzing the skin; cosmetics for eyebrows; cosmetics for eyelashes; cosmetics for personal use; cosmetics for protecting the skin from sunburn; cosmetics for skin tanning; cosmetics for suntanning; cosmetics for the treatment of dry skin; cosmetics for the treatment of skin conditions; cosmetics for the use on the hair; cosmetics for use in the treatment of wrinkled skin; cosmetics for use on the skin; cosmetic goods for care of the skin; cosmetics in the form of creams; cosmetics in the form of eye shadow; cosmetics in the form of gels; cosmetics in the form of lotions; cosmetics in the form of mascara; cosmetics in the form of milks; cosmetics in the form of nail polish; cosmetics in the form of oils; cosmetics in the form of powders; cosmetics in the form of rouge; cosmetics in the nature of eyeliner; cosmetics preparations; cosmetics preparations for eyelashes; cosmetics preparations for skin care; cosmetic products for skin care; cosmetic skin care products; cosmetics sunscreening preparations; cosmetics suntanning preparations; cosmetics to remove pigmentation marks; cotton wool balls for use in applying cosmetics; cotton wool balls for use in removing cosmetics; creams (nonmedicated) for the care of the skin; essences for skin care; essential oils for the care of the skin; essential oils for use in cosmetics; essential oils used in the preparation of cosmetics; exfoliants for the care of the skin; extracts of lipids for use as additives in the manufacture of cosmetics; eyebrow cosmetics; facial wipes impregnated with cosmetics; flower wax for the manufacture of cosmetics; glitter in spray form for use as a cosmetics; hair cosmetics; impregnated cleaning pads impregnated with cosmetics; liners [cosmetics] for the eyes; lotions (non-medicated) for the care of the skin; make-up removal cloths impregnated with cosmetics; make-up removal tissues [paper] impregnated with cosmetics; make-up removal towels [paper] impregnated with cosmetics; make-up removal towels [textile] impregnated with cosmetics; make-up removal wipes [paper] impregnated with cosmetics; make-up removal wipes [textile] impregnated with cosmetics; milks [cosmetics]; milky lotions for skin care; moisturisers [cosmetics]; mousses [cosmetics]; nail base coat [cosmetics]; nail care products [cosmetics]; nail enamel [cosmetics]; nail enamel remover [cosmetics]; nail gloss [cosmetics]; nail hardeners [cosmetics]; nail polish removers [cosmetics]; nail polish removing preparations [cosmetics]; nail preparations [cosmetics]; nail revitalising lotions [cosmetics]; nail tips [cosmetics]; nail treatment creams [cosmetics]; nail treatment gels [cosmetics]; nail treatment lotions [cosmetics]; nail varnish remover [cosmetics]; nail varnish removing preparations [cosmetics]; nail varnishes [cosmetics]; night creams [cosmetics]; non-medicated cleansing preparations for the care of the skin; non-medicated cosmetics; nonmedicated herbal preparations for the care of the skin; non-medicated lotions for the care of the skin; nonmedicated powders for the care of the skin; nonmedicated preparations for the care of the skin; nonmedicated skin care beauty products; non-medicated skin care products; non-medicated toilet preparations for the care of the skin; non-medicated toiletry products for the care of skin; nourishing creams [cosmetics]; oils for the body [cosmetics]; oils for the breasts [cosmetics]; oils for the skin [cosmetics]; oils for use in the bath [cosmetics]; oils for use on the body [cosmetics]; paper hand towels impregnated with cosmetics; patches for personal adornment in the nature of cosmetics; powder compact refills [cosmetics]; powder compacts [cosmetics]; powders for skin care [not for medical use]; preparations for care of the skin [cosmetic]; preparations for care of the skin [toiletries]; preparations for the care of the skin [nonmedicated]; preparations for removing cosmetics; preparations for the eyes [cosmetics]; preparations in the form of creams for the care of the skin [nonmedicated]; preparations in the form of emulsions for the care of the skin [non-medicated]; preparations in the form of lotions for the care of the skin [nonmedicated]; products for skin care (non-medicated); products for the care of the skin (non-medicated); skin care (cosmetic preparations for -); skin care creams [cosmetic]; skin care creams [non-medicated toilet preparations]; skin care creams, other than for medical use; skin care lotions [cosmetic]; skin care lotions [nonmedicated toilet preparations]; skin care lotions [nonmedicated]; skin care oils [cosmetic]; skin care oils [non-medicated toilet preparations]; skin care oils [nonmedicated]; skin care preparations [cosmetic]; skin care preparations [cosmetic] for protection from the effects of the sun; skin care preparations [non-medicated toilet preparations]; skin care preparations [non-medicated toilet preparations] containing hyaluronic acid; skin care 99

100 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 preparations [non-medicated]; skin care preparations [non-medicated] containing hyaluronic acid; skin care preparations containing hyaluronic acid; skin care products [cosmetic]; skin care products [non-medicated toilet preparations]; skin care products [non-medicated]; skincare cosmetics; skincare preparations [cosmetic]; sprays for use on the body [cosmetics]; sun barriers [cosmetics]; sun block [cosmetics]; sun blocking cream [cosmetics]; sun blocking gel [cosmetics]; sun blocking lipsticks [cosmetics]; sun blocking lotions [cosmetics]; sun blocking oils [cosmetics]; sun blocking preparations [cosmetics]; sun creams [cosmetics]; sun gel [cosmetics]; sun lotions [cosmetics]; sun milk [cosmetics]; sun protecting creams [cosmetics]; sun protection oils [cosmetics]; sun protection products [cosmetics]; sun protectors for lips [cosmetics]; sun screen preparations [cosmetics]; sun screening preparations [cosmetics]; sun skin care products [cosmetics]; suntan lotion [cosmetics]; suntan milk [cosmetics]; suntan oils [cosmetics]; suntan preparations [cosmetics]; suntanning compounds [cosmetics]; suntanning creams [cosmetics]; suntanning oil [cosmetics]; suntanning preparations [cosmetics]; suntanning preparations for mitigating sunburn [cosmetics]; suntanning products [cosmetics]; tanning compositions [cosmetics]; tanning creams [cosmetics]; tanning oils [cosmetics]; tanning preparations [cosmetics]; textile pads impregnated with cosmetics; tints [cosmetics]; tissues impregnated with cosmetics; toilet articles for the care of the skin; toilet napkins of cellulose impregnated with cosmetics; toilet napkins of cellulose wadding impregnated with cosmetics; toilet napkins of paper impregnated with cosmetics; toiletry products for the care of the skin of domestic animals; varnishes [cosmetics] (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (571) Beskrivelse av merket: The trademark consists in the expression SGARZI LUIGI CANTINE DAL 1933 with the figurative element, as per the enclosed specimen. Cantine Sgarzi Luigi SrL, Via Bernarda N. 1650, IT CASTEL SAN PIETRO TERME - BOLOGNA, Italia Klasse 33 Wines (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , IT, TO2014C (571) Beskrivelse av merket: The trademark consists of the word SAIT surmounted by a fancy design comprising two parallel little bars joined at one end thereof and an imprint, parallel to the little bars, consisting of a plurality of oblique lines placed side by side horizontally. SAIT ABRASIVI S.p.A., Via L. Raspini, 21, IT SETTIMO TORINESE (TORINO), Italia Klasse 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations. Klasse 7 Machines and machine tools in particular for abrading. Klasse 8 Hand tools and implements (hand-operated) in

101 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 particular for abrading (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: upholstery; feathers for bedding [stuffing]; down [feathers]; eiderdown [feathers]. Klasse 24 Textiles and textile goods not included in other classes; bed linen; table linen; eiderdowns [down coverlets]. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , BX, erima GmbH, Carl-Zeiss-Strasse 10, DE PFULLINGEN, Tyskland Klasse 18 Bags, cases, in particular sports bags, sports cases and sports containers in the form of bags; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols, and walking sticks. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear. Klasse 28 Games, toys, balls; gymnastic and sporting articles not included in other classes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, The Cotton Group SA, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161, Building O, Box 5, BE-1410 WATERLOO, Belgia Klasse 25 Clothing, footwear, headgear. Klasse 35 Advertising (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, /09 AIMax Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, DE OBERKOCHEN, Tyskland Klasse 9 Coordinate measuring machines and parts thereof NAVARPLUMA, S.L., Polígono Industrial Arazuri- Orcoyen, c/ B, 18, ES ARAZURI, Spania Klasse 22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes); padding and stuffing materials (other than of rubber or plastics); raw fibrous textile materials; feathers for stuffing 101

102 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Bull's Heads Intersnack Group GmbH & Co KG, Peter-Müller- Strasse 3, DE DÜSSELDORF, Tyskland Klasse 29 Extruded and pelletised or otherwise manufactured or processed vegetable and potato products for snacks; roasted, dried, salted, spiced, coated and processed nuts, cashew nuts, pistachio nuts, almonds, peanuts and coconut (desiccated); preserved, dried and cooked fruits and vegetables; seaweed extracts for food; ginger products being dried fruits. Klasse 30 Extruded and pelletised or otherwise manufactured or processed tapioca, manioc, rice, maize, wheat or other cereal products and ginger products as confectionery and jellied fruits for snacks; savoury biscuits; muesli bars, mainly consisting of nuts, dried fruits and processed cereal grains; chocolate, chocolate goods. Klasse 31 Unprocessed nuts, cashew nuts, pistachio nuts, almonds, peanuts and seeds; seaweed for human consumption (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Legends Intersnack Group GmbH & Co KG, Peter-Müller- Strasse 3, DE DÜSSELDORF, Tyskland Klasse 29 Extruded and pelletised or otherwise manufactured or processed vegetable and potato products; roasted, dried, salted, spiced, coated and processed nuts, cashew nuts, pistachio nuts, almonds, peanuts and coconut (desiccated); preserved, dried and cooked fruits and vegetables; seaweed extracts for food; ginger products being dried fruits; peanut butter. Klasse 30 Extruded and pelletised or otherwise manufactured or processed tapioca, manioc, rice, maize, wheat or other cereal products; ginger products being confectionery and jellied fruits; savoury biscuits and lye bakery products; muesli bars, mainly consisting of nuts, dried fruits and processed cereal grains; chocolate, chocolate goods; sauces. Klasse 31 Unprocessed nuts, cashew nuts, pistachio nuts, almonds, peanuts and seeds; seaweed for human consumption (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, /07 Hunting Adventure BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl- Wery-Strasse 34, DE MÜNCHEN, Tyskland Klasse 7 Electrical household and kitchen machines and apparatus (included in this class), in particular electrical kitchen machines and apparatus including grinders/crushers, mixing and kneading devices, fruit pressing machines, de-juicers, juice centrifuges, grinding machines, cutting devices, electrically powered tools, tin openers, knife sharpening devices and appliances and devices for making beverages and/or food, pumps for dispensing chilled beverages for use in combination with devices for chilling beverages; electric vending machines for beverages or foods, automatic vending machines; electrical apparatus for sealing plastics [packaging]; electrical waste disposers, namely waste grinders and waste compacting machines; dishwashers; electric machines and devices for cleaning laundry and clothing (included in this class), including washing machines, spin dryers; ironing presses, ironing machines, included in this class; electric household cleaning equipment, including electric window cleaning equipment, electric shoe polishers and vacuum cleaners, wet and dry vacuuming apparatus; parts for all the aforesaid goods included in this class; hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners. Klasse 11 Apparatus for heating, steam generating and cooking, in particular stoves, baking, roasting, grilling, toasting, defrosting and heating devices, water heaters, immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens, waffle irons (electric), egg-boilers, deep-fat fryers (electric); electrical tea and coffee makers, espresso coffee machines, automatic coffee machines (included in this class); refrigerating apparatus, in particular refrigerators, chest freezers, refrigerated cabinets, beverage-cooling apparatus, fridge-freezers, freezers, ice machines and apparatus; drying apparatus, in particular including tumble dryers, laundry drying machines, hand dryers, hair dryers; infrared lamps (other than for medical use); heating pads (not for medical purposes), electric blankets (not for medical purposes); ventilating apparatus, in particular fans, extractor hood filters, extractor hood equipment and covers for extractor hoods, air-conditioning apparatus and devices for improving air quality, air humidifiers, air deodorisers, fragrance dispensing apparatus (not for personal use); air purifying apparatus, apparatus for water supply and sanitary purposes, in particular including fittings for steam generating, ventilating and water supply installations; water heaters, storage water heaters and instantaneous water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts for all the aforesaid goods, included in this class; taps for dispensing cooled beverages for use in combination with appliances for cooling of beverages. Klasse 21 Small hand-operated devices for household and kitchen use; household or kitchen containers; ironing boards, ironing board covers, adapted wall holders for ironing tables, flat-iron stands; accessories for ironing boards, namely arm boards, mount and ironing board facings; brushes, toothbrushes and electric toothbrushes; electric hair care apparatus, namely brushes, parts and fittings for all the aforesaid goods, all the aforesaid goods included in this class. 102

103 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , IT, TO2013C injury; protective work clothing for protection against accident or injury. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear. Klasse 35 Retail services in relation to safety footwear, protective work clothing, clothing, footwear and headgear (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (571) Beskrivelse av merket: COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA (device mark). Cooperativa Ceramica D'Imola SC, Via Vittorio Veneto, 13, IT IMOLA (BOLOGNA), Italia Klasse 19 Non-metallic building materials, namely, construction materials, namely, non-metal flooring materials; nonmetallic tiles; non-metallic tiles for walls, floors and ceilings; non-metal panels for non-metallic walls; nonmetal panels for non-metallic floors (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DK, VA HKSDK Company A/S, Halkjærvej 16a, DK-9200 AALBORG, Danmark Klasse 9 Safety footwear for protection against accident or Floatel International Ltd, Canon's Court, 22 Victoria Street, BM-HM 12 HAMILTON, Bermuda Klasse 35 Provision of staff for platforms in the offshore industry; commercial management of platforms for the offshore industry; advising regarding the commercial management of platforms for the offshore industry. Klasse 36 Financial management of platforms for the offshore industry. Klasse 37 Rental, repair, installation and maintenance of platforms for the offshore industry and advising, consultation and information thereto (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: MUD STUDIO Make-up Designory, Avenue Stanford, US- CA91355 VALENCIA, USA Klasse 35 Retail store and on-line retail store services featuring cosmetics and make-up, namely, foundations, concealers, highlights, shadows, cheek colors, lipstick, lip pencils, lip gloss, eye colors, eye pencils, eye liner, mascara, loose powder, blush and liquid cosmetics and make-up, namely, foundations, concealers, highlights, shadows, cheek colors, lipstick, eye colors, eye liner, and blush, all-purpose carrying bags, cosmetic bags, cosmetic cases, beauty supplies and equipment, books and textbooks. Klasse 41 Educational services, namely, conducting classes and workshops in the field of cosmetology and make-up artistry and distribution of course material and student kits consisting primarily of make-up and educational course materials for use in connection therewith. 103

104 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 9, CH-6912 LUGANO, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical products, veterinary products; sanitary products for medical purposes; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides. Klasse 40 Treatment and transformation of pharmaceutical products for others. Klasse 42 Research and development of pharmaceutical products, scientific and industrial research for the development of medicines and active ingredients, as well as consultancy in the field of chemical and pharmaceutical technology; engineering services, including expertise in the field of chemical and pharmaceutical technology. Klasse 45 Reviewing standards and practices to ensure compliance with pharmaceutical laws and rules, and consultancy relating to regulatory compliance in the pharmaceutical field; licensing of intellectual property in the field of chemical and pharmaceutical technology; exploitation of intellectual property rights, particularly licensing of intellectual property, including know-how in the field of chemical and pharmaceutical technology. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 9, CH-6912 LUGANO, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical products, veterinary products; sanitary products for medical purposes; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides. Klasse 40 Treatment and transformation of pharmaceutical products for others. Klasse 42 Research and development of pharmaceutical products, scientific and industrial research for the development of medicines and active ingredients, as well as consultancy in the field of chemical and pharmaceutical technology; engineering services, including expertise in the field of chemical and pharmaceutical technology. Klasse 45 Reviewing standards and practices to ensure compliance with pharmaceutical laws and rules, and consultancy relating to regulatory compliance in the pharmaceutical field; licensing of intellectual property in the field of chemical and pharmaceutical technology; exploitation of intellectual property rights, particularly licensing of intellectual property, including know-how in the field of chemical and pharmaceutical technology

105 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , BX, Vanderlande Industries B.V., Vanderlandelaan 2, NL- 5466RB VEGHEL, Nederland Klasse 7 Gravity and power conveyors [machines], conveyor systems [machines], sorting equipment [machines], assembly line conveyor equipment [machines], order selection equipment [machines], baggage conveyors, integrated material handling systems [machines], frontend automatic storage and retrieval systems [machines], pallet handling equipment [machines], manual and automatic work stations for assembly operations [machines], continuous and reciprocating vertical conveyors; rail-borne conveyor carriages for the Klasse 9 sorting and transportation of goods [machines]; robots. Electric and electronic automatic control apparatus, sensing apparatus, measuring apparatus, electronic signal processing apparatus, and computers and computer programs sold therewith, all for use in sorting, storage and distribution. Klasse 12 Air cushion vehicles; air vehicles; electric vehicles; handling carts; trolleys; waggons (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, FEVE DELICIEUSE Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, FR PARIS, Frankrike Klasse 3 Perfumes; perfumery products, toilet water, eau de Cologne; make-up products; cosmetic products, cosmetic products for face and body care (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Tartelini Galana NV, Vichtseweg 109, BE-8790 WAREGEM, Belgia Klasse 30 Flour and preparations made from cereals, cake dough, candy, edible ices, chocolate goods, dessert products (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CN, CN, Ren Xiangrong, Room 111, No.33 Yushili, Southgate street, Lucheng District, CN- WENZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, Kina Klasse 3 Shaving soaps; stain removers; abrasive pastes; essential oils; moustache wax; after-shave lotions; make-up; mouth-rinsing liquids; scented wood; dentifrices. Klasse 8 Beard clippers; agricultural implements, handoperated; razors, electric or non-electric; scissors; sabres; garden tools, hand-operated; graving tools (hand tools); razor blades; depilation appliances, electric or non-electric; drills (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, ok.- cash Valora Schweiz AG, Hofackerstrasse 40, CH-4132 MUTTENZ, Sveits Klasse 35 Advice in connection with company organization and management, particularly by franchisers; business 105

106 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 advice for franchise concepts; franchising services, including consulting for company management in connection with franchise systems; provision of professional business know-how (franchising); marketing; public relations; sales promotion; compilation and systematization of information into computer databases. Klasse 36 Insurance underwriting, including car insurance, nonlife insurance, travel insurance, life insurance and education insurance as well as consultancy and information services relating to insurance; financial affairs; financial services, including credit card services, credit and debit card services, issuing of credit and debit cards, issuing of credit, monetary transaction services in connection with credit cards, downloadable payment cards and debit cards management, particularly by franchisers; business advice for franchise concepts; franchising services, including consulting for company management in connection with franchise systems; provision of professional business know-how (franchising); marketing; public relations; sales promotion; compilation and systematization of information into computer databases. Klasse 36 Insurance underwriting, including car insurance, nonlife insurance, travel insurance, life insurance and education insurance as well as consultancy and information services relating to insurance; financial affairs; financial services, including credit card services, credit and debit card services, issuing of credit and debit cards, issuing of credit, monetary transaction services in connection with credit cards, downloadable payment cards and debit cards (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, ok.- money Valora Schweiz AG, Hofackerstrasse 40, CH-4132 MUTTENZ, Sveits Klasse 35 Advice in connection with company organization and management, particularly by franchisers; business advice for franchise concepts; franchising services, including consulting for company management in connection with franchise systems; provision of professional business know-how (franchising); marketing; public relations; sales promotion; compilation and systematization of information into computer databases. Klasse 36 Insurance underwriting, including car insurance, nonlife insurance, travel insurance, life insurance and education insurance as well as consultancy and information services relating to insurance; financial affairs; financial services, including credit card services, credit and debit card services, issuing of credit and debit cards, issuing of credit, monetary transaction services in connection with credit cards, downloadable payment cards and debit cards (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The trademark consists of stylized Latin characters "KERUI"; the trademark as a whole has no significance nor is it a term of art in the relevant trade or industry or as applied to the services listed in the application, no geographical significance and no meaning in any foreign language. Shandong Kerui Group Holding Co. Ltd., Shengli Industrial Park, CN- DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina Klasse 42 Technical research; technical project studies; engineering; quality control; analysis for oil-field exploitation; oil-well testing; geological surveys; oil-field surveys; oil prospecting; computer system analysis; creating and maintaining web sites for others (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, ok.- finance Valora Schweiz AG, Hofackerstrasse 40, CH-4132 MUTTENZ, Sveits Klasse 35 Advice in connection with company organization and 106

107 internasjonale varemerkeregistreringer nr 10/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The trademark consists of stylized Latin characters "KERUI". The trademark as a whole has no significance nor is it a term of art in the relevant trade or industry or as applied to the services listed in the application, no geographical significance and no meaning in any foreign language. Shandong Kerui Group Holding Co. Ltd., Shengli Industrial Park, CN- DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina Klasse 35 Marketing studies; marketing research; import-export agencies; auctioneering; sales promotion for others. Klasse 37 Repair information; construction; underwater repair; commercial housing construction; mining extraction; drilling of wells; drilling of deep oil or gas-wells; boiler cleaning and repair; burner maintenance and repair; electric appliance installation and repair; machinery installation, maintenance and repair; rebuilding engines that have been worn or partially destroyed; rebuilding machines that have been worn or partially destroyed (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The trademark consists of stylized Latin characters "KERUI". The trademark as a whole has no significance nor is it a term of art in the relevant trade or industry or as applied to the goods listed in the application, no geographical significance and no meaning in any foreign language. Shandong Kerui Group Holding Co. Ltd., Shengli Industrial Park, CN- DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina Klasse 9 Aerials; measuring apparatus; measuring instruments; materials for electricity mains (wires, cables); converters, electric; distribution consoles (electricity); voltage regulators; low-voltage power supply; electrolysers; ionization apparatus not for the treatment of air or water; electrobath. Klasse 22 Ropes; car towing ropes

108 nye ansvarsmerker nr 10/15 Ansvarsmerker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kroneverket Gullsmed Lystad, Ryghs vei 1 A, 0786 OSLO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: John Erik Kristensen, Peder Claussøns gate 1, 4515 MANDAL 108

109 innsigelser nr 10/15 Innsigelser Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven 26, samt innsigelser i internasjonale varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i jf. varemerkeloven 71 og 26. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket BRANNBAMSEN BJØRNIS (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 16 Papir, papp, instruksjonshefter, lekehefter, opplæringshefter, skrivesaker og papirvarer, klistremerker; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; kostymer. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; bamser. Klasse 30 Næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tjenester innen brannvern og forebyggende brannvern, arrangement relatert til opplæring og informasjon innen brannvern og forebyggende brannvern. Klasse 44 Assistanse og omsorg ved ulykkestilfeller. Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS, Kongens gate 2, 7011 TRONDHEIM, (750) Innehavers fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Innsiger: Halvard R Pedersen, c/o Kvitøya Forlag, Vei , 9170 LONGYEARBYEN, Innsigelse inndag: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 1 Chemical additives for enhancing the performance of lubricating oils, greases and internal combustion engine fuels; chemical additives for fuel treatment; chemical additives for oils; chemical engine treatments and additives for engine oils, gasoline and diesel fuels, transmission fluids and cooling systems; chemical preparations for general industrial manufacturing; transmission fluids. GoldenWest Lubricants Inc, 1937 Mount Vernon Ave, US-CA91768 POMONA, USA Innsiger: Pro-Long Smøremidler AS, Postboks 11, 4086 HUNDVÅG, Innsigers fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Innsigelse inndag: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 9 Hjelmer til bruk i sport; sportsbriller. Klasse 18 Bager; bager for sport; reisebager; ryggsekker; sekker for fjellklatrere; tursekk; tur- og skibelter. Klasse 20 Liggeunderlag; sitteunderlag; soveposer for camping. Klasse 25 Anorakker; badebukser; badedrakter; badehetter; badekåper; badesandaler; badetøfler; barnetøy; bekledning for syklister; belter [bekledning]; bukser; bysteholdere; fiskevester; fjellbukser; fjelljakker; fjellvotter; fotballsko; fottøy; gensere; gymnastikksko; hansker [bekledning]; hodeplagg; hatter; luer; caps; jakker; klær; klær for gymnastikk; leggings [bukser]; oversokker; overtrekksbukser; ponchoer; regntøy; sjal; skihansker; skinnklær; skinnpels; skistøvler; skjerf; skjorter; sportsskjorter; sko; sokker; sportssko; sportsstøvler; strømper; støvler; støvler for sport; svetteabsorberende strømper; svetteabsorberende undertøy; topper [undertøy]; trikotklær; t-skjorter; vester; våtdrakter for vannsport; votter; fiskehansker; klatreseletøy; svømmevester. Klasse 28 Albu-beskyttere [sportsartikler]; bagger spesielt tilpasset ski, snowboard og surfbrett; baller for spill; baseball-hansker; benskinnebeskyttere [sportsartikkel]; beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær]; boksehansker; cricketvesker; fektehansker; fektemasker; fektevåpen; fiskeagn, kunstige; fiskehaver; fiskekroker; fiskeredskaper; fiskeruser; fiskesneller; fiskesnører; fiskestenger; fjærballer [spill]; flottører for fiske; flottører for svømming og bading; golfbager med og uten hjul; golfhansker; golfkøller; greenfikser [golfutstyr]; gymnastikkapparater; hansker [tilbehør for spill]; hockeykøller; håndvekter [manualer]; in-line skøyter; karabinkroker [sportsartikler]; knebeskyttere [sportsartikler]; kuler for spill; lekeballer; nett [sportsartikler]; overtrekk for ski; racketer; rullebrett; rulleskøyter; seilbrett; ski; skibindinger; skikanter; skiposer; skiskraper; skistaver; skivoks; skøyter [støvel med skøytejern]; slaghansker [tilbehør for spill]; sleder [sportsartikler]; snøbrett; stasjonære treningssykler; staver for stavsprang; surfebrett; tauklemmer [for klatring]; utstyr for bueskyting; vannski. Klasse 35 Salg av hjelmer til bruk i sport, sportsbriller, bager, bager for sport, reisebager, ryggsekker, sekker for fjellklatrere, tursekk og tur- og skibelter, liggeunderlag, sitteunderlag og soveposer for camping, klær og sportsklær nemlig anorakker, badebukser, badedrakter, badehetter, badekåper, badesandaler, badetøfler, barnetøy, bekledning for syklister, belter [bekledning], bukser, bysteholdere, fiskevester, fjellbukser, fjelljakker, fjellvotter, fotballsko, fottøy, gensere, gymnastikksko, hansker, hodeplagg, hatter, luer, caps, jakker, klær for gymnastikk, leggings [bukser], oversokker, overtrekksbukser, ponchoer, regntøy, sjal, skihansker, skinnklær, skinnpels, skistøvler, skjerf, skjorter, sportsskjorter, sko, sokker, sportssko, 109

110 innsigelser nr 10/15 sportsstøvler, strømper, støvler, støvler for sport, svetteabsorberende strømper, svetteabsorberende undertøy, topper [undertøy], trikotklær, t-skjorter, vester, våtdrakter for vannsport, votter, fiskehansker, klatreseletøy, svømmevester, sportsartikler nemlig albu- beskyttere, bagger spesielt tilpasset ski, snowboard og surfebrett, baller for spill, baseballhansker, benskinnebeskyttere, beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær], boksehansker, cricketvesker, fektehansker, fektemasker, fektevåpen, fiskeagn, kunstige, fiskehåver, fiskekroker, fiskeredskaper, fiskeruser, fiskesneller, fiskesnører, fiskestenger, fjærballer [spill], flottører for fiske, flottører for svømming og bading, golfbager med og uten hjul, golfhansker, golfkøller, greenfikser [golfutstyr], gymnastikkapparater, hansker [tilbehør for spill], hockeykøller, håndvekter [manualer], in-line skøyter, karabinkroker [sportsartikler], knebeskyttere [sportsartikler], kuler for spill, lekeballer, nett [sportsartikler], overtrekk for ski, racketer, rullebrett, rulleskøyter, seilbrett, ski, skibindinger, skikanter, skiposer, skiskraper, skistaver, skivoks, skøyter [støvel med skøytejern], slaghansker [tilbehør for spill], sleder, snøbrett, stasjonære treningssykler, staver for stavsprang, surfebrett, tauklemmer [for klatring], utstyr for bueskyting, vannski. Salg av ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærfe, vilt, konserverte, fryste, tørrede og kokte frukter, konserverte, fryste, tørrede og kokte grønnsaker, melk, melkprodukter, pasta, ris og korn. NutraQ AS, Postboks 3 Manglerud, 0612 OSLO, (750) Innehavers fullmektig: Awapatent AB, Box 11394, SE GÖTEBORG, Sverige Innsiger: MQ Retail AB, Box 11919, SE GÖTEBORG, Sverige Innsigers fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Innsigelse inndag: Innsigers fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Innsigelse inndag: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 24 Tøylapper til å sys på klær; festenåler. ARNFINN GUNDERRUD, Postboks 767, 1509 MOSS, Innsiger: Tore Brosveet, Mosvinga 220, 2870 DOKKA, Innsigelse inndag: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 12 Bildekk; motorsykkeldekk; sykkeldekk; luftslanger for bildekk; luftslanger for motorsykkeldekk; luftslanger for sykkeldekk; hjulkapsler for bilhjul. Deestone Limited, 84 Soi Sinprasong, Moo 7, Petchkasem Road, Oamnoi, TH KRATHUMBAN, SAMUTSAKORN, Thailand (750) Innehavers fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Innsiger: BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1 Kyobashi 3- chome, Chuo-ku, JP- TOKYO, Japan###BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., 535 Marriot Drive, US-TN37214 NASHVILLE, USA (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 16 Papir, papp, instruksjonshefter, lekehefter, opplæringshefter, skrivesaker og papirvarer, klistremerker; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; kostymer. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; bamser. Klasse 30 Næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tjenester innen brannvern og forebyggende brannvern, arrangement relatert til opplæring og informasjon innen brannvern og forebyggende brannvern. Klasse 44 Assistanse og omsorg ved ulykkestilfeller. 110

111 innsigelser nr 10/15 Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS, Kongens gate 2, 7011 TRONDHEIM, (750) Innehavers fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Innsiger: Halvard R Pedersen, c/o Kvitøya Forlag, Vei , 9170 LONGYEARBYEN, Innsigelse inndag:

112 avgjørelse etter innsigelser nr 10/15 Avgjørelser etter innsigelser Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven 29. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket PROPARAFLU (541) Merket er et ordmerke (511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 1 Kjemiske og biokjemiske reagensmidler og testmidler til klinisk laboratoriebruk; testsett inneholdende diagnostiske reagensmidler for biokjemisk forskning og klinisk laboratorie-diagnostisk bruk. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; kjemiske reagensmidler, diagnostiske preparater og tester for medisinsk-diagnostisk bruk; testesett inneholdende kjemiske og biokjemiske reagensmidler for in vitro medisinsk diagnostisk bruk. 42 Produktstøttetjenester innenfor medisinsk laboratorievirksomhet. Gen-Probe Prodesse Inc, W229 N1870 Westwood Drive, WI53186 WAUKESHA, US (750) Innehavers fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN, NO Innsiger: Petronas Lubricants SpA, Via Santena 1, VILLASTELLONE, IT Innsigers fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Innsigelse inndag: Avgjørelse: Innsiger har trukket innsigelsen. Grunnlaget for dette er at innehaver har begrenset varefortegnelsen. Innsigelsessaken er hevet. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Calçados Azaleia S/A, Rua Dr. Legendre, 34, BR PAROBE, RIO GRANDE DO SUL, Brasil (750) Innehavers fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Innsiger: Olymp Bezner GmbH & Co KG, Höpfigheimer Straße 19, DE BIETIGHEIM-BISSINGEN, Tyskland Innsigers fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Innsigelse inndag: Avgjørelse: Innsigelse nr. 2013/00044 mot varemerkeregistrering nr er forkastet. Avgjørelsen ble endelig (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 9 Solbriller; stikkontakter og støpsler; beskyttelseshjelmer for bruk i sport; brannslukningsapparater; solbatterier; personlige beskyttelsesanordninger mot ulykker. Klasse 14 Klokker [ur]; deler til klokker, klokkespenner; klokkereim; armbåndsur; elektroniske klokker og ur; armbånd; sentralur [hovedklokke]; kronometer; kronoskoper; sportsklokker; dykkerklokker; mansjettknapper; slipsnåler; stoppeklokker; kronografer [ur]. Klasse 18 Reisekofferter; ryggesekker; lommebøker; håndvesker; sportsbager; dokumentmapper; skolesekker, skolevesker og ransler; lærremmer: paraplyer; klær til kjæledyr; garderobeposer for klær [for reiseformål]; sekker (camping); toalettvesker (tom); kosmetikk-kofferter; bag for babyutstyr; lommebok for kredittkort; verktøyvesker av lær; hestedekken; salmakervarer. 112

113 avgjørelse etter innsigelser nr 10/15 Swissgear Sàrl, Haldenstrasse 5, CH-6340 BAAR, Sveits (750) Innehavers fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Innsiger: Federation of the Swiss Watch Industry FH, Rue D'Argent 6, CH-2502 BIEL/BIENNE, Sveits Innsigers fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Innsigelse inndag: Avgjørelse: Innehaver har begjært merket slettet. Grunnlaget for innsigelsen er dermed bortfalt, og innsigelsessaken er hevet. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 9 Solbriller; stikkontakter og støpsler; beskyttelseshjelmer for bruk i sport; brannslukningsapparater; solbatterier; personlige beskyttelsesanordninger mot ulykker. Klasse 14 Klokker [ur]; deler til klokker, klokkespenner; klokkereim; armbåndsur; elektroniske klokker og ur; armbånd; sentralur [hovedklokke]; kronometer; kronoskoper; sportsklokker; dykkerklokker; mansjettknapper; slipsnåler; stoppeklokker; kronografer [ur]. Klasse 18 Reisekofferter; ryggesekker; lommebøker; håndvesker; sportsbager; dokumentmapper; skolesekker, skolevesker og ransler; lærremmer: paraplyer; klær til kjæledyr; garderobeposer for klær [for reiseformål]; sekker (camping); toalettvesker (tom); kosmetikk-kofferter; bag for babyutstyr; lommebok for kredittkort; verktøyvesker av lær; hestedekken; salmakervarer. Swissgear Sàrl, Haldenstrasse 5, CH-6340 BAAR, Sveits (750) Innehavers fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Innsiger: Wenger SA, Route de Bâle 63, CH-2800 DELÉMONT, Sveits Innsigers fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Innsigelse inndag: Avgjørelse: Innehaver har begjært merket slettet. Grunnlaget for innsigelsen er dermed bortfalt, og innsigelsessaken er hevet. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 7 Kjøttkvern; Oljepresse; Maskiner for kjøttbearbeiding; Fruktknusere; Såmaskiner; Innhøstingsmaskiner; Tresagingsmaskin; Støvsugere; Felemaskiner (gate-); Snøploger; Pistoler for maling; Rotasjonsslipemaskiner; Maskiner til å slipe sager; Vannpumper; Elektriske sveisemaskiner; Elektriske visper; Fruktpresser, elektriske, for husholdningsbruk; Visper, elektriske, for husholdningsbruk; Elektriske hammere; Elektriske Klasse 9 driller; Pneumatiske spikerpistoler; Spikerpistoler Bærevesker for datamaskiner; Deksel, etui og annen beskyttelse for datamaskiner; Bærevesker, deksel og etui for mobiltelefoner; Mobiltelefoner; Kalkulatorer; Vesker og etui spesielt laget for fotografiapparater og - instrumenter; Solbriller; Computer periferiutstyr; Ladere for elektriske batterier; Stikkontakter og støpsler; Beskyttelseshjelmer til bruk i sport; Brannslukningsapparater; Apparater for lydopptak; Internett-kommunikasjonsapparater; Ledninger (materiale for elektrisitets-) [tråder, kabler]; Kraftledninger [tråder, kabler]; Tyveri (elektriske installasjoner for å forhindre -); Måleredskaper; Solbatterier; Ulykker (personlige beskyttelsesanordninger mot -); Kikkert; Maskiner for telling, sortering og kontroll av penger; USBminnepinner; elektroniske ur, med elektroniske spill Klasse 14 Armbånd; Mansjettknapper; Slipsnåler; Klokker; Stoppeklokker; Dykkeklokker; Remmer (klokke-); Klokker, elektriske; Ur, elektriske; Skrin for klokker (presentasjon); Skrin for klokker (gave); Ur; Atomdrevne ur; Armbåndsur; Kronografer; Tidsmåler Klasse 18 Reisekofferter; Ryggesekker; Lommebøker; Håndvesker; Sportsbager; Dokumentmapper; Skolesekker, skolevesker og ransler; Lærremmer: Paraplyer; Klær til kjæledyr; Garderobeposer for klær [for reiseforma!]; Sekker (camping); Toalettvesker (tom); Matboks; Kosmetikk-kofferter; Bag for babyutstyr; Lommebok for kredittkort; Verktøyvesker av lær; Hestedekken; Salmakervarer Klasse 21 Kopper; Flaskeåpnere; Kaffetrakter; Smokkbørste; Wokpanner; Stekespader; Kasseroller; Non-stikk gryte; Saftpresser; Kaffeservice; Drikkeflasker for reisende; Bordservise, annet enn kniver, gafler og skjeer; Elektrisk insektsdreper; Elektrisk myggsmekker; Øyevippebørste; Kjølebokser, bærbare ikke elektriske; Sprøyter for vanning av blomster og planter; Varmeisolerende hansker; Garnerhansker; Innendørs akvarier Klasse 25 Klær; Sko; Hatter; Sokker; Hansker; Skjerf og sjal; Støvler til bruk i sport; Sko til bruk i sport; Vanntette klær; Jakker; Svetteabsorberende undertøy; Kåper; Jakker; Sportsklær; Livreer; Uniformer; Skinnsko; Skistøvler; Hansker for kaldt vær; Skihansker; Belter [bekledning] Swissgear Sàrl, Haldenstrasse 5, CH-6340 BAAR, Sveits (750) Innehavers fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 113

114 avgjørelse etter innsigelser nr 10/15 Innsiger: Federation of the Swiss Watch Industry FH, Rue D'Argent 6, CH-2502 BIEL/BIENNE, Sveits Innsigers fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Innsigelse inndag: Avgjørelse: Innehaver har begjært merket slettet. Grunnlaget for innsigelsen er dermed bortfalt, og innsigelsessaken er hevet. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket Klasse 25 Klær; Sko; Hatter; Sokker; Hansker; Skjerf og sjal; Støvler til bruk i sport; Sko til bruk i sport; Vanntette klær; Jakker; Svetteabsorberende undertøy; Kåper; Jakker; Sportsklær; Livreer; Uniformer; Skinnsko; Skistøvler; Hansker for kaldt vær; Skihansker; Belter [bekledning] Swissgear Sàrl, Haldenstrasse 5, CH-6340 BAAR, Sveits (750) Innehavers fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Innsiger: Wenger SA, Route de Bâle 63, CH-2800 DELÉMONT, Sveits Innsigers fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Innsigelse inndag: Avgjørelse: Innehaver har begjært merket slettet. Grunnlaget for innsigelsen er dermed bortfalt, og innsigelsessaken er hevet. (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 7 Kjøttkvern; Oljepresse; Maskiner for kjøttbearbeiding; Fruktknusere; Såmaskiner; Innhøstingsmaskiner; Tresagingsmaskin; Støvsugere; Felemaskiner (gate-); Snøploger; Pistoler for maling; Rotasjonsslipemaskiner; Maskiner til å slipe sager; Vannpumper; Elektriske sveisemaskiner; Elektriske visper; Fruktpresser, elektriske, for husholdningsbruk; Visper, elektriske, for husholdningsbruk; Elektriske hammere; Elektriske Klasse 9 driller; Pneumatiske spikerpistoler; Spikerpistoler Bærevesker for datamaskiner; Deksel, etui og annen beskyttelse for datamaskiner; Bærevesker, deksel og etui for mobiltelefoner; Mobiltelefoner; Kalkulatorer; Vesker og etui spesielt laget for fotografiapparater og - instrumenter; Solbriller; Computer periferiutstyr; Ladere for elektriske batterier; Stikkontakter og støpsler; Beskyttelseshjelmer til bruk i sport; Brannslukningsapparater; Apparater for lydopptak; Internett-kommunikasjonsapparater; Ledninger (materiale for elektrisitets-) [tråder, kabler]; Kraftledninger [tråder, kabler]; Tyveri (elektriske installasjoner for å forhindre -); Måleredskaper; Solbatterier; Ulykker (personlige beskyttelsesanordninger mot -); Kikkert; Maskiner for telling, sortering og kontroll av penger; USBminnepinner; elektroniske ur, med elektroniske spill Klasse 14 Armbånd; Mansjettknapper; Slipsnåler; Klokker; Stoppeklokker; Dykkeklokker; Remmer (klokke-); Klokker, elektriske; Ur, elektriske; Skrin for klokker (presentasjon); Skrin for klokker (gave); Ur; Atomdrevne ur; Armbåndsur; Kronografer; Tidsmåler Klasse 18 Reisekofferter; Ryggesekker; Lommebøker; Håndvesker; Sportsbager; Dokumentmapper; Skolesekker, skolevesker og ransler; Lærremmer: Paraplyer; Klær til kjæledyr; Garderobeposer for klær [for reiseforma!]; Sekker (camping); Toalettvesker (tom); Matboks; Kosmetikk-kofferter; Bag for babyutstyr; Lommebok for kredittkort; Verktøyvesker av lær; Hestedekken; Salmakervarer Klasse 21 Kopper; Flaskeåpnere; Kaffetrakter; Smokkbørste; Wokpanner; Stekespader; Kasseroller; Non-stikk gryte; Saftpresser; Kaffeservice; Drikkeflasker for reisende; Bordservise, annet enn kniver, gafler og skjeer; Elektrisk insektsdreper; Elektrisk myggsmekker; Øyevippebørste; Kjølebokser, bærbare ikke elektriske; Sprøyter for vanning av blomster og planter; Varmeisolerende hansker; Garnerhansker; Innendørs akvarier (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse:1 Klasse:4 Klasse:6 Klasse:8 Industrial chemicals, especially degreasing preparations used in manufacturing operations, compounds for repairing inner tubes, adhesive for repairing inner tubes, mastics for tires, compounds for repairing pneumatic tires, compounds for repairing tires; penetrating oil (maintenance product); brake fluid. Industrial oils and greases; lubricants, including industrial oils and greases for maintaining bicycles. Common metals and their alloys; building materials of metal; transportable buildings of metal; metal materials for railway tracks; nonelectric cables and wires of common metal; ironmongery and small items of metal hardware; metal pipes; safes; padlocks and anti-theft devices for bicycles. Hand-operated hand tools and implements; cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors; wrenches (tools), tire levers, spare part removers for bicycles, cranks, screwdrivers, hooks (tools), pedal removers, bottom bracket tools, cranksets, 114

115 avgjørelse etter innsigelser nr 10/15 Klasse:9 Klasse:12 Klasse:14 Klasse:18 pliers, chain breaker tools, hand pumps, hollow punches and multifunctional tools, hand-operated, that include these goods; pliers, trouser clips for cyclists. Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, video recorders, DVD players, MP3 music players, data processing apparatus, computers, computer programs, computer printers, CD- ROM software; sound amplifiers; videotapes; audio and video compact discs; audio and video receivers; magnetic disks; optical discs; optical compact discs; floppy disks; projection screens; sound recording media, magnetic encoders; intercommunication apparatus, walkie-talkies, radios; computer mice; apparatus for games adapted for use only with a television set; automatic and coin-operated amusement machines; protection devices for personal use against accidents, namely protective eyewear, protective nets, safety restraints (other than for vehicle seats or sports equipment), safety nets, protective helmets, swimming belts, life belts; spectacles, apparatus and instruments for astronomy; instruments for navigation, hygrometers, sextants; observation instruments, telescopes, spyglasses, monoculars, optical lamps; scales, luminous beacons, barometers, altimeters; marking and signaling buoys; directional compasses, fog signals; breathing apparatus for underwater swimming, diving suits, gloves and masks; teeth protectors; ski masks, spectacles, mountaineering sunglasses, swimming goggles, spectacle cases; binoculars; fire-extinguishing apparatus; hydrometers, barometers; GPS guidance systems; GPS journey planners; flashlight batteries; rules (measuring instruments); photographic apparatus, exposed photographic films; meters, speedometers, revolution counters, pedometers; limb protectors, other than for sporting use; dog whistles; electronic agendas, mobile telephones, personal data assistants, sonars, depth finders, search apparatus for avalanche victims; equestrian helmets; pedaling frequency counters and calculators; protection devices for the face; helmets; protective headgear and protective clothing; protective headgear, footwear and clothing for cycling, including gloves. Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water; motors and engines for land vehicles; cycles (bicycles); inner tubes for pneumatic tires, repair outfits for inner tubes, adhesive rubber patches for repairing inner tubes; pneumatic tires, non-skid devices for vehicle tires; anti-glare devices for vehicles; anti-theft devices for vehicles; head-rests for vehicle seats; covers for strollers; luggage carriers for vehicles; children's safety seats, for vehicles; covers for vehicles and saddle covers; seat covers for vehicles; ski carriers for cars; hubs; gearing for land vehicles and horns for vehicles; kickstands for cycles, bicycles; bicycles; picture frames; frame bags, handlebar bags, saddle bags, bottle carriers, all these goods intended for bicycles; brakes, handlebars, direction indicators, pedals, pumps, spokes, saddles; mudguards, tubular tires for bicycles; bicycle forks; shock absorbers; bicycle carriers; saddlebags for bicycles. Timepieces and chronometric instruments; watches, watch cases, watch bands, chronometers. Bags, traveling bags, sports bags; garment bags (for travel purposes); sports bags and 115 Klasse:21 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:41 travel bags intended for cycling. Drinking flasks, insulating flasks, cooling flasks, heat-insulated containers. Clothing for men, women and children, namely knitwear, underwear, robes, bath robes, bathing suits, bathing caps; bath sandals and slippers; pajamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses, trousers, jackets, coats, anoraks (non-waterproof), shirts, tee-shirts, layettes, neckties, scarves, belts, money belts (clothing); gloves (clothing), waterproof clothing, namely coats, raincoats, anoraks; ski suits, wet suits for water skiing, hats, caps, socks, stockings, tights, gaiters for skiing; footwear (except orthopedic footwear), slippers, boots; sports, beach and skiing footwear, after-ski boots, mountaineering shoes, soles; sportswear (except diving gear), namely trousers, jackets, shorts, tee-shirts, pullovers; headbands (clothing). Games, toys, play balloons; gymnastic and sporting articles (excluding clothing, footwear and mats); stationary bicycles; exercise bicycles; machines and apparatus for physical training; high-frequency pedal (stationary) bicycles. Advertising; on-line advertising on a computer network; advertising by mail order; publication of publicity texts; news clipping services; radio advertising; direct mail advertising; dissemination of advertisements; updating of advertising documents; advertising mail; arranging newspaper subscriptions for others; business management; business administration; business management assistance; efficiency experts, business inquiries; import-export agencies, commercial information agencies, economic forecasting; market analysis; market research; opinion polling; statistics (information); demonstration of goods; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; auctioneering; computerized file management; public relations; retail sale of sports and leisure material and equipment, of clothing, footwear and hosiery for sports as well as of all the above-mentioned goods. Maintenance and repair of bicycles. Rental of bicycles. Educational services; training; entertainment; sporting and cultural activities, including organization of fairs relating to bicycles. Decathlon, 4 boulevard de Mons, FR VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrike Innsiger: Norsk Tipping AS, 2325 HAMAR, Innsigers fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3101 TØNSBERG, Innsigelse inndag: Avgjørelse: Den tidligere beslutningen om å gi internasjonal varemerkeregistrering nr () virkning i er opprettholdt etter innsigelse, jf. varemerkeloven 71 tredje ledd. Avgjørelsen ble endelig

116 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket IQ-DECK (511) Varer og/eller tjenester: Klasse:19 Building materials, not of metal; duckboards, not of metal; floor boards, floors, not of metal, floor tiles, not of metal; cork (compressed); furrings of wood, mouldings, not of metal, for building; mosaics for building, wall claddings, not of metal, for building; parquet flooring, parquet floor boards, wood panelling; building timber; wall tiles, not of metal, for building, Klasse:35 wainscotting, not of metal. Advertising; wholesale, retail and online retail services for building materials, not of metal, duckboards, not of metal, floor boards, floors, not of metal, floor tiles, not of metal, cork (compressed), furrings of wood, mouldings, not of metal, for building, mosaics for building, wall claddings, not of metal, for building, parquet flooring, parquet floor boards wood panelling, building timber, wall tiles, not of metal, for building, wainscotting, not of metal. Danish Floor Entreprise International ApS, Nedergårdsvej 32, Ø Snede, DK-8723 LØSNING, Danmark Innsiger: Indufor NV, Noorderlaan 125, BE-2030 ANTWERPEN 3, Belgia Innsigers fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Innsigelse inndag: Avgjørelse: Den tidligere beslutningen om å gi internasjonal varemerkeregistrering nr , ordmerket IQ- DECK, virkning i er opprettholdt etter innsigelse, jf. varemerkeloven 71 tredje ledd. Avgjørelsen ble endelig avgjørelse etter innsigelser nr 10/15 116

117 avgjørelse fra Klagenemnda nr 10/15 Avgjørelse fra Klagenemnda (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket 10 Cushions and coverlets for curative purposes; therapeutic and anti-arthritis mattresses; belts, blankets and quilts for curative purposes; bandages and trusses elastic, anatomical, orthopedic; boots for medical purposes; corsets for medical purposes; bed sheets for medical purposes; stockings and knee bandages for medical purposes; orthopedic footwear, belts, soles; finger guards for medical purposes; pads for preventing pressure sores on patient bodies; medical apparel; gloves for massage for medical purposes; suture materials. 23 Wool, fibre, yarn and spun thread; all aforesaid products included in this class. Pani Teresa Medica SA, Gutowo Małe, ul. Powidzka 50, , WRZESNIA, PL Innsiger: Triumph International AG, Marsstrasse 40, 80335, MÜNCHEN, DE Innsigers fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118, OSLO, NO Innsigelse innkommet: Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen ( ): Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale registreringen vern i opprettholdes, jf. varemerkeloven 71 tredje ledd. Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: Klagenemndas avgjørelse av : Patentstyrets avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Patentstyret hvor det internasjonalt registrerte merke ved kunngjøring og anmerkning i varemerkeregisteret nektes vern i for følgende varer: Apparel, clothes; underwear; personal underwear sweat-absorbent; headgear; footwear i klasse Common metals and their alloys; metal building materials, including metal stairs and railings; transportable buildings of metal; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; towers of metal including wind turbine towers and advertising masts; goods of common metal not included in other classes. 37 Building construction; repair; installation services; construction, repair and installation of steel structures including bridges, masts and crane constructions; construction, repair and installation of modules and components for steel structures; restoration of steel structures and components. 40 Treatment of materials; processing, curing and surface finishing of metal. Smulders Group Holdco BV, Schootense Dreef 35, 5708HZ, HELMOND, NL Innsiger: Th. Græsli Ingeniørfirma AS, Postboks 199 Kalbakken, 0903, OSLO, NO Innsigers fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123, OSLO, NO Innsigelse innkommet: Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen ( ): Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning i opprettholdes, jf. varemerkeloven 71 tredje ledd. Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: Klagenemndas avgjørelse av : 1. Klagen forkastes. 2. Internasjonalt registreringsnummer gis virkning i. 117

118 merkeendringer nr 10/15 Merkeendringer I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven 34, samt andre endringer i bibliografi som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Reg (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (540) Gjengivelse av det nye merket: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Reg (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (540) Gjengivelse av det nye merket: Sektor Gruppen AS, Drammensveien 145 A, 0277 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. Klasse 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Reg (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (540) Gjengivelse av det nye merket: Sektor Gruppen AS, Drammensveien 145 A, 0277 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. Klasse 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. Rai Rai Entertainment AS, Postboks 204, 7801 NAMSOS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Magnetiske bånd, CD-er, innspillingsdisketter, mini discs, kassetter, plater, video disketter og videobånd, lydinnspillinger, videoinnspillinger, CD-rom disketter, DVD-er, digital musikk (nedlastbar); lagringsmedier med lyd- og bildeopptak. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; orkestervirksomhet; artistopptredener; produksjon av show; tilveiebringelse av innspillingstjenester; 118

119 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 10/15 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: SM-3 Raytheon Co, 870 Winter Street, US-MA02451 WALTHAM, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 13 Defensive firearms, namely, short and intermediate range anti-ballistic missiles for military use. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: AromaPro BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl- Wery-Strasse 34, DE MÜNCHEN, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 7 Electrical household and kitchen machines and apparatus (included in this class), in particular electrical kitchen machines and apparatus including grinders/crushers, mixing and kneading devices, fruit pressing machines, de-juicers, juice centrifuges, grinding machines, cutting devices, electrically powered tools, tin openers, knife sharpening devices and appliances and devices for making beverages and/or food, pumps for dispensing chilled beverages for use in combination with devices for chilling beverages; electrical waste disposers, namely waste grinders and waste compacting machines; dishwashers; electric machines and devices for cleaning laundry and clothing (included in this class), including washing machines, spin dryers; ironing presses, ironing machines, included in this class; electric household cleaning equipment, namely, electric window cleaning equipment, electric shoe polishers; parts for all the aforesaid goods included in this class; electric vending machines for beverages or foods, automatic vending machines; Klasse 9 electrical foil sealing devices. Kitchen scales, bathroom scales; remote operating, signalling and control apparatus (electric/electronic) for household or kitchen machines and utensils; recorded and unrecorded machine-readable data carriers for household equipment; data processing equipment and data processing programs for the control and operation of household equipment; parts for all the aforesaid goods, included in this class. Klasse 11 Apparatus for heating, steam generating and cooking, in particular stoves, baking, roasting, grilling, toasting, defrosting and heating devices, water heaters, immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens, waffle irons (electric), egg-boilers, deep-fat fryers (electric); electrical tea and coffee makers, espresso coffee machines, automatic coffee machines (included in this class); refrigerating apparatus, in particular refrigerators, chest freezers, refrigerated cabinets, beverage-cooling apparatus, fridge-freezers, freezers, ice machines and apparatus; drying apparatus, in particular including tumble dryers, laundry drying machines, hand dryers, hair dryers; infrared lamps (other than for medical use); heating pads (not for medical purposes), electric blankets (not for medical purposes); ventilating apparatus, in particular fans, extractor hood filters, extractor hood equipment and covers for extractor hoods, air-conditioning apparatus and devices for improving air quality, air humidifiers; air purifying apparatus, apparatus for water supply and sanitary purposes, in particular including fittings for steam generating, ventilating and water supply installations; water heaters, storage water heaters and instantaneous water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts for all the aforesaid goods, included in this class; mechanical taps (dispensers) for dispensing chilled beverages for use in combination with apparatus for chilling beverages. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: VGStudio MAX Volume Graphics GmbH, Wieblinger Weg 92a, DE HEIDELBERG, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Software for controlling industrial processes; software for data processing in the context of optical imaging and technical analysis; graphical user interface software in the context of optical imaging and technical analysis; optical imaging, not for medical purposes (software); computer programmes for image processing; software for imaging purposes in the context of visualization and analysis of computer tomography data; none of the aforementioned goods related to electronic publications. Klasse 41 Providing of training for computer-aided engineering design; providing of training in the field of computeraided manufacture; providing of training in the field of computer-aided testing; providing of training in the field of software for controlling industrial processes; providing of training in the field of software for data processing in the context of optical imaging and technical analysis; providing of training in the field of graphical user interface software in the context of optical imaging and technical analysis; providing of training in the field of optical imaging, not for medical purposes (software); providing of training in the field of computer programmes for image processing; providing of training in the field of software for imaging purposes in the context of visualization and analysis of computer tomography data; none of the aforementioned services related to electronic publications. Klasse 42 Materials testing and analysing; computerised industrial analysis; calibration of analysis apparatus; analysis of geological samples; analysis of polymer coatings; metallurgical analysis; industrial analysis and research services; engineering for the analysis of machinery; computer-aided analytical services in the field of visualization and analysis of computer tomography data; engineering for the analysis of machinery; research relating to the computerised automation of industrial processes; computer-assisted 119

120 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 10/15 technical data analysis in the context of visualization and analysis of computer tomography data; computeraided design of video graphics in the context of visualization and analysis of computer tomography data; computer-aided construction planning; computeraided design for manufacturing processes; computeraided graphic design in the context of visualization and analysis of computer tomography data; computer aided part and mould design services; computer-aided diagnostic testing; conducting analyses of the structural behaviour of building materials; design, development and implementation of software for imaging purposes in the context of visualization and analysis of computer tomography data; none of the aforementioned services related to electronic publications. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: CAMLINK Datwyler TeCo Holding BV, De Tweeling 28, NL- 5215MC DEN BOSCH, Nederland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Photographic apparatus and instruments; cameras, film cameras, photo editing equipment, accessories for photographic apparatus and instruments not included in other classes, including tripods, camera bags, flash bulbs [photography], darkroom lamps [photography], filters, cables [excluding data transmission cables] and shoulder straps; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating and controlling electricity; batteries, battery packs, battery chargers; flash memory cards, magnetic data carriers, recording disks; optical equipment and instruments. Klasse 11 Apparatus for lighting; lighting apparatus and installations; lamps for lighting purposes; lamps for photo studios. Klasse 19 Non-metallic transportable buildings, to be used as so-called "portable photo studio". (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Josefine Buhl Niederberger Weingüter Verwaltung GmbH & Co KG, Maximilianstraße 37-41, DE NEUSTADT, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 32 Non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Klasse 33 Wines and sparkling wines. Klasse 43 Services for providing food and drink; temporary accommodation. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: VGStudio Volume Graphics GmbH, Wieblinger Weg 92a, DE HEIDELBERG, Tyskland Hössle Patentanwälte Partnerschaft, Postfach , DE STUTTGART, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Software for controlling industrial processes; software for data processing in the context of optical imaging and technical analysis; graphical user interface software in the context of optical imaging and technical analysis; optical imaging, not for medical purposes (software); computer programmes for image processing; software for imaging purposes in the context of visualization and analysis of computer tomography data; none of the aforementioned goods related to electronic publications. Klasse 42 Materials testing and analysing; computerised industrial analysis; calibration of analysis apparatus; analysis of geological samples; analysis of polymer coatings; metallurgical analysis; industrial analysis and research services; engineering for the analysis of machinery; computer-aided analytical services in the field of visualization and analysis of computer tomography data; engineering for the analysis of machinery; research relating to the computerised automation of industrial processes; computer-assisted technical data analysis in the context of visualization and analysis of computer tomography data; computeraided design of video graphics in the context of visualization and analysis of computer tomography data; computer-aided construction planning; computeraided design for manufacturing processes; computeraided graphic design in the context of visualization and analysis of computer tomography data; computer aided part and mould design services; computer-aided diagnostic testing; conducting analyses of the structural behaviour of building materials; design, development and implementation of software for imaging purposes in the context of visualization and analysis of computer tomography data; none of the aforementioned services related to electronic publications. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: HOMA Homa Pumpenfabrik GmbH, 1, Industriestrasse, DE NEUNKIRCHEN-SEELSCHEID, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 7 Machines for drainage, watering, water supply, pressure increase, waste water treatment technique, construction dewatering and surface drainage and for the municipal and industrial disposal of water and water treatment; motors and engines; pumps; submerged pumps; waste water pumps; sump pumps; dirty water lifting systems; cutting unit dirty water pumps; pump shafts (pits); recirculation pumps; stirring devices; flow accelerators; aerator; cleaning systems for rain storage reservoirs; excrement pumps; excrement lifting station; 120

121 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 10/15 Klasse 9 irrigation pumps and systems; pure water submerged pumps; self-priming pumps; domestic water supply plant; condensate pumps; parts of pumps, included in this class; flush valves. Measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and instruments, for machines for drainage, watering, water supply, pressure increase, waste water treatment technique, construction dewatering and surface drainage and for the municipal and industrial disposal of water and water treatment, as well as for motors and engines, pumps and pump stations; apparatus and instruments for measurement and diagnosis of vibrations or accelerations; computer programms for machines for drainage, watering, water supply, pressure increase, waste water treatment technique, construction dewatering and surface drainage and for the municipal and industrial disposal of water and water treatment, as well as for motors and engines, pumps and pump stations; hardware and software for processing of sensor, vibration or acceleration data; control apparatus; control units; sensors and diagnostic apparatus for pumps. Klasse 42 Scientific and technological services as well as industrial analysis and research services in connection with drainage, watering, water supply, pressure increase, waste water treatment technique, construction dewatering and surface drainage, municipal and industrial disposal of water and water treatment, as well as in connection with motors and engines, pumps and pump stations; technical project planning in connection with pumping and lifting stations; technical advice with regard to development and realisation of specific maintenance and repair concepts in connection with pumping and lifting stations; technical configuration and design of pumping and lifting stations; development of design, operational and maintenance concepts in connection with pumping and lifting stations; technical analysis of sensor, vibration or acceleration data; design and development of computer hardware and software for the processing of sensor, vibration or acceleration data. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: JP Sports Oy, Hajottamotie 9, FI ULEÅBORG, Finland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 25 Clothing; footwear; headgear; sport jerseys; sport shoes; sport tights. Klasse 28 Gymnastics and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: TETRAPOL Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11, DE ESSEN, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, fat solvents, stain removing preparations, preparations for removing inks, paints and lacquers; soaps, in particular disinfectant, deodorant and antiperspirant soaps, cakes of toilet soap, solid and liquid soaps, grease dissolving soaps; perfumery, deodorants, in particular for personal use, foot sprays, anti-perspirant products; essential oils; cosmetics and preventative cosmetics for medical purposes, included in this class, skin protection preparations, in particular skin protection ointments, skin cleaning and skin care preparations; hand care preparations and facial care preparations, cosmetic preparations; tissues impregnated with oils for cleaning, tissues impregnated with oils for body and beauty care, tissues impregnated with chemicals or cosmetics for general hygiene and body care; detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; cleaning preparations, included in this class, shampoo; Klasse 5 hair lotions; dentifrices, toothpaste. Pharmaceutical preparations, and sanitary preparations for medical purposes, in particular medical skin cleansing, skin protection and skin care products, and foot care products, antiseptics, ointments, chemical preparations for medicinal and sanitary purposes, pharmaceutical preparations for treating skin diseases and for combating skin parasites, burn ointments, chilblain ointments; medicinal baths, therapeutic bath preparations; tissues impregnated with pharmaceutical or disinfectant preparations, in particular for skin care and skin cleansing, disinfectants; cleaning preparations with disinfectant properties; detergents for medical purposes. Klasse 21 Cleaning cloths and wipes; soap dispensers, dishes for soap, soap boxes, soap holders; containers and apparatus, being storage containers and dispensers for cosmetics, in particular for skin care, skin cleansing and skin protection preparations; dispensers for tissues impregnated with oils for cleaning, dispensers for tissues impregnated with lotions for body and beauty care, dispensers for tissues impregnated with pharmaceuticals, cosmetics or chemicals for general hygiene and body care, parts and fittings for all the aforesaid goods. 121

122 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Rougegorge Lingerie, 3 allée du Château Blanc, Bâtiment A, FR WASQUEHAL, Frankrike (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; perfumery, namely, perfume, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, deodorants for personal use; toiletries, namely, bath salts, bath and shower gels, bath foams, soaps and cakes of toilet soap; cosmetic products in the form of creams, milks, oils, emulsions, fluids, lotions, aerosols and gels for the face, the body and the hands; shampoos; potpourris [fragrances]; room fragrance; beauty masks; exfoliators; lip glosses; lipstick; eye shadow; eye pencils; mascara; facial foundation; nail care products; nail polish; make-up removing products; cosmetic make-up products; scented water; home perfuming products excluding vaporizers; sachets for perfuming linen; products for hair treatment, care and beautification for cosmetic use. Klasse 25 Clothing; footwear; headgear; underwear; underwear [lingerie]; pajamas; dressing gowns (robes); dressing gowns; mini shirtdresses,; nightgowns; nightshirts; briefs; neckties; scarves; shawls; stoles; sashes for wear; belts (clothing); beach shoes (except orthopedic shoes); bedroom slippers; slippers; bathing suits; bath robe; bathing caps; pareus; beach dresses; headbands (clothing); visors; hats; caps; socks; stockings; knee highs; tights; bathing suits and trunks; boxer shorts; crop tops; brassieres; crop top cover-ups; underpants; short-sleeve shirts; cardigans; sweaters; pants and jackets; cuffs; gloves (clothing); lace neck; suspenders; extensions for brassieres; strap fasteners for brassieres; pads for brassieres. Klasse 35 Advertising; commercial business management; business administration; office functions; advertising services and business inquiries or information; advertising by billposting, mail advertising, product demonstration and window-dressing; advertising agencies; commercial information agencies; dissemination of advertisements; dissemination and distribution of advertising material and documents, namely, leaflets, prospectuses, printed matter, samples, greeting cards; rental of advertising space and rental of advertising time in any communication media; rental of any advertising materials and commercial presentations; market research; business organization consultancy; sales promotion for others; publication of advertising texts; online advertising on a computer network, the Internet, advertising through radio, television, photography, cinematography, mail; public relations; market study; opinion polling; statistical information; word processing; transcription of communications; conducting of advertising multimedia programs; conducting of commercial network sales events; outlet sales events; arranging and conducting of promotional activities, simulation activities; document reproduction; direct marketing campaigns; consulting, information or inquiries in the field of advertising; employment agencies; production of commercials; marketing services; marketing studies; assistance and consulting services for business organization and management, especially assistance and consulting services for strategic thinking and positioning; business consultancy; arranging newspaper subscriptions for others; business offers and information on advantageous purchase options; distribution of customer cards, discount cards and gift vouchers (distribution of advertising and marketing material); promotion services related to a customer loyalty program, organization, implementation and supervision of sales and promotional incentive schemes; organization of promotional and advertising operations with a view to developing customer loyalty, namely, organization, implementation and supervision of sales and promotional incentive schemes; business information and consultancy services provided to subscribers of sales promotion plans and loyalty programs, including information relating to transaction details and balances; services provided by a franchiser, namely assistance with commercial or industrial company management or operations; services provided by a franchiser, namely, assistance in running or managing a commercial business within a network of shops, within a clothing, underwear and shoes sales network; operation of an administrative data bank; commercial information and advice services; services for inputting, editing, compiling and processing data and more generally for recording, transcribing and systematizing written communications and sound and/or image recordings; arranging subscriptions for others to printed products and to any media containing information, texts, sounds and/or images and to electronic, non-electronic or digital publications, audiovisual products or multimedia products (computer editing of texts and/or still or animated images, and/or musical or non-musical sounds) for interactive or other use, on the appropriate media (digital audio compact disks, digital audio videodisks); planning, buying and negotiating of advertising space, namely, advertising; computerized file management; business advice and advertising related to computer communication services; organization of exhibitions for commercial and advertising purposes; advertising organization and assistance in setting up promotional and stimulation activities, advertising campaigns, direct marketing campaigns; advertising design; subscription to a computer communication, telephone or computer (Internet) service; administrative management of exhibition venues; retail sale services for: bleaching preparations and other substances for laundry use, preparations for cleaning, polishing, de-greasing and scouring, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, perfumery products [namely: perfume, eau de parfum, eau de Cologne, toilet water, deodorants for personal use], toiletries [namely: bath salts, bath and shower gels, bath foams, toilet soaps and cakes of toilet soap], cosmetic products [in the form of cream, milk, oil, emulsion, fluid, lotion, aerosol and gel for the face, body and hands], shampoos, scented potpourris, room fragrances, beauty masks, scrubs, lip glosses, lipstick, eye shadows, eye pencils, mascara, facial foundation, nail care products, nail polish, make-up removing products, cosmetic make-up products, scented water, home perfuming products excluding vaporizers, sachets for perfuming linen, products for the treatment, care and beautification of hair for cosmetic purposes, umbrellas, parasols, walking sticks, leather and imitation leather articles, leather goods [namely: handbags, travel bags, beach bags, shopping bags, wheeled bags, backpacks, satchels, wash bags, satchels, trunks, suitcases and small cases, luggage, wallets, coin purses, purses, document holders, card cases [wallets], toiletry sets [empty], leather shoepolishing kits [empty], travel sets [empty], key cases, leather fittings for display stands for jewelry and 122

123 watches], bed throws, table covers, textiles and textile goods, not included in other classes [namely: household linen [other than of paper], bath linen [except clothing], bath towels, table napkins and face towels of textile, sheets, pillowcases, pillow shams, covers for comforters, contour sheets, bedspreads, bed covers, bed blankets, bed sheets, duvets [covers], traveling rugs, mattress covers, bedspreads, bed linen, table linen [of textile], upholstery fabrics, tablecloths, place mats [of textile material], bath sheets, beach towels, washing mitts, hand towels [of textile material], pocket handkerchiefs of textile, curtains of textile material, blinds and net curtains of textile material, adhesive fabric for application by heat, labels of cloth], clothing, footwear, headgear, underwear, underwear [lingerie], pajamas, dressing gowns [robes], dressing gowns, mini shirtdresses, nightgowns, baby dolls, underpants, neckties, scarves, shawls, stoles, sashes for wear, belts [clothing], beach shoes [except orthopedic shoes], bedroom slippers, slippers, bathing suits, bath robes, bathing caps, pareus, beach dresses, headbands [clothing], visors, hats, caps, socks, stockings, knee highs, tights, bathing suits and trunks, boxer shorts, crop tops, brassieres, crop top cover-ups, underpants, short-sleeve shirts, cardigans, sweaters, pants and jackets, cuffs, gloves [clothing], lace necklet, suspenders, extensions for brassieres, strap fasteners for brassieres, pads for brassieres, clutch bags, bags and cases for smart phones; services for bringing together and providing (presenting) for the benefit of others consumer goods and services (excluding the transport thereof) in the field of clothing, underwear, footwear, headgear, jewelry, bath linen, leather goods, accessories for the hair (namely, hair barrettes, rubber bands, clips, bands, headbands, hair brushes, combs), cosmetics, magazines, stationery enabling consumers to conveniently view, select and purchase these products, with information and advice in retail stores or in department stores, in a general merchandise catalog, or on a website or television or any other form of electronic telecommunications media. begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 10/15 123

124 begrensing i varer eller tjenester for nasjonale merker nr 10/15 Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (151) Int. reg. dato: (180) Registreringen (210) Søknadsnr: (220) Inndato: Proceq AG (Proceq SA), Ringstrasse 2, CH-8603 SCHWERZENBACH, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Instrumenter til måling og kontroll av alle slags arbeidsemner (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (151) Int. reg. dato: (180) Registreringen (210) Søknadsnr: (220) Inndato: Gamadine Meda Pharma SarL, 43 avenue John Fitzgerald Kennedy, LU-1855 LUXEMBOURG, Luxembourg Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (151) Int. reg. dato: (180) Registreringen (210) Søknadsnr: (220) Inndato: EXcam Bartec Technor AS, Postboks 658 Sentrum, 4003 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Videokameraer; fotografiapparater; unntatt røntgenkameraer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (151) Int. reg. dato: (180) Registreringen (210) Søknadsnr: (220) Inndato: Nordmøre Energiverk AS, Postboks 2260, 6504 KRISTIANSUND N, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 9 Elektriske apparater for kontroll og overvåking; strømkoblere; strømmålere; elektriske strømvendere; fjernstyringsapparater; elektriske ledningsnett; telefonikabler; elektriske ledninger og kabler; elektriske ledere; elektroniske publikasjoner [nedlastbare]; databehandlingsapparater og -innretninger. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; avregning av strømforbruk. Klasse 37 Byggevirksomhet, herunder oppføring av bygg, oppføring av elektriske ledningsnett, oppføring av dammer; reparasjonsvirksomhet, herunder reparasjon av bygg, reparasjon av elektriske ledningsnett, reparasjon av dammer; installasjonsvirksomhet, herunder installasjon av elektriske ledningsnett; installasjon og reparasjon av elektriske apparater; byggeledelse. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; tilbud av telekommunikasjonstilgang til et globalt datanettverk; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; kabelfjernsynssendinger; sending av fjernsynsprogram. Klasse 39 Distribusjon av elektrisitet og elektrisk kraft; magasinering av kraft; vanndistribusjon. Klasse 40 Produksjon av elektrisk kraft. Klasse 41 Informasjon om underholdning, herunder informasjon om fjernsynsunderholdning. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester, forskning og utvikling relatert dertil; oppdatering av dataprogrammer; installasjon av dataprogrammer. 124

125 Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver slettelser nr 10/15 Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. (111) Reg.nr.: (151) Reg.Dato.: (111) Reg.nr.: (151) Reg.Dato.:

126 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 10/15 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. varemerkeloven 53 og varemerkeforskriften 29. (210) Søknadsnr.: (730) Søker: BTX Group A/S, Nordlundvej 1, DK-7330 BRANDE, Danmark Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Kasper Group LLC, 1412 Broadway, US-NY10018 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (210) Søknadsnr.: (730) Søker: BTX Group A/S, Nordlundvej 1, DK-7330 BRANDE, Danmark Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Trimedx LLC, 5451 Lakeview Parkway S. Drive, US- IN46268 INDIANAPOLIS, USA Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Chloe SAS, 5/7, avenue Percier, FR PARIS, Frankrike Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Georgia-Pacific Nonwovens LLC, 133 Peachtree Street NE, US-GA30303 ATLANTA, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Kasper Group LLC, 1412 Broadway, US-NY10018 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Kasper Group LLC, 1412 Broadway, US-NY10018 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Swan Analytische Instrumente AG, Studbachstrasse 13, CH-8430 HINWIL, Sveits Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Scanslep AS, Tegleverksveien 17, 3400 LIER, Melding innkommet patentstyret:

127 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 10/15 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Aaltvedt Betong AS, Havnevegen 50, 3739 SKIEN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hanson Building Products Ltd, Hanson House, 14 Castle Hill, GB-SL64JJ MAIDENHEAD, Storbritannia Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Aaltvedt Betong AS, Havnevegen 50, 3739 SKIEN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Aaltvedt Betong AS, Havnevegen 50, 3739 SKIEN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hanson Building Products Ltd, Hanson House, 14 Castle Hill, GB-SL64JJ MAIDENHEAD, Storbritannia Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hanson Building Products Ltd, Hanson House, 14 Castle Hill, GB-SL64JJ MAIDENHEAD, Storbritannia Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hanson Building Products Ltd, Hanson House, 14 Castle Hill, GB-SL64JJ MAIDENHEAD, Storbritannia Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hanson Building Products Ltd, Hanson House, 14 Castle Hill, GB-SL64JJ MAIDENHEAD, Storbritannia Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: American International Group, Inc., 175 Water Street, US- NY10038 NEW YORK, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: FLO AS, Nikolaikirkeallmenningen 1 F, 5003 BERGEN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: FLO AS, Nikolaikirkeallmenningen 1 F, 5003 BERGEN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Link Mobility AS, Rosenkrantz' gate 9, 0159 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Melding innkommet patentstyret:

128 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rodeo Holding AS, Postboks 138, 4367 NÆRBØ, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Melding innkommet patentstyret: overdragelser og navne-/adresseendringer nr 10/15 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Link Mobility AS, Rosenkrantz' gate 9, 0159 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Link Mobility AS, Rosenkrantz' gate 9, 0159 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: AEP Industries Inc., 95 Chestnut Ridge Road,, US- NJ07645 MONTVALE, USA Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Melding innkommet patentstyret:

129 endringer i fullmaktsforhold nr 10/15 Endringer i fullmaktsforhold Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften 29. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Ferrari SpA, Via Emilia Est, 1163, IT MODENA, Italia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, NL-5621BA EINDHOVEN, Nederland Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE INGELHEIM, Tyskland Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hanson Building Products Ltd, Hanson House, 14 Castle Hill, GB-SL64JJ MAIDENHEAD, Storbritannia Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Soremartec SA, Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves, LU-2632 FINDEL, Luxembourg Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hanson Building Products Ltd, Hanson House, 14 Castle Hill, GB-SL64JJ MAIDENHEAD, Storbritannia Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Takeda Nycomed AS, Drammensveien 852, 1372 ASKER, Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Compañia Tequilera de Arandas SA de CV, Rancho Palos Colorados, Mpio. Manuel Martinez Valadez, MX ARANCLAS, JALISEO, Mexico Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hanson Building Products Ltd, Hanson House, 14 Castle Hill, GB-SL64JJ MAIDENHEAD, Storbritannia Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hanson Building Products Ltd, Hanson House, 14 Castle Hill, GB-SL64JJ MAIDENHEAD, Storbritannia Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Melding innkommet patentstyret:

130 endringer i fullmaktsforhold nr 10/15 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hanson Building Products Ltd, Hanson House, 14 Castle Hill, GB-SL64JJ MAIDENHEAD, Storbritannia Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: American International Group, Inc., 175 Water Street, US- NY10038 NEW YORK, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Nets Denmark A/S, Lautrupbjerg 10, DK-2750 BALLERUP, Danmark Bech-Bruun Law Firm, Langelinie Allé 35, DK-2100 KØBENHAVN Ø, Danmark Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Link Mobility AS, Rosenkrantz' gate 9, 0159 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Link Mobility AS, Rosenkrantz' gate 9, 0159 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Nets Denmark A/S, Lautrupbjerg 10, DK-2750 BALLERUP, Danmark Bech-Bruun Law Firm, Langelinie Allé 35, DK-2100 KØBENHAVN Ø, Danmark Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Link Mobility AS, Rosenkrantz' gate 9, 0159 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Melding innkommet patentstyret: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rodeo Holding AS, Postboks 138, 4367 NÆRBØ, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Melding innkommet patentstyret:

131 Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer rettelse av internasjonale merker nr 10/15 (111) Reg.nr.: A (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (230) Utstillingsprioritet: (300) Konvensjonsprioritet: , EM, (540) Gjengivelse av market: (531) Fig. klass.: Monogrammer formet av bokstaver som er innbyrdes tvunnet i hverandre, overlapper hverandre eller kombinert annerledes DT Swiss AG, Längfeldweg 101, 2504 BIEL/BIENNE, Sveits (CH) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 12 Motorised and non-motorised bicycles, namely bicycles and motorcycles; parts of components of bicycles with or without auxiliary motors and parts and components of motorcycles, in particular wheels, hubs, spokes, spoke nipples, quick-release straps, wheel rims, tyre flaps, cranks, tyres, shock absorbers, suspension forks, handle bars, handlebar stems, bar ends, mudguards, mudguard stays, luggage racks, bicycle stands, saddles and seat posts; brake systems, in particular disc brakes, hydraulic brakes and brake linings for bicycles with auxiliary motors. Klasse 25 Sportswear and leisurewear, in particular t-shirts, tracksuits, sports trousers, cycling trousers, cycling jackets, sports shoes, cycling shoes, cycling gloves, sports caps, in particular baseball caps, sports suits, sports undergarments, stockings, sports jerseys. 131

132 overprøving varemerker nr 10/15 Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort: nr. 47/ Krav om administrativ overprøving innlevert: (540) Gjengivelse av merket JAFFA Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. The Citrus Division of the Plant Production and Marketing Board, IL- TEL AVIV, Israel Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Kravstiller: OY Hartwall AB, Atomitie 2a, FI HELSINGFORS, Finland Kravstillers fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123, OSLO, NO (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort: nr. 34/ Krav om administrativ overprøving innlevert: (540) Gjengivelse av merket MIO Klasse 30 Hele klassen Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601 FREDRIKSTAD, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Kravstiller: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE NECKARSULM, Tyskland Kravstillers fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort: nr. 22/ Krav om administrativ overprøving innlevert: (540) Gjengivelse av merket CARVELA Klasse 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, toiletries, hair care and hair colouring products, body lotions, hand lotions, foot lotions; dentifrices; shoe cream, shoe polish, Klasse 9 shoe wax. Credit cards, debit cards, reward cards and payment cards; unencoded magnetic cards; smart cards; encoded bank cards; electrical apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs; pre-recorded CD's CD-ROM's, tapes and discs; sunglasses, spectacles, sunglasses and spectacles cases and frames, contact lens and contact lens containers, protective footwear. Klasse 14 Jewellery; clocks and watches; cuff-links; precious stones; precious metals and their alloys and jewels in precious metals or coated therewith, namely gold, silver, platinum and rhenium; horological and chronometric instruments. Klasse 18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials; trunks, travelling bags and travelling sets, handbags, purses, wallets, hat boxes, umbrellas, parasols, walking sticks. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear. Kurt Geiger Ltd, 24 Britton Street, GB-EC1M5UA LONDON, Storbritannia Kravstiller: PM Retail AS, Kartverksveien 6, 3511 HØNEFOSS, Kravstillers fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416, TRONDHEIM, NO (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort: nr. 25/ Krav om administrativ overprøving innlevert: (540) Gjengivelse av merket Klasse 35 Online salg av skjermbeskyttere og beskyttelsesfilmer for mobiltelefoner og nettbrett. Klasse 40 Produksjon av skjermbeskyttere og beskyttelsesfilmer for mobiltelefoner og nettbrett. Imageware AS, Frognerveien 10, 0257 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Kravstiller: Spaceworld AS, Gladengveien 2, 0661 OSLO, Kravstillers fullmektig: Obelix Mobile NUF, Grenseveien 11 F, 0571, OSLO, NO 132

133 overprøving varemerker nr 10/15 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort: nr. 03/ Krav om administrativ overprøving innlevert: (540) Gjengivelse av merket Klasse 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. Klasse 42 Skjønnhetspleie, hygienisk behandling. Sandy Wisth, Løkkedalsbakken 5, 1440 DRØBAK, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Kravstiller: Cutrin OY, Pl 27, FI ESBO, Finland Kravstillers fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO 133

nr 35/14-2014.08.25 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 35/14-2014.08.25 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 35/14-2014.08.25 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer