nr 35/ NO årgang 104 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 35/14-2014.08.25 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 35/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 35/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen pocketreporter WTW AS, Vestre Rosten 78, 7075 TILLER, Klasse 9 Software. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 42 Teknologiske tjenester, design og utvikling av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CA' MAGGIORE Oenoforos AB, Box 24005, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 33 Vin og alkoholholdige drikker, ikke øl. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/254,297 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Magpul Industries Corp, 400 Young Court, Unit 1, US- CO80516 ERIE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 13 Komponentdeler for skytevåpen geværdeler. Klasse 28 Leketøysvåpen, leketøysgeværer, leketøysgeværtilbehør, deler og tilbehør derav. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen G.H. CRETORS Cornfields Inc, 3898 Sunset Avenue, US-IL60087 WAUKEGAN, USA Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 30 Poppet popcorn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CLAAS FARM PARTS Claas KGaA mbh, Postfach 11 63, DE HARSEWINKEL, Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler, belegningsmidler (maling) for bruk på kjøretøy og kjøretøydeler. Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, brensel, ikke-kjemiske tilsetningsstoffer for drivstoff. Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse, isenkramvarer, 3

4 registrerte varemerker nr 35/14 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 små gjenstander av metall (isenkramvarer); varer av metal, inkludert i klasse 6, særlig fiksering, sikring og tetting av enheter, propper, krager, muttere, bolter, skruer, ringer, underlagsskiver, sviller, koblinger, kroker, klinkenagler, kjeder og andre deler av metall for selvdrevne arbeidsmaskiner, inkludert i klasse 6. Jordbruksmaskiner og verktøymaskiner; jordbruksredskaper andre enn hånddrevne, særlig skurtreskere, høstemaskiner, ballepresser, landbrukstraktorer, landbrukstransportsutstyr, unntatt kjøretøy, selv-lastere, unntatt kjøretøy, slåmaskiner, vendeapparater og skurtreskere, jordbehandlingmaskiner og redskaper, såmaskiner, mekaniske redskaper for å slippe gjødsel og plantevernstoffer, samt deler og tilbehør, inkludert i klasse 7; remmer og remskiver for maskiner; seler, som deler av maskiner. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne) for jordbruk. Vitenskapelige, geodetiske, elektriske, fotografiske, optiske, veiings-, målings-, singnalerings-, kontroll (tilsyn) apparater og instrumenter, apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; elektriske kabler, ledninger, brytere, antenner, magnetisk datamedium, kalkulatorer, databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer, inkludert i klasse 9. Klasse 12 Kjøretøyer, utstyr for bevegelsesapparater på land, luft og vann, samt deler inkludert i klasse 12, traktorer, lastebiler (landskjøretøyer), lokomobiler (kjøretøyer for reise til land), koblinger (forbindelser) for landkjøretøyer, girkasser for landkjøretøyer, hydrauliske og mekaniske komponenter for de nevnte kjøretøyer, inkludert i klasse 12. Klasse 35 Reklamevirksomhet, utsendelse av reklameannonser, analyse av kostnadspriser, forretningsevaluering, forretningsdrift støtte, bedriftsopplysninger, systematisering og innsamling av informasjon for bruk i databaser, demonstrasjon av varer for reklameformål, direktemarkedsføring, markedsstudier, utførelse av markedsundersøkelser ved hjelp av markedsstudier, innsamling og publisering av statistikk for reklameformål. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av maskiner; utleie av nye eller brukte arbeidsmaskiner. Klasse 44 Landbrukstjenester, utleie og leasing av landbruksredskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLESS DESIGN MARIA ROSLAND DESIGN, Maridalsveien 256 E, 0872 OSLO, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk og toalettartikler for rensing og pleie av hud og hår. Klasse 5 Medisinske preparater for behandling av hud- og hårlidelser og -tilstander. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRAMMER INSCAN Brammer Plc, St Ann's House,1 Old Market Place, GB- WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Salg av deler og komponenter for ingeniørarbeid for bruk i vedlikehold, reparasjon og ettersyn av maskiner og maskinverktøy, kjøretøy, ingeniørarbeidsapparater og -utstyr, mekaniske systemer, motorer, industrielt utstyr, pumper og kompressorer, inklusive ved hjelp av internett og "produkt sourcing" i forhold til klebemidler, tetningsmidler, oppløsningsmidler, fernisser, rustbeskyttelsesmidler, fyllstoffer, reparasjonsmidler, forseglingsmidler, maling, lakker, belegningsmidler, preparater for merking av metall, korrosjonshindrende midler, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping, såper, løsemidler, håndrensemidler, håndrenseprodukter, preparater til lekkasjedeteksjon, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer), 4

5 registrerte varemerker nr 35/14 remfett, skjærevæsker, fett, oljer, varer av uedelt metall, låsemuttere, festeanordninger, sikringsringer, sikringsbøyler, hydrauliske tetninger, pneumatiske tetninger, tetningsringer for rotasjonsaksler, tetningssnor, tetningsmaterialer, tetningsringer, hylser til bruk ved akselreparasjon, verktøykasser, deler og tilbehør til de forannevnte varer, maskiner og verktøymaskiner, elektroverktøy, generatorer, slagnøkler, flerbruksverktøy, elektriske driller, elektriske sager, høyttrykksvaskere, elektriske slipemaskiner, elektriske pussemaskiner, elektriske poleringsmaskiner, elektriske skrutrekkere, hydraulisk utstyr, pneumatisk utstyr, ledesystemer for lineær bevegelse, inklusive lineære lagre og kuleskruer, motorer (unntatt for landkjøretøyer), vekselstrømsmotorer, koplinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), motordrev, bånd, bånddrev, kjeder, kjededrev, koplinger, gir, akselkoplinger, låseringer, dreiemomentbegrensere, universalledd, girkasser, motoriserte girkasser, deler og tilbehør til de forannevnte varer, inklusive lagre, hylser, lagerhus, bæretrinser, innkapslede lagerenheter, kuler og ruller for lagre, tilbehør til lagre, spennhylser, lagerposisjoneringsringer, tetningsplater og -ringer for lagre, låseklemmere, låsemuttere, tetningsbærerenheter, lagerseteringer, lagerholdere, tilbehør til hydraulisk utstyr, tilbehør til pneumatisk utstyr, rørsystem til hydraulisk eller pneumatisk utstyr, luftbehandlingsutstyr, pneumatiske sylindre, pneumatiske aktuatorer, pneumatiske tilbehør, pneumatiske slanger og pneumatiske rør, pneumatiske instrumenter (inklusive brytere, tellere, målere), pneumatiske proporsjonale servoventiler, pneumatiske ventiler, tilbehør til pneumatiske ventiler, vakuumutstyr (inklusive vakuumfiltre), aksler og støtter til produkter for lineær bevegelse, kuleskruer, tilbehør til motordrev, hydrauliske tetninger, pneumatiske tetninger, tetninger til rotasjonsaksler, tetningssnor, tetningsmaterialer, tetningsringer, hylser til bruk ved akselreparasjon, maskinspindler, deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), slipesteiner, skjæreverktøy, knivblad, driller, hullsager, tilbehør til hullsager, håndverktøy, filer, hammere, klubber, håndholdte driller, kniver, høvler, tilbehør til høvler, nebbtenger, skjærere, hulltenger, meisler, sager, skrutrekkere, skrutrekkerbits, nøkkelpiper, skiftenøkler, stiftepistoler, momentverktøy, brekkjern, skrunøkler, gripere, nøkler, emneholderutstyr, skrutvinger, verktøyholdeutstyr, låseklemmere, deler og tilbehør til de forannevnte varer, apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering og kontroll, elektronisk måleutstyr, libeller, målestokk, målebånd, vinkelhaker, vinkelmålere, elektrisk og elektronisk utstyr for bruk i forhold til maskiner, verktøymaskiner, motorer og koplinger og anordninger for overføring av drivkraft, vekselrettere, tilbehør til vekselrettere, bremsemotstander, bremsemoduler for vekselrettere, filtre for vekselrettere, operatørpaneler, kommunikasjonstilbehør for vekselrettere, drosselspoler for vekselrettere, personlig beskyttelsesutstyr, inklusive beskyttende klær, hodeplagg, fottøy, vernebriller og briller, programmerbare logiske styringer, deler og tilbehør til de forannevnte varer, elektroniske publikasjoner, inklusive kataloger, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer, deler og tilbehør til kjøretøyer og motorer for kjøretøyer, inklusive lagre, hylser, lagerhus, bæretrinser, innkapslede lagerenheter, kuler og ruller for lagre, tilbehør til lagre, spennhylser, lagerposisjoneringsringer, tetningsplater og -ringer for lagre, låseklemmere, låsemuttere, tetningsbærerenheter, lagerseteringer, lagerholdere, motordrev og tilbehør, bånd, bånddrev, kjeder, kjededrev, koplinger, gir, akselkoplinger, låseringer, dreiemomentbegrensere, universalledd, deler og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse 37 Gjenoppbygging av spindler; vedlikeholdstjenester og reparasjonstjenester i tilknytning til maskiner og maskinverktøy, kjøretøy, ingeniørarbeidsapparater og - utstyr, mekaniske systemer, motorer, industrielt utstyr, pumper og kompressorer; rehabiliteringstjenester; installasjonstjenester; vedlikehold på kjøretøyer. Klasse 39 Distribusjonstjenester; transportvirksomhet. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet; systemdesigntjenester; tekniske støttetjenester; systemutvikling; rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til industriell automasjon og i forhold til utvikling og design av girdrev og motorer, hydraulikk, pneumatikk, deler og komponenter til ingeniørarbeid; installasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av spesialisert ingeniørarbeid og tilveiebringelse av spesialisert teknisk bistand dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRAMMER INSTORE Brammer Plc, St Ann's House,1 Old Market Place, GB- WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Salg av deler og komponenter for ingeniørarbeid for bruk i vedlikehold, reparasjon og ettersyn av maskiner og maskinverktøy, kjøretøy, ingeniørarbeidsapparater og -utstyr, mekaniske systemer, motorer, industrielt utstyr, pumper og kompressorer, inklusive ved hjelp av internett og "produkt sourcing" i forhold til klebemidler, tetningsmidler, oppløsningsmidler, fernisser, rustbeskyttelsesmidler, fyllstoffer, reparasjonsmidler, forseglingsmidler, maling, lakker, belegningsmidler, preparater for merking av metall, korrosjonshindrende midler, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping, såper, løsemidler, håndrensemidler, håndrenseprodukter, preparater til lekkasjedeteksjon, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer), remfett, skjærevæsker, fett, oljer, varer av uedelt metall, låsemuttere, festeanordninger, sikringsringer, sikringsbøyler, hydrauliske tetninger, pneumatiske tetninger, tetningsringer for rotasjonsaksler, tetningssnor, tetningsmaterialer, tetningsringer, hylser til bruk ved akselreparasjon, verktøykasser, deler og tilbehør til de forannevnte varer, maskiner og verktøymaskiner, elektroverktøy, generatorer, slagnøkler, flerbruksverktøy, elektriske driller, elektriske sager, høyttrykksvaskere, elektriske slipemaskiner, elektriske pussemaskiner, elektriske poleringsmaskiner, elektriske skrutrekkere, hydraulisk utstyr, pneumatisk utstyr, ledesystemer for lineær bevegelse, inklusive lineære lagre og kuleskruer, motorer (unntatt for landkjøretøyer), vekselstrømsmotorer, koplinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), motordrev, bånd, bånddrev, kjeder, kjededrev, koplinger, gir, akselkoplinger, låseringer, dreiemomentbegrensere, universalledd, girkasser, motoriserte girkasser, deler og tilbehør til de forannevnte varer, inklusive lagre, hylser, lagerhus, bæretrinser, innkapslede lagerenheter, kuler og ruller for lagre, tilbehør til lagre, spennhylser, lagerposisjoneringsringer, tetningsplater og -ringer for lagre, låseklemmere, låsemuttere, tetningsbærerenheter, lagerseteringer, lagerholdere, tilbehør til hydraulisk utstyr, tilbehør til pneumatisk utstyr, rørsystem til hydraulisk eller pneumatisk utstyr, luftbehandlingsutstyr, pneumatiske sylindre, 5

6 registrerte varemerker nr 35/14 pneumatiske aktuatorer, pneumatiske tilbehør, pneumatiske slanger og pneumatiske rør, pneumatiske instrumenter (inklusive brytere, tellere, målere), pneumatiske proporsjonale servoventiler, pneumatiske ventiler, tilbehør til pneumatiske ventiler, vakuumutstyr (inklusive vakuumfiltre), aksler og støtter til produkter for lineær bevegelse, kuleskruer, tilbehør til motordrev, hydrauliske tetninger, pneumatiske tetninger, tetninger til rotasjonsaksler, tetningssnor, tetningsmaterialer, tetningsringer, hylser til bruk ved akselreparasjon, maskinspindler, deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), slipesteiner, skjæreverktøy, knivblad, driller, hullsager, tilbehør til hullsager, håndverktøy, filer, hammere, klubber, håndholdte driller, kniver, høvler, tilbehør til høvler, nebbtenger, skjærere, hulltenger, meisler, sager, skrutrekkere, skrutrekkerbits, nøkkelpiper, skiftenøkler, stiftepistoler, momentverktøy, brekkjern, skrunøkler, gripere, nøkler, emneholderutstyr, skrutvinger, verktøyholdeutstyr, låseklemmere, deler og tilbehør til de forannevnte varer, apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering og kontroll, elektronisk måleutstyr, libeller, målestokk, målebånd, vinkelhaker, vinkelmålere, elektrisk og elektronisk utstyr for bruk i forhold til maskiner, verktøymaskiner, motorer og koplinger og anordninger for overføring av drivkraft, vekselrettere, tilbehør til vekselrettere, bremsemotstander, bremsemoduler for vekselrettere, filtre for vekselrettere, operatørpaneler, kommunikasjonstilbehør for vekselrettere, drosselspoler for vekselrettere, personlig beskyttelsesutstyr, inklusive beskyttende klær, hodeplagg, fottøy, vernebriller og briller, programmerbare logiske styringer, deler og tilbehør til de forannevnte varer, elektroniske publikasjoner, inklusive kataloger, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer, deler og tilbehør til kjøretøyer og motorer for kjøretøyer, inklusive lagre, hylser, lagerhus, bæretrinser, innkapslede lagerenheter, kuler og ruller for lagre, tilbehør til lagre, spennhylser, lagerposisjoneringsringer, tetningsplater og -ringer for lagre, låseklemmere, låsemuttere, tetningsbærerenheter, lagerseteringer, lagerholdere, motordrev og tilbehør, bånd, bånddrev, kjeder kjededrev, koplinger, gir, akselkoplinger, låseringer, dreiemomentbegrensere, universalledd, deler og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse 37 Gjenoppbygging av spindler; vedlikeholdstjenester og reparasjonstjenester i tilknytning til maskiner og maskinverktøy, kjøretøy, ingeniørarbeidsapparater og - utstyr, mekaniske systemer, motorer, industrielt utstyr, pumper og kompressorer; rehabiliteringstjenester; installasjonstjenester; vedlikehold på kjøretøyer. Klasse 39 Distribusjonstjenester; transportvirksomhet. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet; systemdesigntjenester; tekniske støttetjenester; systemutvikling; rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til industriell automasjon og i forhold til utvikling og design av girdrev og motorer, hydraulikk, pneumatikk, deler og komponenter til ingeniørarbeid; installasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av spesialisert ingeniørarbeid og tilveiebringelse av spesialisert teknisk bistand dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRAMMER INVEND Brammer Plc, St Ann's House,1 Old Market Place, GB- WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Salg av deler og komponenter for ingeniørarbeid for bruk i vedlikehold, reparasjon og ettersyn av maskiner og maskinverktøy, kjøretøy, ingeniørarbeidsapparater og -utstyr, mekaniske systemer, motorer, industrielt utstyr, pumper og kompressorer, inklusive ved hjelp av internett og "produkt sourcing" i forhold til klebemidler, tetningsmidler, oppløsningsmidler, fernisser, rustbeskyttelsesmidler, fyllstoffer, reparasjonsmidler, forseglingsmidler, maling, lakker, belegningsmidler, preparater for merking av metall, korrosjonshindrende midler, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping, såper, løsemidler, håndrensemidler, håndrenseprodukter, preparater til lekkasjedeteksjon, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer), remfett, skjærevæsker, fett, oljer, varer av uedelt metall, låsemuttere, festeanordninger, sikringsringer, sikringsbøyler, hydrauliske tetninger, pneumatiske tetninger, tetningsringer for rotasjonsaksler, tetningssnor, tetningsmaterialer, tetningsringer, hylser til bruk ved akselreparasjon, verktøykasser, deler og tilbehør til de forannevnte varer, maskiner og verktøymaskiner, elektroverktøy, generatorer, slagnøkler, flerbruksverktøy, elektriske driller, elektriske sager, høyttrykksvaskere, elektriske slipemaskiner, elektriske pussemaskiner, elektriske poleringsmaskiner, elektriske skrutrekkere, hydraulisk utstyr, pneumatisk utstyr, ledesystemer for lineær bevegelse, inklusive lineære lagre og kuleskruer, motorer (unntatt for landkjøretøyer), vekselstrømsmotorer, koplinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), motordrev, bånd, bånddrev, kjeder, kjededrev, koplinger, gir, akselkoplinger, låseringer, dreiemomentbegrensere, universalledd, girkasser, motoriserte girkasser, deler og tilbehør til de forannevnte varer, inklusive lagre, hylser, lagerhus, bæretrinser, innkapslede lagerenheter, kuler og ruller for lagre, tilbehør til lagre, spennhylser, lagerposisjoneringsringer, tetningsplater og -ringer for lagre, låseklemmere, låsemuttere, tetningsbærerenheter, lagerseteringer, lagerholdere, tilbehør til hydraulisk utstyr, tilbehør til pneumatisk utstyr, rørsystem til hydraulisk eller pneumatisk utstyr, luftbehandlingsutstyr, pneumatiske sylindre, pneumatiske aktuatorer, pneumatiske tilbehør, pneumatiske slanger og pneumatiske rør, pneumatiske instrumenter (inklusive brytere, tellere, målere), pneumatiske proporsjonale servoventiler, pneumatiske ventiler, tilbehør til pneumatiske ventiler, vakuumutstyr (inklusive vakuumfiltre), aksler og støtter til produkter for lineær bevegelse, kuleskruer, tilbehør til motordrev, hydrauliske tetninger, pneumatiske tetninger, tetninger til rotasjonsaksler, tetningssnor, tetningsmaterialer, tetningsringer, hylser til bruk ved akselreparasjon, maskinspindler, deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), slipesteiner, skjæreverktøy, knivblad, driller, hullsager, tilbehør til hullsager, håndverktøy, filer, hammere, klubber, håndholdte driller, kniver, høvler, tilbehør til høvler, nebbtenger, skjærere, hulltenger, meisler, sager, skrutrekkere, skrutrekkerbits, nøkkelpiper, skiftenøkler, stiftepistoler, momentverktøy, brekkjern, 6

7 registrerte varemerker nr 35/14 skrunøkler, gripere, nøkler, emneholderutstyr, skrutvinger, verktøyholdeutstyr, låseklemmere, deler og tilbehør til de forannevnte varer, apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering og kontroll, elektronisk måleutstyr, libeller, målestokk, målebånd, vinkelhaker, vinkelmålere, elektrisk og elektronisk utstyr for bruk i forhold til maskiner, verktøymaskiner, motorer og koplinger og anordninger for overføring av drivkraft, vekselrettere, tilbehør til vekselrettere, bremsemotstander, bremsemoduler for vekselrettere, filtre for vekselrettere, operatørpaneler, kommunikasjonstilbehør for vekselrettere, drosselspoler for vekselrettere, personlig beskyttelsesutstyr, inklusive beskyttende klær, hodeplagg, fottøy, vernebriller og briller, programmerbare logiske styringer, deler og tilbehør til de forannevnte varer, elektroniske publikasjoner, inklusive kataloger, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer, deler og tilbehør til kjøretøyer og motorer for kjøretøyer, inklusive lagre, hylser, lagerhus, bæretrinser, innkapslede lagerenheter, kuler og ruller for lagre, tilbehør til lagre, spennhylser, lagerposisjoneringsringer, tetningsplater og -ringer for lagre, låseklemmere, låsemuttere, tetningsbærerenheter, lagerseteringer, lagerholdere, motordrev og tilbehør, bånd, bånddrev, kjeder kjededrev, koplinger, gir, akselkoplinger, låseringer, dreiemomentbegrensere, universalledd, deler og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse 37 Gjenoppbygging av spindler; vedlikeholdstjenester og reparasjonstjenester i tilknytning til maskiner og maskinverktøy, kjøretøy, ingeniørarbeidsapparater og - utstyr, mekaniske systemer, motorer, industrielt utstyr, pumper og kompressorer; rehabiliteringstjenester; installasjonstjenester; vedlikehold på kjøretøyer. Klasse 39 Distribusjonstjenester; transportvirksomhet. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet; systemdesigntjenester; tekniske støttetjenester; systemutvikling; rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til industriell automasjon og i forhold til utvikling og design av girdrev og motorer, hydraulikk, pneumatikk, deler og komponenter til ingeniørarbeid; installasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av spesialisert ingeniørarbeid og tilveiebringelse av spesialisert teknisk bistand dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRAMMER INSTOCK Brammer Plc, St Ann's House,1 Old Market Place, GB- WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Salg av deler og komponenter for ingeniørarbeid for bruk i vedlikehold, reparasjon og ettersyn av maskiner og maskinverktøy, kjøretøy, ingeniørarbeidsapparater og -utstyr, mekaniske systemer, motorer, industrielt utstyr, pumper og kompressorer, inklusive ved hjelp av internett og "produkt sourcing" i forhold til klebemidler, tetningsmidler, oppløsningsmidler, fernisser, rustbeskyttelsesmidler, fyllstoffer, reparasjonsmidler, forseglingsmidler, maling, lakker, belegningsmidler, preparater for merking av metall, korrosjonshindrende midler, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping, såper, løsemidler, håndrensemidler, håndrenseprodukter, preparater til lekkasjedeteksjon, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer), remfett, skjærevæsker, fett, oljer, varer av uedelt metall, låsemuttere, festeanordninger, sikringsringer, sikringsbøyler, hydrauliske tetninger, pneumatiske tetninger, tetningsringer for rotasjonsaksler, tetningssnor, tetningsmaterialer, tetningsringer, hylser til bruk ved akselreparasjon, verktøykasser, deler og tilbehør til de forannevnte varer, maskiner og verktøymaskiner, elektroverktøy, generatorer, slagnøkler, flerbruksverktøy, elektriske driller, elektriske sager, høyttrykksvaskere, elektriske slipemaskiner, elektriske pussemaskiner, elektriske poleringsmaskiner, elektriske skrutrekkere, hydraulisk utstyr, pneumatisk utstyr, ledesystemer for lineær bevegelse, inklusive lineære lagre og kuleskruer, motorer (unntatt for landkjøretøyer), vekselstrømsmotorer, koplinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), motordrev, bånd, bånddrev, kjeder, kjededrev, koplinger, gir, akselkoplinger, låseringer, dreiemomentbegrensere, universalledd, girkasser, motoriserte girkasser, deler og tilbehør til de forannevnte varer, inklusive lagre, hylser, lagerhus, bæretrinser, innkapslede lagerenheter, kuler og ruller for lagre, tilbehør til lagre, spennhylser, lagerposisjoneringsringer, tetningsplater og -ringer for lagre, låseklemmere, låsemuttere, tetningsbærerenheter, lagerseteringer, lagerholdere, tilbehør til hydraulisk utstyr, tilbehør til pneumatisk utstyr, rørsystem til hydraulisk eller pneumatisk utstyr, luftbehandlingsutstyr, pneumatiske sylindre, pneumatiske aktuatorer, pneumatiske tilbehør, pneumatiske slanger og pneumatiske rør, pneumatiske instrumenter (inklusive brytere, tellere, målere), pneumatiske proporsjonale servoventiler, pneumatiske ventiler, tilbehør til pneumatiske ventiler, vakuumutstyr (inklusive vakuumfiltre), aksler og støtter til produkter for lineær bevegelse, kuleskruer, tilbehør til motordrev, hydrauliske tetninger, pneumatiske tetninger, tetninger til rotasjonsaksler, tetningssnor, tetningsmaterialer, tetningsringer, hylser til bruk ved akselreparasjon, maskinspindler, deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), slipesteiner, skjæreverktøy, knivblad, driller, hullsager, tilbehør til hullsager, håndverktøy, filer, hammere, klubber, håndholdte driller, kniver, høvler, tilbehør til høvler, nebbtenger, skjærere, hulltenger, meisler, sager, skrutrekkere, skrutrekkerbits, nøkkelpiper, skiftenøkler, stiftepistoler, momentverktøy, brekkjern, skrunøkler, gripere, nøkler, emneholderutstyr, skrutvinger, verktøyholdeutstyr, låseklemmere, deler og tilbehør til de forannevnte varer, apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering og kontroll, elektronisk måleutstyr, libeller, målestokk, målebånd, vinkelhaker, vinkelmålere, elektrisk og elektronisk utstyr for bruk i forhold til maskiner, verktøymaskiner, motorer og koplinger og anordninger for overføring av drivkraft, vekselrettere, tilbehør til vekselrettere, bremsemotstander, bremsemoduler for vekselrettere, filtre for vekselrettere, operatørpaneler, kommunikasjonstilbehør for vekselrettere, drosselspoler for vekselrettere, personlig beskyttelsesutstyr, inklusive beskyttende klær, hodeplagg, fottøy, vernebriller og briller, programmerbare logiske styringer, deler og tilbehør til de forannevnte varer, elektroniske publikasjoner, inklusive kataloger, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer, deler og tilbehør til kjøretøyer og motorer for kjøretøyer, inklusive lagre, hylser, lagerhus, bæretrinser, innkapslede lagerenheter, kuler og ruller for lagre, tilbehør til lagre, spennhylser, lagerposisjoneringsringer, tetningsplater og -ringer for lagre, låseklemmere, låsemuttere, tetningsbærerenheter, lagerseteringer, lagerholdere, motordrev og tilbehør, bånd, bånddrev, kjeder kjededrev, koplinger, gir, akselkoplinger, låseringer, dreiemomentbegrensere, universalledd, deler og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse 37 Gjenoppbygging av spindler; vedlikeholdstjenester og 7

8 registrerte varemerker nr 35/14 reparasjonstjenester i tilknytning til maskiner og maskinverktøy, kjøretøy, ingeniørarbeidsapparater og - utstyr, mekaniske systemer, motorer, industrielt utstyr, pumper og kompressorer; rehabiliteringstjenester; installasjonstjenester; vedlikehold på kjøretøyer. Klasse 39 Distribusjonstjenester; transportvirksomhet. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet; systemdesigntjenester; tekniske støttetjenester; systemutvikling; rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til industriell automasjon og i forhold til utvikling og design av girdrev og motorer, hydraulikk, pneumatikk, deler og komponenter til ingeniørarbeid; installasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av spesialisert ingeniørarbeid og tilveiebringelse av spesialisert teknisk bistand dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleie av transportmidler, skip, flytende installasjoner og olje- og gassinstallasjoner; skipsmegling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRANITE Future Eyewear Group Sweden AB, Motorgatan 1, SE KUNGÄLV, Sverige Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Solbriller, lesebriller og brilleetuier. Samkwang Glass Co Ltd, 18th fl. International Electronics Building Seocho-dong, KR SEOCHO-GU, SEOUL, Sør-Korea Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 21 Glassbokser; børster for rengjøring av tanker og beholdere; spann; beholdere for husholdnings- og kjøkkenbruk; flasker; drikkeflasker for reisende; drikkeglass; drikkekar; matkjøleinnretninger inneholdende varmeutvekslingsvæsker, for husholdningsformål; glassflasker (beholdere); glass (kar); glassboller; glasskolber (kar), glassampuller; glass (kar); glasskrukker (glassballonger); glasskorker; glasslokk; varmeisolerende beholdere for drikker; varmeisolerende beholdere; kjølebeholdere til flasker; isolerende flasker; kjøkkenbeholdere; lunsjbokser (matbokser); kokekar; ikke-elektriske bærbare kjølere; kjøleflasker; saltbeholdere; saltbøsser; kryddersett; tebokser; varmeisolerende beholdere til mat; vakuumflasker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKASTOR Aker Solutions AS, Postboks 2025, 5409 STORD, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Optimar Giske AS, Gjøsund, 6050 VALDERØY, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 7 Maskiner for bruk innen næringsmiddelindustrien og/eller fiskeforedlingsindustrien; verktøymaskiner (ikke for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (ikke for landkjøretøyer); automatiserte og mekaniske redskaper; maskiner og roboter for bruk innen næringsmiddelindustrien og/eller fiskeforedlingsindustrien; alle forannevnte varer for bruk innen næringsmiddelindustrien og/eller Klasse 9 fiskeforedlingsindustrien. Vitenskapelige og nautiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, og kontroll; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; databehandlingsutstyr og datamaskiner; alle forannevnte varer for bruk innen næringsmiddelindustrien og/eller fiskeforedlingsindustrien; registreringen omfatter ikke elektrokjemiske celler og /eller batterier. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; fryseapparater og - maskiner; alle forannevnte varer for bruk innen næringsmiddelindustrien og/eller fiskeforedlingsindustrien. Klasse 37 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av tekniske installasjoner for bruk innen næringsmiddelindustrien og/eller fiskeforedlingsindustrien. 8

9 registrerte varemerker nr 35/14 Klasse 42 Faglige og tekniske konsultasjoner; teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling tekniske installasjoner; alle forannevnte tjenester relatert til produkter og systemer for bruk innen næringsmiddelindustrien og/eller fiskeforedlingsindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen næringsmiddelindustrien og/eller fiskeforedlingsindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/124,190 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Optimar Giske AS, Gjøsund, 6050 VALDERØY, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 7 Maskiner for bruk innen næringsmiddelindustrien og/eller fiskeforedlingsindustrien; verktøymaskiner (ikke for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (ikke for landkjøretøyer); automatiserte og mekaniske redskaper; maskiner og roboter for bruk innen næringsmiddelindustrien og/eller fiskeforedlingsindustrien; alle forannevnte varer for bruk innen næringsmiddelindustrien og/eller Klasse 9 fiskeforedlingsindustrien. Vitenskapelige og nautiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, og kontroll; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; databehandlingsutstyr og datamaskiner; alle forannevnte varer for bruk innen næringsmiddelindustrien og/eller fiskeforedlingsindustrien. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; fryseapparater og - maskiner; alle forannevnte varer for bruk innen næringsmiddelindustrien og/eller fiskeforedlingsindustrien. Klasse 37 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av tekniske installasjoner for bruk innen næringsmiddelindustrien og/eller fiskeforedlingsindustrien. Klasse 42 Faglige og tekniske konsultasjoner; teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling tekniske installasjoner; alle forannevnte tjenester relatert til produkter og systemer for bruk innen AbbVie Biotechnology Ltd, Clarendon House, 2 Church Street, BM-HM11 HAMILTON, Bermuda Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. Klasse 16 Pamfletter, brosjyrer, nyhetsbrev og bøker relatert til helsetjenestetemaer. Klasse 44 Skaffe tilveie medisinsk informasjon, nemlig informasjon om medisinske forhold, behandlinger og produkter til pasienter og helsepersonell; medisinske konsultasjoner, nemlig å gi råd til helsepersonell om medisinske forhold og behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JOHN FRIEDA FULL REPAIR Kao Kabushiki Kaisha, 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-Ku, JP TOKYO, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Hårpleieprodukter og hårstylingprodukter. 9

10 registrerte varemerker nr 35/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja DAGENS NÆRINGSLIV Dagens Næringsliv AS, Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner; dataprogrammer relatert til finansiell informasjon. Klasse 16 Aviser; tidsskrifter; trykte publikasjoner; nyhetspublikasjoner; trykksaker inneholdende finansiell informasjon; trykksaker vedrørende nyheter innen finans, politikk, utdanning, underholdning, kultur, livsstil, bolig, jobb, ledelse, energi, shipping og/eller IT. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; virksomhetsanalyser og -undersøkelser; tilveiebringelse av bedriftsinformasjon/- opplysninger. Klasse 36 Finansanalyser; økonomiske analyser; finansevaluering; finansiell sponsorvirksomhet; finansinformasjon; økonomisk informasjon; finansrådgivning. Klasse 41 Utdannings- og opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle arrangementer; nyhetsreportasjetjenester; arrangering av kurs og seminarer innen økonomi og virksomhetsstyring; elektroniske publiseringstjenester; forlagsvirksomhet; utgivelse av trykksaker og trykte publikasjoner; tilveiebringelse av online-publikasjoner (ikke nedlastbare); onlinepublisering av elektroniske bøker, aviser og tidsskrifter; betjening/drift av online samtalerom, samt tilveiebringelse av chatlinjetjenester; utgivelse av publikasjoner vedrørende finans, politikk, utdanning, underholdning, kultur, livsstil, bolig, jobb, ledelse, energi, shipping og/eller IT; tilveiebringelse av informasjon relatert til utdannelse, sport og politiske begivenheter; organisering av konkurranser; nyhetsprogram-tjenester (audio/video); innholdsleverandørtjenester; informasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROADPILOT Morpheous Holdings Ltd, 43 Riverside 2, Sir Thomas Longley Road, GB-ME24DP MEDWAY CITY ESTATE ROCHESTER, KENT, Storbritannia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Global posisjonssatelitt-(gps) basert posisjons- og telematikkutstyr; instrumenter og utstyr for geografisk posisjonering og navigasjon; deler og tilbehør for de forannevnte varer; radar, laser, infrarødt og satelittbasert søkeutstyr; instrumenter og utstyr for geografiske posisjons- og navigasjonsformål; deler og tilbehør for de forannevnte varer; forhåndsinnspilte kassetter inneholdende digitale kart og programvare for å forenkle bruk av GPS-baserte navigasjonsmottakere, radiosendere og trådløse telefoner; dataprogramvare for å muliggjøre mottak av kart, navigasjon, trafikk, vær og stedsinformasjon via telekommunikasjonsnettverk, mobiltelefoner og navigasjonsutstyr solgt som komponent til GPS-deler; dataprogramvare for håndtering av reisedistanseinformasjon; dataprogramvare for avmerking og opplasting av informasjon til en GPS; nedlastbar dataprogramvare for anskaffelse av kart, navigasjon, trafikk, vær og stedsinformasjon via et kommunikasjonsnettverk. Klasse 35 Online detaljhandelstjenester for GPSnavigasjonsutstyr; detaljhandelstjeneste for dataprogramvare anskaffet via internett og andre dataog elektroniske kommunikasjonsnettverk; detaljhandelstjenester for dataprogramvare for bruk på håndholdt mobilt digitalt elektronisk utstyr og annen forbrukerelektronikk; internettjenester, nemlig, opprettelse av indekser over informasjon, nettsteder og andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk for andre. Klasse 38 Kommunikasjonstjenester; telekommunikasjon og globalt kommunikasjonsnettverk; telekommunikasjonsog informasjonsteknologitjenester; nemlig, overføring av stemme, data, bilder, audio, video og informasjon via telefon, og globalt kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe multippelbrukertilgang til et globalt kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av et kommunikasjonsnettverk for å skaffe kart, navigasjon, trafikk, vær og stedsinformasjon fra en database. Klasse 39 Informasjons-, rådgivings- og konsulenttjenester for tilveiebringelse av kart, navigasjon, trafikk, reise- og geografisk stedsinformasjon via telekommunikasjonsnettverk, mobiltelefoner og trådløst navigasjonsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POWERBEATS BY DR. DRE Beats Electronics LLC, 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, US-CA90404 SANTA MONICA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Hodetelefoner, øretelefoner, høyttalere, audiohøyttalere, audiokabler, bilaudiohøyttalere, mediaspillere for biler, digitale audiospillere for biler, mobiltelefoner, bærbare computere. 10

11 registrerte varemerker nr 35/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORWEGIAN DECK MACHINERY AS, Ulvenvegen 34, 5210 OS, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 7 Maskiner og dertilhørende utstyr til bruk i industrien, på skip og oljerigger; mekanisk utstyr (maskiner) til bruk i industrien, på skip og oljerigger, herunder vinsjer, reeler og kraner samt annet håndterings- og løfteutstyr. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av mekanisk utstyr til bruk i industrien, på skip og oljerigger herunder vinsjer, reeler og kraner samt annet hånderings- og løfteutstyr. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjon, installasjon og vedlikehold av mekanisk utstyr til bruk i industrien, på skip og oljerigger herunder vinsjer, reeler og kraner samt annet håndterings- og løfteutstyr. Klasse 42 Teknologiske tjenester; ingeniørtjenester. WD-40 Manufacturing Co, 1061 Cudahy Place, US- CA92110 SAN DIEGO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Kontaktrensere, avfettere, rensere til metalliske overflater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lannia Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Ikke-elektriske trekkvogner og drivmotorer for landkjøretøyer (ikke inkludert deler dertil); akslinger, aksler eller spindlere (for landkjøretøyer); lagere (for landkjøretøyer); akselkoplinger eller koplingsstykker (for landkjøretøyer); kraftoverførere og gir (for landkjøretøyer); støtdempere (for landkjøretøyer); fjærer (for landkjøretøyer); bremser (for landkjøretøyer); vekselstrømsmotorer eller likestrømsmotorer for landkjøretøyer (ikke inkludert deler dertil); biler samt deler og tilbehør dertil; elektriske biler samt deler og tilbehør dertil; brenselcellebiler samt deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TEAM SKY Sky International AG, Dammstrasse 19, CH-6301 ZUG, Sveits Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, radioer, fjernsyn, lydinnspilling, lydreproduksjon, telekommunikasjon, signalering, kontroll, og undervisning; apparater for opptak av fjernsynsprogrammer; apparater for opptak, overføring, gjengivelse eller mottakelse av lyd, bilder eller audiovisuelt innhold; elektriske og elektroniske apparater til bruk for mottakelse av satellitt, terrestrisk eller kabeloverføringer; fjernsyn; LCD og flatskjermer, og plasmaskjermer; hjemmekinosystemer; forsterkere; høytalere; radioer; trådløse lyd og/eller audiovisuelle innretninger; portable trådløse lyd og /eller audiovisuelle innretninger; fjernkontroller; spillkontroller; trådløse spillkontroller; trådløse tastaturer; fjernsynsmottakere inneholdende dekodere; set-top bokser; digitale set-top bokser; høydefinisjons set-top bokser; personlige videospillere; set-top bokser for dekoding og for mottakelse av satellitter og satellittsignaler, terrestriske og kabel kringkastinger; apparater for dekoding av kodede signaler herunder set-top bokser for fjernsynsmottakelse; set-top boks 11

12 registrerte varemerker nr 35/14 apparater inneholdende dekoder og interaktiv seerguide; set-top boks apparater innholdende dekoder og opptaker for opptak av fjernsyns- og lydprogrammer; set-top boks apparater inneholdende dekoder og programmerbar opptaker for overføring av lagrede innspillinger for lagring og også for sletting av eldre innspillinger; satellittdisker, -tallerkener, og parabolantenner; lav-støy blokker; satellitt måleinnretninger; dataprogramvare for data søking; kodete dataprogrammer, kodete dataprogrammer for datamaskiner og for databehandling og telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner, PDAer; modem for telefoner og for radioer; fjernsynsmottakerapparater inneholdende dekoder; settop bokser for dekoding og mottakelse av satellitt, terrestrisk kabel og digitale abonnementslinjer (DSL), internett eller andre elektroniske kringkastinger; apparater for dekoding av kodede signaler; innspilte fjernsyns- og radioprogrammer; innspilte programmer for kringkasting eller andre overføringer via fjernsyn, radio, mobiltelefoner, PDAer og via PCer, videoinnspillinger; multimediaapparater og - instrumenter; portable eller håndholdte computere; DVD-spillere; datamaskiner; computer hardware; computer hardware, apparater og instrumenter, alle for overføring, visning, mottakelse, lagring, og søking av elektronisk informasjon; dataprogramvare; elektroniske dataspill; elektroniske interaktive dataspill; computer software; computer software og telekommunikasjonsapparater for opprettelse og muliggjøring av forbindelse til og kommunikasjon med databaser og Internett; dataprogramvare fremskaffet fra Internett; utstyr for avbrytelse eller avslutning (terminering) av nettverk; fastlinje og/eller trådløse computernettverks rutere, modem, brannvegger og/eller broer; computer software og dataprogrammer for fordeling til, og til bruk for, seere av digitale fjernsynskanaler for fremvisning og kjøp av varer og tjenester; dataspillprogramvare og dataoppgave- og konkurranseprogramvare; datavideospill og/eller oppgaver tilpasset for bruk sammen med fjernsynsmottakere og skjermer eller med video monitorer eller med dataskjermer; dataprogrammer for interaktive fjernsyn og for interaktive spill og/eller konkurranser; elektroniske apparater for bruk sammen med fjernsynsmottakere i forbindelse med spill; spillkonsoller; interaktive videospillinnretninger inneholdende computer hardware og software og tilbehør derfor, nemlig spillkonsoller, spillkontrollere og dataprogramvare for betjening av spillkontroller; portable og/eller håndholdte elektroniske enheter for interaktive data og videospill; portable og/eller håndholdte elektroniske innretninger for mottakelse, spilling og overføring av musikk, lyder, bilder, tekst, signaler, informasjon og kode; elektroniske publikasjoner; dataspill; computervideospill; videoskjermer; videoprosjektorer; bånd, disketter og kabler, alle magnetiske; kassetter og patroner, alle tilpasset for bruk av forannevnte bånd; blanke og forhåndsinnspilte lyd- og videokassetter, bånd og patroner; CD-er; DVD-er; grammofonplater; laserlesbare plater for opptak av lyd og video; ROM patroner, CD ROM-er, kort og disketter, integrerte nettverkskort, minnebrikker, minnebærere, innspillingsmedier, alle forhåndsinnspilt med datavideospill og/eller konkurranser; kodede kort; radio og fjernsynssignalantenner; musikk, lyd, videoer, bilder, tekst og informasjon tilveiebrakt av eller ved hjelp av telekommunikasjonsnettverk, ved online utlevering og ved hjelp av Internett og/eller world wide web" eller andre kommunikasjonsnettverk; interaktive tone og /eller lydopptakere; musikk, video, tone og/eller lydopptak (nedlastbare) tilveiebrakt fra MP3 Internett websider; MP3 spillere; MP3 lesere og opplesere; lydog/eller videofil opptakere og/eller spillere; bærbare lyd og/eller videofilm dirigering, opptakere og/eller -spillere; telefonringetoner (nedlastbare), apparater og instrumenter for leding, omkobling, transformering, akkumulering, regulering eller kontrollering av elektrisitet; apparater og instrumenter for mottakelse av radio og fjernsynskringkasting herunder mottakelse av kabelsignaler, satellitt og digital kringkasting; smartkort; kredittkort; lojalitetskort; akustiske apparater eller instrumenter; adaptere; tekniske antenner; antenner; forsterkere; underholdningsapparater og instrumenter tilpasset til bruk med ekstern fremvisningsskjerm eller monitor; kommunikasjonsapparater og instrumenter; kodete og magnetiske bank- eller kredittkort; kinematografisk film; kinematografiske instrumenter og apparater; databærere; datalagringsapparater, utstyr og instrumenter; apparater og instrumenter for elektrisk og elektronisk telekommunikasjon og/eller kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring og/eller dekoding og/eller bildebehandling og/eller lydvisuelle instrumenter og apparater; filmreproduserende instrumenter og apparater; håndholdte elektriske telekommunikasjons og/eller kommunikasjons og/eller kringkasting og/eller overføring og/eller dekoding og/eller bildebehandling og/eller lydvisuelle instrumenter og apparater; håndholdte elektroniske telekommunikasjons og/eller kommunikasjons og/eller kringkasting og/eller overføring og/eller dekoding og/eller bildebehandling og/eller lydvisuelle instrumenter og apparater; interaktive spill for undervisning og/eller for underholdning til bruk sammen med fjernsynsmottakere og videoapparater; mobiltelefoner; film, telefonapparater og utstyr; deler og utstyr for alle forannevnte varer; solbriller; skinnetuier for mobiltelefoner; compter software for oppestt og muliggjøring av elektroniske salg (e-salg) ved hjelp av (eller i form av) produkter, nemlig ved hjelp av nedlastbart mediainnhold, herunder video og film, fjernsynsprogrammer, dataspill, musikk, bilder og ringetoner tilveiebrakt ved eller gjennom Internett, telefonlinjer, kabel, trådløs overføring, satellitt eller terrestriske kringkastingstjenester; etuier, beholdere, beskyttende dekke og deler eller utstyr derfor, alt til bruk med eller for MP3-spillere, innretninger for lagring av musikk, media lagringsinnretninger og andre konsumerelektroniske innretninger; elektrisk, elektronisk og datautstyr for maskineri til bruk i bevaring, konservering, utvikling, utvikling og effektiv bruk av varme, lys og vann, inkludert termostatkontroller, solpaneler for produksjon og generering av elektrisitet, fotovoltaiske innretninger; solceller; turbiner og bevegelsessensorer og - detektorer; elektrisk, elektronisk og datautstyr til bruk i utvikling og generering av alternativ energi inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geometrisk og geotermisk kraft, solenergi, biomasse, og bioenergi; kontroll- og overvåkningsutstyr til bruk i utvikling av alternativ energi inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geometrisk og geotermisk kraft, solenergi, biomasse, og bioenergi; elektroniske publikasjoner (nedlastbare), inkludert elektroniske publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev vedrørende beskyttelse av miljøet, energiøkonomisering ogkonservering, energihusholdning og økologi, dyrevelferd og prosjekter innen fornybar energi, inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geometrisk og geotermisk kraft, solenergi, biomasse, og bioenergi; apparater og instrumenter for lukkede nettverksfjernsyn og overvåkningssystemer; apparater og instrumenter for personlig sikkerhetsovervåkning; apparater og instrumenter for hjemmesikkerhetsovervåkning og kontroll; hjemme og personlig sikkerhetsapparater; hjemme og personlige sikkerhetsutstyr; hjemme og personlig sikkerhetsalarmer; elektronisk beskyttelsesutstyr; inkludert brannalarm og -detektorer og alarmutstyr, innbruddsalarmutstyr og bevegelsespåvisningsutstyr; radio, telefonisk, fjernsyn og signal- og signaleringsapparater og instrumenter, kameraer, lyd og video overvåkning og opptak og lyd og videogjengivelsesapparater og instrumenter, alt for kontroll- og telemetriske formål for hjemme og personlig sikkerhet; lukkede nettverksfjernsyn ("closed- 12

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 38/11-2011.09.19 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/13-2013.10.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 44/13-2013.10.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 44/13-2013.10.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/10-2010.10.18 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 42/10-2010.10.18 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 42/10-2010.10.18 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/12-2012.08.27 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 35/12-2012.08.27 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 35/12-2012.08.27 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer