nr 37/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 37/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 37/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HERLIGHET! NameAbrand AS, v/tove Pharo Ronde, Elgefaret 39, 1362 HOSLE, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød,bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt;sennep; eddik, sauser, krydderier, is; iskrem. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLLECTOR Collector Credit AB, Östra Hamngatan 24, SE GÖTEBORG, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Magnetiske databærere; programvare; kredittkort; kodede kredittkort; kredittkort med magnetstripe; kredittkortterminaler; magnetiske kredittkort; magnetisk kodede kredittkort; terminaler for elektronisk behandling av kredittkortbetalinger; programvare for støtte av sikre kredittkorttransaksjoner. Klasse 16 Kredittkort uten magnetisk koding; trykte bankkort. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; fremmelse av salg av andres varer og tjenester gjennom utdeling av innkjøpspoeng for kredittkortbruk. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; finansielle tjenester vedrørende kredittkort; monetære tjenester; betalingskort- og kredittkorttjenester;behandling av kredittkortbetalinger; elektroniske kredittkortransaksjoner; rådgivning vedrørende kredittkort; tjenester for beskyttelse og registrering av kredittkort; utstedelse av kredittkort; finansielle informasjonstjenester vedrørende mistede kredittkort; forsikringstjenester vedrørende kredittkort; faktoring; faktoringtjenester for fakturaer; finansielle kredittjenester; kreditfinansiering; kreditrådgivning; fakturabetalingstjenester tilveiebrakt via en webside; anordning av finansiering; pantsetting (inkassotjenester); finansielle tjenester vedrørende sparing; lånetjenester; anordning av lån; utlån av penger; utlånstjenester og lån; rådgivning vedrørende utlånstjenester; innlånstjenester. Klasse 45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INSPIRA NameAbrand AS, v/tove Pharo Ronde, Elgefaret 39, 1362 HOSLE, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød,bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt;sennep; eddik, sauser, krydderier, is; iskrem. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Slarverennet, c/o Sentrumsvegen 96, 3550 GOL, Klasse 25 Gensere, skihansker, hodeplagg, jakker, klær, t- skjorter, skjerf, sokker, bukser Klasse 39 Organisering av reiser Klasse 41 Organisering av sportkonkurranser 3

4 registrerte varemerker nr 37/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen docvise KONSEPTOR AS, Postboks 9061 Blindheim, 6023 ÅLESUND, Klasse 35 Abonnementsalgstjenester for teleselskaper; Administrasjon av data-arkiver; Administrasjon av handelstjenester; Administrasjon av prosjekter; Administrativ ordreutførelse/ordregjennomføring; Analyse av kostnadspriser; Arbeidsformidling; Avskrift [transkripsjon]; Avskrivningsbyråer; Bedriftsopplysninger; Bedriftstøttetjenester (HMS); Bedriftsundersøkelser; Bistand for ledelse av handelseller industribedrifter; Bistand ved forretningsledelse; Byråer for handelsinformasjon; Datasøk i datafiler, for andre; Dokumentkopiering; Etterforskning for forretninger; Faglige konsultasjoner om forretninger; Forhandlinger og sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; Forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; Forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; Forretningsevaluering; Forretningsinformasjoner; Forretningsledelse for frilans tjenesteytere; Forretningsundersøkelser; Forskning relatert til bedrifter (som research, undersøkelser, markedsundersøkelser); Fotokopieringstjenester; Fremskaffelse av forretningsinformasjon via en webside; Fremskaffelse av kommersiell og forretnings kontaktinformasjon; Innsamling av informasjon for bruk i databaser; Kommersielle formidlingstjenester; Konsulentbistand i forretningssaker; Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; Konsultasjoner i personalspørsmål; Markedsføring; Markedsstudier; Markedsundersøkelser; Maskinskrivning; Omflyttingstjenester; On-line annonsering på datanettverk; Oppdatering og vedlikehold av data i databaser; Personellrekruttering; Personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter; Presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; Prissammenligningstjenester; Rasjonaliseringsekspertise; Rådgivning for forretningsledelse; Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; Rådgivning vedrørende HMS; Rådgivningstjeneste for forretningsledelse; Salg av digitale informasjonsprodukter; Salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; Sammenstilling av statistikk; Sekretærtjenester; Sertifisering (utstedelse av dokumenter); Systematisering av informasjon for bruk i databaser; Søkemotor optimalisering; Tekstbehandlingstjenester; Telefonsvartjenester for fraværende abonnenter; Telemarkedstjenester; Utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; Utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; Varemerkebygging [markedsføringstjeneste]; Websidetrafikk optimalisering; Økonomiske beregninger; Økonomisk planlegging. Klasse 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; Elektronisk postoverføring; Elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; Fjernskrivertjenester; Informasjon om telekommunikasjon; Informasjonsbyråer [nyheter]; Kommunikasjon ved dataterminaler; Kommunikasjon ved optisk fibernettverk; Mobiltelefontjenester; Overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; Overføring av digitale filer; Overføring av nettbaserte gratulasjonskort; Satellittoverføring; Svarertjenester for telefon; Telefakstjenester; Telefonisk kommunikasjon; Telefonsentraltjenester; Telefontjenester; Telegrafisk kommunikasjon; Telegramoverføring; Telekonferansetjenester; Tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; Tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; Tilveiebringelse av online forum; Tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; Utleie av tilgangstid til et globalt datanettverk; Videokonferansetjenester. Klasse 41 Akademier [utdanning]; Coaching (veiledning); Eksaminasjonsvirksomhet; Layouttjenester, andre enn for reklameformål; Oversettelsesvirksomhet; Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; Skriving av tekster [andre enn for reklameformål]. Klasse 42 Analysering av datasystemer; Design av computersystemer; Digitalisering av dokumenter [skanning]; Driftstjenester for servere; Elektronisk datalagring; Elektronisk sikkerhetskopiering; Fjernlagring av datasikkerhetskopier; Fjernovervåkning av datasystemer; Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk; Fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; Fremskaffelse av søkemotorer for internettet; Gjenoppretting av data fra datamaskiner; Installasjon av dataprogrammer; Konsulenttjenester innen dataprogramvare; Konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; Konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; Konvertering av dataprogrammer og data [Ikke fysisk konvertering]; Kopiering av dataprogrammer; Leie av webserver; Nettskytjenester; Oppdatering av dataprogrammer; Opprettelse og vedlikehold av websider for andre; Rådgivning ved design av websider; Rådgivningstjenester innen IT; Sikkerhetstjenester angående datavirus; Softwaretjenester [SaaS]; Utarbeidelse av dataprogrammer; Utleie av datamaskiner; Utleie av dataprogrammer; Vedlikehold av dataprogrammer og software; Webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; Sertifiseringstjenester (kvalitetskontroll). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHRIS CHRISTENSEN CHRIS CHRISTENSEN SYSTEMS Inc, P.O. Box 961, US-TX75840 FAIRFIELD, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 3 Stelleprodukter, nemlig, sjampo for dyr, balsam for dyr, kosmetikk for dyr. 4

5 registrerte varemerker nr 37/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BJARNE FJÆRLI AS, Reset 15, 6040 VIGRA, Klasse 37 Utleie av bygningsmaskiner (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SALESPOINTER Fjeldstad & Partners AS, Professor Dahls gate 26, 0260 OSLO, Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer (software) dataspillprogrammer, elektroniske publikasjoner; kort med integrerte kretser, skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer, smartkort [med integrerte kretser], USB-minnepinner. Klasse 35 Administrasjon av prosjekter, bedriftsundersøkelser, bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter, bistand ved forretningsledelse, faglige konsultasjoner om forretninger, forretningsevaluering, forretningsundersøkelser, innsamling av informasjon for bruk i databaser, konsulentbistand i forretningssaker, konsultasjoner for bedrift- og forretningsledelse, rådgivning for forretningsledelse, systematisering av informasjon for databaser. Klasse 42 Analysering av datasystemer, design av computersystemer, elektronisk datalagring, fjernlagring av datasikkerhetskopier, forsyning/fremskaffelse av dataprogrammer via et globalt nettverk, installasjon av dataprogrammer, konsulenttjenester innen dataprogrammering, kopiering av dataprogrammer, oppdatering av dataprogrammer, programmering for datamaskiner, utarbeidelse av dataprogrammer, utleie av dataprogrammer, vedlikehold av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHANGEPOINTER Fjeldstad & Partners AS, Professor Dahls gate 26, 0260 OSLO, Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer (software) dataspillprogrammer, elektroniske publikasjoner; kort med integrerte kretser, skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer, smartkort [med integrerte kretser], USB-minnepinner. Klasse 35 Administrasjon av prosjekter, bedriftsundersøkelser, bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter, bistand ved forretningsledelse, faglige konsultasjoner om forretninger, forretningsevaluering, forretningsundersøkelser, innsamling av informasjon for bruk i databaser, konsulentbistand i forretningssaker, konsultasjoner for bedrift- og forretningsledelse, rådgivning for forretningsledelse, systematisering av informasjon for databaser. Klasse 42 Analysering av datasystemer, design av computersystemer, elektronisk datalagring, fjernlagring av datasikkerhetskopier, forsyning/fremskaffelse av dataprogrammer via et globalt nettverk, installasjon av dataprogrammer, konsulenttjenester innen dataprogrammering, kopiering av dataprogrammer, oppdatering av dataprogrammer, programmering for datamaskiner, utarbeidelse av dataprogrammer, utleie av dataprogrammer, vedlikehold av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Freka Belly Button Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Strasse 1, DE BAD HOMBURG, Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter. 5

6 registrerte varemerker nr 37/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , AU, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHANGING LIVES WITH EVERY BREATH ResMed Limited, 1 Elizabeth MacArthur Drive, AU- NSW2153 BELLA VISTA, Australia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare for bruk innen området for respirasjonsforstyrrelser. Klasse 10 Medisinske innretninger for bruk innen området for respirasjonsforstyrrelser. Klasse 41 Utdanningstjenester i forbindelse med respirasjonsforstyrrelser. Klasse 42 Online ikke-nedlastbar programvare i forbindelse med respirasjonsforstyrrelser. Klasse 44 Medisinske tjenester i forbindelse med respirasjonsforstyrrelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YOUFLY Arngren Sky Computer AS, Sondreveien 3 K, 0378 OSLO, Klasse 12 Kjøretøy; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Automobiler, elektriske kjøretøyer, scooter, terrengkjøretøy (ATV), selvbalanserende kjøretøy, sveve-fartøy, flygende-bil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKYE CONSULTING AS, Kolbotnveien 5, 1410 KOLBOTN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 42 Teknologiske tjenester; data tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/130,988 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AMIGAMI Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, US-CA90245 EL SEGUNDO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 28 Dukker, dukkeklær og tilbehør, lekesett omfattende dukker og tilbehør derfor, lekefigurer og tilbehør derfor; spill og leketøy; gymnastikk og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKADEMIET VGS ÅLESUND AS, Postboks 943 Sentrum, 6001 ÅLESUND, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 6

7 registrerte varemerker nr 37/14 forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HappySweeds Stockholm AB, Högalidsgatan 54 A, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 14 Mansjettknapper; uekte smykker; slipsnåler; smykker, klokker og ur; smykkeskrin og klokkeesker. Klasse 18 Paraplyer og parasoller; spaserstokker; bagasje, vesker, lommebøker og andre artikler for bærehjelp. Klasse 25 Fottøy; hodeplagg; klær. EvoTek AS, Strandveien 35, 1366 LYSAKER, Klasse 42 Rådgivningstjenester innen styring av snøsmelteanlegg (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EvoTek AS, Strandveien 35, 1366 LYSAKER, Klasse 42 Rådgivningstjenester innen energi bruk i bygg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAX-2-LUBE Elba AS, Postboks 33, 3321 VESTFOSSEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 4 Oljer og fett til idustrielle formål; smøremidler. Klasse 7 Maskiner, apparater, utstyr og pumper til smøring. Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 7

8 registrerte varemerker nr 37/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WOODIFY AS, Postboks 160, 3054 KROKSTADELVA, Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekorat rer, trykkere og kunstnere; maling for beskyttelse mot brann, maling for motstand mot brann, brann-resistent maling, brannbeskyttende maling, vannbasert brannvernbelegg for byggevarer. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, pakningsog isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); akustikkplater, akustisk isolasjon, akustiske isolasjonsplater, paneler for lydisolasjon, lydisolerende plater laget av ikke-metallisk materiale, skjermer for lydisolasjon, akustisk ark, inkludert i klassen, plater for lydisolering, lydisolerende barriere paneler, akustisk isolasjon av bygninger, akustiske paneler for bygninger. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformâl; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); akustiske paneler av tre for vegger, akustiske innertak, akustiske paneler av tre for innertak, ikke-metalliske byggematerialer med akustiske egenskaper, brannbeskyttelses- / brannvernspaneler av sponplater til bruk i konstruksjon, ikke-metalliske brannvernmaterialer til bruk i bygging, rammekonstruksjoner i form av moduler, ikke av metall, kjemisk behandlet trelast som inneholder brannhemmende kjemikalier. komprimert eller flytende form. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PAUL MASSON Constellation Brands Inc, 207 High Point Drive, Building 100, US-NY14564 VICTOR, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 33 Vin, sprit (drikker), likører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REVIV Bringwell AB (publ), Grev Turegatan 18, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 5 Legemiddel; kosttilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PORTACYL Praxair Technology Inc, 39 Old Ridgebury Road, US- CT DANBURY, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 6 Bærbare integrerte systemer for transport, lagring og levering av industrielle og atmosfæriske gass og gassblandinger, nemlig containere med integrerte ventiler og flyteregulator, til bruk ved forsyning av gass eller gassblandinger som er lagret i containeren i Saucony Inc, 191 Spring Street, US-MA02420 LEXINGTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 25 Fottøy, klær og hodeplagg. 8

9 registrerte varemerker nr 37/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RBI Drift AS, Ringvoll, 1827 HOBØL, Advokatfirmaet Morten Gøsta Jansson AS, Nygaardsgaten 7A, 1606 FREDRIKSTAD, Klasse 19 Parkettgulv (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Saucony Inc, 191 Spring Street, US-MA02420 LEXINGTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 25 Fottøy, klær og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAGA PARKETT RBI Drift AS, Ringvoll, 1827 HOBØL, Advokatfirmaet Morten Gøsta Jansson AS, Nygaardsgaten 7A, 1606 FREDRIKSTAD, Klasse 19 Parkettgulv. Swedish Match North Europe AB, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snus- og tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UTVENTAR Høiness Holding AS, Grini Næringspark 8, 1361 ØSTERÅS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); halvforarbeidet tre; bjelker; planker; paneler. Klasse 20 Møbler; utemøbler; deler til de forannevnte varene 9

10 registrerte varemerker nr 37/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LISTERINE ADVANCED WHITE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Kosmetisk tannblekende munnvann. Klasse 5 Medisinsk munnvann med fluorid for bleking. Klasse 21 Tanntråd, tanntrådholdere (dental flossers), refillere for tanntrådholdere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAGG PER STÅLE ANDERSEN, INNHERREDSVEIEN 61 D, 7043 TRONDHEIM, Klasse 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, vegetabilske oljer, oljer for parfymer, kosmetikk, hårvann, hårolje, hårvoks, fargemidler for hår, barberingspreparater, skjeggolje, skjeggvoks, fargemidler for skjegg, barteolje, bartevoks, fargemidler for bart, etterbarberingsmidler, Klasse 8 barberingsmidler Knivsmedvarer, hugg- og stikkvåpen, barberredskaper, barberkniver, -høvler og -maskiner, sakser, etuier for kniver, etuier for sakser, barbersett Klasse 21 Kammer, hårkammer, skjeggkammer, etui til kammer, børster hårbørste, skjeggbørste, etui til skjeggbørste, barberkoster, stativ til barberingsutstyr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ACCLARENT AERA Acclarent Inc, 1525-B O'Brien Drive, US-CA94025 MENLO PARK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Kirurgiske innretninger til bruk ved behandling av øretrompeten (eustachian tube). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen G.H. CRETORS CHICAGO MIX Cornfields Inc, 3898 Sunset Avenue, US-IL60087 WAUKEGAN, USA Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 30 Poppet popcorn etter oppskrift fra Chicago. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen G.H. CRETORS CHICAGO CLASSIC Cornfields Inc, 3898 Sunset Avenue, US-IL60087 WAUKEGAN, USA Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 30 Poppet popcorn etter oppskrift fra Chicago. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OMNISAFE Eurotherm Ltd, 40 Grosvenor Place, 3rd Floor, GB- SW1X7AW LONDON, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Signalomformere (signal conditioners); termiske kontrollenheter bestående av temperatursensorer og beskyttere til bruk for å overvåke, kontrollere eller regulere temperatur. 10

11 registrerte varemerker nr 37/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Violet Road VIOLET ROAD AS, Bodenhoffs veg 4, 9009 TROMSØ, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ISKU ACTIVE Isku-Yhtymä OY, Mukkulankatu 19, FI LAHTI, Finland Klasse 6 Inndelinger av metall; metallstenger for klær; knagger for klesstativer av metall; skapdørshengsler av metall; dørhåndtak av metall; kjelekroker av metall; metallhåndtak; skaptilbehør av uedelt metall; tilbehør av metall for møbler; rullehjul for møbler av metall; hylleknekter av metall; metallsokler for møbler; stoler av metall. Klasse 20 Møbler og deler og tilbehør dertil; presentasjonsbord, nemlig notestoler og prekestoler; kontorpulter; konferansebord; oppbevaringsmøbel, møbler til oppbevaring; kontorstoler; stoler av tre og plast; sofaer, møbelgrupper, nemlig kontormøbler, møbler til oppholdsrom, baderomsmøbler, hagemøbler, utemøbler; møbler til auditorium; hotellmøbler; møbler til utdannelse, nemlig skolemøbler for barn, tenåringer og voksne; data-arbeidsstasjoner for elever bestående av databord, stoler, hyller og skuffer; gruppearbeidsstasjoner bestående av pulter, stoler, hyller og skuffer; katetere; stumtjenere; laboratoriemøbler; lenestoler; fotskamler; kaffebord; spiseromsmøbler; stoler; bokhyller og -skap, hyllesystemer, skap for serviser og dekketøy; soveromsmøbler; garderober og klesoppbevaring; barne- og ungdomsmøbler; hjemmekontormøbler; biblioteksmøbler; skillevegger; romdelere; persienner av tekstil. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer; baderomstekstiler; sengetepper; sengetøy; laken; sengeovertrekk; kluter for tørking av hendene; gardiner; putetrekk av tekstil; oppvaskhåndkler og -kluter; tekstilservietter og -brikker; metervare av filt; kluter og håndkler for tørking av glass; tekstillommetørkler; husholdningslintøy (ikke klær); metervare i tekstil; putetrekk; putevar; bordservietter av tekstiler; bordduker, dekketøy; trekk til toalettseter og håndkler, alle av tekstil, reisetepper og veggtepper av tekstilmaterialer. Klasse 35 Detaljhandelstjenester i forbindelse med salg av møbler, tekstiler, møbelstoffer, baderomsartikler og kontorutstyr, sengeklær, møbelputer, artikler for husholdningsbruk og kjøkkenbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CANOPY Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court Central Park, GB-WD244QQ REEDS CRESCENT, WATFORD, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 41 Levende underholdning og musikalske underholdningstjenester; nattklubbvirksomhet; helseog fritidsklubbvirksomhet; tilveiebringelse av sports-, fritids- og rekreasjonsfasiliteter; arrangering og ledelse av tilstelninger, konferanser, kongresser, utstillinger, seminarer og møter; billettreservering for teater, opera og konserter. Klasse 43 Utleie av midlertidig losji; reservering av midlertidig innkvartering; hoteller, moteller, barer, kafeer, restauranter, bankettvirksomhet og cateringtjenester; utleie av rom for avholdelse av tilstelninger, konferanser, kongresser, utstillinger, seminarer og møter. Klasse 44 Skjønnhetssalonger, frisørsalonger, barbersalonger; massasjetjenester; kurbad og spavirksomhet; tilveiebringelse av fasiliteter for sauna, boblebad, tyrkiske bad, solarium og solbading; aromaterapitjenester; rådgiving og informasjon vedrørende skjønnhet, hårpleie og frisering samt aromaterapi. 11

12 registrerte varemerker nr 37/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Synnøve Finden AS, Postboks 478, 1411 KOLBOTN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. Synnøve Finden AS, Postboks 478, 1411 KOLBOTN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. 12

13 registrerte varemerker nr 37/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/103,919 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen K-CAFÉ Keurig Green Mountain Inc, 33 Coffee Lane, US- VT05676 WATERBURY, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 11 Elektriske bryggemaskiner for brygging av mat eller drikker for husholdnings- og kommersiell bruk. Klasse 29 Melkebaserte drikkeblandinger, nemlig melkebasert pulver for fremstilling av melkebaserte drikker. Klasse 30 Kaffe, te, varm kakao; blandinger tilsatt søtningsstoff, i form av pulver brukt ved fremstilling av kaffe-, te-, og varme kakaodrikker inneholdende pulverkaffe, pulverte, kakao, smaksstoffer, krydder, ikke-melkebasert fløte, og ernæringsmessige og ikke-ernæringsmessige søtningsstoffer. Klasse 32 Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; sirup for fremstilling av drikker; preparater for fremstilling av drikker, nemlig konsentrater brukt ved fremstilling av leskedrikker og fruktdrinker; sirupkapsler, nemlig engangskapsler inneholdende sirup for fremstilling av drikker; preparater for fremstilling av fruktbaserte drikker; fruktpuré for fremstilling av frukt-baserte drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SALTO RORTUNET AS, c/o Salto Eiendom AS, Hagaløkkveien 7, 1383 ASKER, Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, stormarkeder, kjøpesentre og varehus; forvaltning, utvikling og drift av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; kontortjenester; administrasjon av handelstjenester; presentasjon og sammenstilling av varer for detaljsalg i detaljistforretninger, i engrosutsalg, i handelskataloger eller via telekommunikasjon. Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; forvaltning, utvikling og drift av fast eiendom; investering i fast eiendom; rådgivningstjenester vedrørende fast eiendom; bestyrelse og forpaktning av fast eiendom; utleie av kontorer og forretningslokaler; finansiell virksomhet. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester; catering; drift av kantiner, kafeer, kafeteriaer, restauranter og snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRØSTADGRIS GRØSTADGRIS AS, Hengsrudveien 563, 3176 UNDRUMSDAL, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, herunder svinekjøtt, fisk; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MERCY SHIPS Mercy Ships, P.O. Box 2020, US-TX75771 GARDEN VALLEY, USA Klasse 9 Forhåndsinnspilte CD-er, CD -ROM, DVD-er, inkludert alle de nevnte innenfor området veldedig hjelp, humanitær hjelp, medisin og odontologi, kirurgi, helsevesenet, HIV / AIDS, samfunns- og økonomiskutvikling, landbruksbistand, bygging, jobbferdighetstrening og småbedriftsopplæring, rent vann og sanitære forhold, veldedig pengeinnsamling, kirkeutvikling, lederutvikling, kristendom, livssyn og religion; digitale nedlastbare audio, video, bilder, multimediefiler, rapporter, karakterutskrifter, og brosjyrer, inkludert alle de nevnte innenfor området veldedig hjelp, humanitær hjelp, medisin og odontologi, kirurgi, helsevesenet, HIV / AIDS, samfunns- og økonomisk-utvikling, landbruksbistand, bygging, jobbferdighetstrening og småbedriftsopplæring, rent vann og sanitære forhold, veldedig pengeinnsamling, kirkeutvikling, lederutvikling, kristendom, livssyn og religion. Klasse 16 Trykte publikasjoner; nyhetsbrev, rapporter, hefter og pedagogiske uttalelser, inkludert alle de forannevnte innen veldedig hjelp, humanitær hjelp, medisin og odontologi, kirurgi, helsevesenet, HIV / AIDS, samfunns- og økonomisk-utvikling, landbruksbistand, bygging, jobbferdighetstrening og småbedriftsopplæring, rent vann og sanitære forhold, veldedig pengeinnsamling, kirkeutvikling, lederutvikling, kristendom, livssyn og religion; kalendere; barnas aktivitetbøker; postkort. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; skjorter, golfskjorter, Poloskjorter, T -skjorter, gensere, jakker, vindstoppjakker, luer, caps. Klasse 36 Veldedige innsamlingstjenester, herunder slike tjenester levert via et globalt kommunikasjonsnettverk; tilby rådgivning, konsulent- og informasjonstjenester om veldedig pengeinnsamling. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; on-line strømming av lyd -og videomateriale via et globalt kommunikasjonsnettverk, inkludert innen veldedig 13

14 registrerte varemerker nr 37/14 hjelp, humanitær hjelp, medisin og odontologi, kirurgi, helsevesen, HIV / AIDS, samfunns- og økonomiskutvikling, landbruksbistand, bygging, jobbferdighetstrening og småbedriftsopplæring, rent vann og sanitære forhold, veldedig pengeinnsamling, kirkeutvikling, lederutvikling, kristendom, livssyn og religion. Klasse 41 Tilby opplæring og gjennomføring av undervisning, seminarer, konferanser, workshops og kurs, blant annet alle de nevnte innen veldedig hjelp, humanitær hjelp, medisin og odontologi, kirurgi, helse, HIV / AIDS, samfunns- og økonomisk-utvikling, landbruksbistand, bygging, jobbferdighetstrening og småbedriftsopplæring, rent vann og sanitære forhold, veldedig pengeinnsamling, kirkeutvikling, lederutvikling, kristendom, livssyn og religion; radioprogrammering inkludert innen veldedig hjelp, humanitær hjelp, medisin og odontologi, kirurgi, helsevesenet, HIV / AIDS, samfunns- og økonomisk-utvikling, landbruksbistand, bygging, jobbferdighetstrening og småbedriftsopplæring, rent vann og sanitære forhold, veldedig pengeinnsamling, kirkeutvikling, lederutvikling, kristendom, livssyn og religion; bestemmelse av online ikke- nedlastbare publikasjoner inkludert on-line tidsskrifter og blogger; inkludert alle de nevnte med informasjon innen veldedig hjelp, humanitær hjelp, medisin og odontologi, kirurgi, helse, HIV / AIDS, samfunns- og økonomisk-utvikling, landbruksbistand, bygging, jobbferdighetstrening og småbedriftsopplæring, rent vann og sanitære forhold, veldedig pengeinnsamling, kirkeutvikling, lederutvikling, kristendom, livssyn og religion. Klasse 44 Tilby medisinsk pleie, helse, operasjoner, tannpleie, hygienisk behandling, vaksinasjoner, medisinsk utstyr og rekvisita, og rådgivning om landbruk; tilby rådgivning, konsulent-og informasjonstjenester via et globalt kommunikasjonsnettverk innen medisinsk behandling, helsevesenet, kirurgi, tannpleie, hygienisk behandling, vaksinasjoner, medisinsk utstyr og rekvisita, og rådgivning om landbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HACH Hach Co, 5600 Lindbergh Drive, US-CO80538 LOVELAND, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter og kjemiske komposisjoner for laboratorie- og feltanalyser av vannkvalitet; kjemiske produkter, kjemiske komposisjoner og reagenser for bruk i analyse av væsker; kjemiske reagenser, nemlig kjemisk testpapir i stripsform for fastleggelse av kjemiske bestanddeler og parametre av basseng- og spavann; kjemiske reagenser, nemlig syreoppløsninger for tilsetting til en væskeprøve inneholdende fluorid for bruk i kalibrering av destillasjonsapparater; testutstyr inneholdende kjemiske reagenser for ikke-medisinske formål for bruk i testing og analysering av vann og andre vannholdige oppløsninger; ampuller med forhåndsblandet, forhåndskalibrert, standard kjemiske reagensoppløsninger for analytisk laboratoriebruk; kjemiske reagenser i vakuumampuller og medisinglass for bruk i kjemisk analyse av væsker, så som vann eller løsemidler; kjemisk reagenstestpapir i stripsform for testing av ulike analyser i, og kjemiske parametre for, Klasse 9 jord; kjemiske reagenser for bruk i analytisk fastsettelse av vannhardhet; kjemiske reagenser for bruk i ikkemedisinsk analytisk mengdefastsettelse av aluminium, barium, bor, kadmium, kromat, cyanid, hydrazin, jern, bly, lignin, molybden, nitrat, nitritt, fosfat, svovel, tannin, og sink tilstede i en væskeprøve; kjemisk reagenstestpapir i stripsform for testing av kjølemidler; kjemisk analysetestutstyr for testing av vannkvalitet og steriliseringsmidler/desinfeksjonsmidler for bruk i nyredialyse; kjemikalier som en standard brukt for standardisering av tetthetsinstrumenter. Apparater for laboratorie- og kommersiell bruk hovedsakelig ment for testing og analysering av kvalitet på vann og andre vannholdige oppløsninger, nemlig automatiske innretninger og utstyr for væskeanalyse, tetthetsmåling, fargemåling, titrering, samt laboratorieutstyr i form av balanser for veiing av væsker, glasstøy for testing av væsker i et laboratorium, og elektroder; apparater for laboratorieog kommersiell bruk hovedsakelig ment for testing og analyser av kvalitet på vann og andre vannholdige oppløsninger, nemlig automatiske titratorer og prøvetakere for innsamling og analyse av prøver av vann og andre vannholdige oppløsninger; sensorer og måleverdigivere for måling av PH, oksidasjonsreduksjonsmuligheter, turbiditet, oppløst oksygen, ozon, restklor, væskenivå, væskeflyt, væskefarge, og assosierte analytiske parametre, analyseinnretningene brukt hermed, samt elektriske kontrollinnretninger for kontroll av de ovennevnte parametre, alle brukt i sammenheng med behandling av drikkevann og avløpsvann og kontroll av væskeprosesser for industrien; måleinstrumenter for væskeflyt, nemlig ultrasoniske og elektroniske målere for måling av væskeflyt; løftstasjonsrotameter/strømningsmåler for måling av væskeflyt; elektriske rotametre/strømningsmålere for måling av flyt for flytende væsker; laboratorieapparater, nemlig kolber, elektroder og sonder; pipetter for laboratoriebruk til innsamling og dispensering av væskeprøver; målekopper med en fargeskala på den ene sideveggen; måle- og analytiske apparater, detektorer, monitorer og instrumenter for feltmåling av substanser i væsker, måleinstrumenter for oppløst gass, oksygenmålere, nitratmålere, ammoniakkmålere, fosfatmålere, målere for planteernæringssalter, sensorer og regulatorer for kjemisk og biologisk prosesskontroll, overføringsapparater og innretninger for elektriske og/eller elektroniske signaler; måle- og vitenskapelige apparater, nemlig målere for måle temperatur, apparater for partikkeltelling, måle- og genereringsinstrumentbruk for ioner, gjennomstrømningsmengdeindikatorer og målere; indikasjons- og måleinnretninger for fastleggelse av den kjemiske sammensetningen av væsker; vitenskapelige instrumenter, nemlig målere for ph, ph/mv, og ph/ise og elektroder brukt dermed for å fastlegge tilstedeværelse av ioner in kjemisk væskeanalyse; vitenskapelige apparater for bruk med membranfiltrering, nemlig kontrollinnretninger for vannfiltre og datasoftware for å påvise og måle vannkvalitet; vitenskapelige instrumenter, nemlig elektroniske analyseinnretninger for måling, testing og påvisning av forurensende stoffer og miljømessige forurensere; vitenskapelige instrumenter for analyse, nemlig fotometriske overvåkings-, påvisnings- og opptaksapparater, luminometre, samt deler og tilbehør derfor; digitale måleinnretninger som måler de kjemiske bestanddeler og parametre av basseng- og spavann ved å lese kjemisk reagenstestpapir i stripsform; håndholdte analyseinstrumenter, nemlig en håndholdt innretning for måling av ph, temperatur, konduktivitet, oppløst oksygen og/eller tilstedeværelse av spesielle ioner for bruk i vitenskapelig forskning; analyseapparater og innretninger for vann og gassdetektorer; apparater for tetthetsmåling bestående av tetthetsanalyseinnretninger og sensorer for påvisning og overføring av tetthetsmålinger i væskemedia; elektriske apparater bestående av 14

15 registrerte varemerker nr 37/14 sensorer og strømforsynere for testing av vannkvalitet; elektromekaniske instrumenter som tester tilstedeværelsen av ubundet eller totalt innhold av klor, kloritt, sulfitt, eller klordioksid og som kvantifiserer mengden; elektriske instrumenter brukt hovedsakelig for laboratorie- og feltmålinger, opptak, overvåkning og datalagring av vannkvalitetsparametre; elektroniske instrumenter for overvåkning av vannkvalitetsparametre, nemlig temperatur, ph-innhold, konduktivitet, saltinnhold, oppløst oksygen, dybde, vannivå, oksidasjonsreduksjonpotensiale (ORP), turbiditet, næringsstoffer, fotosyntetisk aktiv stråling (PAR), metaller og organisk materiale; elektroniske varslingssystemer bestående av instrumenter for oppdagelse av hendelser og resultater, nemlig automatiske væskeanalyseinnretninger, turbiditetsmålere, måleverdigivere for analyse av væsker, termometre og trykksensorer, diagnostisk software for analyse av vann og andre vannholdige oppløsninger, samt alarmsystemer; testutstyr bestående av bærbare analyseinnretninger, monitorer, måleverdigivere og prøvetakere for prøvetaking, testing, analyse og overvåkning av sikkerhet for vann og andre vannholdige oppløsninger; testutstyr bestående av filterpapir, skje, flaske, hylser og rør for fargebesiktigelse, kjemiske reagenser, kolber og instruksjonsmanualer, for bruk i analytisk fastleggelse av mengde nitrogen tilstede i jord; testutstyr bestående av kjemiske reagenser, graduerte sylindre og pipetter/øyedryppere for bruk i analytisk fastleggelse av mengde bly tilstede i vann; apparater for biokjemisk oksidasjonsmåling og temperaturkontrollapparater for biokjemisk okygenkravsinkubasjon; miljøovervåkningsog opptaksenheter for bruk i vannkvalitetsapplikasjoner; online instrumenter for overføring og opptak av oppløst oksygen, ph, spesifikk konduktans, redox og trykk for bruk i forurensningsstudier av industrielt avløpsvann; datamaskiner, data periferiutstyr og dataprogrammer innen området dataassistert prosesstyring og vitenskapelige instrumenter brukt for å overvåke, analysere og kontrollere forurensning i ultrarent vann og rene kjemikalieapplikasjoner i halvleder-, kjernekraft- og bioteknologiindustrien, dataassisterte prosesstyringssystemer og instrumenter bestående av mikroprosessorbaserte prosessanalytiske instrumenter brukt for overvåkning, analysering og kontroll av forurensning i rene rom, ultrarent vann og rene kjemiske applikasjoner i halvleder-, kjernekraft- og bioteknologiindustrien; datasoftware for måling av væskegjennomstrømning; datasoftware for bruk i sammenheng med væskeflytmålere; datasoftware for mottak av data brukt for å lage rapporter og for å håndtere operasjoner innen området vanninformasjonsstyring; datasoftware for bruk i programmering, datainnsamling, datalagring, dataanalyser og rapportgenerering for væskegjennomstrømningsmålere og prøvetakningsprodukter for avløpsvann; vannanalysesoftware som bruker en brukerspesifikk algoritme for å identifisere forurensningsforekomst og for å klassifisere forurensende stoffer; datasoftware brukt for å analysere basseng- og spavann; datasoftware for bruk i programmering, datainnsamling, datalagring, dataanalyser og rapportgenerering av åpen kanal gjennomstrømningsmålere og prøvetakningsprodukter for avløpsvann; datasoftware for vedlikeholdsstyring, nemlig planlegging og sporing av forebyggende vedlikehold, oppgaver og nødreparasjoner i industrielle anlegg og installasjoner. Klasse 42 Vitenskapelig og industriell forskning vedrørende apparater og kjemiske produkter for laboratorie- og kommersiell bruk, hovedsakelig ment for testing og analyse av kvaliteten på vann og andre vannholdige oppløsninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROFF REOL AS, Øwregata 2, 6004 ÅLESUND, Klasse 20 Reoler, hyller, stålskap, pallereoler, plastskuffer, lager- og industrisystemer for lagring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRØSTADGRIS AS, Hengsrudveien 563, 3176 UNDRUMSDAL, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, herunder svinekjøtt, fisk; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 15

16 registrerte varemerker nr 37/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pure Content PURE CONTENT AS, Dalhaugveien 17, 1940 BJØRKELANGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, importog eksportagenturer, nyhetsklipping, presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg, fjernsynsreklame, publisering av reklametekster, radioreklame og - annonsering, reklamebyråer, reklameoppslag, PRvirksomhet (Public Relation), skriving av reklamtekster, utarbeidelse av reklametekster, avskrift (transkripsjon), betal per klikk annonsering, markedsføring, layouttjenester for reklameformål, on-line annonsering på datanettverk, produsering av reklamefilmer, rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse, salg av digitale informasjonsprodukter i form av filmer, sponsorsøktjenester, søkemotor optimalisering, websidetrafikk optimalisering. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, digital bildebearbeidelse, distribusjon av film, filmproduksjon, filmproduksjon på videobånd, filmstudioer, fjernsynsunderholdning, fotografering, fremvisning (in live), innspillingsstudioer, nyhetreportasjetjenester, organisering og ledelse av kollokvium, organisering og ledelse av konferanser, organisering og ledelse av kongresser, organisering og ledelse av seminarer, videobåndredigering, organisering og ledelse av symposium, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, redigering av videobånd, skriving av tekster (andre enn for reklameformål), tekstforfattervirksomhet, teksting (for film og fjernsyn), underholdningsvirksomhet, utleie av videokameraer, videofilming, videoopptakstjenester, dubbetjenester. Klasse 42 Oppsettelse og vedlikehold av websider for andre, rådgivning ved design av websider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HELE MENNESKER AS, Tareveien 50, 3150 TOLVSRØD, Klasse 16 Akvareller, instruksjonsmateriell [unntatt apparater] plakat av papir eller kartong, skjemaer, skolemateriell, skriveblokker, tegnesaker, undervisningsmateriell [unntatt apparater], materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell [ikke apparater]. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 28 Dukker, Leker, Spill, Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 41 Arrangering av matfestivaler, Arrangering og ledelse av praktiske seminarer, Coaching (veiledning), Digital bildebearbeidelse, Filmproduksjon, andre enn reklamefilmer, Instruksjon [opplæring], Klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse], Komponeringstjenester, Korrespondanseundervisning, Organisering og ledelse av seminarer, Oversettelsesvirksomhet, Praktisk opplæring [ved demonstrasjon], Produksjon av musikk, Produksjon av radio- og fjernsynsprogram, Skriving av tekster [andre enn for reklameformål], Sceneoppførelser, Tekstforfattervirksomhet, Undervisning, Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STARWATCH Praxair Technology Inc, 39 Old Ridgebury Road, US- CT DANBURY, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 6 Integrerte gassforsyningsenheter, nemlig gjenbruksmetalltanker med integrerte ventiler, flyteregulator og elektronisk digital visning av nivå på innholdet i tanker, til bruk i forsyning av gass som er lagret i tanken i komprimert eller flytende form. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PORTAGREEN Praxair Technology Inc, 39 Old Ridgebury Road, US- CT DANBURY, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Gassblandinger for kalibrering av vitenskapelig utstyr; industrielle og atmosfæriske gasser; gasser og Klasse 6 gassblandinger til analytiske formål. Containere for transport, lagring og levering av industrielle og atmosfæriske gasser og gassblandinger; containere for transport, lagring og levering av gasser og gassblandinger spesielt til kalibrering av vitenskapelig utstyr og til analytiske formål. Klasse 39 Leveranse og distribusjon av industrielle og atmosfæriske gasser og gassblandinger; leveranse og distribusjon av industrielle og atmosfæriske gasser og gassblandinger til analytiske formål og for kalibrering av vitenskapelig utstyr; utleie og påfylling av gasscontainere; utleie og påfylling av gasscontainere til 16

17 registrerte varemerker nr 37/14 analytiske formål og til kalibrering av vitenskapelig utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOT Fragola AS, Verftsgata 2E, 7014 TRONDHEIM, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; catering, kafeer, kafeteriaer, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fragola AS, Verftsgata 2E, 7014 TRONDHEIM, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; catering, kafeer, kafeteriaer, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PORTAGAS Praxair Technology Inc, 39 Old Ridgebury Road, US- CT DANBURY, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Gassblandinger for kalibrering av vitenskapelig utstyr; industrielle og atmosfæriske gasser; gasser og Klasse 6 gassblandinger til analytiske formål. Containere for transport, lagring og levering av industrielle og atmosfæriske gasser og gassblandinger; containere for transport, lagring og levering av gasser og gassblandinger spesielt til kalibrering av vitenskapelig utstyr og til analytiske formål. Klasse 39 Leveranse og distribusjon av industrielle og atmosfæriske gasser og gassblandinger; leveranse og distribusjon av industrielle og atmosfæriske gasser og gassblandinger til analytiske formål og for kalibrering av vitenskapelig utstyr; utleie og påfylling av gasscontainere; utleie og påfylling av gasscontainere til analytiske formål og til kalibrering av vitenskapelig utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UNILAMP Unilamp AS, Industriveien 11, 1481 HAGAN, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater utstyr og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 17

18 registrerte varemerker nr 37/14 trykktyper, klisjeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CITEC M7 Offshore AS, Postboks 231, 1379 NESBRU, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Salg av apparater, utstyr og anlegg for bruk i leting, produksjon og bearbeiding av olje og gass, salg av apparater, utstyr og anlegg for bruk ved styring, gjenvinning og håndtering av flytende væsker. Klasse 37 Byggevirksomhet; tilveiebringelse og utleie av apparater, utstyr og anlegg for bruk i leting,produksjon og bearbeiding av olje og gass, vedlikehold, endringsarbeid, drifting og betjening av apparater, utstyr og anlegg for bruk i leting, produksjon og bearbeiding av olje og gass, tilveiebringelse og utleie av apparater, utstyr og anlegg for bruk ved styring, gjenvinning og håndtering av flytende væsker, vedlikehold, endringsarbeid, drifting og betjening av apparater, utstyr og anlegg for bruk ved styring, gjenvinning og håndtering av flytende væsker, brønnkomplettering og brønnkonstruksjonsprosjekter i olje-, gass- og geometrisk industri, tilveiebringelse av borings- og kompletteringsutstyr og/eller systemer og driften og betjeningen av disse. Klasse 42 Ingeniørtjenester, petroleumsingeniørtjenester, oljeog gassboringsingeniørtjenester; tjenester i forbindelse med komplettering og invensjon av olje- og gassboring; designtjenester, tjenester innenfor teknisk tegning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SO COUTURE L'Oreal, 14, rue Royale, FR PARIS, Frankrike Klasse 3 Makeup-preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SENOMARK C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, US-NJ07974 MURRAY HILL, USA Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 10 Medisinske instrumenter og apparater, nemlig brystvevsmarkører, leveringsapplikatorer til innføring av brystvevsmarkører, og deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CURAINFINITY Evry ASA, Postboks 494 Skøyen, 0213 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av beskjeder og bilder, elektronisk postoverføring; kommunikasjon ved dataterminaler, kommunikasjon via optiske fibernettverk; overføring av digitale filer; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilveiebringelse av online forum; tilveiebringelse av tilgang til databaser; videokonferansetjenester. Klasse 42 Driftstjenester for servere; rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til informasjonsteknologi ( IT). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROTEINFABRIKKEN Proteinfabrikken AS, Borgeskogen 47, 3160 STOKKE, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Salg, annonse og reklamevirksomhet av kost og proteintilskuddprodukter basert på animalske næringsmidler, kost og proteintilskuddprodukter basert på vegetabilske næringsmidler, kost og proteintilskuddprodukter basert på animalske næringsmidler, næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, brødmikser, kakemikser, pannekakemikser, sukkererstatning, meliserstatning, kakeglasur, sjokoladeglasur, knekkebrød, vaffelmikser, 18

19 registrerte varemerker nr 37/14 pizzabunnmikser, måltidserstatninger, kost og proteintilskuddprodukter basert på vegetabilske næringsmidler, aromatiserte (aroma tilsatt) drikker basert på frukt, protein, saft, sukker og andre næringsmidler som skal inntas flytende. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAREFOOT REFRESH E. & J. Gallo Winery, P.O. Box 1130, US-CA95354 MODESTO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 33 Alkoholholdige drikkevarer (unntatt øl). ROBERT MARCEK, Lillengveien 14 B, 1621 GRESSVIK, Klasse 29 Salat av torsk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Smart Connect AS, Postboks 119, 6801 FØRDE, Klasse 9 Stikkontakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dealville EVORIUM AS, Strandveien 30, 1366 LYSAKER, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; distribusjon og formidling av annonser og produktnyheter via internett og mobil. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dream Unlimited Corp, Suite Adelaide Street East, CA-ONM5C3H1 TORONTO, Canada Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, spesielt kapitalforvaltning; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, spesielt overtagelse, utvikling, forvaltning, leasing og finansiering av kommersielle eiendommer, hoteller, selveierleiligheter og boligeiendommer. Klasse 37 Byggevirksomhet i tilknytning til kommersielle eiendommer, hoteller, selveierleiligheter og boligeiendommer samt fornybar kraft- og infrastrukturmidler; reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet alt i tilknytning til kommersielle eiendommer, hoteller, selveierleiligheter og boligeiendommer samt fornybar kraft- og infrastrukturmidler. 19

20 registrerte varemerker nr 37/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, alle de forannevnte varene unntatt papirprodukter for personlig hygiene/pleie og servietter for avsminking; tannpussemidler. NOR ALARM AS, Postboks 594, 4003 STAVANGER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 9 Alarminstrumenter og tyverialarmer, samt brannvarslere. Klasse 45 Sikkerhet og vakttjenester slik som tjenester innen beskyttelse mot tyveri, brann og andre skader. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen T-MAC ABB AS, Postboks 94, 1375 BILLINGSTAD, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 39 Transport; emballering og lagring av varer; reiseorganisering; lufttransport; båttransport; busstransport; biltransport; sjøtransport; jernbanetransport; transport ved hjelp av rørledninger; utbringelse av varer; distribusjon av elektrisk kraft; distribusjon av elektrisitet. Klasse 42 Industrianalyse og forskningstjenester; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; konsulentbistand ved oljeleting; ingeniørvirksomhet, logistikkvirksomhet og ledelse/styring av oljeterminaler; fysikk-forskning; kvalitetskontroll; teknisk forskning; undervannsforskning. NOR ALARM AS, Postboks 594, 4003 STAVANGER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 9 Alarminstrumenter og tyverialarmer, samt brannvarslere. Klasse 45 Sikkerhet og vakttjenester slik som tjenester innen beskyttelse mot tyveri, brann og andre skader. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen X-MEN Marvel Characters Inc, 500 South Buena Vista Street, US-CA91521 BURBANK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Amok AMOK EQUIPMENT AS, Entreprenørskolen NTNU IØT, Alfred Getz' vei 3, 7034 TRONDHEIM, AMOK EQUIPMENT AS, Gløshaugen, Sem Sælands vei 5, 7034 TRONDHEIM, Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, unntatt sykler; fiskeredskaper, havkajakker og karabinkroker; juletrepynt. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer