nr 17/ NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 17/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Slettelser, begjært av innehaver Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Merkeendringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Powercontrol AS, Syretårnet 27, 3005 DRAMMEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; elektromekaniske skap og tavler. Klasse:35 Salg og markedsføring av elektromekaniske skap og tavler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP PHOENIX Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 PC-er, nemlig utelukkende for den ikkeindustrielle sektor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kraft Renhold Kraft Renhold AS, Rovenveien 125, 1900 FETSUND, Klasse:3 Rengjøringsmidler, vaskemidler Klasse:7 Klasse:12 Klasse:16 Klasse:37 Klasse:43 Rengjøringsmaskiner, highspeed maskiner i form av maskiner for polering av polishbehandlede gulvflater i forbindelse med renholdsvedlikehold, bonemaskiner, skuremaskiner Rengjøringstraller, renholdstraller Toalettpapir, tørkepapir Renhold, rengjøring, hovedrengjøring, vinduspuss, fasaderengjøring, skuring og boning, matteleie, vaktmestertjenester Kantinetjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SATS NORGE AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse:25 Klær; fottøy; hodeplagg. Klasse:28 Klasse:41 Gymnastikk- og sportsartikler. Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 3

4 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SATS NORGE AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse:25 Klær; fottøy; hodeplagg. Klasse:28 Klasse:41 Gymnastikk- og sportsartikler. Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Kraft Renhold AS, Rovenveien 125, 1900 FETSUND, Klasse:3 Rengjøringsmidler, Vaskemidler. Klasse:7 Rengjøringsmaskiner, Highspeed maskiner i form av maskiner for polering av polishbehandlede gulvflater i forbindelse med renholdsvedlikehold, Bonemaskiner, Skuremaskiner. Klasse:12 Klasse:16 Klasse:37 Klasse:43 Rengjøringstraller, Renholdstraller. Toalettpapir, Tørkepapir. Renhold, rengjøring, hovedrengjøring, vinduspuss, fasaderengjøring, Skuring og boning, Matteleie, Vaktmestertjenester. Kantinetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ÆRA Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:29 Klasse:35 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; skinke, spekeskinke; ferdigretter; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Fremvisning og salg av de forannevnte varer i klasse 29. 4

5 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SATS NORGE AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse:25 Klær; fottøy; hodeplagg. Klasse:28 Klasse:41 Gymnastikk- og sportsartikler. Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Nordialog AS, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, Telenor ASA, Group Legal, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, Klasse:9 Elektriske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner; telefoner og mobiltelefoner, samt dertilhørende utstyr. Klasse:37 Reparasjons- og installasjonsvirksomhet. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEKTOR INVEST SEKTOR INVEST AS, Eikebakken 17, 4325 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; analyse av kostnadspriser; markedsstudier; markedsundersøkelser; økonomisk forvaltning av eiendommer. Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; forvaltning av fast eiendom; eiendomsmegler for fast eiendom; bestyrelse, forpaktning og taksering av fast eiendom; eiendomsomsetning; utleie av næringslokaler; utleie av leiligheter; husleieinnkreving; konsulentvirksomhet vedrørende forannevnte tjenester. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold; vaktmestertjenester i form av vedlikehold og reparasjonsvirksomhet; konsulentvirksomhet vedrørende forannevnte tjenester; eiendomsutvikling i form av riving av eksisterende bygg og oppføring av nye bygg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EU, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE TAILORING CLUB Brothers & Sisters Sverige AB, Box 16142, SE STOCKHOLM, Sverige Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Lær og lærirmitasjoner samt varer av disse materialer-, ikke opptatt i andre klasser-, skinn og huder-, kofferter og reisevesker; paraplyer og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 5

6 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/704,337 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP PROTECTSMART Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Datasoftware for beskyttelse av harddiskinnhold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/647,619 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ULTRA WHITE Monster Energy Co, 550 Monica Circle, Suite 201, US- CA92880 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Ernæringssupplementer i flytende form. Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ILX LUMINELL AS, Myrabakken Næringssenter Bygg 2, 6010 ÅLESUND, Klasse:9 Klasse:11 Klasse:37 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, regulering og kontroll av elektrisitet Apparater og innretninger for belysning Installasjons- og reparasjonsvirksomhet for bygg-, vei-, anlegg- og skipsbransjen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RLX LUMINELL AS, Myrabakken Næringssenter Bygg 2, 6010 ÅLESUND, Klasse:9 Klasse:11 Klasse:37 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, regulering og kontroll av elektrisitet. Apparater og innretninger for belysning. Installasjons- og reparasjonsvirksomhet for bygg-, vei-, anlegg- og skipsbransjen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 BERGEN, Klasse:4 Lys (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/674,675 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EMC RECOVERPOINT EMC Corp, 176 South Street, US-MA01748 HOPKINTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Dataprogramvare for gjenoppretting av data 6

7 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: North Trampoline Avero AB, Rullagergatan 9, SE GØTEBORG, Sverige Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg; lueskygger, hatter, hetter [klær], hode- og halstørkler av silke; badedrakter, bukser, jakker, jerseyklær, klær; klær for gymnastikk; sandaler, sko, stranddresser, strikkegensere, truser, t- skjorter, yttertøy. Gymnastikk- og sportsartikler ikke opptatt i andre klasser; bobsleigh, gynger, husker, kjelker med rattstyring, leker, leketøy, liggesurfebrett, racketer, rullebrett, rulleskøyter, seilbrett, ski, skibindinger, skistaver, skøyter for is, snøbrett, spill, spill og leketøy, juletrepynt, surfebrett, trampoliner, truger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Avero AB, Rullagergatan 9, SE GØTEBORG, Sverige Klasse:25 Klær, fotøy, hodeplagg; badedrakter; bukser; hatter; hetter (klær); hode- og halstørkler av silke; jakker; jerseyklær; klær; klær for gymnastikk; lueskygger; sandaler; sko; stranddresser; strikkegensere; truser; t- skjorter; yttertøy. Klasse:28 Gymnastikk- og sportsartikler ikke opptatt i andre klasser; trampoliner; bobsleigh; gynger; husker; kjelker med rattstyring; leker; leketøy; liggesurfebrett; racketer; rullebrett; rulleskøyter; seilbrett; ski; skibindinger; skistaver; skøyter for is; snøbrett; spill; spill og leketøy; surfebrett; truger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/704,213 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP MYROOM Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Datakommunikasjonssoftware for lydkommunikasjon,videokommunikasjon, direktemeldingschatting og desktopskjermdeling. 7

8 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/696,159 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP VANTAGEPOINT Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Elektroniske displayer, nemlig digitale skilt og informasjonsskjermer bestående av multiple berøringsstyrte LCD-flatskjermer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FW UTVIKLING AS, Postboks 2080 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:37 Byggevirksomhet; snekkerarbeid; rørleggerarbeid; murerarbeid; flisearbeid; gipsing; støping; elektrikerarbeid alt i tilknytning til bygging og oppussing av baderom og våtrom. Klasse:40 Tømrerarbeid. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARIN ALPIN Per Olav Myhrvoll, Askeladdveien 3, 3290 STAVERN, Safet Cehajic, Ohlselia 23, 3290 STAVERN, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:18 Kofferter og reisevesker; vesker, skuldervesker, bager, bager for sport, sekker, ryggsekker, tursekker, ransler, trillebager, lommebøker. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PEDIGREE VITAL NUTRITION Mars AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, fugler og fisker; friske frukter og grønnsaker; næringsmidler til dyr; blekksprutben; ben og spiselige tyggeprodukter; strø for dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PEDIGREE 4 IN 1 NUTRITION Mars AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, fugler og fisker; friske frukter og grønsaker; næringsmidler til dyr; blekksprutben; ben og spiselige tyggeprodukter; strø for dyr. 8

9 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MEDTRONIC CARDIOGUIDE Medtronic Inc, 710 Medtronic Parkway, US-MN MINNEAPOLIS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Medisinsk bildebehandlingsprogramvare som analyserer fluoroskopiske bilder og skaper tredimensjonale bilder for nøyaktig plassering av implanterte hjerteenheter (cardiac devices). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: lightweight LIGHTWEIGHT Phillip Johnsen, Slependveien 16 B, 1338 SANDVIKA, Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PARVALUX Parvalux Electric Motors Ltd, Wallisdown Road, GB-BH118PU BOURNEMOUTH (DORSET), Storbritannia Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:7 Elektriske motorer til bruk for å drive maskiner og mekaniske innretninger, samt elektriske motorer med reduksjons-veksel-drev (ingen av forannevnte varer til bruk i forbindelse med landkjøretøyer). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KENKO POWERSLEEP Nikken International Inc, 52 Discovery Road, US- CA92618 IRVINE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:10 Hodeplagg, øyemasker og sovemasker for terapeutiske eller medisinske formål; hodeplagg, øyemasker og sovemasker med magnetisk fluks-teknologi; hodeplagg, øyemasker og sovemasker med fjern-infrarød teknologi; varmereflekterende hodeplagg, øyemasker og sovemasker. Klasse:25 Hodeplagg; øyemasker; sovemasker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FMC Facebook Inc, 1601 Willow Road, US-CA94025 MENLO PARK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Klasse:41 Markedsføring, reklame og promoteringstjenester; markedsundersøkelser og informasjonstjenester; reklametjenester, nemlig promotering av varer og tjenester til andre via computer- og kommunikasjonsnettverk. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet, nemlig konferansekurser og seminarer relatert til reklame, sosial nettoppbygging (social networking), internett og sosiale media; utdannelsesvirksomhet, nemlig konferanser, kurs og seminarer relatert til reklame, sosial nettoppbygging (social networking), internett og sosiale media tilbudt via online, ikke nedlastbare videoer. 9

10 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EBONY Eric Christopher Barber, Rowan, 54 The Spring, Middleham, GB-DL84RB LEYBURN, NORTH YORKSHIRE, Storbritannia Maureen Barber, 54 The Spring, MiddlehamRowan, GB-DL84RB LEYBURN, NORTH YORKSHIRE, Storbritannia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:10 Hansker for beskyttelse; hansker for medisinsk, kirurgisk, dental og veterinær bruk; hansker for tatovører. Klasse:21 Beskyttelseshansker, hansker for husholdningsbruk, hansker for vasking, hansker for polering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ketchup; dressinger. Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ketchup; dressinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IDUN BODSENNEP Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:30 Sennep. 10

11 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:30 Ketchup. Rune Michaelsen, Vesterngata 10, 3513 HØNEFOSS, Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORPROLAC Ferring BV, Polarisavenue 144, NL-2132JX HOOFDDORP, Nederland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av dysfunksjuner i forbindelse med hyperprolaktinemi. 11

12 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POLLY BEER NUTS Sonja Ramberg, Åsenjordet 32, 3800 BØ I TELEMARK, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleér, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; preparerte nøtter, preparerte peanøtter, peanøttsmør, tørkede kokosnøtter; potetchips, potetskiver, potetbasert snacks. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, muskatnøtter, is; chips (kornprodukter), maisbasert snacks, brente mandler, popcorn, peanøtter (konditorvarer). Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; nøtter, peanøtter (frukt), kolanøtter, kokosnøtter, skall av kokosnøtter, peanøttmel og peanøttkaker for dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ÖRJAN ANDERSSON ÖA Denin & Fashion AB, Box 4228, SE STOCKHOLM, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse:25 Jeans, bukser, jakker, skjorter og t-skjorter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEXT Next Retail Limited, Desford Road, GB-LE194AT ENDERBY, LEICESTER, Storbritannia Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:35 Detaljsalgstjenester, inkludert detaljsalgstjenester tilbudt i forretninger med generelle handelsvarer og klær, postordrekataloger, online, via tv-kanaler, via mobiltelefoner og direkte markedsføring, alt i forbindelse med salg av klær, hodeplagg og fottøy, bijouterivarer, juvelvarer, lommeur, motetilbehør, husholdningsartikler, håndkler, sengetøy, tekstiler, møbler, apparater til belysning, leker, elektriske produkter, kosmetiske preparater, ikke-medisinske toalettpreparater, briller og kontaktlinser, solbriller, bærevesker, lærvarer, håndvesker, sportsbager, reisevesker, handlevesker, toalettvesker, kurervesker, bærevesker, dokumentvesker og damevesker, kjøkkenredskaper, maling, tapet, klistremerker og border til vegger, bilder, bilderammer, elektriske produkter, kameraer; tilveiebringelse av informasjon og rådgivning i forbindelse med detaljsalgstjenester i forbindelse med ovennevnte varer; konsultasjoner for bedriftsog forretningsledelse, inkludert assistanse og rådgivning vedrørende administrasjon av detaljsalgforretninger innen handel av de ovennevnte varer. Klasse:35 Detaljhandelstjenester for klær og motetilbehør. 12

13 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: South Beach Beverage Co Inc, 40 Richards Avenue, US-CT06854 NORWALK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Multiparking Multiparking Skandinavia AS, Brynsalleen 4, 0667 OSLO, Klasse:6 Klasse:7 Klasse:9 Metallramper for kjøretøy. Automatiske parkeringssystemer for kjøretøy i form av heiseanordninger. Styreanordninger for heis og ramper til kjøretøyer; fjernkontroll for styring av parkeringsanordninger; elektroniske brikker; dataprogrammer til bruk for automatiske parkeringssystemer for kjøretøy. Turbo Holding 2001 APS, Stålvej 7-23, DK-6000 KOLDING, Danmark Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:7 Heiser, andre enn skiheiser, herunder heiser til lastebiler, takheiser samt trykkluftsdrevne heiser; rulletrapper, elektrisk drevne vinsjer, jekker (maskiner), herunder tannstangsjekker, apparater til lasting og lossing, kraner (løfteog heiseapparater), kranvinsjer, løfteanordninger, løfteapparater, løftemaskiner; deler av og tilbehør (ikke opptatt i andre klasser) til alle de forannevnte varer. Klasse:12 Løftbare baklemmer (deler av landkjøretøyer), trailerheiser; heisemaskineri til båter; gaffeltrucker; skiheiser; deler av og tilbehør (ikke opptatt i andre klasser) til alle de forannevnte varer. Registreringen dekker ikke kjøretøyer eller dekk til kjøretøyer til industrielt bruk. Klasse:20 Skamler, ikke av metall. Klasse:37 Utleie av byggemateriell og løftemateriell; utleie og oppsetting av bygningsstillaser. Klasse:39 Utleie av befordringsmidler, herunder utleie av heiser. 13

14 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BYGGI Optimera AS, Postboks 40 Haugenstua, 0915 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:6 Klasse:7 Klasse:8 Klasse:19 Klasse:35 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall(ikke opptatt i andre klasser); malmer. Maskiner og verktøymaskiner (unntatt for landbruksformål); motorer (unntatt for landbruksformål og landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landbruksformål og landkjøretøyer); landbruksredskaper. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall). Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; eksport- og importsagentur; salg av byggevarer, jernvarer, trelastvarer, varer som nevnt i klassene 6,7,8 og 19; salg av kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere, blekemidler og andre midler for klesvask, rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og veker for lys, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier, mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogramvare, brannslukningsapparater, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell, plastemballasje, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ekstrudert plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør (ikke av metall), møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere, kammer og svamper, børster, materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen og keramikk, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker, materiale til polstring, ubearbeidet tekstilfibermateriale, tekstiler og tekstilvarer, sengetepper, bordduker, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:37 Byggevirksomhet; byggeledelse; bygningsinformasjon; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og reparasjon av elektriske apparater; vedlikehold av kjøretøyer, malervirksomhet. 14

15 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BERGSAGEL ALVALIA MODELLJERNBANE, Roskliå 70, 4365 NÆRBØ, Klasse:28 Skalamodeller, leker og tilbehør (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Maurex MAUREX AS, Nesskogen 9, 3233 SANDEFJORD, Klasse:1 Klasse:5 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BERRY BLAST The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, US- GA30313 ATLANTA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. NORSK ORTOPEDISK FOTTØY AS, Postboks 483, 1601 FREDRIKSTAD, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:10 Medisinsk utstyr; ortopediske artikler; ortopedisk fottøy. Klasse:25 Klasse:35 Fottøy. Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av medisinsk utstyr, ortopediske artikler og ortopedisk fottøy. 15

16 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KOLLEN Small Nordic AS, Maridalsveien 91, 0461 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:9 Klasse:18 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; skibriller. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; sportsbager. Klær, fottøy, hodeplagg; sokker; skihansker. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; skistaver. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; Kontortjenester; netthandel og detaljsalg av alle ovennevnte varer i klassene 9, 18, 25 og 28. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BURN LEMON ICE The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, US- GA30313 ATLANTA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP TOUCHZONE Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Datamaskiner, PC-er, bærbare datamaskiner, reisedatamaskiner, borddatamaskiner, nettbrett (tablet computers), datahardware, håndholdte datamaskiner, arbeidsstasjoner (computer workstations); dataservere; hardware og software for data- og kommunikasjonsnettverk; databehandlings- og datalagringssystemer; dataperiferiutstyr, dataperiferienheter, datasoftware for bruk med dataperiferienheter; datamaskintastaturer; datamus; dataskjermer; datakabler og -koplinger; dataadaptere; forankringsstasjoner (docking stations) for datamaskiner; registrerbare og overskrivbare blanke optiske medier; registrerbare og overskrivbare blanke CD-er og DVD-er og drivere og skrivere derfor; dataminnekort; skrivere, dataskrivere, telefaksmaskiner, skannere, kopimaskiner, fotokopimaskiner, projektorer, multifunksjonelle innretninger omfattende skrivere, telefaksmaskiner, skannere og kopimaskiner; billedbehandlingshardware og -software; trådløs nettverksteknologisk innretning som tillater datamaskiner, nettbrett (tablet computers), håndholdte datamaskiner, dataperiferiutstyr, smarttelefoner, mobiltelefoner, andre mobile kommunikasjonsinnretninger, skrivere, telefaksmaskiner, skannere, kopimaskiner, fotokopimaskiner og projektorer å utveksle data ved tapping av slike innretninger fra og med hverandre og andre dertil egnede innretninger; datasoftware som tillater datamaskiner, nettbrett (tablet computers), håndholdte datamaskiner, dataperiferiutstyr, smarttelefoner, mobiltelefoner, andre mobile kommunikasjonsinnretninger, skrivere, telefaksmaskiner, skannere, kopimaskiner, fotokopimaskiner og projektorer å utveksle data ved tapping av slike innretninger fra og med hverandre og andre dertil egnede innretninger. 16

17 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, US-NY PURCHASE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Bjarne Nordstrand, Brattåsveien 39, 3140 NØTTERØY, Joan Myhre, Bjørnveien 30 A, 0774 OSLO, Klasse:25 Klasse:41 Klasse:45 Gensere; trøyer; t-skjorter. Organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; undervisning; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. Juridisk forskning; juridiske tjenester; konfliktløsningstjenester; politisk lobbyvirksomhet. 17

18 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CATCH IT Delivermore AS, Møllergt. 4, 0179 OSLO, Klasse:35 Abonnementsalgstjenester for teleselskaper ; administrasjon av data-arkiver; administrasjon av handelstjenester; administrasjon av prosjekter; administrativ ordreutførelse/ordregjennomføring; analyse av kostnadspriser; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; arbeidsformidling; auksjonssalg; avregning av strømforbruk; avskrift [transkripsjon]; avskrivningsbyråer; bedriftsledelse av hoteller; bedriftsledelse for utøvende kunstnere; bedriftsopplysninger; bedriftstøttetjenester (hms); bedriftsundersøkelser; bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; bistand ved forretningsledelse; bokføring; byråer for handelsinformasjon; datasøk i datafiler, for andre ; dekorasjon av butikkvinduer; demonstrasjoner av varer; dokumentkopiering; elektronisk sporing og lokalisering av pakker og forsendelser; etterforskning for forretninger; faglige konsultasjoner om forretninger; fakturering; fjernsynsreklame; formidling av avisabonnementer [for tredjemann]; forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; forretningsevaluering; forretningsinformasjoner; forretningsledelse for sportsutøvere, forretningsundersøkelser; forskning relatert til bedrifter (som research, undersøkelser, markedsundersøkelser); fotokopieringstjenester; gallupundersøkelse; import- og eksportagenturer; innsamling av informasjon for bruk i databaser; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; konsultasjoner i personalspørsmål; layouttjenster for reklameformål; lobbyvirksomhet for forretningsformål; markedsføring; markedsstudier; markedsundersøkelser, maskinskrivning; modelltjenester for reklame og salg; nyhetsklipping; omflyttingstjenester; on-line annonsering på datanettverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; organisering av handels- og reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; organisering av motevisninger for salgsformål; personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter; personellrekruttering; presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; prissammenligningstjenester; produsering av reklamefilmer; prokura [handel på andres vegne]; public relation [prvirksomhet]; publisering av reklametekster; radioreklame og -annonsering; rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser; regnskapsførsel; regnskapskontroll; reklamebyråer; reklameoppslag; reklamevirksomhet; rådgivning for forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; Klasse:36 rådgivning vedrørende hms ; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; salg [detalj- og engros-] av farmasøytiske, veterinære og sanitære preparatrer og medisinsk utstyr; salg av dagligvarer; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av hjelpemidler for eldre og funksjonshemmede; salg av husholdningsartikler; salg av interiørartikler; salg av inventarartikler; salg av matvarer; salg av motevarer; salg av suvenirer; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; sammenstilling av statisitkk; sekretærtjenester; sertifisering (utstedelse av dokumenter); skriving av reklametekster; sponsorsøktjenester; stenografi; systematisering av informasjon for bruk i databaser; tekstbehandlingstjenester; telefonsvartjenester for fraværende abonnenter; telemarkdestjenester ; utarbeidelse av lønningslister; utarbeidelse av reklametekster; utarbeiding av skatteberegninger; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av fotokopieringsmaskiner; utleie av kontormaskiner og apparater; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utleie av salgsautomater; utsendelse av reklameannonser; utsendelse av reklamematriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; utsendelse av vareprøver; utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; varemerkebygging [markedsføringstjeneste]; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger. Aksjemeglervirksomhet; aktuarvirksomhet; anskaffelse (for andre) av edle metaller for utlån; antikvitetstaksering; avbetalingsfinansiering; avbetalingskreditt; avbetalingslån; bankvirksomhet; bestyrelse av familiestiftelser; bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling [leiligheter]; brannforsikring; børsmeglervirksomhet; børsnoteringer; clearingvirksomhet [valuta]; debetkorttjenester; deponering av verdipapirer; deponering av verdisaker; deponering i sikkerhetsskap; eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; elektronisk pengeoverføring; evaluering av ullvarer; faktoringselskaper; finansanalyser; finansiell sponsorvirksomhet; finansiell virksomhet; finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; finansieringstjenester; finansieringsvurdering [forsikring, bank, fast eiendom]; finansinformasjon; finansrådgivning; fondsinvestering; fondsopprettelse; forbrukslånstjenester; forsikringsinformasjon; forsikringsmegler; forsikringsrådgivning; forsikringsvirksomhet; forvaltning av formuer; frimerketaksering; gjeldsrådgivning; husleieinnkreving; inkassoforretninger; innsamlingsbyråer; kapitalinvesteringer; kausjon [garanti]; kjøpekortstjenester; konsulentbistand i skattespørsmål; kredittkontor; kredittkort-tjenester; kunsttaksering; leasingfinansiering; livsforsikring; lån mot sikkerhet; lånefinansiering; meglervirksomhet ; megling av karbonkvoter; mynttaksering; nettbanktjenester; oppbygging av kapitalfond; pantelån; pengeveksling; pensjonsfondstjenester; pensjonsutbetalingstjenester; reparasjonskostnadsevaluering [finansiell verdiberegning]; rådgivning i finansielle spørsmål; rådgivning i forsikringsspørsmål; salg av eiendom ("omsetning"); sjøforsikring; 18

19 registrerte varemerker /13 Klasse:38 Klasse:42 smykketaksering; sparebanktjenester; sykeforsikring; taksering av fast eiendom; taksering av trær på rot; tollspeditører; ulykkesforsikring; utleie av fast eiendom; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av landbrukseiendommer; utleie av leiligheter; utlån mot pant i fast eiendom; utstedelse av kredittkort; utstedelse av reisesjekker; utstedelse av verdianvisninger; valutaveksling; veiledning i skattespørsmål; veldedighetsinnsamlinger; verifisering av sjekker. Budtjenester (for post og telegraf); dataassistert overføring av beskjeder og bilder; distribusjon via kabel; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; fjernskrivertjenester; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer [nyheter]; kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; overføring av nettbaserte gratulasjonskort; personsøkertjenester [radio, telefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon]; pressebyråer; radiokringkasting; satellittoverføring; sending av fjernsynsprogram; svarertjenester for telefon; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefonsentraltjenester; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramoverføring; telekonferansetjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; tilveiebringelse av online forum; tilveiebringelse av praterom på internett; tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; tilveiebringelse av tilgang til databaser; trådløs kringkasting; utleie av faksimileapparater; utleie av modemer; utleie av overføringsapparater for beskjeder; utleie av telefoner; utleie av telekommunikasjonsutstyr; utleie av tilgangstid til et globalt datanettverk; videokonferansetjenester. Analysering av datasystemer; analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster; arkitekter; arkitekturkonsultasjoner; bakteriologisk forskning; biologisk forskning; byplanlegging; design av computersystemer; digitalisering av dokumenter [skanning]; driftstjenester for servere; ekthetspåvisning av kunstarbeider; emballasjedesign; fjernovervåking av datasystemer; forskning i forbindelse med miljøvern; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk; fremskaffelse av søkemoterer for internettet; fysikk-forskning; geologisk forskning; geologisk leting; geologiske grunnundersøkelser; gjenoppretting av data fra datamaskiner; grafisk formgiving; håndskriftanalyser [grafologi]; industridesign; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; inspeksjon av elektriske anlegg; installasjon av dataprogrammer; interiørarkitekter; interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; kalibreringstjenester; kjemiforskning; kjemiske analyser; kjemiske undersøkelser; klinisk utprøving; konsulentbistand ved oljeleting; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonstjenester i forbindelse med energisparing; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; kontroll av oljebrønner; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; kopiering av dataprogrammer; kosmetologisk forskning; kunstig tåkeoppløsning; kvalitetskontroll; kvalitetsmålinger av tømmer på rot; kvalitetsmålinger av ull; landmåling; leie av webserver; materialtesting; mekanisk forskning; meteorologisk informasjonstjeneste; motedesigntjenester; oljeleting; oppdatering av dataprogrammer; oppmåling; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; plantegning i forbindelse med bygging; programmering for datamaskiner; prosjektstudier [tekniske]; rådgivning ved design av websider; rådgivningstjenester innen it; sertifiseringstjenester (kvalitetskontroll); sikkerhetstjenester angående datavirus; softwaretjenester [saas]; tegning [industridesign]; teknisk forskning; teknisk kjøretøykontroll; tekstiltesting; tilveiebringelse av vitenskapelig informasjon, rådgivning og konsulentbistand vedrørende karbonavtrykk; undervannsforskning; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer; vannanalyser; vedlikehold av dataprogrammer og software; vitenskapelig forskning; vitenskapelige laboratorietjenester; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. 19

20 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klasse:36 Delivermore AS, Møllergt. 4, 0179 OSLO, Klasse:35 Abonnementsalgstjenester for teleselskaper ; administrasjon av data-arkiver; administrasjon av handelstjenester; administrasjon av prosjekter; administrativ ordreutførelse/ordregjennomføring; analyse av kostnadspriser; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. ; arbeidsformidling; auksjonssalg; avregning av strømforbruk; avskrift [transkripsjon]; avskrivningsbyråer; bedriftsledelse av hoteller; bedriftsledelse for utøvende kunstnere; bedriftsopplysninger; bedriftstøttetjenester (hms); bedriftsundersøkelser; bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter ; bistand ved forretningsledelse; bokføring; byråer for handelsinformasjon; datasøk i datafiler, for andre ; dekorasjon av butikkvinduer; demonstrasjoner av varer; dokumentkopiering; elektronisk sporing og lokalisering av pakker og forsendelser; etterforskning for forretninger; faglige konsultasjoner om forretninger; fakturering; fjernsynsreklame; formidling av avisabonnementer [for tredjemann]; forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; forretningsevaluering; forretningsinformasjoner; forretningsledelse for sportsutøvere, forretningsundersøkelser; forskning relatert til bedrifter (som research, undersøkelser, markedsundersøkelser); fotokopieringstjenester; gallupundersøkelse; import- og eksportagenturer; innsamling av informasjon for bruk i databaser; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; konsultasjoner i personalspørsmål; layouttjenster for rekalmeformål; lobbyvirksomhet for forretningsformål; markedsføring; markedsstudier; markedsundersøkelser, maskinskrivning; modelltjenester for reklame og salg; nyhetsklipping; omflyttingstjenester; on-line annonsering på datanettverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; organisering av handels- og reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; organisering av motevisninger for salgsformål; personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter; personnelrekruttering; presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; prissammenligningstjenester; produsering av reklamefilmer; prokura [handel på andres vegne]; public relation [prvirksomhet]; publisering av reklametekster; radioreklame og -annonsering; rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser; regnskapsførsel; regnskapskontroll; reklamebyråer; reklameoppslag; reklamevirksomhet; rådgivning for forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; rådgivning vedrørende hms ; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; salg [detalj- og engros-] av farmasøytiske, veterinære og sanitære preparatrer og medisinsk utstyr; salg av dagligvarer; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av hjelpemidler for eldre og funksjonshemmede. ; salg av husholdningsartikler; salg av interiørartikler; salg av inventarartikler; salg av matvarer; salg av motevarer; salg av suvenirer; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; sammenstilling av statisitkk; sekretærtjenester; sertifisering (utstedelse av dokumenter); skriving av reklametekster; sponsorsøktjenester; stenografi; systematisering av informasjon for bruk i databaser; tekstbehandlingstjenester; telefonsvartjenester for fraværende abonnenter; telemarkdestjenester ; utarbeidelse av lønningslister; utarbeidelse av reklametekster; utarbeiding av skatteberegninger; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av fotokopieringsmaskiner; utleie av kontormaskiner og apparater; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utleie av salgsautomater; utsendelse av reklameannonser; utsendelse av reklamematriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; utsendelse av vareprøver; utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; varemerkebygging [markedsføringstjeneste]; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger. Aksjemeglervirksomhet; aktuarvirksomhet; anskaffelse (for andre) av edle metaller for utlån; antikvitetstaksering; avbetalingsfinansiering; avbetalingskreditt; avbetalingslån; bankvirksomhet; bestyrelse av familiestiftelser; bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling [leiligheter]; brannforsikring; børsmeglervirksomhet; børsnoteringer; clearingvirksomhet [valuta]; debetkorttjenester; deponering av verdipapirer; deponering av verdisaker; deponering i sikkerhetsskap; eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; elektronisk pengeoverføring; evaluering av ullvarer; faktoringselskaper; finansanalyser; finansiell sponsorvirksomhet; finansiell virksomhet; finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; finansieringstjenester; finansieringsvurdering [forsikring, bank, fast eiendom]; finansinformasjon; finansrådgivning; fondsinvestering; fondsopprettelse; forbrukslånstjenester; forsikringsinformasjon; forsikringsmegler; forsikringsrådgivning; forsikringsvirksomhet; forvaltning av formuer; frimerketaksering; gjeldsrådgivning; husleieinnkreving; inkassoforretninger; innsamlingsbyråer; kapitalinvesteringer; kausjon [garanti]; kjøpekortstjenester; konsulentbistand i skattespørsmål; kredittkontor; kredittkort-tjenester; kunsttaksering; leasingfinansiering; livsforsikring; lån mot sikkerhet; lånefinansiering; meglervirksomhet ; megling av karbonkvoter; mynttaksering; 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/08-2008.06.02 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 23/08-2008.06.02 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 23/08-2008.06.02 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer