nr 33/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 33/14-2014.08.11 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 33/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 33/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Resia AB, Box 1114, SE GÖTEBORG, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklame- og markedsføringsmateriell; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Klasse 36 Elektronisk overføring av betalingsmidler for reisebyråer; utstedelse av gavekort, kuponger og verdikuponger; utstedelse av gavekort- og -sjekker; gavekort og- sjekker (utstedelse av-); reiseforsikringstjenester. Klasse 39 Bestilling av billetter; anskaffelse av billetter som gir innehaveren mulighet til å reise; bestilling av reisebilletter; bestilling av sightseeingturer; bestilling av leiebiler; reiser (bestilling av-); bestilling av reiser; bestilling av flybilletter; bestilling av båtreiser; bestilling av fly; bestilling av flytransporter; bestilling av fergetransporter; bestilling av cruise; bestilling av togtransporter; bestilling av flyreiser; bestilling av togbilletter; bestilling av transporter; transporter (bestilling av-); bestillingstjenester vedrørende flytransporter; bestillingstjenester for bilutleie; reisebyråtjenester og bestillingstjenester; bestillingstjenester vedrørende sjøtransporter; tjenester for bestilling av reiser; bestilling av plasser for reiser; bestilling av hytteplasser for reiser; bestillingstjenester vedrørende reiser til sjøs; reservasjons- og bestillingstjenester for transport; bestillingstjenester vedrørende transport til lands; bestillingstjenester vedrørende reiser på land; bestillingstjenester vedrørende transport med båt; billett- og bestillingstjenester vedrørende rundreiser; billett- og bestillingstjenester vedrørende reiser; bestilling av transporter med langreisebuss; billettjenester for reiser; planlegging av reiser; billettbestilling for reiser; billettbestillingstjenester for reiser; informasjon vedrørende reiser; arrangement av reiser; anordning og formidling av reiser; anordning og gjennomføring av reiser; anordning av reiser og båtturer; anordning av reiser; anordning av reiser med langreisebusser; anordning av reiser med turistbuss; anordning av reiser samt informasjon dertil on-line; anordning av reiser til og fra hotell; anordning av sightseeing-reiser [transport]; billettbestillinger vedørende reiser; organisering av reiser; informasjon vedrørende reiser og rundturer; databaserte informasjonstjenester vedrørende reiser; fartøyscruisetjenester [reiser]; reisebyråtjenester for reiser til sjøs; reisebyråtjenester for anordning av reiser; plass og billettbestillinger vedrørende reiser; reisebyråtjenester vedrørende reiser med buss; reisebyråtjenester (anordning av reiser); reiser og passasjertransporter; reservasjonstjenester vedrørende reiser. Klasse 41 Formidling av billetter til underholdningsarrangement; bestillingstjenester vedrørende billetter og arrangementer; tjenester vedrørende anskaffelse av billetter for sportsarrangementer; bestilling og salg av billetter til idrettsarrangementer; bestilling av billetter til teater- og andre fornøyelsesforestilinger; underholdningstjenester; underholdningsinformasjon; underholdning; billettbyråtjenester [underholdning]; rådgivningstjenester vedrørende underholdning; informasjon om underholdning; informasjon vedrørende underholdning; informasjonstjenester vedrørende underholdning; telefoninformasjonstjenester vedrørende underholdning; spredning av underholdningsmateriell; tilveiebringelse av informasjon vedørende underholdning; billettreservasjon og - bestilling for underholdning, sportslige og kulturelle arrangementer; arrangement av billettbestilling for show og andre underholdningsarrangementer; informasjon innen området for underholdning ved hjelp av et globalt datanett; bestilling av underholdning; bestilling av teaterbilletter; bestilling av konserter; bestillingskontor for teaterbilletter; bestillingsbyråer vedrørende konsertbilletter; bestillingstjenester for underholdning; bestillingstjenester for konsert billetter; bestillingstjenester for teatre; bestillingskontortjenester for teaterbilletter; bestilling av sitteplasser til show og bestilling av teaterbilletter; bestilling av plasser for show og idrettstilstelninger; bestillingtjenester for konsert- og teaterbilletter; reservasjon av konsertbilletter; informasjon vedrørende underholdning via direktetilkobling fra en database eller fra internet; tjenester vedrørende underholdning tilveiebrakt via direktetilkobling til en database eller til internet. Klasse 43 Bestilling av rom; bestilling av hotellinkvartering; bestilling av hotellosji; bestillingstjenester for hotellrom; bestillingstjenester vedrørende hotellrom; bestillingstjenester av hotellrom; reservasjoner for bestilling av losji; reisebyråtjenester for bestilling av hotellopphold; reisebyråtjenester for bestilling av innkvartering; byråer for bestilling av hotell; bestilling av hotellrom for reisende; bestilling av losji for reisende; byråer for bestilling av ferielosji; reservasjon av turistinvarteringer; restervasjon av hotellrom; reservasjon av midlertidig innkvartering. 3

4 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/129,464 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP PROPEL Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware for utvikling, anvendelse og administrasjon av datasystemer og -applikasjoner; datasoftware for serviceledelse for virksomheter. Klasse 42 Nettskytjenester omfattende software for utvikling, anvendelse og utvikling av datasystemer og applikasjoner; nettskytjenester omfattende datasoftware for serviceledelse for virksomheter; utvikling av kundetilpasset software innen området for serviceledelse for virksomheter. suturmaterialer; lysbaserte medisinske innretninger; lysbaserte medisinske systemer; lysbaserte terapiinnretninger; lysbaserte medisinske- og terapiinnretninger i form av medisinske innretninger som bruker en kombinasjon av elektromagnetiske lysutstrålinger i form av laveffektslasere, lysemitterende dioder, infrarødt lys og pulserende lys for å gi terapeutisk, helsevedlikeholds- og helsebringende fordeler; lysbaserte medisinske innretninger brukt for smertelindring, sårpleie, hårgjenvekst; lysbaserte medisinske innretninger brukt for helsefordelsterapi, inklusiv muskel-, ledd-, skjelett-, nerve- og hudterapi; medisinske innretninger med både lysterapi og elektrisk stimulering; lysemittere for lysbaserte medisinske innretninger; lys- og elektriske stimuleringsemittere for medisinske innretninger; kontrollenheter for lysbaserte medisinske innretninger; kontrollenheter for lysbaserte og elektriske stimulasjonsbaserte medisinske innretninger; terapeutiske superpulsede laserinnretninger brukt for å behandle akutt/kronisk smerte, bursitt, ryggsmerte, smerter i håndknokkel (carpal tunnel), arterittsmerter, tennisalbue, muskelbelastning, tendonitt, og andre tilstander; prober for akupunkturmuskeltriggere; fotoprobe adaptere, lysbøyings- og lysfokuseringslinser for lysemittere for lysbaserte medisinske innretninger; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Isolaft AS, Eidsvika, 6264 TENNFJORD, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer; transportable og rrefabrikkerte hus og bygninger. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet; rådgivning og planlegging vedrørende bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MR4 Medical Quant USA Inc DBA Multi Radiance Medical, Carter Street, US-OH44139 SOLON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 10 Kirurgiske apparater og instrumenter; kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; Top-Ten AB, Box 11171, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 11 Apparater for belysning og oppvarming. Klasse 16 Produkter av papp og kartong, ikke inkludert i andre klasser. Klasse 29 Kjøttekstrakter; melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 4

5 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Moods of Norway AS, Tinggata 22, 6783 STRYN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer nemlig reklamemateriale, instruksjonsmateriale, bruksanvisninger, foldere, tidsskrift, nyhetsbrev, kataloger, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; bokpapir; innpakningspapir/gavepapir; sekker og bager av papir eller plast; hobbyartikler i papir og papp. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; lommebøker; mapper for betalingskort; vesker; bager; paraplyer; parasoller; spaserstokker; belter. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, interiørartikler (ikke opptatt i andre klasser), nemlig pyntegjenstander av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIOTENE GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, US-DE19808 WILMINGTON, NEW CASTLE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Dentale klebemidler; munnfuktighetsgivende gel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORDIC ID SAMPO Nordic ID Oy, Myllyojankatu 2 A, FI SALO, Finland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Radiofrekvensidentifikasjon (RFID) akkreditiver, nemlig kort og brikker (tags), lesere. Klasse 37 Reparasjon; installasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/806,417 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MUMFIE Britt Allcroft Productions LLC, 133 Wadsworth Avenue, US-CA90405 SANTA MONICA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Forhåndsinnspilte CD'er, DVD'er, videoinnspillinger, videodiskinnspillinger, CD-ROM, lydinnspillinger, og videobånd, alle inneholdende underholdning for barn; forhåndsinnspilte digitale media, og disker, alle inneholdende musikkopplæringsprogrammer og animerte programmer for generell underholdning; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av magasiner og bøker inneholdende historier og spill for barn; digital musikk nedlastbar fra Internet; nedlastbar musikk fra Internet. Klasse 16 Trykksaker, nemlig barnebøker, blader, magasiner og nyhetsbrev for barn, inneholdende spill, oppgaver og gåter for utdanning eller informasjon; malebøker; aktivitetsbøker for barn. Klasse 28 Plysjkosedyr (plush toys) og puslespill. Klasse 35 Online detaljhandelstjenester inneholdende nedlastbar forhåndsinnspilt musikk og video. Klasse 41 Tilveiebringelse av online publikasjoner i form av en e- bok innenfor området barneunderholdning; utdannelses- og underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse av underholdningsinformasjon for barn ved hjelp av et globalt datanettverk; utdannings- og underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse av online interaktive historier for barn; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av løpende ("on-going") fjernsynsprogrammer om barneunderholdning via et globalt datanettverk og underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av websider via et globalt datanettverk. 5

6 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Transmeca AS, Postboks 25, Alnabru, 0614 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 7 Maskiner og dertilhørende tilbehør for drift av ulike typer transportbånd; transportbånd. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av maskiner og dertilhørende tilbehør samt transportbånd. WESTNET AS, Postboks 8164, 4069 STAVANGER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 38 Konsulentvirksomhet innen telekommunikasjon. Klasse 42 Teknologiske tjenester; ingeniørtjenester; konsulentvirksomhet innen IT. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POLYSCOPE JAN ERIK SECKER, Vollenlia 67, 1390 VOLLEN, Klasse 9 Nautiske, geodetiske, fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/121,882 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP PHOTO HIVE Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware for bruk til lagring, organisering, sikkerhetskopiering og synkronisering av fotografier, dokumenter, bilder og videoer; datasoftware for bruk til datautskriving; elektroniske multifunksjonsinnretninger for bruk til kopiering, utskriving, trykking, skanning, bildefangst og/eller overføring av fotografier, dokumenter og bilder; datalagringsinnretninger, nemlig høyhastighets lagringssubsystemer for lagring og sikkerhetskopiering av elektroniske data enten lokalt eller via et telekommunikasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Farmerfun SIRI ANETTE BRANDTZÆG, Vestbygdvegen 490, 2312 OTTESTAD, Klasse 7 Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. 6

7 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/124,860 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP RELATE Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 42 Software som en tjeneste (SaaS) omfattende software for ledelse i og administrasjon av kundeforhold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen K8 K8 industridesign AS, Hoffsveien 13, 0275 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Forretningsundersøkelser, forretningsevaluering; markedsstudier; markedsundersøkelser; modelltjenester for reklame og salg; rasjonaliseringsekspertise; annonse- og reklamevirksomhet; rådgivning for rasjonalisering av forretning; salgsfremmende tjenester for tredjemann. Klasse 40 3D printing. Klasse 41 Organisering av konkurranser, utdanning eller underholdning; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; praktiske seminarer, nemlig arrangering og ledelse; sceneoppførelser utgivelser av tekster, andre enn reklametekster; tekstforfattervirksomhet, tilveiebringelse av ikke-nedlastbare on-line elektroniske publikasjoner; undervisning, instruksjon, opplæring; digital bildebearbeidelse; forlystelsesparker; fornøyelsesparker; fotografering; museumstjenester, nemlig utstilling og fremvisning; teateroppsetninger; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; videofilming. Klasse 42 Emballasjedesign; industriell design, industriell formgivning; industridesign; mekanisk forskning; teknisk forskning; forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann; grafisk formgivning; rådgivning for immateriell eiendomsrett; ingeniørvirksomhet, nemlig teknisk ekspertise; ingeniørkonsulentvirksomhet; interiørarkitekter, interiørdekorering, interiørkonsulentvirksomhet; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk motetegningsvirksomhet; tegning nemlig produkt design og industridesign, materialtesting; vedlikehold og opprettelse av websider for andre; design og utvikling av websider; motedesign; tekstiltesting; produktdesign og produktutvikling; 3D tegning og modellering; arkitekter og arkitekttjenester; formgivning; utforming av varer og produkter; rådgivning, konsultasjon og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester. Klasse 45 Rådgivningstjenester relatert til immaterialrett eller lisensiering eller beskyttelse av industrielle og immaterielle rettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen K8 industridesign K8 industridesign AS, Hoffsveien 13, 0275 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Forretningsundersøkelser, forretningsevaluering; markedsstudier; markedsundersøkelser; modelltjenester for reklame og salg; rasjonaliseringsekspertise; annonse- og reklamevirksomhet; rådgivning for rasjonalisering av forretning; salgsfremmende tjenester for tredjemann. Klasse 40 3D printing. Klasse 41 Organisering av konkurranser, utdanning eller underholdning; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; praktiske seminarer, nemlig arrangering og ledelse; sceneoppførelser utgivelser av tekster, andre enn reklametekster; tekstforfattervirksomhet, tilveiebringelse av ikke-nedlastbare on-line elektroniske publikasjoner; undervisning, instruksjon, opplæring; digital bildebearbeidelse; forlystelsesparker; fornøyelsesparker; fotografering; museumstjenester, nemlig utstilling og fremvisning; teateroppsetninger; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; videofilming. Klasse 42 Emballasjedesign; industriell design, industriell formgivning; industridesign; mekanisk forskning; teknisk forskning; forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann; grafisk formgivning; rådgivning for immateriell eiendomsrett; ingeniørvirksomhet, nemlig teknisk ekspertise; ingeniørkonsulentvirksomhet;interiørarkitekter, interiørdekorering, interiørkonsulentvirksomhet; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk motetegningsvirksomhet; tegning nemlig produkt design og industridesign, materialtesting; vedlikehold og opprettelse av websider for andre; design og utvikling av websider; motedesign; tekstiltesting; produktdesign og produktutvikling; 3D tegning og modellering; arkitekter og arkitekttjenester; formgivning; utforming av varer og produkter; rådgivning, konsultasjon og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester. Klasse 45 Rådgivningstjenester relatert til immaterialrett eller lisensiering eller beskyttelse av industrielle og immaterielle rettigheter. 7

8 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OLD FORESTER Early Times Distillers Co, 2921 Dixie Highway, US- KY40216 LOUISVILLE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen naturens fornøyelsespark DESTINASJON TRYSIL SA, Storvegen 3, 2420 TRYSIL, Klasse 35 Markedsføring. Varemerkebygging. Radioreklame- og annonsering. Public relations. Publisering av reklametekster. Produsering av reklamefilmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LINIO Fædrelandsvennen AS, Postboks 369, 4664 KRISTIANSAND S, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Computer software; computer software og software applikasjoner som setter brukere av elektroniske kommunikasjonsnettverk i stand til å opprette, laste opp, avmerke, betrakte, kommentere og dele data, informasjon og medieinnhold; software, nedlastbart eller forhåndsprogrammert, i form av mobilapplikasjoner; software nedlastbart via elektroniske kommunikasjonsnettverk og trådløse innretninger; software for tilrettelegging av forretningsreklame, forbinde sosiale nettverksbrukere med forretningsforetak; elektroniske publikasjoner; computer e-handel software som setter brukere i stand til å foreta elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt computer nettverk. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; administrasjon av abonnementstjenester for tredjeparter; administrasjonstjenester tilveiebrakt online fra en computerdatabase, internett eller globale elektroniske kommunikasjonsnettverk; online annonserings- og markedsføringstjenester; tilveiebringelse og leie av annonseplass på internett; tilveiebringelse av online auksjonstjenester; tilveiebringe administrative tjenester relatert til abonnement, kunder og betalingsformidlingstjenester via online databaser og online søkedatabaser; markedsføre andres varer og tjenester ved drift av en online plattform med lenker til andres ressurser; presentere andres varer i salgs- og markedsføringshensikt, via en online søkbar database; elektroniske handelstjenester, nemlig tilveiebringe informasjon om produkter via telekommunikasjonsnettverk i markedsførings- og salgshensikt; online handelstjenester for å støtte og fremme salget av andres varer og tjenester av andre via et datanettverk. Klasse 36 Finansiell virksomhet; elektroniske betalingstransaksjoner; elektronisk betalingsformidling; betalingsformidling; nettbankstjenester; betalings- og faktureringstjenester over internett, via elektroniske databaser, en webside eller globale elektroniske kommunikasjonsnettverk; betalings- og faktureringstjenester via kundetilpassede elektroniske terminaler eller kommunikasjonsnettverk. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av tilgang til elektroniske fakturerings- og betalingssystemer; tilveiebringelse av tilgang til online betalingsformidlingstjenester; tilveiebringelse av tilgang til computer databaser; elektronisk utveksling av data som er lagret i databaser og som man får tilgang til via internett eller globale kommunikasjonsnettverk; overføring av databaseinformasjon gjennom telekommunikasjonsnettverk eller globale elektroniske kommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring av lyd, bilde og data mellom brukere; elektronisk og/eller digital meldingsformidling; elektronisk postoverføring; overføring av data, bilder dokumenter og meldinger via elektroniske og telefontilkoblete datasystemer samt globale kommunikasjonsnettverkstjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av dataprogrammer; tilveiebringe en plattform som frembyr teknologi som setter internettbrukere i stand til å opprette, laste opp, avmerke, betrakte, kommentere, og dele data, informasjon og multimedia innhold; tilveiebringe et nettsted som frembyr ikke-nedlastbar software; vert for en interaktiv plattform og online ikke-nedlastbar software for opplasting, oppslag, fremvisning, dele og overføre meldinger, kommentere, multimedia innhold, fotografier, bilder, illustrasjoner, tekst, informasjon og annet brukergenerert innhold; utvikle og være vert for en server i et globalt computer nettverk i den hensikt å legge til rette for e-handel via slik server. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DREAM Dream Unlimited Corp, Suite Adelaide Street East, CA-ONM5C3H1 TORONTO, Canada Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 8

9 registrerte varemerker nr 33/14 Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, spesielt kapitalforvaltning; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, spesielt overtagelse, utvikling, forvaltning, leasing og finansiering av kommersielle eiendommer, hoteller, selveierleiligheter og boligeiendommer. Klasse 37 Byggevirksomhet i tilknytning til kommersielle eiendommer, hoteller, selveierleiligheter og boligeiendommer samt fornybar kraft- og infrastrukturmidler; reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet alt i tilknytning til til kommersielle eiendommer, hoteller, selveierleiligheter og boligeiendommer samt fornybar kraft- og infrastrukturmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, DK KØBENHAVN Ø, Danmark Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner (nedlastbare), herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker, alle i elektronisk format eller distribuert on-line eller via multimedienettverk; videokassettbånd og innspilte DVDer. Klasse 16 Trykksaker, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøker, plakater; fotografier; samlemapper (kontorrekvisita). Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; forlagsklubbvirksomhet, herunder elektronisk forlagsvirksomhet; utgivelse av aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker; klubbvirksomhet (underholdning eller undervisning), bokklubbvirksomhet ( underholdning eller undervisning), produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til bruk på datanettverk; produksjon av film og programmer lagret på videokassettbånd og DVD-disks; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; helse- og finess sentre, helseklubber, undervisning i kroppsøvelser og -trening. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORSK MARINADRIFT AS, Postboks 23, 3131 HUSØYSUND, SMIL KOMMUNIKASJON AS, Postboks 28, 3113 TØNSBERG, Klasse 37 Bygging av havner. Vedlikehold av havner. Overvåkning av havner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKJØNNHETENS GRØNNE BOK Laboratoire de Biologie Vegetale Yves Rocher, La Croix des Archers, FR LA GACILLY, Frankrike Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 3 Såper; deodoranter for personlig bruk; dufter; eteriske oljer; kosmetiske barberings- og etterbarberingspreparater; tannpastaer; kosmetiske bad- og dusjpreparater; kosmetiske hårpleiepreparater; kosmetiske preparater for hud-, ansikt- og kroppspleie; kosmetiske solbeskyttende midler for fjes og kropp; kosmetiske produkter for hånd- og fotpleie; Kosmetiske sminke produkt Klasse 35 Detaljhandel og engros tjenester via postordre eller franchise butikker eller internett eller hjemme-salg; salgsfremmende tjenester for kosmetiske produkter via postordre eller franchise butikker eller internett eller hjemme-salg; Presentasjon av kosmetiske produkter på kommunikasjonsmedier for detaljhandels formål; reklamevirksomhet via postordre; Reklamevirksomhet i form av formidling via radio, fjernsyn, internett (intranett og ekstranet), skjermer, elektronisk post, vindusutstilling, utsendelser, kataloger, reklamebrosjyrer; nettannonsering på datanettverk; tilveiebringelse av et utvalg av kosmetiske varer, til andres fordel, som gjør at kunder kan se og kjøpe disse varene i detaljhandel butikker, eller i varekataloger eller i direkte postreklame for postordre, eller gjennom hjemme-salg, eller på en nettside (internett) eller på fjernsyn eller enhver annen form for elektronisk telekommunikasjons medium; detaljhandelstjenester forbundet med kosmetiske produkter; bistand ved forretningsledelse relatert til franchise butikker; salgspromotering ved utvikling av kundelojalitet med rabattkort for kunden. 9

10 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lone Star Restauranter AS, Gamle Drammensvei 32, 1369 STABEKK, Klasse 43 Restaurantvirksomhet. Franchisevirksomhet forbundet med restaurantvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRUDESIGN Trude Bostad, 9060 Lyngseidet, 9060 LYNGSEIDET, LEXOR CONSULTING, SINDRE-JACOBBOSTAD, Åsstubben 52, 0381 OSLO, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser. Klasse 25 Klær, fottøy og hodeplagg. Klasse 42 Design av klær; industrielt design. Stenberg & Blom AS, Karenslyst allé 10, 0278 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) med opprinnelse fra Italia. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORWAY KINGCRAB AS, Nesseveien 16, 9935 BUGØYNES, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 29 Fisk, skalldyr og kongekrabber. Klasse 31 Levende skalldyr og kongekrabber. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av skalldyr og kongekrabber. 10

11 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 30 Mel og næringsmidler tilvirket av korn, frokostcerealer, pasta og andre deigprodukter, nemlig pizzaer, piroger, paier, brød, konditor-varer og godsaker, inkludert sjokoladeprodukter og godterier; is, yoghurtis, frosset yoghurt og is; salt, sennep, ketshup, eddik, sauser (smakstilsetninger), krydder, snacksprodukter i form av popcorn og maischips samt snacksprodukter basert på mais, ris, korn, rug eller bakverk. PKS Interiør og Indusri AS, Postboks 2368, 3003 DRAMMEN, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; beslag for dører av metall; bolter av metall; dørhengsler av metall; dørhåndtak av metall; gjerder av metall; hengsler av metall; rister av metall; rør av metall; stolper av metall; trapper av metall; trappetrinn av metall; vinduer av metall; vinkelrør av metall; rekkverk og tilbehør og deler dertil; festeanordninger; stativ. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning samt deler og tilbehør derav. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings og anleggsformål; rekkverk og tilbehør og deler dertil; glass for bygging av rekkverk og vegger; bygningsglass; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); armert glass. Klasse 20 Møbler; møbler av metall; stativ; speil; hyller; festeanordninger Klasse 35 Bistand ved forretningsdrift; salg av bygningsmaterialer av metall, varer av metall, rekkverk og tilbehør og deler dertil, festeanordninger, stativ, dørhåndtak av metall, apparater og innretninger for belysning samt deler og tilbehør derav, bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings og anleggsformål, rekkverk og tilbehør og deler dertil, glass for bygging av rekkverk og vegger, bygningsglass, møbler, møbler av metall, stativ, speil, hyller, festeanordninger. Klasse 37 Installasjon og reparasjon av bygningsmaterialer av metall, varer av metall, rekkverk og tilbehør og deler dertil, festeanordninger, stativ, dørhåndtak av metall, apparater og innretninger for belysning samt deler og tilbehør derav, bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings og anleggsformål, rekkverk og tilbehør og deler dertil, glass for bygging av rekkverk og vegger, bygningsglass, møbler, møbler av metall, stativ, speil, hyller, festeanordninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAARUD SUPERCHEESE Estrella Maarud Brands AB, Angereds Storåsväg, SE ANGERED, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter; tomatpuré og tomatjuice (for matlaging); snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, stekte, tørkede og krydrede nøtter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nikon Corp, 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, JP- TOKYO, Japan Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Jaktsikter (hunting scopes); kikkertsikter; geværsikter; kikkerter; teaterkikkerter; apparater og instrumenter til testing og måling; kameraer; digitale kameraer; linser; teleskoper; feltsikter (field scopes); mikroskoper; luper; laser avstandsmålere; okulare øyeglass; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ORBIT Smith & Nephew Inc, 1450 Brooks Road, US-TN38116 MEMPHIS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 10 Kirurgiske instrumenter, nemlig kirurgiske blader. 11

12 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BETWAY Merryvale Ltd, 1 Mapp Street, BZ- BELIZE CITY, Belize Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Computer program og computer software, inkludert software som er nedlastbar fra Internett; applikasjoner for mobiltelefoner, nettbrett og andre håndholdte enheter; alt relatert til eller inneholdende spill eller veddemål, fornøyelses- og underholdningstjenester, spill, spillkort, bingospill, kasinospill og sportstipping; kredittkort; verdikort, magnetiske kort, betalingskort, rabattkort og kodede kort; lojalitetsprogramkort; kort for bruk i forbindelse med promosjonsordninger. Klasse 41 Underholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter; tjenester forbundet med online-spill, gambling og veddemål; tjenester for drift av databehandlede bingo, online-bingonettverk, virtuelle spilleautomater og andre spill (instant win games); tjenester forbundet med sportsveddemål og loddtrekning og online sportsboksnettverkstjenester; kasinospill, inkluderte rulett, spilleautomater, bingospill, blackjack, keno, baccarat, skrapekort, pokerspill og sportstipping; pokernettverkstjenester; multispiller kort-rom tilveiebrakt gjennom Internett; organisering, produksjon og presentasjon av turneringer, konkurranser, spill og konkurranser; underholdning og interaktive underholdningstjenester; inkludert tilveiebringelse av alle de forannevnte tjenestene via ulike teknologiske plattformer, inkludert, men ikke begrenset til, gjennom TV, interaktiv TV, telefoni, mobile eller håndholdte enheter eller tilveiebrakt online fra en computer database eller via Internett; organisering av underholdning, fornøyelse, konkurranse, spill, gambling, vedding, kortspill, sportstipping og loddtrekning; assistanse og rådgivningstjenester og tilveiebringe informasjon relatert til alle de forannevnte tjenestene. Klasse 42 Design og utvikling av computer hardware, software og mobilapplikasjoner; software design og software utvikling; computerprogrammering; installasjon, vedlikehold, oppdatering og reparasjon av computer software; design, opprettelse og vedlikeholde websider; hosting av websider for andre; vedlikehold av databaser, informasjonsassistanse og rådgivningstjenester relatert til enhver av de forannevnte tjenestene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARCTIC BLUE HOLDING AS, Havnegata 23, 8400 SORTLAND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Produkter laget av fisk, skalldyr, bløtdyr og kaviar; fisk; skalldyr; bløtdyr; kaviar; bearbeidet fisk, skalldyr, bløtdyr og kaviar; konservert fisk, skalldyr, bløtdyr og kaviar. Klasse 31 Levende fisk, skalldyr og bløtdyr; fiskerogn Klasse 35 Markedsføring av sjømat; salg av sjømat; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter innen sjømatindustri; kontortjenester; rådgivning innen eksport, produksjon og markedsføring av sjømat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hogia AB, Henrik Friberger, SE STENUNGSUND, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer for datakommunikasjon; maskinvare for datamaskiner (hardware); operative programmer (software). Klasse 35 Salgsfremmende tjenester (markedsføring); informasjon og rådgivning om markedsføring; markedsføring. 12

13 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Delphi Technologies Inc, 5725 Delphi Drive, US- MI48098 TROY, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; ubearbeidet plast i flytende form, i form av små biter eller granulater; kjemiske preparater til bruk med motorkjøretøyer og kjøretøymotorer; kjølevæsker; kjølevæsker for kjøretøymotorer; bremsevæske. Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; drivstoffer; brennstoffer; motoroljer; smøreoljer for kjøretøymotorer; motoroljer; giroljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TINE BACH, Briskebyveien 72 B, 0259 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, is. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HOF Hearts On Fire Company, LLC, 99 Summer Street, US- MA02110 BOSTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer laget av gull, sølv eller platina eller overtrukket dermed; juvelervarer, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NETLON Conwed Plastics NV, Marcel Habetslaan 20, BE-3600 GENK, Belgia Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 16 Innpakningsmaterialer; plastemballasje; emballasjematerialer; folier, helt eller vesentlig fremstilt av plast eller andre syntetiske materialer eller av elastomerer. Klasse 17 Varer helt eller vesentlig fremstilt av plast eller andre syntetiske materialer eller av elastomerer; Fleksible rør, ikke av metall; rør, helt eller vesentlig fremstilt av plast eller andre syntetiske materialer eller av elastomerer. Klasse 20 Plater, spoler og formdeler, helt eller vesentlig fremstilt av plast eller andre syntetiske materialer eller av elastomerer; emballasjebeholdere av plast. Klasse 22 Nett og nettvarer; tau, rep, hyssing, strimler og bånd, helt eller vesentlig fremstilt av plast eller andre syntetiske materialer eller av elastomerer. 13

14 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRAK HOLDING AS, Professor Olav Hanssens vei 7 A, 4021 STAVANGER, Klasse 35 Personell rekruttering. Utleie av midlertidig arbeidskraft. arbeidskraft og rekruttering til faste stillinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVERGREEN LINE EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD, 1~4F, No. 166, Sec. 2, Minsheng E. Road, TW- 104 TAIPEI, Taiwan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 39 Transport og lagring av varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRAK HOLDING AS, Professor Olav Hanssens vei 7 A, 4021 STAVANGER, Klasse 35 Rekruttering til faste stillinger og utleie av midlertidig arbeidskraft (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRAK HOLDING AS, Professor Olav Hanssens vei 7 A, 4021 STAVANGER, Klasse 35 Bemanningstjenester. Utleie av midlertidig (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CCOMM Conference Communications Ltd, Media House, 2 Sandridge Park, Porters Wood, GB-AL3 6PH ST ALBANS, HERTFORDSHIRE, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datahardware; videokonferanseapparater; lydkonferanseapparater; datamaskinskjermer og - monitorer; fremvisningsinnretninger; fremvisningsskjermer og -monitorer; fremvisningsterminaler; elektroniske fremvisningstavler; elektroniske fremvisningspaneler; elektroniske paneler for fremvisning av meldinger; elektroniske visuelle fremvisningsenheter; LCD-skjermer; apparater med plasma-display; videofremvisningsskjermer; visuelle fremvisningsskjermer; telekommunikasjonsinstallasjoner, -apparater og - instrumenter samt deler og tilbehør dertil; apparater for styring og håndtering av telekommunikasjonsnettverk, samt koplings- og sammenkoplingsenheter for bruk dermed; telefoner; hodesett til telefoner; innretninger for elektronisk kommunikasjon; innretninger for trådløs kommunikasjon; mobil- og trådløse telefoner; telefonisystemer; brytere for identifisering, prioritering og routing; periferiutstyr til datamaskiner; brytere til digitale kommunikasjonsnettverk; apparater og instrumenter for opptak, lagring, behandling, analyse, overføring, distribusjon og/eller femvisning av data; datatilbehør, herunder tastaturer, skjermsparer, mus, høytalere, joystick, hodetelefoner og musematter; personlige digitale assistenter (PDA); datahardware for sammenkopling, håndtering og styring, sikring og drifting av lokale og fjernnettverk og telefonisystemer; datahardware for lagring; optisk, elektronisk og magnetisk registrerte/innspilte manualer, alle for bruk sammen med de ovennevnte varer; tilbehør til alle forannevnte varer. Klasse 37 Installasjons-, reparasjons og vedlikeholdstjenester; 14

15 registrerte varemerker nr 33/14 installasjon, vedlikehold og reparasjon av datahardware, videokonferansesystemer og -utstyr, lydkonferansesystemer og -utstyr, telekommunikasjonssystemer og -utstyr. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; kommunikasjonstjenester for videokonferanseformål; tilveiebringelse av videokonferansetjenester; satellittvideokonferansetjenester; telekonferanse- og videokonferansetjenester; levering av digitale lyd og/eller video via telekommunikasjon; tilveiebringe fasiliteter og utstyr for videokonferansevirksomhet; utleie av telekommunikasjonsutstyr, videokonferanseutstyr og/eller lydkonferanseapparater; tilveiebringe online informasjon innen området telekommunikasjonsvirksomhet og telefonisystemer; telekommunikasjonsintegreringstjenester; sikring av telefonisystemer; kommunikasjon via elektroniske plattformer; elektronisk datautvekslingstjenester; telekommunikasjonstjenester for opprettelse og vedlikehold av filer samt dokument- og informasjonsutvekslingstjenester; kommunikasjonstjenester via intranett, ekstranett, internett og andre elektroniske midler; tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang til databaser og internett; informasjons, konsultasjons- og rådgivningstjenester samt kundestøtte relatert til alle forannevnte tjenester, herunder slike tjenester tilveiebrakt online eller via internett eller ekstranett; tilveiebringe tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk og elektroniske databaser. Klasse 42 Forskning og utvikling av datahardware, videokonferanseutstyr, lydkonferanseapparater, datamaskinskjermer og -monitorer, fremvisningsterminaler og fremvisningsinnretninger; designtjenester for nettsider; vertstjenester for nettsider; design av interiørdekor; design av videokonferanserom; design av videokonferanseutstyr; datahjelpetjenester (help-line); tekniske støttetjenester relatert til videokonferanseapparater, lydkonferanseapparater, datahardware, datasoftware, datanettverk og internett; gjenopprettings- og nødresponstjenester i forbindelse med uhell for datasystemer, videokonferansesystemer og lydkonferansesystemer; informasjons-, konsultasjonsog rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte tjenester, herunder slike tjenester tilveiebrakt via internett eller ekstranett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BYGGMANN's Entreprisesertifikat BYGGMANN GRUPPEN AS, Flyplassvegen 22, 6040 VIGRA, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS, Postboks 856 Sentrum, 0104 OSLO, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.bistand vedrørende kommersiell og forretningsmessig drift av bedrifter. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORWAII KJETIL SIMONSEN, Ormøyveien 6, 3132 HUSØYSUND, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 6 Souvenirer av metall, souvenirer av metall i form av nøkler, nøkkelringer, nøkkelkjeder og nøkkeletuier samt Klasse 9 varer av tinn. Optiske apparater, briller, solbriller, øyeskjermer, brilleglass, brilleinnfatninger; brilleetuier; tilbehør til briller, nemlig stropper, lenker og snorer; antiblendingsskjermer og -briller; videofilmer og videokassetter; lydbånd; våtdrakter for dykking, våtdrakter for dykking i form av vester, støvler, hansker og hetter, våtdraktshortser og topper. Klasse 14 Ur og kronometriske instrumenter; kontrollur (hovedklokke); urkapsler; klokkeremmer; klokkekjeder, snorer; ur og klokker (ur). Klasse 16 Varer av papir og papp (ikke opptatt i andre klasser); trykksaker; skrivesaker og papirvarer (ikke opptatt i andre klasser); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort; flyveblad; brosjyrer; overføringsbilder; klistremerker og dekalkomanibilder. Klasse 18 Vesker, bager og tasker, kofferter, håndvesker, reisevesker, ryggsekker, ransler og skrepper; paraplyer, parasoller, spaserstokker og lommebøker, reise-bager, -kister, -kofferter og -vesker av lær og lærimitasjoner. Klasse 24 Tekstilstoffer (ikke opptatt i andre klasser) og tekstilvarer, nemlig stoffer, håndklær, sengetøy, sengetepper, badehåndklær, strandhåndklær og håndhåndklær. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 32 Juice, fruktdrikk, brus, leskedrikk, øl. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 15

16 registrerte varemerker nr 33/14 og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandelstjenester; salg, herunder gjennom netthandel; franchisevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHIEFTAIN Indian Motorcycle International LLC, 2100 Highway 55, US-MN55340 MEDINA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Motorsykler og strukturdeler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOLD Swegon AB, Box 336, SE GÖTEBORG, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 11 Varmeveksler; tilluft og fraluft ventilasjonsaggregat. Biopharma AS, Postboks 85, 1662 ROLVSØY, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 3 Såper, parfymevarer, etiske oljer, kosmetikk. Klasse 5 Urter/planteekstrakter. Klasse 30 Krydderier, vegetabilske næringsmidler. Klasse 44 Helsebringende behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZORIAXIOL Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 5 Farmasøytiske hygieniske preparater. Dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn. Plaster og forbindingsstoffer. Materiele til tannplombering og til tannavtrykk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen pantheralife GEIR SIVERTSTØL, FLØVEGEN 131, 6065 ULSTEINVIK, Klasse 41 Utgivelse av bøker. 16

17 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Brammer Plc, St Ann's House,1 Old Market Place, GB- WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Personlig beskyttelsesutstyr; beskyttende bekledning, hodeplagg, fottøy, beskyttelsesbriller, svømmebriller, dykkebriller, solbriller, sveisebriller og briller; sikkerhetsmerker; sikkerhetsutstyr; livreddende apparater. Klasse 10 Førstehjelpsutstyr for bruk på arbeidsplassen. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CANAGAN Symply Pet Foods Ltd, Unit 10 Anglo Business Park, Asheridge Road, GB-HP52QA CHESHAM, BUCKINGHAMSHIRE, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 28 Leker og leketøy for kjæledyr. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt; mat og drikke til dyr. Klasse 35 Oppstilling, for andre, av et utvalg av næringsmidler for dyr, leker og leketøy for dyr, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. Sørlandets Dyreklinikk AS, Travparkveien 40, 4636 KRISTIANSAND S, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; vaskemidler for dyr. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av dyrefor, drikker for dyr, ernæringsblandinger og ernæringstilsetninger for dyr, foringsstoffer for dyr, bur for dyr, klippemaskiner for dyr, sakser for klipping av dyrehår, kammer og børster for dyr, klær for dyr, seletøy for dyr, kurver og kasser for husdyr, puter og senger for husdyr, matfat for dyr, leker for husdyr; halsbånd til dyr; aromatisk sand for kjæledyr, bøker, Dvd-er, instruksjons- og opplæringsmateriell, klær, sko og hodeplagg. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; dyrestell. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Råtass INNIGO GURO ØVERBYE, Meland Nordre, 5777 GRIMO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker, fruktmoster og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 17

18 registrerte varemerker nr 33/14 Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Moredel INNIGO GURO ØVERBYE, Meland Nordre, 5777 GRIMO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker, fruktmoster og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rosmersholm AS, Pilestredet 94 C, 0358 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDLIH Crafts JOHNSBRÅTEN HILDE MUSIKK & KUNST, Svarttrosttoppen 11, 1920 SØRUMSAND, Klasse 16 Håndlagde kort, invitasjoner, bordkort. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, votter, skjerf, sjal. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Frostrøyk PER-OLAV RAHM, ØSTMARKVEIEN 108, 0687 OSLO, Klasse 9 Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; lyd-, video-, optiske-, fjernsyns-, radio- og kinematografiske apparater og instrumenter; videoog/eller lydopptak; musikkopptak, lyd- og videoopptak skaffet tilveie ved hjelp av nedlasting og/eller streaming fra data- og telekommunikasjonsnettverk; grammofonplater; kompaktdisker; lydtape, kassetter; magnetisk tape, disker og ledninger for lyd eller videoopptak; optiske disker for lyd eller videoopptak; computer software; computer software og publikasjoner i elektronisk form levert on-line fra databaser eller fra internett; CD-ROM; DVD; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra internett; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra MP3 internett websteder; MP3 spillere; mobiltelefoner, mobiltelefonfutteraler; mobiltelefondeksler, ringetoner, operatørlogoer; apparater for opptak, overføring, manipulering, bebandling og reproduksjon av lyd, bilder, film, filmsnutter, videospill, apparater for spill for bruk med fjernsynsmottakere og computere; videospill; myntopererte apparater og instrumenter; briller, solbriller, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Underholdningstjenester; lydopptak, videoopptak og videounderholdningstjenester; artistopptreden, musikaler og videofremføringer; fjernsyns- og radiounderholdningstjenester; underholdningstjenester ved sceneproduksjon og kabareter; produksjon av video og/eller lydopptak; presentasjon, produksjon og fremføring av show, musikalske show, konserter, videoer, multimedia videoer og radio- og fjernsynsprogrammer; opptaks-, film-, video- og fjernsynsstudiotjenester; lyd-, film-, video- og fjernsynsopptakstjenester; forlagsvirksomhet; musikkforlag; lydopptak, film- og videoproduksjons- og distribusjonstjenester, arrangering og ledelse av seminarer, konferanser og utstillinger; utgivelse av bøker, magasiner og andre tekster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLENDEX Blendex A/S, Grusbakken 1-3, DK-2820 GENTOFTE, Danmark Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 6 Persienner [utendørs] fremstilt av metall; markiser av metall; lameller av metall; metallbaldakiner med faste eller bevegelige lameller; solskjermer [utendørs] av metall; sjalusier [utvendige skodder] av metall; metallvindusgitre til skodder; skodder [utvendige-] av metall. Klasse 20 Innvendige persienner; snortrekk til persienner; 18

19 registrerte varemerker nr 33/14 solskjermer [innendørs] ikke av metall eller tekstil; klemmer [ikke metalliske] til persienner og til festing av markiser. Klasse 22 Markiser og presenninger; solskjermer [utendørs], av tekstil. Klasse 24 Utendørs persienner av tekstil; rulleskjermer i form av persienner. Klasse 37 Installasjon, montering og reparasjon av persienner, markiser, baldakiner, solskjermer, sjalusier og skodder; rengjøring av persienner, markiser, baldakiner, solskjermer, sjalusier og skodder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SATISFY MY BOWL Unilever N.V., Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, Nederland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Iskrem; saftis; frosne konfektyrer; frossen yoghurt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JAGUAR EXPERIENCE Jaguar Land Rover Ltd, Abbey Road, GB-CV34LF WHITLEY, COVENTRY, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 39 Leasing-, utleie- og leietjenester for motorkjøretøy, lagringsfasiliteter for motorkjøretøy, deler og tilbehør; arrangering og/eller tilveiebringelse av ferier, safarier, reiser og off-road-ekskursjoner; turarrangerings- og turoperatørtjenester; arrangering av transport av kjøretøy, førere og passasjerer; reisebyrå, turistbyrå, og reiseinformasjons- og rådgivingstjenester; booking av sitteplasser og utstedelse av billetter for reiser; sitteplass-, køyeplass- og billettreservasjonstjenester; eskortering av reisende; sjåførtjenester; ledelse av sightseeingrundreiser med bil; koordinering av reisearrangementer for individer og for grupper; tilveiebringe en nettside med informasjon og tilbud om arrangerte reiser og eksedisjoner; reiseklubber, nemlig tilveiebringe reisebyråtjenester og conciergetjenester (booking av restauranter og innkvartering) til kunder; organisering av ekskursjoner; organisering, arrangering og ledelse av motorkjøretøysekskursjoner, -rundturer og -begivenheter for underholdnings- og rekreasjonsformål. Klasse 41 Instruksjoner og undervisning innen kjøring av kjøretøy og off-road-kjøring; opplæring i kjøreteknikk for firehjuls- og racingkjøring, mekanikk innen motoriserte landkjøretøy, kartlesing, kjøresikkerhet, og miljøansvar; kjøreakademitjenester; klubbtjenester, nemlig bilklubbtjenester; utdannelses-, opplærings- og underholdningstjenester relatert til motorkjøretøy; arrangering av konkurranser og turneringer relatert til kjøring og bilracing; online instruksjonskurs i kjøring av høyytelsesbiler; ledelse av guidede rundturer om motorkjøretøyfasiliteter og kjørekurs; underholdningstjenester, nemlig arrangering av sportsbilrace for andre; underholdningstjenester, nemlig arrangering av motorsportkonkurranser og - begivenheter; tilveiebringe ulike fasiliteter for en samling av bilsportsbegivenheter, -konkurranser, herunder utstedelse av sertifikater samt andre utmerkelser og priser til deltakere på nevnte begivenheter og konkurranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKRIK Oslo Kommune Munchmuseet, Postboks 2823 Tøyen, 0653 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater, herunder grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; herunder magneter for dekorasjon; cover til telefon, cover til smarttelefon, cover til lesebrett, cover til Mp3 spillere; Lagringsenhet for datamaskiner, USB minnepinne; etui for briller, etui for linser; CD-plater. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; herunder nøkkelring; smykker, ringer, mansjettknapper, armbånd, øredobber, halskjede, brosje, brystnål, slipsholder, slipsnål; klokker; amulett. Klasse 16 Papir, papp, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita [ikke møbler]; instruksjons- og undervisningsmateriell [ikke apparater]; plastemballasje [ikke opptatt i andre klasser]; trykktyper, klisjeer; herunder papir, papp, trykksaker, pennal, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; pensler; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; notatbøker; skissebøker; sitatbøker; reisebøker; postkort ; bokmerker; notatblokk; kalender; blyant, viskelær, viskelærblyant, penner, fyllepenner, kulepenner, trykkpenn, trykkblyant; buttons; pins; almanakk; album; bilder; bordbrikker av papir, bordservietter av papir, borduker av papir; brosjyrer; 19

20 registrerte varemerker nr 33/14 konvolutter; visittkort; dokumentomslag, passomslag, omslagspapir; tegnelinjal, linjal. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, herunder kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; herunder kofferter, reisevesker, bager og vesker, dokumentkoffert, dokumentmapper, reisebager, reisemapper, reiseveske, reisekoffert; trillebag; strandveske; sekker, skolesekker; etuier for nøkler; handlenett; toalettmappe; merkelapp til bag og vesker [luggage tag]; sykkeltrekk; paraplyer, trekk til paraplyer; lommebøker, kortholder, visittkortholder, holder for pass. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); glassvarer; porselen og keramikk; herunder krus, kopper, flasker, mugger, espresso kopp, kaffekopp, tekopp, barnekopp, barneglass, drikkeflaske, skål, vase, tallerken, fat; bokser av metall og bokser av glass for oppbevaring av såpe, husholdningsprodukter; matboks; pusseskinn og pusseklut, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker; herunder putetrekk; sengetepper; sengetøy; tepper; pledd; bomullsnett; baderomstekstiler; bordbrikker, bordduker, bordløper, bordservietter av tekstil; lommetørklær. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; herunder t-skjorter til voksne og til barn, skjorter til voksne og barn, sjal, skjerf, babybody; forklær; dress; hatt, lue, cap; sokker; saronger. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; herunder kosedyr, puslespill, brettspill, mekanisk puslespill, ballonger; byggeklosser; oppblåsbare figurer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fossil Group Inc, 901 S Central Expressway, US- TX75080 RICHARDSON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Detaljhandelstjenester, postordrekatalogtjenester og online bestillingstjenester, nemlig slike relatert til klokker, juvelervarer og smykker, motetilbehør, solbriller, belter, nøkkelringer, håndvesker, myntportemoné, handlevesker, punger, seddelbøker, lommebøker, tilbehør til mobile innretninger, klær, fottøy og tilbehør til klær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WSI Fossil Group Inc, 901 S Central Expressway, US- TX75080 RICHARDSON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Detaljhandelstjenester, postordrekatalogtjenester og online bestillingstjenester, nemlig slike relatert til klokker, juvelervarer og smykker, motetilbehør, solbriller, belter, nøkkelringer, håndvesker, myntportemoné, handlevesker, punger, seddelbøker, lommebøker, tilbehør til mobile innretninger, klær, fottøy og tilbehør til klær. TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, US-NH03885 STRATHAM, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

! "!"# # $ %!! "#!! $%& & '

! !# # $ %!! #!! $%& & ' ! " #$!"# # $ %!! "#!! $%& & ' ii iii iv v vi vii Vekst i kulturnæringene i Funn i de enkelte bransjekategoriene for perioden 2009-2013: viii 1 2 1 Statistikken tar utgangspunkt i data per 1.januar hvert

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer