nr 33/ NO årgang 104 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 33/14-2014.08.11 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 33/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 33/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Resia AB, Box 1114, SE GÖTEBORG, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklame- og markedsføringsmateriell; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Klasse 36 Elektronisk overføring av betalingsmidler for reisebyråer; utstedelse av gavekort, kuponger og verdikuponger; utstedelse av gavekort- og -sjekker; gavekort og- sjekker (utstedelse av-); reiseforsikringstjenester. Klasse 39 Bestilling av billetter; anskaffelse av billetter som gir innehaveren mulighet til å reise; bestilling av reisebilletter; bestilling av sightseeingturer; bestilling av leiebiler; reiser (bestilling av-); bestilling av reiser; bestilling av flybilletter; bestilling av båtreiser; bestilling av fly; bestilling av flytransporter; bestilling av fergetransporter; bestilling av cruise; bestilling av togtransporter; bestilling av flyreiser; bestilling av togbilletter; bestilling av transporter; transporter (bestilling av-); bestillingstjenester vedrørende flytransporter; bestillingstjenester for bilutleie; reisebyråtjenester og bestillingstjenester; bestillingstjenester vedrørende sjøtransporter; tjenester for bestilling av reiser; bestilling av plasser for reiser; bestilling av hytteplasser for reiser; bestillingstjenester vedrørende reiser til sjøs; reservasjons- og bestillingstjenester for transport; bestillingstjenester vedrørende transport til lands; bestillingstjenester vedrørende reiser på land; bestillingstjenester vedrørende transport med båt; billett- og bestillingstjenester vedrørende rundreiser; billett- og bestillingstjenester vedrørende reiser; bestilling av transporter med langreisebuss; billettjenester for reiser; planlegging av reiser; billettbestilling for reiser; billettbestillingstjenester for reiser; informasjon vedrørende reiser; arrangement av reiser; anordning og formidling av reiser; anordning og gjennomføring av reiser; anordning av reiser og båtturer; anordning av reiser; anordning av reiser med langreisebusser; anordning av reiser med turistbuss; anordning av reiser samt informasjon dertil on-line; anordning av reiser til og fra hotell; anordning av sightseeing-reiser [transport]; billettbestillinger vedørende reiser; organisering av reiser; informasjon vedrørende reiser og rundturer; databaserte informasjonstjenester vedrørende reiser; fartøyscruisetjenester [reiser]; reisebyråtjenester for reiser til sjøs; reisebyråtjenester for anordning av reiser; plass og billettbestillinger vedrørende reiser; reisebyråtjenester vedrørende reiser med buss; reisebyråtjenester (anordning av reiser); reiser og passasjertransporter; reservasjonstjenester vedrørende reiser. Klasse 41 Formidling av billetter til underholdningsarrangement; bestillingstjenester vedrørende billetter og arrangementer; tjenester vedrørende anskaffelse av billetter for sportsarrangementer; bestilling og salg av billetter til idrettsarrangementer; bestilling av billetter til teater- og andre fornøyelsesforestilinger; underholdningstjenester; underholdningsinformasjon; underholdning; billettbyråtjenester [underholdning]; rådgivningstjenester vedrørende underholdning; informasjon om underholdning; informasjon vedrørende underholdning; informasjonstjenester vedrørende underholdning; telefoninformasjonstjenester vedrørende underholdning; spredning av underholdningsmateriell; tilveiebringelse av informasjon vedørende underholdning; billettreservasjon og - bestilling for underholdning, sportslige og kulturelle arrangementer; arrangement av billettbestilling for show og andre underholdningsarrangementer; informasjon innen området for underholdning ved hjelp av et globalt datanett; bestilling av underholdning; bestilling av teaterbilletter; bestilling av konserter; bestillingskontor for teaterbilletter; bestillingsbyråer vedrørende konsertbilletter; bestillingstjenester for underholdning; bestillingstjenester for konsert billetter; bestillingstjenester for teatre; bestillingskontortjenester for teaterbilletter; bestilling av sitteplasser til show og bestilling av teaterbilletter; bestilling av plasser for show og idrettstilstelninger; bestillingtjenester for konsert- og teaterbilletter; reservasjon av konsertbilletter; informasjon vedrørende underholdning via direktetilkobling fra en database eller fra internet; tjenester vedrørende underholdning tilveiebrakt via direktetilkobling til en database eller til internet. Klasse 43 Bestilling av rom; bestilling av hotellinkvartering; bestilling av hotellosji; bestillingstjenester for hotellrom; bestillingstjenester vedrørende hotellrom; bestillingstjenester av hotellrom; reservasjoner for bestilling av losji; reisebyråtjenester for bestilling av hotellopphold; reisebyråtjenester for bestilling av innkvartering; byråer for bestilling av hotell; bestilling av hotellrom for reisende; bestilling av losji for reisende; byråer for bestilling av ferielosji; reservasjon av turistinvarteringer; restervasjon av hotellrom; reservasjon av midlertidig innkvartering. 3

4 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/129,464 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP PROPEL Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware for utvikling, anvendelse og administrasjon av datasystemer og -applikasjoner; datasoftware for serviceledelse for virksomheter. Klasse 42 Nettskytjenester omfattende software for utvikling, anvendelse og utvikling av datasystemer og applikasjoner; nettskytjenester omfattende datasoftware for serviceledelse for virksomheter; utvikling av kundetilpasset software innen området for serviceledelse for virksomheter. suturmaterialer; lysbaserte medisinske innretninger; lysbaserte medisinske systemer; lysbaserte terapiinnretninger; lysbaserte medisinske- og terapiinnretninger i form av medisinske innretninger som bruker en kombinasjon av elektromagnetiske lysutstrålinger i form av laveffektslasere, lysemitterende dioder, infrarødt lys og pulserende lys for å gi terapeutisk, helsevedlikeholds- og helsebringende fordeler; lysbaserte medisinske innretninger brukt for smertelindring, sårpleie, hårgjenvekst; lysbaserte medisinske innretninger brukt for helsefordelsterapi, inklusiv muskel-, ledd-, skjelett-, nerve- og hudterapi; medisinske innretninger med både lysterapi og elektrisk stimulering; lysemittere for lysbaserte medisinske innretninger; lys- og elektriske stimuleringsemittere for medisinske innretninger; kontrollenheter for lysbaserte medisinske innretninger; kontrollenheter for lysbaserte og elektriske stimulasjonsbaserte medisinske innretninger; terapeutiske superpulsede laserinnretninger brukt for å behandle akutt/kronisk smerte, bursitt, ryggsmerte, smerter i håndknokkel (carpal tunnel), arterittsmerter, tennisalbue, muskelbelastning, tendonitt, og andre tilstander; prober for akupunkturmuskeltriggere; fotoprobe adaptere, lysbøyings- og lysfokuseringslinser for lysemittere for lysbaserte medisinske innretninger; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Isolaft AS, Eidsvika, 6264 TENNFJORD, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer; transportable og rrefabrikkerte hus og bygninger. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet; rådgivning og planlegging vedrørende bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MR4 Medical Quant USA Inc DBA Multi Radiance Medical, Carter Street, US-OH44139 SOLON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 10 Kirurgiske apparater og instrumenter; kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; Top-Ten AB, Box 11171, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 11 Apparater for belysning og oppvarming. Klasse 16 Produkter av papp og kartong, ikke inkludert i andre klasser. Klasse 29 Kjøttekstrakter; melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 4

5 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Moods of Norway AS, Tinggata 22, 6783 STRYN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer nemlig reklamemateriale, instruksjonsmateriale, bruksanvisninger, foldere, tidsskrift, nyhetsbrev, kataloger, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; bokpapir; innpakningspapir/gavepapir; sekker og bager av papir eller plast; hobbyartikler i papir og papp. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; lommebøker; mapper for betalingskort; vesker; bager; paraplyer; parasoller; spaserstokker; belter. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, interiørartikler (ikke opptatt i andre klasser), nemlig pyntegjenstander av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIOTENE GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, US-DE19808 WILMINGTON, NEW CASTLE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Dentale klebemidler; munnfuktighetsgivende gel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORDIC ID SAMPO Nordic ID Oy, Myllyojankatu 2 A, FI SALO, Finland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Radiofrekvensidentifikasjon (RFID) akkreditiver, nemlig kort og brikker (tags), lesere. Klasse 37 Reparasjon; installasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/806,417 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MUMFIE Britt Allcroft Productions LLC, 133 Wadsworth Avenue, US-CA90405 SANTA MONICA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Forhåndsinnspilte CD'er, DVD'er, videoinnspillinger, videodiskinnspillinger, CD-ROM, lydinnspillinger, og videobånd, alle inneholdende underholdning for barn; forhåndsinnspilte digitale media, og disker, alle inneholdende musikkopplæringsprogrammer og animerte programmer for generell underholdning; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av magasiner og bøker inneholdende historier og spill for barn; digital musikk nedlastbar fra Internet; nedlastbar musikk fra Internet. Klasse 16 Trykksaker, nemlig barnebøker, blader, magasiner og nyhetsbrev for barn, inneholdende spill, oppgaver og gåter for utdanning eller informasjon; malebøker; aktivitetsbøker for barn. Klasse 28 Plysjkosedyr (plush toys) og puslespill. Klasse 35 Online detaljhandelstjenester inneholdende nedlastbar forhåndsinnspilt musikk og video. Klasse 41 Tilveiebringelse av online publikasjoner i form av en e- bok innenfor området barneunderholdning; utdannelses- og underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse av underholdningsinformasjon for barn ved hjelp av et globalt datanettverk; utdannings- og underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse av online interaktive historier for barn; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av løpende ("on-going") fjernsynsprogrammer om barneunderholdning via et globalt datanettverk og underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av websider via et globalt datanettverk. 5

6 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Transmeca AS, Postboks 25, Alnabru, 0614 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 7 Maskiner og dertilhørende tilbehør for drift av ulike typer transportbånd; transportbånd. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av maskiner og dertilhørende tilbehør samt transportbånd. WESTNET AS, Postboks 8164, 4069 STAVANGER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 38 Konsulentvirksomhet innen telekommunikasjon. Klasse 42 Teknologiske tjenester; ingeniørtjenester; konsulentvirksomhet innen IT. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POLYSCOPE JAN ERIK SECKER, Vollenlia 67, 1390 VOLLEN, Klasse 9 Nautiske, geodetiske, fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/121,882 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP PHOTO HIVE Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware for bruk til lagring, organisering, sikkerhetskopiering og synkronisering av fotografier, dokumenter, bilder og videoer; datasoftware for bruk til datautskriving; elektroniske multifunksjonsinnretninger for bruk til kopiering, utskriving, trykking, skanning, bildefangst og/eller overføring av fotografier, dokumenter og bilder; datalagringsinnretninger, nemlig høyhastighets lagringssubsystemer for lagring og sikkerhetskopiering av elektroniske data enten lokalt eller via et telekommunikasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Farmerfun SIRI ANETTE BRANDTZÆG, Vestbygdvegen 490, 2312 OTTESTAD, Klasse 7 Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. 6

7 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/124,860 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP RELATE Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 42 Software som en tjeneste (SaaS) omfattende software for ledelse i og administrasjon av kundeforhold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen K8 K8 industridesign AS, Hoffsveien 13, 0275 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Forretningsundersøkelser, forretningsevaluering; markedsstudier; markedsundersøkelser; modelltjenester for reklame og salg; rasjonaliseringsekspertise; annonse- og reklamevirksomhet; rådgivning for rasjonalisering av forretning; salgsfremmende tjenester for tredjemann. Klasse 40 3D printing. Klasse 41 Organisering av konkurranser, utdanning eller underholdning; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; praktiske seminarer, nemlig arrangering og ledelse; sceneoppførelser utgivelser av tekster, andre enn reklametekster; tekstforfattervirksomhet, tilveiebringelse av ikke-nedlastbare on-line elektroniske publikasjoner; undervisning, instruksjon, opplæring; digital bildebearbeidelse; forlystelsesparker; fornøyelsesparker; fotografering; museumstjenester, nemlig utstilling og fremvisning; teateroppsetninger; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; videofilming. Klasse 42 Emballasjedesign; industriell design, industriell formgivning; industridesign; mekanisk forskning; teknisk forskning; forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann; grafisk formgivning; rådgivning for immateriell eiendomsrett; ingeniørvirksomhet, nemlig teknisk ekspertise; ingeniørkonsulentvirksomhet; interiørarkitekter, interiørdekorering, interiørkonsulentvirksomhet; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk motetegningsvirksomhet; tegning nemlig produkt design og industridesign, materialtesting; vedlikehold og opprettelse av websider for andre; design og utvikling av websider; motedesign; tekstiltesting; produktdesign og produktutvikling; 3D tegning og modellering; arkitekter og arkitekttjenester; formgivning; utforming av varer og produkter; rådgivning, konsultasjon og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester. Klasse 45 Rådgivningstjenester relatert til immaterialrett eller lisensiering eller beskyttelse av industrielle og immaterielle rettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen K8 industridesign K8 industridesign AS, Hoffsveien 13, 0275 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Forretningsundersøkelser, forretningsevaluering; markedsstudier; markedsundersøkelser; modelltjenester for reklame og salg; rasjonaliseringsekspertise; annonse- og reklamevirksomhet; rådgivning for rasjonalisering av forretning; salgsfremmende tjenester for tredjemann. Klasse 40 3D printing. Klasse 41 Organisering av konkurranser, utdanning eller underholdning; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; praktiske seminarer, nemlig arrangering og ledelse; sceneoppførelser utgivelser av tekster, andre enn reklametekster; tekstforfattervirksomhet, tilveiebringelse av ikke-nedlastbare on-line elektroniske publikasjoner; undervisning, instruksjon, opplæring; digital bildebearbeidelse; forlystelsesparker; fornøyelsesparker; fotografering; museumstjenester, nemlig utstilling og fremvisning; teateroppsetninger; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; videofilming. Klasse 42 Emballasjedesign; industriell design, industriell formgivning; industridesign; mekanisk forskning; teknisk forskning; forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann; grafisk formgivning; rådgivning for immateriell eiendomsrett; ingeniørvirksomhet, nemlig teknisk ekspertise; ingeniørkonsulentvirksomhet;interiørarkitekter, interiørdekorering, interiørkonsulentvirksomhet; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk motetegningsvirksomhet; tegning nemlig produkt design og industridesign, materialtesting; vedlikehold og opprettelse av websider for andre; design og utvikling av websider; motedesign; tekstiltesting; produktdesign og produktutvikling; 3D tegning og modellering; arkitekter og arkitekttjenester; formgivning; utforming av varer og produkter; rådgivning, konsultasjon og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester. Klasse 45 Rådgivningstjenester relatert til immaterialrett eller lisensiering eller beskyttelse av industrielle og immaterielle rettigheter. 7

8 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OLD FORESTER Early Times Distillers Co, 2921 Dixie Highway, US- KY40216 LOUISVILLE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen naturens fornøyelsespark DESTINASJON TRYSIL SA, Storvegen 3, 2420 TRYSIL, Klasse 35 Markedsføring. Varemerkebygging. Radioreklame- og annonsering. Public relations. Publisering av reklametekster. Produsering av reklamefilmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LINIO Fædrelandsvennen AS, Postboks 369, 4664 KRISTIANSAND S, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Computer software; computer software og software applikasjoner som setter brukere av elektroniske kommunikasjonsnettverk i stand til å opprette, laste opp, avmerke, betrakte, kommentere og dele data, informasjon og medieinnhold; software, nedlastbart eller forhåndsprogrammert, i form av mobilapplikasjoner; software nedlastbart via elektroniske kommunikasjonsnettverk og trådløse innretninger; software for tilrettelegging av forretningsreklame, forbinde sosiale nettverksbrukere med forretningsforetak; elektroniske publikasjoner; computer e-handel software som setter brukere i stand til å foreta elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt computer nettverk. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; administrasjon av abonnementstjenester for tredjeparter; administrasjonstjenester tilveiebrakt online fra en computerdatabase, internett eller globale elektroniske kommunikasjonsnettverk; online annonserings- og markedsføringstjenester; tilveiebringelse og leie av annonseplass på internett; tilveiebringelse av online auksjonstjenester; tilveiebringe administrative tjenester relatert til abonnement, kunder og betalingsformidlingstjenester via online databaser og online søkedatabaser; markedsføre andres varer og tjenester ved drift av en online plattform med lenker til andres ressurser; presentere andres varer i salgs- og markedsføringshensikt, via en online søkbar database; elektroniske handelstjenester, nemlig tilveiebringe informasjon om produkter via telekommunikasjonsnettverk i markedsførings- og salgshensikt; online handelstjenester for å støtte og fremme salget av andres varer og tjenester av andre via et datanettverk. Klasse 36 Finansiell virksomhet; elektroniske betalingstransaksjoner; elektronisk betalingsformidling; betalingsformidling; nettbankstjenester; betalings- og faktureringstjenester over internett, via elektroniske databaser, en webside eller globale elektroniske kommunikasjonsnettverk; betalings- og faktureringstjenester via kundetilpassede elektroniske terminaler eller kommunikasjonsnettverk. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av tilgang til elektroniske fakturerings- og betalingssystemer; tilveiebringelse av tilgang til online betalingsformidlingstjenester; tilveiebringelse av tilgang til computer databaser; elektronisk utveksling av data som er lagret i databaser og som man får tilgang til via internett eller globale kommunikasjonsnettverk; overføring av databaseinformasjon gjennom telekommunikasjonsnettverk eller globale elektroniske kommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring av lyd, bilde og data mellom brukere; elektronisk og/eller digital meldingsformidling; elektronisk postoverføring; overføring av data, bilder dokumenter og meldinger via elektroniske og telefontilkoblete datasystemer samt globale kommunikasjonsnettverkstjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av dataprogrammer; tilveiebringe en plattform som frembyr teknologi som setter internettbrukere i stand til å opprette, laste opp, avmerke, betrakte, kommentere, og dele data, informasjon og multimedia innhold; tilveiebringe et nettsted som frembyr ikke-nedlastbar software; vert for en interaktiv plattform og online ikke-nedlastbar software for opplasting, oppslag, fremvisning, dele og overføre meldinger, kommentere, multimedia innhold, fotografier, bilder, illustrasjoner, tekst, informasjon og annet brukergenerert innhold; utvikle og være vert for en server i et globalt computer nettverk i den hensikt å legge til rette for e-handel via slik server. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DREAM Dream Unlimited Corp, Suite Adelaide Street East, CA-ONM5C3H1 TORONTO, Canada Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 8

9 registrerte varemerker nr 33/14 Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, spesielt kapitalforvaltning; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, spesielt overtagelse, utvikling, forvaltning, leasing og finansiering av kommersielle eiendommer, hoteller, selveierleiligheter og boligeiendommer. Klasse 37 Byggevirksomhet i tilknytning til kommersielle eiendommer, hoteller, selveierleiligheter og boligeiendommer samt fornybar kraft- og infrastrukturmidler; reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet alt i tilknytning til til kommersielle eiendommer, hoteller, selveierleiligheter og boligeiendommer samt fornybar kraft- og infrastrukturmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, DK KØBENHAVN Ø, Danmark Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner (nedlastbare), herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker, alle i elektronisk format eller distribuert on-line eller via multimedienettverk; videokassettbånd og innspilte DVDer. Klasse 16 Trykksaker, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøker, plakater; fotografier; samlemapper (kontorrekvisita). Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; forlagsklubbvirksomhet, herunder elektronisk forlagsvirksomhet; utgivelse av aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker; klubbvirksomhet (underholdning eller undervisning), bokklubbvirksomhet ( underholdning eller undervisning), produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til bruk på datanettverk; produksjon av film og programmer lagret på videokassettbånd og DVD-disks; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; helse- og finess sentre, helseklubber, undervisning i kroppsøvelser og -trening. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORSK MARINADRIFT AS, Postboks 23, 3131 HUSØYSUND, SMIL KOMMUNIKASJON AS, Postboks 28, 3113 TØNSBERG, Klasse 37 Bygging av havner. Vedlikehold av havner. Overvåkning av havner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKJØNNHETENS GRØNNE BOK Laboratoire de Biologie Vegetale Yves Rocher, La Croix des Archers, FR LA GACILLY, Frankrike Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 3 Såper; deodoranter for personlig bruk; dufter; eteriske oljer; kosmetiske barberings- og etterbarberingspreparater; tannpastaer; kosmetiske bad- og dusjpreparater; kosmetiske hårpleiepreparater; kosmetiske preparater for hud-, ansikt- og kroppspleie; kosmetiske solbeskyttende midler for fjes og kropp; kosmetiske produkter for hånd- og fotpleie; Kosmetiske sminke produkt Klasse 35 Detaljhandel og engros tjenester via postordre eller franchise butikker eller internett eller hjemme-salg; salgsfremmende tjenester for kosmetiske produkter via postordre eller franchise butikker eller internett eller hjemme-salg; Presentasjon av kosmetiske produkter på kommunikasjonsmedier for detaljhandels formål; reklamevirksomhet via postordre; Reklamevirksomhet i form av formidling via radio, fjernsyn, internett (intranett og ekstranet), skjermer, elektronisk post, vindusutstilling, utsendelser, kataloger, reklamebrosjyrer; nettannonsering på datanettverk; tilveiebringelse av et utvalg av kosmetiske varer, til andres fordel, som gjør at kunder kan se og kjøpe disse varene i detaljhandel butikker, eller i varekataloger eller i direkte postreklame for postordre, eller gjennom hjemme-salg, eller på en nettside (internett) eller på fjernsyn eller enhver annen form for elektronisk telekommunikasjons medium; detaljhandelstjenester forbundet med kosmetiske produkter; bistand ved forretningsledelse relatert til franchise butikker; salgspromotering ved utvikling av kundelojalitet med rabattkort for kunden. 9

10 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lone Star Restauranter AS, Gamle Drammensvei 32, 1369 STABEKK, Klasse 43 Restaurantvirksomhet. Franchisevirksomhet forbundet med restaurantvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRUDESIGN Trude Bostad, 9060 Lyngseidet, 9060 LYNGSEIDET, LEXOR CONSULTING, SINDRE-JACOBBOSTAD, Åsstubben 52, 0381 OSLO, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser. Klasse 25 Klær, fottøy og hodeplagg. Klasse 42 Design av klær; industrielt design. Stenberg & Blom AS, Karenslyst allé 10, 0278 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) med opprinnelse fra Italia. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORWAY KINGCRAB AS, Nesseveien 16, 9935 BUGØYNES, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 29 Fisk, skalldyr og kongekrabber. Klasse 31 Levende skalldyr og kongekrabber. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av skalldyr og kongekrabber. 10

11 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 30 Mel og næringsmidler tilvirket av korn, frokostcerealer, pasta og andre deigprodukter, nemlig pizzaer, piroger, paier, brød, konditor-varer og godsaker, inkludert sjokoladeprodukter og godterier; is, yoghurtis, frosset yoghurt og is; salt, sennep, ketshup, eddik, sauser (smakstilsetninger), krydder, snacksprodukter i form av popcorn og maischips samt snacksprodukter basert på mais, ris, korn, rug eller bakverk. PKS Interiør og Indusri AS, Postboks 2368, 3003 DRAMMEN, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; beslag for dører av metall; bolter av metall; dørhengsler av metall; dørhåndtak av metall; gjerder av metall; hengsler av metall; rister av metall; rør av metall; stolper av metall; trapper av metall; trappetrinn av metall; vinduer av metall; vinkelrør av metall; rekkverk og tilbehør og deler dertil; festeanordninger; stativ. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning samt deler og tilbehør derav. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings og anleggsformål; rekkverk og tilbehør og deler dertil; glass for bygging av rekkverk og vegger; bygningsglass; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); armert glass. Klasse 20 Møbler; møbler av metall; stativ; speil; hyller; festeanordninger Klasse 35 Bistand ved forretningsdrift; salg av bygningsmaterialer av metall, varer av metall, rekkverk og tilbehør og deler dertil, festeanordninger, stativ, dørhåndtak av metall, apparater og innretninger for belysning samt deler og tilbehør derav, bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings og anleggsformål, rekkverk og tilbehør og deler dertil, glass for bygging av rekkverk og vegger, bygningsglass, møbler, møbler av metall, stativ, speil, hyller, festeanordninger. Klasse 37 Installasjon og reparasjon av bygningsmaterialer av metall, varer av metall, rekkverk og tilbehør og deler dertil, festeanordninger, stativ, dørhåndtak av metall, apparater og innretninger for belysning samt deler og tilbehør derav, bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings og anleggsformål, rekkverk og tilbehør og deler dertil, glass for bygging av rekkverk og vegger, bygningsglass, møbler, møbler av metall, stativ, speil, hyller, festeanordninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAARUD SUPERCHEESE Estrella Maarud Brands AB, Angereds Storåsväg, SE ANGERED, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter; tomatpuré og tomatjuice (for matlaging); snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, stekte, tørkede og krydrede nøtter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nikon Corp, 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, JP- TOKYO, Japan Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Jaktsikter (hunting scopes); kikkertsikter; geværsikter; kikkerter; teaterkikkerter; apparater og instrumenter til testing og måling; kameraer; digitale kameraer; linser; teleskoper; feltsikter (field scopes); mikroskoper; luper; laser avstandsmålere; okulare øyeglass; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ORBIT Smith & Nephew Inc, 1450 Brooks Road, US-TN38116 MEMPHIS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 10 Kirurgiske instrumenter, nemlig kirurgiske blader. 11

12 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BETWAY Merryvale Ltd, 1 Mapp Street, BZ- BELIZE CITY, Belize Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Computer program og computer software, inkludert software som er nedlastbar fra Internett; applikasjoner for mobiltelefoner, nettbrett og andre håndholdte enheter; alt relatert til eller inneholdende spill eller veddemål, fornøyelses- og underholdningstjenester, spill, spillkort, bingospill, kasinospill og sportstipping; kredittkort; verdikort, magnetiske kort, betalingskort, rabattkort og kodede kort; lojalitetsprogramkort; kort for bruk i forbindelse med promosjonsordninger. Klasse 41 Underholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter; tjenester forbundet med online-spill, gambling og veddemål; tjenester for drift av databehandlede bingo, online-bingonettverk, virtuelle spilleautomater og andre spill (instant win games); tjenester forbundet med sportsveddemål og loddtrekning og online sportsboksnettverkstjenester; kasinospill, inkluderte rulett, spilleautomater, bingospill, blackjack, keno, baccarat, skrapekort, pokerspill og sportstipping; pokernettverkstjenester; multispiller kort-rom tilveiebrakt gjennom Internett; organisering, produksjon og presentasjon av turneringer, konkurranser, spill og konkurranser; underholdning og interaktive underholdningstjenester; inkludert tilveiebringelse av alle de forannevnte tjenestene via ulike teknologiske plattformer, inkludert, men ikke begrenset til, gjennom TV, interaktiv TV, telefoni, mobile eller håndholdte enheter eller tilveiebrakt online fra en computer database eller via Internett; organisering av underholdning, fornøyelse, konkurranse, spill, gambling, vedding, kortspill, sportstipping og loddtrekning; assistanse og rådgivningstjenester og tilveiebringe informasjon relatert til alle de forannevnte tjenestene. Klasse 42 Design og utvikling av computer hardware, software og mobilapplikasjoner; software design og software utvikling; computerprogrammering; installasjon, vedlikehold, oppdatering og reparasjon av computer software; design, opprettelse og vedlikeholde websider; hosting av websider for andre; vedlikehold av databaser, informasjonsassistanse og rådgivningstjenester relatert til enhver av de forannevnte tjenestene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARCTIC BLUE HOLDING AS, Havnegata 23, 8400 SORTLAND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Produkter laget av fisk, skalldyr, bløtdyr og kaviar; fisk; skalldyr; bløtdyr; kaviar; bearbeidet fisk, skalldyr, bløtdyr og kaviar; konservert fisk, skalldyr, bløtdyr og kaviar. Klasse 31 Levende fisk, skalldyr og bløtdyr; fiskerogn Klasse 35 Markedsføring av sjømat; salg av sjømat; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter innen sjømatindustri; kontortjenester; rådgivning innen eksport, produksjon og markedsføring av sjømat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hogia AB, Henrik Friberger, SE STENUNGSUND, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer for datakommunikasjon; maskinvare for datamaskiner (hardware); operative programmer (software). Klasse 35 Salgsfremmende tjenester (markedsføring); informasjon og rådgivning om markedsføring; markedsføring. 12

13 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Delphi Technologies Inc, 5725 Delphi Drive, US- MI48098 TROY, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; ubearbeidet plast i flytende form, i form av små biter eller granulater; kjemiske preparater til bruk med motorkjøretøyer og kjøretøymotorer; kjølevæsker; kjølevæsker for kjøretøymotorer; bremsevæske. Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; drivstoffer; brennstoffer; motoroljer; smøreoljer for kjøretøymotorer; motoroljer; giroljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TINE BACH, Briskebyveien 72 B, 0259 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, is. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HOF Hearts On Fire Company, LLC, 99 Summer Street, US- MA02110 BOSTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer laget av gull, sølv eller platina eller overtrukket dermed; juvelervarer, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NETLON Conwed Plastics NV, Marcel Habetslaan 20, BE-3600 GENK, Belgia Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 16 Innpakningsmaterialer; plastemballasje; emballasjematerialer; folier, helt eller vesentlig fremstilt av plast eller andre syntetiske materialer eller av elastomerer. Klasse 17 Varer helt eller vesentlig fremstilt av plast eller andre syntetiske materialer eller av elastomerer; Fleksible rør, ikke av metall; rør, helt eller vesentlig fremstilt av plast eller andre syntetiske materialer eller av elastomerer. Klasse 20 Plater, spoler og formdeler, helt eller vesentlig fremstilt av plast eller andre syntetiske materialer eller av elastomerer; emballasjebeholdere av plast. Klasse 22 Nett og nettvarer; tau, rep, hyssing, strimler og bånd, helt eller vesentlig fremstilt av plast eller andre syntetiske materialer eller av elastomerer. 13

14 registrerte varemerker nr 33/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRAK HOLDING AS, Professor Olav Hanssens vei 7 A, 4021 STAVANGER, Klasse 35 Personell rekruttering. Utleie av midlertidig arbeidskraft. arbeidskraft og rekruttering til faste stillinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVERGREEN LINE EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD, 1~4F, No. 166, Sec. 2, Minsheng E. Road, TW- 104 TAIPEI, Taiwan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 39 Transport og lagring av varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRAK HOLDING AS, Professor Olav Hanssens vei 7 A, 4021 STAVANGER, Klasse 35 Rekruttering til faste stillinger og utleie av midlertidig arbeidskraft (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRAK HOLDING AS, Professor Olav Hanssens vei 7 A, 4021 STAVANGER, Klasse 35 Bemanningstjenester. Utleie av midlertidig (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CCOMM Conference Communications Ltd, Media House, 2 Sandridge Park, Porters Wood, GB-AL3 6PH ST ALBANS, HERTFORDSHIRE, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datahardware; videokonferanseapparater; lydkonferanseapparater; datamaskinskjermer og - monitorer; fremvisningsinnretninger; fremvisningsskjermer og -monitorer; fremvisningsterminaler; elektroniske fremvisningstavler; elektroniske fremvisningspaneler; elektroniske paneler for fremvisning av meldinger; elektroniske visuelle fremvisningsenheter; LCD-skjermer; apparater med plasma-display; videofremvisningsskjermer; visuelle fremvisningsskjermer; telekommunikasjonsinstallasjoner, -apparater og - instrumenter samt deler og tilbehør dertil; apparater for styring og håndtering av telekommunikasjonsnettverk, samt koplings- og sammenkoplingsenheter for bruk dermed; telefoner; hodesett til telefoner; innretninger for elektronisk kommunikasjon; innretninger for trådløs kommunikasjon; mobil- og trådløse telefoner; telefonisystemer; brytere for identifisering, prioritering og routing; periferiutstyr til datamaskiner; brytere til digitale kommunikasjonsnettverk; apparater og instrumenter for opptak, lagring, behandling, analyse, overføring, distribusjon og/eller femvisning av data; datatilbehør, herunder tastaturer, skjermsparer, mus, høytalere, joystick, hodetelefoner og musematter; personlige digitale assistenter (PDA); datahardware for sammenkopling, håndtering og styring, sikring og drifting av lokale og fjernnettverk og telefonisystemer; datahardware for lagring; optisk, elektronisk og magnetisk registrerte/innspilte manualer, alle for bruk sammen med de ovennevnte varer; tilbehør til alle forannevnte varer. Klasse 37 Installasjons-, reparasjons og vedlikeholdstjenester; 14

15 registrerte varemerker nr 33/14 installasjon, vedlikehold og reparasjon av datahardware, videokonferansesystemer og -utstyr, lydkonferansesystemer og -utstyr, telekommunikasjonssystemer og -utstyr. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; kommunikasjonstjenester for videokonferanseformål; tilveiebringelse av videokonferansetjenester; satellittvideokonferansetjenester; telekonferanse- og videokonferansetjenester; levering av digitale lyd og/eller video via telekommunikasjon; tilveiebringe fasiliteter og utstyr for videokonferansevirksomhet; utleie av telekommunikasjonsutstyr, videokonferanseutstyr og/eller lydkonferanseapparater; tilveiebringe online informasjon innen området telekommunikasjonsvirksomhet og telefonisystemer; telekommunikasjonsintegreringstjenester; sikring av telefonisystemer; kommunikasjon via elektroniske plattformer; elektronisk datautvekslingstjenester; telekommunikasjonstjenester for opprettelse og vedlikehold av filer samt dokument- og informasjonsutvekslingstjenester; kommunikasjonstjenester via intranett, ekstranett, internett og andre elektroniske midler; tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang til databaser og internett; informasjons, konsultasjons- og rådgivningstjenester samt kundestøtte relatert til alle forannevnte tjenester, herunder slike tjenester tilveiebrakt online eller via internett eller ekstranett; tilveiebringe tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk og elektroniske databaser. Klasse 42 Forskning og utvikling av datahardware, videokonferanseutstyr, lydkonferanseapparater, datamaskinskjermer og -monitorer, fremvisningsterminaler og fremvisningsinnretninger; designtjenester for nettsider; vertstjenester for nettsider; design av interiørdekor; design av videokonferanserom; design av videokonferanseutstyr; datahjelpetjenester (help-line); tekniske støttetjenester relatert til videokonferanseapparater, lydkonferanseapparater, datahardware, datasoftware, datanettverk og internett; gjenopprettings- og nødresponstjenester i forbindelse med uhell for datasystemer, videokonferansesystemer og lydkonferansesystemer; informasjons-, konsultasjonsog rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte tjenester, herunder slike tjenester tilveiebrakt via internett eller ekstranett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BYGGMANN's Entreprisesertifikat BYGGMANN GRUPPEN AS, Flyplassvegen 22, 6040 VIGRA, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS, Postboks 856 Sentrum, 0104 OSLO, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.bistand vedrørende kommersiell og forretningsmessig drift av bedrifter. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORWAII KJETIL SIMONSEN, Ormøyveien 6, 3132 HUSØYSUND, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 6 Souvenirer av metall, souvenirer av metall i form av nøkler, nøkkelringer, nøkkelkjeder og nøkkeletuier samt Klasse 9 varer av tinn. Optiske apparater, briller, solbriller, øyeskjermer, brilleglass, brilleinnfatninger; brilleetuier; tilbehør til briller, nemlig stropper, lenker og snorer; antiblendingsskjermer og -briller; videofilmer og videokassetter; lydbånd; våtdrakter for dykking, våtdrakter for dykking i form av vester, støvler, hansker og hetter, våtdraktshortser og topper. Klasse 14 Ur og kronometriske instrumenter; kontrollur (hovedklokke); urkapsler; klokkeremmer; klokkekjeder, snorer; ur og klokker (ur). Klasse 16 Varer av papir og papp (ikke opptatt i andre klasser); trykksaker; skrivesaker og papirvarer (ikke opptatt i andre klasser); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort; flyveblad; brosjyrer; overføringsbilder; klistremerker og dekalkomanibilder. Klasse 18 Vesker, bager og tasker, kofferter, håndvesker, reisevesker, ryggsekker, ransler og skrepper; paraplyer, parasoller, spaserstokker og lommebøker, reise-bager, -kister, -kofferter og -vesker av lær og lærimitasjoner. Klasse 24 Tekstilstoffer (ikke opptatt i andre klasser) og tekstilvarer, nemlig stoffer, håndklær, sengetøy, sengetepper, badehåndklær, strandhåndklær og håndhåndklær. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 32 Juice, fruktdrikk, brus, leskedrikk, øl. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 15

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/12-2012.08.27 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 35/12-2012.08.27 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 35/12-2012.08.27 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/15-2015.09.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 37/15-2015.09.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 37/15-2015.09.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/14-2014.05.12 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 20/14-2014.05.12 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 20/14-2014.05.12 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/14-2014.06.02 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 23/14-2014.06.02 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 23/14-2014.06.02 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39-2013.09.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 39-2013.09.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 39-2013.09.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer