f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at"

Transkript

1 AvGnADE{fu'- -o L KONFDENSELT h. t. Skkerhetsnstruksen. Ekspl, nr t av b (\ fra mlte torsdag 3. ' mdterom r. Tl stede: Fravanende: - Regjerngens, sk mars L977 kl L3O0 Statsmnsterens,:! Statsmnster Nordl, ; utenrksmnster Frydenlund og statsr&dene Kleppe, hrstansen, lansen og, VaLe Statsr8,d Bakke Vdere tl ste':le,,\ Statesekreter ost, mentet, utvalgets eekreten: ekspedsjonssjef Dag Forsvarsdetrnrte- Berggrav. f \\ Forsvars depar temente t : t. NAf+dlrdftncrer om martme problemer utenfor NASO;omrAdet. Forsvarqmnsteren vste tl notat av 28. februar Lg77 og uttalte at de splrsmel saken reste gjaldt konsekvenser av tdlgere vedtak og opple-gg og at man kke skulle fgreta seg noe som g3r ut over NATOpaktens forutsetnnger. Forsvarsmnsteren anmodet deretter statssekretar Eost om 5 redegjlre for de konkrete splrsm&[ saken reste statsse/kretar Elolst uttalte at saken gjaldt stuasjoner frvo'r NATO-Landene kunne tomme fare p3' grunn av forhold utenfor NATO-omr5det. Det foret& et forslag om opprettelse av en martm nformasjonsgruppe tlknytnng t1 kanalkommandoen. lenskten var 3. "' samordne de nteresserte allerte Lands martme vrksomhet. Gruppen skulle kun samordne normale fredstdsoperasjoner som lvelser og havnebesdk og

2 DB/t{< ntffnffrnr z Daro :... 11L:^-l-- ELT h. t. Skkerhetsnstruksen operasjoner, r med kke-nato-land pa vegne av NATO. Det var opp:tl de nteresserte land &,benytte seg av gruppens anbefalnger. Norge hadde som eneste NATO-land bedt om utsettelse med 3. ta standpunkt. Forsvarsdepartementet mente at man burde kunne godta at gruppen etableres.. SAANT hadde utarbedet et plandokument som Norge hadde stanset behandlngen av under mltet NATOs Defence Plannng ommttee for at saken kunne vurderes n6ermere. (DP). Flannen kan kke verksettes uten etter : DPg,uttrykkelge godkjennelse. Pa grunn av forsynngqproblemer sbm kan oppst utenfor NATO-omr&det, hadde planutkastet en henvsnng tl mulg bruk av baser som m&tte vere tlgjengelge for de deltagende nasjoner. Det m&tte mdlertd presseree at det kke kan nngss baseavtaler med tredje}and p& vegne av allansen. DPc hadde ogs8. nvtert NATos mltarkomt6 tl \ t samordne gjennomflrngen av sakalte fleksbltetsstuder som er fordtatt av de tre hovedkommandoene NATO. Norge' hadde g&tt. mot''jt slke drlftelser skulle fnne sted da anbefalngene berlrte vktge utenrkspol.tske omrder som f.eks. Spanas forhold tl allansen., Det var n besluttet at dsse splrsmal kke skulle behandles, men det gjensto en rekke anbefalnger med hensyn tl tltak utenfor NATo-omr&det. Enkelte av anbefalngene hadde et materelt nnhold som er poltsk betenkelg ang&ende grensene for NATOs ansvarsomrde O- under krse og beredskapsforho3-d, svel som kontakter med land utenfor NATO. Forsvarsdepartementet var, kommet tl at man burde g& med p& at splrsm&et drlftes, men at man fra:norsk sde forbeholder seg retten tl bare & godta slke a#efalngel som er forenlge med v6rt utenrkspoltsle slm. Forsvarsmnsteren understreket at bakgrunnen for.saken var den trusel Sovjet n& utgj-lr p& global bass. De nformasjoner som forberedes og de forberedelser som her foreslts gjort, kunne mdlertd gjlres uten en utvdel.se av paktens forutsetnnger. :

3 (\-" L DB,/1( a :!:,.-.:,:ra,".:!.:- - :t:'1 ' ' S kkerhets ns truksen. Ute uttal-te at han mtte. ta medansvar for at dsse Ehef var bltt utsatt. Utenrlcsmnsteren hadde vart opptatt av Slr-Afrkasplrsmlet og hadde rettet en henstllng tl andre NATO-land om kke '93$xe noe som kunne oppfattes som stltte tl Syd-Afrka. Utenrksmnsteren kunne slutte seg tl- de forslag som var satt frem, men det var behov for & pressere at dette klce skulle flre tl samarbed med Syd-Afrka Fnansmnsteren pekte p& at forbeholdet om Syd-Afrka kunne gjlres mer'generelt ford det ogs-6 var! andre omrder som kunne ffre,tl konflktstuasjoner. Pa splrsrnsl'fra statsmnsteren bekr.eftet forsvarsmnsteren at det kke skulle verksettes tl-tak uten at dsse er behandlet de poltske organer. Et hvert skrtt som kunne p&trekke forplktet$er utover NATO-omr&det eller fsre tl- en utvdelse av NATO-pakten, m&tte behandles sansklt,[an drlftet deretter forloldet tl Stortnget. Da de slmspunkter forsvarsmnsteren hadde g&tt nn for kke f$rte tl endfnger pakten eller dens forutsetnnger, var det enghet om at det kke p& det.n6verende tdspunkt var grunn tl A legge saken frem for den utvdede utenrks- og konsttusjonskomt6. Forsvarsmnsteren og utenrksmnsteren burde mdlertd ta kontakt med Arbederpartets fraksjon utenrkskomt6en. Det burde presseres at saken etter Regjerngens,syn kke nneberer en utvdelse av NATO-pakten. Tlslutnnq forlvrg gtt tl forsvarsmnsterens anbefalnger med de pressernger som var nevnt og de bemerknnger som var kommet frem under drlftngene SkkerhbtSutvalget. Utenr ks depar temente t 2. Sovetske etablernqer Norqe. Notat av 2. mars L977. Statsmnsteren uttalte at saken burde bearbedes noe ruprmere, og at handelsmnsteren burde vere tl stede, fdr Skl<erhetsutvalget drlftet saken. Ved vurderngen av

4 DB/T& 1\nftfuep1fl, xorvrronssrslt :"-->t/.-alr.l t ]*],"""..,..,.:t/::,,*,,., r'' t' skkerhetsnstruksenl j =w..,.,.,._:::::;ff:,,,:,:*:'.,-' j'':' r- de forhold "b*1l"*"+r4#l$',t"*a$gfsf m5tte de skkerhetl messge sder tfegges betydelg vekt, -men ogs& hensynet tl gjensdge etablernger Norge og Sovjet m8.tte drlftes hvert enkelt ttfele. Utenrksmnsteren uttalte at man hadde hatt behov,otffemscrllngen =-or R'egSerrngens skkerhetsutvalg. Utenrksmnsteren trodde at hensynet tl gjensdghet vlle vare et argument som russerne vlle skjlnne. Justsmnsteren uttalte at hun hadde behov for 6 drflfte saken med overv&knngssjefen. Saken deretter utsatt. F ors vgr s depar tementet. 3. Avtal-e r-ned brteng om forsvn+qsmgssq stdtte. ' Forsvarsmnsteren kommenterte notat som bl-e omdelt. Brtske og norsk mltare myndgheter hadde noen', td clrlftet 'nng&else av en avtale om forsynngsmessg stltle tl brtske styrker som henhold tl vedtatte NATO-pLaner kan b1 satt nn Norge tlfell-e krg. Avtalen gkk korthet ut p& at brtske styrker. s fall kan benytte vre kommunkasjoner, havner og flyptasser, '. samt forsynnger som provant, drvstoff, ammunsjon m.v., ta L bruk norske kl{retdyer og annet materell, og g sykehusforplen.ng og andre ytelser" Eorsvarsmnsteren understreket at avtalen var forutsatt & skulle gjelde krg eller ved nternasjonal spennng fra den td de to lands regjernger blr enge om det. Statsmnsteren uttalte at avtalen 1& nnenfor ranmen.'llffg som tdrgere var presentert for Stortnget; Godkeqt. jhda'.)vw

5 / MF/Nl( HST F*lff$ElLT h. t. S<kerhetsnstruksen KONFDENSELT NOTAT T t- Medlemmene av Regjerngens Skkerhets' Fra Fo rs vars m n s t6 re n Dato : (^ 1. 2.,r 3, r':r+-- l -' $ AVTALE MED BRTENE OM EORSYNNGSMESSG STOTTE l Brtske og nqrske mltare myndghete.r har noen tld drafltet nngaelse av en avtale om forsynngsmessg statte t brtske styrker som j. henhold t1 vedtatte NAT0r planer. kan b sa!t n.n Nprge tfe.l1e krg. Forsvars- _.departbment,et har deltat droftelsbne.. Det er nt oppntdd':eoghet, om et f'l4emorandum of Understandng" som Forsvarets overkommando har tagt frem for godkjennelse. Denne saken gjelder nngaelse av en statteavtale 1k Fere andra sofn allerede ar nng&tt, el-er under behandlng r o9 som tar skte pt forslerknnger utenfra under NAT0-samarbedet. Den er samsvar med NAT0s grunnsetnnger om gjensdg statt,e, jfr Artkkel 3 Den nordatl-ant,ske Paktr o9 overensstemmende meo bl a det s.yn som Reg;{rngen har gtb ultrykk for 5t meld nr 9 for 1973/74. Den sr vdere overenssternmelse med'ravtaen melom partene traktaten for det nordatlantske omr&de om stalus for deras styrker" (Staty?3r!a1en) Londo n 19 jun undert,egnet, jfr St prp nr 117 for 1952 betraktnng av at forsynngs'ansvaret nnen NAT0 som'kjent er nasjonalt, mt det, treffes sarskl't avt,ale melom medlemsl-andene om dsponerng av Forsynnger, bruk av forsynngsnstallasjoner m v. For Norges vedkommende er det p6 dett,e'omr&de tale om feles svle/nltere anlegg og ressurser, og en avtale som nevnt ma derfor behandles p5 tptalforsvarsmessg bass Norge. Mestepart,en av avtalen forut,settes mdlertd clekket med rene mltere ytelser, og den bar derfor vare et edd NAT0s mltere forberedelser en'!servce to Servce Agreementrt. Avt,alen g8r korthet ut p r at brtsl<e styrker ved nnsettelse Norge ved beredskap el-er krg kan benyt,te vare kommunkasjoner, havner og flyplasser, samt forsynnger som provant, drvstoff, ammunsjon m v, ta bruk norske kjoret,oyer og annet materellr og gs sykehusforplenng og and"ne ytelsef.. Styrkene vl etter gjeldende NAT0 planer bests av: LuFt- og herelegrentet av den brtske kontngent av'nat0's moble styrker - Flybtrne spesalstyrker Fra et brtsk reg*u.nt,r.^^,.(onfdel\selt

6 r [{fl]}l F1l[r] $nl[-t h. t: Skkerhetsnstruksen 5. : rf SO Ut AV FO Av SP Br tske s En brtsk t. Brtske j alge utkas { lj,!,.,vthadert. fl ;:,",,, }././1.1...:.2,.. j'nn.,...,ff...,.....k0ft"rdense1r B t<l{dne\a,l..,.,; r..,;;.+a..-ll,r,.l,q.lll':,*lt' - oldater fra NAT0's marnestyrker fo to rek og nose r -ngsskvadron agelbombefly tet.er den tlr m senere kan hjemle delav taler pa r de forskjellge omrader.,' ettelagt,som en generell hovedavtale g fter som en mstte fa pa nqrsk sde etter: vel<seltelsen av taen.vl bl refundert,av trr tene. samsvar mdd' vanlge' gler for N AT0-samarbede. :l \ talen floru tsettes & g.jede krg, eller ved nternasjonal annng fra den td' de to ands reg3'er.nger b1.r en+ge omrdet. den det dr lere$e v-bd 6. S :...];,-a oo dk je nnes. 2- eer seg om'et tltak 5om ar ment'a utfylle tatte - fors.va_rsp,u-:.:" f oresl,6r eg at: avtalen 6;' / Rof Ha'nsen.'a*':- nr' l 5t, h. t. Skkerhetsnstruk$en KONFDENSELT

7 NOTAT uug TL Regj errgens Skkerhetsutvalg :; FRA Forsvarsmnsteren ',, DATO 28 teb -77 :1, :3.7 7 *.,.*,KO- 1 ErD E NS.EL. *:.. ;.{ AVGRADEBT 00r10$1A -? SAkrn: OM MARTME PROBLEMER UTENFOR NATO OMRADET {., fobndelse med den sovjetske styrkeutbyggng har NATO /kende B{ad bltt konfrontert m9d behov-et f9r fl pl34egge^ for. rnulge stua-sjoner som kunne oppst utenfor selve NATQ omrf,.det og som lunne,.ber{re for,syhngslnjene t_t pelte ornrfd-et. - Sflledes fkk SALANT oktober L972 fullmakt tl fl, planlegge for beskyttelse av skpsfarten Syd Atlanteren og Det ndske Hav under vsse l( 2. Det forelgger nfl qt forslag Om opprettelse av en.narlm-nfgf ma,qolsgruppe tlknytnng tl kanal-kopr'mandoen. Henskten med gruppen ffamordne de nteresserte allerte lands martnre vrksomhet m. h. t. pvblser og besy'lc, farvann utenfor NATO's omr&de. Opprettelse av en slk gruppe nneberer ngen endrng defnsjonen av NATO's omrde, ytter-lgere martme forplktelser, eller permanent ttstedeverelse. G n skal kun sa normale fredstdsoperas.oner som pv av et er opp esserte land f,. benytte seg av gruppens anbefalnger. Samordnngen skjer pfl nasjonal og kke p allert bass. NATO's role er begrenset tl t s/rge for f4slteter for utvekslng av nformasjon. Gruppens f5rmfl er fl legge-grunnld,get for en samordnng av de nteresserelands martme vrksomhet, men oppgavene er begrenset tl f,, samle og samstlle nformasjon som medlemslandene selv kan benytte. _lfo{ge U0r tu.nn,e fota qt kke kommer elta, ar *abejes--p.9-t*p.t-"}pgs sa P# 3. P forsvarsmnstermdtet jun 1976 ba rnnstrene om at de planer SATANT 19?2 hadde ftt fullmakt tl. utvkle skulle forelegges / pp. Dette skjedde januar 19??. Norge stanset saken under ' henvsnng tt at man trengte td tl. vurdere den. Det utkast tl Operasjon-splan som forelgger er holdt nnenfor begrensnngene ' EALATs fullmaktdr.den kan kke verksettes uten etter DPs. pttrykkelge godkjennelse. Planutkastet har en henvsnng tl mulg

8 6-4 ENSELT 4., : :, : bruk av baser som mtte v takende Grunnen er d'e forsynngsproblemer'som kan oppst&. "'re h de forsyn r se av ber vere 6ne af'aet kke ff. - Med fftk en Sl( dresserng preslserlng av'det oef, norske norsre ffnorge kan godta plandokumentet, og ber om skkerhetsutvalgets samtykae tl flette., ' for den vdere behandlng av anbefalngene fra SATANT. Noreq g4t ngene ber/rte Ee utenrk b.llansen. D -EEtrd--arpffsr en rekke anbefalnger m. h. t tltak utenfor fft'o omrddet. Enkelte,av anbefalngene har et, materelt nnhold som er potst< betenkelg angflende grensene for'nato's ansvarsomr8.de"rundejr krse- og beredskaps med el[6 sp/rs er lmtd,le om Norge fftsakenb1rdr0ftet.ens1khodnngve,vekke sterk motstand allansen. _r, g6. med:p at spdrsmfllene d tten tl bare :er som er forenl med v5.rt n gets sam Rof Hansen -bet m& ffa,, Forsvarsp1an1eggngskomteen.(DP)NATovedbokaugustL974 fl nvtere NAtO;s Mlterkomt+5 tl : samoldne gennomf/rngen,. ayoe skalte flek$bltetsstudene som er foretatt avdg tre: hovedkommandoene NATO. Den poltske styrng foreg&r rden skalte eksekutve arbedsgruppe (Executve Workng Group - EWG) under ' DP. Pe EWG's mdte 24 lanuar L977 man arbedsopplegget l

9 ffm/n NOTAT MARTME l,3-?-ff," NFO RMAT ON. -- ' - -::'-, 'r. l. tr""r' (onfrdenhlt-t )",:, " '-'r l $k'l,::rlut:;tr ;; ul<st: l SASMN. S" GROUP,fr ]0ft0$14-3 -l rt tr,,1l Eb forslag f ra L,97 L f or a f remme den rrartme fleksbltet, var SALANT's fofslaq om etablere en gruppe' fsr A koordnere de allertes martme vrksomhet nar det gjaldt ovelser og bqsak farvbnn ut,erfor NAT0rs omrade. (ltf anteren syd f or K:ep sens vendeslrket, det ndske hav, Radehavet\ og d,en perslsxe Guf ). (Os"e f orslag hadde slt, utsprng rekommandasjoner fra forsvars;mnstrene). { f Lg74 foreslo Mltarkomteen oppret,tet en martm koordnerj-ngsgruppb tlknytnng t1 Kanalkommand.oen.' Saken be st Forberedt for behandl-ng Dp. Der var enghet om anskelgheten av en slk gruppe, men save Danmark, Nederland som Norge hadde vsse bet,enkelgheter. BeLenkelg: hetene'q jaldt hovedsakl.g hensynet, t hvorled'e's:en slk gruppe vlle oppf attes av 94-Lnonen. Den kunrle trt,legges som Bn de facto utvdelsa av NAT0rs omrde. De nederlandske endrngsforsagvedrorbndeb1a9ruppensnavngjordesak m:er akseptable f or Norges vedkomrnende: Det st ut tl at, en,ghet kunne oppnses, men danskene kom s5 rned 2 endrngsforslag som de avrge nasjoner kke kunne godta. Endrngsforsl.agene gkk ut pa at gruppen skulle edes av en av de deltakende nasjoner og at det be ndfrnere pressert at, den akbvtet som plallegges skjer kke verken NAT0's navn eller pa vegne av NAT0 -. Et nytt utkast t P0 hvor de danske endrngsforslag er nkludert forelgger,'na Gruppens forrn8l er 5,g de deltakende land mulgheler tl a utveksre nforlnason om sn respektve malt,rne vr[<somhet utenflor NAT0's omrade. Henskten med & utveksre nformasjoner t murggjore koordnerb opptreden dssse farvann. r,r frl 3 l" r. t. r'^ j :] J r-'.r/ r, r,,.. F$ F! af. rl. t :.',, KONF.DENSE :r rl. 'ttstt'ttltr ;rtl ::::-. J

10 t f. j j'".t l.' r':'{-r f''!.r:- l'll,r<onr,floenset,t,, t. [,, urr:.:;lrr.:r utrr::l l Det blr presf *tff"pens etablerng kke nnebarer noen endrng defn,sjonen av NAT0's omr&de. Den nneberer heller kke. noen ytterlgere martm forpll<telse. Det er kke menngen a etablere noen Permanent tlstedevaerelse utenfor NAT0-omrAdet. Gruppen skal kke kunne verksette,l eer etablere kontakter med kke operasjoner NAT0-and p& vegne av NAT0 utenfor NAT0rs omrade,a Guppen skal bare be"skjeftges med gaver - som avdlser og havtebesqk. normale. fl redstdsoppl, ' Gruppen skal ta mot nformasqn fra medlemsfandene?flgsende deres mart.me aktvtet, utenflor NAT0rs omr6de og $r, anbefalnger vedrarende mulghebene for koordnert opptreden. Det, er opptl den enkelte nasjon & benytte seg av dsse rekommandasjoner. Enhver samordnet vrksomhet, skjer p& de enkelte lands eget ansvar og ntatv og foregsr kke p6 vegne av NAT0. NAT0rs rol1e,er begrenset t,l & sarge f or Faclteter tf 6 u.tv eksle nf ormasjon. Det blr pressert, at denne sak har ntet 6 gjare med SALANT's beredsskapsplanleggng For beskytte skpsflarten utenfor NAT0-omrSdet krg el-ler under en krse- Det blr f oreslett at.det kke ges noe n publstet t,1 dannelsen av denne gruppen. De dettakende and kan mdlertd vurdere a utstede korbe prefsemeldnger flor hndre msforst&eser. N.tr det gjelder effentlggjarng a\r pafolgende handl-ng Fra denne gruppes sde l<an detle forrnuleres av de detut "nj" land Norge opererer normalt kke de aktuelle florvann. Det Er USA, Storbrtanna og Nederland og Portugal som pr,- de potenselle medlemmer. T'l lft r '= ::''1 : : t'- ' d.'konfdenselt,.. S l.;_tr.-,.;,,...,'

11 't f!,r., :-a, lr. t ,=,",--.-*--,,.1 ' f' f *'! r-; t f f T' xorlr- 'DENS ELT $lklut'l r,.tr'-,.rt,r._-.*j t Ls14 skk ff"ffff;*ff[[-;;prett,ersen av en srk:e"upp". Det flopelgger Norge forst8else for de behov som lgger bak fohslaget. Selvom denne sak kan vse Seg noe vanskelg, e p""""ntere overflor offe.ntlgheten - sa synes det som om dette kan oses ved at dette (som foresl&t:t) Ufr de enkelte r Sevom gr,uppens l'orm81 utvlsomt er f koqrdnere den, marr tlme vrksomhet de nevnle om_r&der er dens oppqaver ' '\ ' :- '. - begrenset't q samle nformason som se medlemstrandene selv skal benytte dersom det gger t rette for koordnert vrksomhet. Det frvllge element denne henseende og fra-veret av NAT0l s enga'sjement og ansvar er st st,erkt pressert denne sak t al jeg kan kke se at vl bar ta den beastnng'delvvarea9&motdet:leforsag t t t_ t { f{ f l r,rb'hr-s4sr$ tr. t, $l,;ll,: c, ;:-rn;r Lll.st,rr

12 o[."* NO TAT ASMN 0 f0$3. A $ :r t L.,J 'lll e grsxyttelse AV NAT0-sKpsFART urnf0r ALANT-0FlrAorr, For a mat,e den stad sovjetske mgrtme aktvtet utenfor NAT0s omrade, godkjente mnstrene desember 1971 at tltak som kunn'e fremme den martme fleksbltet skule verksettes. ' Et av forslagene be qt SAl-ANT skulle gs p-lanleggngsfultmakt, tt a oppretbe.beredskapsplaner 'or e '- t' beskytte!ad'rt skpsfart utenflor NAT0-omrEdet tlfelle av krq eer ved akutt truse, om aoresjqn mot NAT0s.'vtale florsynngslnjer. (Noe av bakgrunnbn var behovet lor t beskytte de vtale oljerut,er t dette omradet) SALANT b'e oktober L972 gtt fullmakt av Dp tl e plallegge for beskyttelse av skpsfarten omrsdene, 5vd Atlanter'dn, Kapp og det ndske hav uncer vsse f,orutset,nnqer. Herav kan nevnes. a) Planer vl kke b verksatt uten etter DPs uttrykkalge godkjennelse b) Sk planleggng skal kke kunne tolkes som en godkj'nnelse fra medlemslandenes sde for 3 stle ytterl-gr:re sjs- mltaere stypker t r6dghet c) NAT0-omr&dets.sydg,.-. avqrensnq blr l<l<e endrel, SALANT nkk altse kke fr-rmakt tf a utctve mlrtare operas joncr eler avholde ravalsr.; r utt:nf or l''jatus omrbclt,. nqsr' Norqe haddj JnnvencJnqer t1 denne planlegqnosfullmakl- -l pa f orsvarsmnst,ermdtet jun ba florsvarsmnslrene om at de planer som,,15alam 1972 hadde fett fulmakl" tj.1 A ut,vke, skue foreleqqes Dp. Planene be sa forelagt DP januar L977. Norge stoppet mc.llertd saken med dqn beqrunnelse at v trengte mer td L 6 vuroe.b cje prnspelle sparsmal denne sak reser.

13 L '{'ot SparsmElet er hvorvdt cenne pandn rlff o utvdelse av SALANTs mandat, ved at konkrete planer egges F.gr operasjoner utenfor hans operasjonsomrade. Planene nevner ogst de ogstske problemer man mater dette omrtdet, og har konkrete referanser tl anskelgheten av at deltaker- andehes baser cje angjeldende omrader gjares tlgjenglge f Under hele denne saks behandlng har man mdlertd fra Dp og forsvarsmnsterhold pressert beor-ensn.neene SALAJTs fullmakt:". Man ha.-r_hee tden varl klar over amttelj.gheten ved 6 planleg'ge For l'out-of area acton,l' Den poltsk kontroll skulle va3re skre,t verj at planer kke v1 b1 :verksatt uten etter DP" gtlrvkksl_qe qodk. Henvsnng t, mulg bruk av baser som er tlqjengelge for de dertakende nasjoner utenfor NAT0-omrAdet er problematsk, men kan ve forstaes ulfra de ogstske problemer som,.1 forelgebr clette omradet. EtLer ordlyden kan det dree seg om baser som NAT0-and mstte oppnfl gjennom avtaler med Sdje land'..," En mste A komme ut av delte problem pe er a denne henvsnng og helen foresls E peke pe forlange.soyf el de logstske verksettelse problemer som kan oppsbt under en eventuell av beredskapstltak utenfor NAT0-omrAdet gg at eventuelle t,ltak denne sammenheng'me forelegges DP. Alternatvt kan det nkluderes teksteh at sparsm6l vedrarende potensell.e baser forelegqes Dp. DeL er jo klart at vsse Forsyn-ngsmulgheter p6 man planlegge for dett,e omradet. Det vktge blr jo E ha kontroll med hvlke ands baser man everlt,uelt 'q jar avtaler om A kunne benyrtte.,t j Statssekreta:ren for,ser. at'f0peraton Pantr endres t] "onlngency Uutne". 'Jeg har brakt erfarng at, dette er et sparsmal om en ren 'rtechncalty". SALANT bruker benevnelsen.-"0peraton plan" uavhengg av om det egerttg dreer seg om en t'ontngency planrt. Det er vel lten vts 5 bry seg med en slk formsal<; ; selvom det jo ser tl "penere'r ut mecl "ontngency pan" over-,

14 for den bevsste opnon. 3, t AVGBADEHT/ : 7"/t- ' oz Dato :.,.'..'.'..;...:..'r" " """"""""' <5 Sgn....,...:.'.'...11.""""" KONKLUSJON Beskylttelse av skpsfarten utenfor NAT0s omrade er Norges ' nteressa og SAt-ANTs planer er trsd med de planleggngsfullmakter v tdlgere har qtt v&r tlslutnng t1. l.; V ba't kunne godta dokumentet under forutsetnng av at ( \. a ) henvsnngen t :,1,\ b ) at det utapbedes presentasjonen av bruke'n' av l baser, kvalfseres preqse-retn ngs n jer f:or beredskapsskssen.,

15 -.edflfr..t!!#..l#t*ttlff!}gtf MHlAs NOTAT lvgrad5tk-",-_ l ll {} ;l,l B! r' ", r lr. t. re$11tr\ ;;; l'l.; ;' r tr 'r:, "-'l l',l'l',l ' 5:::1,-l 'S,ltA,'$v:hN,l :tj,.lf,blrj': NATOS FLEXBLTY STUDES l,r, n,o lrop t A 'l l., e^ r 1; 2. Dp "permanbnt sesson" vedtok august L L974 e nvtere NAT0rs mltaerkomt6 tl e koordnere gjennomforngen av de stkalte'rflexblty Studesr', Arbedet med de forskjellge flexblty studene er fore-.t,att av SAEUR ( Europak:ommandoen), SALANT ( ntf anterhavs; kommandoen) og..tnhan (Kanalkommandoen). Det er Nordstuden og' d"n hartme'sluden som L' farste rekke han nteressb for Norge. Henskten med otudene er A kartlegg de omr6der som har an begrensende, effekt hvb angar utnyttelse av ekssterbnde ' styrker og 'tdete ressurser og f o_res6 t,ltak pt kort og ang slkt som vle kunn" Uara t,l-, a f jerne eller reduserb dsse begrensnngene r a), Tl NAT0's Mnster16Oeslat,e jun L Lgl6 forel&:en rapport, (Op/O(Ze)f)'flra DP permanent Sesson om f remdrf t"n 'uv' SAEUR.Ts Flexbltv St,udv for Sentral Reqonen. denne rapporten er hovedretnnqsrn.ene. for det vdere arbed med Flexblt,y Studene nnen NAT0 present,ertr E:ScuUvp, Wort<n ve det NAT0- organ som burde koordnere og st,yre det vdere arbed mbd de Forskjelrlgs rekommardasjoner fra Frexblty S tudene pa vegne uu Dp (Oot<umentets pkt B )..ll b ) Under 0ppf argngsmat,e tr ovennevnt,e mnstern&dsmote anmodet DpD.: [ne Exeputve l,rlorkng Group e oppretthorde styrng med Flexbrt,y studene (onc/n (ld)tz - pkt 59.2.b) ----* u t r ll::;;j [ [ 1, n. t. KPr.FrENElElrtf ul'ttl:j L-*---..*.*,.*---._

16 c) J D19r1",""""""'nn""1;'tq"t''t'."t't" ff r ;" 'lt' n r,r,,l The Execr-rt*v.e,,{rJork"nSYBtU'".,H1 saledes pa NAT0' s s ull/ poltske sde gtt oppdrag a koordnere oppfalgngsarbedet med rekommandasjonene. Dette nneberer at EWG r. t. l lxorrrf,denls dt-f 'f 'l.;.,;,.., t..l., [-,, t t t,; t ;,:.: r, t l.; r' tl : ( r. r.j rl tar stllng t hvlke NAT0 -'organer som eventuelt sbr narmere pa rekommandasjonene, herunder hvlke EhJG selv'tar seg av. E tter at, rekommandasjonene er vurderl de - NATO tltak - o.rganer, vl Forslag om, event,uelle :. -,- b 'f4emmet for DP/16det.. f t. Mltarkomt.een oversendte Generalsekretoren 4 rekommandasjonene fra Flexblty Studene for Sydregonen og det mar,tme, omradet (MM-gf-?6) forskjeltge opp algrngsnov L976 Nord- og 4. pa mole EldG 24 jan 77 draftet man arbedsopplegget, for den vdere'behandlng av rekommandasjonene. T1 mat.et fores en samlet overskt over rekommandasjonene, : og et forslag som be presenderl pe selve matet nneholdende Bn lste over rekommandasjoner som p g a deres polt sk.e/ mlt,ere karakter burde tas stllnq t EflG. ;/. D^ Fra norsk sde ble det tr6d med nstruks understreket al man kke ansa tden mo.den for.drzftelser NAT0 av de fore- 'T : satte tltak som berarte Spanas forhold tl A1]ansen. V gkk ogsa mot e dskut,ere rekommandasjoner som ang6r operasjoner utenfor NAT0-om16det med den begrunnelse at ogsfl dsse berarer sp6rsmtl av overordnet poltsk karakter samt bor auvente DPts behandlng av "Martme Exerc-se nflbrmaton Group" og salant's foresr&tte operasjonspran (po/l?/2) som omhandrer samme sakskompreks. Norges standpunkt vakte motstand, og fra amerkansk sde bre det fremhordt at ett medremsland kke kunne hlndre at et NATo - organ som f eks DR elrer EtrG droftet "a hvrket, som -helst sparsmal som det var anske om e rese, {f h, l l : ll lj f L S k S*QN,fu 9rE'N $, E L't; r _t

17 ;:f,f..!rl FE *_r-_' a 5. mate EWG 14 feb 77 ble det fra norsk sde pressert at v ansket at rekommandasjonene vedrarende forholdst.meom, Spana og NAT0 skule b straket, og at behandlngen avrekpmmandasjonenevedrarendeaktvtetutenfornat0 omredetmatteb.stl1etberonnttrmanhaddefett ) poltsk avklarng vedr lrvordan man skue ste seg t!parsmtlet om rrprot,ecton ofl t+ed skppng'outsde Al-ANTArea''Somertbehand1n9:DPc(po/l?/2).,l.t Fra amerltansk'',, sde be det g jen.l-1ev,det, at det stod eth.vert and f"\tt A ta opp t askusjon nnen NAT0 de ' s,pa,rsmal man matt e anske 6 drafte. Brt,ene stattet. dette syn r mens det f.ra dansk hold be fremholdt at dette kke kunne g jelde spa,rsm6l som 1A ulenf or NAT0ts omrade.!,r tr rj ;. t: t. ' Formannen,FcJres1ot1suttatSpanaSparsmtenebe straket Flexblty Studene og kke behandlet ErlJG, men at.det, skue var'e anlednj-ng t,1 6 ta dette opp Dp Forstvdt ang&r-rekommandatjonene vedrarende aktvtet utanflor NAT0-omr5det, skul1e dsse stlles bero. Det vlle d.og uten at det skulte flnne sted noen realtetsdskusjon :j J,^ 6. Etl,/G v fortlap'ende tden flremover ta standpunkt t de f srsk jellge rekommandasjoner. nr r,'l y h. 1l tl: t. : Llf f,[' Sl<ker' :r:;;1-, l.'

18 td6*& *' DET ADR.:7. JUN PL. 1, OSLO 1 J.na BES PPGTT VED BESVARELSE KO{GELGE UTENRKSD - POSTADR.: OSLO'DEP. 'TEL. *204'1 70 TELEX.N.' 1004, K.,,EN NGSMEBKE NOREG, OSLO, F# -?Tff# t"tff h. t. E es y l e tse*c "::; tru s e n, e rs tcve ns n4fgtlgh Utenrl<smnster Kn,ut Frydenlund Det Kg1. Utenrl<sdepart"munt 1. Fn'ansmnster Per Kleppe Det Kg1. Fnansdepart,ement Forsvarsmnst,er Rolf Hansen Det Kg1. ForsvarsepartemenL Handelsmnster Hallvard Ba,kke Det l(91. Handelsdepartement or...reugm'44.p.n,.1. l!-9. E*G, os Lo v ed egg lut",nlster 0cvar Norcll S n t SNtN t 5 l L',1 Statsmrnsterens l,{onto Jtr. { 0 f 0 {r A Au.GRAw- "L_ Dato :.'...""" "' "'*, Justsmns,er nger Louse Ual Det Kg1. Justsdepartement, Samferdselsmn#fer Ragnar hrstansen Det Kg1. Samferdselsdepartement Ekspedsjonssjef Dag Berggrav Statsm-nsterens Kontor R eg. erng en,s SjL Kke rhet,sglvalq For behandlng Regjerngens Skkerhetsutvalg 1. mars l9?7 oversendes vedlagt l"ortrolg notat utarbedet Utenrksdepartementet ang&ende de sovjetsl<e etablernger.! E on,u tnnf. ksm{\s te ren : la Norge. /do""((#*#*eu larald Aershem

19 NOTAT SOVJ'ETSKE E*ABLERNGER ' r. KoNErSfo NoRGE A/S!. Generelt #' NORGE f'.qbff,np#t,h jb r.r. ch f Sll!t! trll,ff eps.t 6,ff e n, H.;.9]ll t lf;.f, e t s ov e n s,:::'-':::':1'r' - 1l' '...'.. ' AVGRADERT, //--os Dao :...,...{.*,. """ "" " " ' j. Konej.sto Norge A/S (Drammbn) b1e tllatt opprettet etter beslutnng regjerngskonferanse 2. mars Lg67, med form8.l & drve\ handel, svel eksport',som mportr?v f4tsl - og fremst maskner og utstyr fra Sovjetunonen. Etteq hvert har selskapet utvdet sn vrksomhet ganske sterkt stk at det ne represente:er L2 forskjellge soveske utenrkshandelsorgansasjoner. Vrksomheten omfatter n5 eksport og mport p& lelt andre omrsder enn selskapet b1e opprettet for. Konesto har overtatt Sovjetrrnonens mport av papr, malng og\ Lakk etc. fna Norge,. og den sovjetske eksport av kjemkaler tl Norge..r" Selskapet har vart, et underskudclsforetagende. Aksjekaptalen b1e Lg73 utvdet to gsnger, b}.a. for 3 dekke akkumulert underskudd. L976 spkte.selskapet nok en gang om a fa forhdyet aksjekaptalen og fkk nnvlget valutalsens, Selskapet opererer nart samarbed med Konela Bl- A/S. Etablerng av hovedterndnal p,.h-o$rer/dranene 4 Konesto bar forhandlet med Drammen kommune om etablerng av hovec.term-ha1 p ttolmen Drammen. Drammen er p8tenkt som transtlhavn for Nord-Europa og det er menngen at byen skal overta Oslo t s rolle som sov jetsk 'bas j-shavn Norge. Drammen kommune karakterserer det t:":etske prosjekt som "ovende" og synes lnteres'sert., fd' TRULG -,,r<.'. ' t. 1c- : : : r l'. ' l;. ll, r Beskr? tjf?sf; s e n, ',,1F,!rul< {Tr1' ghetsl ovens l-t r. rll

20 Ft 3? 2 Gjennom advokat har frmaet sdkt valutalsens for dt 13np&5rnl-one::kronerfrav'/oStanto- mport, Moskva. Norges Bank har svart at' en kke kan behandle dette jspprsmsl ftx u": forelgger konsesjon for byggng av den planlagte termnal', ngen konsesjonssdknad forelgger enn& mentet. Men n&r enghet oppn5s med Drammen om saken m&tte forelegges rndustrdepartementet',. KONELA Generelt NORGE BL A/S AvGRADEa l-:.: - Dato:..""""' ; Sgn-: fndustrdeparte- tomten, vl 1 Konel.a Norge B ArlS (Drammen) ble etablert 1'1'69 som for sovjetske bler og defer ltrorge. Selskapet ble ved brev av 18.11,68 fra ndustrdepartemenlet meddelt konsesjon tl lrft av vrksomheten Norge. henhold tj- betngelsenes,punk't 3 kunne selskapet lrve mport og salg av personbler, lastebler, traktorer og a-nnet rullende materell, samt servcevrksomhet. Sefskapet spkte om t.fe utvde konsesjonen-' tl 3 omfatte mport og eksport av alle former for landbruksmaskner. og vebyggngsmaskner med utstyr. Vdere pnsket man anlednng tl a mportere og eksportere sports-,' For produkter som er beslektet med dem som omfattes av den opprnqelge 'konsesjon ble samtykke gtt Spknaden angflende sp6rtsutstyr ble avslett. Avslaget ble peklaget. Vrksomhetsangvelsen.fkk etter fornyet behandlng et tllegd om at selskapet kunne drve 'eksport av sport,sutstyr. Selskapet s6kte om tllatelse tl ogs& a drve mport og salg av sykler og utstyr t d.sse" Denne ble 5-nnvlget. lt 't

21 \J ^' AVGRADE Samme a'to bpf-te selskapet om t{a-telsr \t*rdatrrt+(1*t?+f'-'' erverve en tonl p arlgenst'ua Os1o. Sdknadr dknaden om erverv av tomt pe taugenstua med henbkk pe a forlegge hovedvrksomheten dt, b1e forelagt en rekke nstanser tl ut- tale}e. Saken b}e drdftet regj.erngskonferanse hvor det b1e bestemt under dssens & g tltatetse tl' -! -nanmman tp l ndustf - erverv av eendommen, Tllatetr-se ble formelt gtt av departem6tnet 15. mars Lg-4. for et -blservj-cesenter er senere bltt. gtt (1975) og bygget er n& t ( Konefa ble Lg74 tldelt tomt p& Skqtt4ta.,nd.ustromr&de av Tromsd kommune under forutsetn+ng. av at konsesjon ble gtt. brev av Q. september 197'4 tl nd'ustrdepartementet spkte se'lskapet gjennom sn advokat. om konsesjon. Selskapel: opplyse at det hadde et sardeles stort behot'.for verksted for klarg)orlng av nye bj.),et for den nordlge del av Norge. Det ble pekt p3 at den n&verende ordnng med kratgldffrg Drammen var lte gunstg, 09. at markedet. nord s& speseft lovende ut for sovjetske bler G ndustrdepartementet ba om uttalefser. saken. Handslrsdep-a-r-ts,$S$39t pekte p3 at konsesjon man hadde underspkt hvlken utslreknng det var aktuelt & kreve respostet. UteJrrlsdeDar--t-etrr-t-e! anbefalte avslag med, bl.. a. den begrunnefse at,llet kke qyntes med eget for Konela Tromsd ut fra det. salg som hadde foreg8tt og det var utskt t,. Utenrksdepartementet pekte ogs5 p& mangfende resprostet-

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting.

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygnngsetaten Avdelng for byggeprosjekter Nls Haugrud Svlarktekt Ovre Slottsgate 12 0157 OsI-o nhaugrud@onlne.no Deres ref Var ref (saksnr'): 200703389- l0 Oppgs alltd ved henvendelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 1085 PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA

FAUSKE KOMMUNE. AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 1085 PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA s SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/6687 I I Arkv JoualpostID: sakd.: 10/1659 r Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr.: 064/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato:

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for I r SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/1353 I Arkv sakid.: 11/2844 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og Utvklngsutvalget II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG r Saksbehandler: Lse Gun

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

- 39 - Herr Statsråd Herr formann, mine darner og herrer

- 39 - Herr Statsråd Herr formann, mine darner og herrer - 39 - Herr Statsråd Herr formann, mne darner og herrer Hstorkk Det er 25 år sden Insttutt for atomenerg begyntc sn vrksomhet. Det er et prvlegum for meg å få rette en takk og hyldest tl de toregangsmenn

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen - -~ ~------ ---~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/11000 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlg: Bert Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 012/12 I FORMANNSKAP

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/ Forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skfte eendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter Og Kjøper: kalt selger Rssa kommune Rådhusveen

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

\t, hqm["4hii ffitlffi i h. t. Sikkerilet'*insti'riksen. Ekspl.nr. / av Z. Side I av.j sider. HEMMELIG i h.t. Sikkerhetsinstruksen. Sentralanlegget.

\t, hqm[4hii ffitlffi i h. t. Sikkerilet'*insti'riksen. Ekspl.nr. / av Z. Side I av.j sider. HEMMELIG i h.t. Sikkerhetsinstruksen. Sentralanlegget. DB,/!{Aa HEMMELG h.t. Skkerhetsnstruksen. Ekspl.nr. / av Z. Sde av.j sder. MQte. Regjerngens skkerhetsutvalg fredag 7. mars Lg75'k1. 1.430 -,1500- ferbndelse med et beslk, Sentralanlegget. ': \t, Tl stede:

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

_ Slektsnavn, for- og mellomnavn 21 DES2015. Eierandel 1/2

_ Slektsnavn, for- og mellomnavn 21 DES2015. Eierandel 1/2 Statens landbruksforvaltnng Norwegan Agrcultural Authorty Les rettlednngen (2--15--c6(( ( om konsesjonsfrhet I8 7 Egenerklærng ved erverv av fast eendom mv. Fastsatt medhold av forskrft 8. desember 2003

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu.

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu. r---.--------~-~-------.-~--------~-! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3274 I I Arkv JouralpostID: sakid.: 12/845 I Saksbehandler: Lse Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Plan- og utvklngsutvalget Sak

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. REFUSJON AV IKK BYGGBART AREAL/SØKNAD OM TILLEGGSAREAL

FAUSKE KOMMUNE AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. REFUSJON AV IKK BYGGBART AREAL/SØKNAD OM TILLEGGSAREAL SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 119172 Arkv Jom:alpostD: sakd.: 11169 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 00512 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 25.10.2011 00412

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no Mgranorsk ARBEIDSNORSKKURS Mgranorsk Arbedsnorsk senker terskelen nn arbedslvet gjennom å utvkle begrepsforståelse nnenfor spesfkke fagområder. Arbedsnorsk kan kombneres med Mgranorsk Allmenn eller brukes

Detaljer

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm Protokoll År 2014 2,3,4 og 5 september HTA 2.3.3 lokale lønnsforhandlnger pr. I. august 2014. Forhandlngsornrûde Forsvaret. den 1, ble det gjennomført forberedende møte fm Tlstede på et eller flere møter:

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer ynask prograerng Metoden ble foralsert av Rchard Bellann (RAN Corporaton på -tallet. Prograerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe ed kode eller å skrve kode å gøre. ynask for å ndkere

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i DB/MAaH BMF?H+$FSST h.t' S.kke h.. S;kkert,[StTkq6*P.n ets - PROTOKOLL C fra k]. mote 0900 T stede \r Utvalgets sekretar ngens s kkerhetsutvalg mandag 1978 Regjer Sta tsm nste.rens moterom. Statsm n ster

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC,

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget Fra: Postmottak Vardø Sendt: 4. ma 2015 08:20 Tl: Gunn Lystad Emne: VS: Regonale ruteflygnger Nord-Norge fra 1.4.2017 Vedlegg: Brev fra Samferdselsdepartementet- Hørng FOT-ruter Fnnmark.pdf; Brev fra Fnnmark

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladmnstrasjonen Poltsk sekretarat Faste medlemmer av kultur- og oppvekstutvalget Vår ref.: 11/4408/11/12/ FE-033 Saksbehandler: Målfrd Espeland E-post: maarrd.espeland@egersund.kommune.no

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

NEDRE ROMERIKE TINGRETT

NEDRE ROMERIKE TINGRETT 01 JUL 2009 (WED) 14:59 K R BKFTERETT 64842912 PAGE 3/7 d - NEDRE ROMERKE TNGRETT.' ' ;' Avsagt: 01.07.2009 Sak nr: 09-066712KON-NERO Dommer: Tngrattsdommer Ellen Nyhus Protokollører: Dommeren Sake gjejder:

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer