z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-."

Transkript

1 uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z , 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u (

2 1 1 Q. -o -<. 1 -< - - -: -l.. Q 1 - ;. 1-, ,, -. -, [ - -U. -o.. G -Q (p -----,.

3 TYP VRKSOMHT (vel. pkt. 6 Restaurant Barlpu b Kafè/kafetera nklere spsested Nattkl u bb skotek Uteserverng Tl sluttet selskap Selskapslokale Annet Kryss av her: RFTSKONSPT (vel. pkt. 7 NB! Utfyllende beskrvelse av drftskonseptet der det fragår bl.a. hvordan serverng og skjenkng skal foregå, eny, ålgruppe (alder, opplysnnger o dørvakt, aldersgrense et. å legges ved søknaden ALKOHOLTYP (vel. pkt. 8 Alkoholholdg drkk gruppe (over 2,5 og høyst,7 voluprosent alkohol ( Alkoholholdg drkk gruppe 2 (over,7 og ndre enn 22 voluprosent alkohol Y Alkoholholdg drkk gruppe (ello 22 og 6 voluprosent alkohol APNNGST Apnngstder Fra kl Tl kl, &j ( rç? f qj j SKJNKT (vel. pkt. 9 Z C Skjenketd alkoholholdg drkk gruppe og 2 Skjenketd alkoholholdg drkk gruppe VLGG TL SØKNAN Fra kl Tl kl 25 ÇC Q S.Xj (behandlngstden regnes fra fullstendg søknad er ottatt ufullstendg søknad returneres Fraattest for alle selskaper so er nvolvert drften av stedet (kke eldre enn ett år 2 ernteresser_dokuentert_av_regnskapsfører/revsor Skatteattest for søker, eer og andre ed vesentlg nnflytelse over vrksoheten Bekreftelse fra MVA-anntallet (Skatt vest 5 Brukstllatelselferdgaftest fra bygnngsyndghetene 6 Branngodkjennng/godkjennng_antall_gjesteplasser 7 Tegnng over serverngsskjenkearealet 8 Tegnng over evt. uteareale 9 Leekontrakt_for_uteareale_(derso_kounal_grunn 1 rftskonsept_for_hvert_lokale,_evt._ed_eny 11 Kop av eldeskjea tl Mattlsynet for oppstart av vrksohet 12 erso søknaden gjelder overdragelse av gangværende vrksohet - legg ved dokuentasjon (overdragelsesavtale 1 okuentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved vrksoheten (AA reg steret 1 Bestått_tablererprøve_og_Kunnskapsprøve_for_styrer 15 Bestått_Kunnskapsprøve_for_stedfortreder Vedlagt

4 det RKLÆRNG Jeg forplkter eg tl å orentere Stavanger koune uddelbart o alle endrnger drften av vrksoheten, så so endrng eerforhold, drftskonsept, endrng styrer-/stedfortrederforhold, og å nnhente nødvendg tllatelse før gangsettng av drftsendrnger so krever kounal behandlng. Jeg forplkter eg tl å sende Stavanger koune årlg oppgave over forventet og osatt volu av alkoholvarer ved vrksoheten nnen den frst so settes for dette. Jeg satykker at det nnhentes oppgave over vrksohetens nnkjøp av alkoholvarer fra leverandører ed tlvrknngs-, engros- eller salgsbevllng for alkoholholdg drkk tl bruk for kounen ved fastsettelse av det årlge bevllngsgebyret. Jeg er nnforstått ed at unnlatelse av å betale bevllngsgebyret kan edføre at bevllngen blr nndratt. Stavanger, dato Ansvarshavendes underskrft to/2] VLNNG TL SØKNAN 1. Vrksoheten Her opplyses o vrksohetens navn, evt. tdlgere navn, adresse, tlf.nr. et. 2. Skjenkeareal Skjenkeretten kan bare utøves et bestet, godkjent lokale å vedlegges tegnng over skjenkeorådet. nnendørs å det oppgs hvert enkelt ro der an ønsker å skjenke, ed godkjent antall gjesteplasser. Utendørs å hele orådet beskrves, så so areal på bakkeplan, ev. terrasse, atkost, plasserng forhold tl hovedbygget, ogvelser et. For at utendørsorådet skal kunne godkjennes for skjenkng, å det være avskjeret og klart avgrenset ot olggende uteareal.. Bevllngssøker Bevllngssøker er den for hvs regnng vrksoheten drves. ette kan være en fyssk eller jurdsk person so f.eks. et ansvarlg selskap, et aksjeselskap eller en annen saenslutnng. Vedkoende er drekte ansvarlg for de økonoske og jurdske forplktelser knyttet tl drften av vrksoheten (jf alk. 1-b. Vandelskrav Sentrale personer vrksoheten å ha utvst uklanderlg vandel. Kravet retter seg ot bevllngssøker og person so eer vesentlg del av vrksoheten, eller vesentlg del av selskap so drver vrksoheten, eller so oppebærer en vesentlg del av dens nntekter. et retter seg også ot person so kraft av sn stllng so leder har vesentlg nnflytelse på vrksoheten. ette krav betyr at dsse personene å ha god vandel forhold tl alkohollovgvnngen, besteelser annen lovgvnng so har saenheng ed alkohollovens forål, sat skatte-, avgfts- og regnskapslovgvnngen. Kounen kan be o at bevllngssøker redegjør for hve det er relevant å vurdere forhold tl vandel. Kounen kan også be o at søker dokuenterer hver persons vandel den grad det er ulg, f.eks. ved fraleggelse av skatteattester. Kounen skal vdere be o uttalelse o vandel fra polt og evt. skatte- og avgftsyndghetene.. erskap Punktet fylles ut ed navn, adresse, personnuer (for fysske personer ed eernteresser, organsasjonsnuer og aksjeeere (for fra(er ed eernteresser. Alle eerandeler oppføres overdragelse å dato for overdragelse oppgs. prosent. Ved evt. 5. Styrer og stedfortreder for styrer Hver bevllng skal ha en fyssk person so styrer, so å godkjennes av kounen. So styrer kan bare utpekes den so har styrngsrett over skjenkngen, herunder ansvaret for å føre daglg tlsyn ed utøvelse av bevllngen.

5 styrets fravær hvler styretens plkter på stedfortreder. Styrer og stedfottreder å ha fylt 2 år og å være ansatt vrksoheten eller arbede vrksoheten kraft av eerstllng, eller oppebære en vesentlg del av dets nntekter for av eerstllng. Styrer og stedfortreder å ha utvst uklanderlg vandel forhold tl alkohollovgvnngen og besteelser annen lovgvnng so har saenheng ed alkohollovens forål. Styrer og stedfortreder å bestått Kunnskapsprøven o alkoholloven og besteelser gtt edhold av denne. essuten å styrer ha bestått tablererprøven serverngslovens regler v. (nforasjon på brannsr avd. ljørettet helsevern og skjenkekontroll. Bevllngshaver å straks søke godkjennng av ny styrer/stedfortreder derso den gale styrer/stedfortreder slutter. 6. Type vrksohet Bevllngen kan bare utøves for en bestet type vrksohet. et skal være sasvar ello vrksohetsbeskrvelsen søknaden og det faktske konsept publku presenteres for på stedet. 7. rftskonsept vedlegges på eget ark Her redegjøres det for drftskonseptet/hvlket tlbud stedet har tl gjestene, herunder stedets attlbud, ålgruppe (speselt alder, ordensvakt v. et redegjøres for type vrksohet, for eksepel o stedet er en restaurant, pub, kafè/kafetera, enklere spsested, nattklubb, dskotek eller annet. Har stedet en spesell stl/profl utdypes dette nærere, sat at evt. underholdnng nevnes. Lkeledes gs en beskrvelse av stedets utforng, evt. plasserng av bar, eny og øvrge tlbud. Vdere opplyses o hva slags gjester tlbudet retter seg ot, for eksepel overnattngsgjester, kurs- og konferanser, ungdo, voksne et. erso stedet presenteres ed ulkt konsept på forskjellge tder av døgnet, å dette oppgs, for eksepel o attlbud endres eller fjernes tl vsse tder. Bruk evt. eget ark. Bevllngen kan utøves på alnnelge vlkår, dvs, at skjenkng er tllatt tl alle so oppfyller lovens krav. Alternatvt kan det gs bevllng bare tl gjester sluttet selskap (jf alk. 2, 2. ledd. n tldelt bevllng er begrenset tl en bestet type vrksohet, og kan kun utøves bestete, godkjente lokaler. Bevllngen faller bort når vrksoheten kke lenger drves de sae lokaler o lå tl grunn for bevllngen. et nnebærer at flyttng av vrksoheten og vesentlge endrnger av skjenkestedets karakter, for eksepel fra spsested tl pub eller dskotek, krever ny bevllng (jf alk. 2,. ledd. 8. Alkoholtyper Skjenkebevllng kan nnvlges for: Alkoholholdg drkk gruppe (over 2,5 og høyst,7 voluprosent alkohol Alkoholholdg drkk gruppe 2 (over,7 og ndre enn 22 voluprosent alkohol Alkoholholdg drkk gruppe (ello 22 og 6 voluprosent alkohol et vses tl Stavanger bystyres skjenkeretnngslnjer (lgger på kounens nettsder 9. Skjenketd Fastsettes hht. alkohollovens besteelser og bystyrets skjenkeretnngslnjer (lgger på kounens nettsder Søknaden sendes: Stavanger koune Bevl ngsseksjonen Postboks Stavanger ller telefaks:

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen - Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9 rådgiver Stian Eriksen Bevilling for en enkelt anledning Bevilling for en enkelt anledning Kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Versjon: 16 (Produksjon) Status endret : 27.06.2012 09:50:48 Innledning Bevillingssøker er Privatperson Arrangementstype Åpent arrangement (Enkeltanledning)

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS Deres ref: Vår ref: 266756 Dato: 30.10.2003 NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS 1. Innlednng Oslo Børs har den senere td arbedet med en ny modell for segmenterng av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk

Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk Hans Olav Melberg (hans.melberg@gmail.com) Universitetet i Oslo, 7. august, 2013. 1 Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at AvGnADE{fu'- -o L KONFDENSELT h. t. Skkerhetsnstruksen. Ekspl, nr t av b (\ fra mlte torsdag 3. ' mdterom r. Tl stede: Fravanende: - Regjerngens, sk mars L977 kl. 1200 - L3O0 Statsmnsterens,:! Statsmnster

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om opptak til flygelederutdanning OM SØKNAD OG VITNEMÅL OM OPPTAKSKRAVENE

Ofte stilte spørsmål om opptak til flygelederutdanning OM SØKNAD OG VITNEMÅL OM OPPTAKSKRAVENE Ofte stilte spørsmål om opptak til flygelederutdanning OM SØKNAD OG VITNEMÅL Jeg har ikke elektronisk versjon av vitnemålet mitt, hva gjør jeg da? Hvis du ikke har mulighet til å skanne inn vitnemålet,

Detaljer

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer