BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i"

Transkript

1 DB/MAaH BMF?H+$FSST h.t' S.kke h.. S;kkert,[StTkq6*P.n ets - PROTOKOLL C fra k]. mote 0900 T stede \r Utvalgets sekretar ngens s kkerhetsutvalg mandag 1978 Regjer Sta tsm nste.rens moterom. Statsm n ster Nordl, utenr ksm n ster Frydenlund og statsrdene Valle og Hansen. Ekspedsonssef Dag Berggrav, Statsm n sterens kontor. r Sak 'spsrsmdl et om offentl ggjor ng av Kontrol utval gets,'uttalelsgr klagesakene fra Magnus Hole Jacgbsen og,,no.g.r K.-rrr Just sm n ste'{"n, stats rtd Val e, kommente rte notat av.l6. august 1978 der det nermere'var redego'rt for tdlgere personalsjef, Magnus Hole tlacobsens henvendelser om'0vervtk ngstenestens forb ndel se med NSB og personaj - adm n strasjonen Norsk Hydro. Just sm n steren v ste ogsa tl redegjsrelsen for.norges Kommunstske Parts ptstander om pol t sk overvflk ng. Kontrol utva'lget f or overvtk ngs- og s kkerhe.tstenesten hadde genngrn$'fltt sakene og hadde konkludert med at det kke var noe & bebrede 0vervtkngstjenesten, og at det kke hadde funnet sted pol t sk overvkng s k dette begrep f orsttes.,just s- mnsteren var eng, at det kke var noe beb'rede 0vervflkngstjenesten ford nstruksen var uklar pa den td. Man hadde mdlert,d nt fett en ny nstruks. Justsmnsteren v'l le kke u-ttal e seg om real teten saken pe det navarende tdspunkt og tok skte p& t fremme en stotntngsme'ldng med nsdvend ge kommentarer. Kontrol 1 utval get hadde t rtdet at nnstllngen dsse to saker ble offentlggjort ra, og dette var j ust sm n steren en g, f ra Kontrol utval set var sub jekt, 1.ff*,ffr$,{lj om Kontrollutvalgets sammensetnng log l'

2 r-\ ff tt l{jla[ffff,';". t skr'{'r$g$f-'3* k.gtt e 'ng at de to saker blr offentl ggjort, sarlg ogs ford utvalget selv hadde t l- rtdet dette. Statsmnsteren understreket at en po1 tsk tlknytnng tl et part kke kunne vare grunn for overvtkrng, og det var da hel er kke noe som tydet p& at dette hadde vert t l f el l e de saker man n& hadde t'l behandl ng. Man fkk senere komme tlbake tl Kontro'l 'lutvalgets sammensetnng' og mandat og ogs vurdere om det systemet f nnes et organ som kan ta vare pt, retts-s kkerhetshensynet. Forelopg fkk man vse t 1 at det var gtt.nye forskrfter om persons k'kerheten. Forsvarsmnsteren, statsrbd HanEenn sl uttet seg tl justsmnsterens konklusj'on og uttalte at man mttte vere oppmerksom p at d sse sakene aktual serer en konfl kt mellom Kontrollutval,get og Regjerngen. Kontrollutvalget syntes6,vareb1ttforopptattavse.1ve.oppgaver.ogkke av dqn spesell"e kontro'l lfunksjonen. Utenrksmnster Frydenlund s'l uttet seg t'l konklusonene og var eng at man kke skulle ge nn noe forsvar for det som hadder-foregttt td'l gere. Ne var prakssen annerledes, og man kunne vse tl den nye nstruks Statsmnsteren uttalte at man mfltte prove e fa forstfletse for at det den tdsperode det her gjaldt forel spesel le stuasjoner. Man burde fe fram det synspunkt at det kke er vflrt demokratske system som har gjort overvkngstjenestene nsdvdnd ge, men at det er presset utenfra som t lser dette. Tlslutnng deretter gtt tl at de to nevnte saker offentl ggjores, og at det senere fremmes en stortngsmeldng med nermere kommentarer AVGRADEBT,, oao,...7.1/.t..l_?..2 =! Sak 2 Loran-C Clgrnet PEr,m. Forsvarsmnsteren, statsrtd Ha,n_q_en, vste t notat av 24, apr 1 978, utsatt s kkerhe!sutvalgets mote.l3. jun. Saken hadde nf lsst seg, det amerkanerne hadde gtt beskjed om at de kke lenger fnner det nodvendjg Jn - ",. "*. g-j *- h.r...1) "- "-; [',, +.-,l f -;. -T" x1."., l\tr*l*- S k e ;' l'r r,r t " r.t; err

3 -. rr fl.j \11 1 *, AVGRADEBT, Dato r-...?h * h"e't'$ssn....m. - trt.lsttt< [e' rnn[,rqks.q.n. L" fortsette med te orsk Forsvarsmnsteren hadde tdlgere uttalt 1 egge saken fram for Stort nget ' men s k skul 1e det vere t lstrekkel g t legge den Fors,varskom t6en. Tgtt t etterretn ng. omr&de. at han vlle saken n la an fram for?* O-!

4 AVGRADERT. Dato....,9 fk...?.. 0l Ft}ET' SELT h.,. S lt k erhets nstru k se n NOTAT Justsmnste sta -qmtl 5'l'r r un ll rn Cct338A 1t o'78 Tl medlemmene av skkerhet sutvalg. Regj erngens,l, C. KONTROLLUVALcET f,on OVUnVAKNGS- OG SKKERHETSTJENESTEN - SP6RSMALET om RV. 4 PRNSPELLE. UTTALELSER - overv&kngs- og Den 30.6.d.e., avga" Kontrollutvalgetr' for skkerhetstjenesten uttalelse 4 saker av prnspell betydang og som t, dels har' vert offentlg debattert. Kontrollutvalgets oversendelsesbrev av ved.lgger sgm blag ll, Utvalgetranbefqler at uttalelsene 2 av sakene '//- Dette har vert forelagt for tr'orsvarsdepartementet som brev av L9.T. har sluttet seg tl utvalgets forslag om jfr, blag 2. Kontrollutvalgets uttalelser vedlgger som.blae 3, 4, 5 og 6. Uttalelsene btr leses sn helhet. Sak nn. 1, fr. blag J,,gj,eder henvendelse tl justsm.nsteren fra fhv.,,, personalsef Magnus Hgrle Jacobsgn om overv8.kngstjenestdns forbrldelse med NSB og personalad.mnstrasjonen -. Norsk llydro. -'; Utvalget avvser de opplysnnger Hoe Jacobsen har gtt om fsrbndelsen med.,,'nsb. Det fore16 rktgnok en forbndelse pt slutten av 40-trene og begynnelsen av 5d-erene, men denne hadd.e utgangspunkt opplysnnger'om konkrede foretee]-ser nnenfor vsse teknske tjenester jernbanen. Ut fra hensynet t krgsbered.skapen foretok overv6.kngsl tjenestenavgrensed.eundersdke1sersombestoatopplysnnger be nnhentet. Dermot ble det kke gtt opplys-

5 na, l $ AVGRADEHT- 2 t jee6't;en""",,; ONFDE' SELT h. t. Skkerhetsnstruksen poltske ho1 'alene 6 klarlegge om det foregkk organsert nfltrasj on. Overv8.kngen varetok her en av sne sentrale oppgaver, og utvalget lnar f&tt bekreftet at det skjed.de forst6else med den daverend.e poltske led.e1se t N6r det,gjeldernorsk Hydro, har lole Jacobsen opplyst at dethanstdved,herqy7.fabrrkker\955-6ovarst6ende ordre at det kke skulle foretas ansettelser uten at det ved henvendelse tl overv&kngstj.enesten var klarlagt at var kommun.st. En utpekt kontaktmann foretok dsse henvendelser.,ltvalget har fert en rekke samtaler med n8verend.e,og tdlgere ansatte ved. men har kke pe noe punkt tett bekreftet Jacobsens framstllng. Noen kontaktm&rrn,'er helen kke funnet. Utvalget f61er seg q,vspbevst om,at Hole Jacobsens,framstllng pe dette! sokdren lkke punkt kke er rktg og peker b.a. p6 at det er en kjenns-. gjernng at'et stont antal. organserte kommunster har vert ansatt ved. Her{ya Fabrkker afle &r, btde og etter -t krgen og fram t ftag HoJ-e,Jacobsen.opplyser vdere'at det, hans td ved, personalavdelngen troved.kontoret var en fast ord.nng at afle som ble ansatt av,,hovedkontoret (eget personale samt. a1le akademkere Hydro),, skulle gjennom overvd.kngstjenesten. lange peroder pleet Hole Jaeobsen; selv kontakten med. denne. Utvalgets bekrefter at. en slk kontakt har funnet sted. Utgangspunktet vdr at overve.kngssjefen omkrng 1950 fnsket 5 knytte en forbnd.else med Hyd.ro, dels pt grunn av konkret f3emmed' etterretnngsvrksomhet Grenland og dels p6. grrnn al d.en en de1 av {yd.ros vrksomtr'et had,de ut fra hensynet tl krgsbered.- skapen. Fra.Hyd.ros sde bj.e d.ette senere fulgt opp med et Onske om- bstand. ansettelsessaker for & forebqgge mot ndustrsponasje (som tdlgere hadd.e p,a6rt selskapet storre tap). Dette onske ble og en forbndelse etablert uten at det ble,trukket noen, press ramme for

6 vrksomhetenl gj ennom '15-20 fra de utpekte DENSE SkkerhetsnstrUkr at overv8kngstj enesten Ar rutnffsg besvarte a1le henvendelser kontakter hovedkontoret. U b u,tvalget har hatt vansker med & k.larlegge hvlke opplysnngersombegtt.dethengerd.e1s,sammenmedat negatve opplysnnger sjeld.en forekom og at mye berodoe p& hvl.ke personer' som hadde forbndelsen og tlltsforholdet me]lom dem. Det er alle fal p& det rene at opplysnnger fra straffe- og b1e gtt og at det m6 ha forekommet opplysnnger au polt'sk karakter. 0pplySnnger som er nnhentet ved., overve.kngsvrksomhet har kke vert for' mdlet. Det er kke pavst at opptysnnger av poltsk art poen gang,nar f&tt negat.-ve konsekvenser for sdkere, heler kke det ene tlfelle som Hole Jacobsen selv har angtt. Det er f,or dvrg kke godtgjort at opplysnngen d.et nevnte tlfele stamuret fra, overvtkngstjenesten., ',/ Utvalgets vurde"ng av forbndelsen melom hovedkontoret og overvtkngstjenesten g6,r ut pt at d-en kke har vert strdfled dagjeldende overv&kngsnstruks og overvtkngstjenestens form6.1. Utvafget legger da vekt p6, at det bare har vert gtt allment tfg;engelge opplysnnger og at de, er gtt en bedrft hvs beskyttelsesbehov anses g vere av. sentral betydnng ogs&.for statens beredskapsarbed.. Utvalget arser kke vrksomheten som poj-bsk overv6kng. Det legger vekt pt at" det kke har,.v&rb sktepunktet e rrtelukke med bestemte poltske oppfatnnger og at vrksomhe-ten m& sees som en' personskkerhet-skontroll. Utvalget har ogst/vurdert den.rettsskkerhetsmessge sde ved saken, mefl;har heller kke fra denne synsvnkel uttalt noen krtkk.. Utvalget anbefaler av''utta1esen.

7 AVGHADERT Dato.., FDENSELT Skkerhetsnstruksen, gjelder overve.kngstjenestens vrksomhet rettet mot s6ka1t ttndustr-sponasjerr og stftter seg t1 et KONFDENSELT notat fra overv8kngssjefen (ved.legges kke). (- Utvalget uttaler at den ndustrsponasje som drves av prvate bedrfter kke har vert ansett som overvtkngstjenestens arbe-dsomr8d.e og at saker som har forekommet har vert etterforsket av krrnnalpolt.et. Dermot har overv6kngstjenesten beskjeftget seg med nd.ustrsponasje som d.rves av ordnare statlge etterretnngsorganer. Det er opplyst at d.enne sponasje er omfattende og utvalget uttaler at den m6. bekjempes, serlg av skkerhetsmessge grunner, men ogst ut fra hensyn. Utvalget fnner det kke tvlsomt at oppgaven 6. foreta dette me lgge hos overv6.k.ngstjsnssten og at d.et v1 tl en vesentlg svekkelse av effektvteten hvs arbedet skal overlat es. krmnatpolt et. 'utvalget har,g*ua"{ uttalelsen, KONETDENSTELT av hensyn t1 en medfolgende uttarelse. fra overvg.kngssentralen og antan at uttalelsen har mnd.re,offentlg nteresse.,,.r. L Sak nr. J, fr. blag!, gjeld.er p&stander om poltsk overrve.kng framsatt av sentrarstyret NKp. utvalget avvser her et par konkrete klagepunkter som grunnrdse, men vler for svrg oppmerksornheten tl det prnspell_e skrre metrlom overv8kng og personskkerhetskontrorr. P6. arkvsden markerer d.enne forskjell seg skllet me1 om overv8.kn'gsarkv og personkontrolrarkv. utvalget red.egj Or f sr d.rr orr."v6kng er og peker pt at det kapastetsmessg sett er en umulghet t d.rve poltsk over- N6r det. gjelder personskkerhetstjenesten peker utvarget ptatovervtkngstjenesteneretrentb-standsorganog alene foretar nnsamlng av opplysnnger t1 bruk for krarerngs- og autorlserngsmynd.ghetene. utvalget

8 v AYGRADfBT Dato l...,)_..e) sgn.,.. 0 h F DEt'lS ELT skk erhetsns truksen droftet eker pe at ogs& oppuff tsk art kan ha betydnng. Det hevder (sg begrunner) at dersom overv6kngstjenesten ved den enkelte anmodnng ska] starte sne pt bar bakke, v1 det kke kunne drves en menngsfyl personkontroll-. personkontrolldyemed mt rnan derfor fortlppend.e regstrere allment tlgjengelge opplysnnger f,ra avser, m.v. Dsse opplysnnger. er teknsk sett nntl det' blr bruk for dem en personkontrollsak. Utvalget anser kke den regstrerng som her fnner sted som poltsk overv&k-rag.sa lenge regstrene kke benyttes for annet- enn d.et de, er bestemt for. Med dette ubgangspr,rnkt.har utvalget foretatt en av kommunster samtlge overvtkngstjenestens.regstre og arkver. Man har undersdkt alle navn. pa 3 utt,rukn'e. NKP-lster fra sste stortngsvalg. Ve 15{, av Ravnene fantes kke arkvene. d.e knapt 6f% som ble funnet var noen f8. tfe1e bare part m{d.lemskapet regslre?t, men el1eps v&r, opplysnngene av en slk karakter at personene ogs& uten medlemskapet etterutvalgets oppfatnng hjemme regstrene. Det skjer fdlgelg kke noen, s5rstemat,sk regstrerng av partets medlemmerr og utvalget konkluderer med at ptstanden om at.det foregar poltsk overvtkng alene p6 grunn av medlemskap lovlg poltsk part, kke er begrunnet d.e fakt,ske forhod.. Utvalget anbefaler offentlegj Orj.ng av uttalelsen. Sak nr;4, tt. blag 6, gjelder en henvendelse fra Lufbfarte+s f,urnksonerforenng overv8kng av personalet vbd SAS. Utvalget uttaler at.det fnnes nteb grunnlagfor en antakelse om at grupper av ansatte ved SAS e11er Fornebu blr overv8ket som s&danne. Dermot konstaterer utva].get at ansettelsesmyndghetene ved. dsse nsttu-l sjoner ved besettelse av stllnger m& ha de tpenbare skkerhetsmessge aspekter ved vrksomheten for oye

9 Sgn...,.,C. t}enselt ;F s kkerhetsnstruksen og at overv8kngspo n vss bstand for & lr-l-'arlegge om det ved en sflket hefter atvorlg skkerhetsmessg belastn-ng. utvalget anser denne bstand hjemlet Almnnelg nstruks for overv&kngstjenesten'og har stledes kke funnet noe 6 krtsere. l Da henvendel-sen fra funksjonarf,orenngen kke har vert of,fentlggjortr,mener utvalgetat det kke er nddvendg at, departemen'tet offentl gg6r uttalelsen som.forutsettes sendt funksj onerforenngen. t, T Jeg. er eng rned utvalget og Forsvarsdepartementet at. det kke er grunn tl t'of,f utvalget,s,rttl"""t, sak nr. 2 og 4. -,\ Uttalelsen sak nr,. 2 er fremkommet pt anmodnng av meg og v- b behandlet '- den stortngsmeldng om overvakngs- // og skkerhetstjenesten som.skal framsettes st snart som mul-g. De somsaken reser er etter ntatv f,ra meg.under utrednng en arbed.sgruppe best6,ende av.representanter for Forsvarsdepartementet og Just sd.epartement et. Uttalelsen sak nr. 4 er framkommet p8' grunnlag av en hen- vendelse fra Lu.f'tfartens funks;lonerforenng tl Justs- departementet og har s6 vdt jeg vet, kke vart offentlg omtalt. Uttalelsen er k*e sarlg kontroversell, bortsett fra at utvalget stller den relasjon tl Hole Jaeobsens- k1age., Jeg antar at det ftr vere funksjonerforenngens sak.om, den, v1 g6re utvalgets uttatrelse offent- 1g kjent. ' Jeg anser uttalelsene sak nr. 1 (Hole Jacobsers klage) og 3 (NKP's ltlage) som meget kontroverselle. B1.a. vl de konklusjoner som utvalget er kommet fram. tl mttte rese,; debatt b6de om Kontrollutvalget' og om overve.kngstjenestens forrntl og oppgaver,; De prnspelle sp/rsmt1 utvalget r

10 ]TllTt}ENSELT Skkerhetsnstruksen,'ber$r.er avgrensnngen av hva - -- **,n1.te tcekker nr-ff overv8kngst j enesten ka- kan gjdre b&de etter tdlgere og n6gjeldende nstruks. E1lers v1 de statstske opplysnnger som utvalget legger fram om hvlken utstreknng kommunster fgurerer overvakngssammenheng, nok vere egnet tl 5. forsterke uroen omkrng overv&kngstjenesten' (- C Utvalgets uttalelser klagene fra Hole Jacobsen og NKP.m6. etter mn menng gf,fentj-ggj/res. er bare om n&r d.ette skal skje? Jegl anser det nodvends 6 legge resultatet av'klagebehandlngen fram for Stortnget og antar at dette mest hensktsmessg kan skje den foran nevnte meldng. t Stortnget. Jeg ser tpenbare fordeler med & vente med offent,lggj6rngen. ttr da. Pt den annen sde har om ut.talelsenes nnhotd allerede-begynt A sve ut tl pressen, noe som kan lede t1 at ma etter hvert f8r en debatt basert pe.,rykter og spekulasjoner. Vd.ere er Hol-e Jacobsen og {(P kent med at Kontrollutvalget har \, avgtt!.uttale1ser., ' Hole Jacobsen og NKP", h6t' etter mtt syn et rmelg knav pe e bj- kjent med uttalelsene uten al-t for lang ventetd- Det synes'ogqe, rmelg at d.e f6r adgang tl 6 uttale seg t1 departementet deres saker legges frarn,for Stortnget. Da man kke kan hndre at Hole Jaeobsen og NKP g&r ut t1 pressen sa snant'de ftr uttalelsene, vl det tlfe1e vere & e& tt offentlggj Qrng umddelbart etter ae d.e to klagere harfett tlsend.t uttalelsene. ( Jeg trren er noe tvl om n5r off'entlgsjdrng fnne sted., er bltt sttende ved at dette btr gdres straks.. l -,1 Man m& regne *ea al v1 utl6se offentlg debatt - en debat't som sannsynlgvs v]. bl btde vdldftg og Det spdrsmtl melder seg om hvord.an man p& regjerngsho.ld. ska.l- sb1e seg tl anmodn-nger fra massemed.a om 6 g uttrykk for synspunkter pt uttalelsene fra Kontrollutvalget. Jeg antar for mtt vedkommende at 16snngen p6, dette problem me bl at jeg orenterer om regler l og prakss dag og opplyser at det v1 b1. uta4bed.et

11 AYGBADEBT - _oato. P?A.e,, Ft}ENSELT Skkerhets nstruksen, en 1 Stor om denne Saken og anore vedror;ff8ff%,fd$v6kngs- og sj-kkerhetst j enesten og at Regjerngen v1 konmentere klagesakene meldngen. Etter de forefggende.planer skal stortngsmeldngen nnehold.e en redegj6relse for personskkerhetskontrollen den svle forvaltnng. Kontrollutvatgets uttale.l,ser aktualserer behovet for at det snarest blr fastsatt et personellskkerhetsdrektv samsvar med.,beslutnng herom regjerngskonferanse. t r, Konklusjon 1. Kontrollutvalgets uttalelser tl klagene fra Hol-e umodelbart f4r uttalelsene 2. Kontrollu,tvalgets uttalelse tl klagen fra Luftfartens funksjonerforenng send.es klageren tl ' und.ernetnng wten offentlggj6rng. 3. Kontrollutvalgets uttalelser med fegjerngens kommentarer legges fram for Stortnget en meldng. Y 4. Kontrolutvalgets.uttalelse om ndustrsponasje som er skkerhetsgrad.ert. offentlggjdres kke. nger louee Yalle

12 t Bllag 1-6 av Blagene 4 er s-kkerhetsgradert KONFDENSET \ oug odw,- o. Dato...'..'.'...'.,'-s4..."""""""" l't ''j,'l \

13 T l -.,.r,.l", KoNTRoLLUTVALGET tt.[ overvax,';=ff,ujxtt'esten FoR,,;l r) r)? r -t al-qclefg'g!#., l;ra't$nalen.-+4t t! r.- "_r." 1"' -n1 ','! td. '1 (.; oslo, 30. jun "#97 Det kongelge 0s1o DeP. l t nger Louse V,z1le, justs- og pol bdepartement, t., Vedlagt oversencles Kontrollutvalgets uttal-elser av.d..d. + folgend.e saker, \l. Henvend.else tl, justsmnsteren fra' forhenverend.e personals jef Magrnrs Hole Jacobsen ang&end.e overv6kngst jenestens forbnd"else med. NSB og mel personalavd.elngen Norsk HycLro. Z. Sparsm6.let om overv6kngst jenesten bor behand.le clen s6kalte l, nd.ustrsponas je. 3. Henvendelse fra Sentralstyret Norges komnnrnstske part 8rr- ' L1*- a;* t 4. HenvenLelse fra Luftfaters F\rnks jon^erforenng ang6.enle overvrkng av personalet ved. SASr/Fornebo. Kontrollutvalget an'l,ar for stt ved.kommenle at uttalelsen velrorende punkt L bar offentlggjores. Den er forrnurlert mel henblkk p6. d.ette. Hvs justsmnsteren er eng at offentlggjorelse skal- skje vl Kontrollutvalget arcmod.e om at et eksemplar tlsendes personalsjef Ho-le Jacobsen p6l forh6nd. sl-k at harl h.ar dette hend.e for ptessen blr tlstll-et uttalelsen. - Uttal-e1sen uttd.er n-r. 2 er grader-b som konflensell av hens;rn tl blaget. Kontrollutvalget antar for stt vedkommencle at clenne utta1else har,mnd.re o-ffentlg nteresse. Uttalelsen under nr. 3 antar Kontrolfutva.l-get ogs&; bor offentlggjores. Den er formrrlert mel henblkk p& at s& ska] skje. Da uttalelsen vser tl uttalelsen und.er nr. ] er d.et naturlg at S A' l"s M nh t[e rt tbu"["]-ser ttrelle orf entf gg jores samtclg. lt, fcllb r.r 1t, *l j

14 Uttal-el-sen und.er nre 4 e,r foranled'get av en henvenclelse som kke har vart offentlggjort. Denle ut'bal-else bor d.erfor 96. som blag t1 justsmnsterens svar tl Luftfartens rtrrrks jonerforenng, og noe skrtt fra d.epartementets scle tl offentlggjorelse, av clenne 'uttalelse antar Kontrollutvalget kke skulle vare nodvenlg' lr tt'a nl.r,r.n L )ulzw*-1/l 2 /t,r ll.\. \ l a

15 Oslo ml OSLO 1 VAr releranse s- 4)5trJ78/ro/s Tldllgere referanse t D's skrv a v 11 jul.,". *,,.-.4+!t,tr AVGRADERT n.n,....?-! >. Sgn SA/rk flb[[{ $LLT tr. lt', $llk$tsrtrcto nstruks Dato 1 B JUL {0B. jlr'6!15$2 18.JUL7B Det K,g forsvarsdepartement '.L9!,.,?,;-= *=J (a t Vedlegg UTTALELSER FRA KONTROLLUTVALGET FOR OVERVAKNGS- OG SKKERHETSTJENESTEN VEDKOM,ENDE ''HYDROSAKEN' M V.l,! 1, Forsvare'ts ov\erkommando vser tl ovenfor refererte.skrv hvor Forsva.rsdepa r!ementet ber om 0verkomma ndbens utta,lelse angende sparsm6let om 5 tlstle de berarte eventuelt offlentlgqjore - uttalelser Kontrollutvatrget " for overvkngs- og skkerhetstjenesten har avgtt -, fre sa ker. 2. a. Den fsrste uttalelsen fra Kontrollutvalget angr henvendelsen t.justsmnsteren f ra f orhenvarende pe.fsona - sjef l4agnus Hoe Jacobsen angende overvskngstjdnes-t-ens, f orbndelse med NSB og med Norsk Hydro b. c. J Denne,uttalelse nneholdpr - svdt 0verkommandoen kbn., "se - ngen skkerhetsg,raderte opptysnnger. Deh nneholder heler kke opplysnnger som av personvernshensyn skule tls at den kke kan offentlgqjares. Uttalelsen'er fyldg og gr - svdt 0verkommandoen kan bedamme - et mer nyansert og fullstendg btde av hva som har passert, forholdet mellom overvkngspoltet og hver av de to nevnte parter enn det som htt'l er offentj.g kjent. Ut,taesen er ogss egnet tl 5 oppklare semantske og falct,ske msforstelser som har versert forbndelse med overv6knqs- og skkerhet,sorganenes arbede. Med den sterke offentlge nteresse som knytter seg tl denne sak v Forsvarets overkommando se det som en ube.tnget ' fordel om uttalelsen ble tlsttlet ogoffentlggjort sn helhet. t' de berorte parte.... r^!r,., r'.., r--!f \.r ;. -j,) fl,,'- 'J,...,. Den andre uttalelsen onhandler spc,rsmslet om hvorvdt overvl<ngs.tjenesten bar behandle clen s&kate ndustrsjonasje.- Ut.tal,elsen er skkerhetsgradert.k0nfdenselt og vser tl et vedlegg med samme skkerhetsgraderng utarbedet av 0v,ervEkngssjefen. 0verkommandoen anser kke at denne uttaletse bor offentlggjares. Den tredje uttalelsen vedrarer en henvenderse fra sentralstyret Norges kommunstske part ang8ende ove'rvskng p poltsk grunnlag. Med stort sett samme beqrunnelse som fremgsr ovenfor pkt 2 a anser F0 at uttarelsen bor tlst,lles. NKP og offentlggjares sn helhet.,

16 / (02) t Vr referanse FORSVARSD 1 1s9 2/78/B/FD rr 6/aM/GH/204.3 Tldllgerc referanse Jd 7 ljul 7B/H jnr 123/78 P RA/b Fo s-p355/7g/eo/s rr [[} ll t" t t -l.t B! llalerhetal '.'.r* l;, [n-*.t $ELT nrtrukrer J.P,D,.,-'l.Jrtr,-fuf. $rk, Det kgl jusls- og poltdepartement n urralelsn rn4 KoNTRoLLUTvALGET FoR'ovERvAxrucs- oc SKKERHETST.TNNNSTEN VEDKOMMENDE ''HY'DROSAKEN" M V Det henvses t, Justsdepartementets ekspedsjon av 7 ju angflende sporsmfll om 5 tlstlle de berarte - eventuelt ofentl gg'jore - uttalelser som Kontrollutvalget for overvkngs- og skkerhetstjenesten har gtt fre saker. som Saken har vert forelagt for Forsvarets overkommando, brev av,18 ju 78 har-gtt uttalelse slk vedlagte fotokop vser. Forsvarsdepartementet har ntet A bemerke tl saken ut over det Overkommandoen har ar.fatt..etter ful 78,\\ t*1q+/,;{gkr/,, 6tspeasjonssj ef Vedle 1.; tt s TA S l,n 5T[ EN l{r l{)t238a. 1r, B.78 t 1' ['\ t.? t! t 8${ h. t.?.1 {t t. FBl,P. S[fl8-T S! terh o f s rrstru kscn rrnt{$elt ;.'l k.k,'r rh e t s n str uksq o

17 ... ta,,1 F';,t r t. l''-ov' 1r - L '-, n d. Den sste, utta leseete orbndelse med en n"nrun.f "f "" f ra Luf l-f'a'rlen; =FT?mjonarf orenng angaende anqvelg overvknq av personalet ved SAS/Fornebu,; t0.'onoer 6rt, uttalelen bar tst,l.es Luft.fartens Funksjonat f'orennr;, men sclen Funks j onerf orcnngens henvendelse kk" talgere har vart offen!lqgjort. f"n 0verkommandoen ' valnskelg se nadvendgheten eller hensktsmessghet,en denne l'orbndelse.,. Sakens dokument,er vedlegges retur. Etter ful.lmakt R*^*t-t*"11t= Sven Ha uge Generalmajor Fung Stabssjef l U 0berst Sjef Skkerhets= sta ben t, } fr l! E-..] f![lrl r<f.... t,r S ' lle r cttr s 'l- -; tt

18 'K ontrollu rva LG ET FoR ovenvaklngs- ff**rrtu'*-j*,*'sj?-e*wes{ l. ""o=rton= og skker{etstjenesten t soos oslo-dep" oslo 1 -.t}. t 0s1o, 30. jun 1978 o Det kongelge justs- og poltd'epartement, Akersgt, 42, Oslo,l l 1o Ved Justsd.epa{tementets, brev av 16. jun L977 fkk tr,' Kontrollutvalget oversenclt b}.a, rqferat av mote departe-. mentet?2. abrl L977, hvonrncl.er tdlgere personalsjef \ \! Magrrrrs Hole J"acobsen gav en red.egjorelse for hva hart halele erfart om overvfkngstjenestens vrksomhet sn stllng NorEes statsbaner tden L947 tl 1955, Norsk {ydro som asssterepd.e personals jef ved. Heroya Fabrkker L955 tj 1960 og vecl Norsk HyLros hoveclkontor 0s1o som assj-sterencle -,\,' personall"t, senere personalsjef 6rene 1960 tl stede d.ette mate vay,'ustsmnsterenr oclelstngs-. presclent Per Borten samt to av Justsd.epartementets. embetsmenn. Vd.ere, fkk Kontrollutvalget oversend.t en red.egjorelse fra herr Hoe Jacobsen mecl overskrften rrovervtkng - e1ler ' unclergravngtr - over]evbrt departementet 6. ma Se --'lt vl-r forst&s gr derne redeg jsrelse en mer detal jert fremstllng av hva Hole Jacobsen uttalte matet 22. aprl s.&.1 men den nnehold.er ogs8r en utfsrlg redegjorelse for Hoe Jacobsens personfg,e 'rnrrclerng av sne erfarnger, slk cte etter hans lvsssrn bor vtrrd.eres.. " Departementetr'har anmolet Kontrolfutvalget om narmere SA St'4r. 5 L; undersoke og vurd.ere denne sak og henrnd'er' ""po"elt ha sn oppmerksornhet henvend.t p& d.e rettsskkerhetsmesbge scler =,. ;,,.Ey ;saken og foreta sn nrrd.erng ut fra hensynet tl enkelt-,r f c r33 g A. 1,1 q. 7fl"'l"tskers rettsskkerhet'r' -' -.. -,-.-* Kontroflutvalget har gfltt ut fra at d.ets oppgave

19 GElqlEr tl '. ;...,. ru o, \\ '.,, forste rekke har var-b tl-arlegge sel vdt rmlg hva som faktsk har foregatt.. dette oyemel ha"r' Kontrollutvalget gjennomg6.tt med. personalsjef Hole Jacobsen hans saksfremstllng, har fett navngtt de personer han ce tre for-. ;- skjellge faser av saksforlopet har arbelet sammen med og har hatt sarntaler med. henmot allerdsse, 'alt 21 personer. ; Utval'get har det bestemte nntrykjr at al1.e har forklart seg &pent og ureservertr ob fnner speselt gnrnn t1 6, nerme at Norsk Hyd.ro uttryldcelg har frtatt sne tldlgere og ne-.\ verend.e 'ansat$e for d.en taushetsplkt som HyLros personale ellers er p&lagt sn an'settelseskontrakt. K.ontrollutvalget har vj-clere g8,tt ut fra at d.ets rnrrd.er14g av saksforhol-l.et m6l foleg& med utgangspunkt d.e nstnrkser 3om har vert gjeld.end.e for poltets overrrdkngstjenestd'. den angjeldencle td. og lys av d.e oppgaver tjenesten. er p61agt. Den spesej-le rnrrd.erng av sakens,/ rettsskkerhetsmessge kdrahter er ogs6. foretatt ut frad.ette regelverk, d.et clet her kan d.ree seg om skjonnsm"""g" rnrrd.ernger som kan fa1le noe forskjellg ut ut fra ulke vurcl.ernger av d.e motst6,encl.e henssm. Utvalget har clermot lclre ansett d.et for 6 lgge uncler d.ets oppd.rag 6 rnrdere overv&kngst jenestens generelle nad.vend.ghet dagens' stuas jon eler 8, rnrlere hensktsmessgheten av cle enkelte,opp- gaver ovenr6kngstjenesten er tagt. s6l henseend.e'anser ulvalget sn'oppgave jbegrenset tj. a bd.ra tj. at rmrcle- rngene skjer p grrmnlag av et korrekt faktum. Utvalget / frner gmnn tj- E.'unlerstreke d.ette ford. personalsjef Hole Jacobsens red.eg jorelse.ne.ttopp unrner ut 1.-slke generel1e og prnspel-e wrrcternger og nrrbyr t1 en generelj. debatt p6 meget prnspelt gnrnn1ag. Dsse sder av hans red.egjarelse tar al-ts5 utvalget klce stllng t1. l 2. Personalsjef Ho1-e Jacobsens saksfremstllng fall-er 2

20 ''w'' ' a,t natnrrlg tre d.eler hans tjenestetd. NSB, hans t jenestetd. ved Heraya labrkker og hans t jenestetd ved Norsk Hyd.ros hoveclkontor Oslo, Kontrollutvalget deler sn red.egjorelse opp pa samme m&te. ; 3. TtLen NSB 1947-L955. Hol-e Jacobsen har opplyst at han uncler sn tjeneste ved Hovelstyret for NSB, aclmnflratv avd.elng, had.cle mecl pers-onalsaker 8r gjare, men lcke,med prsonalskkerhetst jenesten. Ha4 fkk md.lertd. kjennskap t1 fl.enne vrksornhet. Hart hatr opplyst at d?t nnenfor NSB ble bygd. opp et overnr6kngsnett med oppgave vd.este omfang 6. spore opp koruarxrster og komrnrnstsgnpatsorer nnenfor NSBrs personale. Dsse obplysnnger grkk - folge Hole Jacobsen - t overv6kngs- t jenesten gjennom en spesell kontaktmajrn vect Hovecl.styret. Kontrolfutvalget frar vbd. sn und.ersokelse lnrnnet konstatere at,d.en vrksomhet Hoe Jacobsen har fatt noe k jennskap,, t had.d.e en annelr xara};{'et enn han har amgtt. Med. utgan spunkt opplysnnger om konkrete foreteelser forbnd.else mel en avgrenset teknsk tjeneste nnenfor jernbanen og av kl-ar overv8{<ngsmessg nteresse, kjce mnst uncler de forhod som hersket Lrrene fra 1949 og utover, tok overrr9kngstjenesten ntatvet tl en clel avgrensed.e und.ersskelser som strakte seg over,,rroefl 6.f,. FormElet var av berjdskaps- ',' messg karakter og uten tlknytnng tl NSBrs almnnelge ansettelsesprosed.yre. Opplysnngene gkk ensclg t1 over- v6kngstjenestenl kke den annen ve. Ovenrdkngstjenesten had.d.e en kontaktmann rnenfor NSBts almns"+rasjon, men d.enne mann arbeclet d.et vesentlge ut fra egen pe,rsonal- kunnskap. Ha,a sskte ogsfr. opplysnnger, men noe organsert nett bte kke bygd opp. Form6.let mecl unclersokelsene var kke & kartlegge poltske holdnnger ell-er tlkrrytnnger, 3

21 .2 o 4 men 8l unlersoke om vsse,teknske tjenes ter ble gort't1 gjenstancl for en organsert nfltrasjont. Den saksfremstllng Kontrolhrtvalget har f6.tt p& dette punkt fra'cle personer som var nvolvert stemrner s& god.t overens at,utvalget frner d.et godtgjort at det p6, d.ette punkt t*? er gnrrnj-ag for krtkk mot overv6kngstjenesten. Ganske speselt har utvalget kke funnet noe hold.epunkt for at cl.et,, Hole Jacobsen har fett erfarng om NSB var utslag av en generell poltsk kartleggngsvrksomhet overfor NSB, enn s som lel.cl! NSBts egen ansettelsesprosed.yre. Poltets- \r overvfrkngstjbneste har d.erne sak'fungert tl oppfyllelse av en av sne sentrale oppgaver. C. Den vrksomhet Hole Jacobsen kom beorng mecl var led.d. en, storre sammerrheng, Utvalget har fett bekreftet, at d.enne'storre sanmenheng var k jent av og ble drsftet med \ Len d.averenle poltske.ed.else. Utvalget fnner d.et rnelg 6, -anta -',og har f&tt rmel-gheten av clenne antagelse be-,./. kreftet - at ogs& d.en mer.begrensed.e d.el som utvalse! her ha.r b'eskjgftget seg mecl har vert forelagt for clen poltske l-ecl.e1se, men d.ette 1ar seg kke bekrefte cla man her ne basere seg utelukkend.e p hva d.en errkelte kan huske. 4, Td.en vecl Heroya Fabrkker HoJ.e Jacobsen bj.e ansatt som asssterenle personplsjef j ved. Hyclros anlegg p6.,lleroya t t f clen egenskap hadd,e ha.n selv mecl ansettel.sen av clet akatlemsk utd.anned.e personale t" gjare, men dsse arsettel-ser.b1e foretatt ved. hovedkontoret. Dermot b1e arbedgbe og furksjoner.er utenom akad.eukerne ansatt av ad.mj-nstrasjonen p& Heraya. Llol.e Jacobsen har opplyst at clet var st8lencle orclre om at d.et kke rn$,tte foretas noen ansettelse av almnstrasjonen pt Herbya uten at tlet ved henvendel-se t1 polltets overvaklngstseneste var klartragt at 'sakeren kke'var kommunst. 'l,.-

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at AvGnADE{fu'- -o L KONFDENSELT h. t. Skkerhetsnstruksen. Ekspl, nr t av b (\ fra mlte torsdag 3. ' mdterom r. Tl stede: Fravanende: - Regjerngens, sk mars L977 kl. 1200 - L3O0 Statsmnsterens,:! Statsmnster

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

~~J~n UTVIKLINGEN. Forbund og lojalitet overfor denne forening

~~J~n UTVIKLINGEN. Forbund og lojalitet overfor denne forening - J - Forbund og lojalitet overfor denne forening har sikkert ogsa gjort seg gjeldende. Kommer du faglig i en konfliktsituasjon bring da saken inn for din egen fagforening, nemlig Norsk Bankrevisorforening.

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84)

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84) Innst. S. nr. 200. (1983-84) fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for Inns~Hilng utbygging av Jostedalsvassdraget og om med!eiendomsrett for Sogn og Fjordane fylkeskommune

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

AVGHADERT,, Dato : *;/f-...:.?tsisn., ...ffi. :,... PBOTOKOLL. ..:::- rr: for. ri!.et. Statsminister Per Borten, formann, og statsridene

AVGHADERT,, Dato : *;/f-...:.?tsisn., ...ffi. :,... PBOTOKOLL. ..:::- rr: for. ri!.et. Statsminister Per Borten, formann, og statsridene STfl?ilil.i fi ]- ; ii:iii iiil[-.{ffir*r*cr rr,mr'mlrc AVGHADERT,, Dato : *;/f-...:.?tsisn.,...ffi. :,... PBOTOKOLL ri!.et for..:::- rr: Eksp1.nr. / av 3 Sidelav3sLder LL17,, (,,., //,, mtte i Begjeringens

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Innstilling fra fellesutvalget nedsatt av Advokatforeningen og riksadvokaten om veiledende normer for uttalelser til offentligheten

Detaljer

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

Dokument nr. 19. (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen

Dokument nr. 19. (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen Dokument nr. 19 (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen Avgitt 1. juni 2004 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til

Detaljer

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 2007/5 Notater Bente Halvorsen Notater Brukervelednng for SHE-ARmodellen En regnearkmodell for smulerng av usoldnngenes aggregerte elektrstetsetterspørsel Forsknngsavdelng/Seksjon for energ og mljøøkonom

Detaljer

Foreldre i konflikt - Forhandlingsbasert sakkyndighetsarbeid etter barneloven

Foreldre i konflikt - Forhandlingsbasert sakkyndighetsarbeid etter barneloven 03. 12.200600.01 Foreldre i konflikt - Forhandlingsbasert sakkyndighetsarbeid etter barneloven BarnefordeUng skal na fors"kes I"st gjennom rettslige forhandlinger. De rettsoppnevnte sakkyndige har en sentral

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Oslo katolske bispedømme 16. mars 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT OM SITUASJONEN FOR DEN

Detaljer

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS Deres ref: Vår ref: 266756 Dato: 30.10.2003 NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS 1. Innlednng Oslo Børs har den senere td arbedet med en ny modell for segmenterng av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010

Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010 Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010 Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer