BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i"

Transkript

1 DB/MAaH BMF?H+$FSST h.t' S.kke h.. S;kkert,[StTkq6*P.n ets - PROTOKOLL C fra k]. mote 0900 T stede \r Utvalgets sekretar ngens s kkerhetsutvalg mandag 1978 Regjer Sta tsm nste.rens moterom. Statsm n ster Nordl, utenr ksm n ster Frydenlund og statsrdene Valle og Hansen. Ekspedsonssef Dag Berggrav, Statsm n sterens kontor. r Sak 'spsrsmdl et om offentl ggjor ng av Kontrol utval gets,'uttalelsgr klagesakene fra Magnus Hole Jacgbsen og,,no.g.r K.-rrr Just sm n ste'{"n, stats rtd Val e, kommente rte notat av.l6. august 1978 der det nermere'var redego'rt for tdlgere personalsjef, Magnus Hole tlacobsens henvendelser om'0vervtk ngstenestens forb ndel se med NSB og personaj - adm n strasjonen Norsk Hydro. Just sm n steren v ste ogsa tl redegjsrelsen for.norges Kommunstske Parts ptstander om pol t sk overvflk ng. Kontrol utva'lget f or overvtk ngs- og s kkerhe.tstenesten hadde genngrn$'fltt sakene og hadde konkludert med at det kke var noe & bebrede 0vervtkngstjenesten, og at det kke hadde funnet sted pol t sk overvkng s k dette begrep f orsttes.,just s- mnsteren var eng, at det kke var noe beb'rede 0vervflkngstjenesten ford nstruksen var uklar pa den td. Man hadde mdlert,d nt fett en ny nstruks. Justsmnsteren v'l le kke u-ttal e seg om real teten saken pe det navarende tdspunkt og tok skte p& t fremme en stotntngsme'ldng med nsdvend ge kommentarer. Kontrol 1 utval get hadde t rtdet at nnstllngen dsse to saker ble offentlggjort ra, og dette var j ust sm n steren en g, f ra Kontrol utval set var sub jekt, 1.ff*,ffr$,{lj om Kontrollutvalgets sammensetnng log l'

2 r-\ ff tt l{jla[ffff,';". t skr'{'r$g$f-'3* k.gtt e 'ng at de to saker blr offentl ggjort, sarlg ogs ford utvalget selv hadde t l- rtdet dette. Statsmnsteren understreket at en po1 tsk tlknytnng tl et part kke kunne vare grunn for overvtkrng, og det var da hel er kke noe som tydet p& at dette hadde vert t l f el l e de saker man n& hadde t'l behandl ng. Man fkk senere komme tlbake tl Kontro'l 'lutvalgets sammensetnng' og mandat og ogs vurdere om det systemet f nnes et organ som kan ta vare pt, retts-s kkerhetshensynet. Forelopg fkk man vse t 1 at det var gtt.nye forskrfter om persons k'kerheten. Forsvarsmnsteren, statsrbd HanEenn sl uttet seg tl justsmnsterens konklusj'on og uttalte at man mttte vere oppmerksom p at d sse sakene aktual serer en konfl kt mellom Kontrollutval,get og Regjerngen. Kontrollutvalget syntes6,vareb1ttforopptattavse.1ve.oppgaver.ogkke av dqn spesell"e kontro'l lfunksjonen. Utenrksmnster Frydenlund s'l uttet seg t'l konklusonene og var eng at man kke skulle ge nn noe forsvar for det som hadder-foregttt td'l gere. Ne var prakssen annerledes, og man kunne vse tl den nye nstruks Statsmnsteren uttalte at man mfltte prove e fa forstfletse for at det den tdsperode det her gjaldt forel spesel le stuasjoner. Man burde fe fram det synspunkt at det kke er vflrt demokratske system som har gjort overvkngstjenestene nsdvdnd ge, men at det er presset utenfra som t lser dette. Tlslutnng deretter gtt tl at de to nevnte saker offentl ggjores, og at det senere fremmes en stortngsmeldng med nermere kommentarer AVGRADEBT,, oao,...7.1/.t..l_?..2 =! Sak 2 Loran-C Clgrnet PEr,m. Forsvarsmnsteren, statsrtd Ha,n_q_en, vste t notat av 24, apr 1 978, utsatt s kkerhe!sutvalgets mote.l3. jun. Saken hadde nf lsst seg, det amerkanerne hadde gtt beskjed om at de kke lenger fnner det nodvendjg Jn - ",. "*. g-j *- h.r...1) "- "-; [',, +.-,l f -;. -T" x1."., l\tr*l*- S k e ;' l'r r,r t " r.t; err

3 -. rr fl.j \11 1 *, AVGRADEBT, Dato r-...?h * h"e't'$ssn....m. - trt.lsttt< [e' rnn[,rqks.q.n. L" fortsette med te orsk Forsvarsmnsteren hadde tdlgere uttalt 1 egge saken fram for Stort nget ' men s k skul 1e det vere t lstrekkel g t legge den Fors,varskom t6en. Tgtt t etterretn ng. omr&de. at han vlle saken n la an fram for?* O-!

4 AVGRADERT. Dato....,9 fk...?.. 0l Ft}ET' SELT h.,. S lt k erhets nstru k se n NOTAT Justsmnste sta -qmtl 5'l'r r un ll rn Cct338A 1t o'78 Tl medlemmene av skkerhet sutvalg. Regj erngens,l, C. KONTROLLUVALcET f,on OVUnVAKNGS- OG SKKERHETSTJENESTEN - SP6RSMALET om RV. 4 PRNSPELLE. UTTALELSER - overv&kngs- og Den 30.6.d.e., avga" Kontrollutvalgetr' for skkerhetstjenesten uttalelse 4 saker av prnspell betydang og som t, dels har' vert offentlg debattert. Kontrollutvalgets oversendelsesbrev av ved.lgger sgm blag ll, Utvalgetranbefqler at uttalelsene 2 av sakene '//- Dette har vert forelagt for tr'orsvarsdepartementet som brev av L9.T. har sluttet seg tl utvalgets forslag om jfr, blag 2. Kontrollutvalgets uttalelser vedlgger som.blae 3, 4, 5 og 6. Uttalelsene btr leses sn helhet. Sak nn. 1, fr. blag J,,gj,eder henvendelse tl justsm.nsteren fra fhv.,,, personalsef Magnus Hgrle Jacobsgn om overv8.kngstjenestdns forbrldelse med NSB og personalad.mnstrasjonen -. Norsk llydro. -'; Utvalget avvser de opplysnnger Hoe Jacobsen har gtt om fsrbndelsen med.,,'nsb. Det fore16 rktgnok en forbndelse pt slutten av 40-trene og begynnelsen av 5d-erene, men denne hadd.e utgangspunkt opplysnnger'om konkrede foretee]-ser nnenfor vsse teknske tjenester jernbanen. Ut fra hensynet t krgsbered.skapen foretok overv6.kngsl tjenestenavgrensed.eundersdke1sersombestoatopplysnnger be nnhentet. Dermot ble det kke gtt opplys-

5 na, l $ AVGRADEHT- 2 t jee6't;en""",,; ONFDE' SELT h. t. Skkerhetsnstruksen poltske ho1 'alene 6 klarlegge om det foregkk organsert nfltrasj on. Overv8.kngen varetok her en av sne sentrale oppgaver, og utvalget lnar f&tt bekreftet at det skjed.de forst6else med den daverend.e poltske led.e1se t N6r det,gjeldernorsk Hydro, har lole Jacobsen opplyst at dethanstdved,herqy7.fabrrkker\955-6ovarst6ende ordre at det kke skulle foretas ansettelser uten at det ved henvendelse tl overv&kngstj.enesten var klarlagt at var kommun.st. En utpekt kontaktmann foretok dsse henvendelser.,ltvalget har fert en rekke samtaler med n8verend.e,og tdlgere ansatte ved. men har kke pe noe punkt tett bekreftet Jacobsens framstllng. Noen kontaktm&rrn,'er helen kke funnet. Utvalget f61er seg q,vspbevst om,at Hole Jacobsens,framstllng pe dette! sokdren lkke punkt kke er rktg og peker b.a. p6 at det er en kjenns-. gjernng at'et stont antal. organserte kommunster har vert ansatt ved. Her{ya Fabrkker afle &r, btde og etter -t krgen og fram t ftag HoJ-e,Jacobsen.opplyser vdere'at det, hans td ved, personalavdelngen troved.kontoret var en fast ord.nng at afle som ble ansatt av,,hovedkontoret (eget personale samt. a1le akademkere Hydro),, skulle gjennom overvd.kngstjenesten. lange peroder pleet Hole Jaeobsen; selv kontakten med. denne. Utvalgets bekrefter at. en slk kontakt har funnet sted. Utgangspunktet vdr at overve.kngssjefen omkrng 1950 fnsket 5 knytte en forbnd.else med Hyd.ro, dels pt grunn av konkret f3emmed' etterretnngsvrksomhet Grenland og dels p6. grrnn al d.en en de1 av {yd.ros vrksomtr'et had,de ut fra hensynet tl krgsbered.- skapen. Fra.Hyd.ros sde bj.e d.ette senere fulgt opp med et Onske om- bstand. ansettelsessaker for & forebqgge mot ndustrsponasje (som tdlgere hadd.e p,a6rt selskapet storre tap). Dette onske ble og en forbndelse etablert uten at det ble,trukket noen, press ramme for

6 vrksomhetenl gj ennom '15-20 fra de utpekte DENSE SkkerhetsnstrUkr at overv8kngstj enesten Ar rutnffsg besvarte a1le henvendelser kontakter hovedkontoret. U b u,tvalget har hatt vansker med & k.larlegge hvlke opplysnngersombegtt.dethengerd.e1s,sammenmedat negatve opplysnnger sjeld.en forekom og at mye berodoe p& hvl.ke personer' som hadde forbndelsen og tlltsforholdet me]lom dem. Det er alle fal p& det rene at opplysnnger fra straffe- og b1e gtt og at det m6 ha forekommet opplysnnger au polt'sk karakter. 0pplySnnger som er nnhentet ved., overve.kngsvrksomhet har kke vert for' mdlet. Det er kke pavst at opptysnnger av poltsk art poen gang,nar f&tt negat.-ve konsekvenser for sdkere, heler kke det ene tlfelle som Hole Jacobsen selv har angtt. Det er f,or dvrg kke godtgjort at opplysnngen d.et nevnte tlfele stamuret fra, overvtkngstjenesten., ',/ Utvalgets vurde"ng av forbndelsen melom hovedkontoret og overvtkngstjenesten g6,r ut pt at d-en kke har vert strdfled dagjeldende overv&kngsnstruks og overvtkngstjenestens form6.1. Utvafget legger da vekt p6, at det bare har vert gtt allment tfg;engelge opplysnnger og at de, er gtt en bedrft hvs beskyttelsesbehov anses g vere av. sentral betydnng ogs&.for statens beredskapsarbed.. Utvalget arser kke vrksomheten som poj-bsk overv6kng. Det legger vekt pt at" det kke har,.v&rb sktepunktet e rrtelukke med bestemte poltske oppfatnnger og at vrksomhe-ten m& sees som en' personskkerhet-skontroll. Utvalget har ogst/vurdert den.rettsskkerhetsmessge sde ved saken, mefl;har heller kke fra denne synsvnkel uttalt noen krtkk.. Utvalget anbefaler av''utta1esen.

7 AVGHADERT Dato.., FDENSELT Skkerhetsnstruksen, gjelder overve.kngstjenestens vrksomhet rettet mot s6ka1t ttndustr-sponasjerr og stftter seg t1 et KONFDENSELT notat fra overv8kngssjefen (ved.legges kke). (- Utvalget uttaler at den ndustrsponasje som drves av prvate bedrfter kke har vert ansett som overvtkngstjenestens arbe-dsomr8d.e og at saker som har forekommet har vert etterforsket av krrnnalpolt.et. Dermot har overv6kngstjenesten beskjeftget seg med nd.ustrsponasje som d.rves av ordnare statlge etterretnngsorganer. Det er opplyst at d.enne sponasje er omfattende og utvalget uttaler at den m6. bekjempes, serlg av skkerhetsmessge grunner, men ogst ut fra hensyn. Utvalget fnner det kke tvlsomt at oppgaven 6. foreta dette me lgge hos overv6.k.ngstjsnssten og at d.et v1 tl en vesentlg svekkelse av effektvteten hvs arbedet skal overlat es. krmnatpolt et. 'utvalget har,g*ua"{ uttalelsen, KONETDENSTELT av hensyn t1 en medfolgende uttarelse. fra overvg.kngssentralen og antan at uttalelsen har mnd.re,offentlg nteresse.,,.r. L Sak nr. J, fr. blag!, gjeld.er p&stander om poltsk overrve.kng framsatt av sentrarstyret NKp. utvalget avvser her et par konkrete klagepunkter som grunnrdse, men vler for svrg oppmerksornheten tl det prnspell_e skrre metrlom overv8kng og personskkerhetskontrorr. P6. arkvsden markerer d.enne forskjell seg skllet me1 om overv8.kn'gsarkv og personkontrolrarkv. utvalget red.egj Or f sr d.rr orr."v6kng er og peker pt at det kapastetsmessg sett er en umulghet t d.rve poltsk over- N6r det. gjelder personskkerhetstjenesten peker utvarget ptatovervtkngstjenesteneretrentb-standsorganog alene foretar nnsamlng av opplysnnger t1 bruk for krarerngs- og autorlserngsmynd.ghetene. utvalget

8 v AYGRADfBT Dato l...,)_..e) sgn.,.. 0 h F DEt'lS ELT skk erhetsns truksen droftet eker pe at ogs& oppuff tsk art kan ha betydnng. Det hevder (sg begrunner) at dersom overv6kngstjenesten ved den enkelte anmodnng ska] starte sne pt bar bakke, v1 det kke kunne drves en menngsfyl personkontroll-. personkontrolldyemed mt rnan derfor fortlppend.e regstrere allment tlgjengelge opplysnnger f,ra avser, m.v. Dsse opplysnnger. er teknsk sett nntl det' blr bruk for dem en personkontrollsak. Utvalget anser kke den regstrerng som her fnner sted som poltsk overv&k-rag.sa lenge regstrene kke benyttes for annet- enn d.et de, er bestemt for. Med dette ubgangspr,rnkt.har utvalget foretatt en av kommunster samtlge overvtkngstjenestens.regstre og arkver. Man har undersdkt alle navn. pa 3 utt,rukn'e. NKP-lster fra sste stortngsvalg. Ve 15{, av Ravnene fantes kke arkvene. d.e knapt 6f% som ble funnet var noen f8. tfe1e bare part m{d.lemskapet regslre?t, men el1eps v&r, opplysnngene av en slk karakter at personene ogs& uten medlemskapet etterutvalgets oppfatnng hjemme regstrene. Det skjer fdlgelg kke noen, s5rstemat,sk regstrerng av partets medlemmerr og utvalget konkluderer med at ptstanden om at.det foregar poltsk overvtkng alene p6 grunn av medlemskap lovlg poltsk part, kke er begrunnet d.e fakt,ske forhod.. Utvalget anbefaler offentlegj Orj.ng av uttalelsen. Sak nr;4, tt. blag 6, gjelder en henvendelse fra Lufbfarte+s f,urnksonerforenng overv8kng av personalet vbd SAS. Utvalget uttaler at.det fnnes nteb grunnlagfor en antakelse om at grupper av ansatte ved SAS e11er Fornebu blr overv8ket som s&danne. Dermot konstaterer utva].get at ansettelsesmyndghetene ved. dsse nsttu-l sjoner ved besettelse av stllnger m& ha de tpenbare skkerhetsmessge aspekter ved vrksomheten for oye

9 Sgn...,.,C. t}enselt ;F s kkerhetsnstruksen og at overv8kngspo n vss bstand for & lr-l-'arlegge om det ved en sflket hefter atvorlg skkerhetsmessg belastn-ng. utvalget anser denne bstand hjemlet Almnnelg nstruks for overv&kngstjenesten'og har stledes kke funnet noe 6 krtsere. l Da henvendel-sen fra funksjonarf,orenngen kke har vert of,fentlggjortr,mener utvalgetat det kke er nddvendg at, departemen'tet offentl gg6r uttalelsen som.forutsettes sendt funksj onerforenngen. t, T Jeg. er eng rned utvalget og Forsvarsdepartementet at. det kke er grunn tl t'of,f utvalget,s,rttl"""t, sak nr. 2 og 4. -,\ Uttalelsen sak nr,. 2 er fremkommet pt anmodnng av meg og v- b behandlet '- den stortngsmeldng om overvakngs- // og skkerhetstjenesten som.skal framsettes st snart som mul-g. De somsaken reser er etter ntatv f,ra meg.under utrednng en arbed.sgruppe best6,ende av.representanter for Forsvarsdepartementet og Just sd.epartement et. Uttalelsen sak nr. 4 er framkommet p8' grunnlag av en hen- vendelse fra Lu.f'tfartens funks;lonerforenng tl Justs- departementet og har s6 vdt jeg vet, kke vart offentlg omtalt. Uttalelsen er k*e sarlg kontroversell, bortsett fra at utvalget stller den relasjon tl Hole Jaeobsens- k1age., Jeg antar at det ftr vere funksjonerforenngens sak.om, den, v1 g6re utvalgets uttatrelse offent- 1g kjent. ' Jeg anser uttalelsene sak nr. 1 (Hole Jacobsers klage) og 3 (NKP's ltlage) som meget kontroverselle. B1.a. vl de konklusjoner som utvalget er kommet fram. tl mttte rese,; debatt b6de om Kontrollutvalget' og om overve.kngstjenestens forrntl og oppgaver,; De prnspelle sp/rsmt1 utvalget r

10 ]TllTt}ENSELT Skkerhetsnstruksen,'ber$r.er avgrensnngen av hva - -- **,n1.te tcekker nr-ff overv8kngst j enesten ka- kan gjdre b&de etter tdlgere og n6gjeldende nstruks. E1lers v1 de statstske opplysnnger som utvalget legger fram om hvlken utstreknng kommunster fgurerer overvakngssammenheng, nok vere egnet tl 5. forsterke uroen omkrng overv&kngstjenesten' (- C Utvalgets uttalelser klagene fra Hole Jacobsen og NKP.m6. etter mn menng gf,fentj-ggj/res. er bare om n&r d.ette skal skje? Jegl anser det nodvends 6 legge resultatet av'klagebehandlngen fram for Stortnget og antar at dette mest hensktsmessg kan skje den foran nevnte meldng. t Stortnget. Jeg ser tpenbare fordeler med & vente med offent,lggj6rngen. ttr da. Pt den annen sde har om ut.talelsenes nnhotd allerede-begynt A sve ut tl pressen, noe som kan lede t1 at ma etter hvert f8r en debatt basert pe.,rykter og spekulasjoner. Vd.ere er Hol-e Jacobsen og {(P kent med at Kontrollutvalget har \, avgtt!.uttale1ser., ' Hole Jacobsen og NKP", h6t' etter mtt syn et rmelg knav pe e bj- kjent med uttalelsene uten al-t for lang ventetd- Det synes'ogqe, rmelg at d.e f6r adgang tl 6 uttale seg t1 departementet deres saker legges frarn,for Stortnget. Da man kke kan hndre at Hole Jaeobsen og NKP g&r ut t1 pressen sa snant'de ftr uttalelsene, vl det tlfe1e vere & e& tt offentlggj Qrng umddelbart etter ae d.e to klagere harfett tlsend.t uttalelsene. ( Jeg trren er noe tvl om n5r off'entlgsjdrng fnne sted., er bltt sttende ved at dette btr gdres straks.. l -,1 Man m& regne *ea al v1 utl6se offentlg debatt - en debat't som sannsynlgvs v]. bl btde vdldftg og Det spdrsmtl melder seg om hvord.an man p& regjerngsho.ld. ska.l- sb1e seg tl anmodn-nger fra massemed.a om 6 g uttrykk for synspunkter pt uttalelsene fra Kontrollutvalget. Jeg antar for mtt vedkommende at 16snngen p6, dette problem me bl at jeg orenterer om regler l og prakss dag og opplyser at det v1 b1. uta4bed.et

11 AYGBADEBT - _oato. P?A.e,, Ft}ENSELT Skkerhets nstruksen, en 1 Stor om denne Saken og anore vedror;ff8ff%,fd$v6kngs- og sj-kkerhetst j enesten og at Regjerngen v1 konmentere klagesakene meldngen. Etter de forefggende.planer skal stortngsmeldngen nnehold.e en redegj6relse for personskkerhetskontrollen den svle forvaltnng. Kontrollutvatgets uttale.l,ser aktualserer behovet for at det snarest blr fastsatt et personellskkerhetsdrektv samsvar med.,beslutnng herom regjerngskonferanse. t r, Konklusjon 1. Kontrollutvalgets uttalelser tl klagene fra Hol-e umodelbart f4r uttalelsene 2. Kontrollu,tvalgets uttalelse tl klagen fra Luftfartens funksjonerforenng send.es klageren tl ' und.ernetnng wten offentlggj6rng. 3. Kontrollutvalgets uttalelser med fegjerngens kommentarer legges fram for Stortnget en meldng. Y 4. Kontrolutvalgets.uttalelse om ndustrsponasje som er skkerhetsgrad.ert. offentlggjdres kke. nger louee Yalle

12 t Bllag 1-6 av Blagene 4 er s-kkerhetsgradert KONFDENSET \ oug odw,- o. Dato...'..'.'...'.,'-s4..."""""""" l't ''j,'l \

13 T l -.,.r,.l", KoNTRoLLUTVALGET tt.[ overvax,';=ff,ujxtt'esten FoR,,;l r) r)? r -t al-qclefg'g!#., l;ra't$nalen.-+4t t! r.- "_r." 1"' -n1 ','! td. '1 (.; oslo, 30. jun "#97 Det kongelge 0s1o DeP. l t nger Louse V,z1le, justs- og pol bdepartement, t., Vedlagt oversencles Kontrollutvalgets uttal-elser av.d..d. + folgend.e saker, \l. Henvend.else tl, justsmnsteren fra' forhenverend.e personals jef Magrnrs Hole Jacobsen ang&end.e overv6kngst jenestens forbnd"else med. NSB og mel personalavd.elngen Norsk HycLro. Z. Sparsm6.let om overv6kngst jenesten bor behand.le clen s6kalte l, nd.ustrsponas je. 3. Henvendelse fra Sentralstyret Norges komnnrnstske part 8rr- ' L1*- a;* t 4. HenvenLelse fra Luftfaters F\rnks jon^erforenng ang6.enle overvrkng av personalet ved. SASr/Fornebo. Kontrollutvalget an'l,ar for stt ved.kommenle at uttalelsen velrorende punkt L bar offentlggjores. Den er forrnurlert mel henblkk p6. d.ette. Hvs justsmnsteren er eng at offentlggjorelse skal- skje vl Kontrollutvalget arcmod.e om at et eksemplar tlsendes personalsjef Ho-le Jacobsen p6l forh6nd. sl-k at harl h.ar dette hend.e for ptessen blr tlstll-et uttalelsen. - Uttal-e1sen uttd.er n-r. 2 er grader-b som konflensell av hens;rn tl blaget. Kontrollutvalget antar for stt vedkommencle at clenne utta1else har,mnd.re o-ffentlg nteresse. Uttalelsen under nr. 3 antar Kontrolfutva.l-get ogs&; bor offentlggjores. Den er formrrlert mel henblkk p& at s& ska] skje. Da uttalelsen vser tl uttalelsen und.er nr. ] er d.et naturlg at S A' l"s M nh t[e rt tbu"["]-ser ttrelle orf entf gg jores samtclg. lt, fcllb r.r 1t, *l j

14 Uttal-el-sen und.er nre 4 e,r foranled'get av en henvenclelse som kke har vart offentlggjort. Denle ut'bal-else bor d.erfor 96. som blag t1 justsmnsterens svar tl Luftfartens rtrrrks jonerforenng, og noe skrtt fra d.epartementets scle tl offentlggjorelse, av clenne 'uttalelse antar Kontrollutvalget kke skulle vare nodvenlg' lr tt'a nl.r,r.n L )ulzw*-1/l 2 /t,r ll.\. \ l a

15 Oslo ml OSLO 1 VAr releranse s- 4)5trJ78/ro/s Tldllgere referanse t D's skrv a v 11 jul.,". *,,.-.4+!t,tr AVGRADERT n.n,....?-! >. Sgn SA/rk flb[[{ $LLT tr. lt', $llk$tsrtrcto nstruks Dato 1 B JUL {0B. jlr'6!15$2 18.JUL7B Det K,g forsvarsdepartement '.L9!,.,?,;-= *=J (a t Vedlegg UTTALELSER FRA KONTROLLUTVALGET FOR OVERVAKNGS- OG SKKERHETSTJENESTEN VEDKOM,ENDE ''HYDROSAKEN' M V.l,! 1, Forsvare'ts ov\erkommando vser tl ovenfor refererte.skrv hvor Forsva.rsdepa r!ementet ber om 0verkomma ndbens utta,lelse angende sparsm6let om 5 tlstle de berarte eventuelt offlentlgqjore - uttalelser Kontrollutvatrget " for overvkngs- og skkerhetstjenesten har avgtt -, fre sa ker. 2. a. Den fsrste uttalelsen fra Kontrollutvalget angr henvendelsen t.justsmnsteren f ra f orhenvarende pe.fsona - sjef l4agnus Hoe Jacobsen angende overvskngstjdnes-t-ens, f orbndelse med NSB og med Norsk Hydro b. c. J Denne,uttalelse nneholdpr - svdt 0verkommandoen kbn., "se - ngen skkerhetsg,raderte opptysnnger. Deh nneholder heler kke opplysnnger som av personvernshensyn skule tls at den kke kan offentlgqjares. Uttalelsen'er fyldg og gr - svdt 0verkommandoen kan bedamme - et mer nyansert og fullstendg btde av hva som har passert, forholdet mellom overvkngspoltet og hver av de to nevnte parter enn det som htt'l er offentj.g kjent. Ut,taesen er ogss egnet tl 5 oppklare semantske og falct,ske msforstelser som har versert forbndelse med overv6knqs- og skkerhet,sorganenes arbede. Med den sterke offentlge nteresse som knytter seg tl denne sak v Forsvarets overkommando se det som en ube.tnget ' fordel om uttalelsen ble tlsttlet ogoffentlggjort sn helhet. t' de berorte parte.... r^!r,., r'.., r--!f \.r ;. -j,) fl,,'- 'J,...,. Den andre uttalelsen onhandler spc,rsmslet om hvorvdt overvl<ngs.tjenesten bar behandle clen s&kate ndustrsjonasje.- Ut.tal,elsen er skkerhetsgradert.k0nfdenselt og vser tl et vedlegg med samme skkerhetsgraderng utarbedet av 0v,ervEkngssjefen. 0verkommandoen anser kke at denne uttaletse bor offentlggjares. Den tredje uttalelsen vedrarer en henvenderse fra sentralstyret Norges kommunstske part ang8ende ove'rvskng p poltsk grunnlag. Med stort sett samme beqrunnelse som fremgsr ovenfor pkt 2 a anser F0 at uttarelsen bor tlst,lles. NKP og offentlggjares sn helhet.,

16 / (02) t Vr referanse FORSVARSD 1 1s9 2/78/B/FD rr 6/aM/GH/204.3 Tldllgerc referanse Jd 7 ljul 7B/H jnr 123/78 P RA/b Fo s-p355/7g/eo/s rr [[} ll t" t t -l.t B! llalerhetal '.'.r* l;, [n-*.t $ELT nrtrukrer J.P,D,.,-'l.Jrtr,-fuf. $rk, Det kgl jusls- og poltdepartement n urralelsn rn4 KoNTRoLLUTvALGET FoR'ovERvAxrucs- oc SKKERHETST.TNNNSTEN VEDKOMMENDE ''HY'DROSAKEN" M V Det henvses t, Justsdepartementets ekspedsjon av 7 ju angflende sporsmfll om 5 tlstlle de berarte - eventuelt ofentl gg'jore - uttalelser som Kontrollutvalget for overvkngs- og skkerhetstjenesten har gtt fre saker. som Saken har vert forelagt for Forsvarets overkommando, brev av,18 ju 78 har-gtt uttalelse slk vedlagte fotokop vser. Forsvarsdepartementet har ntet A bemerke tl saken ut over det Overkommandoen har ar.fatt..etter ful 78,\\ t*1q+/,;{gkr/,, 6tspeasjonssj ef Vedle 1.; tt s TA S l,n 5T[ EN l{r l{)t238a. 1r, B.78 t 1' ['\ t.? t! t 8${ h. t.?.1 {t t. FBl,P. S[fl8-T S! terh o f s rrstru kscn rrnt{$elt ;.'l k.k,'r rh e t s n str uksq o

17 ... ta,,1 F';,t r t. l''-ov' 1r - L '-, n d. Den sste, utta leseete orbndelse med en n"nrun.f "f "" f ra Luf l-f'a'rlen; =FT?mjonarf orenng angaende anqvelg overvknq av personalet ved SAS/Fornebu,; t0.'onoer 6rt, uttalelen bar tst,l.es Luft.fartens Funksjonat f'orennr;, men sclen Funks j onerf orcnngens henvendelse kk" talgere har vart offen!lqgjort. f"n 0verkommandoen ' valnskelg se nadvendgheten eller hensktsmessghet,en denne l'orbndelse.,. Sakens dokument,er vedlegges retur. Etter ful.lmakt R*^*t-t*"11t= Sven Ha uge Generalmajor Fung Stabssjef l U 0berst Sjef Skkerhets= sta ben t, } fr l! E-..] f![lrl r<f.... t,r S ' lle r cttr s 'l- -; tt

18 'K ontrollu rva LG ET FoR ovenvaklngs- ff**rrtu'*-j*,*'sj?-e*wes{ l. ""o=rton= og skker{etstjenesten t soos oslo-dep" oslo 1 -.t}. t 0s1o, 30. jun 1978 o Det kongelge justs- og poltd'epartement, Akersgt, 42, Oslo,l l 1o Ved Justsd.epa{tementets, brev av 16. jun L977 fkk tr,' Kontrollutvalget oversenclt b}.a, rqferat av mote departe-. mentet?2. abrl L977, hvonrncl.er tdlgere personalsjef \ \! Magrrrrs Hole J"acobsen gav en red.egjorelse for hva hart halele erfart om overvfkngstjenestens vrksomhet sn stllng NorEes statsbaner tden L947 tl 1955, Norsk {ydro som asssterepd.e personals jef ved. Heroya Fabrkker L955 tj 1960 og vecl Norsk HyLros hoveclkontor 0s1o som assj-sterencle -,\,' personall"t, senere personalsjef 6rene 1960 tl stede d.ette mate vay,'ustsmnsterenr oclelstngs-. presclent Per Borten samt to av Justsd.epartementets. embetsmenn. Vd.ere, fkk Kontrollutvalget oversend.t en red.egjorelse fra herr Hoe Jacobsen mecl overskrften rrovervtkng - e1ler ' unclergravngtr - over]evbrt departementet 6. ma Se --'lt vl-r forst&s gr derne redeg jsrelse en mer detal jert fremstllng av hva Hole Jacobsen uttalte matet 22. aprl s.&.1 men den nnehold.er ogs8r en utfsrlg redegjorelse for Hoe Jacobsens personfg,e 'rnrrclerng av sne erfarnger, slk cte etter hans lvsssrn bor vtrrd.eres.. " Departementetr'har anmolet Kontrolfutvalget om narmere SA St'4r. 5 L; undersoke og vurd.ere denne sak og henrnd'er' ""po"elt ha sn oppmerksornhet henvend.t p& d.e rettsskkerhetsmesbge scler =,. ;,,.Ey ;saken og foreta sn nrrd.erng ut fra hensynet tl enkelt-,r f c r33 g A. 1,1 q. 7fl"'l"tskers rettsskkerhet'r' -' -.. -,-.-* Kontroflutvalget har gfltt ut fra at d.ets oppgave

19 GElqlEr tl '. ;...,. ru o, \\ '.,, forste rekke har var-b tl-arlegge sel vdt rmlg hva som faktsk har foregatt.. dette oyemel ha"r' Kontrollutvalget gjennomg6.tt med. personalsjef Hole Jacobsen hans saksfremstllng, har fett navngtt de personer han ce tre for-. ;- skjellge faser av saksforlopet har arbelet sammen med og har hatt sarntaler med. henmot allerdsse, 'alt 21 personer. ; Utval'get har det bestemte nntrykjr at al1.e har forklart seg &pent og ureservertr ob fnner speselt gnrnn t1 6, nerme at Norsk Hyd.ro uttryldcelg har frtatt sne tldlgere og ne-.\ verend.e 'ansat$e for d.en taushetsplkt som HyLros personale ellers er p&lagt sn an'settelseskontrakt. K.ontrollutvalget har vj-clere g8,tt ut fra at d.ets rnrrd.er14g av saksforhol-l.et m6l foleg& med utgangspunkt d.e nstnrkser 3om har vert gjeld.end.e for poltets overrrdkngstjenestd'. den angjeldencle td. og lys av d.e oppgaver tjenesten. er p61agt. Den spesej-le rnrrd.erng av sakens,/ rettsskkerhetsmessge kdrahter er ogs6. foretatt ut frad.ette regelverk, d.et clet her kan d.ree seg om skjonnsm"""g" rnrrd.ernger som kan fa1le noe forskjellg ut ut fra ulke vurcl.ernger av d.e motst6,encl.e henssm. Utvalget har clermot lclre ansett d.et for 6 lgge uncler d.ets oppd.rag 6 rnrdere overv&kngst jenestens generelle nad.vend.ghet dagens' stuas jon eler 8, rnrlere hensktsmessgheten av cle enkelte,opp- gaver ovenr6kngstjenesten er tagt. s6l henseend.e'anser ulvalget sn'oppgave jbegrenset tj. a bd.ra tj. at rmrcle- rngene skjer p grrmnlag av et korrekt faktum. Utvalget / frner gmnn tj- E.'unlerstreke d.ette ford. personalsjef Hole Jacobsens red.eg jorelse.ne.ttopp unrner ut 1.-slke generel1e og prnspel-e wrrcternger og nrrbyr t1 en generelj. debatt p6 meget prnspelt gnrnn1ag. Dsse sder av hans red.egjarelse tar al-ts5 utvalget klce stllng t1. l 2. Personalsjef Ho1-e Jacobsens saksfremstllng fall-er 2

20 ''w'' ' a,t natnrrlg tre d.eler hans tjenestetd. NSB, hans t jenestetd. ved Heraya labrkker og hans t jenestetd ved Norsk Hyd.ros hoveclkontor Oslo, Kontrollutvalget deler sn red.egjorelse opp pa samme m&te. ; 3. TtLen NSB 1947-L955. Hol-e Jacobsen har opplyst at han uncler sn tjeneste ved Hovelstyret for NSB, aclmnflratv avd.elng, had.cle mecl pers-onalsaker 8r gjare, men lcke,med prsonalskkerhetst jenesten. Ha4 fkk md.lertd. kjennskap t1 fl.enne vrksornhet. Hart hatr opplyst at d?t nnenfor NSB ble bygd. opp et overnr6kngsnett med oppgave vd.este omfang 6. spore opp koruarxrster og komrnrnstsgnpatsorer nnenfor NSBrs personale. Dsse obplysnnger grkk - folge Hole Jacobsen - t overv6kngs- t jenesten gjennom en spesell kontaktmajrn vect Hovecl.styret. Kontrolfutvalget frar vbd. sn und.ersokelse lnrnnet konstatere at,d.en vrksomhet Hoe Jacobsen har fatt noe k jennskap,, t had.d.e en annelr xara};{'et enn han har amgtt. Med. utgan spunkt opplysnnger om konkrete foreteelser forbnd.else mel en avgrenset teknsk tjeneste nnenfor jernbanen og av kl-ar overv8{<ngsmessg nteresse, kjce mnst uncler de forhod som hersket Lrrene fra 1949 og utover, tok overrr9kngstjenesten ntatvet tl en clel avgrensed.e und.ersskelser som strakte seg over,,rroefl 6.f,. FormElet var av berjdskaps- ',' messg karakter og uten tlknytnng tl NSBrs almnnelge ansettelsesprosed.yre. Opplysnngene gkk ensclg t1 over- v6kngstjenestenl kke den annen ve. Ovenrdkngstjenesten had.d.e en kontaktmann rnenfor NSBts almns"+rasjon, men d.enne mann arbeclet d.et vesentlge ut fra egen pe,rsonal- kunnskap. Ha,a sskte ogsfr. opplysnnger, men noe organsert nett bte kke bygd opp. Form6.let mecl unclersokelsene var kke & kartlegge poltske holdnnger ell-er tlkrrytnnger, 3

21 .2 o 4 men 8l unlersoke om vsse,teknske tjenes ter ble gort't1 gjenstancl for en organsert nfltrasjont. Den saksfremstllng Kontrolhrtvalget har f6.tt p& dette punkt fra'cle personer som var nvolvert stemrner s& god.t overens at,utvalget frner d.et godtgjort at det p6, d.ette punkt t*? er gnrrnj-ag for krtkk mot overv6kngstjenesten. Ganske speselt har utvalget kke funnet noe hold.epunkt for at cl.et,, Hole Jacobsen har fett erfarng om NSB var utslag av en generell poltsk kartleggngsvrksomhet overfor NSB, enn s som lel.cl! NSBts egen ansettelsesprosed.yre. Poltets- \r overvfrkngstjbneste har d.erne sak'fungert tl oppfyllelse av en av sne sentrale oppgaver. C. Den vrksomhet Hole Jacobsen kom beorng mecl var led.d. en, storre sammerrheng, Utvalget har fett bekreftet, at d.enne'storre sanmenheng var k jent av og ble drsftet med \ Len d.averenle poltske.ed.else. Utvalget fnner d.et rnelg 6, -anta -',og har f&tt rmel-gheten av clenne antagelse be-,./. kreftet - at ogs& d.en mer.begrensed.e d.el som utvalse! her ha.r b'eskjgftget seg mecl har vert forelagt for clen poltske l-ecl.e1se, men d.ette 1ar seg kke bekrefte cla man her ne basere seg utelukkend.e p hva d.en errkelte kan huske. 4, Td.en vecl Heroya Fabrkker HoJ.e Jacobsen bj.e ansatt som asssterenle personplsjef j ved. Hyclros anlegg p6.,lleroya t t f clen egenskap hadd,e ha.n selv mecl ansettel.sen av clet akatlemsk utd.anned.e personale t" gjare, men dsse arsettel-ser.b1e foretatt ved. hovedkontoret. Dermot b1e arbedgbe og furksjoner.er utenom akad.eukerne ansatt av ad.mj-nstrasjonen p& Heraya. Llol.e Jacobsen har opplyst at clet var st8lencle orclre om at d.et kke rn$,tte foretas noen ansettelse av almnstrasjonen pt Herbya uten at tlet ved henvendel-se t1 polltets overvaklngstseneste var klartragt at 'sakeren kke'var kommunst. 'l,.-

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810

YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810 o'.'.,_'h' 000 o.~...,.. _~-o'.'o'...._... Coo." YRKESMED s NS K/YRKESHYG len s K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELTE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LERA SYVERT THORUD HD 716/770810 ARBEDSFO RS KNN G

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for I r SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/1353 I Arkv sakid.: 11/2844 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og Utvklngsutvalget II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG r Saksbehandler: Lse Gun

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting.

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygnngsetaten Avdelng for byggeprosjekter Nls Haugrud Svlarktekt Ovre Slottsgate 12 0157 OsI-o nhaugrud@onlne.no Deres ref Var ref (saksnr'): 200703389- l0 Oppgs alltd ved henvendelse

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen - -~ ~------ ---~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/11000 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlg: Bert Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 012/12 I FORMANNSKAP

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

NEDRE ROMERIKE TINGRETT

NEDRE ROMERIKE TINGRETT 01 JUL 2009 (WED) 14:59 K R BKFTERETT 64842912 PAGE 3/7 d - NEDRE ROMERKE TNGRETT.' ' ;' Avsagt: 01.07.2009 Sak nr: 09-066712KON-NERO Dommer: Tngrattsdommer Ellen Nyhus Protokollører: Dommeren Sake gjejder:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no Mgranorsk ARBEIDSNORSKKURS Mgranorsk Arbedsnorsk senker terskelen nn arbedslvet gjennom å utvkle begrepsforståelse nnenfor spesfkke fagområder. Arbedsnorsk kan kombneres med Mgranorsk Allmenn eller brukes

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang Vedlegg 2 1 Transocean Search, 08.01.2004 Helkopt halekrok hekt heldekknett ved gang 12.12.98 7.8.2003 undtegn undtegn kontrakt kontrakt Lufttransport Lufttransport ansvarlg ansvarlg d d daglge daglge

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato:

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato: EIGERSUND KOMMUNE Særsklt klagenemnd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Særsklt klagenemnd Formannskapssalen 27.04.2011 Tdspunkt: Etter avsluttet formannskapsmøte Sakslste: Sak nr. Sakstttel L Avgjøres

Detaljer

HD 712/770722 EN OVERSIKT OVER NOEN VANLIG BRUKTE RENGJØRINGSMIDLER WICKSTRØM, GIFTKARTOTEKET YRKESHYGIENISK INSTITUTT YRKESHYGIENISK INSTITUTT

HD 712/770722 EN OVERSIKT OVER NOEN VANLIG BRUKTE RENGJØRINGSMIDLER WICKSTRØM, GIFTKARTOTEKET YRKESHYGIENISK INSTITUTT YRKESHYGIENISK INSTITUTT EN OVERSKT OVER NOEN VANLG BRUKTE RENGJØRNGSMDLER ELSA -= WCKSTRØM, GFTKARTOTEKET ASBJØRN KVERNELAND, YRKESHYGENSK NSTTUTT EGL T~ELTAf YRKESHYGENSK NSTTUTT HD 712/770722 ;. ARBEDSFORSKNNGSNSTTUlTE-S*'.

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1 Eksempel på poengbergegnng fra grunnskolen tl Vg1 Etter skrv: "Førng av vtnemål og kompetansebevs for grunnskolen Kunnskapsløftet" av 09.01.2015. Sde 5 Elever som kke får standpunktkarakter på grunn av

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm Protokoll År 2014 2,3,4 og 5 september HTA 2.3.3 lokale lønnsforhandlnger pr. I. august 2014. Forhandlngsornrûde Forsvaret. den 1, ble det gjennomført forberedende møte fm Tlstede på et eller flere møter:

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Grüner, Grüner & Grüner

Grüner, Grüner & Grüner Grüner, Grüner & Grüner amledynastet med tre enerasjoner myntmestere Peter (1643-50), rederk (1651-74), o Peter dy (1674-95) S t a t o l d erården Peter (den første) Grüners bol Krstana, sn td byens overleent

Detaljer

_ Slektsnavn, for- og mellomnavn 21 DES2015. Eierandel 1/2

_ Slektsnavn, for- og mellomnavn 21 DES2015. Eierandel 1/2 Statens landbruksforvaltnng Norwegan Agrcultural Authorty Les rettlednngen (2--15--c6(( ( om konsesjonsfrhet I8 7 Egenerklærng ved erverv av fast eendom mv. Fastsatt medhold av forskrft 8. desember 2003

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

- 39 - Herr Statsråd Herr formann, mine darner og herrer

- 39 - Herr Statsråd Herr formann, mine darner og herrer - 39 - Herr Statsråd Herr formann, mne darner og herrer Hstorkk Det er 25 år sden Insttutt for atomenerg begyntc sn vrksomhet. Det er et prvlegum for meg å få rette en takk og hyldest tl de toregangsmenn

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

Utlegningsskrift nr. 127038

Utlegningsskrift nr. 127038 Utlegnngsskrft nr. 127038 Int. Cl. B Ol cl 1/22 Kl. 12a-2 Patentsøknad nr. 4319/68 Inngtt 31.10.1968 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tlgjengelg fra 3.5.1969 Søknaden utlagt

Detaljer