HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL"

Transkript

1 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

2

3 INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? Kongsberggrppen ASA Corporate Commncatons Manager Johannes Dobson Hvorfor velge BI? Vsste d at BI er en stftelse? Bl kjent med BI og få gode argmenter for hvorfor d bør ta dn tdannng hos oss. 4 Vl d t verden på tvekslng, eller ha prakss? Som stdent på BI har d mange valg nderves. Ønsker d å tlbrnge ett semester en storby tlandet eller ha prakss en bedrft og få relevant erfarng? 6-13 Hva kan d stdere på BI? BI har 12 bachelorstder, svløkonomstdet og fem masterstder. Fnn t hvlket stdm som passer for deg. 14 Hvordan er stdentmljøet på BI? På BI kan d engasjere deg det d måtte ønske. Stdentforenngene har tlbd som passer for de fleste. Som ny stdent blr d godt varetatt fra første stnd. 16 Hvlken BI-skole vl d gå på? BI har skoler de største byene Norge. Velg mellom Oslo, Bergen, Stavanger og Trondhem. Alle skolene er moderne og har topp tstyr. 24 Hvlke jobber kan d få? Utdannng fra BI gr et mangfold av jobbmlgheter. Se eksempler på stllnger som besttes av tdlgere BI-stdenter. 26 Hvordan bl stdent på BI? Praktsk nformasjon som opptakskrav og prser. Fnn t hvordan d søker om stdeplass på BI. 28 Hvordan er stdenthverdagen? Som stdent på BI har d stor frhet, men det er lrt å få gode stdevaner fra dag én. Se stdentenes egne råd for en god stdehverdag. DETTE BETYR IKONENE SOM STÅR UNDER STUDIENE Internshp: Mlghet for arbedserfarng en bedrft mens d stderer. Utvekslng: Mlghet for tenlandsopphold ved en av over 180 skoler 45 land. b.no 1

4 Handelshøyskolen BI har en nk tradsjon med å kombnere faglg tyngde og nærngslvsrelevans. Tom Colbjørnsen, Rektor

5 Hva er BI? Handelshøyskolen BI ble etablert 1943 og er en avhengg vten skapelg høyskole. Skolen er en selveende stftelse og har som formål å drve ndervsnng og forsknng. Å være en stftelse betyr at et eventelt økonomsk overskdd brkes tl å styrke BIs fag- og lærngsmljø, noe som kommer deg som stdent tl gode. Det er ngen eere som tar t tbytte. En av Eropas største Handelshøyskolen BI er en av Eropas største handelshøyskoler. Det er ca heltdsstdenter på BI, og nesten lke mange som tar krs og stder på deltd, eller som vderetdannng. Fre stdesteder BI har stdesteder Oslo, Bergen, Stavanger og Trondhem og tlbyr stder nnen økonom, markedsførng og mer bransjespesfkke retnnger. BI har 12 bachelorstder, svløkonom stdet og fem masterstder på heltd. Mangfold av karrerer Mer enn har en grad fra BI og det mangfold av karrerer som de td lgere stdentene representerer er v stolte av. Undersøkelser vser at 1 av 4 norske toppledere har tatt sn tdannng på BI. Med en grad fra BI blr d en del av et stort nettverk som v kaller BI Almn. HVORFOR VELGE BI? D bør velge et stdm på BI hvs d ønsker en tdannng med nær koblng mot nærngslvet! Mange av våre stdenter trekker frem den tette nærngslvskontakten som et av BIs sterkeste fortrnn. en aktv stdetd med mange mlgheter for engasjement! BIs stdentforennger har alle tenkelge aktvteter, både faglg og sosalt. en grnnleggende kompetanse nnen strateg, metode, økonom og markedsførng. BI mener alle dsse områdene er vktg for vdere karrere. å oppdage verden mens d stderer! BI er også godt anerkjent nternasjonalt og samarbeder med over 180 skoler mer enn 45 land hvor d kan rese på tvekslng. å gå på en skole med et godt støtteapparat rndt deg. BI tlbyr blant annet stdemestrngskrs, eksamenstrenng, samtale partner, lærngsassstenter m.m. en trygg ve t jobb! BI setter foks på karreren dn allerede nder stdetden. Karrereplanleggng står på tmeplanen tllegg tl at BI har jobbsøkerkrs, CV-trenng og drop-n velednng. Et vtnemål fra BI er en døråpner jobbmarkedet. prakss en bedrft mens d stderer. BI tlbyr nternshp som valgkrs. BI har 12 bachelorstder, svløkonomstdet og 5 masterstder Fleksbel stdemodell 3

6 Ut verden med BI Fra New York tl Moskva, fra Sngapore tl Svets BI har tvekslngsavtaler over hele verden! Gjennom BIs tvekslngsprogram får d kke bare språkferdgheter, et verdensomspennende nettverk av venner og en opplevelse for lvet. D får også nternasjonal erfarng som vl g dn tdannng en ekstra dmensjon og forberede deg på en karrere en stadg mer globalsert verden. BI har samarbedsavtaler med over 180 tdannngsnsttsjoner 45 land. D kan brke et semester på å fordype deg det d lker aller best på noen av de mest anerkjente skolene verden over. BI tfordrer deg tl å tenke fremover: Hva vl d jobbe med etter endt stdm? Hvordan kan d tnytte våre tvekslngs avtaler best mlg for å få nke erfarnger som tar deg ett steg nærmere drømmejobben? Hver destnasjon tlbyr lke tfordrnger tl deg som tvekslngsstdent. Vl d lære mer om bsness USA eller Asa? Fnans Svets? Dn tfordrng blr å velge. BI jobber kontnerlg med å fnne de beste skolene verden over. V gr deg hjelp tl å fnne skoler som passer dtt program, samt tps og råd om hvordan d vl få mest mlg t av dtt tenlandsopphold. I 2013 reste over 350 BI-stdenter på tvekslng. Grp sjansen d også! Les mer på: VIL DU DRA PÅ UTVEKSLING? 4

7 Få arbedserfarng mens d stderer velg BI Internshp! Som stdent på BI får d mlghet tl å skaffe deg verdfll arbedserfarng fra nærngslvet mens d stderer velg BI Internshp som krs og få et ben nnenfor. En prakssperode arbedslvet kan g deg verdfll arbedserfarng og mlghet tl å knytte kontakter nærngslvet før d er ferdg tdannet. Prakssperoden som v kaller BI Internshp, gr deg mlghet tl å jobbe med relevante arbedsoppgaver og kjenne på hvordan det er å fngere som en fagperson en bedrft. BI Internshp tlbys som valgkrs på de fleste av våre bachelorstder. I løpet av prakssperoden vl d få mlghet tl å brke det d lærer prakss. Når d senere skal søke jobb, kan det være gll verdt å vse tl den erfarngen d har tlegnet deg gjennom et BI Internshp. BI Karrereservce, et bndeledd mellom stdenter og nærngslv, støtter deg prosessen med å fnne bedrft. D står frtt tl å velge hvlken bedrft d vl ha prakssperode hos så lenge krterene er oppfylt. Kanskje blr dtt nternshp en kommende arbedsplass fremtden? Les mer på VIL DU VELGE INTERNSHIP? Det er postvt at BI-stdenter har god kontakt med nærngslvet. De får både teoretske og praktske knnskaper som er nyttg å ha med seg når man skal t jobb. Therese Kjærnet Konserntranee Posten Norge EKSEMPLER PÅ BEDRIFTER BMW DNB Fnn L Oréal WMP SATS STUDENT Veldg bra med nternshp som valgfag. Har lært trolg mye mn td hos bedrften - mer enn jeg hadde forestlt meg! Nå vet jeg hva jeg vl jobbe med fremtden! Gna Føreland, tdlgere nternshpdeltaker 5

8 SIVILØKONOMSTUDIET ØKONOMI OG LEDELSE / SIVILØKONOM Svløkonomstdet på BI er en tdannng for deg med ambsjoner om å bl attraktv for nærngslvet. Svløkonom er et tradsjonsrkt stdm på BI. I flere tår har BI tdannet personer som dag nnehar toppstllnger rndt om Norge. Hver fjerde toppleder Norge har en grad fra BI, mange av dsse er svløkonomer. Som svløkonomstdent har d også stor valgfrhet gjennom hele stdeløpet. D kan skredder sy dn egen grad etter egne faglge ambsjoner og behov. Svløkonomstdet går over fem år, tre år på bache lor nvå og to år på masternvå. Som svløkonom fra BI vl d være en ettersprt kanddat arbeds markedet. Våre stdenter velger blant de mest poplære jobbene både offentlg forvaltnng og prvat nærngslv. 9av10 går rett jobb etter endt tdannng EKSEMPLER PÅ KURS Fnans Markedsførng Mkro- og makroøkonom Strateg TILBYS VED BI OSLO Jeg valgte svløkonom på BI ford det både er en teoretsk og en praktsk rettet tdannng, hvor v blr testet konkrete sta sjoner som oppstår arbedslvet. Lse Lotte Høye, stdent b.no/svl BACHELORSTUDIER BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (BBA) BBA s a three year programme desgned to gve yo a sold bsness edcaton wth a global perspectve and hands-on real-world learnng. The BBA programme enables stdents to gan sold bsness knowledge, nnovatve thnkng and mlt-dmensonal problem-solvng sklls to nderstand and manage the complextes nherent n today s ncreasngly compettve economy. Crrent stdents from63 dfferent natons COURSE EXAMPLES Bsness Research Methods Intercltral Commncaton Manageral Accontng Internatonal Commercal Law OFFERED AT BI IN OSLO Programme featres Specalse n Internatonal Bsness or Shppng Management Prse a programme at a nversty that has been flly accredted and nternatonally recognzed BI s dverse stdent poplaton offers bsness stdents an enrchng array of aca demc and socal actvtes and the opportnty to establsh a worldwde network of contacts The BBA programme s entrely taght n Englsh Travel abroad and spend one semester at one of BI s nternatonal partners The reason I chose the BBA programme s becase of ts broad crrclm. I feel that ths Bachelor programme gves me fll nsght to the bsness world, preparng me for excellent professonal opportntes pon completon. Rodrgo de Almeda, stdent b.ed/bba 6

9 BACHELORSTUDIER EIENDOMSMEGLING I eendomsbransjen skjer det mye. Alle trenger et sted å bo og som eendomsmegler er d en nøkkelperson alt som foregår rndt kjøp og salg av bolg. I løpet av tdannngen vl d som stdent blant annet møte gjesteforelesere fra bransjen og bl tfordret med praktske og relevante problemstllnger. BI er opptatt av å tdanne personer med høy kompetanse. Derfor vl d som stdent bl ndervst av noen av landets fremste eksperter nnen eendomsmeglng. Som eendomsmegler er det en stor fordel å ha nteresse for eendom. I tllegg må d beherske økonomske, jrdske og etske problemstllnger. Med bachelor eendomsmeglng fra BI får d både en generell økonomsk og admnstratv tdannng og en spesfkk eendomsmeglertdannng. Det betyr at d kan jobbe som eendoms megler, men også ha andre mlgheter nærngslvet. En bachelor eendomsmeglng kan også g mlgheter for vdere stder på masternvå. 86% skret seg jobb før de var ferdge med stdene EKSEMPLER PÅ KURS Js for eendomsmeglere Eendomsmeglng Fnansregnskap Markedsførng og salg av eendom TILBYS VED BI OSLO BERGEN - STAVANGER - TRONDHEIM Det kommer mange fra nærngslvet ht for å prate tl oss stdenter. V får både mlghet tl å lære av dem og knytte verdflle kontakter. Adèle Jäns, stdent b.no/eendom ENTREPRENØRSKAP OG ØKONOMI Entreprenørskap og økonom er for deg som vl ha en sold økonomsk tdannng med foks på kreatvtet, détvklng og nyskapng. Entreprenørskap handler om å legge tl rette for tvklng og vekst og sørge for at gode deer blr tl god forretnng. På bachelorstdet entreprenørskap og økonom får d et sold grnnlag for å være med på å tvkle prodkter, forretnngskonsepter og bedrfter. Etablér Etabler en bedrft som en del av tdannngen! EKSEMPLER PÅ KURS Organserng av ny vrksomhet Vekst, krser og omstllng Økonom og vrksomhetsstyrng Internasjonalt entreprenørskap TILBYS VED BI OSLO I stdet er det mye brk av praktske eksempler, øvelser og forelesnnger med gründere. D jobber blant annet med reelle oppgaver for bedrfter, noe som hjelper deg å se hvordan dn knnskap kan benyttes det vrkelge lv. Utdannngen er relevant for nærngslvet og gr store mlgheter for å knne starte egen vrksomhet eller jobbe som konslent eller rådgver. Tdlgere stdenter har mange lke og spennende jobber nærngslvet. Hvs d ønsker å stdere vdere på masternvå er også mlghetene mange. Det nke med entreprenørskap er at lnjen er veldg praktsk. V starter våre egne bedrfter og lærer av fel og sksess. Nora Mqkrtaj, stdent b.no/entok 7

10 BACHELORSTUDIER FINANS Mye samfnnet handler om fnans. Bachelor fnans gr deg ferdghetene d trenger for å lykkes nærngslvet. I løpet av stdet legges det stor vekt på at d skal tvkle dne analytske evner. D vl lære sentrale fnanselle begreper og analyser. Hele tden fokseres det på å relatere teorene tl den vrkelge verden. Både teoretsk og praktsk forståelse for fnans blr stadg vktgere da globalserngen av nærngslvet skjer et hrtg tempo. Fnans står sentralt denne tvklngen. Målet er at d løpet av tre år skal tlegne deg knnskapen som kreves for at d skal stå gjen toppsjktet av hva som kan forventes av nytdannede bachelorstdenter. Bachelor fnans gr deg mange karreremlgheter forskjellge vrksomheter og bransjer. Ønsker d ytterlgere fordypnng fnans kan BIs mastergrad fnans være noe for deg. En tdannng for deg som ønsker å gå grndg tl verks! EKSEMPLER PÅ KURS Fnancal Markets Corporate Fnance Matematsk analyse Optons and Ftres TILBYS VED BI OSLO Jeg valgte fnans ford jeg synes det er spennende å tfordre meg selv. Nna Olsen Harve, stdent b.no/fnans REGNSKAP OG REVISJON Uansett hva som skjer arbedsmarkedet, vl det alltd være behov for regnskapsførere og revsorer. Med denne graden vl d ha mlghet tl å søke om atorsasjon tl å bl både regstrert revsor og regnskapsfører. Dsse kvalfkasjonene gr deg gode kort på hånden arbedsmarkedet. 2 Utdannngen gr deg kvalfkasjoner! EKSEMPLER PÅ KURS Revsjon Skatterett Verdsettelse Årsregnskap Bachelor regnskap og revsjon er et stdm der d lærer økonomske bassfag som fnans og økonomstyrng, markedsførng, statstkk, matematkk, mkro- og makroøkonom og organsasjon og ledelse. I tllegg får d spesalserng nnen fag som revsjon, regnskap, skatterett og rettslære. Som revsor og regnskapsfører kan d få mange spennende, men også krevende arbedsopp gaver. D kan jobbe revsjonsselskaper eller regn - s kapsbyråer, økonomavdelnger, regnskapsavdelnger, med nternrevsjon, offentlg revsjon, rådgvnng, skatterett, IT eller generell bedrftsrådgvnng. Ønsker d ytterlgere stder kan BIs master regnskap og revsjon være en spennende karrereve. TILBYS VED BI OSLO Regnskap og revsjon er en av de mest stødge lnjene her på BI. Det gr en trygghet at jeg som ferdgtdannet vl ha mange mlgheter nærngs lvet. Krstne Erga Erksen, stdent b.no/rev 8

11 BACHELORSTUDIER ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Bachelor økonom og admnstrasjon er en all sdg tdannng. D får et bredt faglg grnnlag tllegg tl at d kan fordype deg. Utdannngen gjør deg kvalfsert tl mange forskjellge stllnger. I de to første årene får d god nnskt økonomskadmnstratve fag. I det tredje og sste stdeåret kan d velge fordypnng fag d synes er speselt nteressante som for eksempel økonomstyrng, regnskapsførng, prosjektledelse, bedrftstvklng, entreprenørskap og nnovasjon, Hman Resorce Management og logstkkledelse. Mange stdenter velger også å rese på tvekslng eller ha prakssperode en bedrft form av nternshp. Som stdent kan d skreddersy bachelorgraden dn, alt etter hva d nteresserer deg for. Typske jobber våre stdenter har fått, er knderådgver, controller, økonomtranee, skpsmegler, prosjektplanlegger og aksjemegler. Er d nteressert vdere tdannng, kan d søke om opptak ved et av masterstdene ved BI. Velg blant 10 spennende fordypnnger! EKSEMPLER PÅ KURS Organsasjonsatferd og ledelse Økonom og vrksomhetsstyrng Metode og økonometr Kommnkasjon for ledere og organsasjoner TILBYS VED BI OSLO BERGEN TRONDHEIM STAVANGER NETTSTUDIER Økonom og admnstrasjon gr meg en tng og bredspektret kompetanse. Majo Selmovc, stdent b.no/okad ØKONOMI OG FORRETNINGSJUS Økonom og forretnngsjs gr deg kompe tanse nnen både økonom og js. Dette vl g deg en fordel når d arbed slvet blr tfordret for eksempel forhandlnger og ved kontraktsnngåelser. Med dn kompetanse kan d da vrdere både om en avtale er økonomsk forsvarlg og jrdsk skker. Det er 58% jenter som tar stdet! EKSEMPLER PÅ KURS Js I, II og III Skatte- og avgftsrett Arbedsrett Mkro- og makroøkonom Forretnngsjs omfatter blant annet emner som kontraktsrett, selskapsrett, skatterett, markedsrett, børsrett og konkrranserett. I løpet av stdet blr d en spesalst på forretnngsjs, tllegg tl at d får en økonomrettet bachelorgrad. Med denne tdannngen vl d være speselt ettertraktet for små og mellomstore bedrfter som ofte kke har ressrser tl å ansette både økonomer og jrster. D har mange mlgheter fremover, enten d ønsker å stdere vdere eller gå t arbedslvet. TILBYS VED BI OSLO Kombnasjonen av økonom og js gjør at jeg får et bredt kompetansefelt og lærer det beste fra to fagfelt. Unn Anett Brattebø Fenne, stdent b.no/js 9

12 BACHELORSTUDIER MARKEDSFØRINGSLEDELSE Hvorfor fortrekker noen Coca Cola og andre Peps? Et spørsmål om mer enn bare smaken? Markeds førere er trenet å forstå hvorfor knder foretar lke valg. Med god markedsnnskt sørger markeds førere for at bedrfter tvkler lønnsomme varer og tjenester. Markedsførere drver rett og slett med forretnngstvklng. Alle bedrfter trenger knder for å overleve! Stdet markedsførngsledelse gr deg knnskaper nnenfor vdt forskjellge retnnger som psykolog, strateg og analyse. Markedsførngsledelse dreer seg om bsness, og nettopp derfor er stdet også kombnert med grnnleggende økonomfag. Som stdent ved BI bygger d dn egen merkevare gjennom kombnasjon av lke valgkrs og fordypnnger som salgsledelse og personlg salg, forretnngstvklng og teknolog, prosjektledelse og strategsk merkevareledelse. Alle vrksomheter trenger markedsførere, og gode markedsførere kan jobbe overalt. Med bachelor markedsførngsledelse fra BI får d en anerkjent og sold tdannng. Dette gr deg en trygg karrereve. Velg blant 10 spennende fordypnnger og få spsskompetansen d trenger EKSEMPLER PÅ KURS Brandng Salg og forhandlnger Servce nnovaton Sosale meder TILBYS VED BI OSLO BERGEN TRONDHEIM - STAVANGER BI gr meg et konkrransefortrnn ford jeg kan kombnere markedsførngsledelse med økonom. Adeel Malk Wars, stdent b.no/markedsforng RETAIL MANAGEMENT Gjennom dette stdet får d knnskapen d trenger for å drve dn egen btkk, men også kompetanse tl å nneha nøkkelroller de største og mest attraktve bedrftene nnen varehandel. Varehandelen er en av de raskest voksende nærngene både Norge og resten av verden, noe som gjør tdannngen svært aktell. Norsk varehandel består av 40 bransjer og har over ansatte EKSEMPLER PÅ KURS Norsk og nternasjonal varehandel Retal Management Kndemøtet salg og knd e - behandlng Strategsk varehandelsledelse Stdet vderetvkles tett samarbed med nær - ngen for å skre at d som stdent får mest mlg gjen for de tre årene d nvesterer. Som stdent vl d ha mange gjesteforelesere fra for eksempel NorgesGrppen, Frea, Retangrppen, Komplett, Orkla og Jerna. Dette gr deg et godt og realstsk blde av nærngen. TILBYS VED BI OSLO - BERGEN På grnn av mange valgmlgheter kan jeg spsse tdannngen mn på BI mot det jeg ønsker å jobbe med. Carolne Skolem Larsen, stdent I tllegg tl spesalserng varehandel får d et sold grnnlag nnen økonom, psykolog, markedsførng og ledelse som gjør deg tl en attraktv kanddat nærngslvet. b.no/retal 10

13 BACHELORSTUDIER KULTUR OG LEDELSE Mlghetene nnen kltrlvet er mange. Bachelor kltr og ledelse er for deg som ønsker å jobbe med kltr, men som kke selv nødvendgvs har ambsjoner om å være knstner. I løpet av stdet vl d lære om kltrbransjer som: bok, flm, mskk, galler, msem, sceneknst og orkester. I tllegg får d kompetanse nnen kltrsponsng, kltrledelse og opphavsrett. Hvs d har ambsjoner om å jobbe nnen ledelse og organsasjon kltrlvet, er det vktg å ha god økonomsk og admnstratv nnskt. D vl derfor også ha økonomske fag løpet av stdene. D vl møte forelesere som er de fremste nnen fagfeltet tllegg tl at det er spennende gjesteforelesere som jobber kltrbransjene. Kltrnærngen består av 5 bransjer Lær mer om dem på BI EKSEMPLER PÅ KURS Kltr og kaptal Kltrledelse Flmbransjen Opphavs- og kontraktsrett TILBYS VED BI OSLO Jeg har holdt på med mskk, men ønsket heller å jobbe med det bak. Derfor valgte jeg BI for å få den økonomske kompetansen. Haakon Tveter, stdent Med bachelor kltr og ledelse vl d få mange spennende mlgheter vdere, enten d vl t jobb eller søke om opptak ved et masterstdm. b.no/kltr INTERNASJONAL MARKEDSFØRING Har d lyst på et stdeår Barcelona, New York, Sngapore eller Shangha? Eller hva med England, Frankrke eller Tyskland? Knnskap om andre land og kltrer er vktg. Med bachelor nternasjonal markedsførng får d nke erfarnger. Bachelor nternasjonal markedsførng er et all - sdg og varert stdm. For å g deg en for ståelse for hvordan bedrfter opererer en globalsert verden legges det vekt på både markedsførng, språk, kltr og ledelse, tllegg tl nternasjonal økonom og poltkk. I tlandet får d oppleve prakss hva det vl s å bo og stdere en annen kltr. Det gr deg knnskaper, erfarnger og kltrforståelse som kan være gll verdt om d senere skal jobbe et nternasjonalt markedsførngsmljø. I tllegg får d både opplevelser og venner for lvet. 7 Velg blant forskjellge land d ønsker å være et helt år EKSEMPLER PÅ KURS Kltrforståelse Poltsk økonom Interkltrell kommnkasjon Internasjonal markedsførng TILBYS VED BI OSLO BERGEN TRONDHEIM - STAVANGER Et helt år tlandet på en topp kvalfsert skole frstet veldg, derfor valgte jeg Internasjonal markedsførng på BI. Herman Bll, stdent Dette er en mlghet for deg som vrkelg vl gjøre noe speselt t av stdetden. b.no/m 11

14 BACHELORSTUDIER PR OG MARKEDSKOMMUNIKASJON Både nærngslv og offentlg sektor må komm - nsere med sne omgvelser. D påvrkes daglg av PR- og markedskommnkasjon gjennom sosale meder og massemeder. Dette gjør at arbedsmarkedet for kommnkasjonsfolk er rask tvklng. Som stdent får d knnskap som d kan ta med deg rett t jobb. Stdet gr deg både teoretsk kompetanse og erfarng arbed med praktske tfordrnger. D vl møte både feltets fremste forskere som forelesere og kke mnst flnke gjesteforelesere fra nærngslvet. PR og markedskommnkasjon er et stdm for den kreatve med god dømmekraft. Alle som lker å ttrykke seg, fnner seg godt tl rette her. Handelshøyskolen BI gr deg et stort og nkt fortrnn ved at d også stderer økonom og admnstrasjon. Arbedsmarkedet etterspør nettopp en slk dobbel kompetanse. Med en grad fra BI er d dermed godt rstet tl å gjøre deg bemerket arbedslvet fra første seknd. Alle organsasjoner trenger kompetanse PR og kommnkasjon! ÅRSENHETER EKSEMPLER PÅ KURS Introdksjon tl PR Påvrknng og overtalelse Skrvetrenng Strategsk medeplanleggng TILBYS VED BI OSLO BERGEN - TRONDHEIM Foreleserne på PR og markedskommnkasjon er dyktge. De har god ntensvtet og krever at v bdrar og deltar aktvt. Nls Petter Tornes, stdent BEDRIFTSØKONOM 1-årg stdm Bedrftsøkonomstdet gr deg en grnnleggende nnførng fagområdene økonom, markedsførng, admnstrasjon og ledelse. Årsenheten bedrftsøkonom er på 60 stdepoeng og gr en nnførng fag som markedsførng, js, økonom og admnstrasjon. Stdet er det første trnnet på veen tl en økonomorentert bachelorgrad. I stdet lærer d å knne lese, sette opp og forstå et regnskap. D skal knne avdekke målgrpper og lage en enkel markedsplan. Vdere skal d forstå og gjøre enkle statstske ndersøkelser og ha en grnnleggende forståelse for samspllet mellom mennesker en organsasjon. b.no/bedrftok MARKEDSØKONOM 1-årg stdm Markedsøkonomstdet er for deg som ønsker en markedsførngsrettet grnntdannng. Årsenheten markedsøkonom er på 60 stdepoeng og gr en nnførng fag som markedsførng, kommnkasjon, økonom og admnstrasjon. Knnskap om markedsførng blr stadg vktgere, kke bare salgs- og markedsorenterte bedrfter, men også nteresseorgansasjoner og det offentlge. Markedsøkonomstdet gr bassknnskap for deg som ønsker å jobbe med eller stdere markedsførng. I tllegg får d grnnleggende knnskap hvordan nærngslv og bedrfter fngerer. b.no/markedsok EKSEMPLER PÅ KURS Fnans og økonomstyrng Bedrften Forretnngsjs Statstkk TILBYS VED BI OSLO BERGEN STAVANGER TRONDHEIM NETTSTUDIER EKSEMPLER PÅ KURS Markedskommnkasjon Forbrkeratferd Makroøkonom Markedsførngsledelse TILBYS VED BI OSLO BERGEN STAVANGER TRONDHEIM NETTSTUDIER 12

15 MASTER OF SCIENCE VEIEN VIDERE ETTER BACHELOR Med en fllført bachelorgrad fra BI har d mange vdere stdemlgheter, også på BI. Ikke alle ønsker å gå rett t jobb, noen planlegger også å fordype seg ytterlgere med et masterstdm. Det er mange gode grnner tl å ta en mastertdannng på BI. Et av de beste argmentene er at d som nytdannet vl ha en faglg tng og anerkjent grad, klar for å gjøre nntrykk på nærngs lvet fra første stnd. 70% Over av masterstdentene får jobb før endt stdetd STUDIETILBUD MASTER Økonom og ledelse Svløkonom Fnansell økonom Strategsk markedsførngsledelse Ledelse og organsasjonspsykolog Regnskap og revsjon TILBYS VED BI OSLO BI er kjent for å tdanne dyktge masterstdenter. Over 80% av våre masterstdenter er relevant jobb nnen seks måneder etter endt tdannng, over 70% får tlbd om jobb før de er ferdge med tdannngen. Det sterke fag - mljøet og det tfordrende lærngsmljøet er noe av årsaken tl de høye tallene. Internasjonalt stdm Masterstdene gjennomføres sn helhet på engelsk, med nntak av Master regnskap og revsjon. Stdenter fra hele verden kommer for å ta en mastertdannng på BI. Stdenter fra hele 63 land er representert masterprogrammene. D vl med andre ord få mlghet tl å knytte kon - takter fra hele verden. I tllegg vl d selv få mlghet tl å dra på tvekslng tl toppskoler hele verden. Jeg valgte master på BI på grnn av karreremlg hetene jeg ender opp med. Som ferdgtdannet vl jeg være veldg all sdg og knne jobbe med mange typer arbedsoppgaver. Omar Al Malk, masterstdent d q 13

16 Ha en fn stdetd på BI! Stdetden er en vktg perode lvet dtt. D bør gjøre det beste t av den, for lvet er mer enn lesng og eksamen. I stdentforenngene på BI er det stort engasjement og mye å glede seg tl. Det er vktg å gjøre andre tng ved sden av stdene. Stdentforenngene på BI har aktvteter og tlbd som passer de aller fleste. BIS BI Stdentersamfnn er stdentforenngen for stdenter ved BI Bergen, BI Trondhem og BI Stavanger - FADDERUKER - FADDERULLAN SBIO er Stdentforenngen ved Handelshøyskolen BI Oslo Under fadderkene på BI får d den beste starten på stdetden en stdent kan få. Programmet for fadderkene er fllspekket med konserter og arrange menter. Fadderne dne er flnke tl å nkldere og gde deg trygt gjennom den første tden. Gled deg tl magske øyeblkk! NOE FOR ALLE Stdentforenngene tlbyr en rekke aktvteter og har forskjellge tvalg nnen lke nteresseområder som sport, nærngslv og frtdsaktvteter. I løpet av et år kan d blant annet være med på dsse store prosjektene, tllegg tl en rekke andre aktvteter ved dn BI-skole. Fnner d kke noe som passer for deg kan d også starte dtt eget tvalg eller prosjekt. Mlghetene er mange: Fadderker Nærngslvsdager BI Revyen Bergensbaneløpet Karreredager Bergensbaneløpet Bergensbaneløpet er en årlg stafett som tkjempes mellom Norges Handelshøyskole (NHH) og Handels høyskolen BI. Stafetten går enten fra Bergen tl Oslo, eller fra Oslo tl Bergen. Åpen dag 13. mars Torsdag 13. mars er det Åpen dag på BI. Ta tren nnom for spennende foredrag, stdepresentasjoner, velednng og kanskje noen overraskelser? Se 14

17 NÆRINGSLIVS- DAGER Nærngslvsdagene på BI er et årlg arrangement hvor stdenter og nærngslv møtes. Kjente og dagsaktelle personer fra nærngslvet nvteres tl å holde foredrag for stdentene. VELFERDSTJENESTER Velferdstjenestene d har tl gang tl stdetden, er tjenester som gjør det enklere å være stdent. De er tlpasset tl stdentlvet både nnhold og prs. De mest vanlge tjenestene er: Helsetjenester med mlghet for fastlegeordnng Rådgvnngstjenester Stdemestrng, tlrettelagt oppfølgng m.m. Engasjer deg Engasjement ved sden av stdene gr en varert og spennende stdehverdag. Ved å jobbe med andre stdenter mot felles mål, vl d møte stasjoner som senere nntrer arbedslvet, og således ha en god og hensktsmessg erfarng med deg vdere karreren. D møter også venner for lvet og d møter mennesker d skal jobbe med nærngslvet. Undersøkelser vser at stdenter som engasjerer seg skårer høyere på trvsel og stdemestrng. Verv ved sden av stdene vser også potenselle arbedsgvere at d evner å sjonglere flere baller om gangen. Stdentdrett et rmelg alternatv for å holde seg aktvtet Stdentbolg hvor d som førsteårsstdent prorteres (gjelder kke alle skolene) 15

18 Handelshøyskolen BI Oslo Handelshøyskolen BI Oslo er den største av BI-skolene med ca stdenter. Som stdent vl d oppleve et stort mangfold og få mlghet tl å knytte tette bånd med nærngslvet hovedstaden. Med vår sentrale plasserng, noen mntter nna Oslo sentrm, kan v ofte ønske nærngslvstopper og fagpersoner velkommen. De kommer gjerne tl BI for å forelese, stå på stand eller være med på arrangementer. Dette er med på å knytte tette bånd mellom nærngslvet og BI. All verdens mlgheter V vl at d skal bl best mlg. Derfor har v mange tjenester og tlbd som d kan benytte deg av. For eksempel krs stdemestrng, karrerevelednng og eksamenstrenngskrs. På skolen er det også et flott bblotek, fne lesesaler, grpperom, trenngssenter med stdentprser og en helt ny stdentkro. SBIO dn stdentforenng Stdentforenngen SBIO tlbyr en rekke aktvteter nnen sport, nærngslv og frtdsaktvteter. Det er også SBIO som arrangerer de store arrangementene som Fadderllan og Nærngslvsdagene. Både det sosale og det faglge mljøet er over all forventnng. D blr nkldert fra dag en. Vljar Sljen, Bachelor markedsførng STUDENTER På BI er det en vanvttg god atmosfære. Mtt beste mnne er Nærngslvsdagene og Åpen dag! Inga Smth-Kelland Jakobsen, Svløkonomstdent STUDIETILBUD BACHELOR Svløkonom Bachelor of Bsness Admnstraton Eendomsmeglng Entreprenørskap og økonom Fnans Regnskap og revsjon Økonom og admnstrasjon Økonom og forretnngsjs Internasjonal markedsførng Kltr og ledelse Markedsførngsledelse PR og markedskommnkasjon Retal Management 16

19 VIL DU VITE MER? Handelshøyskolen BI Nydalsveen Oslo Postadresse 0442 Oslo Telefon E-post: BI Nettstder Nydalsveen 37 E-post: 17

20 BI Bergen BI Bergen har rndt 1900 stdenter. Størrelsen på skolen gjør det lett for deg å bl kjent med dne medstdenter, forelesere og admnstrasjonen. Godt lærngsmljø På BI Bergen har d gode fortset nnger for å få en god stdenttlværelse, og et godt lærngsmljø. V holder tl nye moderne lokaler på Marneholmen, kn få mntters gange fra Bergen sentrm. Sosal ramme rndt stdet Stdentforenngen BIS, og dens ndergrpper, har en rekke både faglge og sosale arrangementer for enhver nteresse. Nærngslvsrettet På BI Bergen har v tett kontakt med lokalt nærngslv, og d vl møte forelesere med bred erfarng fra lke bransjer. Bedrftspresentasjoner og gjesteforelesnnger åpner dører mellom deg som stdent og potenselle arbedsgvere. Engasjerte forelesere Våre forelesere er engasjerte, oppdaterte og nteressert dn lærng. Både admnstrasjonen og de faglge har en åpen dør for deg som stdent hvs d sklle ha spørsmål eller trenger velednng. Velkommen som stdent tl BI Bergen! STUDENTER STUDIETILBUD BACHELOR Økonom og admnstrasjon Eendomsmeglng Markedsførngsledelse Internasjonal markedsførng PR og markedskommnkasjon Retal Management BI Bergen har en perfekt størrelse. Det er en stor og varert stdegrppe, samtdg er den kke større enn at det er lett å stfte bekjentskap med med stdenter og fore lesere. D får en sosal og lærerk stdetd. Stne Sandvk, Bachelor Økonom og admnstrasjon Jeg valgte Inter nasjonal markedsførng ford verden har bltt mer globalsert, og man er stadg mer avhengg av nternasjonale forbndelser arbeds lvet. Ger Sårhem, Bachelor Internasjonal markedsførng Foto: Trond.J.Hansen 18

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

nettverk 1 Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE

nettverk 1 Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE nettverk Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE KREATIVT FORUM STARTER OPP I BERGEN DIPLOMOPPGAVER BI VISUELL

Detaljer

FIRE BACHELORSTUDIER ÅTTE FAGSKOLESTUDIER

FIRE BACHELORSTUDIER ÅTTE FAGSKOLESTUDIER 2015 NORGES KREATIVE HØYSKOLE OSLO BERGEN TRONDHEIM BACHELORSTUDIER Grafisk design Interiør Journalistikk Kreativ markedskommunikasjon FAGSKOLESTUDIER 3D og animasjon KONTAKT OSS nkh.no 815 68 090 info@nkh.no

Detaljer