Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008"

Transkript

1 Norden HISTORISK OMPROFILERING To sterke merkevarer skal samarbed vnne fram Norge og Norden. Sde 2 Fargerk forvandlng Rødt og grønt, hånd hånd. Posten og Brng sne nye logoer spller på lag. Sde 6-7 Nytt anskt på nett Konsernets nye nettprofl er laget med kundene for øye. Sde 8-9 Stor forandrng Nye unformer, sklt og kontorrekvsta. Alt skal endres. Sde 10-11

2 ntro 6. september 2008 Konsernnformasjon fra Posten Norge Heretter heter v Posten og Brng. En helt ny logo skal g vår norske og nordske vrksomhet felles denttet. Et stort løft Norge og Norden Forandrngene skal bevare det beste oss, men samtdg g oss full uttellng for flere år med oppkjøp av selskaper. Ikke bare v, men kundene, skal se den røde tråden alt v gjør. Posten-navnet følger oss vdere. Det gr oss energ og styrke over hele Norge, og skal fortsatt kjennetegne tlbudet tl prvatkundene, postkontornettet og den daglge postdstrbusjonen tl hele det norske folk. Brng-navnet er nyskapngen. Det skal samle oss en famle på tvers av seks spesalstområder, og g oss et nytt anskt mot bedrftskundene Norden. En fornyelse av Postens logo er nødvendg for å vse at Posten og Brng tlhører samme famle. Ny Posten-logo sgnalserer at v er et selskap som har fremtden foran oss og som støtter vrksomhetens strateger og ambsjoner. Posten: V lever for å levere Setnngen beskrver postfolkets brennende ønske om å levere. Posten kjenner hver en krk og krok Norges vdstrakte postland og har gjennom århundrer opparbedet seg sold erfarng. Kunden skal alltd kunne stole på at v står på for å holde avtalen og fnner en løsnng om noe uforutsett oppstår. Innhold Merkevarelanserngen er et stort løft som skal brnge oss nn fremtden og få frem konsernets offensve satsng Norge og Norden. Merkevarelanserngen er et stort løft som skal brnge oss nn fremtden og få fram konsernets offensve satsng Norge og Norden. Målet er å fremstå klart og tydelg og vse fram helheten konsernets vrksomhet. V gjør dsse endrngene, kke for å bl størst, men for å bl best og for å tltrekke oss, og beholde, de beste medarbederne og de mest attraktve kundene. Satsngen skal også bdra tl at v som ansatte ser at v er en del av samme famle og opplever at det er naturlg å samarbede på tvers. Ny merkevare handler om hvordan v skal møte kundene og fremstå markedet. Omproflerngen fører kke tl endrnger av ntern organsasjonsstruktur eller arbedsforholdet for den enkelte ansatte. Merkevarebyggng handler kke bare om navn, farger og vsuell profl. Innpaknngen er vktg, men nnholdet, det vl s våre leveranser, er selvfølgelg det vktgste. Lanserngen er også en vktg anlednng tl å få fram hva v ønsker å stå for og hva v kan tlby kundene. Fundamentet for hva v som konsern skal stå for er vårt verdgrunnlag. Det er det v skal bygge merkevaren på. Speselt vl v trekke fram «tl å stole på» som fellesnevner for hvordan v ønsker å bl oppfattet hos våre kunder. For postvrksomheten Norge vl v tydelg kommunsere dette budskapet tl kundene blant annet gjennom reklameflmer med slagordet «V lever for å levere». Dette løftet tl kundene står fast også når v nå skal fremstå ny drakt. Det er vktg at v, hver og en av oss, lever opp tl dette løftet. Brng bygger på det samme fundamentet; «tl å stole på». I tllegg vl v legge vekt på å få fram vår kompetanse og ambsjoner om å utvkle post- og logstkkløsnnger tlpasset kundenes behov. Brng er nyskapende og skal bygge fremtdg profl rundt slagordet «Fndng new ways». Når v opererer det nordske markedet må v venne oss tl å bruke engelsk språk. Mn oppfordrng tl alle ansatte er at v utnytter de mulghetene v får gjennom navn og logo endrng tl å markere oss fra vår beste sde, slk at det kke bare blr å skfte drakt, men at kundene opplever postve møter med vrksomheten og oss som ansatte. V skal leve opp tl de forventnngene som skapes og våre løfter tl kundene, ved å levere som avtalt på alle områder. Jeg er stolt av den nye proflen med to tydelge merker, og har store forventnnger tl hvordan dette vl få fram vår nordske vekststrateg og brnge oss nærmere vsjonen om å bl verdens mest fremtds rettede post- og logstkkonsern. Dag mejdell Konsernsjef Posten Norge Brng: Fndng new ways Setnngen beskrver Brng-folkets holdnng tl å hele veen fnne løsnnger nnenfor alle sne spesalfelt, det gjelder både enkle og komplekse oppgaver nnenfor post og logstkk. Brng brnger bransjen framover og skal hele veen være nnovatv, profesjonell og løsnngsorentert Utgver Merkevareutfordrngen Bak Postens ggantske merkevarelanserng lgger et enormt arbed. Hva skal barnet hete Navneresen startet med 3000 navn, og endte tl slutt med Brng. Nytt konsept på nett Konsernet fremstår helt ny nettdrakt, laget med kunden for øye. De ansattes nye hverdag Se de nye blene og unformene. De ansatte reklamelyset Ansatte fra Brng og Posten stortrves foran kamera. Posten Norge AS Ansvarlg redaktør Elsabeth H. Gjølme Redaktør Mads Yngve Storvk Desksjef Tna Mar Flem Desgn Konsernkommunkasjon/Desgn Trykk Aktetrykkeret/Opplag: Journalster Sr Fosseng, Henrk Sørle og Thor S. Krstansen Fotografer Brger Morken, Nls Mdtbøen, Vegar Abelsnes, Glenn Røgeberg og Ivan Brodey MILJØMERKET T rykksak

3 utfordrngen 6. september 2008 Konsernnformasjon fra Posten Norge navn Merk deg strategen: To sterke merkevarer skal samarbed holde på Norge og vnne fram Norden. Jeg er veldg stolt og gleder meg tl å få vst fram navn og logoer tl både ansatte, kunder og våre omgvelser, ser konserndrektør kommunkasjon, Elsabeth H. Gjølme Posten. Hun har ansvaret for den ggantske merkevarelanserngen som kommer tl å berøre alle de ansatte og konkurransekraften tl Posten-konsernet. Tdlgere har Gjølme vært med på å gjøre merkevaren Televerket tl Telenor, og hun ser en rekke lkheter mellom den prosessen og det Posten gjør dag. For Televerket var det helt nødvendg for å lykkes et kommerselt marked med tøffere konkurranse og for å satse nter. Navnet Televerket fungerte kke utenfor Norges grenser, og det gjør heller kke Posten-navnet, ser Gjølme. Det er bltt mange aktører og stor konkurranse. Posten og datterselskapene skal tjene på å være mer synlg gjennom to kraftfulle merkevarer som spller på lag. Posten har gjort oppkjøp for fem mllarder kroner de sste årene. V vl vnne på at flere blr oppmerksomme på alt v kan tlby. I utgangs punktet skulle Posten-merket bestå, men ønsket om famlelkhet hos de to merkene gjorde det nødvendg å foreta en modernserng av Posten-logoen. Gjennom å synlggjøre famlelkhet skal merkevarene gjør hverandre sterkere. Brng-logoen drar nytte av Postens sterke possjon og dstrbusjonskraft Norge. En modernsert Posten-logo skal få gjort noe med det ltt trauste omdømmet og vse at Posten satser offensvt nn fremtden. Målnger vser at folk kke har fått med seg den utvklngen Posten har gjennomført de sste årene. De ser kke på oss som handlekraftg og fremtdsrettet, men nå skal de få se hvordan v satser. Brng posten fram Hvem blr hva: Brng består av seks spesalster: Brng Express: Box Merkevarearbedet har vært en omfattende prosess som har pågått nesten to år, og Gjølme understreker at det er brukt mye ressurser på å nvolvere ansatte og sørge for god faglg kvaltet strateg- og utvklngsarbedet. V har jobbet metodsk, brukt både ntern og ekstern fagekspertse, fortløpende testet løsnngene på kunder og ansatte og nøye vurdert hvordan målgruppene vl oppfatte helheten. Det har vært et ggantsk puslespll, og de praktske endrng ene er trolg den aller største utfordrngen. Fremover Nå er v endelg gang som Posten og Brng, og det skal merkes. Elsabeth H. Gjølme Konserndrektør Konsernkommunkasjon skal mye omformes på alt fra bler og unformer tl nternett og vsttkort. Selve omproflerngen vl skje over tre år for å gjøre det mest mulg kostnadseffektvt. I første omgang skal kjennskap tl den nye proflen bygges gjennom lanserngskampanjer på TV, avser, web og drektemarkedsførng. Du vl helt skkert se mye tl Brng på TV Norge og Sverge, og en rekke nordske avser. Nå er v endelg gang som Posten og Brng, og det skal merkes, lover Elsabeth H. Gjølme. Brng Dalogue: talk2me AS Customer:vew AB Dvsjon Post - bedrftskunder Sandberg Brng Logstcs: Nor-Cargo AS Nettlast - Hadeland AS Transflex AB Scanex B.V Box Solutons CombTrans AB Brng Ctymal: CtyMal - Sweden AB CtyMal - Denmark AS Brng Mal: CtyMal - Internatonal Dvsjon Post - bedrftskunder Brng Frgoscanda: Frgoscanda AB Nor-Cargo Thermo navnekrterer: 3000 navn ble tl ett Navnet skal støtte den strategske possjonerngen og underbygge at man er tl å stole på. Navnet Brng var så godt, enkelt og beskrvende at det nesten ble forkastet umddelbart. Det var rett og slett for godt tl å være sant. Den umddelbare reaksjonen var at dette kke vlle være et navn som var ledg bedrftsmarkedet, og at det vlle bl vanskelg å få. Men v sjekket for skkerhets skyld, forteller markedsdrektør Gro Mykng Posten. Jakten på Brng-navnet startet for halvannet år sden. Det har vært mye jobbng nternt og andre fagmljøer for å komme opp med navneforslag. Det er søkt en mengde bøker, ordlster og postltteratur. Ut fra en bruttolste på hele 3000 navn, ble de 200 beste valgt ut og jobbet vdere med. Mange av navnene forsvnner som følge av at de er opptatt, vanskelg å uttale eller har en negatv betydnng på ett eller flere språk. Det er naturlgvs slk at de fleste gode navn er tatt for lengst. Dessuten er det en del som fungerer godt Norge, men som mster styrken når det beveger seg over svenskegrensen, ser Mykng. Eksempel på et slkt navn er «Varde». Blant nordske språk er det først og fremst Norge det har en beskrvende betydnng. Det vste seg dessuten at ordet betyr frosk Latva, og en varant av navnet, «Var», assoseres med ordet tyv Estland. Dessuten har navnet noe hardt over seg, og kombnasjonen r og d kan være vanskelg å uttale, ser Mykng, og forteller at det ble brukt en rekke slke parametere for å stå gjen med det beste alternatvet. Tl slutt var det en topp-t-lste som ble nøye undersøkt opp mot ulke språk og kulturer. Mykng ønsker kke å komme opp med denne lsten, men forteller at ordet Brng var manges favortt fra første stund. En stor hndrng lå at flere url-adresser kke var tlgjengelg. I utgangspunktet var dotcom-adressen rett og slett kke tl salgs, og adressen Danmark og Sverge tok td å skaffe. V har brukt ett år på å skre alle url-adressene, og v fkk tl slutt dotcom-adressen. Hun er kke skker på hvem som først kom med Brngnavnet, men husker at det første gang kom opp på en ntern samlng 13. etasje Posthuset. Tl stede var deltakere fra både Post, Dstrbusjonsnett, Logstkk og Konsernstaber. Det var ett av flere hundre navn som ble slengt ut da v hadde branstormng, og det skulle vse seg å gå tl topps. Brng er et enkelt, men dekkende og postvt navn som fungerer på mange språk. Nesten for godt tl å være sant. Brng var et av flere hundre navn som ble slengt ut da v hadde branstormng. Gro Mykng Markedsdrektør Navnet skal være lett å huske og enkelt å uttale på norsk, svensk, dansk og fnsk. Bør også fungere globalt, speselt på engelsk. Navnet skal sklle seg ut. Ikke være en forkortelse slk det er vanlg bransjen (DHL, UPS, TNT). Det skal fungere nnen alle markedsområdene, og skal kke være for ensdg postalt eller bare fungere for logstkksektoren. Skal g energ og en postv holdnng nternt og eksternt. Det bør la seg gjøre å skaffe url-adressen for Norge, Sverge, Danmark og Fnland, og helst dotcom-adressen. Doteuadressen kan være et alternatv. 4

4 logo 6. september 2008 Konsernnformasjon fra Posten Norge logo Grønt er best Norden Fargekartet vser at Brng kommer tl å sklle seg fra de vktgste konkurrentene. Farge er en vktg del av en merkevaredenttet og kan brukes for å bygge høy kjennskap på kort td, ser Anne Mare Brady. I post- og logstkkmarkedet er det mange aktører som bruker rødt eller blått, men kke grønt. Undersøkelser vser at grønnfargen tl Box er speselt effektv for å skape gjenkjennelse og bygge merkevarekjennskap. Nå får hele Brng gleden av denne fargen. Det vl gjøre Brng ekstra synlg gatebldet, og samtdg forplkter det oss mljøspørsmål. I tllegg har v med oss gult og grått som går gjen både hos Posten og Brng, ser Brady. PÅ TEGNEBRETTET: Med kreatve sjeler rundt seg på alle kanter, fkk kreatv leder Ulf Sandberg Grow, overført de mange deene og tankene ned på tegnebrettet. Her fra sksseboken hans som vser ltt av den prosessen logodesgnen har vært gjennom. Kunsten var å fnne to unke symboler som lgner på hverandre og skal leve godt sammen. Det er skkert vanskelg å forstå hvordan noe så enkelt kan være så krevende. Jeg er kjempefornøyd og skker på at v har fått to logoer som passer godt sammen, men som også kan stå alene, stråler prosjektleder Anne Mare Brady Konsernkommunkasjon Posten. Hun har blant annet ledet den lange veen mot symbolene som skal prege tusenvs av flater mange år fremover. Anne Mare Brady forteller at både navn og logo har gjennomgått testng et representatvt utvalg blant egne ansatte og prvat- og bedrftsmarkedet. Det har vært kvanttatve tester på logo og dybdentervjuer både på navn og logo. Slke tester er gjennomført prmært Norge, Sverge og Danmark, men det er også sjekket ut at det fungerer utenfor Norden og speselt det engelskspråklge markedet. I de første testene ble det kartlagt hva Posten-symbolet som er vktgst for folk. På førsteplass kommer navnet og deretter rødfargen. Posthornet kom på en sterk tredjeplass og ble vktg å få med den modernserte logoen. Det vanskelge var å lage to lgnende logoer der posthornet skal fremkomme tydelg den røde logoen, mens symbolet den grønne skal g assosasjoner som passer tl både post- og logstkkvrksomheten. Tester vser at folk tydelg ser posthornet når det vses sammen med rødfargen og Posten-navnet. Kongekronen er kke lenger med Posten-logoen, og Brady forteller at det ble utarbedet logoforslag både med og uten kronen. Det var kke mulg å forene behovet for fornyelse med Utenrksdepartementets retnngslnjer for bruk av kongekronen. Unkt logopar Utfordrende logojakt Det er helt naturlg at en Tester har forskret oss om at logoene kke gr negatve assosasjoner. Anne Mare Brady Prosjektleder, Merkevareprosjektet For den grønne logoen har gjengangere testpanelene vært ord som ve og transport, kommunkasjon, samhold, global, pressjon og strømlnjeformet. V kan kke styre nøyaktg hva folk skal se symbolet, men v har gjennom testene forskret oss om at logoene kke gr negatve assosasjoner. Det er det vktgste, ser Brady, og legger tl at det også har vært vesentlg at logoene fungerer på bler og unformer. Den grafske kvalteten er vktg og må være enkel å bruke på dsse flatene. Nå gjenstår jobben med å få logoene spredt over hele Norden. V har en god og omfattende plan og er godt på ve. Logojakten startet med å utfordre tre anerkjente desgnbyråer Norge, Sverge og England. Vnneren ble svenske Grow. Kreatv leder Grow, Ulf Sandberg, forteller at de har jobbet nesten et år for å utvkle logoene. Det er helt naturlg at en slk prosess tar td. Underves kommer nye deer og krav tl hva logoene skal nneholde. Den største utfordrngen var å fnne to symboler med famlelkhet som både skulle formdle hstoren og være fremtdsrettet, ser Sandberg. Han mener det vktgste kjenne tegnet på en god logo er at den er enkel. Det er et møte mellom enkelhet og ntellgens, og derfor blr slke logoer kraftfulle, ser han og legger tl at desgn også påvrkes av en god forretnngsstrateg. God desgn blr styrket og spller sammen med forretnngsstrategen som lgger bunn, og her mener jeg v har skapt logoer som harmonerer bra slk prosess tar td. Underves kommer nye deer. Ulf Sandberg Kreatv leder og partner, Grow med vekststrategen tl Posten. Han mnner om den enkle flosofen bak å ha en sterk merkevare: Du lager et produkt, men selger en merkevare. Et godt navn og en tydelg logo er vktg for å sklle seg ut. Dermed er det lettere å selge en vare som også andre produserer. Logoen skal være et kvaltetsstempel, ser Sand berg. 6 7

5 nett 6. september 2008 Konsernnformasjon fra Posten Norge nett På nett med kunden Konsernet kommer tl å fremstå ny drakt, også på nettet. Den nye konsernportalen er desgnet med kunden for øye. Fram tl nå har Posten og datterselskapene hatt egne hjemmesder med eget desgn og egen funksjonaltet. Den nye konsernportalen samler alle under samme paraply og markedsfører Posten-konsernet på en ny og helhetlg måte. Den nye konsernportalen kan grovt sett deles opp tre. Et overordnet nettsted for nformasjon om konsernet (Posten Norge), et nettsted for det norske prvatmarkedet (Posten), og et nettsted for det nordske bedrftsmarkedet (Brng). Nettstedene er svært vktge, både med hensyn tl å gjøre det enklere for kundene å fnne rktg produkt eller tjeneste, samt å øke nntjenngen for konsernet, forteller leder av webteamet Anne Hognestad Posten. Det lgger et gjennomtenkt og godt stykke arbed bak den nye portalen. Det er mer fokus på salg og salgsutløsende nformasjon. Det er vktg for oss å knytte kundene tettere tl oss. Det gjør v ved å forenkle og synlggjøre bredden produkt- og tjenestetlbudet på en bedre måte. Tdlgere har det kke vært fullt så enkelt for kundene å få overskt, sden produkt- og tjeneste tlbudet har vært spredd hos ulke aktører på ulke nettsteder, forklarer Hognestad. Versjonen som kommer nå er kun første steg på veen. I utgangspunktet skulle den nye konsernportalen være ferdg våren 2009, men sden lanserngen av ny merkevare kom nå høst, var det ønskelg å få dette på luften tdlgere enn planlagt. V måtte se hva v kunne få tl på den tden v hadde tl rådghet, uten at dette gkk utover kvalteten på det v leverte, ser Hognestad. Versjon to av ny konsernportal kommer derfor tl våren, da med ntegrert nettbutkk, Mn Sde og fast søk for å nevne noe. For det norske prvatmarkedet Fakta nettadresser: : I forbndelse med navneendrngen får selvsagt spesalstene nye nettadresser. De gamle hjemmesdene tl datterselskapene faller bort. For å komme nn på de nye sdene er det to alternatver. Intranettene skfter navn mylnk blr dtt lokale ntranett, mens konsernets nordske nettkanal Nna skfter navn tl nfolnk. Adressen tl nfolnk blr nfolnk.posten.no. Informasjon om konsernet Enten kan man gå nn på de enkelte spesalstene va følgende nettadresse: for eksempel Nettstedene er svært vktge, både med hensyn tl å gjøre det enklere for kundene å fnne rktg produkt eller tjeneste. Anne hognestad Leder av webteamet Eller man kan gå va de enkelte landene og velge spesalst derfra: for Sverge, ww.brng.dk for Danmark osv. Både Norge, Sverge, Danmark, Fnland og Nederland har nettadresser med egen landskode. Unntaket er Estland, hvor nettadressen foreløpg er For prvatmarkedet Norge er det fortsatt som gjelder. Den engelske sden får man på I tllegg får man nå en overordnet nettsde for hele konsernet, som nneholder fnansell nformasjon, nyheter, pressemeldnger, ledge stllnger osv. Konsernsden på norsk har nettadressen mens den engelske sden har nettadressen For det nordske bedrftsmarkedet 8 9

6 tall 6. september 2008 Konsernnformasjon fra Posten Norge tall Det er fem hovedområder hvor mesteparten av omproflerng gjøres. Dsse er: Unformer, transportmdler, skltng, kontorrekvsta og IKT. Et hstorsk omproflerngsarbed Når ny merkevare lanseres kommer det 22 nye røde og 0 nye grønne contanere med tog fra Tyskland tl Norge. Dsse passerer Øresundbroen den dagen merkevaren blr lansert. I høst vl crka 80 tonn med unformer fraktes fra Kna tl Norden. Unformene produseres all hovedsak Kna, der produksjonen er spredd rundt på mange ulke leverandører. Logoer veves ett sted, knapper lages et annet sted, stoff veves eller strkkes og farges et tredje sted Posten-lokaler får nye skltfronter. Dsse produseres Norge. Tl sammen vl Posten få rundt 000 nye skltfronter, noe som tlsvarer crka 1400 kvadratmeter. Alle nye skltfronter er resrkulerbare Så mange som rundt ansatte får nye unformer. En unform er kke bare en unform. I konsernet fnnes det unformer for sommer og vnter, for sykkelbud og MC-bud, for lagerarbedere og de som jobber på kontor. I tllegg er det selvsagt egne unformer for de som jobber på fryselager (termo). Det fnnes også eget synlghetstøy som skal omprofleres tl 300 IKT-systemer endres. Dsse prorteres først: Intranett, hjemmesder, e-post, maler, samt ordre-, avtale- og fakturasystemer Crka transportmdler med smått og stort skal omprofleres nnen transportmdler allerede ruller med grønn folerng vl gå med. Hver rull tlsvarer,7 kvadratmeter, som gjen tlsvarer noe sånt som 8-10 fotballbaner dekket av grønn fole. Hele nye konvolutter med ny merkevare kommer ved lanserng. Dette gjelder bare de største og vktgste konvoluttene, resten tas fortløpende etter hvert som man bestller. De nye konvoluttene kommer med 93 varabler. Det vl s at klaffen noen tlfeller er på sden, andre tlfeller på toppen av konvolutten. Portomerket er også plassert på ulke steder, og de konvoluttene som har vndu har også dette plassert på ulke steder etter ulkt behov Da regstrerngen for nye vsttkort stengte 6. august, hadde 1809 personer konsernet bestlt nye vsttkort med ny logo. Dsse blr utlevert for bruk på dagen for merkevarelan serngen nye brevark skal trykkes opp tl lanserngsdatoen. Dsse kommer 1 ulke varanter Brnglokaler får nye skltfronter som produseres Tyskland. Dette betyr crka 00 nye skltfronter, noe som tlsvarer crka 100 kvadratmeter. Dsse er selvsagt resrkulerbare

7 økonom 6. september 2008 Konsernnformasjon fra Posten Norge spesalstene Merkevareendrngen er en stor nvesterng for Posten, men v har kke råd tl å la være. Grønt lys for god lønnsomhet Det ser konserndrektør Økonom og Fnans Posten, Gro Bakstad. Skal v skre en sunn og lønnsom vrksomhet må v g kundene det de etterspør en totalleverandør som tlbyr tjenester som dekker hele Norden, understreker hun. Tl tross for at konsernet gjennom flere store oppkjøp de sste årene er ferd med å bygge en god nordsk possjon, fremstår v kke slk utad. Årsaken er at konsernet fram tl nå har operert under en skog av forskjellge merkevarer. Gjennom Brng, vårt nye nordske anskt utad, gjør v en helt nødvendg endrng. Brng er en samlng av sterke spesalster og vårt mål er at v skal framstå som en nordsk flerspesalst markedet. POSTEN-KONSERNEts vrk - som het er utstrakt og med mange synlge flater, blant annet bler, 000 sklt, unformsbærere, samt nettsder som besøkes av to mlloner kunder hver måned. Samlet vl Postens omproflerng være en av de største Norge noen gang. Totalt koster Postens merkevareomleggng 300 mlloner kroner 2008, hvorav 10 mlloner kroner er utvklng og lanserng. Alternatvet hadde vært å bygge opp og vedlkeholde 12 tl 1 separate merkevarer. Det er også dyrt. Nå kan v stedet styrke og samle oss om en sterk merkevare, og vedlkeholde og markedsføre den. For å gjøre denne store nvesterngen så kostnadseffektv som mulg, har konsernet lagt opp tl en omproflerngsperode på tre år. På den måten sprer man kostnadene gjennom å ta mest mulg av omproflerngen samtdg med ordnære utskftnnger av bler, unformer og annet materell. Utgfter som uansett vlle kommet. I lkhet med de andre store nvesterngene våre, er Brng-merkevaren med på å gjøre oss enda sterkere. Gro Bakstad Konserndrektør Økonom og Fnans De sste årene har v vært gjennom en enorm utvklng. V ser dag at v har hatt stor glede av de økonomske nvesterngene v har gjort gjennom oppkjøp av nye selskaper, ser Bakstad. Eksempelvs kom 40 prosent av konsernets omsetnng 2007, nettopp fra nye vrksomheter kjøpt peroden V må evne å gasse og bremse på samme td. Med andre ord må v hele tden øke effektvteten og produktvteten drften, samtdg som v gjør store nødvendge nvesterngsløft som å bygge ny Østlandstermnal, nvestere ny IKT-plattform og nå også ny merkevare. I lkhet med de andre store nvesterngene våre, er Brngmerkevaren med på å gjøre oss enda sterkere, tydelgere og dermed mer konkurransedyktg det nordske markedet. På den måten vl Brng være med å bdra tl å skre en sunn og god lønnsomhet fremtden, avslutter hun. De seks spesalstene Brng består av seks spesalster som hver har spsskompetanse nnenfor stt område. Hvert spesalområde har et beskrvende navn som lett gr nformasjon om hva de kan levere. Spesalstene vl alle operere under samme logo og farge. Men på grunn av at omproflerngsarbedet er så omfattende, vl kke alle flater være grønne fra selve lanserngsdatoen - det vl skje over td. BLA OM og se hvordan dn merkevarehverdag vl endres 12 13

8 logstcs 6. september 2008 Konsernnformasjon fra Posten Norge logstcs Nye veer tl forutsgbar vareflyt. Brng Logstcs SYNLIGE PÅ VEIEN: Med sn sterke grønnfarge vl Brng Logstcs være svært synlg på nordske veer. Lasteblene vl være med på å male det nordske venettet grønt. Med sne nye grønne unformer vl det også komme tydelg fram hvor sjåførene og andre ansatte hører hjemme. konserndrektør logstkk - V skal bl verdens beste Norden. Med en ny tydelg merkevare får v en bedre mulghet tl å selge våre tjenester tl nordske og nternasjonale kunder, og dermed styrke merkenavnet og konsernet. V er og skal fremstå som en spesalst ved å være best på alle våre områder: pakker, express, lagerservce, gods og termotransport. Med Brng Logstcs blr det nå enklere for kundene å forstå vår kompetanse og tjenester nnen logstkk. Gjennom Brng blr konsernet mer synlg Norden og Europa. Dette vl gjøre salgsarbedet langt enklere. Posten: Logstkk: Brev Bransjeløsnnger Posten: logstcs på nett: Pakker Frmerker tl samlng Hvordan motta post Bank og fnans Blletter Fortollng S Bransjeløsnnger Sjøfrakt Stykk og partgods Stykk og partgods nter Sjøfrakt nter nter Logstkk: Flyfrakt Brng Logstcs tlbyr logstkktjenester nnen pakker, stykk- og partgods og lagerservce. Brng Logstcs er spesalster på å skape effektv vareflyt både og nter. Samlet er Brng Logstcs en spesalst med evnen tl å betjene nordske kunder med skreddersydde løsnnger. Brng Logstcs består av erfarne aktører som Nor-Cargo, Box Solutons, Nettlast, Transflex (SE), Scanex (NL) og deler av Posten (pakker). Ambsjonen er å bl verdens beste Norden, og én av de fre største logstkkaktørene det nordske markedet. 1. Stykk- og partgods Brng Logstcs leverer logstkktjenester nnen stykk- og partgods, Ar&Sea og Offshore og Energy Logstcs. I tllegg tl å være alle de nordske landene, har de et bredt agentnettverk hele verden. ambsjonen er å vokse det nordske markedet og bl én av de fre største aktørene på stykk- og partgods Norden. Består av Nor-Cargo (Norge), Transflex (Sverge), Scanex (Nederland), samt nynnkjøpte Emdal Transport (Norge) og CombTrans (Sverge) Tlstede Norge, Sverge, Danmark, Fnland, Nederland og USA Ledet av Erk Johannessen 2. Pakker Forretnngsområde Pakker (Postens pakketlbud tl bedrftskunder) tlbyr sammen med PNL og verdens nasjonale postselskaper en enestående deknng Brev Bransjeløsnnger Pakker Bransjeløsnnger nter Sjøfrakt Sjøfrakt nter på dstrbusjon av pakker under 3 kg Norden, og sterk deknng verden forøvrg. Forretnngsområdet Pakker tlbyr også tlleggstjenester som fortollng, lagrng, rådgvng og netthandel alle egnet tl å g bedrfter bedre logstkk en travel hverdag. Ambsjonen er å opprettholde markedsandelen på pakker Norge og vokse vdere Norden. Består av FO Pakker Logstkk Tlstede Sverge (Postautomater) og Norge Ledet av Chrstan Otterbech 3. Lagerservce Lagerservce leverer alle tjenester nnen lagerhold, contaner- og tralertrekkng, samt havnetjenester. Kundene får en komplett tredjepartslogstkk-partner Norden. Ambsjonen er å vokse Norden med Sverge som tyngdepunkt. Består av Box Solutons AS Tlstede Norge og Sverge Ledet av Erk Mørch 4. Nettlast Nettlast er en betydelg aktør transportbransjen med avdelnger hele Norge, enten som selvstendge avdelnger eller ved samarbedspartnere. Ambsjonen er å beholde sn possjon som en kundefokusert, effektv, konkurransedyktg og mljøvennlg samar bedspartner. Består av Nettlast AS Tlstede Norge Ledet av Olav Bleken Frmerker tl samlng Hvordan motta post Bank og fnans Blletter Fortollng Adresseendrng og Parcels, groupage and oppbevarng Bedrftskort Postboks og postkasse Sporng partloaded Frmerker Produktområder Brng logstcs S Stykk og partgods Stykk og partgods nter Flyfrakt Lagertjenester nter nter Pakker nasjonal Pakker nter Lagertjenester Pakker B2B Pakker B2C Flyfrakt Contaner og tralertrekkng Adresseendrng og oppbevarng Bedrftskort Post Flyfrakt nter Pakker nasjonal Pakk Arne Bjørndahl Konserndrektør Logstkk Express: Budbl Express Home delvery Dstrbuton B2B B2C 14 1 Express: Budbl Express Home delvery Dstrbuton Alfa dalogue: Skaffe kunder Utvkle kunder Reaktvere kunder CRM og nteraktve systemer Helhetlg rådgvnng for lønnsomme kunderelasjoner

9 express Brev Pakker Frmerker tl samlng Hvordan motta post Bank og fnans Blletter Fortollng Adresseendrng og Parcels, groupage and oppbevarng Bedrftskort Postboks og postkasse Sporng partloaded Frmerker 6. september 2008 Konsernnformasjon fra Posten Norge express S Bransjeløsnnger Bransjeløsnnger nter Sjøfrakt Sjøfrakt nter Stykk og partgods Stykk og partgods nter Flyfrakt Flyfrakt Lagertjenester nter nter Pakker nasjonal Pakker nter Lagertjenester Pakker B2B Pakker B2C Contaner og tralertrekkng B2B B2C Produktområder Brng express Budbl Express Home delvery Dstrbuton e: Nye veer tl fleksble Helhetlg ekspressleveranser. rådgvnng for CRM og nteraktve lønnsomme Skaffe kunder Utvkle kunder Reaktvere kunder systemer kunderelasjoner leder express : Brng Express Supply chan Transport nter Transport Domestc Lager tjenester management mle): ner: Nordske løsnnger tmer. Logstkk og optmerng Td, Ctymal pressjon update BDR og kundefokus Søk postnummer er Presse målgrupper Bas Effektbasen Effekt og oppfølgng vtalt. Brng Express er en utfordrer 3847 det enkle pakker og bud Inter Mange sendnger Bud & express Sende brev Sende pakke Hente brnge Postboks Bedrftskort Thermo enkle pakker og bud Postreklame Sende brev Sende pakke Hente brnge Bud & express Admnstrasjon Communcaton Delvery Postboks Brng Express er spesalsten på ekspress logstkk og budtjenester. Nærhet tl kundene er avgjørende, og Brng Express fnnes alle de fre nordske landene. Ekspressleveransene skjer nnen 0 tl 12 globale ekspressmarkedet. Brng Express består av Box. Tlstede 2 steder Norge, Sverge, Danmark, Fnland og Estland. Merkelapp for B2B og B2C Td & express Konkurrentene er DHL (Deutsche Post), TNT (nederlandske posten), UPS (Unted Postal Servce) FedEx, Posten Sverge/Post Danmark. Ambsjonen er å bl en enda tydelgere ekspressleverandør Norden, og sammen med resten av Brng bl en ledende multspesalst det nordske markedet. Post tl Europa og Norden - Dvsjon Logstkk er med sne fre merkevarer og fem spesalster nordens fjerde største logstkkaktør. Gjennom å tydelggjøre vår samlede kompetanse og vårt nærvær vårt nordske hjemmemarked under et felles merkenavn, vl v kunne bdra med substans konsernets nordske ambsjoner så vel som «Fndng new ways». Posten-konsernet er allerede dag en spesalst det nordske markedet men konsernet er altfor utydelg. En tydelg denttet på både spesalstnvå og på overordnet nvå kommer nå. Dette vl fungere som en avgjørende katalysator for at v skal nå våre felles mål. Thomas Tschernng CEO Brng Express LYNKJAPPE BUD: Når det haster skal Brng Express sørge for at kunden får varene så hurtg som mulg. Med sne grønne unformer og grønne transportmdler blr ekspressbudene svært synlge bybldet. express på nett:

10 Budbl Express Home delvery Dstrbuton Alfa thermo: Transport nter Transport Domestc Lager tjenester Supply chan management e: frgoscanda Skaffe kunder Utvkle kunder Reaktvere kunder CRM og nteraktve systemer Helhetlg rådgvnng for lønnsomme kunderelasjoner Alfa mal: 6. september 2008 Konsernnformasjon fra Posten Norge ctymal Nordske løsnnger Mange sendnger enkle pakker og bud Postreklame Sende brev Sende pakke Hente brnge Bud & express Admnstrasjon Communcaton Delvery Postboks Produktområder Brng frgoscanda Produktområder Brng ctymal : Transport nter Transport Domestc Lager tjenester Supply chan management Ctymal: Logstkk og optmerng Ctymal update BDR Søk postnummer Presse målgrupper Bas Effektbasen Effekt og oppfølgng Post tl Europa og Norden 3847 Nordske løsnnger Mange sendnger enkle pakker og bud Postreklame Sende brev Sende pakke Hente brnge Bud & express Admnstrasjon Communcaton Delvery Postboks Alfa mal (famle): Nye veer tl lønnsom kommunkasjon. enkle pakker og bud Bud & express Sende brev Sende pakke Hente brnge Postboks Bedrftskort Logstkk og optmerng Ctymal update BDR Søk postnummer Presse målgrupper Bas Effektbasen Effekt og oppfølgng 3847 Post tl Europa og Norden Tlleggs koner: Brng Ctymal Inter Thermo Merkelapp for B2B og B2C Td & express PRESISJON: Brng Ctymal sne mange sykkelbud vl sørge for at kundens budskap skal nå fram tl både svenske og danske postkasser. mle): ner: enkle pakker og bud Inter Bud & express Sende brev Sende pakke Hente brnge Postboks Bedrftskort Merkelapp for B2B Thermo og B2C Td & express Brng CtyMal er en partner og rådgver for bedrfter som jakter på de mest lønnsomme postkassene. Brng Ctymal har fokus på dokumentert kommunkasjonseffekt, og nøkkelordet tl det hele er pressjon. Rktg kommunkasjon, tl rktg kunde, tl rktg td. Brng Ctymal jobber smartere og enklere for at kundens budskap skal nå frem tl den rktge postkassen, og ngen andre. Konkurrentene er Posten Sverge/ Post Danmark, e-løsnnger. Ambsjonen er å fortsatt være den ledende utfordreren på å hjelpe bedrfter å kommunsere med sne kunder og å fnne nye veer tl postkassen. Brng CtyMal består av CtyMal Sweden og CtyMal Denmark. Tlstede Sverge og Danmark GRØNN TEMPERERT FRAKT: Med sne hvte termobler sørger Brng Frgoscanda for trygg matvarehåndterng med krav tl temperatur. Blene blr hvte på grunn av at denne fargen er mest energøkonomsk - man får mndre tap av kulde fra blen. Men bedrften med ansatte spssen, vl lkhet med alle andre spesalstene ha en grønn Brng-profl. Nye veer tl trygg matvarehåndterng. Brng Frgoscanda brng Frgoscanda er spesalsten på frakt av varer med krav tl temperatur. Deres leveregler er å bevare kvalteten, og bdra tl å skape merverd for kunden gjennom alle ledd foredlngskjeden. Brng Frgoscanda AS er tlstede over hele Norden, og har et utbredt agentnettverk over hele verden. Brng Frgoscanda består av Frgoscanda og tdlgere Nor-Cargo Thermo. Tlstede Norge, Sverge, Danmark, Fnland, Frankrke, Svets, Itala, England, USA, Australa og Canada. Konkurrenten er Schenker. Ambsjonen er å opprettholde den ledende possjonen på termofrakt Norden, og vokse det nordske og nternasjonale markedet for nærngsmddellogstkk. leder frgoscanda - Det er vktg at v nå fremover vser og possjonerer oss som en spesalst. Speselt vktg er det også at vår konserntlhørghet blr styrket med tanke på det nternasjonale markedet. Frgoscanda og Nor-Cargo Thermo som dag utgjør Brng Frgoscanda, må styrke ntegrasjonen oss mellom, og således styrke oss som den ledende spesalsten Norden på vårt område. Lars Adgård Adm. dr. Brng Frgoscanda frgoscanda på nett: leder ctymal - Sammen som Brng blr v sterke! Globalserngen og det nordske markedet krever at v har en tydelg nordsk profl. Som verdens første fre postbedrft bevste Ctymal at post som allerede er sortert kke trenger å sorteres en gang tl. Gjennom stadg å fnne nye veer å kommunsere smartere va postkassen, har v bltt en toneangvende og stadg voksende aktør nnen post og logstkk. Sammen med andre bedrfter som har nnsett styrken å fnne nye veer skal v fortsette med å utfordre både oss selv og markedet. På den måten styrker v hele konsernet og merkevaren Brng. Mats Forsberg VD Brng Ctymal Sweden AB CITYMAIL på nett:

11 Alfa dalogue: Skaffe kunder Utvkle kunder Reaktvere kunder CRM og nteraktve systemer Helhetlg rådgvnng for lønnsomme kunderelasjoner dalogue Alfa thermo: 6. september 2008 Konsernnformasjon fra Posten Norge mal Supply chan Transport nter Transport Domestc Lager tjenester management Produktområder Brng mal Alfa mal: Nordske løsnnger Mange sendnger enkle pakker og bud Postreklame Sende brev Sende pakke Hente brnge Bud & express Admnstrasjon Communcaton Delvery Postboks Ctymal: Nye veer tl enklere 3847 postdstrbusjon. Logstkk og optmerng Ctymal update BDR Søk postnummer Presse målgrupper Bas Effektbasen Effekt og oppfølgng Post tl Europa og Norden Brev Pakker Frmerker tl samlng Hvordan motta post Bank og fnans Blletter Fortollng Adresseendrng og Parcels, groupage and oppbevarng Bedrftskort Postboks og postkasse Sporng partloaded Frmerker Alfa mal (famle): Brng Mal enkle pakker og bud Bud & express Sende brev Sende pakke Hente brnge Postboks Bedrftskort leder mal leder mal S e: : Bransjeløsnnger Bransjeløsnnger Sjøfrakt nter Sjøfrakt nter Budbl Express Home delvery Dstrbuton Produktområder Brng Dalogue CRM og nteraktve Skaffe kunder Utvkle kunder Reaktvere kunder systemer Nye veer tl rktg kunde. Transport nter Transport Domestc Lager tjenester Supply chan management Stykk og partgods Stykk og partgods Flyfrakt Lagertjenester Contaner og nter Flyfrakt nter Pakker nasjonal Pakker nter Lagertjenester nter Pakker B2B Pakker B2C tralertrekkng B2B B2C Helhetlg rådgvnng for lønnsomme kunderelasjoner Brng Dalogue Nordske løsnnger Mange sendnger enkle pakker og bud Postreklame Sende brev Sende pakke Hente brnge Bud & express Admnstrasjon Communcaton Delvery Postboks leder dalogue leder dalogue Tlleggs koner: Merkelapp for B2B Inter Brng Mal Thermo er spesalsten og B2C på Td & express effektv dstrbusjon av post, og skal tlby løsnnger både for små og store bedrfter. Det nnebærer standardserte løsnnger for enkle dstrbusjonsbehov som gjør at kunden sparer td og velger rktg alternatv. Større bedrfter med mer komplekse dstrbusjonsbehov skal gs ett kontaktpunkt for å skre best kundeservce og den mest effektve løsnngen for produksjon og dstrbusjon Norden. Brng Mal består av enhetene SMB og deler av Storbedrft dvsjon Post, samt mal på nett: Brng Mal AB (tdlgere CtyMal Internatonal). Tlstedeværelse: Norge og Norden. Konkurrenter: Posten Sverge/Post Danmark, Sprng Global Mal, Medapost ( Norge), e-løsnnger. Ambsjonen er å opprettholde den ledende possjonen Norge, samt bl ledende betjenng av store nordske og nternasjonale kunder. - Mal skal gjøre det tydelgere for markedet at Posten satser nnen kommunkasjonsmarkedet Norden - et område v har stor tro på at vl styrke seg fremtden. V har dag et mangfold av tjenester og forretnngsområder konsernet. Merkevareendrngen vl tydelggjøre våre tjenester for markedet, henholdsvs prvat- og bedrftsmarkedet. Etablerngen av ny merkevare med tlhørende spesalstområder vl gjøre oss mer robust for den nordske konkurransen v vet vl bl enda sterkere fremover. Chrstan Harlem Drektør Storbedrft, Dvsjon Post - Mal representerer mye av hstoren Posten, og vl bdra tl å gjøre Brng troverdg. Inn mot de store kundene vl den nye merkevaren gjøre det enklere å selge nordske løsnnger for postdstrbusjon. For de mange små- og mellomstore bedrftene Norge vl det bl tydelg at v har egne skreddersydde produktmenyer for denne kundegruppen. Med andre ord, at v tar SMB på alvor. Utfordrngen blr fortsatt å skre kryssalg på tvers av spesalstområdene. Thomas Støkken Drektør Prvat & SMB, Dvsjon Post mle): ner: Brng Dalogue er spesalsten som tlb- Logstkk og optmerng Ctymal update BDR Søk postnummer Presse målgrupper Bas Effektbasen Effekt og oppfølgng yr bedrfter løsnnger alle drekte kanalene, enten målet er å forlenge eks sterende 3847 kunderelasjoner eller å skape nye. Brng Dalogue har som mål å g kundene økte nntekter. Brng Dalogue består av erfarne aktører som talk2me, Customer:vew og enkle pakker og bud Posten. Inter Bud & express Sende brev Sende pakke Hente brnge Postboks Bedrftskort Brng Dalogue består av talk2me, Customer:vew, Sandberg, Dvsjon Post bedrftskunder. Thermo Merkelapp for B2B og B2C Td & express dalogue på nett: Tlstede Norge, Sverge og Danmark. Post tl Europa og Norden Konkurrentene er Posten Sverge/Post Danmark (blant annet gjennom Strålfors). Ambsjonen er å bl ledende på pressjonsmarkedsførng Norden. - De tjenestene Dalogue leverer styrker kundeforholdet tl store, vktge bedrftskunder for konsernet. Dette er blant annet med på å gjøre konsernet bedre rustet tl å møte ny konkurranse når postmarkedet lberalseres. Det er vktg at v gjennomfører denne merkevareendrngen da Posten som konsern kke kan operere med mange ulke merkenavn og merkevarestrateger. Mtt håp er at denne merkevarestrategen evner å synlggjøre alle spesalstene Brng lke godt. Arld Horsberg Adm. dr. Brng Dalogue Norway AS - Dalogue skal gjøre det tydelgere for markedet at Posten satser ytterlgere nnenfor en-tl-en og dalogmarkedsførng Norden. Dalogue skal føre bevs for at v tlbyr rådgvnng og analyse nnenfor pressjonsmarkedsførng og at v tlbyr kommunkasjonsløsnnger alle 1:1 kanaler, elektronske så vel som fysske. Den nye merkevareendrngen vl tydelggjøre våre tjenester for markedet, henholdsvs prvat- og bedrftsmarkedet. Chrstan Harlem Drektør Storbedrft, Dvsjon Post 20 21

12 posten 6. september 2008 Konsernnformasjon fra Posten Norge posten Produktområder Posten Brev Pakker Frmerker tl samlng Hvordan motta post Bank og fnans Blletter Fortollng Adresseendrng og Parcels, groupage and oppbevarng Bedrftskort Postboks og postkasse Sporng partloaded Frmerker konserndrektør dstrbusjonsnett konserndrektør post S Parcels, groupage and Bedrftskort Postboks og postkasse Sporng partloaded Frmerker Bransjeløsnnger Bransjeløsnnger nter Sjøfrakt Sjøfrakt nter Stykk og partgods Stykk og partgods nter Flyfrakt Flyfrakt Lagertjenester nter nter Pakker nasjonal Pakker nter Lagertjenester Pakker B2B Pakker B2C Contaner og tralertrekkng B2B B2C e: : Lagertjenester nter Pakker nasjonal Pakker nter Lagertjenester Pakker B2B Pakker B2C Post tl Europa og Norden mle): ner: V lever for å levere. Budbl Posten Skaffe kunder Transport nter B2B Express Home delvery Dstrbuton Utvkle kunder Transport Domestc Reaktvere kunder Lager tjenester CRM og nteraktve systemer Supply chan management I over 360 år har Posten vært opptatt av å fnne nye og bedre måter å levere på. Denne Nordske løsnngerutvklngen Mange sendnger fortsetter. Lanserngen av Brng endrer kke på dette. Posten skal fortsatt levere posttjenester tl hele det norske folk gjennom postkontornettet og den daglge postdstrbusjonen. Posten skal også fortsette med å Logstkk og optmerng 3847 ha en tydelg rød profl. Postens tjenester tl bedrfter skal etter lanserngen selges gjennom merket Brng, men det er fremdeles Posten som skal levere dem. Posten Norge er fortsatt motoren det norske enkle pakker og bud posttlbudet og vl sørge for post- og banktjenester tl folk hele Norge. Dette vl v gjøre gjennom 1 00 postkontor og Post Butkk og røde og gule postkasser. Admnstrasjon Communcaton Delvery Postboks Helhetlg rådgvnng for lønnsomme kunderelasjoner Merkelapp for B2B Inter Thermo og B2C Td & express Dstrbusjonsapparatet er unkt nasjonal sammenheng og sørger for utleverng tl både prvathusholdnnger og bedrfter over hele landet. Gjennom dstrbusjonsapparatet representerer Posten en av landets mest betydelge transportører. Hver dag tlbakelegger Postens bler en streknng tlsvarende syv ganger rundt jorden. Postens egen flyfraktordnng består av n fly som daglg frakter mellom 60 og 80 tonn post fordelt på over tyve flygnnger. Over rødkledde medarbedere med høy yrkesstolthet og små og store røde bler sørger for at brev og pakker kommer fram som avtalt. enkle pakker og bud Postreklame Sende brev Sende pakke Hente brnge Bud & express Admnstrasjon Communcaton Delvery Postboks Ctymal update BDR Søk postnummer Presse målgrupper Bas Effektbasen Effekt og oppfølgng I Norge skal Posten og Brng jobbe tett sammen. Posten skal ofte levere det Brng selger. Derfor er Postens logo modernsert, slk at man vser famlelkheten med Brng. Forskjellen markedet blr lkevel tydelg. Posten skal levere tl hele det norske folk, mens Brng skal tlby bedrftskundene post- og logstkkløsnnger Norge og Norden. Bud & express Sende brev Sende pakke Hente brnge Postboks Bedrftskort B2C Contaner og tralertrekkng Post tl Europa og Norden NYE UNIFORMER: Med nye unformer blr ansatte synlge og lettkjennelge ute ved kundenes postkasser, bak postkontorskranken og bak lastebl - rattet. - I Norge skal Posten og Brng jobbe tett sammen. Posten skal ofte levere det Brng selger. Derfor er Postens logo modernsert, slk at man vser famlelkheten med Brng. Forskjellen markedet blr lkevel tydelg. Posten skal levere tl hele det norske folk, mens Brng skal tlby bedrftskundene post- og logstkk løsnnger Norge og Norden. Tore K. Nlsen Konserndrektør, Dvsjon Dstrbusjonsnett - Dette har bltt vrkelg bra. Postens nye merkevareprofl gjør at v framstår som en tydelg utfordrer og spesalst det nordske post- og logstkkmarkedet. Samtdg tydelggjør v satsnngen mot prvatmarkedet Norge gjennom merkenavnet Posten. Navn og logo understreker dessuten hvordan Posten og Brng gr gjensdg kraft og styrke tl hverandre. Nå blr det opp tl oss å bevse at v fnner nye veer, at v er en reell utfordrer Norden. I Norge skal v fortsatt g kundene våre den beste kvalteten et av landets største salgs- og servcenett. V skal leve for å levere. Lars Harald Tendal Konserndrektør, Dvsjon Post posten på nett: RØDT ALLE VEIER: Posten skal fortsatt ha en tydelg rød profl. Alle postblene vl lyse rødt rundt om på det norske venett - men med ny frsk logo

13 vareflyt 6. september 2008 Konsernnformasjon fra Posten Norge vareflyt Kunden rnger - v brnger: Sammen fnner v nye løsnnger for å levere enda bedre. Enkelte produkter blr solgt av Brng, men levert av Post en Norge. Bl med på den grønnrøde veen. Grønt og rødt på samme lag Det er Brng som selger, men Posten som dstrbuerer når katalogene tl Hennes & Maurtz fnner veen tl kundene H&M MAILORDER BESTILLER PRODUKTET: Bedrftskunde Barbro Johnsrud på markedsavdelngen H&M Malorder Norge, rnger tl Brng Mal når hun skal bestlle posttjenester. Denne gangen er det høstens store H&M-katalog som snart skal sendes ut. BRING MAIL TAR I MOT ORDREN: Nøkkelkundeansvarlg Bjørn Arve Le Brng Mal er den som har ansvaret for å ta seg av H&M Malorder og postproduktene de ønsker. Le sørger for at ordrene fra Johnsrud blr vdereformdlet tl Posten, slk at katalogene blr dstrbuert. Le får også støtte av kundesenteret for bedrftskunder. Her er det noen utvalgte som har særlg kjennskap tl H&M, og de bstår med en rekke praktske oppgaver, som nnleverng av sendeplaner. POSTEN PRODUSERER: Tusenvs av kataloger er kommet nn tl posttermnalene og går gjennom Postens dstrbusjonsapparat Norge. Her er katalogene nnom Brevsenteret Oslo. POSTEN LEVERER I NORGE: Postbud Alf Lyseng er ett av tusenvs av bud Posten som leverer ut høstkatalogen tl H&M Norge. KUNDEN FÅR KATALOGEN H&M-kunde Brtt Tove Vedeld på Sunnmøre er en av tusenvs av kunder som får tlsendt katalogen fra H&M. Hvs hun ønsker å kjøpe noe, kan hun sende svarsendng gjennom Posten eller bestlle på nettet. Klespakken hun mottar blr også levert gjennom Postens dstrbusjonsapparat, selv om H&M har kjøpt pakkeproduktet gjennom Brng. Det er grønne Brng som heretter skal selge tjenester tl bedrftskunder Norge og Norden. Men det blr et tett samspll med de røde, sden det Norge fremdeles er Posten som skal utføre posttjenestene og levere deler av tjenestene som Brng selger. I Sverge og Danmark er det Brng Ctymal som dstrbuerer posten, derblant H&M-katalogene. Klesgganten H&M er en av storkundene tl Brng, og hvert år dstrbuerer Posten flere mlloner adresserte kataloger for H&M Malorder. I tllegg kjøper selskapet en rekke andre tjenester fra Brng, som elektronsk adresseoppdaterng, massebrev, svarsendnger og servcepakker. Barbro Johnsrud på markedsavdelngen H&M Malorder synes det er en fordel å kunne ha én leverandør på flere tjenester. Det er nyttg å ha en selger som kjenner behovene våre, slk at v slpper å stadg måtte forklare tng på nytt tl ulke frmaer. Speselt det sste året synes jeg Posten har bltt flnkere tl å følge oss opp, og servcen er veldg bra, ser Johnsrud. På enkelte områder bruker H&M Malorder to leverandører. Brng har størst andel av pakkene de sender ut, men de benytter også Schenker Prv Pack. V er fornøyd med produktene tl Posten, men jeg skulle gjerne sett at prsen var lavere på både katalogutsendelser og pakker. V benytter to pakkeleverandører for å skjerpe konkurransen, forteller Barbro Johnsrud H&M Malorder. 24 2

14 reklame eeren fokus: Bldet tl høyre: Fotograf Vegar Abelsnes sjekker bldene som er tatt tl høstens store reklamekampanjen. Bldene over og under er fra reklamefotograferngen Kværnerdalen Oslo. Både Postenrødt og Brnggrønt står fokus. Saman vl de to proflane framstå som e helskapleg merkevare. V har hatt svært gode erfarnger med å bruke egne ansatte reklameflmene tl Posten. Gro Mykng Markedsdrektør Postkoms Ingeborg Sætre tok med ltt av fortda nn framtda når ho stemte over ny merkevare tl Posten. Ansatte fram reklamelyset Nestlear Ingeborg Sætre Postkom, har vore med på å g førngar for e av Noregs største merkevarelanserngar. Som styremedlem Posten Norge AS har ho banka gjennom konsernets nye anskt utad. Eg er nok den som kjenslemessg har vore mest skeptsk og redd for å gjere noko med det som er et så sterkt merkenamn og symbol som Posten. Eg har brukt lang td på prosessen og ropt høgt kvar gong eg følte v var på utrygg grunn, seer ho. Ho er fjerde generasjon postansatt og starta karrera bak postkontorskranken som 16-årng. I høst skal det være umulg å bevege seg Norden uten å se at det er en ny elev post- og logstkklassen. De ansatte stter på første benk. Moderne men hstorsk Med så mykje posthstore blodet er det kanskje kkje så rart at ho vegra seg ltt for å rkke på moderlogoen. Eg har på en måte vore gnagsåret prosessen. No når v lanserar er eg stolt, men og ltt redd på same td. Posten er tross alt den eldste og kraftgaste merkevaren dette landet har og har frå gamalt av vore navlestrengen mellom vener og slekt. Du skal vere forsktg med å tukle med slkt, seer ho. Men eg er svært nøgd med at posthornet er med den nye logoen og kkje mnst at v beheld raudfargen og navnet, legg ho tl. I lys av Brng sn grøne og frske Konsernets reklamekampanje forbndelse med lanserngen av ny merkevare er den største enkeltstående reklamekampanje Posten-konsernets hstore. Kampanjen skal raskt gjøre Brng kjent som spesalst gjennom tydelg å vse hver spesalst stt vrkeområde. fødsel er ho glad Posten og har fått e ny og ltt sprekare drakt. Når v no lanserer ny merkevare form av Brng, hadde det vore helt fel om Posten skulle stå att på perrongen. Det kunne eg kkje leve med. Morselskapet Eg har på en måte vore gnagsåret prosessen. No når v lanserer er eg både stolt og ltt redd på same td. Ingeborg Sætre Nestleder Postkom Reklamekampanjen har to hovedoppgaver: Kampanjen skal gjøre nytt navn, nye logoer og unformer kjent, samt tydelg forklare og skape forståelse for hva som skjer. Lke vktg er det å bygge kjennskap tl den nye merkevaren Brng gjennom å fortelle hva de ulke spesalstområdene står for og tlbyr. trengte og et lyft og e modernserng. Eg tykkjer v har lukkast med å fnne e god avgrensng mellom de to selskapa. Den nye logoen tl Posten synleggjer at også Posten vert satsa på, seer ho. Tradsjon og fornyng Posten-konsernet får no to famlenamn. «Posten» - med den tradsjonelle postverksemda - held fram med sn opphavlege raude farge, medan «Brng» blr namnet på den nye, bedrftsretta verksemda og vl få en grøn logo. Saman vl de to proflane framstå som e helskapleg merkevare. De får to ulke logoar, men same vsuelle utformng, berre ulke fargar. Føremålet med e slk ny felles merkevare er å spegle helskapen det norske og nordske post- og logstkktlbodet tl Posten Norge AS. Med den aukande nternasjonale satsnga har Posten sett trong for å markere den nordske delen Eg tykkjer «Brng» er et velklngande og godt namn på den nye merkevara. Lv Sgne Navarsete Samferdselsmnster av verksemda tydeleg. At Postens dotterselskap og den bedrftsretta og nordske satsnga no blr samla under et felles merkenamn, ser eg på som en naturleg del av konsernet s utvklng. For meg og Samferdselsdepartementet har det denne prosessen vore vktg å ta vare på Postens tradsjonar. Eg er dfor glad for at namnet, raudfargen og posthornet framles nngår den nye logoen for Posten Noreg. Eg ser postvt på at Posten greer å markere fornyng av selskapet og får presentert den nye, mer bedrftsretta verksemda samstundes som en markerer at den tradsjonelle verksemda framles står sterkt. Eg tykkjer «Brng» er et velklngande og godt namn på den nye merkevara, et namn som vl fungere både Noreg og nter. Namnet symbolserer seg sjølv en del av kjerneoppdraget tl Posten som verksemd, nemleg å brnge brev og varer frå menneske tl menneske - og dermed knyte folk, landsdelar og land tettare saman. Uavhengg av denne merkevareendrnga vl det vktgaste no som før vere at Posten leverer tenester som oppfyller både folk sne forventnngar og krava frå staten som egar. Posten sne samfunnsoppgåver er de same som før, og målet er framles stadg betre posttenester hele landet. Nye telefonnummer Alle spesalstene Brng skal på skt få femsfret telefonnummer. Inntl vdere skal bedrftskundene Norge rnge følgende nummer tl Brng: Express: Mal: Logstcs: Pakker: Stykk- og partgods: Lagerservce: Frgoscanda: Dagens tlf.nr. tl Nor-Cargo Thermo og Frgoscanda, se Dalogue: Sentralbordnumrene forblr de samme som tdlgere. Det velkjente nummeret vl fortsatt eksstere som et kontaktpunkt for prvatkunder som skal tl Posten, men dette nummeret vl kke profleres mot bedrftsmarkedet

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare?

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare? Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Prosjektrapport, Eksperter Team Landsby 27, Gruppe 3 Sten- en mangelvare FRA STEIN TIL STØV Hege Merete Aukrust Lene Krstne Johansen Stne Lberg Sannes

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold DESIGNMANUAL Innhold Forord Sgnaturlogo, varasjoner Rett og gal bruk av logo Oppbyggng og plasserng av logo, samt tlleggselementer Farger Typograf Plakater Program og bllettarmbånd T-skjorter... 3...4-6...7...

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Tl andelseerne Holberg Global og Holberg Rurk Bergen, 24. november 2017 Innkallng tl andelseermøte Vedtektsendrnger verdpaprfondene Holberg Global og Holberg Rurk Forvaltnngsselskapet Holberg Fondsforvaltnng

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

kampanje 2 -si hva isen inneholder mottaker Foreldre til barn som ikke spiser grønnsaker

kampanje 2 -si hva isen inneholder mottaker Foreldre til barn som ikke spiser grønnsaker kampanje 1 -snakke over hodene Helene & Helena Egeland bref Hva skal tl for å selge Dplom-s hele året? Første kampanje prater tl voksne på en måte barn kke kan forstå Humor er et vktg grep for å fange

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 006 Analyse av konkurransen om annonsekronene det norske bladmarkedet Hlde Chrstn Eken Veleder: Førsteamanuenss Øysten Foros Masterutrednng fordypnngsområde strateg

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON130 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 15.0.015 Sensur kunngjøres senest: 0.07.015 Td for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 007 Utrednng fordypnng: Økonomsk analyse Veleder: Hans Jarle Knd En teoretsk stude av tv-markedets effsens av Odd Hennng Aure og Harald Nygård Bergh Denne utrednngen

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC,

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ kó=ñê~w MSKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ 0123 Dette produktet bærer CE-merket overensstemmelse med bestemmelsene drektvet 93/42EEC av 14 jun 1993

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5 MEDLEMSMAGASIN ma 2011 www.ohf.no Stem på Årets Handels- Servcebedrft Oslo 2011 sde 8 Ryddg rent Gaterusken sde 6 CALLE Ferner ny styreleder ohf. Flere endrnger etter generalforsamlng sde 4 5 aprl 2011

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

- 39 - Herr Statsråd Herr formann, mine darner og herrer

- 39 - Herr Statsråd Herr formann, mine darner og herrer - 39 - Herr Statsråd Herr formann, mne darner og herrer Hstorkk Det er 25 år sden Insttutt for atomenerg begyntc sn vrksomhet. Det er et prvlegum for meg å få rette en takk og hyldest tl de toregangsmenn

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune Internt notat Fra: Adm. enhet Kommunalavdelng økonom organsasjon Saksbehandler: Therese Evensen Arkvref.: 16/7230 Dato: 15.02.2016 Saksbehandler Bente Hedum Adm. enhet: Kop tl: Are Hammervold Solvang Tale

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2014

Styrets beretning pr. 30.06.2014 (2 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE Styrets beretnng pr. 30.06.2014 BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. Danca PensjonsforskrngAS oppnådde pr. 30.06.2014: VART MORSELSKAP DANICA PENSION

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17 Eksamen 31.05.2016 NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk elev samsk som andrespråk Elevar og prvatstar / Elev og prvatst Nynorsk sde 2 4. Bokmål sde 5 7. Felles vedlegg sde 9 17

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Forelesning 17 torsdag den 16. oktober

Forelesning 17 torsdag den 16. oktober Forelesnng 17 torsdag den 16. oktober 4.12 Orden modulo et prmtall Defnsjon 4.12.1. La p være et prmtall. La x være et heltall slk at det kke er sant at x 0 Et naturlg tall t er ordenen tl a modulo p dersom

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer