nr 40/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 40/ NO årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Søksmål om slettelse Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE RED WATER (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PHOTOSPHERON PHOTOSPHERON Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, PA PHILADELPHIA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:2 Overflatebehandlingsmidler og bestrykningsmidler til bruk av solenergi-, utstillings-, bygg- og konstruksjons- og glaseringsindustriene. (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Frode Kaxrud Skaug, Haugveien 2, 1540 VESTBY, NO Klasse:32 Kildevann, kildevann med kullsyre,kildevann med kullsyre og smak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/865,847 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QLYMB QLYMB Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker for behandling eller forebygging av stoffskifteforstyrrelser. 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STIMOROL FRESH & CLEAN GRANULATED CENTER ICE SENSATION (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EPAT EPAT Storz Medical AG, Lohstampfestrasse 8, 8274 TÄGERWILEN, CH Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Klasse:9 Apparater og instrumenter for frembringelse og/eller anvendelse av trykk- og/eller sjokkbølger for bruk i kosmetikk og skjønnhetspleie samt deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter, nemlig medisinske apparater og instrumenter samt deler til forannevnte varer for terapi med sjokkog/eller trykkbølger innen området urology, ortopedi, dermatologi, plastisk kirurgi. (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Dandy A/S, Hjulmagervej 4B, 7100 VEJLE, DK Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, NO Klasse:30 Ikke-medisinske konfektyrer; sukkerkonfektyrer og tyggegummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAKKEBAKKEN HAKKEBAKKEN Hakkebakken AS, Bygdø Allé 23, 0262 OSLO, NO SIMONSEN Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, NO Klasse:9 Underholdningsapparater til bruk med ekstern skjerm eller monitor; underholdningsapparater alene for bruk sammen med fjernsynsmottakere; apparater for opptak, overføring, forsterkning og gjengivelse av lyd Klasse:16 Barnebøker; aktivitetsbøker for barn Klasse:28 Klasse:35 Klasse:41 Spill og leketøy Oppstilling, for andre, av et utvalg av varer slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe mat og drikke, bøker og leker; salg av bøker Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; utlån av bøker, dvd-er, cd-er; sceneoppførelser; utstilling av bildende kunst eller litteratur for barn for kultur- eller utdannelsesformål Klasse:43 Bevertning og tilveiebringelse av mat og drikke 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PREVONSAGE PREVONSAGE Wyeth LLC, Five Giralda Farms, NJ07945 MADISON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater til medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MINSANU MINSANU Wyeth LLC, Five Giralda Farms, NJ07945 MADISON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater til medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HUSE HUSE ENGINEERING AS (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Huse Engineering AS, Verftsgata 10, 6416 MOLDE, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:7 Maskiner; løfteapparater samt dertilhørende utstyr. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; produksjon av løfteapparater på bestilling fra andre. Klasse:42 Teknologiske tjenester; ingeniørtjenester; design av løfteinnretninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Monsanto Monsanto PIXEL DIALOG, Vargveien 15, 3235 SANDEFJORD, NO Klasse:16 Bøker og artikler med informasjon om produkter som kan være skadelig for miljø, dyr og mennesker. Klasse:41 Informasjon om produkter som kan være skadelig for miljø, dyr og mennesker via Internet og foredrag. Klasse:42 Teknisk informasjon om produkter som kan være skadelig for miljø, dyr og mennesker via Internet. 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TelePile TelePile Tele Textiles AS, Bjørn Farmannsgt 3, 3678 NOTODDEN, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:19 Bygningsmaterialer; tube og nett laget av polyester og tekstil til bruk ved armering og jordforsterkning innen områdene bygg; anlegg og vei. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen net1 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ECOTRADE as "Communicate with the world" (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Firmalogo som beskriver virksomhetens navn og uttrykk for virksomhetens fokus (591) Merket er i farger: Ja Ecotrade AS, Tungaveien 38, 7047 TRONDHEIM, NO Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja AINMT Holdings AB, Box 7460, STOCKHOLM, SE Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 SIM-kort; magnetisk kodede kort; chipper (integrerte kretser); registrerte dataprogramvare og program; elektroniske apparater for bruk ved telekommunikasjon, telefonveksler, nummerpresentatører og personsøkere; elektroniske apparater for fjernstyring av signaler; sendere av elektroniske signaler; sendere for telefoner; sendere (telekommunikasjon); elektroniske telefonbøker; magnetiske og optiske databærere; apparater for innspilling, opptak, overføring eller gjengivelse av lyd, bilde eller data. Klasse:38 Telekommunikasjon; informasjon i forbindelse med telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjonsutstyr;dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; kommunikasjon via dataterminaler; Tv-, radio- og kabel-tvsendinger; personsøkertjenester, tjenester i forbindelse med tilgang til internasjonale datanettverk; overføring og/eller sending av databaseinformasjon via telenettet; leasing avtilgangstid til databaser; lyd-, bilde-, og tekstkommunikasjon via telenett, bredbåndsnett, mobiltelefonnett og mobilt bredbåndsnett og datanett. Klasse:42 Vedlikehold, oppdatering, utforming av dataprogramvare; dataprogrammering; datasystemanalyser; prosjekt- og planleggingstjenester relatert til utstyr for telekommunikasjon. 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klimpreskolen Klimpreskolen Freddy Groth, Rosenkrantz gate 4, 1707 SARPSBORG, NO Klasse:9 Apparater og instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; verktøy (elektriske); musikkinnspillinger; apparater til bruk med ekstern skjerm eller monitor; musikkapparater; ringetoner; operatørlogoer; Cd-rom; DVD; Blue-ray; film, filmsnutter; videospill; computer baserte briller; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; MP3 og andre digitale filmformater; håndholdte datamaskiner; applikasjoner for mobiler og internett; datafastvare (firmvare); datamaskinvare (hardvare); multimedia apparater og instrumenter; telekommunikasjon- og nettverk; instrumenter til undervisning, streaming; digitale bøker (e-bøker). Klasse:16 Papp, trykksaker, klebemidler, klistremerker for papp og papir; instruksjons- og undervisningsmateriell; klisjeer og plastemballasje. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet på instrumenter, apparater, dataprogrammer, datamaskiner, databehandlingsutstyr, verktøy (elektroniske), musikkinstrumenter; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; kurs/undervisning; konsert og festivalvirksomhet; workshopvirksomhet (workshops av ulike slag); lydopptak, videoopptak, videofremføring; fjernsyns- og radio/underholdningstjenester; sceneproduksjon; produksjon og fremføring av show; forlagsvirksomhet (musikk); arrangering og ledelse av seminarer, konferanser, utstillinger, livefremføringer, film og videoproduksjon; distribusjonstjenester; utgivelse av bøker, hefter, magasiner, og andre tekster; online underholdning, online radio og tv-programmer; multimedia publisering av bøker, hefter, magasiner, spill; opplæringsmateriell innenfor musikk; Tvprogrammere, Tv-underholdning; musikkstudio (innspillingsstudio). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LET'S CONNECT LET'S CONNECT Viking Moorings AS, Postboks 5006, Dusavik, 4084 STAVANGER, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:35 Salg av oppankrings- og fortøyningsutstyr for fartøyer og rigger. Klasse:37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av konstruksjoner og utstyr for bruk ved oppankring og fortøyning av fartøyer og rigger; rådgiving vedrørende forannevnte tjenester; utleie av oppankrings- og fortøyningsutstyr. Klasse:39 Klasse:42 Oppankring og fortøyning av fartøyer og rigger; rådgiving vedrørende forannevnte tjenester. Materialtesting; sertifiseringstjenester; kvalitetskontroll; teknisk konsultasjon innenfor risikovurdering, helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med oppankring og fortøyning av fartøyer og rigger. 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen net1 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AASAA INVEST AS (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: merket søkes registrer "liggende" (591) Merket er i farger: Ja AINMT Holdings AB, Box 7460, STOCKHOLM, SE Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 SIM-kort; magnetisk kodede kort; chipper (integrerte kretser); registrerte dataprogramvare og program; elektroniske apparater for bruk ved telekommunikasjon, telefonveksler, nummerpresentatører og personsøkere; elektroniske apparater for fjernstyring av signaler; sendere av elektroniske signaler; sendere for telefoner; sendere (telekommunikasjon); elektroniske telefonbøker; magnetiske og optiske databærere; apparater for innspilling, opptak, overføring eller gjengivelse av lyd, bilde eller data. Klasse:38 Telekommunikasjon; informasjon i forbindelse med telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjonsutstyr;dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; kommunikasjon via dataterminaler; Tv-, radio- og kabel-tvsendinger; personsøkertjenester, tjenester i forbindelse med tilgang til internasjonale datanettverk; overføring og/eller sending av databaseinformasjon via telenettet; leasing avtilgangstid til databaser; lyd-, bilde-, og tekstkommunikasjon via telenett, bredbåndsnett, mobiltelefonnett og mobilt bredbåndsnett og datanett. Klasse:42 Vedlikehold, oppdatering, utforming av dataprogramvare; dataprogrammering; datasystemanalyser; prosjekt- og planleggingstjenester relatert til utstyr for telekommunikasjon. (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja AASAA INVEST AS, v/ Helge Cato Aamodt, Tostrups gate 22, 0264 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; industrivirksomhet. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SONY CLASSICAL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet CA (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GMP (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Sony Corp, Konan, Minato-ku, TOKYO, JP Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:9 Forhåndsinnspilte audiodisker, forhåndsinnspilte videodisker, forhåndsinnspilte audiokassetter, forhåndsinnspilte videokassetter inneholdende musikk, nedlastbar musikkdata og nedlastbar videodata. Klasse:35 Elektroniske detaljhandeltjenester via datamaskin i form av musikklyd- og videoopptak og nedlastbar musikklyd og videoopptak; databehandlet on-line detaljhandelstjenester i form av musikklyder og videoopptak og nedlastbare musikklyder og videoopptak gjennom et globalt datanettverk. Klasse:38 Elektronisk overføring av audio- og videoinnhold i form av musikk og musikkbasert underholdning via et globalt datanettverk; streaming av audio- og videomateriale på Internett. Klasse:41 Produksjon og distribusjon av digitale online programmer i form av audio og visuelt innhold og musikk og musikkbasert underholdning; tilveiebringelse av online underholdning nemlig, tilveiebringelse av lyd- og videoopptak i området musikk og musikkbasert underholdning; tilveiebringelse av en webside over et globalt datanettverk inneholdende informasjion om musikkartister, turneer til musikkartister, lydopptak, populærkultur og eventer og annen musikkbasert underholdningsinformasjon. (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: GMP (& figur) (591) Merket er i farger: Nei GMP Securities LP, 145 King Street West, Suite 300, ONM5H1J8 TORONTO, CA Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle og investeringstjenester, nemlig investeringsmeglertjenester, nemlig offentlige og private forretningsfinansieringsaktiviteter og fusjonsog oppkjøpsrådgivningstjenester; børstjenester, nemlig kjøp og salg av verdipapirer på vegne av klienter; investeringsmeglertjenester; finansielle og investeringskonsulenttjenester; meglertjenester, nemlig agent- og meglervirksomhet relatert til aksje- og/eller egenkapital og gjeldspapirer og valutahandel; megling av aksjer; aksjeundersøkelsestjenester; tegningsgarantitjenester, nemlig tegningsgaranti av aksje- og gjeldsverdipapirer; undersøkelses- /analysetjenester, nemlig tilveiebringelse/forsyning av finansiell og investeringsundersøkelser/-analyse for klienter; rådgivningstjenester relatert til selskapsfinans, fusjoner, overtagelser, reorganiseringer og restruktureringer. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GMP GMP GMP Securities LP, 145 King Street West, Suite 300, ONM5H1J8 TORONTO, CA Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle og investeringstjenester, nemlig investeringsmeglertjenester, nemlig offentlige og private forretningsfinansieringsaktiviteter og fusjonsog oppkjøpsrådgivningstjenester; børstjenester, nemlig kjøp og salg av verdipapirer på vegne av klienter; investeringsmeglertjenester; finansielle og investeringskonsulenttjenester; meglertjenester, nemlig agent- og meglervirksomhet relatert til aksje- og/eller egenkapital og gjeldspapirer og valutahandel; megling av aksjer; aksjeundersøkelsestjenester; tegningsgarantitjenester, nemlig tegningsgaranti av aksje- og gjeldsverdipapirer; undersøkelses- /analysetjenester, nemlig tilveiebringelse/forsyning av finansiell og investeringsundersøkelser/-analyse for klienter; rådgivningstjenester relatert til selskapsfinans, fusjoner, overtagelser, reorganiseringer og restruktureringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Heineken Brouwerijen BV, Tweede Weteringplantsoen 21, 1017ZD AMSTERDAM, NL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:32 Øl; fruktøl; ale (øl); bitter (øl); lager (øl), pils; stout (øl); porter (øl); shandy; mineralvann; øl med fruktsmak; øl med grønnsakssmak; epleøl; kullsyreholdig vann; ikkealkoholholdige drikker; drikker med fruktsmak; fruktjuicer; drikker med grønnsakssmak; grønnsakjuicer; styrkedrikker, saftkonsentrater; blandinger inneholdende hva som helst av det forannevnte; preparater til fremstilling av hva som helst av det forannevnte. Klasse:33 Alkoholholdige drikker; cider; pærevin; viner; brennevin, sprit; likører; cocktailer; alkoholholdige ekstrakter; alkoholholdige essenser; alkoholholdige drikker inneholdende frukt, fruktjuice eller fruktessens; alkoholholdige drikker inneholdende grønnsaker, grønnsakjuice eller grønnsakessens; blandinger inneholdende hva som helst av det forannevnte. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The American Way materiale, tilintetgjørelse av farlig avfall, skraping, søppelforbrenning, vulkanisering. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester herunder gartnerarbeid, hagearkitetkter, hagedyrking, gartnerivirksomhet, luft og overflatespredning av kunstgjødsel og andre kjemikalier for jordbruk, plenvedlikehold, skadedyrbekjempelse for landbruk, trebeskjæring, ugressbekjempelse. (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei A-team Gruppen AS, Vestre Ringvei 5, 1831 ASKIM, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester herunder agenturer, annonseog reklamevirksomhet gjennom reklamemateriell både i papirform og elektronisk; salg, demonstrasjon, markedsføring av renholdsprodukter, kjemi- og papirprodukter; utsending av vareprøver; ordinært salg av renholdsprodukter, kjemi- og papirprodukter via nettbutikk. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, særlig rengjøring av bygninger, interiør og eksteriør, gaterengjøring, fjerning av søppel, fjerning av grafitti, vinduspussing, rustbehandling, sandblåsing, riving av bygninger, bygningsvirksomhet, bygningsisolering, rotteutryddelse, skadedyrbekjempelse, malervirksomhet, stillasoppretting, taktekkingstjenester, tapetsering, tetningsarbeid, rørleggervirksomhet, vannskadebehandling, installasjon og vedlikehold og reparasjon av dører og vinduer, installasjon og vedlikehold av elektriske apparater, fjerning av snø og istapper, fjerning av sopp og fukt, fjerning av liklukt, sotfjerning, fjerning av biologiske stanker, desinfesering. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser, særlig biltransport, containerutleie, emballering av varer, flytterbyråer, utleie av lagerplass, lagring, transport av møbler. Klasse:40 Bearbeiding av materialer særlig avfallsbehandling, avfallsdestrulsjon, avfallssortering, gjenvinning av avfall og skrot, hugging og saging av tømmer, nedsliping, polering ved sliping, resirkulasjon av avfall og skrot, sortering av avfall og resirkulerbart (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FINCA FINCA Hadeland Glassverk, Postboks 85, 3521 JEVNAKER, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ATTAX ATTAX The Topps Company Inc, One Whitehall Street, NY NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:30 Søtsaker og godteri, konditorvarer og konfektyrer, tyggegummi. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FossøyKallene AS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gioia dolcezze (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja FOSSØYKALLENE AS, c/o Øyvind Fossøy, Olsvikskrenten 48, 5184 OLSVIK, NO Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei HIGINIA D'AGROSSI-ESPIC, HANSTEENS GATE 1 B, 0253 OSLO, NO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet JP (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUNOVION SUNOVION Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd, 6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku OSAKA-SHI, OSAKA, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater. 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen cortex (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Anders Hansen, Gunnestadveien 15, 3140 NØTTERØY, NO Klasse:26 Kniplinger og broderier, bånd, knapper, hekter, maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen taxi1 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JOHN MASTERS ORGANICS JOHN MASTERS ORGANICS John Masters Organics Inc, 468 Springtown Road, NY12561 NEW PALTZ, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:3 Produkter for vask av hår, nemlig shampo, balsam, kombinerende hårtynningsprodukter, nemlig, kremer, produkter for lysning av hårfarger, nemlig, hårfarger, hodebunnsbehandlingsprodukter, nemlig, ikkemedisinsk hodebunnsbehandlingskrem, hårstylingsprodukter for økt hårvolum, næringsmiddeltilskudd for hår, nemlig oljer for hårbalsamering, hårgeler, hårfarger, produkter for forbedring av hårtekstur, nemlig hårbalsamer, gjenopprettelsesprodukter for hår, nemlig, hårkremer, gjenopprettelsesshampoer for hår, hårblankemidler, nemlig pomader, skum for rengjøring av ansikt, ansiktsrengjøringsmidler med peeling, rengjøringskremer for ansikt, fuktighetsspray for huden (tonic), fuktighetsspray for ansikt og hud, hudfuktighetskremer med antioksidanter for daglig bruk, hudfuktighets-yoghurtkremer for kosmetisk bruk, antialdrende kosmetisk yoghurtkremer for ansikt, fuktighetsgivende hudmasker, hudrensende masker, styrkende geler for huden rundt øynene, såper, kroppskremer, kroppsvask-produkter, leppebehandlingsprodukter og leppe kosmetikk med beroligende effekt, nemlig, ikke-medisinsk leppebehandlingspreparater og leppe-balsam. Klasse:21 Hårbørster, joniske hårbørster. (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Taxi 1 AS, Janaflaten 30, 5179 GODVIK, NO Klasse:7 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HUFFDA HUFFDA Huffda AS, Postboks 171 Bogstadveien, 0323 OSLO, NO Klasse:9 Hodetelefoner, solbriller, skibriller, sportsbriller. Klasse:14 Klokker, armbåndsur. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Ski og skistaver. 13

14 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OJOM OJOM Fox Mobile Distribution GmbH, Karl-Liebknecht-Str. 5, BERLIN, DE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:38 Klasse:42 Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lady Fitness (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja LADY FITNESS AS, Idrettsveien 10, 1400 SKI, NO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Beyond Wishes Beyond Wishes Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 BILLINGSTAD, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann: tannpussemidler Klasse:5 Kost- og ernæringstilskudd, vitaminer, mineraler, kostfiber, antioksidanter Klasse:35 Salg av de omsøkte varer i klasse 3 og 5 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEMA SAFETY SEMA SAFETY Seilmaker H K Mathiesen AS, Auglendsdalen 89, 4017 STAVANGER, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:9 Klasse:18 Klasse:22 Nautiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til signalering, kontroll og livredning; personlige beskyttelsesanordninger mot ulykker; fallsikringsvester; sikkerhetsseler og -belter, andre enn for bilseter eller sportsutstyr; bekledningsgjenstander for beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; overlevelsesvester; båtmannsstoler; beskyttelsesklær; overlevelsesdrakter; flytevester; redningsutstyr; sikringsinnretninger for borevirksomhet; deler og tilbehør til forannevnte varer. Reisevesker; skipssekker; ryggsekker; vesker; bagger; lærremmer; tursekker; sele for bæring av babyer; deler og tilbehør til forannevnte varer. Helikopterslynger; bæreremmer for håndtering av last; heisetau; remmer for håndtering av last; presenninger; seil; telt; seilmakervarer; postsekker; nett; containernett; deler og tilbehør til forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLUKOMAX FLUKOMAX Orion Corp, Orionintie 1, ESBO, FI Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Legemidler for humane formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SNAKKIS SNAKKIS Hennig-Olsen Is AS, Postboks 432, 4664 KRISTIANSAND S, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLENDEX BLENDEX BLENDEX AS, Hvamstubben 14, 2013 SKJETTEN, NO Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 15

16 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JACK DANIEL'S Old No.7 BRAND (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JACK DANIEL'S Old No.7 BRAND (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Jack Daniel's Properties Inc, 4040 Civic Center Drive, Suite 528, CA94903 SAN RAFAEL, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:25 Fottøy, hodeplagg, nemlig luer, caps, hatter, pannebånd, lueskygger, solskjermer, tørklær (bandannas); klær, nemlig forklær, ermestrikk, T-skjorter og -trøyer, golfskjorter, baseballskjorter og -trøyer, skjorter, topper, topper uten ermer, gensere, treningsbukser, joggedrakter, bukser, jakker, kåper, frakker, belter (bekledning), halstørklær, sjal, snipper, skjerf, bukseseler, støtteliv, skinnjakker, regntøy, vester, slips, hansker (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Jack Daniel's Properties Inc, 4040 Civic Center Drive, Suite 528, CA94903 SAN RAFAEL, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:9 Tilbehør til telefoner, herunder mobiltelefondeksler og -futteraler, headsets for mobiltelefoner, elektroniske displayer for mobiltelefoner, magnetisk kodede forhåndsbetalte telefonkort, dekorative magneter, bryterplatedeksler, audioutstyr, herunder radioer, AM/FM radioer samt klokkeradioer, AM-FM radiokassettspillerer/opptaker, CD og DVD spillere, platespillere, hodetelefoner, mikrofoner, audioutstyr, herunder kassetter, kompaktdisker (CD-er), plater, DVD-er, tilbehør til datamaskiner, herunder musunderlag, mus til datamaskiner, håndleddhvilere; optiske artikler, herunder beskyttelsesbriller, beskyttende briller, briller, solbriller samt futteraler for disse varene, brillekjeder og snorer. 16

17 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hotell Wergeland Hotell Wergeland HOTELL WERGELAND AS, Kirkegata 15, 4611 KRISTIANSAND S, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JACK DANIEL'S Old No.7 BRAND Tennessee SOUR MASH WHISKEY (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Jack Daniel's Properties Inc, 4040 Civic Center Drive, Suite 528, CA94903 SAN RAFAEL, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:25 Fottøy, hodeplagg, nemlig luer, caps, hatter, pannebånd, lueskygger, solskjermer, tørklær (bandannas); klær, nemlig forklær, ermestrikk, T-skjorter og -trøyer, golfskjorter, baseballskjorter og -trøyer, skjorter, topper, topper uten ermer, gensere, treningsbukser, joggedrakter, bukser, jakker, kåper, frakker, belter (bekledning), halstørklær, sjal, snipper, skjerf, bukseseler, støtteliv, skinnjakker, regntøy, vester, slips, hansker. 17

18 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av øvre luftveistilstander, gastrointestinale tilstander, bihuletilstander, artritt, forkjølelse, hoste, influensa, allergier, sår hals, reisesyke, kvalme, oppkast; slimhinneavsvellende midler; analgetika; ekspektorerende midler; preparater for behandling av allergi; medisinske sjampoer mot flass; syrenøytraliserende midler; sovemidler; oftalmiske preparater. (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av øvre luftveistilstander, gastrointestinale tilstander, bihuletilstander, artritt, forkjølelse, hoste, influensa, allergier, sår hals, reisesyke, kvalme, oppkast; slimhinneavsvellende midler; analgetika; ekspektorerende midler; preparater for behandling av allergi; medisinske sjampoer mot flass; syrenøytraliserende midler; sovemidler; oftalmiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MASTER CLASSIC II MASTER CLASSIC II 3M Co, 3M Center 2501 Hudson Road, MN55144 SAINT PAUL, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:10 Stetoskoper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SLAM ATTAX SLAM ATTAX The Topps Company Inc, One Whitehall Street, NY NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:30 Søtsaker og godteri, konditorvarer og konfektyrer, tyggegummi. 18

19 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MATCH ATTAX (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAR 2GO (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei The Topps Company Inc, One Whitehall Street, NY NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:30 Søtsaker og godteri, konditorvarer og konfektyrer, tyggegummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XIAPEX (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Auxilium International Holdings Inc, 1105 N Market Street, suite 1300, DE19801 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater. (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Daimler AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:12 Kjøretøyer, særlig motorkjøretøyer og lastebiler og varevogner, særlig brukte motorkjøretøyer, tilbehør for kjøretøyer for så vidt de inngår i klasse 12, befordringsmidler til bruk på land, i vannet eller i luften. Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:38 Klasse:39 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill, leketøy, særlig leketøy og modellkjøretøy, gymnastikk- og sportsartikler ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt. Annonse- og reklamevirksomhet, særlig annonse- og reklamevirksomhet i og på motorkjøretøyer, forretningsadministrasjon, kontortjenester, rådgivning om forretningsledelse og faglige konsultasjoner om forretninger, tjenester i forbindelse med handel med brukte kjøretøyer, salg av brukte kjøretøyer. Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, eiendomsmeglervirksomhet, leasing av kjøretøyer, særlig motorkjøretøyer og lastebiler og varevogner. Telekommunikasjonsvirksomhet, utleie av mobiltelefoner. Utleie av kjøretøyer, særlig motorkjøretøyer og lastebiler og varevogner, utleie av kjøretøytilbehør, særlig takgrinder, barnestoler, tilhengere, snøkjettinger; kjøretøytauetjenester, særlig på området bergingstjenester, organisering, formidling, reservering og bestilling av reiser, utflukter, transporter og byturer, transport av personer og varer med kjøretøyer, særlig motorkjøretøyer og lastebiler og varebiler, skinnekjøretøy, skip og fly, reisesbyråvirksomhet, reiseguidetjenester, sjåførtjenester, kurertjenester, utleie av garasjer og bilverksteder. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 19

20 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen guardrec guardrec Ricochet AS, Gannestadveien 2, 3184 BORRE, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ViiV Healthcare (546) Merket er et kombinert merke, eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Viiv Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, TW89GS BRENTFORD, MIDDLESEX, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske og medisinske preparater og substanser; vaksiner. Klasse:10 Medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter, inhalatorer, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. Klasse:41 Undervisningstjenester, nemlig ledelse av seminarer vedrørende helse og helsebevissthet og spredning av materiale i sammenheng med dette. Klasse:42 Forsknings- og utviklingstjenester innen områdene legemiddeloppdagelse, legemiddeloppdagelsesprodukter, legemidler, medisinsk diagnostikk, biologiske produkter, medisinske apparater, innretninger og instrumenter; ledelse av kliniske forsøk; vitenskapelige konsultasjonstjenester; tilveiebringelse av informasjon innen området laboratorieteknologi; medisinske laboratorietjenester; tilveiebringelse av vitenskapelig informasjon via internettportaler. Klasse:44 Tilveiebringelse av helse- og medisinsk informasjon om medisinske forstyrrelser og sykdommer; rådgivning og veldedige tjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon og assistanse i forhold til helse og helsebevissthet; tilveiebringelse av medisinsk informasjon via internettportaler; alle de forannevnte konsultasjoner og tjenester også tilveiebrakt ved hjelp av en database. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer