1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode"

Transkript

1 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1

2 Ihold 1 Bakgru for prosjektet Prosjektkommuer Målsettiger Hovedmål Delmål Deltagere i prosjektarbeidet Ressursgrupper Orgaiserig Madat Hadligsveileder TIGRIS 2

3 1 Bakgru for prosjektet TIGRIS Tidlig Itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i GRavidItet og Småbarsperiode startet opp som et sam arbeidsprosjekt i mellom Borgestadkliikke Kompetaseseter rus regio sør og Lade BehadligsSeter i Trodheim. Kompetaseseteret er uderlagt Helsedirektoratet, og har gravide og småbarsfamilier med rusrelatert problematikk som sitt asjoale spisskompetaseområde. Dette iebærer asvar for å bidra med kompetasehevede tiltak i kommuee. Lade BehadligsSeter har i flere år drevet prosjektvirksomhet i kommuee for å øke hadligskompetase i det kommuale rusarbeidet. Også her har familieperspektivet stått setralt. Møter med fagfolk i kommuee gjeom mage år har tydeliggjort behovet for kompetasehevig år det gjelder fagkuskap, kommuikasjo og metodiske verktøy i møtet med rusrelatert problematikk geerelt, og spesielt med take på tidlig itervesjo. Side Borgestadkliikke og Lade BehadligsSeter hadde felles idéer til utformig av et prosjekt med fokus på rus, graviditet og småbarsfamilier, valgte ma i utgagspuktet å etablere TIGRIS som et samarbeidsprosjekt. 2 Prosjektkommuer De første prosjektperiode gikk over to år i tidsrommet TIGRIS ble da gjeomført i 7 kommuer i de to regioee: Helseregio Sør Skie Bamble Horte Helseregio Midt Norge Oppdal Levager Verdal Sudal På bakgru av erfariger fra de første prosjektperiode er det satset på videreførig av prosjektet i helseregio sør. TIGRIS igår å som e del av ordiær virksomhet ved Kompetaseseter rus regio sør, Borgestadkliikke. Prosjektet er gjeomført i 5 ye kommuer i : Rigerike Nome Grimstad Hægebostad Søge Ytterligere 5 kommuer deltar i TIGRIS i : Dramme Sadefjord Sauherad Notodde Sogdale 1 - TIGRIS 3

4 Prosjektperiode går over 3 semestre. I avslutigsfase rekrutteres ye kommuer til este prosjektperiode. Det er foretatt e evaluerig av de første prosjektperiode. Evaluerigsrapporte er tilgjegelig på Ytterligere iformasjo om TIGRIS fier du på 3 Målsettiger 3.1 Hovedmål Hovedmålsettiger i TIGRIS er å: Hidre bruk av rusmidler uder graviditete Hidre belastede rusmiddelbruk blat sped/småbarsforeldre Prosjektet tar sikte på å øke kuskapsivået og hadligskompetase blat aktuelle fagpersoell i kommuee på dette feltet via kurssamliger og arbeidet i de kommuale ressursgruppee. 3.2 Delmål Oversiktlige rutier og tydelige rolleavklariger er av vesetlig betydig for å sikre kartleggig, tidlig idetifikasjo og god helhetlig oppfølgig av gravide rusmiddelmisbrukere og deres partere, bar med medfødte russkader, sped/ småbarsforeldre med rusmiddelproblemer og deres bar. Prosjektet legger vekt på at kommuee skal: Iarbeide itere rutier som sikrer at dee tematikke blir tatt opp med gravide og sped/småbarsfamilier i de ulike etater gjeom samtaler og bruk av kartleggigsverktøy Iarbeide gode rutier for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid år det gjelder oppfølgig av gravide, bar og foreldre der det foreligger et bekymrigsfullt rusmiddelbruk eller der det er mistake om dette 4 Deltagere i prosjektarbeidet Deltagere i prosjektarbeidet er asatte i Helsetjeeste Jordmødre, helsesøstre, leger Sosiale tjeester i og utefor NAV Rusteam, adre fagpersoer med asvar for det kommuale rusarbeidet Barevertjeeste Aktuelle fagpersoer og team Aktuelle fagpersoer fra adre relevate etater eller faggrupper ka delta dersom kommue øsker det, ut fra lokale forutsetiger og behov. 1 - TIGRIS 4

5 5 Ressursgrupper Prosjektet har et sterkt tverrfaglig og tverretatlig fokus. Som ledd i prosjektarbeidet etableres kommuale ressursgrupper. Vår erfarig er at dette har vært e god modell med take på å øke kompetase og bevissthete, utvikle e felles faglig forståelse og tydeliggjøre de ekelte etaters madat og rolle i det tverrfaglige samarbeidet. E viktig forutsetig for deltagelse er at kommue forplikter seg til e videre implemeterig ut over prosjektperiode. Ressursgruppee har e setral fuksjo i dee prosesse og vil opprettholde si virksomhet etter at prosjektet er avsluttet. 5.1 Orgaiserig Ressursgruppe skal bestå av represetater fra de etatee som deltar i TIGRIS Det velges vararepresetat for hver deltager for å sikre kotiuitet Det oppeves et ytt medlem fra samme etat dersom e represetat slutter Ressursgruppe møtes 1 gag pr. md. Det er obligatorisk oppmøte Det velges leder og sekretær Det skrives referat fra hvert møte 5.2 Madat Ressursgruppe skal bidra til å styrke kommuees isats i forhold til de målsettiger som er skissert i TIGRIS. Det er viktig å uderstreke at ressursgruppe ikke skal være e y etat, me et supplemet til kommues ordiære tilbud i saker hvor det er behov for økt tilgag på kompetase og samarbeid i forhold til rus/graviditet/småbarsfamilier. Det skal være lav terskel for å ta kotakt med ressursgruppe. Saker ka drøftes aoymt, eller etter samtykke fra de det gjelder. Ressursgruppe skal: Være et forum for drøftig av kokrete bekymrigssaker vedrørede gravide kvier og sped/småbarsforeldre Gi råd og veiledig i ekeltsaker Sørge for at de ekelte etat følger opp det som blir avtalt Bidra til å etablere og ha rådgivede fuksjo for asvarsgrupper Bidra til å implemetere hadligsveiledere i de aktuelle etater Være pådriver med take på å utvikle, evaluere og vedlikeholde gode itere rutier og samarbeidsrutier i kommue Bidra til at det utvikles gode tiltak for å hjelpe bar som har foreldre med rusmiddelproblemer, evetuelt i samarbeid med spesialisthelsetjeeste Bidra til å spre og implemetere fagkuskape fra kurssamligee i TIGRIS Ha oversikt over kompetase som fies i kommue på dette området, og bidra til gjeomførig av plaer om etter og videreutdaig Vedlikeholde og videreføre dee kompetase 1 - TIGRIS 5

6 6 Hadligsveileder Gjeom lovverk og setrale føriger har kommuee et klart defiert asvar i forhold til å hidre rusrelaterte belastiger og skader på foster og bar. Vi erfarer at mage fagfolk opplever dette feltet som svært krevede og utfordrede både med take på forebyggig og tiltak. Hadligsveiledere er utarbeidet med take på å bidra til bedre oversikt over et komplisert fagfelt, styrke hadlekrafte og kvalitetssikre rutier i de kommuale etatee som arbeider med gravide og småbarsforeldre. Det er laget e ege del for hver av de tjeestee som står setralt i dette fagfeltet: Svagerskapsomsorge Helsesøstertjeeste Sosiale tjeester i og utefor NAV Barevertjeeste I tillegg har vi gjeom prosjektarbeidet sett det som yttig å samle oe gruleggede temaer og perspektiver i e tverretatlig del. Vi tror dette ka bidra til å utvikle e felles faglig plattform og gode samarbeidsrutier. Med take på rolleavklarig og samarbeid, er det relevat å sette seg i i hadligsveilederes ulike deler for å bli bedre kjet også med de adre etatees asvarsområder og tiltak. Implemeterig av hadligsveiledere ka være et yttig bidrag i forhold til å dokumetere kommues virksomhet på dette fagfeltet. 1 - TIGRIS 6

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113

Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113 Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113 Rusfag nr. 1 2011 Av: Titti Huseby, KoRus Sør Hvordan bidra til at det kommunale hjelpeapparatet står bedre rustet til å

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor.

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor. 8 Ug i Berge? Rusomsorg Se plaer for 3 på ye spor di bydel 6 Bolig med det lille ekstra Tips for vitere Sjekk kurstilbud FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ JANUAR 4 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE Hvor går

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Metdedkuet Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige SSØ 01/2008, 2. pplag 3000 eks. Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige Frrd Ka du s leder svare på følgede

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2012; 122: 276 82

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2012; 122: 276 82 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Talegefore Tid. 2012; 122: 276 82 Erik Skaret, Mage Raadal, Gerd Kvale, Therese Varvi Fredrikse, Vibeke Krastad og Lars-Göra Öst Evaluerig av forsøksutdaelse av taleger og psykologer

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus Koferaseseter i Kuskapsbyes hus Foto: Mariae Otterdahl-Jese Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Velkomme Edelig ka vi øske velkomme! I over 15 år har det vært et øske fra kuskapsmiljøet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HVA ER VOLD? Som vold regnes fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold, latent vold og kontrollerende adferd. Vold i nære relasjoner

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer