Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune"

Transkript

1 Felles avfallspla for småbåthaver i Oslo kommue Utarbeidet første gag Sist revidert Sist godkjet Er det gjort edriger side forrige godkjeig Dee plae er forakret i forskrift om begresig av foruresig (foruresigsforskrifte) kapittel 20 (FOR ) som omhadler leverig og mottak av avfall og lasterester fra skip. Alle kommuer har etter forskrifte e plikt til å utarbeide e felles avfallspla for haver iad i ege kommue, både private og kommuale, som hovedsakelig mottar husholdigsavfall (heretter kalt småbåthaver), jf. foruresigsforskrifte Det vil fortsatt være de ekelte haveasvarlige som er forpliktet til å følge opp avfallsplae. Småbåthaver som ikke bidrar med ødvedige opplysiger til kommue, må utarbeide e ege avfallspla. Formålet med avfallsplae er å vere det ytre miljø ved å sikre etablerig og drift av tilfredsstillede mottaksordiger for avfall fra småbåter / lystbåter, og å sørge for at avfall fra disse blir levert til mottaksordig i havee. Plae omfatter avfall som har oppstått om bord i båte. Forskriftes defiisjoer for ord og utrykk er brukt i dee plae. Krav til ihold i avfallsplaee er gitt i forskriftes vedlegg 1. E kortfattet oversikt over aktuelt regelverk er gitt i pukt Oversikt over havee avfallsplae gjelder for: 1. Uller m. Uller seilforeig 2. Bygdø allé 3. Padda og Sørfode slipp 4. Jerbaes (Hovedøya) 5. Holmlia 6. Simesbråte er 7. Kogelig orsk seilforeig 8. Aker brygge maria 9. DMS maria (m. Malmøya slipp) 10. Budefjorde seilforeig 11. Bleikøya maria/bryggesameie (tilkyttet Bleikøya vel) 12. Akerselves baatforeig (Hovedøya og Lidøya) 13. Arbeideres (Hovedøya) 14. Bekkelaget 15. Bispebrygga (Ormsud) 16. Gressholme 17. Frogerkiles baatforeig av 1860 (Sjølyst båtopplag igår i FB 1860) 18. Kjøkkeodde (Lidøya) 19. Maritim Båtforeig 20. Nakholme 21. Oslo motor 22. Revierhaves baatforeig (Hovedøya) 23. Sadkroke slipp AS 24. Skarpso bøyehav Skarpso baatforeig 26. Skøye 27. Sollerud 28. Sollerudstrada skole Båtopplaget Alle disse har svar ja til at Fylkesmae ka godkjee plae elektroisk. Kareslyst båtopplagsforeig igår som del av flere er i Bestumkile.

2 Tabell 1: Oversikt over småbåthavee og mottaksordigee for avfall Nr Nav på båthav Privat/ Kommual 1 Uller m. Uller seilforeig 2 Bygdø allé 3 Padda og Sørfode slipp 4 Jerbaes baatforeig 5 Holmlia 6 Simesbråte 7 KNS (Kogelig orsk seilforeig) 8 Aker brygge maria AS 9 DMS maria AS og Malmøya slipp 10 Budefjorde seilforeig 11 Bleikøya maria /Bleikøya vel 12 Akerselves baatforeig 13 Arbeideres baatforeig (Hovedøya) 14 Bekkelaget 15 Bispebrygga 16 Gressholme Nav på haveasvarlig Jarle Mathiasse Terje Selad Ivar Sørfode Bjør Kjesberg Atall båtplass er Gjeste - plass er Mottak av restavfall Kildesortert avfall ja ei ja Mottak av farlig avfall Kommetar Samtykke til elek-troisk god-kjeig bostek.o ja ei ja ja ja ja 87 0 ja Nei Ja. o Are Steck Joha Halldorsso Geir Olav Hegerroll Joakim Guderse Bjare Smith Morte Johse-H Rolf Sodstad-L Johy Schaug Kjell Are Amudse Terje Kutse Heig Bøttger 0 ja ja Nei m ja ja ja ja ja Nei 60 0 ja ei ja er.o M ja ei ei mail.com 40 0 ja Ja, papir og glass Ja Nei ei Ja Båt- og hytteeiere soger alle til Bleikøya vel Båtforeige har tilhold både på Hovedøya og 14 0 ja ei ja på Lidøya ja ei ja Ledige båtplasser ka beyttes av gjester etter avtale. Kut.Darre.Chris o m Atle Åres 52 0 ja ja Nei Bryggesameie ja ei ja a-eiedom.o 73 0 ja ja ja ga.o ja ei ja holme.com

3 17 Frogerkile s baatforeei g av 1860 med Sjølyst båtopplag 18 Kjøkkeodd e 19 Maritim 20 Nakholme 21 Oslo motor 22 Revierhave baatforeig 23 Sadkroke slipp AS 24 Skarpso bøyehav Skarpso baatforeig 26 Skøye 27 Sollerud 28 Sollerudstra da skole båtopplaget Bjør Isakse (have) Arild Adrese (opplaget) Bryggesameiet Espe Hafseg Jo Sesrud ja ei ja Ledige båtplasser ka beyttes av gjester etter avtale ei ei ei Bryggesameie beståede av hytteeiere på Lidøya o m Roger.abrahams 74 0 ja ja ja foreig.o ei ei ei Båtplassee dispoeres av hytteeiere på øya. Velet har avfallssystem som beyttes. Kjeld Bagh ja ei ja o Rue ja ei ja Bjålad og ve.o Ige O. Områdesjef: Fjeld e.o Christia Nei ja ei Sudet e.o Per Edvardse Tore Kløvstad Egil Hase Joe Rimstad Ja-Ove Prestegår d ei ei ja gmail.com ja ei ja obaatforeig. o ja ja ja ei ei ei samarbeid med Sollerudstrada skole, båtopplaget wilhelmseas.co m ja ei ja kole.o Dee avfallsplae omfatter 28 fritidsbåthaver og opplag v. sjøe med totalt 5990 småbåtplasser i Oslo kommue. Hvorav 20 fritidsbåthaver med totalt 4593 småbåtplasser er «kommuale»-dvs. de leier kommualt ladfeste og gru samt er tilsluttet Oslo kommues småbåtutvalg (som sorterer uder byrådsavdelig for Miljø og Samferdsel) og 8 fritidsbåthaver med totalt 1397 småbåtplasser er private. Sesoge er i periode mars til oktober. De «kommuale» ee eier selv alle brygger og aet utstyr i havee. Småbåthavee i Oslo kommue varierer mye i størrelse (fra 18 til 800 båtplasser) og hvorvidt de har opplagsplasser på lad eller ikke. E del båthaver samarbeider om felles opplagsplass, som f. eks. i Bestumkile der de har et fellesstyre for Sjølyst/Kareslyst opplagsplass. De fleste har ige ege gjesteplasser, me gjester ka beytte ledige plasser, der båt-eier f.eks. er på ferie, etter ærmere avtale med haveasvarlig.

4 2. Mottaksalegg Småbåthavee er av svært forskjellige størrelser. Noe har opplagsplasser på lad som krever spesielle prosedyrer ved avspylig av bustoff og pussig av båter. Noe av småbåthavee, eksempelvis r. 11, 17 og 19 er kyttet til velforeiger for hytter på øyee. Båteiere er de samme som hytteeiere, og de beytter avfallssystemet som er kyttet til hyttee. Disse avfallsordigee gjelder husholdigsavfall som sorteres i kategoriee restavfall, plast og matavfall. Dette sorteres i forskjellig-fargete poser som sorteres optisk hos kommues mottak på samme måte som avfallet fra husholdiger i Oslo kommue. Noe haver ligger så ær hveradre at de samarbeider om felles avfallshådterig. Dette gjelder hav r. 5, 6 og 14, der 5 og 6 har e avtale med 14 om at farlig avfall ka leveres til 14 som hadterer dette videre. Hav r. 8 igår i Aker brygge si totale avfallshådterig, og har således ikke ege avfallskotaiere. All leverig av avfall skjer til godkjet mottak der usortert avfall blir sortert for godkjet depoerig, destruksjo eller gjebruk. Ved forbreig brukes eergie til fjervarme. Tabell 2. Beskrivelse av mottaksordiger og videre hadterig av avfall for havee. Følgede er de geerelle hadterige (i de fleste havee tilkyttet dee plae: Mottaksordiger Eksempel Isamlig Tømmerutier Hådterig Papir Alle typer papir Tas med hjem eller leveres i ærliggede kotaier satt ut av det offetlige Ige lokal Restavfall (mius matavfall) Matavfall eller restavfall ikl. matavfall Farlig avfall Glass og metall Septik Usortert avfall Ute matavfall Usortert avfall Olje, filtere, maligrester, adre væsker, utragert EE-utstyr og batterier sorteres i forskjellige beholdere/paller ie i kotaier / kasse Tomflasker, hermetikkbokser m.v. Tømmig av potter og toaletter fra båter Legges i ege søppelkasser eller merket kotaier for restavfall Legges i søppelkasser eller kotaier merket restavfall/matavfall Leveres i låsbar skapkotaier eller i Reovasjosetates låsbare blå kasser som er plassert i have. Båteiere oppfordres til å ta med hjem eller levere i ærmeste kotaier satt ut av det offetlige Båteiere oppfordres av sie foreiger å beytte Hetes etter behov. Behov sjekkes av haveasvarlig. Hetes uketlig eller oftere ved behov/bestillig Kotaiere/kasser ispiseres av haveasvarlig gjevlig og hetes/tømmes av etrepreør etter behov/bestillig Ige lokal 3 av flåtee er tilkyttet offetlig va og avløp. Ige av havee har ege papirkotaiere Etrepreør heter avfallet etter varslig. Går til forbreig med eergigjeviig. Etrepreør heter avfallet etter varslig. Går til forbreig med eergigjeviig. Leveres til godkjet mottak Få av havee har eget mottak for dette.

5 septik-flåtee som er satt ut av vaog avløpsetate (VAV) fire setrale plasser i have: Bestumkile, Frogerkile, Hovedøya og Paddehavet. Flåte ved Hovedøya er tilkyttet tak på øya. Dee tømmes ved behov av VAV Tabell 3. Nærmere spesifiserig av hådterig av avfallet i de ulike havee Havee er så forskjellige at det er ødvedig med e oversikt over hver ekelt havs avfallshådterig: Nr. Nav Avfallshådterig 1 Uller m. Uller Restavfall tømmes ved behov seilforeig Kilde-sorterig ku av farlig avfall 2 Bygdø allé Restavfall legges i dypoppsamler som Oslo kommue Reovasjosetate tømmer etter behov/bestillig. Foreige kildesorterer ikke glass, papir m.v. Farlig avfall settes i låsbar miljøkasse som medlemmee har økkel til. Reovasjosetate heter avfallet ved behov/bestillig. 3 Padda /Sørfode slipp Avfall hetes ved tilkallig etter behov. P.t. av Norsk gjeviig AS Sørfode sorterer båtfolkets avfall. 4 Jerbaes baatforeig Miljøkotaier for mottak av oljer, kjemikalier og EE-avfall Etrepreør heter på Vippetage ved behov 5 Holmlia Restavfall legges i søppelkasser ved gagvei til brygge. Tømmes uketlig. Farlig avfall leveres hos Bekkelaget (avtale) i kodelåst kotaier som medlemmee har kode til.. Det er også mottak på ærliggede Shellstasjo 6 Simesbråte Restavfall legges i søppelkasser ved gagvei til brygge. Tømmes uketlig. Farlig avfall leveres hos Bekkelaget (avtale) i kodelåst kotaier som medlemmee har kode til.. Det er også mottak på ærliggede Shellstasjo 7 KNS Avfall hetes uketlig av etrepreør (p.t. Rag-Sells) Etrepreør sorterer det som ikke er sortert. 8 Aker brygge maria AS Igår i total avfallshådterig for Aker Brygge med kildesorterig i 7 fraksjoer. 9 DMS maria AS og Malmøya slipp Slipp og samarbeider. Har kode-låst kotaier for spesialavfall. Medlemmer og kuder får kode. Tømmes årlig eller ved behov. 10 Budefjorde seilforeig Restavfall hetes uketlig av Reovasjosetate. Aet avfall tas med hjem eller leveres i Miljøkotaier utsatt på Ormøybrua. 11 Bleikøya Maria Husholdigsavfall sorteres i grøe, blå og ulikfargete poser og legges i felles kotaier. Blir sortert optisk ved mottak. Velet har ege kotaiere for glass og papir. Farlig avfall må båteiere levere til lovlig mottak.. 12 a 12 b Akerselves baatforeig Hovedøya Akerselves baatforeig Lidøya Restavfall legges i 6 m³ åpe kotaier (på avlåst område) som tømmes ved behov EE-avfall, batterier, spillolje, maligrester og adre væsker sorteres i miljøstasjo på området. Tømmes ved behov (vurderes av haveasvarlig) Leveres godkjet kommualt mottak. Restavfall legges i 6 m³ åpe kotaier (på avlåst område) som tømmes ved behov Matavfall legges i Lidøya vels kotaier med kommual ihetig (uketlig) EE-avfall, batterier, spillolje, maligrester og adre væsker sorteres i miljøstasjo på området. Tømmes ved behov (vurderes av Lidøya slipp) Leveres godkjet kommualt mottak. 13 Arbeideres baatforeig Låst kotaier. Nøkkel låes fra styremedlemmer. Tømmes ved behov (bestilles av styret) 14 Bekkelaget Restavfalls-beholdere tømmes uketlig. Avlåst miljøkotaier for farlig avfall m. økkel tilgjegelig for medlemmee. Eget mottak for spillolje i hus sikret mot 15 Bispebrygga Restavfall leveres uketlig til Reovasjosetate.

6 Miljøkotaier med ege beholdere for ulikt spesialavfall. Tømmes ved behov. Kotrolleres uketlig. 16 Gressholme Miljøkotaier (låses opp ved hevedelse til asvarlig opplyst på oppslag) Leveres/tømmes ved behov. Åpe Restavfallskotaier hetes for tømmig på lovlig mottak ved behov. 17 Frogerkiles baatforeeig av 1860 med Sjølyst båtopplag Restavfallskotaier tømmes ved behov. Miljøkotaier med ege beholdere for ulikt spesialavfall har økkel tilgjegelig for medlemmer. Bestiller tømmig ved behov. Leveres til godkjet mottak av godkjet etrepreør. 18 Kjøkkeodde Avfall tas med hjem til hyttee på øya og leveres i Lidøya velforeigs avfallssystem. 19 Maritim Restavfall tømmes uketlig. Låst Miljøkotaier med separate beholdere for ulike avfallstyper. Kotaiere iehar også utsyr for miljøvelig båtpuss og bark til evt. oljesaerig. (ved uhell) 20 Nakholme Avfall tas med hjem til hyttee på øya og leveres i velforeiges avfalls-system. 21 Oslo motor Restavfall depoeres i 10 m³ kotaier som ispiseres daglig og tømmes osdager eller oftere ved behov. Låsbar skapkotaier dispoeres av båteiere til farlig avfall. Dette leveres ved behov til godkjet mottak. 22 Revierhave baatforeig Restavfallskotaier tømmes uketlig i sommerhalvåret. Låsbar Miljøkotaier er tilgjegelig for medlemmer og gjester gjeom haves vakter. Ege kotaier for utragerte båter, treverk, metaller. Briges ved behov til godkjet avfallsetrepreør. 23 Sadkroke slipp AS Restavfall tømmes uketlig eller oftere ved behov. Septik ka tømmes på septikmottak på Padda. 24 Skarpso bøyehav 1972 Ulåst miljøkasse fra REN (oslo kommue) tømmes ved behov. 25 Skarpso Restavfall depoeres i 2 dypoppsamlere som tømmes av kommue. Låst Miljøkotaier m. økkel tilgjegelig for medlemmee. 26 Skøye Låst miljøkotaier. Dagvakt åper ved behov. Tømmig bestilles ved behov 27 Sollerud Ikke ege avfallshådterig, me samarbeider med Sollerudstrada skolebåtopplaget. Se 28! 28 Sollerudstrada skole - båtopplaget Restavfallskotaier ulåst. Tømmes ved behov. Låst Miljøkotaier der kuder og båtfolk setter avfall utefor. Settes daglig i av båtopplagsasvarlig som også bestiller tømmig ved behov av begge kotaiere. Mottaksordigee er vurdert å tilfredsstille kravee i foruresigsforskrifte 20-6 i forhold til aktivitetee i de ulike havee. Geerelt tømmes restavfall mist uketlig der restavfallet ikluderer matavfall. Der matavfall er skilt fra restavfallet tømmes restavfallet ved behov. Behovet sjekkes jevlig av haveasvarlig. De som ikke selv har mottak av farlig avfall har gjort avtale med ærliggede hav som tar imot. Kostadee deles mellom de deltakede foreigee. De ulike ee har, gjeom fakturaer fra sie respektive avfallsetrepreører, oversikt over avfallsmegder av forskjellig karakter. Erfarigstallee ligger til gru for størrelse og utformig av deres mottaksordiger. Det skjer ige forbehadlig av avfall i havee utover de sorterig som er beskrevet i tabell 3.

7 3. Kart over oe av havee 4. System for meldig om utilstrekkelig mottaksordig for have Skjema ligger vedlagt plae. Skjemaet legges ut på de ulike havees/ees hjemmesider der båteiere/medlemmee ka melde tilbake til foreiges styre. 5. Ivolverig av berørte parter Partee er ivolvert ved at de er kotaktet pr. e-post og har gitt tilbakemeldig på hva slags avfallshådterig de har pr. i dag. De har iformert om hvem som er haveasvarlig og om de vil være med på e felles avfallspla. De som har svart ja på dette og oppgitt si e-postadresse får plae tilsedt. Det har foreløpig, i prosesse med utarbeidelse av felles avfallspla, ikke vært tid til å gjeomføre møter med alle ee. Dette vil søkes gjeomført det ærmeste året for å fage opp evetuelle uøyaktigheter og edriger i plae. Da vil også prosedyrer for løpede samråd med de berørte parter utarbeides. Nåværede prosedyre hos de ulike havee er at avvik meldes direkte fra båteiere til haveasvarlige eller vakthavede på have, som oftest mutlig, asikt til asikt eller pr. telefo. De ulike havees hjemmeside er også forsyt med kotaktadresse (E-postadresse) der medlemmee ka kommuisere med styree. 6. Gebyrer Det er ikke relevat å iføre gebyrer i have. De ekelte båteier betaler årlig leie til e. Leieprise ikluderer avfallshådterige.

8 7. Sammedrag av relevat regelverk Foruresigsforskrifte Forskrift om begresig av foruresig (foruresigsforskrifte) kapittel 20,(FOR ) forskrift om mottak av avfall og lasterester i fra skip. Forskrifte ble først vedtatt 12. oktober 2003 som e implemeterig av EUs direktiv om mottaksordiger for avfall og lasterester fra skip, direktiv 2000/59/EF 27. ovember 2000, edret ved direktiv 2002/84/EF. Forskrifte iebærer blat aet at: - Alle haver skal ha e avfallspla som skal utarbeides i samråd med berørte parter, heruder spesielt brukere av have. Plae skal godkjees av fylkesmae mist hvert tredje år. Haveasvarlige må etablere mottaksordiger i hehold til plae. - Båtfører må gjøre seg kjet med hvilke avfallsordiger som er i have. - Dersom båtfører meer have ikke har tilstrekkelige mottaksforhold for aktuell avfallstype, ka dette iberettes til haveasvarlig som etter ærmere prosedyrer følger opp dette. Sjøfartsdirektoratet og fylkesmae er asvarlig mydighet og fører tilsy med at bestemmelsee i forskrifte følges. I forskrifte er flere relevate begrep defiert. Defiisjoee er gjegitt her for å sikre at alle berørte parter er gjort kjet med disse: Defiisjoer 1.avfall fra skip: ehver form for avfall, heruder kloakk, og adre rester e lasterester som oppstår mes et skip er i drift, og som omfattes av vedleggee I (olje), IV (kloakk), V (søppel) og VI (utslipp til luft) til MARPOL 73/78,1 og lasterelatert avfall som defiert i retigslijee for gjeomførige av vedlegg V til MARPOL 73/78, 2.lasterester: rester av lastematerialer i lasterom eller taker etter at lossig og regjørig er avsluttet, heruder også restmegder og søl ved lastig/lossig, 3.skip: ehver type sjøgåede fartøy som opererer i det marie miljø, iklusive hydrofoilbåter, luftputefartøyer, udervasfartøyer og flytede iretiger, 4.fritidsbåt: ehver flytede iretig som er bereget på og i stad til å bevege seg på va, og som brukes utefor ærigsvirksomhet, 5.hav: et sted eller geografisk område som er utstyrt med iretiger og utstyr som gjør det mulig å motta skip, ikludert fiskefartøy og fritidsfartøy, 6.orsk hav: hav som er udergitt orsk jurisdiksjo, heruder på Svalbard og Ja Maye, 7. EØS-område: i dee forskrifte skal e hevisig til EØS-området også gjelde som e hevisig til Svalbard og Ja Maye, 8.haveasvarlig: de som driver have. Der ige driver have, er eier av have å ase som haveasvarlig, 9.mottaksordig: ehver iretig som er eget til å motta avfall eller lasterester fra skip. Dette ikluderer stasjoære iretiger, så vel som flytede og mobile eheter, 10.rutegåede skip: skip som trasporterer passasjerer eller last mellom bestemte steder eller bestemte strekiger, til fastsatte tider. Skipsavfallsdirektivet Direktiv/2000/59/EF (skipsavfallsdirektivet) omhadler mottaksalegg for skipsavfall i haver, heruder skipets plikt til å levere avfall og til å gi forhådsvarsel om avfallsleverig. Direktivet har som målsettig å beskytte havmiljøet ved å redusere utslipp av skipsavfall og lasterester fra skip, gjeom å bedre tilgage til og bruke av avfallsmottak. Direktivet gjelder i utgagspuktet for alle skip, uasett størrelse, som beytter haver iefor EU-

9 området. Tilsvarede gjelder direktivet for alle haver som ormalt tar i mot skip som omfattes av direktivet. Skip er i hehold til direktivet defiert som ethvert sjøgåede/havgåede fartøy, og virkeområdet til direktivet er derfor begreset til haver tilkyttet saltva. Avfallsforskrifte Avfallsforskrifte kapittel 11 om farlig avfall er hjemlet i foruresigslove og iebærer også at skip og haveasvarlige må forholde seg til dee. Foruresigslove ble edret med virkig fra 1. juli Etter lovedrige beteges forbruksavfall fra ærigslivet som ærigsavfall. De som i besitter farlig avfall skal deklarere megde og type på eget deklarasjosskjema. Deklarerigsplikte gjelder ku for virksomheter. For øvrig gjelder det e plikt for alle til å hådtere avfall forsvarlig. MARPOL MARPOL 73/78 er e iterasjoal kovesjo om hidrig av foruresig fra skip med seere edriger som fastsetter hvilke former for avfall det er forbudt å slippe ut i havmiljø, og som krever at det foreligger tilstrekkelig mottaksalegg i haver. Spesielle lover, regler og bestemmelser for haver og skip Nedefor listes opp ekelte lover og forskrifter som også regulerer forhold vedrørede avfallshådterig i haver og på skip, ute at disse er gjegitt i vedlegg eller omtales ærmere: Lov om Skipssikkerhet (skipssikkerhetslove) av 16. februar 2007 r. 9 Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk m.m. fra skip i vassdrag og kystære områder av 12. jui 1998, r. 663 Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare iretiger av 30. mai 2012 r. 488 Forskrift om begresig av foruresig av 1. jui 2004 r. 931 kap 21 om forbud mot forbreig til sjøs Forskrift om varslig av akutt foruresig eller fare for akutt foruresig av 9. juli 1992 r.1269 Forskrift om trasport av farlig last om bord på orske skip av 8. desember 2009 r Evetuelle vedtekter for de ekelte hav.(må ikke være motstridede med krav i foruresigs-forskrifte kap. 20 om leverig og mottak av avfall og lasterester fra skip eller øvrige bestemmelser i lov eller forskrift)

10 Vedlegg Meldig om utilstrekkelig mottaksordig Hav (av på hav): _ Haveasvarlig: Evt. asvarlig for avfallshådterig Fra hvilket krav eller hvilke lov / forskrift / iter prosedyre / istruks er det avvik? Beskriv avviket: Forslag til tiltak: Avviket oppdaget (dato): _, Skjema utfylt av:

Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune Utarbeidet første gang 25.06.2014 Sist revidert Sist godkjent [Dato] [Dato] Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? Endringskatalog Dato Kapittel/vedlegg

Detaljer

Plan for mottak og håndtering av avfall i småbåthavner

Plan for mottak og håndtering av avfall i småbåthavner Felles avfallsplan for småbåthavner i Ørland kommune Utarbeidet første gang 01.07.2014 Sist revidert 1. versjon Sist godkjent ----- Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? 1.gangs godkjenning

Detaljer

F elles avfallsplan for småbåthavner i Ålesund kommune

F elles avfallsplan for småbåthavner i Ålesund kommune F elles avfallsplan for småbåthavner i Ålesund kommune Utarbeidet første gang 13.06.2014 Sist revidert Sist godkjent [Dato] [Dato] Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? [Nei/, evt. utdyp] Endringskatalog

Detaljer

Plan for mottak og håndtering av avfall på kommunale kaianlegg i

Plan for mottak og håndtering av avfall på kommunale kaianlegg i Rissa kommune Avfallsplan for havner i Rissa kommune Utarbeidet første gang Dato: 6.07.2017 Sist revidert Dato: 6.07.2017 Sist godkjent Dato: 6.07.2017 Er det gjort endringer siden forrige godkjenning

Detaljer

ik\ fanplan for hanner

ik\ fanplan for hanner Fosnes kommune Fellesfunksjoner ik\ fanplan for hanner i I;OSneskommune 20-14 Fellesavfallsplanfor havneri Fosneskommune Utarbeidet første gang 30.06.2014 Sist revidert Sist godkjent Er det gjort endringer

Detaljer

Utarbeidet første gang

Utarbeidet første gang Foto: Stein Olav Sivertsen Utarbeidet første gang 23.03.2017 Sist revidert Sist godkjent Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? 7240 Hitra postmottak@hitra.kommune.no Side 1 av 8 Endringskatalog

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Bjugn kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Bjugn kommune Felles avfallsplan for småbåthavner i Bjugn kommune Utarbeidet første gang Oktober 2014 Sist revidert Sist godkjent [Dato] [Dato] Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? [Nei/Ja, evt. utdyp]

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Agdenes kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Agdenes kommune AGDENES KOMMUNE Felles avfallsplan for småbåthavner i Agdenes kommune Utarbeidet første gang: 01.03.2015 Sist revidert: 15.03.2017 Sist godkjent: Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? Endringskatalog

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

av felles avfallsplan for Småbåthavner i Oslo kommune

av felles avfallsplan for Småbåthavner i Oslo kommune /l ' vw /'\/ wlehq 1,/ Fylke5mannen Miljøvernavdelingen i OSIO og Akershus, Tordenskioldsgate 12 ' -` Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Oslo kommune

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING Grimstad kommune PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING GRIMSTAD KOMMUNE HAVN Foto: Johnny Foss Sign. Inger Aaseby Skorstad Grimstad havn, plan for avfallshåndtering revidert 8.2.2012 Side 1 av 8 Innledning: Grimstad

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Med formelt blikk på Norid Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Hvem er Norid? Forhold til mydighetee Foreslått forvaltigsmodell Foreslått forskrift Registrarmodelle Forhold mellom partee

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Hvaler kommune Virksomhet havn Virksomhet teknisk drift PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Vedtatt av Hvaler kommunestyre 11.mars 2009 (sak 7/09) INNHOLD: Forord s.1 Fakta om Hvaler havn s.2

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Bakgrunn og hensikt Båtforeningene er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk. Denne planen kommer i tillegg til

Detaljer

Avfallsplan DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL. for

Avfallsplan DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL. for _ Avfallsplan DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL for småbåthavner Ausvikheia, Høllen, Solta og havner drevet av Søgne kommune i Søgne kommune 18.06.2008 Side 1 _ Forord Søgne

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthamnar Radøy kommune. Utarbeida første gang Sept. 2015

Felles avfallsplan for småbåthamnar Radøy kommune. Utarbeida første gang Sept. 2015 Felles avfallsplan for småbåthamnar Radøy kommune Utarbeida første gang Sept. 05 Sist revidert Des. 06 Plan for mottak og handtering av avfall i småbåthamner Planen er forankra i forskrift om avgrensning

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16 Eksamesreglemet for høyskolestudier Ved Høyskole Kristiaia Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 1.0 Lovverk 3 2.0 Karakterer 4 2.1 Karakterskala med 5 tri 4 2.2 Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

Avfallsplan. for småbåthavner eiet av. Kristiansand kommune v/kristiansand Eiendom DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL

Avfallsplan. for småbåthavner eiet av. Kristiansand kommune v/kristiansand Eiendom DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL Avfallsplan DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL for småbåthavner eiet av Kristiansand kommune v/kristiansand Eiendom Side - 1 - Forord Kristiansand Eiendom har utarbeidet

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

Kapittel 10 fra læreboka Grafer

Kapittel 10 fra læreboka Grafer Forelesigsotat i Diskret matematikk torsdag 6. oktober 017 Kapittel 10 fra læreboka Grafer (utdrag) E graf er e samlig pukter (oder) og kater mellom puktee (eg. odes, vertex, edge). E graf kalles rettet

Detaljer

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator.

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator. Forprosjektrapport Presetasjo... Itroduksjo... Bakgru... Mål og rammebetigelser... Kravspesifikasjo... Mål... Rammebetigelser... 3 Tekologi... 3 Løsiger/alterativer... 3 Aalyse av virkiger... 7 Presetasjo

Detaljer

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138 Byutviklig kommue Fylkesmae i Telemark Postboks 2603 3702 SKIE fmtepost@fylkesmae.o Deres ref. Vår referase Dato 14/04999-50 19.08.2015 Varselom utvidelseav plaområdetfor pågåedearbeid med «Forslagtil

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Avfallsplan. for. Hero Marin

Avfallsplan. for. Hero Marin 1 Avfallsplan for Innhold : 1. Ansvar 2. Intensjon 3. Avfallsplanens virkeområde 4. Bakgrunn 5. Krav om avfallsplan 6. Tilsyn med småbåthavner 7. Lovverk og regelhenvisninger 8. Avfallsplan. Beskrivelse

Detaljer

Havneplan for Solund Verft AS SOLUND VERFT. Solund Verft AS

Havneplan for Solund Verft AS SOLUND VERFT. Solund Verft AS Solund Verft AS 1 SAMMENDRAG OG MÅLSETTING... DEL I. GENERELL DEL... 1. Formål og virkeområde... 2. Ansvar, organisering og plikter... 3. Rammebetingelser... 3.1 MARPOL og EU-direktiv... 3.2 Forskrift

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual NO 65.044.30-1 INNHOLD Tekisk data Side 2 Systemiformasjo, brukere Side 3-4 Legge til og slette brukere Side 5-7 Edrig av sikkerhetsivå Side 8 Programmere: Nødkode

Detaljer

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsresealegg Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsresealegg - sikrer mot foruresig i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør i dag e betydelig foruresigskilde som belaster våre sårbare

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første itrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 3 2012 R A P P O R T Førsteitrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 Norges vassdrags- og eergidirektorat 2012 Rapport r 3-2012 Førsteitrykk etter

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

Forelesning 4 og 5 Transformasjon, Weibull-, lognormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordeling

Forelesning 4 og 5 Transformasjon, Weibull-, lognormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordeling STAT (V6) Statistikk Metoder Yushu.Li@uib.o Forelesig 4 og 5 Trasformasjo, Weibull-, logormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordelig. Oppsummerig til Forelesig og..) Momet (momet about 0) og setral momet

Detaljer

Avfallsplan. Gamvik-Nordkyn Havn KF

Avfallsplan. Gamvik-Nordkyn Havn KF Avfallsplan Gamvik-Nordkyn Havn KF Vedtatt i havnestyret 01.02.2013 FORORD Krav om avfallsplan er utformet i forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip gjeldende fra 12.10.03. Da

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UIVERSITETET I OSLO Det matematisk-aturviteskapelige fakultet Eksame i: ST 105 - Iførig i pålitelighetsaalyse Eksamesdag: 8. desember 1992 Tid til eksame: 0900-1500 Tillatte hjelpemidler: Rottma: "Matematische

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Hovedpla for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Ihold 1. Iledig 5 1.1 Bakgru og prosess 5 1.2 Defiisjoer 7 2 Føriger for arbeidet 9 2.1 Statlige føriger 9 2.2 Lokale føriger 11 2.3 Idrettes

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Eva Boman Veronica Skjævestad Lillian Raudsandmoen

Fra Fylkesmannen: Eva Boman Veronica Skjævestad Lillian Raudsandmoen Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 05.07.12 12/2475/LRA Lillian Raudsandmoen Arkiv nr. Deres referanse 37 01 75 41 fmaalra@fylkesmannen.no Inspeksjonsrapport Oppfølging

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 3 2.1 Avfallshåndtering 3 2.2 Vannforsyning 3 2.3 Avløpsvann 3

1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 3 2.1 Avfallshåndtering 3 2.2 Vannforsyning 3 2.3 Avløpsvann 3 WETO EIENDOM NORGE AS VURDERING AV MILJØFORHOLD KNYTTET TIL PLANOMRÅDET I DJUPVIKA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Bakgrunn og hensikt Båtforeningene er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk. Denne planen kommer i tillegg til

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Bakgrunn og hensikt Alle båtforeninger er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk, ref. forurensningsforskriften

Detaljer

Kapittel 8: Estimering

Kapittel 8: Estimering Kaittel 8: Estimerig Estimerig hadler kort sagt om hvorda å aslå verdie å arametre som,, og dersom disse er ukjete. like arametre sier oss oe om oulasjoe vi studerer (dvs om alle måliger av feomeet som

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg Henriette Givskud Kari Skogen Miljøarbeid i marinaer Indre Oslofjord Sted: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Alta Havn KF. Avfallsplan. En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip

Alta Havn KF. Avfallsplan. En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip Alta Havn KF Avfallsplan En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip Vedtatt i havnestyret 25.5.2004 FORORD Avfallsplan for Alta Havn KF er utarbeidet i samsvar med VEFAS IKT, Finnmark Gjenvinning

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

DRIVHJUL. - benyttes ved lave turtall n. - gir lav periferikraft F i forhold til effekten P. - gir stor periferikraft F

DRIVHJUL. - benyttes ved lave turtall n. - gir lav periferikraft F i forhold til effekten P. - gir stor periferikraft F Trasmisjoer (lectures otes) Trasmisjoer DRIVHJUL Reimdrift Rullekjeder Tahjul - beyttes ved store turtall - gir lav periferikraft F i forhold til effekte P - beyttes ved lave turtall - gir stor periferikraft

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Endelig tilråding fra navnekonsulentene. Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser

Endelig tilråding fra navnekonsulentene. Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser N A V N E S A K r : 3/21 Jf følgeskriv: sbrev dat. Nr Koordiat Agi Sok Agi evt. GAB-id.r (gr, br, K O M M U N E (r 191 Harstad K A R T B L A D : 1332-4/økoomisk (N5) av): skrivemåtealterativ S=syfarig

Detaljer

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort?

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort? ECON EKSAMEN 8 VÅR TALLSVAR Oppgave Vi har e kortstokk beståede av 6 kort. På av disse står det skrevet JA på forside mes det står NEI på forside av de adre kortee. Hvis ma får se kortet med bakside vedt

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Regioal pla for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Vedtatt av fylkestiget 29. september 2011 Fylkeskommue skal uderstøtte og rådgi kommuee i folkehelsearbeidet. Utviklig av samarbeidsformer er viktig,

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Metdedkuet Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige SSØ 01/2008, 2. pplag 3000 eks. Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige Frrd Ka du s leder svare på følgede

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier Persieemotor: GEGER-GJ56..e med elektroisk edebryter for persieer og sjalusier DE EN CZ NL Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu Origiele motage-

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Hva skjer fremover? Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Hva skjer fremover? Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Hva skjer fremover? Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Nasjoale teg i domeeav Tekisk støtte i DNS Iterasjoaliserig koster Forslag om å begrese tillatte alfabeter Overgagsmekaisme «Hvorfor

Detaljer

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3 15/13 30. august 2013, 21. årgag Nytt om samfusmedisi og folkehelsearbeid Komplett iholdsfortegelse s. 2 Asker kommue veter gevist om 20 år s. 3 Hvem har asvaret for miljørettet helsever? Hva er egetlig

Detaljer

Avfallsplan For havner i Gamvik kommune Gamvik-Nordkyn Havn KF (GNH)

Avfallsplan For havner i Gamvik kommune Gamvik-Nordkyn Havn KF (GNH) Avfallsplan For havner i Gamvik kommune Gamvik-Nordkyn Havn KF (GNH) Vedtatt i havnestyret 01.02.2013. Revidert 28.10.2015. FORORD Gamvik-Nordkyn Havn KF (heretter GNH) er ansvarlig for avfallsplan i Gamvik

Detaljer

Avfallsplan. for. Røyken Båtforening Lagahølet

Avfallsplan. for. Røyken Båtforening Lagahølet 1 Avfallsplan for Røyken Båtforening Lagahølet Innhold : 1. Ansvar 2. Intensjon 3. Avfallsplanens virkeområde 4. Bakgrunn 5. Krav om avfallsplan 6. Tilsyn med småbåthavner 7. Lovverk og regelhenvisninger

Detaljer

Veileder til utarbeidelse og godkjenning av avfallsplaner i havner

Veileder til utarbeidelse og godkjenning av avfallsplaner i havner VEILEDER M-147/2014 Veileder til utarbeidelse og havner Utdypning av forurensningsforskriften kap.20 BIBLIOTEKSKJEMA Utførende institusjon Miljødirektoratet ISBN-nummer kan tas ut (Frivillig å bruke) [ISBN-nummer]

Detaljer

Fjernvarmeberedskap. Veiledning. Helge Ulsberg seksjon for beredskap

Fjernvarmeberedskap. Veiledning. Helge Ulsberg seksjon for beredskap Fjervarmeberedskap Veiledig Helge Ulsberg seksjo for beredskap 5 2015 V E I L E D E R Fjervarmeberedskap Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og eergidirektorat Helge Ulsberg seksjo for beredskap

Detaljer

FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Kapittel 20. Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip Fastsatt med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr.

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET.

ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET. ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET. Vo kommue ie akeptkriterium Vo kommue defierer itt akeptkriterium om fylgjade: Dei aalyeområda om fell i uder grø riikoklae, i ROS-aalya er å jå

Detaljer

GRØDEM ALLÉ BOLIGER NÆR SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG INNHOLDSRIKE FAMILIEBOLIGER

GRØDEM ALLÉ BOLIGER NÆR SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG INNHOLDSRIKE FAMILIEBOLIGER GRØDEM ALLÉ BOLIGER NÆR SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG INNHOLDSRIKE FAMILIEBOLIGER ET GODT STED Å LEVE MED KORT VEI TIL DE GODE OPPLEVELSENE N GR ØD EM VE Grødem ligger i Radaberg kommue, Jæres ordre spiss,

Detaljer

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G AvetaSolar solfager M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G for Stebråtlia Versjo: 191113 1 Ihold 1. Kompoeter i leverase, AvetaSolar solfager... 3 2. Tegiger, mål og betegelser på kompoeter... 4 3. Forberedelse...

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2013

SOLAKONFERANSEN 2013 Hovedtema: KVALITET I LUFTFARTEN MORE FOR LESS? SOLAKONFERANSEN 2013 17. 18. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Vi har i år valgt å fokusere på hvorda kvalitetsbegrepet, i este

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable ÅMA Saslighetsregig med statistikk, våre K. 3 Diskrete tilfeldige variable Noe viktige saslighetsmodeller Noe viktige saslighetsmodeller ( Sas.modell : å betr det klasse/te sas.fordelig.) Biomisk modell

Detaljer

Avsnitt 8.1 i læreboka Differensligninger

Avsnitt 8.1 i læreboka Differensligninger Diskret Matematikk Fredag 6. ovember 015 Avsitt 8.1 i læreboka Differesligiger I kapittel lærte vi om følger og rekker. Vi studerte både aritmetiske og geometriske følger og rekker. Noe følger og rekker

Detaljer

Innhold og forelesningsplan Eksempler på LP Begreper Løsning av enkelt eksempel Praktisk relevans Leksjon 2: Simpleksmetoden for løsning av LP

Innhold og forelesningsplan Eksempler på LP Begreper Løsning av enkelt eksempel Praktisk relevans Leksjon 2: Simpleksmetoden for løsning av LP Lekso 2 Mål for kurset teoretisk forståelse, gruleggede optimerig løsigsmetoder LP og utvidelser algoritmisk forståelse avedelser LP og utvidelser modellerig og løsig v.h.a. verktøy Ihold og forelesigspla

Detaljer

Tjeneste i. operasjoner

Tjeneste i. operasjoner Tjeeste i e l a o j s a it opasjo offissf es u ef al Fo rb d bu NOr g Gjeld i piode 1. jauar 2012 31. desemb 2013 Løsbetigels de Vilkår i oppsettigspio e Vilkår i deployigspiod Vilkår i avvikligspiode

Detaljer

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Dette dokumentet viser hvilke miljøindikatorer som skal rapporteres per fartøy igjennom året og hva som skal presenteres på konsernnivå i en overordnet

Detaljer

To-Takteren - Tilbakemelding etter kontroll, inspeksjonsrapport

To-Takteren - Tilbakemelding etter kontroll, inspeksjonsrapport To-Takteren to-takte@online.no Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Solvår Reiten 04.12.2015 2015/00261-53 a.552.0 79 02 43 55 Deres dato: Deres ref: To-Takteren - Tilbakemelding

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trødelag:.^ ;..,...^.;. ^^ fiveligetrødelag" Strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Hørigsutkast 25.02.2008 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige

Detaljer

Affald fra Skibe og Modtageordninger i Havne Hotel Føroyar, Tórshavn, Færøerne. Onsdag 6 November 2007 Aage Bjørn Andersen.

Affald fra Skibe og Modtageordninger i Havne Hotel Føroyar, Tórshavn, Færøerne. Onsdag 6 November 2007 Aage Bjørn Andersen. Affald fra Skibe og Modtageordninger i Havne Hotel Føroyar, Tórshavn, Færøerne Onsdag 6 November 2007 Aage Bjørn Andersen Mentum AS Håndtering av avfall om bord på fiskefartøyer og mindre fartøyer Nordisk

Detaljer

Øksnes Havnevesen KF

Øksnes Havnevesen KF Side 1 AVFALLSPLAN OVERSIKT OVER AVFALL SOM DET ER ETABLERT MOTTAKSORDNING FOR VED OFFENTLIGE TRAFIKKAIER I ØKSNES HAVNEDISTRIKT UNDERLAGT ØKSNES HAVNEVESEN KF Jfr. Forskrift om levering og mottak av avfall

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR HAVNER I SAUDA

AVFALLSPLAN FOR HAVNER I SAUDA AVFALLSPLAN FOR HAVNER I SAUDA 10.11.2016 Innhold 1. Formål og ansvar... 2 1.1 Bakgrunn og virkeområde... 2 1.2 Formål med avfallsplanen... 2 1.3 Ansvar, organisering og plikter... 2 1.4 Utarbeidelse,

Detaljer